PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26, k. m. 65, obręb 0003 Ligota. Adres obiektu budowlanego: Katowice, ul. Panewnicka 45 Wizualizacja obiektu po rozbudowie i nadbudowie Nazwa zamawiającego: Katowickie Cmentarze Komunalne Katowice, ul. Murckowska 9 tel. (0 32) , , Program opracował: mgr inż. arch. Ryszard Zapolski specjalność architektoniczna bez ograniczeń nr 688/01

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1.0. Strona tytułowa 1.1. Spis zawartości programu funkcjonalno użytkowego 1.2. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV 2. CZĘŚĆ OPISOWA 2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Informacje wstępne Zakres przedmiotu zamówienia 2.2. Charakterystyczne parametry określające stan istniejący 2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia 2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia Zestawienie powierzchni Opis szczegółowy funkcjonalności 3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Wymagania ogólne Zgodność dokumentacji z PFU Przygotowanie terenu budowy 3.2. Wymagania dotyczące architektury Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Pozostałe 3.3. Wymagania dotyczące instalacji Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Wymagania dotyczące instalacji C.O Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót Ogólne zasady wykonania Robót Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 4.3. Dokumenty budowy 4.4. Odbiór robót 4.5. Dokumentacja fotograficzna 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 3.1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego 3.2. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 3.3. Podstawy prawne 3.5. ZAŁĄCZNIKI 2

3 1.2. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV DZIAŁ Prace budowlane GRUPA Przygotowanie terenu pod budowę Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KLASA Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty izolacyjne Hydraulika i roboty sanitarne Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej Pokrywanie podłóg i ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe KATEGORIA Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty przy wznoszeniu rusztowań Demontaż rusztowań Kładzenie nawierzchni Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Izolacja cieplna Tynkowanie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kładzenie płytek Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących 3

4 2. CZĘŚĆ OPISOWA 2.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Informacje wstępne Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, dalej zwany PFU, sporządzony został na podstawie dokumentacji Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku usługowego - biura obsługi klienta wraz z przyłączami dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26, obręb 003 Ligota, wykonanej w roku 2013 r. przez jednostkę projektową Ryszard Zapolski SBE 415 z siedzibą przy ul. Sobieskiego 7, Katowice (zwany w dalszej treści PFU projektem budowlanym), wykonanej na zlecenie Zamawiającego. Dokumentację wykonano w oparciu o wydaną dla wykonania przedmiotu zamierzenia decyzję o WZiZT nr 129/2013, znak B-II WN z dnia 13 maja 2013r., wydaną przez Prezydenta Miasta Katowice, projekt budowlany został zatwierdzony i zostało udzielone pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Katowice, decyzja nr 1665/13, znak: B-III DT z dnia 18 grudnia 2013r. Decyzja stanowi załącznik do niniejszego PFU. Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych określonych w projekcie budowlanym, w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów zagospodarowania terenu Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wymienionych w zakresie rzeczowym niniejszego PFU dla realizacji części zamierzenia rozbudowy i nadbudowy wolnostojącego, parterowego budynku usługowego kwiaciarni, na potrzeby zakładu pogrzebowego Katowickich Cmentarzy Komunalnych mającego siedzibę na terenie Cmentarza Komunalnego w Katowicach, w dzielnicy Ligota na ulicy Panewnickiej, na działce nr 26, obręb 003 Ligota, wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym, deszczowym oraz zagospodarowaniem terenu. Z obecnego etapu robót są wyłączone: - izolacja termiczna ścian zewnętrznych, - wykończenie elewacji, - montaż CO (grzejników elektrycznych i kurtyn). Do obiektu zaprojektowano przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projektowane instalacje zewnętrzne należy wykonać częściowo jako przebudowę istniejących instalacji wewnętrznych cmentarza (energii elektrycznej) a po części jako nowe (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej). Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej mieści się w zakresie przedmiotu zamówienia. Istniejący budynek usługowy kwiaciarni jest obiektem należącym do kompleksu obiektów katowickiego cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej administrowanego przez Katowickie Cmentarze Komunalne mające swoją siedzibę w Katowicach na ulicy Murckowskiej 9. 4

5 2.2. Charakterystyczne parametry określające stan istniejący. Działka na której zlokalizowano istniejący pawilon jest terenem Cmentarza Komunalnego. Budynek stoi we wschodnim narożniku działki z frontową, wejściową ścianą usytuowaną w północno-wschodniej granicy działki bezpośrednio przy ulicy Panewnickiej. W granicy tej biegnie również ogrodzenie cmentarza wzdłuż ulicy Panewnickiej. Na sąsiedniej działce w odległości ok 1,5 m od budynku znajduje się czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny nr 43, między budynkiem usługowym a budynkiem mieszkalnym nr 43 znajduje się dodatkowa furtka prowadząca na teren cmentarza. Teren działki cmentarza jest położony o ok. 90 cm niżej niż poziom chodnika ulicy Panewnickiej przed istniejącym wejściem do pawilonu. Od strony południowo-zachodniej oraz północno-zachodniej znajdują się grobowce w odległości od 1,7 m do 2,6 m. Rozbudowę i nadbudowę budynku usługowego należy wykonać bez naruszenia istniejących grobowców. Przy północno-zachodniej ścianie fundamentowej pawilonu znajduje się przyłącze wody oraz murowana studnia wodomierzowa kolidująca z projektowanym przebiegiem fundamentów rozbudowywanego obiektu. Wzdłuż pionowej krawędzi północno-zachodniej ściany pawilonu zamocowano w stalowej osłonie kabel elektryczny. Instalacja zasilająca obiekt (kablem ziemnym) stanowi fragment wewnętrznej sieci cmentarza. Budynek posiada przyłącze energetyczne kablem ziemnym, nie posiada kanalizacji sanitarnej ani deszczowej Od strony południowo-zachodniej w odległości ok. 1,2 m od elewacji budynku zlokalizowany jest słup wewnętrznej, napowietrznej instalacji teletechnicznej. W pasie drogowym ul. Panewnickiej przebiegają podziemne sieci: wodna, kanalizacyjna energii elektrycznej oraz gazowa. Wzdłuż ulicy Panewnickiej przebiega sieć teletechniczna. Pawilon jest dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem na rzucie prostokąta o wymiarach ok. 4,5 x 7m i wysokości od ok. 3m (od ulicy) do 4m (od strony cmentarza), z wnętrzem podzielonym na salę sprzedaży i podpiwniczone zaplecze. Od poziomu piwnicy ponad dach prowadzi przewód kominowy o wymiarach 0,7 x 0,7m. Pawilon wykorzystywany jest jako obiekt handlowy - kwiaciarnia, piwnica pod zapleczem służy do magazynowania towaru. Konstrukcja istniejącego obiektu : - ściany fundamentowe: murowane z cegły silikatowej, - ściany i dach pawilonu: wykonany jako szkielet stalowo drewniany, - strop nad piwniczką: wykonany w konstrukcji drewnianej, - komin: murowany z cegły ceramicznej, otynkowany, Przyłącza do obiektu: - elektryczne (zasilanie z wewnętrznej instalacji elektrycznej cmentarza), - wodociągowe (zasilanie z wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza), Instalacje wewnętrzne obiektu: - elektryczna, - wodociągowa, - ogrzewania (ogrzewacz przenośny z odprowadzeniem spalin do komina), - brak wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, - brak kanalizacji sanitarnej 5

6 - brak kanalizacji deszczowej Charakterystyczne parametry określające wielkość istniejącego obiektu: - Powierzchnia zabudowy 32,48 m2 - Powierzchnia użytkowa 19,22 m2 - Powierzchnia użytkowa brutto 28,96 m2 - Kubatura wnętrza 68,50 m3 - Wysokość wnętrza parteru 2,30 m - Wysokość piwnicy 1,80 m - Wysokość obiektu od ulicy/ od strony cmentarza 3,00/ 4,00 m 2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia program użytkowy określony przez Zamawiającego zostanie zrealizowany na będącej do dyspozycji powierzchni zabudowy przy założeniu rozbudowy, nadbudowy jednej kondygnacji i pozostawieniu istniejącej piwnicy. zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego; roboty rozbiórkowe należy wykonać uwzględniając stan obiektu, przebudowę i nadbudowę wykonać z zastosowaniem technologii niezbędnej dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych; - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego oraz MZUiM; - materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie; - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia Budynek pawilon usługowy powstał w latach 80-tych ubiegłego wieku. Rozbudowa i nadbudowa obiektu usługowego ma na celu podwyższenie standardu usług świadczonych przez komunalny zakład pogrzebowy w dzielnicy Ligota należący do Katowickich Cmentarzy Komunalnych oraz polepszenie warunków pracy personelu obsługi. W nowym obiekcie obok sprzedaży usług pogrzebowych znajdzie miejsce kwiaciarnia. Roboty będące przedmiotem zamówienia stanowią etap zaplanowanej modernizacji wybranych obiektów cmentarza, w następnej kolejności przewidziany jest remont ogrodzenia cmentarza Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia Realizowany nowy obiekt po rozbudowie i nadbudowie będzie bezpośrednio graniczył z budynkiem nr 43, a jego frontowa elewacja wysunięta będzie 60 cm przed lico elewacji budynku nr 43. Należy zachować odległość nieprzekraczalnej 6

7 linii zabudowy (6 m od krawędzi jezdni ul. Panewnickiej) do najbardziej wysuniętego elementu projektowanego obiektu zadaszenia nad wejściem. Część istniejącego ogrodzenia od strony północno-wschodniej należy zdemontować (słupek murowany wraz z furtką należy rozebrać), od strony północno-zachodniej należy usunąć część przęsła ogrodzenia a powstałą lukę w ogrodzeniu między budynkiem uzupełnić, słupek przed obiektem należy wyremontować lub przebudować (remont lub przebudowa słupka stanowi odrębny przedmiot zamówienia). Rzędne terenu wzdłuż granic działki nie ulegają zmianie Komunikacja Dojście do nowoprojektowanej części odbywać się będzie utwardzonym dojściem należy w tym celu uzupełnić fragment chodnika Przyłącza i instalacje zewnętrzne Projektowane instalacje zewnętrzne obiektu należy wykonać jako przebudowę istniejących instalacji wewnętrznych cmentarza (energii elektrycznej) a po części jako nowe (wody oraz kanalizacji sanitarnej/ deszczowej). Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz wodę użytkową odbywać się będzie z istniejących przyłączy w ramach przyznanych limitów. Przyłączenie elektryczne do istniejącej sieci wewnętrznej cmentarza Wykonawca wykona jako kablowe. W związku planowaną rozbudową i kolizją istniejącego przyłącza wodociągowego z projektowanym przebiegiem fundamentów należy rozebrać istniejącą studnię wodomierzową i zmienić przebieg i lokalizację przyłącza wody (nowa lokalizacja wewnątrz budynku pod posadzką parteru) zgodnie z projektem przyłącza wody do budynku. Na czas przebudowy przyłącza Wykonawca na swój koszt, odpowiednim obejściem zapewni stały pobór wody we wszystkich punktach zasilania na terenie cmentarza. Napowietrzną, wewnętrzną sieć teletechniczną cmentarza należy zabezpieczyć na czas budowy, w późniejszym czasie inwestor poprowadzi instalację teletechniczną nową trasą Powierzchnie objęte opracowaniem: Powierzchnia działki (objęta opracowaniem) 161,00 m 2 Powierzchnia zabudowy... 51,97 m 2 Powierzchnia terenu utwardzonego (dojście)... 6,73 m 2 Wskaźnik zabudowy dla terenu objętego opracowaniem. 0,32 Projektowany poziom 0,00 (dla posadzki parteru) 275,42 m n.p.m Zestawienie powierzchni POZIOM - 1 PODPIWNICZENIE LP POMIESZCZENIE POSADZKA POW.[m2] 1 Pomieszczenie pomocnicze betonowa 11,00 m 2 Suma 11,0 m 2 7

8 POZIOM 0 PARTER LP POMIESZCZENIE POSADZKA POW.[m2] 1 Sala sprzedaży Płytki gresowe 15,47 m 2 2 Komunikacja pionowa Płytki gresowe 6,59 m 2 3 Sala sprzedaży Płytki gresowe 12,96 m 2 4 Pomieszczenie socjalne Płytki gresowe 1,77 m 2 5 Przedsionek izolacyjny Płytki gresowe 1,02 m 2 6 WC Płytki gresowe 2,00 m 2 Suma 39,81 m2 POZIOM +1 PIETRO LP POMIESZCZENIE POSADZKA POW.[m2] 1 Komunikacja pionowa Płytki gresowe 7,58 m 2 2 Biuro Płytki gresowe 26,50 m 2 3 Pomieszczenie socjalne Płytki gresowe 2,03 m 2 4 Przedsionek izolacyjny Płytki gresowe 1,18 m 2 5 WC Płytki gresowe 1,57 m 2 6 Pomieszczenie porządkowe Płytki ceramiczne 1,52 m 2 Suma 40,38 m2 RAZEM: POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 80,20 m2 KUBATURA: 351,21 m3 Uwaga: Pow. użytkowa, zabudowy oraz kubatura policzone zostały wg normy PN-ISO-9836: Opis szczegółowy funkcjonalności Rozbudowa i nadbudowa pawilonu usługowego należącego do Katowickich Cmentarzy Komunalnych ma na celu polepszenie i podwyższenie standardu świadczonych usług w zakresie prowadzonego Zakładu Pogrzebowego w dzielnicy Ligota. Po rozbudowie i nadbudowie zaprojektowanej na planie kwadratu bryła obiektu będzie sześcianem z płaskim dachem o wymiarach około 7 m x 7 m i wysokości około 7 m. Przedmiotowy budynek usługowy będzie dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W nowym obiekcie obok sprzedaży usług pogrzebowych znajdzie miejsce kwiaciarnia. Obiekt (w poziomie parteru) mieści funkcje handlowe oraz (na poziomie piętra) biurowe. Parter budynku strefa handlu - funkcjonalnie podzielono na dwie niezależne strefy obsługi klientów. Lewa strona powierzchni parteru została przeznaczona na kwiaciarnię z niewielkim zapleczem oraz dostępem do magazynu w piwnicy. Prawą stronę parteru zajmie biuro obsługi zakładu pogrzebowego - biuro połączone jest otwartą klatką schodową z zapleczem na piętrze. W budynku będą zatrudnione 3 osoby na cały etat, klienci zakładu pogrzebowego będą obsługiwani w godzinach od 7.30 do Oddzielona ruchomą, systemową ścianką salka sprzedaży kwiaciarni ma pozwolić udostępnić klientom ten zakres usług niezależnie od godzin otwarcia biura zakładu pogrzebowego. Przewidywana liczba osób w budynku jednorazowo: 7. 8

9 Na każdej kondygnacji znajduje się węzeł higieniczno-sanitarny oraz pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe znajdować się będzie na piętrze. 3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W YMAGANIA OGÓLNE. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry. W razie wystąpienia w trakcie prac innych niż przejęto rozwiązań należy skontaktować się z projektantem celem uaktualnienia danych projektowych Zgodność dokumentacji projektowej z PFU Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (projekty budowlano-wykonawcze), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowiązany do analizy projektów przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu Przygotowanie terenu budowy. Obiekt istniejący posiada przyłącza wody i elektroenergetyczne z instalacji wewnętrznych cmentarza. Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Oba przyłącza muszą być opomiarowane co zapewni Wykonawca we własnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na odpowiednie wysypisko miejskie. Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, zajmować istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących obiektów. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu dokładny opis przygotowania terenu budowy WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów. Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie Wymagania szczegółowe Ławy oraz ściany fundamentowe/piwniczne. Istniejące fundamenty należy częściowo rozebrać pozostawiając ściany piwnicy. Wykop prowadzony wokół istniejących fundamentów musi uwzględnić rozbiórkę murowanej studni wodomierzowej. 9

10 Uwaga: w przypadku pozostawienia fundamentów istniejącej piwnicy należy uwzględnić/ odtworzyć zewnętrzną, pionową izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych. Z uwagi na sąsiedztwo budynku podpiwniczonego oraz grobów zachodzi konieczność zwiększenia głębokości posadowienia budynku. Projektuje się poziom posadowienia ław fundamentowych 1,3 m poniżej poziomu terenu. Zwiększenie głębokości posadowienia zostanie zrealizowane poprzez wykonanie pod ławami bloków betonowych - pod ławą sąsiadującą z budynkiem istniejącym oraz pod ławami sąsiadującymi z grobami wykop należy przegłębić i wypełnić betonem C12/15. Fundamenty wykonać w formie ław żelbetowych z betonu C20/35 o wymiarach 70 x 30 cm pod ścianami zewnętrznymi. Lokalnie przewidziano poszerzenia ław wymiarach 110 x 30 cm. W przypadku ławy sąsiadującej z budynkiem istniejącym przegłębienie powinno mieć głębokość równą poziomowi posadzki piwnicy. Nie wolno dopuścić do podkopania istniejącego budynku. Prace wzdłuż ściany budynku należy prowadzić odcinkami długości 1 m w cyklu kopania i wypełniania betonem w odstępach 1 dnia. W przypadku ław sąsiadujących z grobami głębokość prowadzenia wykopu powinna odpowiadać głębokości sąsiadujących grobów. Do obliczeń przyjęto nośność gruntu 200 kpa. Po wykonaniu wykopów należy przeprowadzić badania wpisem do dziennika budowy przyjętej nośności gruntu. W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunków niż przyjęte w niniejszym projekcie należy niezwłocznie poinformować projektanta w celu korekty lub zmiany sposobu posadowienia. Ściany fundamentowe oraz wszystkie ściany przyziemia które mają styk z gruntem zaprojektowano z bloczków betonowych na zaprawie cementowej zwieńczone wieńcem żelbetowym w poziomie podłogi na gruncie/ stropu nad piwnicą. Poniżej poziomu terenu zabezpieczone izolacją pionową w postaci wysokoplastycznej, dwuskładnikowej masy uszczelniającej, nie zawierającą rozpuszczalników. Parametry techniczne i użytkowe takie jak masy firmy DEITERMANN Superflex 10 lub równoważne. Uzupełnić warstwy ścian o ocieplenie materiałem izolacyjnym o wsp. λ=0,40 mk/w i grubości co najmniej 8cm pod poziomem gruntu. Nad poziomem gruntu ocieplić ściany piwnic wełną skalną, materiałem izolacyjnym niepalnym o wsp. λ=0,40 mk/w i grubości co najmniej 15cm. Wykończenie ścian systemowe, tynkiem typu Marmolit w kolorze szarym Ściany i stropy Rozbudowę i nadbudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z miejscowymi wzmocnieniami w postaci rdzeni - słupów żelbetowych. Ściany nośne zewnętrzne zaprojektowano z pustaków ceramicznych np. Porotherm o grubości 19 cm na zaprawie wapienno-cementowej. Ściany zewnętrzne zaprojektowano w technologii warstwowej w zależności od przekroju w przykładowej kolejności (ściana piętra od ulicy): - pustak np. Porotherm 19 cm - wełna skalna 15 cm - montaż izolacji jest wyłączony z obecnego etapu robót - pustka wentylacyjna 3 cm - okładzina z klinkieru 6/ 12 cm (np.: kolor CLASSIC, CRH, Patoka) dostarczenie i montaż okładzin są wyłączone z obecnego etapu robót. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej. 10

11 Ściany wewnętrzne działowe przewidziano murowane z pustaka ceramicznego np. Porotherm o grubości 11,5 cm tynkowane (parametry techniczne i użytkowe takie jak Porotherm lub równoważne). Wykończenie ścian - należy wykonać tynki gipsowe lub cementowo wapienne min. kat. 4, powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia. Należy zastosować matową wodorozcieńczalną farbę lateksową na bazie żywicy akrylowej o podwyższonej wytrzymałości i parametrach nie gorszych niż np. Sigmatex Superlatex (Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN ) lub równoważną. Wykończenie ścian w łazienkach/wc - płytki ceramiczne - glazura posadzka/ściana do wysokości min. 2m. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych powyżej płytek ceramicznych należy zastosować satynową, bezrozpuszczalnikową farbę lateksową na bazie żywicy akrylowej o parametrach nie gorszych niż np. Sigmatex Superlatex (Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN ) lub równoważną. Nadproża żelbetowe monolityczne/ wewnątrz prefabrykowane. Stropy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne płytowe z żelbetowymi wieńcami nad ścianami nośnymi. W miejscach znacznych rozpiętości płyt stropowych zaprojektowano żelbetowe podciągi. Schody Schody wewnętrzne prowadzące na piętro - żelbetowe wylewane zabiegowe. Pierwsze dwa stopnie do spocznika wykonać jako niezależne od konstrukcji np. murowane, drewniane lub z płyty meblowej. Elewacje budynku - wykończenie elewacji jest wyłączone z obecnego etapu robót - zróżnicowane, w części obłożona będzie cegłą klinkierową j/w a w części zostanie wykończona w systemie lekkim mokrym tynkiem silikatowym/ akrylowym cienkowarstwowym na siatce, na warstwie mineralnej twardej o grubości 18 cm wełny, malowanym w kolorze RAL Zalecany system mocowania cegły HABE, HALFEN lub podobny, wg projektu zamocowań (jeśli technologia będzie tego wymagała należy wykonać odrębne opracowanie). Wykonać z zapewnieniem minimalizacji mostków cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach budynku Podłogi Posadzki na gruncie - doprowadzić do stanu ocieplonego. Np. z płyty styropianowe (podłoga pływająca) EPS-100 gr.15cm wraz z izolacją przeciwwilgociową (przechodząca w izolację poziomą muru) 2x folia PCV (parametry techniczne i użytkowe takie jak DORKEN DELTA-IZOLACJA POZIOMA MURU lub równoważne). Jako pionową izolację dylatacyjną podłogi od ścian wykonać brzegowy pas tłumiący ze styropianu EPS T. Wykończenie posadzki w całym obiekcie z użyciem płytek z ceramiki trudnościeralnej. Płytki gresowe antypoślizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie ścieralności posiadające odpowiednie atesty. Stopnice schodów wykonać z płytek gresowych posiadających ryfle przy krawędzi płytek w celu zwiększenia antypoślizgowości. Cokoły o wys. 8cm i szerokości dostosowanej do szerokości zastosowanej płytki gresowej. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń producenta. 11

12 Dach Nad piętrem zaprojektowano stropodach płaski z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Ocieplić dach do parametrów termoizolacyjnych wymaganych w warunkach technicznych W systemie odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowych zastosowano nietypowe przejście przez attykę oraz typowy system z rurą spustową PVC Okna, drzwi Zewnętrzne okna i drzwi zaprojektowano w systemie ślusarki aluminiowej malowanej proszkowo, w zestawieniu zaproponowano system profili firmy Sapa, ze szkleniem niskoemisyjnym. W oknach należy stosować szkło zespolone, zespolenie szkieł z powłoką refleksyjną zabezpieczające przed degradacją pod wpływem działania niekorzystnych warunków atmosferycznych i zanieczyszczenia powietrza, współczynnik przenikania ciepła Ug 1,1[W/m2K], klasa szyby bezpiecznej (PN-EN 12600) 2/B/2, dźwiękoszczelność 32dB lub o parametrach równoważnych. Okna będą osadzone w grubości projektowanego ocieplenia (montaż izolacji jest wyłączony z obecnego etapu robót) za pomocą wsporników, stojaków lub ramy stalowej ocynkowanych (rozwiązanie systemowe) wraz z kołnierzem izolacyjnym. Zalecany współczynnik przenikania ciepła niezależnie od wybranego systemu min. U = 1,6 W/m2K. Okna i drzwi zewnętrzne - ślusarka aluminiowa kolor grafitowy np. RAL Parapety zewnętrzne systemowe zgodnie z wybranym systemem okiennym. Parapety wewnętrzne - płyta laminowana w kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej. Drzwi wewnętrzne warstwowe z okleiną z drewna naturalnego (buk, jesion) lub płyta laminowana j/w lub malowane w kolorze jasnoszarym. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wewnętrzne przeszklone z szybą matową analogiczne do powyższych takie jak firmy PORTA lub równoważne, z kratkami nawiewnymi w dolnej części. Stolarkę drzwiową należy dostarczyć z klamkami wraz z szyldami i wkładkami patentowymi do zamków z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi. Dostęp do dachu jest zapewniony przez wyłaz dachowy/ świetlik 80x80cm na podstawie prostej, z potrójną kopułką np.: Gulajski Pozostałe Stropy podwieszane i poziome obudowy przewodów instalacyjnych z płyty gipsowo - kartonowej do zastosowań ściennych i sufitowych na ruszcie stalowym lub z płyt kasetonowych na konstrukcji metalowej schemat konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcją producenta. W pomieszczeniach mokrych płyta odporna również na działanie wilgoci. Pozostałe stropy tynkowane. Gładź gipsowa, malowane farbą akrylową. Barierki stalowe z rur ze stali nierdzewnej satynowanej lub malowanej proszkowo o średnicy 60mm, wysokości 110cm od poziomu posadzki. Wycieraczki zewnętrzne przed wejściami do budynku stalowe ocynkowane. Armatura: Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, umywalki, miski ustępowe i pisuary - montowane na ścianach, a w przypadku misek ustępowych z wykorzystaniem stelażu podtynkowego systemu spłukiwania. Kratki ściekowe ze stali nierdzewnej. System spłukiwania toalet - podtynkowy na stelażu ze sterowaniem od przodu. 12

13 3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych. Przedmiotowy obiekt zasilany będzie w wodę zimną na cele socjalne poprzez projektowane przyłącze wody z sieci zewnętrznej (wg projektu przyłączy). Woda ciepła przygotowywana będzie w projektowanych pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Ścieki sanitarne odprowadzane będą z budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany przykanalik (wg projektu przyłączy) Instalacja wodociągowa Instalacja wody zimnej użytkowej Przedmiotowy obiekt zasilany będzie w wodę zimną z istniejącej sieci wodociągowej. Pomiar objętości zużytej wody dla budynku będzie realizowany poprzez zestaw wodomierzowy zabudowany w posadzce w pomieszczeniu nr 0-01 (wg projektu przyłączy). Instalację zaprojektowano z rur MLC produkcji Uponor, łączonych przy pomocy kształtek zaciskowych. Dopuszcza się na zamianę wymienionych w projekcie materiałów na innego producenta, ale nie pogarszając parametrów. Główne rozprowadzenie wody zimnej należy prowadzić pod stropem parteru. Projektowane przewody wody zimnej zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o gr. 6 mm. Podejścia do armatury czerpalnej prowadzić w bruzdach ściennych. Połączenia z armaturą wykonać za pomocą systemowych kształtek zaciskowych. Na rozgałęzieniach przewodów zamontować zawory odcinające kulowe gwintowane. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody dla całej instalacji obiektu Instalacja wody ciepłej użytkowej Ciepła woda dla potrzeb budynku przygotowywana będzie w projektowanych pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Instalację wody ciepłej należy wykonać z rur MLC prod. UPONOR, łączonych przy pomocy kształtek zaciskowych. Rozprowadzenie przewodów ciepłej wody prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej, pod stropem parteru. Projektowane przewody c.w.u. zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o grubości: Średnica przewodu [mm] Ø Grubość izolacji [mm] 20 Podejścia do armatury czerpalnej prowadzić w bruzdach ściennych. Połączenia z armaturą wykonać za pomocą systemowych kształtek zaciskowych. Na odgałęzieniach zamontować zawory odcinające zgodne ze średnicą przewodów. Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych Instalacja kanalizacji sanitarnej Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą poprzez projektowany odpływ kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160mm PVC-U do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (wg projektu przyłączy). Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U/HT w zakresach średnic Ø 50/160 mm z wydłużonym kielichem. 13

14 Piony po zmontowaniu będą omurowane lub osłonięte konstrukcją z użyciem płyt gipsowo - kartonowych odpornych na wilgoć. Zakończenia pionów kanalizacyjnych należy wyposażyć w rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Piony kanalizacyjne należy podłączyć do projektowanej instalacji pod posadzkowej. Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia - wodne syfony. Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy zastosować rewizję o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. Przewody należy zamocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami fundamentowymi wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury Próby szczelności Wykonaną instalację wody zimnej i c.w.u. należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Branża elektryczna Doprowadzić prąd elektryczny do: - pojemnościowych podgrzewaczy wody: 2x DEM50 C Wymagania dotyczące instalacji C.O. W pomieszczeniach biura obsługi zaprojektowano grzejniki elektryczne zasilane z instalacji elektrycznej w budynku. Instalację zasilania grzejników CO należy wykonać w całości natomiast kompletacja i montaż grzejników, regulatorów temperatury i kurtyn powietrznych została wyłączona z obecnego etapu robót Branża elektryczna. Należy doprowadzić energię elektryczną do - grzejników elektrycznych: a) 730D-1FPAJ: N = 500 W / 230V - 4 szt. b) 730D-3FPAJ: N = 1000 W / 230V - 5 szt. c) 730D-5FPAJ: N = 1500 W / 230V - 1 szt. - kurtyn powietrznych: AD-210E06 N = 9,2 A / 400V - 2 szt Zestawienie współczynników przenikania ciepła UK[W/m2K]. 1. Ściany zewnętrzne UK = 0,26 W/m2K 2. Ściany wewnętrzne UK = 2,20 W/m2K 3. Drzwi wewnętrzne UK = 2,60 W/m2K 4. Okna UK = 1,80 W/m2K 5. Strop wewnętrzny UK = 0,78 W/m2K 6. Dach UK = 0,24 W/m2K 7. Podłoga na gruncie UK = 0,50 W/m2K 14

15 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. Zasilanie całości obiektu realizowane będzie przez jedną tablicą rozdzielczą. Główna tablica rozdzielcza RW zlokalizowana będzie na poziomie 0 w pomieszczeniu 0-04 (pod schodami). Tablica ta zasilana będzie z sieci wewnętrznej cmentarza komunalnego. Przyłączenie wykonane zostanie jako kablowe staraniem Zamawiającego Rozdzielnica główna niskiego napięcia Rozdzielnica główna zlokalizowana będzie na poziomie 0. Rozdzielnicę projektuje się jako wtynkową. Z rozdzielnicy RW zasilane będą wszystkie obwody budynku. W rozdzielnicach zainstalowane będą ochronniki przeciwprzepięciowe typu OBO V- 25B AS lub ekwiwalentne stanowiące ochronę przeciwprzepięciową instalacji wewnętrznych. W szafach rozdzielczych kable miedziane, w przypadku mniejszych przekrojów także znormalizowane systemy łączeniowe. Wszystkie elementy szaf powinny być połączone metalicznie z szyną połączeń wyrównawczych. Wszystkie elementy obudowy rozdzielnic powinny spełniać wymogi szczelności min IP40. Dane techniczne zastosowanej aparatury rozdzielczej powinny być dostosowane do obciążenia i charakteru pól. Aparatura rozdzielcza powinna być wyposażona w niezbędne obwody zabezpieczeń, sygnalizacji Instalacje elektryczne wewnętrzne Głównym elementem rozdziału energii elektrycznej będzie tablica RW. W instalacji elektrycznej budynku projektuje się wyodrębnione obwody dla: - oświetlenia górnego, - gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia - gniazd wtyczkowych w łazience - grzejników elektrycznych. Ze względu na to że budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, całą instalację w budynku projektuje się jako podtynkową i podpodłogową z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić należy w podłodze na poziomie ocieplenia. Osprzęt instalacyjny w wykonaniu podtynkowym montowany będzie na ścianach. Dla gniazd jednofazowych przewidziano montaż w strefie przypodłogowej na wysokości 0.2 do 0.3 m nad podłogą. Osprzęt wyłącznikowy montować należy na wysokości 1.2 do 1.3 m nad podłogą. W całej instalacji wewnętrznej we wszystkich obwodach odbiorczych projektuje się wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie zadziałania 30 ma jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Instalacje wewnętrzne pracować będą w układzie TNC-S. Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w sieci 0.4 kv - samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. W całym budynku wykonana będzie sieć połączeń wyrównawczych. Głowna szyna połączeń wyrównawczych zabudowana będzie w pomieszczeniach rozdzielnicy głównej RG. Główną szynę połączeń wyrównawczych w sposób trwały połączyć z siecią uziemienia otokowego budynków wykonaną z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. Z uziemieniem otokowym połączyć wszystkie przewody uziemiające wyprowadzone z rozdzielnic. Do sieci uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych połączyć 15

16 wszystkie urządzenia i konstrukcje stalowe mogące znaleźć się pod napięciem oraz w zasięgu dotyku obsługi. Uziemienie i sieć przewodów ochronnych wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, szczególną uwagę zwrócić na zachowanie ciągłości przewodów ochronnych. Przed oddaniem do eksploatacji wykonać odpowiednie pomiary sprawdzające Wyłącznik przeciwpożarowy W rozdzielnicy RW zaprojektowano techniczny wyłącznik przeciwpożarowy. Do tego wyłącznika należy przyłączyć przycisk p.poż. Przycisk ten należy zainstalować przy wejściu głównym do budynku Instalacja grzejników elektrycznych W budynku projektuje się grzejniki elektryczne konwekcyjne (kompletacja i montaż grzejników, regulatorów temperatury i kurtyn powietrznych została wyłączona z obecnego etapu robót). Projektowana moc grzejników to 1 kw dla grzejników w pomieszczeniach ogólnych oraz 0,5 kw w toalecie. Dla potrzeb zasilania grzejników zaprojektowano 2 obwody w rozdzielnicy RW Uwagi końcowe - Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materiałów i aparatury dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego personelu. - Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonać jej rozruchu, wykonać wszystkie wymagane próby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonać je w odpowiednim czasie, prace te powinien wykonać personel posiadający właściwe uprawnienia. - Przy budowie instalacji należy stosować odpowiednie przepisy bezpieczeństwa pracy. - Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomić się z potencjalnymi zagrożeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac. - Charakterystyczne i potencjalne źródła zagrożeń: - transport, warunki transportu, prace w pobliżu instalacji pod napięciem, prace elektronarzędziami, oświetlenie miejsca pracy, pomiary elektryczne, podłączenie do instalacji, użycie maszyn i narzędzi, maszyny przewidziane do montażu powinny odpowiadać wymaganiom odnośnie nie przekraczania wartości granicznych hałasu i drgań w zależności od ich usytuowania. 4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 16

17 wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Ogólne zasady wykonania Robót. Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przekazanie placu budowy. Inwestor w ustalonym terminie, przekaże powołanemu przez Wykonawcę Kierownikowi Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz Dokumentację Techniczną wraz ze Specyfikacją Techniczną. Kierownik Budowy, każdorazowo na prośbę Zamawiającego, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy na własny koszt Zabezpieczenie placu budowy. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści umieszczając w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 17

18 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: - lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, - środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 18

19 niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym Planem BIOZ Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego Stosowanie się do przepisów prawa. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty Materiały. W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 19

20 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 4.2.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: - certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; Leśna. 1. WSTĘP. OPIS TECHNICZNY 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Urząd Miejski w Leśnej, Rynek 19 ; 59-820 Leśna. 1.2 Jednostka projektowa. Projekt wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT: RODZAJ INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny Szczecin, ul. Budziszyńska 42/2 dz. 18/2,Obr:76-1076 Remont lokalu mieszkalnego z przebudową oraz ogrzewanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku PROJEKT BUDOWLANY Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku Spis treści I. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Opis techniczny II. Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1 2. Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 3. Rzut parteru w skali 1:100 rys. nr 3 4.Rzut poziomu I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo