PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26, k. m. 65, obręb 0003 Ligota. Adres obiektu budowlanego: Katowice, ul. Panewnicka 45 Wizualizacja obiektu po rozbudowie i nadbudowie Nazwa zamawiającego: Katowickie Cmentarze Komunalne Katowice, ul. Murckowska 9 tel. (0 32) , , Program opracował: mgr inż. arch. Ryszard Zapolski specjalność architektoniczna bez ograniczeń nr 688/01

2 SPIS ZAWARTOŚCI 1.0. Strona tytułowa 1.1. Spis zawartości programu funkcjonalno użytkowego 1.2. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV 2. CZĘŚĆ OPISOWA 2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Informacje wstępne Zakres przedmiotu zamówienia 2.2. Charakterystyczne parametry określające stan istniejący 2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia 2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia Zestawienie powierzchni Opis szczegółowy funkcjonalności 3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Wymagania ogólne Zgodność dokumentacji z PFU Przygotowanie terenu budowy 3.2. Wymagania dotyczące architektury Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Pozostałe 3.3. Wymagania dotyczące instalacji Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Wymagania dotyczące instalacji C.O Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót Ogólne zasady wykonania Robót Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 4.3. Dokumenty budowy 4.4. Odbiór robót 4.5. Dokumentacja fotograficzna 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 3.1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego 3.2. Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 3.3. Podstawy prawne 3.5. ZAŁĄCZNIKI 2

3 1.2. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV DZIAŁ Prace budowlane GRUPA Przygotowanie terenu pod budowę Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych KLASA Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty izolacyjne Hydraulika i roboty sanitarne Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej Pokrywanie podłóg i ścian Roboty malarskie i szklarskie Roboty budowlane wykończeniowe KATEGORIA Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty przy wznoszeniu rusztowań Demontaż rusztowań Kładzenie nawierzchni Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne Izolacja cieplna Tynkowanie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kładzenie płytek Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących 3

4 2. CZĘŚĆ OPISOWA 2.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Informacje wstępne Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, dalej zwany PFU, sporządzony został na podstawie dokumentacji Projekt rozbudowy i nadbudowy budynku usługowego - biura obsługi klienta wraz z przyłączami dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26, obręb 003 Ligota, wykonanej w roku 2013 r. przez jednostkę projektową Ryszard Zapolski SBE 415 z siedzibą przy ul. Sobieskiego 7, Katowice (zwany w dalszej treści PFU projektem budowlanym), wykonanej na zlecenie Zamawiającego. Dokumentację wykonano w oparciu o wydaną dla wykonania przedmiotu zamierzenia decyzję o WZiZT nr 129/2013, znak B-II WN z dnia 13 maja 2013r., wydaną przez Prezydenta Miasta Katowice, projekt budowlany został zatwierdzony i zostało udzielone pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Katowice, decyzja nr 1665/13, znak: B-III DT z dnia 18 grudnia 2013r. Decyzja stanowi załącznik do niniejszego PFU. Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych określonych w projekcie budowlanym, w tym do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca jest zobowiązany zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów zagospodarowania terenu Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wymienionych w zakresie rzeczowym niniejszego PFU dla realizacji części zamierzenia rozbudowy i nadbudowy wolnostojącego, parterowego budynku usługowego kwiaciarni, na potrzeby zakładu pogrzebowego Katowickich Cmentarzy Komunalnych mającego siedzibę na terenie Cmentarza Komunalnego w Katowicach, w dzielnicy Ligota na ulicy Panewnickiej, na działce nr 26, obręb 003 Ligota, wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym, deszczowym oraz zagospodarowaniem terenu. Z obecnego etapu robót są wyłączone: - izolacja termiczna ścian zewnętrznych, - wykończenie elewacji, - montaż CO (grzejników elektrycznych i kurtyn). Do obiektu zaprojektowano przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projektowane instalacje zewnętrzne należy wykonać częściowo jako przebudowę istniejących instalacji wewnętrznych cmentarza (energii elektrycznej) a po części jako nowe (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej). Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej mieści się w zakresie przedmiotu zamówienia. Istniejący budynek usługowy kwiaciarni jest obiektem należącym do kompleksu obiektów katowickiego cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej administrowanego przez Katowickie Cmentarze Komunalne mające swoją siedzibę w Katowicach na ulicy Murckowskiej 9. 4

5 2.2. Charakterystyczne parametry określające stan istniejący. Działka na której zlokalizowano istniejący pawilon jest terenem Cmentarza Komunalnego. Budynek stoi we wschodnim narożniku działki z frontową, wejściową ścianą usytuowaną w północno-wschodniej granicy działki bezpośrednio przy ulicy Panewnickiej. W granicy tej biegnie również ogrodzenie cmentarza wzdłuż ulicy Panewnickiej. Na sąsiedniej działce w odległości ok 1,5 m od budynku znajduje się czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek mieszkalny nr 43, między budynkiem usługowym a budynkiem mieszkalnym nr 43 znajduje się dodatkowa furtka prowadząca na teren cmentarza. Teren działki cmentarza jest położony o ok. 90 cm niżej niż poziom chodnika ulicy Panewnickiej przed istniejącym wejściem do pawilonu. Od strony południowo-zachodniej oraz północno-zachodniej znajdują się grobowce w odległości od 1,7 m do 2,6 m. Rozbudowę i nadbudowę budynku usługowego należy wykonać bez naruszenia istniejących grobowców. Przy północno-zachodniej ścianie fundamentowej pawilonu znajduje się przyłącze wody oraz murowana studnia wodomierzowa kolidująca z projektowanym przebiegiem fundamentów rozbudowywanego obiektu. Wzdłuż pionowej krawędzi północno-zachodniej ściany pawilonu zamocowano w stalowej osłonie kabel elektryczny. Instalacja zasilająca obiekt (kablem ziemnym) stanowi fragment wewnętrznej sieci cmentarza. Budynek posiada przyłącze energetyczne kablem ziemnym, nie posiada kanalizacji sanitarnej ani deszczowej Od strony południowo-zachodniej w odległości ok. 1,2 m od elewacji budynku zlokalizowany jest słup wewnętrznej, napowietrznej instalacji teletechnicznej. W pasie drogowym ul. Panewnickiej przebiegają podziemne sieci: wodna, kanalizacyjna energii elektrycznej oraz gazowa. Wzdłuż ulicy Panewnickiej przebiega sieć teletechniczna. Pawilon jest dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym budynkiem na rzucie prostokąta o wymiarach ok. 4,5 x 7m i wysokości od ok. 3m (od ulicy) do 4m (od strony cmentarza), z wnętrzem podzielonym na salę sprzedaży i podpiwniczone zaplecze. Od poziomu piwnicy ponad dach prowadzi przewód kominowy o wymiarach 0,7 x 0,7m. Pawilon wykorzystywany jest jako obiekt handlowy - kwiaciarnia, piwnica pod zapleczem służy do magazynowania towaru. Konstrukcja istniejącego obiektu : - ściany fundamentowe: murowane z cegły silikatowej, - ściany i dach pawilonu: wykonany jako szkielet stalowo drewniany, - strop nad piwniczką: wykonany w konstrukcji drewnianej, - komin: murowany z cegły ceramicznej, otynkowany, Przyłącza do obiektu: - elektryczne (zasilanie z wewnętrznej instalacji elektrycznej cmentarza), - wodociągowe (zasilanie z wewnętrznej instalacji wodociągowej cmentarza), Instalacje wewnętrzne obiektu: - elektryczna, - wodociągowa, - ogrzewania (ogrzewacz przenośny z odprowadzeniem spalin do komina), - brak wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, - brak kanalizacji sanitarnej 5

6 - brak kanalizacji deszczowej Charakterystyczne parametry określające wielkość istniejącego obiektu: - Powierzchnia zabudowy 32,48 m2 - Powierzchnia użytkowa 19,22 m2 - Powierzchnia użytkowa brutto 28,96 m2 - Kubatura wnętrza 68,50 m3 - Wysokość wnętrza parteru 2,30 m - Wysokość piwnicy 1,80 m - Wysokość obiektu od ulicy/ od strony cmentarza 3,00/ 4,00 m 2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia program użytkowy określony przez Zamawiającego zostanie zrealizowany na będącej do dyspozycji powierzchni zabudowy przy założeniu rozbudowy, nadbudowy jednej kondygnacji i pozostawieniu istniejącej piwnicy. zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego; roboty rozbiórkowe należy wykonać uwzględniając stan obiektu, przebudowę i nadbudowę wykonać z zastosowaniem technologii niezbędnej dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych; - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego oraz MZUiM; - materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie; - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia Budynek pawilon usługowy powstał w latach 80-tych ubiegłego wieku. Rozbudowa i nadbudowa obiektu usługowego ma na celu podwyższenie standardu usług świadczonych przez komunalny zakład pogrzebowy w dzielnicy Ligota należący do Katowickich Cmentarzy Komunalnych oraz polepszenie warunków pracy personelu obsługi. W nowym obiekcie obok sprzedaży usług pogrzebowych znajdzie miejsce kwiaciarnia. Roboty będące przedmiotem zamówienia stanowią etap zaplanowanej modernizacji wybranych obiektów cmentarza, w następnej kolejności przewidziany jest remont ogrodzenia cmentarza Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotu zamówienia Realizowany nowy obiekt po rozbudowie i nadbudowie będzie bezpośrednio graniczył z budynkiem nr 43, a jego frontowa elewacja wysunięta będzie 60 cm przed lico elewacji budynku nr 43. Należy zachować odległość nieprzekraczalnej 6

7 linii zabudowy (6 m od krawędzi jezdni ul. Panewnickiej) do najbardziej wysuniętego elementu projektowanego obiektu zadaszenia nad wejściem. Część istniejącego ogrodzenia od strony północno-wschodniej należy zdemontować (słupek murowany wraz z furtką należy rozebrać), od strony północno-zachodniej należy usunąć część przęsła ogrodzenia a powstałą lukę w ogrodzeniu między budynkiem uzupełnić, słupek przed obiektem należy wyremontować lub przebudować (remont lub przebudowa słupka stanowi odrębny przedmiot zamówienia). Rzędne terenu wzdłuż granic działki nie ulegają zmianie Komunikacja Dojście do nowoprojektowanej części odbywać się będzie utwardzonym dojściem należy w tym celu uzupełnić fragment chodnika Przyłącza i instalacje zewnętrzne Projektowane instalacje zewnętrzne obiektu należy wykonać jako przebudowę istniejących instalacji wewnętrznych cmentarza (energii elektrycznej) a po części jako nowe (wody oraz kanalizacji sanitarnej/ deszczowej). Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz wodę użytkową odbywać się będzie z istniejących przyłączy w ramach przyznanych limitów. Przyłączenie elektryczne do istniejącej sieci wewnętrznej cmentarza Wykonawca wykona jako kablowe. W związku planowaną rozbudową i kolizją istniejącego przyłącza wodociągowego z projektowanym przebiegiem fundamentów należy rozebrać istniejącą studnię wodomierzową i zmienić przebieg i lokalizację przyłącza wody (nowa lokalizacja wewnątrz budynku pod posadzką parteru) zgodnie z projektem przyłącza wody do budynku. Na czas przebudowy przyłącza Wykonawca na swój koszt, odpowiednim obejściem zapewni stały pobór wody we wszystkich punktach zasilania na terenie cmentarza. Napowietrzną, wewnętrzną sieć teletechniczną cmentarza należy zabezpieczyć na czas budowy, w późniejszym czasie inwestor poprowadzi instalację teletechniczną nową trasą Powierzchnie objęte opracowaniem: Powierzchnia działki (objęta opracowaniem) 161,00 m 2 Powierzchnia zabudowy... 51,97 m 2 Powierzchnia terenu utwardzonego (dojście)... 6,73 m 2 Wskaźnik zabudowy dla terenu objętego opracowaniem. 0,32 Projektowany poziom 0,00 (dla posadzki parteru) 275,42 m n.p.m Zestawienie powierzchni POZIOM - 1 PODPIWNICZENIE LP POMIESZCZENIE POSADZKA POW.[m2] 1 Pomieszczenie pomocnicze betonowa 11,00 m 2 Suma 11,0 m 2 7

8 POZIOM 0 PARTER LP POMIESZCZENIE POSADZKA POW.[m2] 1 Sala sprzedaży Płytki gresowe 15,47 m 2 2 Komunikacja pionowa Płytki gresowe 6,59 m 2 3 Sala sprzedaży Płytki gresowe 12,96 m 2 4 Pomieszczenie socjalne Płytki gresowe 1,77 m 2 5 Przedsionek izolacyjny Płytki gresowe 1,02 m 2 6 WC Płytki gresowe 2,00 m 2 Suma 39,81 m2 POZIOM +1 PIETRO LP POMIESZCZENIE POSADZKA POW.[m2] 1 Komunikacja pionowa Płytki gresowe 7,58 m 2 2 Biuro Płytki gresowe 26,50 m 2 3 Pomieszczenie socjalne Płytki gresowe 2,03 m 2 4 Przedsionek izolacyjny Płytki gresowe 1,18 m 2 5 WC Płytki gresowe 1,57 m 2 6 Pomieszczenie porządkowe Płytki ceramiczne 1,52 m 2 Suma 40,38 m2 RAZEM: POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 80,20 m2 KUBATURA: 351,21 m3 Uwaga: Pow. użytkowa, zabudowy oraz kubatura policzone zostały wg normy PN-ISO-9836: Opis szczegółowy funkcjonalności Rozbudowa i nadbudowa pawilonu usługowego należącego do Katowickich Cmentarzy Komunalnych ma na celu polepszenie i podwyższenie standardu świadczonych usług w zakresie prowadzonego Zakładu Pogrzebowego w dzielnicy Ligota. Po rozbudowie i nadbudowie zaprojektowanej na planie kwadratu bryła obiektu będzie sześcianem z płaskim dachem o wymiarach około 7 m x 7 m i wysokości około 7 m. Przedmiotowy budynek usługowy będzie dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W nowym obiekcie obok sprzedaży usług pogrzebowych znajdzie miejsce kwiaciarnia. Obiekt (w poziomie parteru) mieści funkcje handlowe oraz (na poziomie piętra) biurowe. Parter budynku strefa handlu - funkcjonalnie podzielono na dwie niezależne strefy obsługi klientów. Lewa strona powierzchni parteru została przeznaczona na kwiaciarnię z niewielkim zapleczem oraz dostępem do magazynu w piwnicy. Prawą stronę parteru zajmie biuro obsługi zakładu pogrzebowego - biuro połączone jest otwartą klatką schodową z zapleczem na piętrze. W budynku będą zatrudnione 3 osoby na cały etat, klienci zakładu pogrzebowego będą obsługiwani w godzinach od 7.30 do Oddzielona ruchomą, systemową ścianką salka sprzedaży kwiaciarni ma pozwolić udostępnić klientom ten zakres usług niezależnie od godzin otwarcia biura zakładu pogrzebowego. Przewidywana liczba osób w budynku jednorazowo: 7. 8

9 Na każdej kondygnacji znajduje się węzeł higieniczno-sanitarny oraz pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe znajdować się będzie na piętrze. 3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W YMAGANIA OGÓLNE. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry. W razie wystąpienia w trakcie prac innych niż przejęto rozwiązań należy skontaktować się z projektantem celem uaktualnienia danych projektowych Zgodność dokumentacji projektowej z PFU Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (projekty budowlano-wykonawcze), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowiązany do analizy projektów przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu Przygotowanie terenu budowy. Obiekt istniejący posiada przyłącza wody i elektroenergetyczne z instalacji wewnętrznych cmentarza. Punkty podłączenia wskaże Zamawiający. Oba przyłącza muszą być opomiarowane co zapewni Wykonawca we własnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na odpowiednie wysypisko miejskie. Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, zajmować istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących obiektów. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu dokładny opis przygotowania terenu budowy WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów. Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie Wymagania szczegółowe Ławy oraz ściany fundamentowe/piwniczne. Istniejące fundamenty należy częściowo rozebrać pozostawiając ściany piwnicy. Wykop prowadzony wokół istniejących fundamentów musi uwzględnić rozbiórkę murowanej studni wodomierzowej. 9

10 Uwaga: w przypadku pozostawienia fundamentów istniejącej piwnicy należy uwzględnić/ odtworzyć zewnętrzną, pionową izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych. Z uwagi na sąsiedztwo budynku podpiwniczonego oraz grobów zachodzi konieczność zwiększenia głębokości posadowienia budynku. Projektuje się poziom posadowienia ław fundamentowych 1,3 m poniżej poziomu terenu. Zwiększenie głębokości posadowienia zostanie zrealizowane poprzez wykonanie pod ławami bloków betonowych - pod ławą sąsiadującą z budynkiem istniejącym oraz pod ławami sąsiadującymi z grobami wykop należy przegłębić i wypełnić betonem C12/15. Fundamenty wykonać w formie ław żelbetowych z betonu C20/35 o wymiarach 70 x 30 cm pod ścianami zewnętrznymi. Lokalnie przewidziano poszerzenia ław wymiarach 110 x 30 cm. W przypadku ławy sąsiadującej z budynkiem istniejącym przegłębienie powinno mieć głębokość równą poziomowi posadzki piwnicy. Nie wolno dopuścić do podkopania istniejącego budynku. Prace wzdłuż ściany budynku należy prowadzić odcinkami długości 1 m w cyklu kopania i wypełniania betonem w odstępach 1 dnia. W przypadku ław sąsiadujących z grobami głębokość prowadzenia wykopu powinna odpowiadać głębokości sąsiadujących grobów. Do obliczeń przyjęto nośność gruntu 200 kpa. Po wykonaniu wykopów należy przeprowadzić badania wpisem do dziennika budowy przyjętej nośności gruntu. W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunków niż przyjęte w niniejszym projekcie należy niezwłocznie poinformować projektanta w celu korekty lub zmiany sposobu posadowienia. Ściany fundamentowe oraz wszystkie ściany przyziemia które mają styk z gruntem zaprojektowano z bloczków betonowych na zaprawie cementowej zwieńczone wieńcem żelbetowym w poziomie podłogi na gruncie/ stropu nad piwnicą. Poniżej poziomu terenu zabezpieczone izolacją pionową w postaci wysokoplastycznej, dwuskładnikowej masy uszczelniającej, nie zawierającą rozpuszczalników. Parametry techniczne i użytkowe takie jak masy firmy DEITERMANN Superflex 10 lub równoważne. Uzupełnić warstwy ścian o ocieplenie materiałem izolacyjnym o wsp. λ=0,40 mk/w i grubości co najmniej 8cm pod poziomem gruntu. Nad poziomem gruntu ocieplić ściany piwnic wełną skalną, materiałem izolacyjnym niepalnym o wsp. λ=0,40 mk/w i grubości co najmniej 15cm. Wykończenie ścian systemowe, tynkiem typu Marmolit w kolorze szarym Ściany i stropy Rozbudowę i nadbudowę zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z miejscowymi wzmocnieniami w postaci rdzeni - słupów żelbetowych. Ściany nośne zewnętrzne zaprojektowano z pustaków ceramicznych np. Porotherm o grubości 19 cm na zaprawie wapienno-cementowej. Ściany zewnętrzne zaprojektowano w technologii warstwowej w zależności od przekroju w przykładowej kolejności (ściana piętra od ulicy): - pustak np. Porotherm 19 cm - wełna skalna 15 cm - montaż izolacji jest wyłączony z obecnego etapu robót - pustka wentylacyjna 3 cm - okładzina z klinkieru 6/ 12 cm (np.: kolor CLASSIC, CRH, Patoka) dostarczenie i montaż okładzin są wyłączone z obecnego etapu robót. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej. 10

11 Ściany wewnętrzne działowe przewidziano murowane z pustaka ceramicznego np. Porotherm o grubości 11,5 cm tynkowane (parametry techniczne i użytkowe takie jak Porotherm lub równoważne). Wykończenie ścian - należy wykonać tynki gipsowe lub cementowo wapienne min. kat. 4, powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia. Należy zastosować matową wodorozcieńczalną farbę lateksową na bazie żywicy akrylowej o podwyższonej wytrzymałości i parametrach nie gorszych niż np. Sigmatex Superlatex (Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN ) lub równoważną. Wykończenie ścian w łazienkach/wc - płytki ceramiczne - glazura posadzka/ściana do wysokości min. 2m. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych powyżej płytek ceramicznych należy zastosować satynową, bezrozpuszczalnikową farbę lateksową na bazie żywicy akrylowej o parametrach nie gorszych niż np. Sigmatex Superlatex (Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN ) lub równoważną. Nadproża żelbetowe monolityczne/ wewnątrz prefabrykowane. Stropy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne płytowe z żelbetowymi wieńcami nad ścianami nośnymi. W miejscach znacznych rozpiętości płyt stropowych zaprojektowano żelbetowe podciągi. Schody Schody wewnętrzne prowadzące na piętro - żelbetowe wylewane zabiegowe. Pierwsze dwa stopnie do spocznika wykonać jako niezależne od konstrukcji np. murowane, drewniane lub z płyty meblowej. Elewacje budynku - wykończenie elewacji jest wyłączone z obecnego etapu robót - zróżnicowane, w części obłożona będzie cegłą klinkierową j/w a w części zostanie wykończona w systemie lekkim mokrym tynkiem silikatowym/ akrylowym cienkowarstwowym na siatce, na warstwie mineralnej twardej o grubości 18 cm wełny, malowanym w kolorze RAL Zalecany system mocowania cegły HABE, HALFEN lub podobny, wg projektu zamocowań (jeśli technologia będzie tego wymagała należy wykonać odrębne opracowanie). Wykonać z zapewnieniem minimalizacji mostków cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach budynku Podłogi Posadzki na gruncie - doprowadzić do stanu ocieplonego. Np. z płyty styropianowe (podłoga pływająca) EPS-100 gr.15cm wraz z izolacją przeciwwilgociową (przechodząca w izolację poziomą muru) 2x folia PCV (parametry techniczne i użytkowe takie jak DORKEN DELTA-IZOLACJA POZIOMA MURU lub równoważne). Jako pionową izolację dylatacyjną podłogi od ścian wykonać brzegowy pas tłumiący ze styropianu EPS T. Wykończenie posadzki w całym obiekcie z użyciem płytek z ceramiki trudnościeralnej. Płytki gresowe antypoślizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie ścieralności posiadające odpowiednie atesty. Stopnice schodów wykonać z płytek gresowych posiadających ryfle przy krawędzi płytek w celu zwiększenia antypoślizgowości. Cokoły o wys. 8cm i szerokości dostosowanej do szerokości zastosowanej płytki gresowej. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń producenta. 11

12 Dach Nad piętrem zaprojektowano stropodach płaski z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Ocieplić dach do parametrów termoizolacyjnych wymaganych w warunkach technicznych W systemie odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowych zastosowano nietypowe przejście przez attykę oraz typowy system z rurą spustową PVC Okna, drzwi Zewnętrzne okna i drzwi zaprojektowano w systemie ślusarki aluminiowej malowanej proszkowo, w zestawieniu zaproponowano system profili firmy Sapa, ze szkleniem niskoemisyjnym. W oknach należy stosować szkło zespolone, zespolenie szkieł z powłoką refleksyjną zabezpieczające przed degradacją pod wpływem działania niekorzystnych warunków atmosferycznych i zanieczyszczenia powietrza, współczynnik przenikania ciepła Ug 1,1[W/m2K], klasa szyby bezpiecznej (PN-EN 12600) 2/B/2, dźwiękoszczelność 32dB lub o parametrach równoważnych. Okna będą osadzone w grubości projektowanego ocieplenia (montaż izolacji jest wyłączony z obecnego etapu robót) za pomocą wsporników, stojaków lub ramy stalowej ocynkowanych (rozwiązanie systemowe) wraz z kołnierzem izolacyjnym. Zalecany współczynnik przenikania ciepła niezależnie od wybranego systemu min. U = 1,6 W/m2K. Okna i drzwi zewnętrzne - ślusarka aluminiowa kolor grafitowy np. RAL Parapety zewnętrzne systemowe zgodnie z wybranym systemem okiennym. Parapety wewnętrzne - płyta laminowana w kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej. Drzwi wewnętrzne warstwowe z okleiną z drewna naturalnego (buk, jesion) lub płyta laminowana j/w lub malowane w kolorze jasnoszarym. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wewnętrzne przeszklone z szybą matową analogiczne do powyższych takie jak firmy PORTA lub równoważne, z kratkami nawiewnymi w dolnej części. Stolarkę drzwiową należy dostarczyć z klamkami wraz z szyldami i wkładkami patentowymi do zamków z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi. Dostęp do dachu jest zapewniony przez wyłaz dachowy/ świetlik 80x80cm na podstawie prostej, z potrójną kopułką np.: Gulajski Pozostałe Stropy podwieszane i poziome obudowy przewodów instalacyjnych z płyty gipsowo - kartonowej do zastosowań ściennych i sufitowych na ruszcie stalowym lub z płyt kasetonowych na konstrukcji metalowej schemat konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcją producenta. W pomieszczeniach mokrych płyta odporna również na działanie wilgoci. Pozostałe stropy tynkowane. Gładź gipsowa, malowane farbą akrylową. Barierki stalowe z rur ze stali nierdzewnej satynowanej lub malowanej proszkowo o średnicy 60mm, wysokości 110cm od poziomu posadzki. Wycieraczki zewnętrzne przed wejściami do budynku stalowe ocynkowane. Armatura: Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, umywalki, miski ustępowe i pisuary - montowane na ścianach, a w przypadku misek ustępowych z wykorzystaniem stelażu podtynkowego systemu spłukiwania. Kratki ściekowe ze stali nierdzewnej. System spłukiwania toalet - podtynkowy na stelażu ze sterowaniem od przodu. 12

13 3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych. Przedmiotowy obiekt zasilany będzie w wodę zimną na cele socjalne poprzez projektowane przyłącze wody z sieci zewnętrznej (wg projektu przyłączy). Woda ciepła przygotowywana będzie w projektowanych pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Ścieki sanitarne odprowadzane będą z budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany przykanalik (wg projektu przyłączy) Instalacja wodociągowa Instalacja wody zimnej użytkowej Przedmiotowy obiekt zasilany będzie w wodę zimną z istniejącej sieci wodociągowej. Pomiar objętości zużytej wody dla budynku będzie realizowany poprzez zestaw wodomierzowy zabudowany w posadzce w pomieszczeniu nr 0-01 (wg projektu przyłączy). Instalację zaprojektowano z rur MLC produkcji Uponor, łączonych przy pomocy kształtek zaciskowych. Dopuszcza się na zamianę wymienionych w projekcie materiałów na innego producenta, ale nie pogarszając parametrów. Główne rozprowadzenie wody zimnej należy prowadzić pod stropem parteru. Projektowane przewody wody zimnej zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o gr. 6 mm. Podejścia do armatury czerpalnej prowadzić w bruzdach ściennych. Połączenia z armaturą wykonać za pomocą systemowych kształtek zaciskowych. Na rozgałęzieniach przewodów zamontować zawory odcinające kulowe gwintowane. Zapewni to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody dla całej instalacji obiektu Instalacja wody ciepłej użytkowej Ciepła woda dla potrzeb budynku przygotowywana będzie w projektowanych pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Instalację wody ciepłej należy wykonać z rur MLC prod. UPONOR, łączonych przy pomocy kształtek zaciskowych. Rozprowadzenie przewodów ciepłej wody prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej, pod stropem parteru. Projektowane przewody c.w.u. zaizolować otuliną izolacyjną z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o grubości: Średnica przewodu [mm] Ø Grubość izolacji [mm] 20 Podejścia do armatury czerpalnej prowadzić w bruzdach ściennych. Połączenia z armaturą wykonać za pomocą systemowych kształtek zaciskowych. Na odgałęzieniach zamontować zawory odcinające zgodne ze średnicą przewodów. Przejścia przewodów przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych Instalacja kanalizacji sanitarnej Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą poprzez projektowany odpływ kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160mm PVC-U do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (wg projektu przyłączy). Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U/HT w zakresach średnic Ø 50/160 mm z wydłużonym kielichem. 13

14 Piony po zmontowaniu będą omurowane lub osłonięte konstrukcją z użyciem płyt gipsowo - kartonowych odpornych na wilgoć. Zakończenia pionów kanalizacyjnych należy wyposażyć w rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Piony kanalizacyjne należy podłączyć do projektowanej instalacji pod posadzkowej. Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia - wodne syfony. Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy zastosować rewizję o średnicy zgodnej ze średnicą pionu. Przewody należy zamocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane oraz pod ławami fundamentowymi wykonać w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury Próby szczelności Wykonaną instalację wody zimnej i c.w.u. należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Branża elektryczna Doprowadzić prąd elektryczny do: - pojemnościowych podgrzewaczy wody: 2x DEM50 C Wymagania dotyczące instalacji C.O. W pomieszczeniach biura obsługi zaprojektowano grzejniki elektryczne zasilane z instalacji elektrycznej w budynku. Instalację zasilania grzejników CO należy wykonać w całości natomiast kompletacja i montaż grzejników, regulatorów temperatury i kurtyn powietrznych została wyłączona z obecnego etapu robót Branża elektryczna. Należy doprowadzić energię elektryczną do - grzejników elektrycznych: a) 730D-1FPAJ: N = 500 W / 230V - 4 szt. b) 730D-3FPAJ: N = 1000 W / 230V - 5 szt. c) 730D-5FPAJ: N = 1500 W / 230V - 1 szt. - kurtyn powietrznych: AD-210E06 N = 9,2 A / 400V - 2 szt Zestawienie współczynników przenikania ciepła UK[W/m2K]. 1. Ściany zewnętrzne UK = 0,26 W/m2K 2. Ściany wewnętrzne UK = 2,20 W/m2K 3. Drzwi wewnętrzne UK = 2,60 W/m2K 4. Okna UK = 1,80 W/m2K 5. Strop wewnętrzny UK = 0,78 W/m2K 6. Dach UK = 0,24 W/m2K 7. Podłoga na gruncie UK = 0,50 W/m2K 14

15 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. Zasilanie całości obiektu realizowane będzie przez jedną tablicą rozdzielczą. Główna tablica rozdzielcza RW zlokalizowana będzie na poziomie 0 w pomieszczeniu 0-04 (pod schodami). Tablica ta zasilana będzie z sieci wewnętrznej cmentarza komunalnego. Przyłączenie wykonane zostanie jako kablowe staraniem Zamawiającego Rozdzielnica główna niskiego napięcia Rozdzielnica główna zlokalizowana będzie na poziomie 0. Rozdzielnicę projektuje się jako wtynkową. Z rozdzielnicy RW zasilane będą wszystkie obwody budynku. W rozdzielnicach zainstalowane będą ochronniki przeciwprzepięciowe typu OBO V- 25B AS lub ekwiwalentne stanowiące ochronę przeciwprzepięciową instalacji wewnętrznych. W szafach rozdzielczych kable miedziane, w przypadku mniejszych przekrojów także znormalizowane systemy łączeniowe. Wszystkie elementy szaf powinny być połączone metalicznie z szyną połączeń wyrównawczych. Wszystkie elementy obudowy rozdzielnic powinny spełniać wymogi szczelności min IP40. Dane techniczne zastosowanej aparatury rozdzielczej powinny być dostosowane do obciążenia i charakteru pól. Aparatura rozdzielcza powinna być wyposażona w niezbędne obwody zabezpieczeń, sygnalizacji Instalacje elektryczne wewnętrzne Głównym elementem rozdziału energii elektrycznej będzie tablica RW. W instalacji elektrycznej budynku projektuje się wyodrębnione obwody dla: - oświetlenia górnego, - gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia - gniazd wtyczkowych w łazience - grzejników elektrycznych. Ze względu na to że budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, całą instalację w budynku projektuje się jako podtynkową i podpodłogową z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. Wszystkie przewody instalacji wewnętrznych prowadzić należy w podłodze na poziomie ocieplenia. Osprzęt instalacyjny w wykonaniu podtynkowym montowany będzie na ścianach. Dla gniazd jednofazowych przewidziano montaż w strefie przypodłogowej na wysokości 0.2 do 0.3 m nad podłogą. Osprzęt wyłącznikowy montować należy na wysokości 1.2 do 1.3 m nad podłogą. W całej instalacji wewnętrznej we wszystkich obwodach odbiorczych projektuje się wyłączniki różnicowo-prądowe o znamionowym prądzie zadziałania 30 ma jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Instalacje wewnętrzne pracować będą w układzie TNC-S. Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w sieci 0.4 kv - samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. W całym budynku wykonana będzie sieć połączeń wyrównawczych. Głowna szyna połączeń wyrównawczych zabudowana będzie w pomieszczeniach rozdzielnicy głównej RG. Główną szynę połączeń wyrównawczych w sposób trwały połączyć z siecią uziemienia otokowego budynków wykonaną z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. Z uziemieniem otokowym połączyć wszystkie przewody uziemiające wyprowadzone z rozdzielnic. Do sieci uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych połączyć 15

16 wszystkie urządzenia i konstrukcje stalowe mogące znaleźć się pod napięciem oraz w zasięgu dotyku obsługi. Uziemienie i sieć przewodów ochronnych wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, szczególną uwagę zwrócić na zachowanie ciągłości przewodów ochronnych. Przed oddaniem do eksploatacji wykonać odpowiednie pomiary sprawdzające Wyłącznik przeciwpożarowy W rozdzielnicy RW zaprojektowano techniczny wyłącznik przeciwpożarowy. Do tego wyłącznika należy przyłączyć przycisk p.poż. Przycisk ten należy zainstalować przy wejściu głównym do budynku Instalacja grzejników elektrycznych W budynku projektuje się grzejniki elektryczne konwekcyjne (kompletacja i montaż grzejników, regulatorów temperatury i kurtyn powietrznych została wyłączona z obecnego etapu robót). Projektowana moc grzejników to 1 kw dla grzejników w pomieszczeniach ogólnych oraz 0,5 kw w toalecie. Dla potrzeb zasilania grzejników zaprojektowano 2 obwody w rozdzielnicy RW Uwagi końcowe - Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materiałów i aparatury dopuszczonych do stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego personelu. - Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonać jej rozruchu, wykonać wszystkie wymagane próby i pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonać je w odpowiednim czasie, prace te powinien wykonać personel posiadający właściwe uprawnienia. - Przy budowie instalacji należy stosować odpowiednie przepisy bezpieczeństwa pracy. - Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomić się z potencjalnymi zagrożeniami spotykanymi w danym miejscu pracy, tak aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac. - Charakterystyczne i potencjalne źródła zagrożeń: - transport, warunki transportu, prace w pobliżu instalacji pod napięciem, prace elektronarzędziami, oświetlenie miejsca pracy, pomiary elektryczne, podłączenie do instalacji, użycie maszyn i narzędzi, maszyny przewidziane do montażu powinny odpowiadać wymaganiom odnośnie nie przekraczania wartości granicznych hałasu i drgań w zależności od ich usytuowania. 4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 16

17 wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Ogólne zasady wykonania Robót. Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przekazanie placu budowy. Inwestor w ustalonym terminie, przekaże powołanemu przez Wykonawcę Kierownikowi Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, oraz Dokumentację Techniczną wraz ze Specyfikacją Techniczną. Kierownik Budowy, każdorazowo na prośbę Zamawiającego, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia itp. Wykonawca naprawi, odtworzy na własny koszt Zabezpieczenie placu budowy. Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści umieszczając w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 17

18 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: - lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, - środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 18

19 niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym Planem BIOZ Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego Stosowanie się do przepisów prawa. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty Materiały. W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 19

20 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 4.2.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: - certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 20

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo