OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: 29.05.2014"

Transkrypt

1 Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie produkcji, magazynowania, zamówień, sprzedaży, realizacji dostaw i serwisu. Numer ogłoszenia: 1.0/05/2014; data: OGŁOSZENIE Z A P Y TA N I E O F E RTO W E Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sekcja I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Gosławicka 2d Opole Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sekcja II: Przedmiot zamówienia II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie produkcji, magazynowania, zamówień, sprzedaży, realizacji dostaw i serwisu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: Zakup wartości niematerialnych i prawnych. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Moduł FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ zapewni obsługę ksiąg rachunkowych w zgodzie z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości. Wspomaga także rozliczanie rozrachunków z kontrahentami, w tym rozrachunków wielowalutowych oraz księgowość w firmach wielo oddziałowych. Rozwiązanie pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych również w obcej walucie, umożliwia prowadzenie ewidencji na potrzeby rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług oraz sporządzanie zestawień rejestrów i deklaracji VAT. Moduł pozwala także na generowanie sprawozdań finansowych typu: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych czy deklaracje podatkowe CIT i prowadzenie rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi. Wbudowany mechanizm wymiarów kontrolingowych daje możliwość prowadzenia wielopoziomowej ewidencji operacji gospodarczych na potrzeby rachunkowości finansowej i zarządczej. 1

2 Moduł CRM - Customer Relationship Management, w tym OFERTOWANIE i MARKETING będzie wspomagał budowanie relacji z klientami poprzez dostarczenie niezbędnej informacji o ich aktualnych potrzebach i przyszłych oczekiwaniach. Umożliwi gromadzenie i przetwarzanie wszystkich niezbędnych danych o klientach oraz organizowanie pracy zespołów zajmujących się sprzedażą (w biurze i w terenie), marketingiem oraz pozostałych działów, których praca pośrednio wpływa na proces sprzedaży. W zakresie OFERTOWANIA i MARKETINGU moduł pozwali składać i śledzić zapytania ofertowe (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz oferty. Umożliwi stronom generowanie formularzy zapytania ofertowego na podstawie własnej specyfikacji oraz dostępnej w systemie towarowej bazy danych. Tym samym umożliwi również składanie szczegółowych ofert jako odpowiedź na zapytania ofertowe, ponadto poprzez integrację z systemem dostawcy, moduł umożliwi dokładne określenie czasu dostawy oraz ceny i warunków płatności. Moduł HANDEL pozwalający składać zamówienia (zakup, sprzedaż, logistyka) i śledzić ich status zamówienia sprzedażowe od odbiorców do Wnioskodawcy oraz od Wnioskodawcy do dostawców, moduł pozwalający składać i śledzić status zamówień. Umożliwi stronom generowanie formularza zamówienia na podstawie formularza otrzymanej oferty oraz danych dostępnych w systemie towarowej bazy danych. System udostępni możliwość autentykacji przesyłanych dokumentów nadając im status oficjalnych i obowiązujących strony dokumentów handlowych. Moduł jest niezbędny do automatyzacji procesów biznesowych związanych z możliwością składania zamówień, a tym samym realizacji sprzedaży towarów i usług. Moduł MAGAZYN wraz z MWS (Warehouse Management System) wykaz towarów - dostęp do listy towarów i zaawansowanego wyszukiwania - wielokryterialne przeszukiwanie danych w bazie zależnie od przydzielonych praw. Moduł odpowiedzialny za usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do aktualnych stanów magazynowych Wnioskodawcy zarówno ze strony dostawców (w ramach oferowanego przez danego dostawcę asortymentu) jak i odbiorców, składaniem zamówień i ofert oraz fakturowaniem, zakupami i sprzedażą. Moduł ten pozwoli również na prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej, co w znaczący sposób wpłynie na szybkość i sprawność realizowania zamówień. Zarządzanie położeniem w magazynie umożliwi automatyczne rozmieszczenie towaru w odpowiedniej lokalizacji magazynu, która uwzględnia wielkość i nośność przyjmowanego towaru. Rozmieszczenie to jest proponowane przez System, jednak może zostać zmienione przez Użytkownika. Sprawowana jest przy tym kontrola, która nie pozwoli przyjąć do danej lokalizacji towaru o wielkości bądź nośności przekraczającej parametry dla niej zdefiniowane. Funkcjonalność zarządzania położeniem dotyczy nie tylko towaru przyjmowanego od dostawcy czy też wyrobu z produkcji, ale również wydawanego z magazynu i przygotowywanego do wysyłki. Moduł PLANOWANIA PRODUKCJI planowanie produkcji w oparciu o zamówienia odbiorców, historii sprzedaży, strategii marketingowych rozwoju firmy, trendów na rynku itp., moduł ściśle powiązany z modułem handel i magazyn. 2

3 Moduł ten umożliwi powiązanie procesu produkcyjnego z planowanym do wdrożenia systemem B2B. Dzięki temu modułowi możliwe będzie automatyczne wygenerowanie zlecenia na produkcję na podstawie automatycznie przyjętego przez system (a przesłanego za pomocą komunikatów elektronicznej wymiany danych) zamówienia ze strony odbiorcy. Ponadto możliwym będzie planowanie produkcji pod kątem składanych zamówień, eliminując tym samym nadmierną produkcję danego wyrobu, który będzie niepotrzebnie zalegał na magazynie. Tym samym będzie można racjonalnie zarządzać wykorzystaniem mocy produkcyjnych pod kątem nie tylko aktualnych zamówień, ale również historii zamówień z danymi kontrahentami, czy też zmianowości produkcji, dni wolnych od pracy oraz długości procesów produkcyjnych poszczególnych produktów. zmniejszeniem liczny czasochłonnych i kosztochłonnych przezbrojeń, zmniejszeniem liczby zapasów na produkcji w toku. Moduł ZARZĄDZANIA, ANALIZ, RAPORTOWANIA i HISTORII kontaktów i zamówień umożliwiający generowanie raportów i dokonywanie analiz dotyczących współpracy handlowej pomiędzy stronami na podstawie historii kontaktów i zamówień. Raporty otrzymane za pomocą tego modułu pozwolą na wielowariantową analizę jakościową oraz ilościową, co będzie podstawą do sprawnego i efektywnego zarządzania firmą poprzez posiadany system. Moduł będzie stanowił element analityczny systemu ERP. Funkcjonalność pozwala na tworzenie raportów prezentujących dane z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa (Zakup, Sprzedaż, Zamówienia, Rozliczenia, Magazyny, itd.) w wielu przekrojach i perspektywach (Dostawcy, Klienci, Towary, Handlowcy, Czas itp.). Dane mogą być generowane w postaci tabeli przestawnej, wykresu, mapy czy też karty wyników. Dodatkowo moduł będzie pozwalał na tworzenie budżetów oraz analizę ich wykonania. Moduł będzie pozwalał na tworzenie własnych szablonów raportowania i analizy, udostępniania szablonów poszczególnym grupom użytkowników, jak również na edytowanie poszczególnych szablonów pod własne potrzeby analityczne. Moduł OBIEGU DOKUMENTÓW umożliwi dostęp do kompletnej informacji w jednym środowisku (instrukcje, umowy, wzory ofert, formularzy), szybkie wyszukiwanie dokumentów (także wewnętrznych z prawami dostępu) i informacji niezależnie od lokalizacji, w złożonym środowisku IT, w tym możliwość dopinania oferty z bazy ofert do wiadomości e- mail do klienta. Pozwoli na zdefiniowanie obiegu i, faksów, listów, poleceń służbowych, pism urzędowych, zatwierdzania dokumentów, zamówień, faktur kosztowych, potwierdzeń wizyt handlowych i innych zdarzeń w firmie. Pozwoli na rejestracje zdarzeń, do których będzie można dołączyć elektroniczny dokument lub zeskanowany oryginał dokumentu. W dalszej kolejności nastąpi wymuszenie obiegu zeskanowanego i opisanego dokumentu w firmie pomiędzy osobami lub grupami osób. W czasie obiegu poszczególne osoby opiszą lub zatwierdzają dokument w wymagalnych dodatkowych polach. Możliwość wielokrotnego kaskadowego zatwierdzania, archiwizacji oraz ustanawiania zakresu dostępu do dokumentów. Moduł pozwoli na wyeliminowanie papierowych wersji dokumentów z obiegu firmy. Moduł SYNCHRONIZACJI Z BAZĄ DANYCH B2B i Elektroniczną Wymianą Danych automatyczna synchronizacja systemów partnerów z zasobami systemu wnioskodawcy, 3

4 umożliwienie partnerom synchronizację poprzez automatyczny eksport/import dokumentów w akceptowalnym formacie. Moduł umożliwi wgląd partnerów do aktualnych stanów magazynowych, statusu towarów (np. dostępny od ręki, z dostawą do 2 tygodni, za zapytanie itp., do dokumentów handlowych i finansowych (w relacji pomiędzy partnerami zarówno dostawcami jak i odbiorcami), na monitorowanie przebiegu realizacji zamówienia zakupu lub sprzedaży. Aplikacja synchronizująca pracować będzie jako usługa systemowa, będzie to moduł wsparcia w zakresie synchronizacji elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy partnerami (dostawcy i odbiorcy), a Wnioskodawcą, w postaci standardowego komunikatu elektronicznego wysyłanego bezpośrednio pomiędzy systemami komputerowymi partnerów biznesowych. Moduł SERWIS pozwalający składać i śledzić status reklamacji i działań serwisowych oraz pogwarancyjnych, rozpatrywania reklamacji i śledzenia podjętych działań w tym zakresie. Moduł będzie posiadał możliwości automatyzacji podejmowania zleceń serwisowych, które system będzie składał w sposób automatyczny w z góry ustalonych terminach gwarancyjnych i pogwarancyjnych. System będzie prezentował również listę otwartych zleceń serwisowych i reklamacyjnych. Ze względu na specyfikę poszczególnych zleceń/zamówień, zdarza się, że podczas usługi serwisowej, naprawy nie mogą być zrealizowane od razu. Tego rodzaju przypadki wymagają ponownych wizyt serwisantów, jak również wymagają złożenia dodatkowych zamówień u dostawców. Przy tego rodzaju przypadkach niezwykle istotnym jest sprawne i jak najmniej kłopotliwe dla klienta załatwienie sprawy, a z punktu widzenia Wnioskodawcy istotnym jest, aby tego rodzaju działania były jak najmniej kosztowne. Moduł ADMINISTRACJI moduł o strukturze hierarchicznej, pozwoli na zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi poszczególnych modułów systemu oraz użytkownikami i prawami dostępu (poziomy dostępu, logowanie, uprawnienia). Moduł niezbędny jest do prawidłowego funkcjonowania całego systemu i automatyzacji wszystkich procesów biznesowych opisywanych we wniosku. Każdy z użytkowników posiadał będzie przypisany do niego typ konta określający podstawowy zestaw uprawnień oraz listę uprawnień, które nie będą mogły zostać mu przypisane. II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu ofert bez podania przyczyny, a także do zmiany terminu wyboru oferty poprzez przedłużenie jej. II.1.7) Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych ze złożeniem i przygotowaniem oferty. II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: do r. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III. 1) Warunki dotyczące zamówienia 4

5 Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III. 2) Warunki udziału Opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostepnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 4) musza spełnić wszyscy Wykonawcy, a warunki określone w ust. 1 pkt 1) - 3) musza zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu nastąpi w formule spełnia /nie spełnia. Sekcja IV: Procedura IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: ogłoszenie IV. 2) Kryteria oceny ofert IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena 55 %: Możliwość dostosowania oprogramowania do wymagań Zamawiającego 30 % Okres gwarancji 15 % IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV. 3) Informacje administracyjne IV. 3.1) Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Gosławicka 2d Opole po uprzednim kontakcie poprzez bądź telefonicznym (+48) IV. 3.2) Termin składania ofert: Do r., godz , miejsce: siedziba Zamawiającego ul. Gosławicka 2d, Opole, IV. 3.3) Termin wyboru oferty: r. wymagana jest ważność oferty przynajmniej do dnia r. 5

6 IV. 3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Wdrożenie systemu CRM i ERP w firmie ANB sp. z o.o. Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: ANB sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo