OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE dla dostaw towaru

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE dla dostaw towaru"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE dla dostaw towaru które w poniżej podanym dniu, miesiącu i roku zawarli według 273 kodeksu handlowego Republiki Czeskiej następujący uczestnicy: 1. Spółka handlowa PERITO s.r.o. z siedzibą Dyje Nr 163, powiat Znojmo, KP Nr ident reprezentowana przez pana Josefa Kočí i pana Milana Valáška, członków zarządu spółki jako sprzedający 2. jako kupujący w następujący sposób: termin płatności 14 dni Artykuł I Postanowienia wstępne (1) Niniejsze ogólne warunki handlowe (w dalszej części OWH ) są ważne do wszystkich umów o kupnie, które zostaną zawarte między sprzedającym i kupującym na dostawy wypełnień drzwiowych, jak również na dostawy wszelkich innych wyrobów produkowanych przez sprzedającego, jeżeli nie będzie pisemnie między uczestnikami w przyszłości uzgodnione inaczej. (2) Kupujący podpisem osoby uprawnionej potwierdza (na końcu umowy), że zgadza się z niniejszymi OWH.. Odstępstwa od niniejszych OWH mogą być uzgodnione tylko pisemnie, przy czym w takim porozumieniu należy dosłownie podać, że chodzi o odstępstwa od niniejszych OWH. (3) Równocześnie z podpisem niniejszych OWH kupujący przekaże sprzedającemu do dyspozycji kopie dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w szczególności kopii aktualnego wypisu z rejestru handlowego i dokument o rejestracji podatkowej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować sprzedającego o jakichkolwiek zmianach danych w tych dokumentach.

2 Artykuł II Katalog sprzedającego (1) Kupujący podpisem osoby uprawnionej potwierdza (na końcu umowy), że przed podpisaniem niniejszych OWH otrzymał od sprzedającego nast. produkty i informacje: a) katalog wypełnień drzwiowych z podaniem cen włącznie z VAT (w postaci programu komputerowego Perito), b) formularz zamówienia, c) informacje dla użytkownika, d) informacje techniczne, e) warunki przechowywania wyrobów, f) dane o transporcie i cenie transportu towaru, g) informacje o gwarancji i załatwianiu reklamacji Wszystkie w/w punkty zawarte są (i omówione) w programie komputerowym Perito, stanowiącym podstawowe narzędzie wzajemnej współpracy. Kupujący podpisem osoby uprawnionej potwierdza (na końcu umowy), że w pełni zaznajomił się z wszystkimi danymi podanymi w w/w programie i że zgadza się w szczególności z cenami towaru sprzedającego, regulaminem reklamacyjnym sprzedającego i ceną transportu towaru sprzedającego. (2) Ze względu na fakt, że program komputerowy Perito jest przez sprzedającego przeznaczony wyłącznie dla osób / firm, z którymi będzie zawarte niniejsze porozumienie (OWH), kupujący zobowiązuje się respektować zakaz powielania i dystrybuowania w jakiejkolwiek postaci oraz udostępniania osobom lub podmiotom postronnym w/w programu komputerowego Perito bez stosownej zgody sprzedającego. W razie naruszenia tego obowiązku przez kupującego przysługuje sprzedającemu prawo do odstąpienia od niniejszych OWH. Artykuł III Zamówienia kupującego (1) Towar jest dostarczany przez sprzedającego na podstawie pisemnego zamówienia kupującego, którego przyjęcie sprzedający potwierdzi. Przez potwierdzenie zamówienia powstaje umowa o kupnie towaru. Za pisemne zamówienie/potwierdzenie uważa się także pismo przesłane za pośrednictwem komunikacyjnej elektronicznej (np. Program komputerowy Perito,fax, poczta e- mailowa itd.). Zamówienie kupującego powinno zawierać: - specyfikację towaru wymaganego od sprzedającego, - określenie ilości tego towaru, - określenie terminu dostawy tego towaru, - cenę, którą kupujący za ten towar zapłaci sprzedającemu, - informację, czy kupujący zapewni transport towaru we własnym zakresie, lub czy wymaga przesłania przesyłki. Wszystkie w/w punkty realizowane są w trakcie tworzenia kalkulacji i zamówienia wypełnienia drzwiowego w programie komputerowym Perito. (2) Zamówienia mogą złożyć oprócz przedstawicieli statutowych i prokurentów tylko osoby, które kupujący pisemnie oznajmi sprzedającemu (poprzez wpisanie imienia i nazwiska w programie komputerowym Perito (oraz w niniejszej umowie). Kupujący zobowiązuje się na bieżąco aktualizować listę osób, które są uprawnione w jego imieniu składać zamówienia. (3) Dodatkowe zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają postaci pisemnej.

3 Artykuł IV Ceny i warunki płatnicze (1) Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, ewent. jeżeli dojdzie między sprzedającym i kupującym do sporu dotyczącego uzgodnionej ceny - obowiązują ceny dostarczonego towaru podane w cenniku sprzedającego (program komputerowy Perito) i obowiązujące w chwili doręczenia zamówienia kupującego sprzedającemu, z doliczeniem ustawowego VAT. W cenach podanych w cenniku nie są zawarte koszty transportu towaru w miejsce podane w zamówieniu. W razie odbioru przez kupującego zamówionego towaru w zakładzie sprzedającego, nie nastąpi zniżka ceny, chyba że strony uzgodnią inaczej. (2) Sprzedający zobowiązuje się informować kupującego o zmianach cen towaru najpóźniej 30 dni przed wejściem w życie podanej zmiany cen. (3) Cena za towar będzie kupującemu fakturowana fakturą sprzedającego (z uwzględnieniem podatku VAT). Kupujący jest zobowiązany płacić fakturowane kwoty sprzedającemu w okresach płatności podanych w fakturach sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany przedłożyć sprzedającemu na jego wniosek dokument o wykonaniu zapłaty. Zapłatę uważa się za zrealizowaną w momencie, kiedy będzie w pełnej wysokości przypisana na rachunek sprzedającego podany w jego fakturze. (4) W razie opóźnienia płatności kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu 0,05% dłużnej kwoty za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy spóźnienia płatności. Prawo sprzedającego do zastosowania odszkodowania w pełnej wysokości pozostaje nienaruszone. (5) Sprzedający jest uprawniony do nierealizowania dostawy do czasu, zanim nie będą uregulowane zaległe płatności. (6) Bez względu na terminy płatności faktur sprzedającego wszelkie wierzytelności sprzedającego wobec kupującego są płatne natychmiast, jeżeli u kupującego pojawią się takie okoliczności, które obniżałyby jego wiarygodność, jako np. niezdolność płatnicza, zadłużenie lub nieuprawnione odmówienie płatności przez kupującego. Artykuł V Dostawy (1) Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć kupującemu towar w terminie, jaki został uzgodniony jako termin dostawy w zamówieniu kupującego potwierdzonym przez sprzedającego (doliczając 2-3 dni na dostawę firmą spedycyjną, jeśli kupujący nie odbiera towaru sam). Sprzedający jest uprawniony dostarczyć towar także wcześniej przed upływem terminu dostawy i jest jego obowiązkiem w takim przypadku o terminie dostawy kupującego poinformować. Kupujący jest zobowiązany taką dostawę odebrać. (2) Towar uważa się za dostarczony - w przypadku, gdy transport zapewnia kupujący, przez jego przekazanie kupującemu lub przez niego określonemu przewoźnikowi - w przypadku, gdy transport zapewnia sprzedający, przez jego przekazanie kupującemu, za pośrednictwem określonego przewoźnika Naformátováno: Odrážky a číslování (3) Jeżeli nie jest uzgodnione inaczej, miejscem odbioru towaru jest zakład sprzedającego w Dyje 163, powiat Znojmo, KP , Republika Czeska (4) Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu pełnej zapłaty przez sprzedającego

4 (5) W przypadku spóźnienia kupującego z odbiorem towaru lub nieodebranie go od przewoźnika w dniu dostawy, sprzedający może wstrzymać następne dostawy zamówionego towaru i magazynować go na koszt kupującego, bez uprzedniego powiadomienia. Niebezpieczeństwo zniszczenia, uszkodzenia lub straty towaru przechodzi jednak na kupującego w dniu następującym po dniu uzgodnionym jako termin dostawy towaru. Artykuł VI Wady (1) Kupujący jest zobowiązany do obejrzenia towaru po jego odebraniu i niezwłocznie pisemnie oznajmić sprzedającemu o ewentualnych, jawnych na zewnątrz widocznych wadach. Uszkodzenia opakowania są uważane za wady jawne. Rodzaj i zakres wady należy w odpowiedni sposób pisemnie (i fotograficznie) udokumentować. W przeciwnym przypadku przesyłka jest uważana za wolną od wad. (2) Wady, które przy odbiorze nie były jawne, kupujący powinien niezwłocznie oznajmić pisemnie sprzedającemu. Równocześnie ze zgłoszeniem wad kupujący powinien pisemnie (i fotograficznie) szczegółowo opisać (i sfotografować) stwierdzone wady. Wady towaru mogą być reklamowane najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego po jego dostarczeniu. (3) Jeżeli towar jest dostarczany do kupującego za pośrednictwem uzgodnionego przewoźnika, obowiązkiem kupującego jest przy odbiorze skontrolować przesyłkę w obecności pracownika firmy spedycyjnej. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać tę kontrolę najpóźniej do 24 godzin a w razie stwierdzenia wady zgłosić reklamację u odpowiedniego przewoźnika i w Perito. Reklamację należy złożyć najpóźniej jeden dzień roboczy po dostarczeniu towaru, kupujący musi tu udowodnić, że szkoda nie była widoczna przy odbiorze na zewnątrz przesyłki i nie powstała przy otwarciu opakowania. Kupujący jest zobowiązany przedłożyć towar włącznie z wewnętrznym i zewnętrznym opakowaniem. Jeżeli kupujący nie spełni tych obowiązków, sprzedający nie uwzględni kupującemu reklamacji na ten towar z tytułu uszkodzenia wyrobu w transporcie. (4) Obowiązkiem kupującego jest przechowywać wadliwy towar oddzielnie. Obowiązkiem kupującego jest powstrzymać się od jakiegokolwiek postępowania (w szczególności kolejnej sprzedaży), która mogłaby utrudnić lub uniemożliwić późniejszą ocenę wad towaru. (5) Kupującemu nie przysługuje prawo do obniżenia ceny kupna z powodu wad dostarczonego towaru. Sprzedający jest uprawniony usunąć stwierdzone wady przez naprawę, dostarczenie towaru nowego/zastępczego, lub udzielenia odpowiedniej zniżki. (6) Jeżeli kupujący zgłosi nieuzasadnione roszczenia za wady, jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty, które powstaną w związku z zastosowaniem tych roszczeń, sprzedającemu,. Artykuł VII Gwarancja (1) Kupujący jest zobowiązany obchodzić się z towarem z odpowiednią troską i zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i poleceniami sprzedającego. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za szkody i wady powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z towarem. (2) Za okoliczności wykluczające odpowiedzialność sprzedającego za dostarczany towar uważane są także tzw. siła wyższa, jak np. wojna, przerwy dostaw energii, strajki, blokady ulic, huragany, pożary, powodzie itd. Jeżeli w wyniku takiej okoliczności konieczna jest zmiana ceny, sprzedający uprawniony jest wykonać ją jednostronnie.

5 Artykuł VIII Obowiązek informowania Kupujący jest zobowiązany informować sprzedającego o jakichkolwiek ingerencjach osób / podmiotów trzecich, które naruszałyby jego prawa własnościowe lub inne prawa do towaru, np. interesy związane z jego dystrybucją. W szczególności jest zobowiązany informować sprzedającego o zastosowaniu praw przez osoby/podmioty trzecie, wynikach kontroli inspekcji państwowych, itp. Artykuł IX Prawo do odstąpienia (1) W przypadku, gdy jedna ze stron niniejszej umowy będzie się spóźniać z wypełnieniem swoich zobowiązań, będzie dla niej pisemnie określony dodatkowy okres do wypełnienia swoich zobowiązań. Każdej stronie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli druga strona nie spełni w tym dodatkowym terminie swoich zobowiązań. W razie tymczasowej niemożliwości realizacji, która nie wypływa z winy sprzedającego (np. przestój technologiczny spowodowany konserwacją maszyn i urządzeń do produkcji), zostaną przedłużone terminy dostaw o czas, w którym nie będzie sprzedający mógł zrealizować swoich zobowiązań. Kupującemu w takim przypadku nie powstają żadne prawa do kar umownych i odszkodowania, nie może też z tego powodu odstąpić od umowy kupna towaru. (2) Przez odstąpienie jednej ze stron od OWH nie jest naruszona ważność pozostałych umów o kupnie. Artykuł X Postanowienia końcowe (1) Stosunki prawne między stronami są podporządkowane regulaminowi prawnemu Republiki Czeskiej a w jego ramach kodeksowi handlowemu. (2) Obydwie strony umowy są zobowiązane nawzajem niezwłocznie informować się o wszelkich zmianach swojej formy prawnej, władz statutowych, powstaniu niezdolności płatniczej lub zadłużeniu, o zmianie swojej siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa, rejestracji podatkowej lub złożeniu wniosku na ogłoszenie upadłości lub wpisie o likwidacji w rejestrze handlowym. Artykuł XI Osoby uprawnione do składania zamówień w imieniu kupującego (1) Kupujący uprawnia poniższe osoby do składania zamówień towaru sprzedającemu : miejscowość... dnia... KUPUJĄCY SPRZEDAJĄCY......

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży. dla przedsiębiorców i konsumentów

Ogólne Warunki Sprzedaży. dla przedsiębiorców i konsumentów Ogólne Warunki Sprzedaży dla przedsiębiorców i konsumentów Informacje wstępne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży ( OWS ) regulują zasady sprzedaży towarów przez spółkę działającą pod firmą SYSTEMAIR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku 1 Postanowienia ogóle 1.1. Ogólne warunki sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez, zwanym w dalszej części Sprzedającym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.

Ogólne warunki sprzedaży ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. Przesłanki stosowania ogólnych warunków umów sprzedaży. Niniejsze warunki umów sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów tego rodzaju zawieranych przez Spółkę ArcelorMittal Construction Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6

OWS OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INVERTEK DRIVES POLSKA SP. Z O.O. strona dokumentu: 1 z 6 strona dokumentu: 1 z 6 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży () wiążą Invertek Drives Polska sp. z o.o., zwanego dalej Sprzedającym oraz naszych Klientów, jako Kupujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. obowiązuje od dnia 01.01.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS), mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i świadczonych usług, których stroną jest spółka ArcelorMittal

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o. (OWS) znajdują zastosowanie do wszelkich składanych ofert i umów

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostaw Monier Braas Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Dostaw Monier Braas Sp. z o.o. Ogólne Warunki Dostaw Monier Braas Sp. z o.o. Obowiązujące od dnia 01 marca 2014 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Dostaw określają zasady współpracy w obszarze zamówień, odbiorów i dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo