ZASTOSOWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ DO OPTYMALIZACJI WYBRANYCH ASPEKTÓW SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ DO OPTYMALIZACJI WYBRANYCH ASPEKTÓW SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 69 Transport 2009 Jolanta AK Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Logistyki i Systemów Transportowych ul. Koszykowa 75, Warszawa ZASTOSOWANIE TECHNIKI KOMPUTEROWEJ DO OPTYMALIZACJI WYBRANYCH ASPEKTÓW SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane aspekty optymalizacji systemów logistycznych. Zaproponowano formalizacj zapisu charakterystyk sieci transportowej oraz typów dystrybuowanych towarów. Przedstawiono podej cie do kształtowania struktury systemu dystrybucji w danym obszarze. Sformułowano, adekwatne do rozwa anej sytuacji, zadanie optymalizacyjne minimalizacji kosztów wykonania okre lonych zada transportowych. Do rozwi zania zadania optymalizacyjnego wykorzystano pakiet komputerowy LINGO. Słowa kluczowe: zadanie optymalizacyjne, transport, system logistyczny. 1. WPROWADZENIE Jedn podstawowych potrzeb człowieka jest przemieszczanie. Zagadnienia zwi zane z transportem maj bezpo redni wpływ na problematyk zwi zan z logistyk. Definicji systemów logistycznych jest bardzo wiele w artykule przyj to nast puj c : System logistyczny to celowo zorganizowany zespół takich elementów (podsystemów) jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca- wraz z relacjami mi dzy nimi oraz ich własno ciami warunkuj cymi przepływ strumieni towarów, rodków finansowych i informacji. Maj c na uwadze powy sz definicj, system logistyczny mo na rozpatrywa wyró niaj c w nim trzy płaszczyzny (trzy struktury): przestrzenn - definiuj ca poł czenie elementów systemu i przepływ strumieni towarów, organizacyjn - definiuj ca zorganizowanie elementów systemu, informacyjn przejawiaj ca si w postaci przepływu strumieni finansowych i informacji. Płaszczyzny te s ze sob silnie powi zane i ł cznie tworz spójn cało opisuj c wielowymiarowo systemu logistycznego. Dotyczy to w równej mierze systemów w skali makro jak i systemów logistycznych poszczególnych przedsi biorstw. Ka dy system logistyczny charakteryzuje wiele wła ciwo ci, najwa niejsze z nich to:

2 116 Jolanta ak wysoki stopie spójno ci oznacza to, e zmiana w jednym podsystemie poci ga za sob zmiany w pozostałych podsystemach. Wynika to z faktu, e poszczególne podsystemy s ze sob powi zane i od siebie zale ne, elastyczno - wyra a si reagowaniem na wpływ otoczenia ekonomicznego, otoczenia konkurencji, a w zwi zku z tym podatno ci na zmiany cen, podatków, oraz poziomu inflacji. W ostatnich latach wymaganie klientów co do asortymentu, ilo ci, jako ci, miejsca oraz czasu dostarczenia towaru rosn. Zatem nale y, wła ciwie ukształtowa powi zania i relacje mi dzy dostawcami a odbiorcami. Kształtowanie systemu transportowego ł czy si ze zło onymi procesami decyzyjnymi. W ród zagadnie dotycz cych problematyki transportowej mo na wyró ni [6]: zagadnienia zwi zane z rozło eniem potoku ruchu na sieci, problemy dostosowania elementów infrastruktury transportowej do zgłaszanego zapotrzebowania na przewóz w modelach rozwoju systemu transportowego spotkamy problemy rozdziału rodków niezb dnych realizacji zada, problemy kształtowania sieci transportowej w tym lokalizacji obiektów logistycznych w sieci transportowej, problemy doboru wyposa enia technologicznego w obiektach transportowologistycznych, problemy minimalizacji czasów realizacji usługi transportowej, problemy oceny wielokryterialnej dostosowania infrastruktury systemu transportowego do realizowanych zada transportowych, problemy wyboru wariantów modernizacji elementów infrastruktury. Wszystkie te problemy mog by rozpatrywane zarówno w uj ciu jednokryterialnym jak i wielokryterialnym. W analizowaniu zagadnie logistycznych znajduj zastosowanie ró norodne metody optymalizacji. Metody te mo na znale w wielu pozycjach literaturowych [2], [3], [11]. Badaj c wpływ czasu na działanie badanego systemu stosujemy tzw. optymalizacj dynamiczn. W przeciwnym przypadku tj. gdy poszukiwania optymalnych warto ci parametru przeprowadzamy dla ustalonego stanu wówczas optymalizacj nazywamy statyczn. Metody pozwalaj ce na znalezienie optymalnego ze wzgl du na przyj te kryteria rozwi zania mo na równie podzieli na analityczne, eksperymentalne i symulacyjne. Otrzymanie wyników na drodze eksperymentalnej wymaga wykonania wielu do wiadcze, co jest zarówno bardzo pracochłonne jak i kosztowne[6]. Metody analityczne w tym przypadku s skuteczniejsze. Wówczas nale y proces opisa posługuj c si wykorzystywanym w badaniach j zykiem programowania matematycznego. Symulacyjna metoda bada ł czy cechy metody analitycznej z elementami metody eksperymentalnej. W artykule zaproponowano zastosowanie metody analitycznej jednokryterialnej do wyznaczenia optymalnej organizacji usług transportowych w badanym obszarze wykorzystuj c pakiet programowy LINGO OPIS PROBLEMU Dla potrzeb formalnego opisu zagadnienia modelowania systemów logistycznych zakładamy, e na pewnym obszarze wyró nione s miejscowo ci charakteryzuj ce si intensywno ci zapotrzebowania na ró norodne towary. Zmienn r zanumerujemy towary

3 Zastosowanie techniki komputerowej do optymalizacji wybranych aspektów systemów logistycznych 117 ró nych typów na które istnieje zapotrzebowanie w badanym obszarze. Wówczas zbiór R wszystkich typów towarów b dzie zbiorem postaci: R={1,2,..., r,..., } gdzie jest liczebno ci zbioru R. Badany system logistyczny charakteryzuje si hierarchiczn struktur dystrybucji. Systemy tego typu charakteryzuje mo liwo podziału zbioru elementów na podzbiory ró nego szczebla w taki sposób by elementy podzbioru ni szego szczebla były podrz dnie w stosunku do elementów wy szego szczebla. W ród systemów hierarchicznych wyró nia si jednocentrowe wieloszczeblowe tzw. liniowe i wielocentrowe wieloszczeblowe [6]. Analizowany w artykule system posiada struktur wielocentrow czteroszczeblow Schemat takiego systemu przedstawiono na rysunku 1. Na górze przedstawiono elementy szczebla najwy szego opisane jako C 1, C 2,, kolejne elementy opisane jako O 11, O 12,, O 1n nale szczebla drugiego. Analogicznie elementy opisane jako O 21, O 22, nale do szczebla trzeciego, a elementy O 31, O 32, nale szczebla czwartego najni szego. Strzałki wyznaczaj kierunek zale no ci. C 1 C 2 O 11 O 12 O 1n O 21 O 22 O 31 O 32 Rys.1. Przykład struktury wielocentrowej czteroszczeblowej na podstawie [5] Przyjmujemy, e w badanym obszarze wyró nione s miejscowo ci w których znajduj si odbiorcy towarów, które ponumerowane liczbami naturalnymi tworz zbiór K={1,2,..., k,...,k} numerów miejscowo ci, przy czym K jest liczb wyró nionych miejscowo ci. Zakładamy, ponadto, e ka da miejscowo ze zbioru K charakteryzuje si intensywno ci zu ycia towarów ró nego typu. Indeksem l natomiast zanumerujemy miejscowo ci, w których mog by usytuowane lokalne bazy dystrybucyjne. Niech L postaci L={1,2,..., l,..., L} b dzie zbiorem tych miejscowo ci, przy czym L jest liczb wyró nionych miejscowo ci. Indeksem ϕ zanumerujemy miejscowo ci, w których mog by usytuowane regionalne bazy dystrybucyjne. Niech Φ postaci Φ ={1,2,...,ϕ,..., Φ} b dzie zbiorem tych miejscowo ci, przy czym Φ jest liczb wyró nionych regionalnych baz dystrybucyjnych. Indeksem m natomiast zanumerujemy miejscowo ci, w których mog by usytuowane centralne bazy dystrybucyjne. Niech M postaci M ={1,2,..., m,..., M} b dzie zbiorem tych miejscowo ci, przy czym M jest liczb wyró nionych miejscowo ci (rys 2).

4 118 Jolanta ak Struktur sieci transportowej okre la istnienie poł cze transportowych mi dzy wyró nionymi miejscowo ciami. Zakładamy, e mi dzy parami miejscowo ci: klientem, a miejscem lokalizacji bazy lokalnej, tj. mi dzy w złem transportowym (miejscowo ci ) o numerze k, k K oraz w złem o numerze l, l L, istnieje bezpo rednie poł czenia transportowe (k, l). Podobnie zakładamy, e istniej poł czenia transportowe (l, ϕ), (ϕ, m) przy czym zbiory K, L, Φ, M s parami rozł czne. Przyjmujemy, e U k,l jest zbiorem bezpo rednich poł cze transportowych, tj.: U k,l K L= {(k,l): k K, l L}. Analogiczne przyjmujemy, e U l,ϕ jest zbiorem bezpo rednich poł cze transportowych, tj.: U l,ϕ L = {(l,ϕ): l L, ϕ }. CENTRALNE BAZY MAGAZYNOWE (m) REGIONALNE BAZY MAGAZYNOWE ( ) LOKALNE BAZY MAGAZYNOWE (l) ODBIORCY (KLIENCI) (k) Rys.2. Struktura sieci dystrybucyjnej. Opracowanie własne na podstawie [7] Przyjmujemy równie, e U ϕ,m jest zbiorem bezpo rednich poł cze transportowych, tj.: U ϕ,m M = {(ϕ, m): ϕ, m M}. Zatem struktura sieci transportowej w badanym obszarze opisana jest grafem G, G=(I,U), dla którego: I= K L Φ M gdzie: I zbiór miejscowo ci, w których usytuowani s klienci, lokalne bazy dystrybucyjne, regionalne bazy dystrybucyjne oraz centralne bazy dystrybucyjne. U= U k,l U l,ϕ U ϕ,m zbiór bezpo rednich poł cze transportowych miedzy klientami oraz wyró nionymi mi magazynowymi.

5 Zastosowanie techniki komputerowej do optymalizacji wybranych aspektów systemów logistycznych ODWZOROWANIE KOSZTÓW TRANSPORTU TOWARU DO KLIENTA Zało ymy, e na iloczynie kartezja skim K L R zadane jest odwzorowanie k 1 przyporz dkowuj ce elementom tego iloczynu liczby rzeczywiste dodatnie, tj.: k 1 : K L R R +, przy czym wielko ci k 1 (k, l, r) maj interpretacj kosztu transportu jednostki ładunku r-tego typu do miejscowo ci nr k z miejscowo ci nr l. Zakładamy, e dysponujemy wielko ciami k 1 (k, l, r) dla ka dego poł czenia (k, l) oraz dla ka dego towaru r-tego typu. Zało ymy równie, e na iloczynie kartezja skim L Φ R zadane jest odwzorowanie k 2 przyporz dkowuj ce elementom tego iloczynu liczby rzeczywiste dodatnie, tj.: k 2 : L Φ R R +, przy czym wielko ci k 2 (l, ϕ, r) maj interpretacj kosztu transportu jednostki ładunku r-tego typu do miejscowo ci nr l z miejscowo ci nr ϕ, w którym nale y wykona usług przewozow. Zakładamy, e dysponujemy wielko ciami k 2 (l, ϕ, r) dla ka dego towaru r-tego typu oraz dla ka dego poł czenia (l, ϕ) Zało ymy ponadto, e na iloczynie kartezja skim Φ M R zadane jest odwzorowanie k 3 przyporz dkowuj ce elementom tego iloczynu liczby rzeczywiste dodatnie, tj.: k 3 : Φ M R R +, przy czym wielko k 3 (ϕ, m, r) maj interpretacj kosztu transportu jednostki r-tego typu. do miejscowo ci nr ϕ z miejscowo ci nr m, w którym nale y wykona usług przewozow. Zakładamy, e dysponujemy wielko ciami k 3 (ϕ, m, r) dla ka dego poł czenia (ϕ, m) oraz dla ka dego towaru r-tego typu. 3. ODWZOROWANIE KOSZTÓW MAGAZYNOWANIA TOWARÓW ORAZ FUNKCJONOWANA BAZ DYSTRYBUCYJNYCH Działalno ka dej z baz generuje koszt zwi zany z wielko ci ładunku przechodz cego przez dan baz oraz jego rodzajem [1]. Zało ymy, e na iloczynie kartezja skim L R zadane jest odwzorowanie 1 przyporz dkowuj ce elementom tego iloczynu liczby rzeczywiste dodatnie, tj.: 1:L R R +, przy czym 1 (l,r) jest interpretowana jako koszt zwi zany z przej ciem przez lokaln baz dystrybucyjn jednostki ładunkowej paletowej (jłp) r-tego typu. Zało ymy ponadto, e na iloczynie kartezja skim Φ R zadane jest odwzorowanie 2 przyporz dkowuj ce elementom tego iloczynu liczby rzeczywiste dodatnie, tj.: 2: Φ R R +, przy czym 2 (ϕ, r) jest interpretowana jako koszt zwi zany z przej ciem przez regionaln baz dystrybucyjn jłp r-tego typu.

6 120 Jolanta ak Analogicznie zało ymy, e na iloczynie kartezja skim M R zadane jest odwzorowanie 3 przyporz dkowuj ce elementom tego iloczynu liczby rzeczywiste dodatnie, tj.: 2 : M R R +, przy czym 3 (m, r) jest interpretowana jako koszt zwi zany z przej ciem przez centraln baz dystrybucyjn jłp r-tego typu. Z działalno ci ka dego typu bazy zwi zany tak e koszt niezale ny od wielko ci przemieszczanego ładunku. Zakładamy zatem, e ka da miejscowo ll L, charakteryzuje si wielko ci 1 (l) przy czym 1 (l) jest interpretowana jako koszt zwi zany z działalno ci l-tej lokalnej bazy dystrybucji niezale n od wielko ci przemieszczanego przez baz ładunku. Zakładamy tak e, e ka da miejscowo ϕ Φ, charakteryzuje si wielko ci 2 (ϕ) przy czym 2 (ϕ) jest interpretowana jako koszt zwi zany z działalno ci ϕ-tej regionalnej bazy dystrybucji niezale n od wielko ci przemieszczanego przez baz ładunku. Zakładamy ponadto, e ka da miejscowo m m M, charakteryzuje si wielko ci 3 (m) przy czym 3 (m) jest interpretowana jako koszt zwi zany z działalno ci m-tej centralnej bazy dystrybucji niezale n od wielko ci przemieszczanego przez baz ładunku. 4. ODWZOROWANIE WIELKO CI ZAPOTRZEBOWANIA NA TOWAR U KLIENTÓW I MOCY PRZEROBOWYCH POSZCZEGÓLNYCH BAZ MAGAZYNOWYCH Zakładamy, e na iloczynie kartezja skim K R zadane jest odwzorowanie Q przeprowadzaj ce elementy iloczynu w zbiór liczb rzeczywistych dodatnich R +, tj.: Q: K R wielko Q(k,r) ma nast puj c interpretacj : nale y dostarczy parti towaru r-tego typu o wielko ci Q(k,r) do klienta o numerze k. Ka d z baz charakteryzuje wielko zdolno ci przerobowych ładunku r-tego typu przemieszczanego przez dan baz. Zakładamy wi c, e ka da miejscowo ll L, charakteryzuje si wielko ci p 1 (l, r)przy czym p 1 (l,r) jest interpretowana jako wielko zdolno ci przerobowych ładunku r-tego typu w l-tej bazie lokalnej. Zakładamy tak e, e ka da miejscowo ϕ Φ, charakteryzuje si wielko ci p 2 (ϕ,r) przy czym p 2 (ϕ,r) jest interpretowana jako wielko zdolno ci przerobowych ładunku r-tego typu w ϕ tej bazie regionalnej. Zakładamy ponadto, e ka da potencjalna centralna mm M, charakteryzuje si wielko ci p 3 (m,r) przy czym p 3 (m,r)jest interpretowana jako wielko zdolno ci przerobowych ładunku r-tego typu w m-tej bazie centralnej 5. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU OPTYMALNEJ ORGANIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH W BADANYM OBSZARZE Zadanie optymalizacyjne ma wi c nast puj c posta : dla danych :

7 Zastosowanie techniki komputerowej do optymalizacji wybranych aspektów systemów logistycznych 121 R, I, U, Q(k,r), k 1 (k, l, r), k 2 (l, ϕ, r), k 3 (ϕ, m, r), 1 (l,r), 2(ϕ, r), 3 (m, r) 1 (l), 2 (ϕ), 3 (m), p 1 (l,r), p 2 (ϕ, r), p 3 (m, r) ; nale y wyznaczy binarne zmienne decyzyjne: x1(k,l,r), x2(l ϕ,r), x3(ϕ,m,r) przyjmuj ce warto ci: spełniaj ce ograniczenia: Ka dy klient pobiera towar r-tego typu tylko z jednej bazy lokalnej. Ka dy klient d y do korzystania z mo liwie najmniejszej liczby baz lokalnych. Ka da lokalna pobiera towar r-tego typu z jednej bazy regionalnej. Ka dy lokalna d y do korzystania z mo liwie najmniejszej liczby baz regionalnych. Ka da regionalna pobiera towar r-tego typu z jednej bazy centralnej. Ka dy regionalna d y do korzystania z mo liwie najmniejszej liczby baz centralnych. Ka da lokalna mo e obsłu y tylko tak liczb nabywców, których potrzeby w zakresie obsługi ładunków nie przekroczyły jego zdolno ci przerobowych. Ka da regionalna mo e obsłu y tylko taka liczb nabywców, których potrzeby w zakresie obsługi ładunków nie przekraczaj jego zdolno ci przerobowych. Ka da centralna mo e obsłu y tylko taka liczb nabywców, których potrzeby w zakresie obsługi ładunków nie przekraczaj jego zdolno ci przerobowych. Nale y zorganizowa dostaw towarów do klientów w taki sposób, aby koszty obsługi były minimalne. Dla tak opisanego zadania optymalizacyjnego funkcja kryterium przyjmuje posta :

8 122 Jolanta ak Sformułowane powy ej zadanie spełnia warunki zadania programowania matematycznego linowego całkowitoliczbowego. Mo na, wi c zastosowa do jego rozwi zania program LINGO 9.0 _firmy Lindo Systems Inc. LINGO to kompleksowe narz dzie przeznaczone do budowy i rozwi zywania liniowych, nieliniowych i globalnych zada optymalizacji w sposób szybki, łatwy i skuteczny. Program ten pozwala na formułowanie zada, w sposób niezwykle czytelny. Buduj c modele mo na czerpa dane bezpo rednio z bazy danych lub arkuszy kalkulacyjnych. Oczywi cie równie rozwi zania mog by wysyłane bezpo rednio do bazy danych lub arkusza kalkulacyjnego co ułatwia generowanie raportów w wybranej aplikacji. 6. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY Dla weryfikacji przedstawionego podej cia wykonano eksperymenty obliczeniowe korzystaj c z pakietu LINGO 9.0 dla wybranego obszaru sieci transportowej Przykład Zakładany, e na danym obszarze znajduj si 2 bazy centralne 3 bazy regionalne, 5 baz lokalnych oraz 6 klientów. Nale y wyznaczy takie przyporz dkowanie klientów do baz lokalnych, baz lokalnych do baz regionalnych, a tych do baz centralnych, aby koszty transportu były minimalne. Zakładamy, e przewozimy trzy typy towaru. W bazie lokalnej nr 4 oraz bazie regionalnej nr 2 nie magazynuje sie towaru pierwszego typu, natomiast w drugiej i pi tej bazie lokalnej nie magazynuje si towaru trzeciego typu. Pozostałe dane konieczne do rozwi zania zadania przedstawione s w postaci tabel 1-8. R ={1,2,3}; K ={1,2,3,4,5,6}; L={1,2,3,4,5 }; Φ ={1,2,3}; M ={1,2}

9 Zastosowanie techniki komputerowej do optymalizacji wybranych aspektów systemów logistycznych 123 Tabela 1. Koszty (w PLN) przewozu jłp towaru pierwszego typu od klienta lub bazy do odpowiednich baz wy szego szczebla numer klienta nr bazy regionalnej nr bazy lokalnej Tabela 2. Koszty (w PLN) przewozu jłp towaru drugiego typu od klienta lub bazy do innych baz wy szego szczebla numer klienta nr bazy regionalnej nr bazy lokalnej Tabela 3. Koszty (w PLN) przewozu jłp towaru trzeciego typu od klienta lub bazy do innych baz wy szego szczebla numer klienta nr bazy regionalnej nr bazy lokalnej Tabela 4. Koszty (w PLN) przewozu jłp towaru pierwszego typu od bazy regionalnej lub bazy centralnej oraz koszty zmienne zwi zane z wykorzystaniem baz nr bazy regionalnej koszty zmienne zwi zane z wykorzystaniem baz nr bazy centralna regionalna lokalna centralnej Tabela 5. Koszty(w PLN) przewozu jłp towaru drugiego typu do bazy regionalnej lub bazy centralnej oraz koszty zmienne zwi zane z wykorzystaniem baz nr bazy regionalnej koszty zmienne zwi zane z wykorzystaniem baz nr centralna regionalna lokalna bazy centralnej

10 124 Jolanta ak Tabela 6. Koszty (w PLN) przewozu jłp trzeciego typu do bazy regionalnej lub bazy centralnej oraz koszty zmienne zwi zane z wykorzystaniem baz nr bazy centralnej nr bazy regionalnej koszty zmienne zwi zane z wykorzystaniem baz centralna regionalna lokalna Tabela 7. Maksymalne zdolno ci przerobowe magazynu towaru dla pierwszego typu oraz koszty stałe (w PLN) zwi zane z funkcjonowaniem baz Maksymalne zdolno ci przerobowe Koszty stałe Zapotrzebowanie klienta na pierwszy typ nr towaru bazy tys tys tys centralna regionalna lokalna centralna regionalna tys tys tys tys tys tys tys 6 20 Tabela 8. Maksymalne zdolno ci przerobowe magazynu dla towaru drugiego i trzeciego typu nr bazy Zapotrzebowanie klienta na drugi typ towaru Maksymalne zdolno ci przerobowe drugiego typu towaru centralna regionaln a lokalna Zapotrzebowanie klienta na trzeci typ towaru lokalna Maksymalne zdolno ci przerobowe trzeciego typu towaru centralna regionaln Rozwi zanie lingo 9.0 Total solver iterations: W tabeli 9 umieszczono zmienne ró ne od zera. a lokalna

11 Zastosowanie techniki komputerowej do optymalizacji wybranych aspektów systemów logistycznych 125 Tabela 9. Warto ci zmiennych otrzymane z programu Lingo 9.0 Lp. Variable Value Lp. Variable Value 1 X1L1K1R X2 2L2 R X1L1K2R X2 2L3 R X1L1K3 R X2 1L4 R X1L5K4 R X2 2L5 R X1L3K5 R X3M1 1R X1L3K6 R X3M1 2R X2 1L1 R X3M1 3R X2 1L3 R X1L1K1R X2 3L5 R X1L1K2R X3M1 1R X1L1K3 R X3M1 3R X1L4K4 R X1L1K1R X1L3K5 R X1L1K2R X1L2K6 R X1L1K3 R X2 1L1 R X1L3K4 R X2 3L3 R X1L3K5 R X2 1L4 R X1L2K6 R X3M1 1R X2 1L1 R X3M1 3R Rozwi zane graficzne zadania przedstawiono na rysunku 3. m=1 m=2 =1 =2 =3 l=1 l=2 l=3 l=4 l=5 k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 Rys. 3. Rozwi zanie graficzne dla pierwszego typu towaru.

12 126 Jolanta ak PODSUMOWANIE Zaproponowane w artykule podej cie do optymalizacji systemu dystrybucji towarów jest podej ciem uniwersalnym. Uniwersalno metody polega na tym, e mo e ona by wykorzystana do badania poprawno ci systemu dystrybucji dla istniej cych baz logistycznych dla wybranym obszarze usług transportowych. Jednocze nie mo e by u yta do kształtowania nowych systemów dystrybucji. Zastosowany do rozwi zania pakiet komputerowy LINGO 9.0 zawiera bogaty j zyk do wyra ania modeli optymalizacyjnych, pełne rodowisko do budowania i edytowania oraz wbudowany zbiór szybkich metod rozwi zywania. LITERATURA [1] Fijałkowski J.: Transport wewn trzny w systemach logistycznych. Wybrane zagadnienia. OWPW, Warszawa 2003 [2] Geunes J.,Pardalos P.M. Applied Optymization. Supply Chain Optymization. Springer Sciente&Business Media, USA 2005 [3] Huanchao T.,Lixin T., Lin J. Inventory-Transportation Integrated Optimization Problem:A Model of Product Oil Logistics International Journal of Nonlinear Science ISSN Vol.8(2009) No.1, pp [4] Jacyna M.: Distribucion Warehouses and Realization of Logistic Processes in suply [5] chains, The Archives of Transport, Warszawa [6] Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych, OWPW, Warszawa ISBN [7] Jacyna M., ak J.: Kształtowanie struktury systemu dystrybucji cz ci samochodowych z wykorzystaniem programu LINGO Zeszyty naukowe MWSLiT, we Wrocławiu "Logistyka i Transport ISSN [8] Korzan B. : Elementy teorii grafów i sieci. Metody i zastosowania. WNT, Warszawa 1978 [9] Mattson S.-A.: Embracing Change, Management strategies in the e-economy area, Varsta, Sweden 2000r. [10] Pfohl H.-Ch.: Systemy logistyczne, Podstawy organizacji i zarz dzania. Biblioteka logistyka, Pozna 1998 r. [11] Roy B. Słowi ski R., Treichel W. Multicriteria programming of water supply systems for countryside. Water Resources Bulletin 28 (1992) no.1, [12] ak J. Modelowanie usług transportowych w obszarze działania centrum logistyczno dystrybucyjnego Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, z.64, Oficyna Wydawnicza PW, 2008, str APPLYING COMPUTER SCIENCE IN OPTIMIZING SOME ASPECTS OF LOGISTICS SYSTEMS Abstract Article proposes formalization of transportation network characteristics and kinds of means of transport. The approach to structuring distribution system through determining number and localization of warehouses is presented. Adequate optimization task minimizing costs of servicing given transportation tasks if formulated. The task is solved in LINGO computer software. Key words:, distribution, optimization task, transport. Recenzent: Tomasz Ambroziak

Problemy optymalizacyjne - zastosowania

Problemy optymalizacyjne - zastosowania Problemy optymalizacyjne - zastosowania www.qed.pl/ai/nai2003 PLAN WYKŁADU Zło ono obliczeniowa - przypomnienie Problemy NP-zupełne klika jest NP-trudna inne problemy NP-trudne Inne zadania optymalizacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych)

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) Zadanie 1 Zapytano 180 osób (w tym 120 mężczyzn) o to czy rozpoczynają dzień od wypicia kawy czy też może preferują herbatę.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Sylabus Formularz opisu (formularz sylabusa) dotyczy studiów I i II stopnia A. Informacje ogólne (wypełnia koordynator z wyjątkiem pól Kod, Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012 Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA dr inż.. ALEKSANDRA ŁUCZAK Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Finansów w i Rachunkowości ci Zakład Metod Ilościowych Collegium Maximum,, pokój j 617 Tel. (61) 8466091 luczak@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. III. Opis przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE. III. Opis przedmiotu zamówienia. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. Skład artykułów spożywczych i przemysłowych GWAREK Bogusław Gołgowski ul. Kościuszki 82 57-540 Lądek Zdrój II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ` Trzebnica, dnia 01.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. Działając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74764-2016 z dnia 2016-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski i opieka serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym oraz

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku 2016-05-02 Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku Lębork, 6 maja 2015 Zapytanie ofertowe Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu

Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Wskazówki dotyczące przygotowania danych do wydruku suplementu Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia nie wcześniej niż w 2011 roku. Wydruk dyplomu i suplementu jest możliwy dopiero po nadaniu numeru

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA w Drawieńskim Parku Narodowym

REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA w Drawieńskim Parku Narodowym Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-010-69/2015 Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego z dnia 31.12.2015 r. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY DREWNA w Drawieńskim Parku Narodowym 1. Wielkość

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6 XL OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody II stopnia Rozwi zania zada dla grupy elektryczno-elektronicznej Rozwi zanie zadania 1 Sprawno przekszta tnika jest r wna P 0ma a Maksymaln moc odbiornika mo na zatem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 PROJEKT UMOWA NR Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. W związku z realizacją projektu TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Pan mgr inż. Janusz Walczak Rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy Postrzeganie gospodarki przestrzennej przez uczestników rynku nieruchomości Konferencja

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 342[04]-01-1 2 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo