T r a n s p o r t t o w a r ó w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T r a n s p o r t t o w a r ó w"

Transkrypt

1 Klasyfikacja towarów Klasyfikacja towarów stanowi porządkowanie ich w oddzielne grupy, rodzaje lub asortymenty, według jakiejś wspólnej cechy (kryterium). Istnieje wiele podziałów klasyfikacyjnych towarów: według pochodzenia, zastosowania, właściwości, branży, handlu, przeznaczenia itp. Według pochodzenia geograficznego towary dzieli się na: krajowe (rodzime) i zagraniczne (importowane). Według zastosowania dzieli się je na: surowce, półwyroby i wyroby gotowe.

2 T r a n s p o r t t o w a r ó w W zależności od techniki przewozu towarów - luzem lub w opakowaniach, od właściwości oraz ciężaru ładunku i zajmowanej przestrzeni dzieli się towary na: masowe i drobnicowe, ciężkie i lekkie oraz specjalne. Masowymi nazywa się towary przewożone luzem bez opakowania (węgiel, zboże itp.) lub w opakowaniach, jeżeli stanowią one wyłączny ładunek środka transportu (nasiona oleiste, owoce itp.). Drobnica to towary przewożone w opakowaniach.

3 Zaliczenie towarów do masowych lub drobnicowych warunkuje również sposób ustalania ilości danego towaru. Towary drobnicowe liczy się na sztuki (pudła, beczki, worki itp.), zaś ilość towarów masowych ustala się na drodze pomiaru objętości (piasek, oleje) lub masy (węgiel, zbożowe). Lekkie i przestrzenne towary to takie, których masa jednej tony zajmuje objętość powyżej 1 m 3. Towary ciężkie to te, których jedna tona zajmuje objętość mniejszą niż 1 m 3. Ładunki specjalne to towary o właściwościach wybuchowych, łatwo palnych, żrących, towary przewożone w chłodniach lub cysternach oraz przedmioty objętościowo duże.

4 Opakowania w obrocie towarów Opakowania towarów pełnią istotną rolę zarówno w obrocie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Dzięki opakowaniom wykształciły się nowe formy sprawniejszego zarządzania przepływem towarów, tj. kody kreskowe EAN (European Article Numbering), a także automatyczna identyfikacja produktów AIM (Automatic Identification Managment).

5 Philip Kotler, autor klasycznego podręcznika marketingu, nazywa opakowanie pięciosekundową reklamą cyt. W supermarkecie w minutę zobaczysz 300 produktów. Decyzję, co kupić, podejmiesz w dwie-trzy sekundy. Za mało, by przeczytać skład płatków albo policzyć cenę porcji, gdy pudełka mają różną objętość. Co decyduje? Opakowanie.

6 Klasyfikacja opakowań Podział ze względu na kryterium sprzedaży: jednostkowe, zbiorcze, transportowe.

7 Klasyfikacja opakowań Podział ze względu na konstrukcję: transportowe częściowo osłaniające wyroby (klatki, kosze, pojemniki ażurowe); jednostkowe całkowicie osłaniające wyroby (ampułki, butelki, słoiki); opakowania transportowe całkowicie osłaniające wyroby (beczki, kanistry, worki).

8 Klasyfikacja opakowań Podział ze względu na sposób użytkowania: opakowania jednorazowego użytku, opakowania wielokrotnego użytku.

9 Klasyfikacja opakowań Podział ze względu na proces dystrybucji: opakowania wkalkulowane w cenę towaru, wypożyczone, które odbiorca zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy, fakturowane w odrębnej pozycji, których cena nie została wliczona w cenę produktu. Są to przeważnie opakowania wielokrotnego użytku, które kupujący może odsprzedać dostawcy.

10 Klasyfikacja opakowań Podział z punktu widzenia marketingowego: czynne wpływające na kształtowanie popytu, bierne nie wywierające wpływu na motywy konsumentów.

11 Klasyfikacja opakowań Podział z punktu widzenia ochrony środowiska: biodegradadowalne (ulegające rozkładowi w środowisku naturalnym); niebiodegradowalne (nie ulegające takiemu rozkładowi). Również z punktu widzenia ochrony środowiska opakowania można podzielić na: nadające się do powtórnego przerobu, nieprzetwarzalne.

12 Surowce opakowaniowe Tworzywa naturalne to: papier i tektura, szkło, metale, tkaniny, drewno.

13 Opakowania pełnią trzy główne funkcje: Techniczną zabezpieczają i chronią towar w czasie transportu, składowania i magazynowania; Ekonomiczną stanowią wyważoną proporcję pomiędzy ceną towaru, a ceną opakowania; Estetyczną poprzez projekt, stylistykę i kolorystykę przyciągają uwagę i wpływają na decyzje zakupowe.

14 Opakowania w obrocie towarów - rola Zabezpieczają one przed: ubytkami ilościowymi i jakościowymi, ułatwiają obrót, transport i składowanie oraz reklamę. Współczesne opakowania są nośnikami kilku zasadniczych funkcji: produkcyjnej i ochronnej (defensywnej), marketingowej (agresywnej) i użytkowej, logistycznej, informującej i zarządzającej. Każda z nich jest pochodną zadań i roli, jaką opakowanie produktu spełnia bezpośrednio w systemie gospodarki rynkowej.

15 Funkcje opakowania Funkcja produkcyjna opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towarów na wejście do produkcji i pobranie odpowiedniej ilości towarów na wyjście z produkcji. Funkcja marketingowa opakowanie wielu towarów stanowi istotną część strategii marketingowej wyrobu, która sprawia, że towar staje się możliwy do odróżnienia od towarów konkurencji.

16 Funkcje opakowania Funkcja użytkowa zalicza się do niej ponowne zastosowanie opakowania u nabywcy lub zastosowanie do innych celów. Funkcja logistyczna opakowanie powinno ułatwić wykonywanie innych procesów logistycznych, warunkując sprawność czynności transportowych, manipulacyjnych i transportowania wewnętrznego.

17 Logistyczne funkcje opakowania 1. Funkcja ochronna ochrona towaru przez opakowanie jest uważana za najważniejszą logistyczną funkcję opakowania: opakowanie powinno zabezpieczać ładunek przed utratą lub obniżeniem jego jakości w drodze od producenta do konsumenta; opakowanie powinno chronić towar przy wysyłce przed obciążeniami mechanicznymi i klimatycznymi (wilgotność, temperatura, nasłonecznienie); ma utrudniać kradzież znajdującego się wewnątrz towaru.

18 Logistyczne funkcje opakowania 2. Funkcja magazynowa od opakowania wymaga się, aby ułatwiało ono magazynowanie towaru, tzn. opakowanie powinno nadawać się do układania w stosy: kształt i wymiary muszą pozwalać na bezpośrednie układanie poszczególnych opakowań na sobie; musi poza tym umożliwiać wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

19 Logistyczne funkcje opakowania 3. Funkcja transportowa opakowanie ma za zadanie ułatwić transport (przy stosunkowo niewielkiej masie opakowania, jego kształt i wymiary powinny pozwolić na optymalne wykorzystanie pojemności środka transportowego). 4. Funkcja manipulacyjna polega na ułatwieniu prowadzonych robót ładunkowych ręcznie i mechanicznie.

20 Logistyczne funkcje opakowania 5. Funkcja informacyjna opakowanie jest nośnikiem informacji; opakowanie powinno być tak oznaczone (np. kolorem lub napisami), aby pracownik kompletujący zamówienie w magazynie mógł łatwo zidentyfikować żądane towary; opakowanie towarów kruchych, szybko psujących się, wymagających specjalnego traktowania przy wysyłce powinny być wyraźnie oznakowane symbolami rysunkowymi, znakami lub objaśnieniami.

21 Logistyczne funkcje opakowania 6. Funkcja utylizacyjna ma bardzo duży związek z procesami logistycznymi, gdyż recykling i utylizacja wykorzystywanych wielokrotnie opakowań to także składnik logistyki zwanej logistyką odpadów (jest to ponowne wykorzystanie opakowań przez przedsiębiorstwa lub też wykorzystanie zużytych opakowań jako surowców wtórnych).

22 Podział opakowań według: 1. Tworzywa drewno, metal, szkło, tworzywo papierowe, tworzywo sztuczne, tkaniny; 2. Formy konstrukcyjnej skrzynie, klatki, pudła, beczki, butle, worki; 3. Podatności na składanie i rozbieranie nierozbieralne, składane, składane gniazdowo.

23 Podział opakowań według: 1. Przeznaczenia jednostkowe (np. pudełko), zbiorcze (np. skrzynia), transportowe (np. kontener); 2. Trwałości jednorazowego użytku, wielokrotnego użytku; 3. Formy rozliczeń sprzedawane, pożyczane, zwrotne; 4. Związku z produktem bezpośredni (stykają się z produktem), pośredni (nie stykają się z produktem).

24 Opakowania dzieli się zazwyczaj według spełnianej przez nie funkcji zasadniczej Są to opakowania: jednostkowe, czyli zawierające pewną ilość towaru sprzedawaną w handlu detalicznym, niezapewniające mu dostatecznej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi podczas transportu i składowania; transportowe - stosowane do towarów pakowanych luzem albo będących w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Zapewniają one ochronę przed uszkodzeniami podczas transportu oraz za- i wyładunku;

25 zbiorcze - to takie, które zawierają określoną ilość opakowań jednostkowych, jednak z uwagi na niską wytrzymałość nie kwalifikują się do stosowania jako opakowania transportowe; pomocnicze - to materiał opakowaniowy, stanowiący wyposażenie opakowań w celu dodatkowego zabezpieczenia towaru, np.: wełna drzewna, różnego rodzaju wkładki, przekładki, kratki, wytłaczanki itp.

26 Ze względu na obrót opakowaniami dzieli się je na: jednorazowego i wielokrotnego użytku. Pierwsze z wymienionych sprzedawane są razem z towarem. Opakowania wielokrotnego użytku mogą być bezzwrotne, pozostające u odbiorcy i zwrotne, które odbiorca musi zwrócić dostawcy. Biorąc pod uwagę zasadniczy kształt i formę opakowania, w użyciu są: torebki, torby, worki, klatki, skrzynie, pudła, beczki, kosze, łubianki, ampułki, fiolki, butelki, butle, balony, słoje, tuby, puszki, bańki itd.

27 Uwzględniając materiał, z którego wykonano główne elementy opakowania, wyróżnia się opakowania: metalowe, papierowe, drewniane, szklane, ceramiczne, włókiennicze, z tworzyw sztucznych i inne.

28 Znaki i znakowanie opakowań jednostkowych Całokształt czynności związanych ze znakowaniem opakowań, etykietowaniem, banderolowaniem oraz stosowaniem różnych form i technik oznaczeń na zawieszkach i naklejkach określa się terminem labelingu, który łączy się również z działalnością ustawodawczą (np. w zakresie prawa żywnościowego i harmonizacją sposobów przekazywania informacji na opakowaniach do żywności).

29 Labeling jest programem działania w zakresie znakowania informacyjnego na opakowaniach do żywności, bądź innych sposobach przekazywania informacji. Labeling w Polsce jest najczęściej tłumaczony jako znakowanie żywności. Znaki i znakowanie stosowane na opakowaniach jednostkowych z określoną zawartością towaru mają bardzo duże znaczenie dla nabywcy i użytkownika zarówno przy zakupie, jak i w czasie użytkowania danego towaru.

30 Niektóre ze znaków umieszczane na opakowaniu lub na produkcie dowartościowują producenta i markę, a tym samym współtworzą pozytywny wizerunek i reputację przedsiębiorstwa. W ten sposób wiele firm próbuje budować pozycję konkurencyjną, tworzyć przyjazny wizerunek oraz nakłaniać do zakupów. Opakowanie i umieszczone na nich oznaczenia oddziałują psychologicznie na nabywcę. Stąd też bierze się ich znacząca rola we współczesnym marketingu i brandingu.

31 Etykiety opakowaniowe podzielić można na trzy niezależne kategorie: Etykiety jakościowe znaki jakości, informujące, że dany produkt spełnia standardy i normy jakości. Etykiety opisowe stanowią informacje o rodzaju, wielkości, gatunku, zawartości, składnikach i metodzie produkcji wyrobu. Etykiety informacyjne zawierają dużo danych o produkcie (dotyczą sposobu użycia, ostrzegają przed skutkami niewłaściwego użytkowania, zawierają instrukcje dawkowania, obsługi itp.

32 Wyróżniającą cechą znaku towarowego jest różnorodny charakter oznaczeń towarowych Oznaczenia o charakterze czysto towaroznawczym określają cechy produktu, skład produktu, jego nazwę rodzajową itp.; Oznaczenia wskazujące na pochodzenie towarów określają nazwę producenta i/lub pośrednika (dystrybutora), nazwę firmy, znak towarowy, geograficzne pochodzenie; Oznaczenia gwarancyjno-zabezpieczające - data produkcji, stempel kontroli technicznej, znak zgodności z normą, znak jakości, ekologiczny znak itp.; Oznaczenia inne np. symboli graficzny instrukcja obsługi.

33 Artykuły wprowadzone do obrotu wewnętrznego powinny być opatrzone następującymi, trwałymi znakami, m.in..: Zasadniczymi (identyfikacyjnymi); Informacyjnymi; Niebezpieczeństwa; Manipulacyjnymi i innymi.

34 Znaki i znakowanie Znaki zasadnicze obejmują: nazwę wyrobu, znak firmowy i zasadnicze zastosowanie wyrobu. Nazwę wyrobu wyraża: napis zawierający jego nazwę handlową lub użytkową. Znak firmowy, zwany również towarowym, to symbol rysunkowy z napisem literowym, określającym miejsce i nazwę wytwórcy.

35 Znaki zasadnicze zapewniają rozpoznanie podstawowych cech produktu oraz miejsca przeznaczenia. W grupie tej znajdują się znaki: identyfikacji, odbiorcy i miejsca przeznaczenia. Oznaczenia identyfikacyjne często występują obok nazwy marki i mogą wskazywać na pochodzenie geograficzne. Przykładami tego typu oznaczeń, stanowiących jednocześnie markę produktu są np..: Pierniki Toruńskie, Gin Lubuski, kiełbasa Żywiecka, Mazowszanka (woda mineralna) itp.

36 Znaki informacyjne umożliwiają bliższe rozpoznanie wyrobu, jego właściwości, jakości i obejmują: gatunkowość wyrobu (rodzaj, gatunek i klasę, przedstawione napisem lub symbolem cyfrowym. Skład wyrobu wyrażany jest napisem literowym i cyfrowym, określającym zasadnicze składniki wyrobu lub tylko niektóre z nich. Zawartość netto wyrobu w opakowaniu wyraża się w formie napisu literowo-cyfrowego przez podanie masy lub objętości w zależności od konsystencji wyrobu. Numer normy, napis literowo-cyfrowy, np. PN-84/12345.

37 Znaki informacyjne umożliwiają bliższe rozpoznanie ładunku. Do grupy tych znaków należy oznakowanie zawierające dane o: masie opakowania wraz z zawartością, o wymiarach opakowania oraz o nadawcy opakowania transportowego.

38 Symbol kontroli jakości zakładu pakującego wyrób powinien składać się z liter KJ i cyfr wskazujących na numer kontrolera. Znak ten jest potwierdzony przez wytwórcę, że dany wyrób odpowiada wymaganiom określonym w normach lub warunkach technicznych odbioru. Obok znaku ilościowego (np. objętość, masa) powinien być umieszczony symbol e, co oznacza, że odpowiada normom kontroli w krajach UE.

39 Znak kraju pochodzenia wyrobu przedstawia napis określający kraj, w którym wyrób został wykonany, na przykład Made in Poland, Made in England. Sposób użycia wyrobu określa się zwięzłym opisem słownym lub rysunkowym. Data produkcji lub paczkowania powinna być znakiem literowo - cyfrowym Okres użyteczności wyrobu (wymaganej jakości) to znak literowo-cyfrowy, zawierający datę: dla środków spożywczych stosuje się napis Termin przydatności do spożycia, dla środków farmaceutycznych i sanitarnych: Data ważności, przy zachowaniu warunków prawidłowego przechowywania.

40 Znaki jakości np. znak jakości Q, zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, świadczący o bezpiecznym użytkowaniu i wyższych niż przeciętne walorach użytkowych; Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001; TŰV CERT itp. Znaki zgodności z normami np. Polską Normą <PN> oznaczają, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i spełnia wszystkie wymagane standardy, Keymark (znak klucza) oznacza zgodność z normami europejskimi, nadawany jest przez Europejski Komitet Normalizacji (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC). Znaki bezpieczeństwa oznaczają, że wyrób jest bezpieczny w użytkowaniu np. B (duża litera B w odwróconym trójkącie), znak bezpieczeństwa produkcji żywności: informacja o wdrożonym w firmie systemie HACCP.

41 Znaki niebezpieczeństwa wskazują na szczególne cechy ładunku, groźne dla ludzi i otoczenia. Ładunki oznaczone tymi znakami wymagają stosowania specjalnych środków ostrożności podczas magazynowania, manipulacji ładunkiem oraz w czasie transportu. Do znaków tych należą znaki określające: materiały wybuchowe, gaz, materiały łatwopalne, materiały samozapalne, materiały trujące, żrące i promieniotwórcze.

42

43

44 https://www.google.pl/search?q=materia%c5%82y+promieniotw%

45 Znaki manipulacyjne wskazują na konieczność określonego sposobu obchodzenia się z jednostką opakowaniową podczas manipulacji związanych z przechowywaniem i transportem. Stosuje się następujące napisy: Chronić przed wilgocią (produkty higroskopijne), Chronić przed nagrzaniem (podwyższenie temperatury może doprowadzić do ich uszkodzenia lub zmiany właściwości), Chronić przed mrozem Chronić przed światłem dla produktów światłoczułych.

46 Znaki manipulacyjne nakazują określony sposób obchodzenia się z ładunkiem podczas transportu i magazynowania oraz wszelkich innych manipulacji. Do grupy tej zaliczane są następujące oznaczenia: - określające ładunki tłukące się i reagujące na wstrząsy, - kruche, łamliwe, aparaty precyzyjne, - zakaz używania haków, miejsca zakładania uchwytów, - nakaz ochrony przed nagrzaniem, przed wilgocią, - środek ciężkości oraz ładunki łatwo psujące się. Znaki manipulacyjne ostrzegają przed stratami, jakie mogą powstać podczas przewozu i magazynowania

47

48 Niektóre znaki manipulacyjne dotyczą tylko opakowań jednostkowych, inne odnoszą się do opakowań transportowych. Są to oznaczenia: Tu otwierać symbol nożyczek, Ostrożnie kruche symbol kieliszka, Chronić przed wilgocią symbol parasola i deszczu, Chronić przed nagrzewaniem / ciepłem symbol słońca nad budynkiem, Górą nie przewracać dwie pionowe strzałki skierowane do góry nad poziomą belką.

49 Kody kreskowe UPC (Universal Produkt Code) zwane Standardowymi Kodami Produktu. Kod kreskowy pozwala na zautomatyzowanie rejestracji wielu zdarzeń zachodzących w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa. Może on spełniać funkcję: - sterowania procesami produkcyjnymi, - kierowania ruchem towarów w magazynach, - może identyfikować pracowników oraz kontrolować i rozliczać pracę poszczególnych stanowisk pracy, - może zautomatyzować prace biurowe oraz - operacje finansowo-księgowe i wiele innych.

50 Kody kreskowe UPC (Universal Produkt Code) zwane Standardowymi Kodami Produktu. Kod kreskowy pozwala na zautomatyzowanie rejestracji wielu zdarzeń zachodzących w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa. Może on spełniać funkcję: - sterowania procesami produkcyjnymi, - kierowania ruchem towarów w magazynach, - może identyfikować pracowników oraz kontrolować i rozliczać pracę poszczególnych stanowisk pracy, - może zautomatyzować prace biurowe oraz - operacje finansowo-księgowe i wiele innych.

51 Do oznaczania towaru w postaci jednostek konsumenckich (każdy towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej końcowemu odbiorcy) stosuje się system EAN ( European Article Number Europejski Kod Towarowy). Przewiduje on dwa rodzaje numerów identyfikacyjnych: - numer EAN-13 (jako podstawowy), - numer EAN-8, przeznaczony dla towarów o niewielkich rozmiarach, jak np. niektóre leki. EAN-13 zawiera 12 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną EAN-8 zawiera 7 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną

52 Kod EAN-13

53 EAN-13 system numerowy numer wytwórcy numer produktu cyfra kontrolna XXX XXXX XXXXX K XXX XXXXX XXXX K XXX XXXXXX XXX K XXX XXXXXXX XX K

54 Przykład kodu EAN-8

55 Cechy kodu EAN 8 Zakodowanych jest 8 cyfr, w tym 7 znaków danych i 1 cyfra kontrolna; Znaki start i stop są takie same, jak w kodzie EAN - 13 występują kreski o czterech szerokościach

56 Przykład wykorzystania symboliki EAN13 do zakodowania numeru ISSN

57 Oznaczenia reklamowe Oznaczenia reklamowe pełnią funkcję reklamową i promocyjną. Ich celem jest przekonanie konsumenta o wyjątkowości produktu, zachęcenie do zakupu oraz wyróżnienie się spośród produktów konkurencyjnych. Do najczęściej spotykanych oznaczeń reklamowych zalicza się:

58 Znak przedstawiający medal, wizerunek statuetek i nagród na etykiecie opakowania lub na produkcie (lub słowna informacja, że produkt został nagrodzony złotym, srebrnym czy brązowym medalem na targach/wystawach; Godło Teraz Polska to prestiżowa nagroda polska, przyznawana krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym, usługowym i innym organizacjom, które swoimi produktami wyróżniają się w kraju, Europie i na świecie; Etykieta Made in Europe jako gwarancja jakości europejskiej oraz promocji wyrobów europejskich (stworzenie marki europejskiej, którą będą znakowane produkty tekstylne, wyróżnienie spośród tekstyliów z Azji);

59 Oznaczenia ekologiczne Wyróżniającą funkcję znaków posiadają oznaczenia ekologiczne. Ich zadaniem jest pokazanie, że oferowany produkt posiada pewne unikatowe cechy. Oznaczenia ekologiczne w sposób pozytywny wyróżniają produkt świadcząc o tym, że spełnia on kryteria poszanowania środowiska, zarówno z punktu widzenia wszystkich obowiązujących norm, jak i oceny jego uciążliwości dla środowiska naturalnego.

60 Do najbardziej znanych znaków ekologicznych zaliczamy: Znak oznaczający, że opakowanie produktu w całości nadaje się do ponownego przetworzenia, np. niemiecki Der Grüne Punkt. Znak oznaczający, że opakowanie nadaje się do utylizacji, np. opakowania z tektury i papieru: niemieckie Resy, Repasack. Znak nadawany produktom, których proces produkcji i użytkowania jest przyjazny środowisku, np. polski znak ekologiczny PCBiC (przedstawia kontury kraju, przez który przebiega wstęga i napis Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, niemiecki Błękitny Anioł, amerykańskie Zielona Pieczęć itp..

61 Ekologiczne znaki nie należą do znaków towarowych, są jedynie oznaczeniami odróżniającymi produkt od produktów konkurencyjnych. Dowodzą, że kupowany towar spełnia kryteria ekologiczne. Umieszczony na opakowaniu lub produkcie kształtuje wizerunek znaku towarowego, jako przyjaznego środowisku i tworzy dodatkowe pozytywne skojarzenia.

62 https://www.google.pl/search?q=ekologiczne+znaki+towarowe

63 https://www.google.pl/search?q=ekologiczne+znaki+towarowe

64 Dodatkowo można wyróżnić: Oznaczenia promocyjne, tj.: informacje o uzyskanych nagrodach, medalach z wystaw krajowych i międzynarodowych, godło promocyjne Teraz Polska, itp.

65 Znakowanie produktów różnego rodzaju oznaczeniami jest sposobem na komunikację przedsiębiorstwa z otoczeniem i potencjalnymi konsumentami. Niektóre z oznaczeń są obligatoryjne dla producentów i wynikają ze szczegółowych przepisów prawnych i norm branżowych, inne są przez nich stosowane dobrowolnie.

66 OPAKOWANIE JAKO CZYNNIK OCHRONY ŻYWNOŚCI PRZECHOWYWANEJ Właściwy wybór opakowania, z punktu widzenia ochrony jakości produktu żywnościowego w okresie jego trwałości, wymaga zarówno wnikliwej analizy właściwości samego produktu, jak i znajomości możliwych do zastosowania materiałów, rozwiązań opakowaniowych, a także systemów pakowania. Wybór ten jest również bezpośrednio związany i wzajemnie uzależniony od metody utrwalania żywności.

67 Produkty spożywcze, pomimo zastosowania różnych procesów technologicznych mających na celu ich utrwalenie, mogą ulegać wielu zmianom fizykochemicznym, chemicznym, biochemicznym i mikrobiologicznym w czasie długotrwałego przechowywania. Znajomość tych zmian pozwala na dobór odpowiednich opakowań i warunków środowiska przechowalniczego, które przynajmniej częściowo mogą zapobiec lub ograniczyć niekorzystne zmiany w żywności. https://www.google.pl/search?q=opakowania

68 Dobór odpowiedniego materiału i formy opakowania dla konkretnego produktu spożywczego zależy od wielu różnych czynników. Najważniejsze wśród nich są czynniki związane bezpośrednio z właściwościami pakowanego produktu. Należą do nich np. skład chemiczny (zawartość wody, enzymy, substancje chemiczne łatwo ulegające rozkładowi), stan fizyczny, w jakim występuje produkt (ciecz, ciało stałe), tekstura, porowatość itp.

69 Istotny jest również czas przechowywania i warunki, w jakich dany produkt będzie przebywał do momentu jego zużycia przez konsumenta (warunki termiczne, obecność światła, wilgotność). Przy projektowaniu właściwego opakowania muszą być brane pod uwagę także parametry procesu technologicznego podczas pakowania na linii produkcyjnej, np. temperatura lub ciśnienie.

70 Właściwy dobór opakowania musi również uwzględniać sposób i warunki, w jakich produkt będzie transportowany do odbiorców, z uwzględnieniem zagrożeń mechanicznych oddziałujących na opakowanie i zawarty w nim produkt.

71 W ostatnim okresie możliwości doboru opakowań dla każdego rodzaju żywności stały się prawie nieograniczone wskutek zastosowania folii z tworzyw sztucznych, które są stosowane samodzielnie lub w postaci materiałów kompleksowych.

72 Opakowania stosowane do żywności powinny wykazywać następujące właściwości: brak szkodliwego oddziaływania na żywność, czystość mikrobiologiczną, odporność na działanie zawartości opakowania, odporność na działanie środowiska zewnętrznego, ograniczoną przepuszczalność dla światła, aromatów i gazów (powietrza, pary wodnej), odporność na starzenie się.

73 Dobór opakowań dla produktów wrażliwych na wilgoć Wykorzystując znajomość podstawowych właściwości produktów, przewidywanych warunków klimatycznych w czasie magazynowania i transportu, okresu przechowywania oraz właściwości materiałów opakowaniowych, można określić okres zachowania wartości użytkowej opakowanych produktów spożywczych. Szczególnie istotnego znaczenia nabiera tu sprawa właściwego doboru opakowań.

74 W czasie magazynowania i transportu produkty narażone są na częste wahania temperatury i wilgotności względnej powietrza. Nieodpowiednie parametry fizyczne mogą spowodować, że zmiany temperatury i wilgotności będą przekazywane produktowi bezpośrednio z otoczenia. W takich przypadkach należy stosować materiały opakowaniowe o niskiej przewodności cieplnej i przepuszczalności pary wodnej.

75 Produkty spożywcze o dużej higroskopijności wymagają zastosowania opakowań hermetycznych. Najbardziej przydatne do tego celu są opakowania wykonane z metalu, szkła oraz laminatów z tworzyw sztucznych i folii aluminiowej. https://www.google.pl/search?q=opakowania+o+niskiej+przepuszczalno

76 W przypadku wielu produktów obecność nawet bardzo małych ilości tlenu - kilku mikrogramów na kilogram - może znacznie obniżyć ich jakość wskutek zmian smaku produktów, zapachu czy rozkładu niektórych witamin.

77 Jakie produkty odpowietrzać?

78 Produkt Pakowanie tradycyjne w lodówce Pakowanie próżniowe w lodówce Pakowanie tradycyjne w zamrażarce Pakowanie próżniowe w zamrażarce Brokuł, brukselka, groszek, sałata, 3-5 dni 2 tyg. 12 mies. 18 mies. szpinak Drób 1-2 dni 7 dni 3 mies. 1 rok Kalafior, ogórek, kapusta, papryka, pomidor 7 dni 2-3 tyg. Nie zamrażamy Nie zamrażamy Kiełbasa świeża 1-2 dni 2 tyg. 4 mies mies. Marchew, seler 2 tyg. 10 dni 12 mies. 18 mies. Owoce mrożone mies. 18 mies. Parówki 1-2 dni 2 tyg. 1-2 mies. 3-5 mies. Porzeczki, wiśnie, winogrona, śliwki, brzoskwinie 3-6 dni 2 tyg. 12 mies. 18 mies.

79 Pyzy, pierogi, kopytka Ryby gotowane 1-2 dni 7 dni 1 mies. 3 mies. 1-2 dni 7 dni 12 mies. 16 Ryby świeże 1-2 dni 7 dni 3-6 mies. 1 rok Ser żółty 15 dni 60 dni 6 mies mies. Szynka krojona Truskawki, maliny, jagody Ugotowany makaron Warzywa gotowane Warzywa mrożone 3-4 dni 3 tyg 2 mies. 6-8 mies. 1-3 dni 7 dni 12 mies. 18 mies. 1 dzień 6 dni Nie zamrażamy Nie zamrażamy 2 dni 10 dni 12 mies mies mies. 12 mies. Wieprzowina 2 dni 6 dni 4 mies. 1,5 roku Wołowina 3 dni 8 dni 6 mies. 2 lata

80 Obecność tlenu może powodować wiele niekorzystnych zmian jakości, jak: m.in.: autooksydacja tłuszczu, utlenianie barwników, utlenianie aminokwasów, reakcje enzymatycznego brązowienia, oddychanie tlenowe owoców, produktów, warzyw, rozwój mikroflory tlenowej, szczególnie pleśni.

81 Do produktów spożywczych wrażliwych na tlen należą, przede wszystkim - tłuszcze i produkty tłuszczowe. Destruktywne działanie tlenu na produkty tłuszczowe zależy, m.in. od wielkości powierzchni stycznej tłuszczu z powietrzem, czasu działania promieni świetlnych oraz temperatury. Szczególnie aktywnym czynnikiem powodującym pogarszanie się właściwości odżywczych i organoleptycznych są promienie nadfioletowe.

82 Oleje pakuje się w butelki szklane i z tworzyw sztucznych. Tłuszcze zawierające wodę, czyli masło i margaryna, wymagają opakowań wodo- i tłuszczoszczelnych, wykonanych z laminatów pergaminowo-foliowych i muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych. Z tego względu zasadniczą sprawą w doborze opakowań dla produktów wrażliwych na światło i tlen jest przenikalność promieni świetlnych przez materiał opakowaniowy.

83

84 Dobór opakowań dla produktów mrożonych Stosowanie opakowań w produkcji i obrocie żywnością mrożoną wynika z faktu, że samo zastosowanie niskich temperatur nie we wszystkich przypadkach zabezpiecza wysoką jakość produktów podczas długotrwałego przechowywania. W zależności od rodzaju i przeznaczenia produkty mogą być zamrażane bez opakowania lub w opakowaniu.

85 Najbardziej niebezpieczne dla jakości produktów mrożonych są procesy chemiczne i fizyczne. Produkty zamrożone muszą być pakowane, aby ograniczyć zmiany: wilgotności w wyniku procesów sublimacji, strat lotnych składników aromatycznych, odcięcia dostępu tlenu (oksydacja tłuszczów) i światła.

86 Opakowania dla produktów spożywczych przechowywanych w stanie zamrożenia muszą spełniać następujące warunki: odpowiedni kształt i wielkość, umożliwiające szybkie zamrożenie, mała przepuszczalność dla pary wodnej sublimacja lodu, szczelność - wypływ produktu w czasie rozmrażania, dobre przyleganie do produktu - mniejszy opór cieplny w czasie zamrażania oraz zmniejszona możliwość osadzania się lodu na wewnętrznej części opakowania w czasie przechowywania,

87 odpowiednia elastyczność - produkt w czasie zamrażania zwiększa swoją objętość, stałe właściwości fizykochemiczne opakowania w szerokim zakresie temperatur - szczególnie ważne dla zamrożonych produktów przeznaczonych do podgrzewania przed spożyciem.

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wstęp. www.gastro-projekt.pl

Wstęp. www.gastro-projekt.pl Wstęp Realizacja wielu obiektów, w zakresie projektowania technologicznego obiektów żywienia, i z tym związana satysfakcja klientów, skłoniły mnie do napisania tej książki. Chciałabym w ten sposób podziękować

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik stosowania systemu GS1

Podręcznik stosowania systemu GS1 Podręcznik stosowania systemu GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008 Opracowanie: na podstawie materiałów GS1 Tłumaczenie: Centrum GS1 Polska Skład: United Advisers, www.unitedadvisers.com

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2

LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2 LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2 Ekologiczne oznakowania opakowań Przez znakowanie ekologiczne rozumie się proces oznaczania specjalnym znakiem green label tych produktów, które są uznawane za przyjazne dla środowiska

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności cz. II

Wymagania techniczne w zakresie magazynowania żywności cz. II NOWOCZESNE HALE 5/14 TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE mgr inż. Tomasz Borowy Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, mgr inż. Dawid Biskup Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wymagania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

GS1 Globalny Język Biznesu

GS1 Globalny Język Biznesu GS1 Globalny Język Biznesu 1 jest międzynarodową organizacją, tworzącą i wdrażającą otwarte standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w łańcuchach dostaw na całym świecie, niezależnie od branży. System

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004

ZESZYTY NAUKOWE. Refleksje społeczno - gospodarcze. Nr 5 ISSN 1643-630X. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (2) 2004 ISSN 1643-630X Nr 5 (2) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.5.2015 L 127/25 DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

solutions BITO FooD & BEVERAGE Rozwiązania magazynowe dla przemysłu artykułów spożywczych i napojów

solutions BITO FooD & BEVERAGE Rozwiązania magazynowe dla przemysłu artykułów spożywczych i napojów solutions BITO FooD & BEVERAGE Rozwiązania magazynowe dla przemysłu artykułów spożywczych i napojów Winfried Schmuck, dyrektor Drodzy Klienci i przyszli Partnerzy, od ponad 50 lat firma BITO należy do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE KRYTERIA ŚRODOWISKOWE DO STOSOWANIA PRZY PRZETARGACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Administracja publiczna jest w Europie głównym konsumentem, wydającym 16% produktu globalnego całej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Prawodawstwo polskie nakłada obowiązek wprowadzenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności na producentów. Ustawa

Bardziej szczegółowo

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY

przegląd logistyczny WRZESIEŃ 2010 NR 3 (011) Szanowni Czytelnicy! TRENDY TRENDY Globalny system automatycznej identyfikacji GS1 kmdr rez. prof. dr hab. Krzysztof Ficoń... 4 Zmiany w przepisach dotyczących żołnierzy zawodowych (cz. III) płk Piotr Pabisiak-Karwowski...18 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo