T r a n s p o r t t o w a r ó w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T r a n s p o r t t o w a r ó w"

Transkrypt

1 Klasyfikacja towarów Klasyfikacja towarów stanowi porządkowanie ich w oddzielne grupy, rodzaje lub asortymenty, według jakiejś wspólnej cechy (kryterium). Istnieje wiele podziałów klasyfikacyjnych towarów: według pochodzenia, zastosowania, właściwości, branży, handlu, przeznaczenia itp. Według pochodzenia geograficznego towary dzieli się na: krajowe (rodzime) i zagraniczne (importowane). Według zastosowania dzieli się je na: surowce, półwyroby i wyroby gotowe.

2 T r a n s p o r t t o w a r ó w W zależności od techniki przewozu towarów - luzem lub w opakowaniach, od właściwości oraz ciężaru ładunku i zajmowanej przestrzeni dzieli się towary na: masowe i drobnicowe, ciężkie i lekkie oraz specjalne. Masowymi nazywa się towary przewożone luzem bez opakowania (węgiel, zboże itp.) lub w opakowaniach, jeżeli stanowią one wyłączny ładunek środka transportu (nasiona oleiste, owoce itp.). Drobnica to towary przewożone w opakowaniach.

3 Zaliczenie towarów do masowych lub drobnicowych warunkuje również sposób ustalania ilości danego towaru. Towary drobnicowe liczy się na sztuki (pudła, beczki, worki itp.), zaś ilość towarów masowych ustala się na drodze pomiaru objętości (piasek, oleje) lub masy (węgiel, zbożowe). Lekkie i przestrzenne towary to takie, których masa jednej tony zajmuje objętość powyżej 1 m 3. Towary ciężkie to te, których jedna tona zajmuje objętość mniejszą niż 1 m 3. Ładunki specjalne to towary o właściwościach wybuchowych, łatwo palnych, żrących, towary przewożone w chłodniach lub cysternach oraz przedmioty objętościowo duże.

4 Opakowania w obrocie towarów Opakowania towarów pełnią istotną rolę zarówno w obrocie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Dzięki opakowaniom wykształciły się nowe formy sprawniejszego zarządzania przepływem towarów, tj. kody kreskowe EAN (European Article Numbering), a także automatyczna identyfikacja produktów AIM (Automatic Identification Managment).

5 Philip Kotler, autor klasycznego podręcznika marketingu, nazywa opakowanie pięciosekundową reklamą cyt. W supermarkecie w minutę zobaczysz 300 produktów. Decyzję, co kupić, podejmiesz w dwie-trzy sekundy. Za mało, by przeczytać skład płatków albo policzyć cenę porcji, gdy pudełka mają różną objętość. Co decyduje? Opakowanie.

6 Klasyfikacja opakowań Podział ze względu na kryterium sprzedaży: jednostkowe, zbiorcze, transportowe.

7 Klasyfikacja opakowań Podział ze względu na konstrukcję: transportowe częściowo osłaniające wyroby (klatki, kosze, pojemniki ażurowe); jednostkowe całkowicie osłaniające wyroby (ampułki, butelki, słoiki); opakowania transportowe całkowicie osłaniające wyroby (beczki, kanistry, worki).

8 Klasyfikacja opakowań Podział ze względu na sposób użytkowania: opakowania jednorazowego użytku, opakowania wielokrotnego użytku.

9 Klasyfikacja opakowań Podział ze względu na proces dystrybucji: opakowania wkalkulowane w cenę towaru, wypożyczone, które odbiorca zobowiązany jest zwrócić sprzedawcy, fakturowane w odrębnej pozycji, których cena nie została wliczona w cenę produktu. Są to przeważnie opakowania wielokrotnego użytku, które kupujący może odsprzedać dostawcy.

10 Klasyfikacja opakowań Podział z punktu widzenia marketingowego: czynne wpływające na kształtowanie popytu, bierne nie wywierające wpływu na motywy konsumentów.

11 Klasyfikacja opakowań Podział z punktu widzenia ochrony środowiska: biodegradadowalne (ulegające rozkładowi w środowisku naturalnym); niebiodegradowalne (nie ulegające takiemu rozkładowi). Również z punktu widzenia ochrony środowiska opakowania można podzielić na: nadające się do powtórnego przerobu, nieprzetwarzalne.

12 Surowce opakowaniowe Tworzywa naturalne to: papier i tektura, szkło, metale, tkaniny, drewno.

13 Opakowania pełnią trzy główne funkcje: Techniczną zabezpieczają i chronią towar w czasie transportu, składowania i magazynowania; Ekonomiczną stanowią wyważoną proporcję pomiędzy ceną towaru, a ceną opakowania; Estetyczną poprzez projekt, stylistykę i kolorystykę przyciągają uwagę i wpływają na decyzje zakupowe.

14 Opakowania w obrocie towarów - rola Zabezpieczają one przed: ubytkami ilościowymi i jakościowymi, ułatwiają obrót, transport i składowanie oraz reklamę. Współczesne opakowania są nośnikami kilku zasadniczych funkcji: produkcyjnej i ochronnej (defensywnej), marketingowej (agresywnej) i użytkowej, logistycznej, informującej i zarządzającej. Każda z nich jest pochodną zadań i roli, jaką opakowanie produktu spełnia bezpośrednio w systemie gospodarki rynkowej.

15 Funkcje opakowania Funkcja produkcyjna opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towarów na wejście do produkcji i pobranie odpowiedniej ilości towarów na wyjście z produkcji. Funkcja marketingowa opakowanie wielu towarów stanowi istotną część strategii marketingowej wyrobu, która sprawia, że towar staje się możliwy do odróżnienia od towarów konkurencji.

16 Funkcje opakowania Funkcja użytkowa zalicza się do niej ponowne zastosowanie opakowania u nabywcy lub zastosowanie do innych celów. Funkcja logistyczna opakowanie powinno ułatwić wykonywanie innych procesów logistycznych, warunkując sprawność czynności transportowych, manipulacyjnych i transportowania wewnętrznego.

17 Logistyczne funkcje opakowania 1. Funkcja ochronna ochrona towaru przez opakowanie jest uważana za najważniejszą logistyczną funkcję opakowania: opakowanie powinno zabezpieczać ładunek przed utratą lub obniżeniem jego jakości w drodze od producenta do konsumenta; opakowanie powinno chronić towar przy wysyłce przed obciążeniami mechanicznymi i klimatycznymi (wilgotność, temperatura, nasłonecznienie); ma utrudniać kradzież znajdującego się wewnątrz towaru.

18 Logistyczne funkcje opakowania 2. Funkcja magazynowa od opakowania wymaga się, aby ułatwiało ono magazynowanie towaru, tzn. opakowanie powinno nadawać się do układania w stosy: kształt i wymiary muszą pozwalać na bezpośrednie układanie poszczególnych opakowań na sobie; musi poza tym umożliwiać wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

19 Logistyczne funkcje opakowania 3. Funkcja transportowa opakowanie ma za zadanie ułatwić transport (przy stosunkowo niewielkiej masie opakowania, jego kształt i wymiary powinny pozwolić na optymalne wykorzystanie pojemności środka transportowego). 4. Funkcja manipulacyjna polega na ułatwieniu prowadzonych robót ładunkowych ręcznie i mechanicznie.

20 Logistyczne funkcje opakowania 5. Funkcja informacyjna opakowanie jest nośnikiem informacji; opakowanie powinno być tak oznaczone (np. kolorem lub napisami), aby pracownik kompletujący zamówienie w magazynie mógł łatwo zidentyfikować żądane towary; opakowanie towarów kruchych, szybko psujących się, wymagających specjalnego traktowania przy wysyłce powinny być wyraźnie oznakowane symbolami rysunkowymi, znakami lub objaśnieniami.

21 Logistyczne funkcje opakowania 6. Funkcja utylizacyjna ma bardzo duży związek z procesami logistycznymi, gdyż recykling i utylizacja wykorzystywanych wielokrotnie opakowań to także składnik logistyki zwanej logistyką odpadów (jest to ponowne wykorzystanie opakowań przez przedsiębiorstwa lub też wykorzystanie zużytych opakowań jako surowców wtórnych).

22 Podział opakowań według: 1. Tworzywa drewno, metal, szkło, tworzywo papierowe, tworzywo sztuczne, tkaniny; 2. Formy konstrukcyjnej skrzynie, klatki, pudła, beczki, butle, worki; 3. Podatności na składanie i rozbieranie nierozbieralne, składane, składane gniazdowo.

23 Podział opakowań według: 1. Przeznaczenia jednostkowe (np. pudełko), zbiorcze (np. skrzynia), transportowe (np. kontener); 2. Trwałości jednorazowego użytku, wielokrotnego użytku; 3. Formy rozliczeń sprzedawane, pożyczane, zwrotne; 4. Związku z produktem bezpośredni (stykają się z produktem), pośredni (nie stykają się z produktem).

24 Opakowania dzieli się zazwyczaj według spełnianej przez nie funkcji zasadniczej Są to opakowania: jednostkowe, czyli zawierające pewną ilość towaru sprzedawaną w handlu detalicznym, niezapewniające mu dostatecznej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi podczas transportu i składowania; transportowe - stosowane do towarów pakowanych luzem albo będących w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Zapewniają one ochronę przed uszkodzeniami podczas transportu oraz za- i wyładunku;

25 zbiorcze - to takie, które zawierają określoną ilość opakowań jednostkowych, jednak z uwagi na niską wytrzymałość nie kwalifikują się do stosowania jako opakowania transportowe; pomocnicze - to materiał opakowaniowy, stanowiący wyposażenie opakowań w celu dodatkowego zabezpieczenia towaru, np.: wełna drzewna, różnego rodzaju wkładki, przekładki, kratki, wytłaczanki itp.

26 Ze względu na obrót opakowaniami dzieli się je na: jednorazowego i wielokrotnego użytku. Pierwsze z wymienionych sprzedawane są razem z towarem. Opakowania wielokrotnego użytku mogą być bezzwrotne, pozostające u odbiorcy i zwrotne, które odbiorca musi zwrócić dostawcy. Biorąc pod uwagę zasadniczy kształt i formę opakowania, w użyciu są: torebki, torby, worki, klatki, skrzynie, pudła, beczki, kosze, łubianki, ampułki, fiolki, butelki, butle, balony, słoje, tuby, puszki, bańki itd.

27 Uwzględniając materiał, z którego wykonano główne elementy opakowania, wyróżnia się opakowania: metalowe, papierowe, drewniane, szklane, ceramiczne, włókiennicze, z tworzyw sztucznych i inne.

28 Znaki i znakowanie opakowań jednostkowych Całokształt czynności związanych ze znakowaniem opakowań, etykietowaniem, banderolowaniem oraz stosowaniem różnych form i technik oznaczeń na zawieszkach i naklejkach określa się terminem labelingu, który łączy się również z działalnością ustawodawczą (np. w zakresie prawa żywnościowego i harmonizacją sposobów przekazywania informacji na opakowaniach do żywności).

29 Labeling jest programem działania w zakresie znakowania informacyjnego na opakowaniach do żywności, bądź innych sposobach przekazywania informacji. Labeling w Polsce jest najczęściej tłumaczony jako znakowanie żywności. Znaki i znakowanie stosowane na opakowaniach jednostkowych z określoną zawartością towaru mają bardzo duże znaczenie dla nabywcy i użytkownika zarówno przy zakupie, jak i w czasie użytkowania danego towaru.

30 Niektóre ze znaków umieszczane na opakowaniu lub na produkcie dowartościowują producenta i markę, a tym samym współtworzą pozytywny wizerunek i reputację przedsiębiorstwa. W ten sposób wiele firm próbuje budować pozycję konkurencyjną, tworzyć przyjazny wizerunek oraz nakłaniać do zakupów. Opakowanie i umieszczone na nich oznaczenia oddziałują psychologicznie na nabywcę. Stąd też bierze się ich znacząca rola we współczesnym marketingu i brandingu.

31 Etykiety opakowaniowe podzielić można na trzy niezależne kategorie: Etykiety jakościowe znaki jakości, informujące, że dany produkt spełnia standardy i normy jakości. Etykiety opisowe stanowią informacje o rodzaju, wielkości, gatunku, zawartości, składnikach i metodzie produkcji wyrobu. Etykiety informacyjne zawierają dużo danych o produkcie (dotyczą sposobu użycia, ostrzegają przed skutkami niewłaściwego użytkowania, zawierają instrukcje dawkowania, obsługi itp.

32 Wyróżniającą cechą znaku towarowego jest różnorodny charakter oznaczeń towarowych Oznaczenia o charakterze czysto towaroznawczym określają cechy produktu, skład produktu, jego nazwę rodzajową itp.; Oznaczenia wskazujące na pochodzenie towarów określają nazwę producenta i/lub pośrednika (dystrybutora), nazwę firmy, znak towarowy, geograficzne pochodzenie; Oznaczenia gwarancyjno-zabezpieczające - data produkcji, stempel kontroli technicznej, znak zgodności z normą, znak jakości, ekologiczny znak itp.; Oznaczenia inne np. symboli graficzny instrukcja obsługi.

33 Artykuły wprowadzone do obrotu wewnętrznego powinny być opatrzone następującymi, trwałymi znakami, m.in..: Zasadniczymi (identyfikacyjnymi); Informacyjnymi; Niebezpieczeństwa; Manipulacyjnymi i innymi.

34 Znaki i znakowanie Znaki zasadnicze obejmują: nazwę wyrobu, znak firmowy i zasadnicze zastosowanie wyrobu. Nazwę wyrobu wyraża: napis zawierający jego nazwę handlową lub użytkową. Znak firmowy, zwany również towarowym, to symbol rysunkowy z napisem literowym, określającym miejsce i nazwę wytwórcy.

35 Znaki zasadnicze zapewniają rozpoznanie podstawowych cech produktu oraz miejsca przeznaczenia. W grupie tej znajdują się znaki: identyfikacji, odbiorcy i miejsca przeznaczenia. Oznaczenia identyfikacyjne często występują obok nazwy marki i mogą wskazywać na pochodzenie geograficzne. Przykładami tego typu oznaczeń, stanowiących jednocześnie markę produktu są np..: Pierniki Toruńskie, Gin Lubuski, kiełbasa Żywiecka, Mazowszanka (woda mineralna) itp.

36 Znaki informacyjne umożliwiają bliższe rozpoznanie wyrobu, jego właściwości, jakości i obejmują: gatunkowość wyrobu (rodzaj, gatunek i klasę, przedstawione napisem lub symbolem cyfrowym. Skład wyrobu wyrażany jest napisem literowym i cyfrowym, określającym zasadnicze składniki wyrobu lub tylko niektóre z nich. Zawartość netto wyrobu w opakowaniu wyraża się w formie napisu literowo-cyfrowego przez podanie masy lub objętości w zależności od konsystencji wyrobu. Numer normy, napis literowo-cyfrowy, np. PN-84/12345.

37 Znaki informacyjne umożliwiają bliższe rozpoznanie ładunku. Do grupy tych znaków należy oznakowanie zawierające dane o: masie opakowania wraz z zawartością, o wymiarach opakowania oraz o nadawcy opakowania transportowego.

38 Symbol kontroli jakości zakładu pakującego wyrób powinien składać się z liter KJ i cyfr wskazujących na numer kontrolera. Znak ten jest potwierdzony przez wytwórcę, że dany wyrób odpowiada wymaganiom określonym w normach lub warunkach technicznych odbioru. Obok znaku ilościowego (np. objętość, masa) powinien być umieszczony symbol e, co oznacza, że odpowiada normom kontroli w krajach UE.

39 Znak kraju pochodzenia wyrobu przedstawia napis określający kraj, w którym wyrób został wykonany, na przykład Made in Poland, Made in England. Sposób użycia wyrobu określa się zwięzłym opisem słownym lub rysunkowym. Data produkcji lub paczkowania powinna być znakiem literowo - cyfrowym Okres użyteczności wyrobu (wymaganej jakości) to znak literowo-cyfrowy, zawierający datę: dla środków spożywczych stosuje się napis Termin przydatności do spożycia, dla środków farmaceutycznych i sanitarnych: Data ważności, przy zachowaniu warunków prawidłowego przechowywania.

40 Znaki jakości np. znak jakości Q, zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, świadczący o bezpiecznym użytkowaniu i wyższych niż przeciętne walorach użytkowych; Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001; TŰV CERT itp. Znaki zgodności z normami np. Polską Normą <PN> oznaczają, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi i spełnia wszystkie wymagane standardy, Keymark (znak klucza) oznacza zgodność z normami europejskimi, nadawany jest przez Europejski Komitet Normalizacji (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC). Znaki bezpieczeństwa oznaczają, że wyrób jest bezpieczny w użytkowaniu np. B (duża litera B w odwróconym trójkącie), znak bezpieczeństwa produkcji żywności: informacja o wdrożonym w firmie systemie HACCP.

41 Znaki niebezpieczeństwa wskazują na szczególne cechy ładunku, groźne dla ludzi i otoczenia. Ładunki oznaczone tymi znakami wymagają stosowania specjalnych środków ostrożności podczas magazynowania, manipulacji ładunkiem oraz w czasie transportu. Do znaków tych należą znaki określające: materiały wybuchowe, gaz, materiały łatwopalne, materiały samozapalne, materiały trujące, żrące i promieniotwórcze.

42

43

44 https://www.google.pl/search?q=materia%c5%82y+promieniotw%

45 Znaki manipulacyjne wskazują na konieczność określonego sposobu obchodzenia się z jednostką opakowaniową podczas manipulacji związanych z przechowywaniem i transportem. Stosuje się następujące napisy: Chronić przed wilgocią (produkty higroskopijne), Chronić przed nagrzaniem (podwyższenie temperatury może doprowadzić do ich uszkodzenia lub zmiany właściwości), Chronić przed mrozem Chronić przed światłem dla produktów światłoczułych.

46 Znaki manipulacyjne nakazują określony sposób obchodzenia się z ładunkiem podczas transportu i magazynowania oraz wszelkich innych manipulacji. Do grupy tej zaliczane są następujące oznaczenia: - określające ładunki tłukące się i reagujące na wstrząsy, - kruche, łamliwe, aparaty precyzyjne, - zakaz używania haków, miejsca zakładania uchwytów, - nakaz ochrony przed nagrzaniem, przed wilgocią, - środek ciężkości oraz ładunki łatwo psujące się. Znaki manipulacyjne ostrzegają przed stratami, jakie mogą powstać podczas przewozu i magazynowania

47

48 Niektóre znaki manipulacyjne dotyczą tylko opakowań jednostkowych, inne odnoszą się do opakowań transportowych. Są to oznaczenia: Tu otwierać symbol nożyczek, Ostrożnie kruche symbol kieliszka, Chronić przed wilgocią symbol parasola i deszczu, Chronić przed nagrzewaniem / ciepłem symbol słońca nad budynkiem, Górą nie przewracać dwie pionowe strzałki skierowane do góry nad poziomą belką.

49 Kody kreskowe UPC (Universal Produkt Code) zwane Standardowymi Kodami Produktu. Kod kreskowy pozwala na zautomatyzowanie rejestracji wielu zdarzeń zachodzących w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa. Może on spełniać funkcję: - sterowania procesami produkcyjnymi, - kierowania ruchem towarów w magazynach, - może identyfikować pracowników oraz kontrolować i rozliczać pracę poszczególnych stanowisk pracy, - może zautomatyzować prace biurowe oraz - operacje finansowo-księgowe i wiele innych.

50 Kody kreskowe UPC (Universal Produkt Code) zwane Standardowymi Kodami Produktu. Kod kreskowy pozwala na zautomatyzowanie rejestracji wielu zdarzeń zachodzących w różnych sferach działalności przedsiębiorstwa. Może on spełniać funkcję: - sterowania procesami produkcyjnymi, - kierowania ruchem towarów w magazynach, - może identyfikować pracowników oraz kontrolować i rozliczać pracę poszczególnych stanowisk pracy, - może zautomatyzować prace biurowe oraz - operacje finansowo-księgowe i wiele innych.

51 Do oznaczania towaru w postaci jednostek konsumenckich (każdy towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej końcowemu odbiorcy) stosuje się system EAN ( European Article Number Europejski Kod Towarowy). Przewiduje on dwa rodzaje numerów identyfikacyjnych: - numer EAN-13 (jako podstawowy), - numer EAN-8, przeznaczony dla towarów o niewielkich rozmiarach, jak np. niektóre leki. EAN-13 zawiera 12 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną EAN-8 zawiera 7 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną

52 Kod EAN-13

53 EAN-13 system numerowy numer wytwórcy numer produktu cyfra kontrolna XXX XXXX XXXXX K XXX XXXXX XXXX K XXX XXXXXX XXX K XXX XXXXXXX XX K

54 Przykład kodu EAN-8

55 Cechy kodu EAN 8 Zakodowanych jest 8 cyfr, w tym 7 znaków danych i 1 cyfra kontrolna; Znaki start i stop są takie same, jak w kodzie EAN - 13 występują kreski o czterech szerokościach

56 Przykład wykorzystania symboliki EAN13 do zakodowania numeru ISSN

57 Oznaczenia reklamowe Oznaczenia reklamowe pełnią funkcję reklamową i promocyjną. Ich celem jest przekonanie konsumenta o wyjątkowości produktu, zachęcenie do zakupu oraz wyróżnienie się spośród produktów konkurencyjnych. Do najczęściej spotykanych oznaczeń reklamowych zalicza się:

58 Znak przedstawiający medal, wizerunek statuetek i nagród na etykiecie opakowania lub na produkcie (lub słowna informacja, że produkt został nagrodzony złotym, srebrnym czy brązowym medalem na targach/wystawach; Godło Teraz Polska to prestiżowa nagroda polska, przyznawana krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym, usługowym i innym organizacjom, które swoimi produktami wyróżniają się w kraju, Europie i na świecie; Etykieta Made in Europe jako gwarancja jakości europejskiej oraz promocji wyrobów europejskich (stworzenie marki europejskiej, którą będą znakowane produkty tekstylne, wyróżnienie spośród tekstyliów z Azji);

59 Oznaczenia ekologiczne Wyróżniającą funkcję znaków posiadają oznaczenia ekologiczne. Ich zadaniem jest pokazanie, że oferowany produkt posiada pewne unikatowe cechy. Oznaczenia ekologiczne w sposób pozytywny wyróżniają produkt świadcząc o tym, że spełnia on kryteria poszanowania środowiska, zarówno z punktu widzenia wszystkich obowiązujących norm, jak i oceny jego uciążliwości dla środowiska naturalnego.

60 Do najbardziej znanych znaków ekologicznych zaliczamy: Znak oznaczający, że opakowanie produktu w całości nadaje się do ponownego przetworzenia, np. niemiecki Der Grüne Punkt. Znak oznaczający, że opakowanie nadaje się do utylizacji, np. opakowania z tektury i papieru: niemieckie Resy, Repasack. Znak nadawany produktom, których proces produkcji i użytkowania jest przyjazny środowisku, np. polski znak ekologiczny PCBiC (przedstawia kontury kraju, przez który przebiega wstęga i napis Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, niemiecki Błękitny Anioł, amerykańskie Zielona Pieczęć itp..

61 Ekologiczne znaki nie należą do znaków towarowych, są jedynie oznaczeniami odróżniającymi produkt od produktów konkurencyjnych. Dowodzą, że kupowany towar spełnia kryteria ekologiczne. Umieszczony na opakowaniu lub produkcie kształtuje wizerunek znaku towarowego, jako przyjaznego środowisku i tworzy dodatkowe pozytywne skojarzenia.

62 https://www.google.pl/search?q=ekologiczne+znaki+towarowe

63 https://www.google.pl/search?q=ekologiczne+znaki+towarowe

64 Dodatkowo można wyróżnić: Oznaczenia promocyjne, tj.: informacje o uzyskanych nagrodach, medalach z wystaw krajowych i międzynarodowych, godło promocyjne Teraz Polska, itp.

65 Znakowanie produktów różnego rodzaju oznaczeniami jest sposobem na komunikację przedsiębiorstwa z otoczeniem i potencjalnymi konsumentami. Niektóre z oznaczeń są obligatoryjne dla producentów i wynikają ze szczegółowych przepisów prawnych i norm branżowych, inne są przez nich stosowane dobrowolnie.

66 OPAKOWANIE JAKO CZYNNIK OCHRONY ŻYWNOŚCI PRZECHOWYWANEJ Właściwy wybór opakowania, z punktu widzenia ochrony jakości produktu żywnościowego w okresie jego trwałości, wymaga zarówno wnikliwej analizy właściwości samego produktu, jak i znajomości możliwych do zastosowania materiałów, rozwiązań opakowaniowych, a także systemów pakowania. Wybór ten jest również bezpośrednio związany i wzajemnie uzależniony od metody utrwalania żywności.

67 Produkty spożywcze, pomimo zastosowania różnych procesów technologicznych mających na celu ich utrwalenie, mogą ulegać wielu zmianom fizykochemicznym, chemicznym, biochemicznym i mikrobiologicznym w czasie długotrwałego przechowywania. Znajomość tych zmian pozwala na dobór odpowiednich opakowań i warunków środowiska przechowalniczego, które przynajmniej częściowo mogą zapobiec lub ograniczyć niekorzystne zmiany w żywności. https://www.google.pl/search?q=opakowania

68 Dobór odpowiedniego materiału i formy opakowania dla konkretnego produktu spożywczego zależy od wielu różnych czynników. Najważniejsze wśród nich są czynniki związane bezpośrednio z właściwościami pakowanego produktu. Należą do nich np. skład chemiczny (zawartość wody, enzymy, substancje chemiczne łatwo ulegające rozkładowi), stan fizyczny, w jakim występuje produkt (ciecz, ciało stałe), tekstura, porowatość itp.

69 Istotny jest również czas przechowywania i warunki, w jakich dany produkt będzie przebywał do momentu jego zużycia przez konsumenta (warunki termiczne, obecność światła, wilgotność). Przy projektowaniu właściwego opakowania muszą być brane pod uwagę także parametry procesu technologicznego podczas pakowania na linii produkcyjnej, np. temperatura lub ciśnienie.

70 Właściwy dobór opakowania musi również uwzględniać sposób i warunki, w jakich produkt będzie transportowany do odbiorców, z uwzględnieniem zagrożeń mechanicznych oddziałujących na opakowanie i zawarty w nim produkt.

71 W ostatnim okresie możliwości doboru opakowań dla każdego rodzaju żywności stały się prawie nieograniczone wskutek zastosowania folii z tworzyw sztucznych, które są stosowane samodzielnie lub w postaci materiałów kompleksowych.

72 Opakowania stosowane do żywności powinny wykazywać następujące właściwości: brak szkodliwego oddziaływania na żywność, czystość mikrobiologiczną, odporność na działanie zawartości opakowania, odporność na działanie środowiska zewnętrznego, ograniczoną przepuszczalność dla światła, aromatów i gazów (powietrza, pary wodnej), odporność na starzenie się.

73 Dobór opakowań dla produktów wrażliwych na wilgoć Wykorzystując znajomość podstawowych właściwości produktów, przewidywanych warunków klimatycznych w czasie magazynowania i transportu, okresu przechowywania oraz właściwości materiałów opakowaniowych, można określić okres zachowania wartości użytkowej opakowanych produktów spożywczych. Szczególnie istotnego znaczenia nabiera tu sprawa właściwego doboru opakowań.

74 W czasie magazynowania i transportu produkty narażone są na częste wahania temperatury i wilgotności względnej powietrza. Nieodpowiednie parametry fizyczne mogą spowodować, że zmiany temperatury i wilgotności będą przekazywane produktowi bezpośrednio z otoczenia. W takich przypadkach należy stosować materiały opakowaniowe o niskiej przewodności cieplnej i przepuszczalności pary wodnej.

75 Produkty spożywcze o dużej higroskopijności wymagają zastosowania opakowań hermetycznych. Najbardziej przydatne do tego celu są opakowania wykonane z metalu, szkła oraz laminatów z tworzyw sztucznych i folii aluminiowej. https://www.google.pl/search?q=opakowania+o+niskiej+przepuszczalno

76 W przypadku wielu produktów obecność nawet bardzo małych ilości tlenu - kilku mikrogramów na kilogram - może znacznie obniżyć ich jakość wskutek zmian smaku produktów, zapachu czy rozkładu niektórych witamin.

77 Jakie produkty odpowietrzać?

78 Produkt Pakowanie tradycyjne w lodówce Pakowanie próżniowe w lodówce Pakowanie tradycyjne w zamrażarce Pakowanie próżniowe w zamrażarce Brokuł, brukselka, groszek, sałata, 3-5 dni 2 tyg. 12 mies. 18 mies. szpinak Drób 1-2 dni 7 dni 3 mies. 1 rok Kalafior, ogórek, kapusta, papryka, pomidor 7 dni 2-3 tyg. Nie zamrażamy Nie zamrażamy Kiełbasa świeża 1-2 dni 2 tyg. 4 mies mies. Marchew, seler 2 tyg. 10 dni 12 mies. 18 mies. Owoce mrożone mies. 18 mies. Parówki 1-2 dni 2 tyg. 1-2 mies. 3-5 mies. Porzeczki, wiśnie, winogrona, śliwki, brzoskwinie 3-6 dni 2 tyg. 12 mies. 18 mies.

79 Pyzy, pierogi, kopytka Ryby gotowane 1-2 dni 7 dni 1 mies. 3 mies. 1-2 dni 7 dni 12 mies. 16 Ryby świeże 1-2 dni 7 dni 3-6 mies. 1 rok Ser żółty 15 dni 60 dni 6 mies mies. Szynka krojona Truskawki, maliny, jagody Ugotowany makaron Warzywa gotowane Warzywa mrożone 3-4 dni 3 tyg 2 mies. 6-8 mies. 1-3 dni 7 dni 12 mies. 18 mies. 1 dzień 6 dni Nie zamrażamy Nie zamrażamy 2 dni 10 dni 12 mies mies mies. 12 mies. Wieprzowina 2 dni 6 dni 4 mies. 1,5 roku Wołowina 3 dni 8 dni 6 mies. 2 lata

80 Obecność tlenu może powodować wiele niekorzystnych zmian jakości, jak: m.in.: autooksydacja tłuszczu, utlenianie barwników, utlenianie aminokwasów, reakcje enzymatycznego brązowienia, oddychanie tlenowe owoców, produktów, warzyw, rozwój mikroflory tlenowej, szczególnie pleśni.

81 Do produktów spożywczych wrażliwych na tlen należą, przede wszystkim - tłuszcze i produkty tłuszczowe. Destruktywne działanie tlenu na produkty tłuszczowe zależy, m.in. od wielkości powierzchni stycznej tłuszczu z powietrzem, czasu działania promieni świetlnych oraz temperatury. Szczególnie aktywnym czynnikiem powodującym pogarszanie się właściwości odżywczych i organoleptycznych są promienie nadfioletowe.

82 Oleje pakuje się w butelki szklane i z tworzyw sztucznych. Tłuszcze zawierające wodę, czyli masło i margaryna, wymagają opakowań wodo- i tłuszczoszczelnych, wykonanych z laminatów pergaminowo-foliowych i muszą być przechowywane w warunkach chłodniczych. Z tego względu zasadniczą sprawą w doborze opakowań dla produktów wrażliwych na światło i tlen jest przenikalność promieni świetlnych przez materiał opakowaniowy.

83

84 Dobór opakowań dla produktów mrożonych Stosowanie opakowań w produkcji i obrocie żywnością mrożoną wynika z faktu, że samo zastosowanie niskich temperatur nie we wszystkich przypadkach zabezpiecza wysoką jakość produktów podczas długotrwałego przechowywania. W zależności od rodzaju i przeznaczenia produkty mogą być zamrażane bez opakowania lub w opakowaniu.

85 Najbardziej niebezpieczne dla jakości produktów mrożonych są procesy chemiczne i fizyczne. Produkty zamrożone muszą być pakowane, aby ograniczyć zmiany: wilgotności w wyniku procesów sublimacji, strat lotnych składników aromatycznych, odcięcia dostępu tlenu (oksydacja tłuszczów) i światła.

86 Opakowania dla produktów spożywczych przechowywanych w stanie zamrożenia muszą spełniać następujące warunki: odpowiedni kształt i wielkość, umożliwiające szybkie zamrożenie, mała przepuszczalność dla pary wodnej sublimacja lodu, szczelność - wypływ produktu w czasie rozmrażania, dobre przyleganie do produktu - mniejszy opór cieplny w czasie zamrażania oraz zmniejszona możliwość osadzania się lodu na wewnętrznej części opakowania w czasie przechowywania,

87 odpowiednia elastyczność - produkt w czasie zamrażania zwiększa swoją objętość, stałe właściwości fizykochemiczne opakowania w szerokim zakresie temperatur - szczególnie ważne dla zamrożonych produktów przeznaczonych do podgrzewania przed spożyciem.

dr Adam Salomon Spedycja wykład 04 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 04 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 04 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIE A JAKOŚĆ PRODUKTÓW

OPAKOWANIE A JAKOŚĆ PRODUKTÓW OPAKOWANIE A JAKOŚĆ PRODUKTÓW Przy wzrastającym nasyceniu rynku, coraz większych wymaganiach konsumenta i silniejszej konkurencji, jakość produktów niezmiennie wpływa na wielkość popytu. Określa się je

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW

OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW OPAKOWANIA A PROMOCJA PAKOWANYCH PRODUKTÓW Opakowania są najlepszą promocją owoców i warzyw oraz kluczem do efektywnej sprzedaży świeżych produktów ogrodniczych. W procesie sprzedaży owoce i warzywa tworzą

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA OPAKOWAŃ -1

LOGISTYKA OPAKOWAŃ -1 LOGISTYKA OPAKOWAŃ -1 Istota logistyki Z punktu widzenia jakości i ekologii, logistyka to filozofia systemów, koncepcji i procesów optymalnego czasowo-przestrzennego przemieszczania towarów i informacji

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

System jednostek ładunkowych

System jednostek ładunkowych System jednostek ładunkowych Proces transportowo-magazynowy: - przechowywanie u nadawcy, - przygotowanie ładunku do przewozu, - załadunek na środek transportowy, - przewóz środkiem transportowym, - przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH Opakowanie

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA A MARKETING

OPAKOWANIA A MARKETING OPAKOWANIA A MARKETING Do przeszłości odszedł pogląd, że opakowanie służy jedynie zabezpieczeniu produktów przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Obecnie rola opakowania jest znacznie większa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ OPAKOWAŃ I ICH FUNKCJE

JAKOŚĆ OPAKOWAŃ I ICH FUNKCJE JAKOŚĆ OPAKOWAŃ I ICH FUNKCJE Opakowanie to szczególny łącznik ogniw obrotu: od producenta przez handlowca po konsumenta. Spełnia tę rolę, o ile jest akceptowane przez wytwórcę towaru, hurtownika, detalistę

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o.

Wymagania dotyczące etykiet logistycznych przy dostawach do NETTO Sp. z o. o. A: Etykieta logistyczna GS1 (dawniej EAN-128). Informacje podstawowe Etykieta logistyczna jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista)

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OPAKOWANIE - chroni towar przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, uszkodzeniami, rozsypywaniem, rozlewaniem.

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Postanowienia ogólne Dokument niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego decyzją Urzędu Patentowego RP nr Z-307821 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna. Etykieta logistyczna LZIP_2_LW. Kodowanie znaków Kodu 128. Korzyści ze stosowania etykiety logistycznej LZIP_2_LW służy do unikalnego znakowania jednostek. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa

Bardziej szczegółowo

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Opakowania w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Opakowania w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 1. Rodzaje opakowań w z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie globalne): Jednostki handlowe,

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling

Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling Certyfikacja jest postępowaniem, w którym niezależna strona trzecia udziela pisemnego zapewnienia, że proces/produkt/usługa spełnia specyficzne wymagania. Ekoetykietę

Bardziej szczegółowo

NA PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH:

NA PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH: EKOZNAKI Każdy z nas na co dzień ma wpływ na ilość oraz rodzaj wytwarzanych przez nasze gospodarstwa domowe odpadów. Do głównych elementów, które o tym decydują są codzienne zakupy. To jakie produkty wybierzemy,

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne

SPEDYCJA wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam Salomon,

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015

Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 25.06.2015 Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 25.06.2015 Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN identyfikuje każdą jednostkę lub usługę wobec, której zachodzi potrzeba wyceniania,

Bardziej szczegółowo

ilości przy pomocy standardów GS1

ilości przy pomocy standardów GS1 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 26.10.2015 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A.

Dokumentacja oznaczania dostaw do SANOK RC S.A. Strona 1 z 8 Załącznik opisuje wymagania techniczne jakie muszą spełniać etykiety identyfikacyjne używane do oznaczania, oraz sposób ich mocowania i zabezpieczania przed zniszczeniem w czasie transportu.

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

UNIQ Lisner sp. z o.o.

UNIQ Lisner sp. z o.o. UNIQ Lisner sp. z o.o. System identyfikacji i identyfikowalności w zakładzie Lisner wraz z wybranymi aspektami certyfikacji MSC Jolanta Dębowska Dyrektor ds. Jakości Zakres prezentacji 1. Identyfikowalność

Bardziej szczegółowo

Produkty ogrodnicze w opakowaniach jednostkowych kupują zwykle. klienci dobrze sytuowani.

Produkty ogrodnicze w opakowaniach jednostkowych kupują zwykle. klienci dobrze sytuowani. JAK PAKOWAĆ Poza koniecznością wprowadzenia odpowiednich opakowań, rynek ogrodniczy, w tym handel detaliczny, potrzebuje również wielu innych zmian. Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednią prezentację

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 080 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 2 września 2015 r. AC 080 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Podatność transportowa ładunków

Podatność transportowa ładunków Podatność transportowa ładunków Organizacja procesu transportowego Gałąź transportu i środek transportu Organizacja czynności pomocniczych Zabezpieczenie ładunku Termin wykonania przewozu Uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Opakowania. Chronić jak najlepiej stosując coraz mniej materiału

Opakowania. Chronić jak najlepiej stosując coraz mniej materiału Opakowania. Chronić jak najlepiej stosując coraz mniej materiału Tworzywo sztuczne wszechstronne rozwiązania opakowaniowe Ponad 50% wszystkich towarów w Europie jest pakowanych w tworzywa sztuczne. Ich

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ PRODUKTÓW A WYMAGANIA RYNKU

JAKOŚĆ PRODUKTÓW A WYMAGANIA RYNKU JAKOŚĆ PRODUKTÓW A WYMAGANIA RYNKU Priorytetem producentów i handlowców jest stała troska o jakość towaru oraz o zaspokojenie oczekiwań klienta. Oferta z roku na rok staje coraz bogatsza, ważne więc, aby

Bardziej szczegółowo

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów Obniżanie kosztów, elastyczność transportu. TKT kontenery termoizolowane: sprawny transport

Bardziej szczegółowo

wydłużenia trwałości produktów zapewnienia łatwego i wygodnego użycia (dania gotowe, pojedyncze porcje) atrakcyjnej prezentacji produktu

wydłużenia trwałości produktów zapewnienia łatwego i wygodnego użycia (dania gotowe, pojedyncze porcje) atrakcyjnej prezentacji produktu ALIGAL klucz do uzyskania dłuższej trwałości produktu. Utrzymanie jakości i trwałości artykułów spożywczych jest najważniejszym zadaniem producentów i sprzedawców z branży spożywczej. Jakość dla konsumenta

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych Załącznik nr 1 Dostarczone artykuły spożywcze o muszą spełniać wszystkie wymagania prawne niezbędne do dopuszczenia do obrotu, w tym m.in. dotyczące zawartości

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Opracowanie z cyklu "Popularyzacja wiedzy" Małgorzata Szymańska-Brałkowska Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Wydawca: Zakład Zarządzania

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: TOWAR JAKO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II 5 CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II CELE OGÓLNE: zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym poznanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ADR 2015-2017

ZMIANY ADR 2015-2017 ZMIANY ADR 2015-2017 Od 1 stycznia 2015 znane są już nowe przepisy dotyczące wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych. Czekając na opracowanie polskiej wersji przepisów, przesyłam informacje o najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III

Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III Temat lekcji: Cztery oblicza recyklingu cz. III EDUKACJA EKOLOGICZNA Zajęcia lekcyjne dla uczniów gimnazjum Cztery Toniemy oblicza w recyklingu elektroodpadach - METAL WRZUCAMY POJEMNIK tworzywa sztuczne,

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R.

RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. RAPORT Z MONITORINGU POZOSTAŁOŚCI PESTYDYCÓW W PRÓBKACH ŻYWNOŚCI W POLSCE PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 R. Warszawa, 2008 rok MONITORING I URZĘDOWA KONTROLA POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Bardziej szczegółowo

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności Kryteria wyboru żywności Plan prezentacji: Podstawowe definicje Rady dla kupującego Etykiety produktów żywnościowych Substancje dodatkowe Wzbogacanie żywności Znakowanie żywności ekologicznej Znakowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń. Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE

Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń. Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE Nowa klasyfikacja klejów pod względem zagrożeń Wdrożenie rozporządzenia CLP w UE Unijne rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych CLP (Classification, Labeling

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer.

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu Przepisy prawa dotyczące wprowadzania kosmetyków do obrotu w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE Nr sprawy 9/PN/2016 Załącznik nr 7c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE KLUSKI ŚLĄSKIE 1. Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Automatyczna identyfikacja w procesach transportowych wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1. Rodzaje opakowań z punktu widzenia logistyki 2 Grupa pierwsza (zastosowanie

Bardziej szczegółowo

W celu zachowania zgodności z przepisami Rozporządzenia, organizacje GS1 Polska i ECR Polska rekomendują :

W celu zachowania zgodności z przepisami Rozporządzenia, organizacje GS1 Polska i ECR Polska rekomendują : Rozporządzenie UE w w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności Wspólne stanowisko odnośnie zasad przekazywania informacji przez Internet 1. Wprowadzenie Od 13 grudnia tego roku, podmioty

Bardziej szczegółowo

Najczęściej spotykane ekoznaki, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku.

Najczęściej spotykane ekoznaki, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku. Ekoznaki Ekoznakowanie to oznaczanie produktów ekologicznymi znakami towarowymi i tym samym sposób wywierania wpływu na rynek. Zakłada ono wyróżnianie pewnej grupy wyrobów spełniających określone wymagania

Bardziej szczegółowo

Etykieta logistyczna GS1

Etykieta logistyczna GS1 Współpracując zaspokajamy potrzeby Klientów lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób Etykieta logistyczna GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Zgodnie z polskim ustawodawstwem etykieta produktu spożywczego powinna mieć napisy w języku polskim, umieszczone w sposób

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

Kryteria i częstotliwośd kontroli jakości towaru podczas przechowywania

Kryteria i częstotliwośd kontroli jakości towaru podczas przechowywania Grupa II Grupa IB Grupa IA DINO POLSKA S.A. Załącznik nr 2 do procedury 3.1.2 Data wydania: 01.04.2015 r. Nr wydania: 1.0 Strona: 1 Stron: 8 Kryteria i częstotliwośd kontroli jakości towaru podczas przechowywania

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 062

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 062 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 062 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 29 września 2008 r. AC 062 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OPAKOWANIE? Opakowanie - chroni towar przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, uszkodzeniami, rozsypywaniem,

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1

ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 ETYKIETA LOGISTYCZNA GS1 Dobre praktyki Dokument stworzony przez wspólną grupę roboczą członków ECR Polska i ekspertów GS1 Polska, by wspomóc i ułatwić jak najszersze wykorzystanie etykiety logistycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3 Strona 1 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego

Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma Ekologiczna deklaracja wyrobu dla elementów bezpieczeństwa dachowego Firma CW Lundberg AB z siedzibą w Mora w regionie Dalarna zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła

KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła KATALOG PRODUKTÓW Nadzienia Marmolady Powidła 2015/2016 Nadzienia wysoki procentowy udział owoców, naturalny owocowy smak, duże kawałki owoców, powstają z owoców nie konserwowanych chemicznie, doskonale

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Układ treści projektu z przedmiotu Projektowanie inżynierskie i technologiczne UKŁAD POGLĄDOWY SZCZEGÓŁY PODANE ZOSTAŁY NA ZAJĘCIACH

Układ treści projektu z przedmiotu Projektowanie inżynierskie i technologiczne UKŁAD POGLĄDOWY SZCZEGÓŁY PODANE ZOSTAŁY NA ZAJĘCIACH Układ treści projektu z przedmiotu Projektowanie inżynierskie i technologiczne UKŁAD POGLĄDOWY SZCZEGÓŁY PODANE ZOSTAŁY NA ZAJĘCIACH 1. Cel projektowania i realizacji projektu 2. Charakterystyka produktu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI Rysunek techniczny K ocena ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

Bardziej szczegółowo

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU NAWOZY Z PUŁAW POTĘGA URODZAJU Nawozy z Puław - opakowania 2012 Nowe logotypy nawozów z Puław PULAN saletra amonowa PULREA PULSAR mocznik siarczan amonu roztwór saletrzano-mocznikowy 3 4 Copyright 2012

Bardziej szczegółowo

Kryteria kontroli jakości towaru podczas przyjęciu towaru

Kryteria kontroli jakości towaru podczas przyjęciu towaru DINO POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do procedury 3.1.1 Data wydania: 01.04.2015 r. Nr wydania: 1.0 Strona: 1 Stron: 5 Kryteria kontroli jakości towaru podczas przyjęciu towaru Grupa IA dostawa z Magazynu Centralnego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY SPRZEDAŻY Z DNIA...12.06.2011r... - ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY SPRZEDAŻY Z DNIA...12.06.2011r... - ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY SPRZEDAŻY Z DNIA...12.06.2011r... - ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY 1. SPRZEDAWCA FIRMA BAMAR Ul. Grobla 9 Żywiec KOD POCZTOWY 34-300 TELEFON ( 0 33 ) 860 23 74 FAKS ( 0 33 ) 860 23 74 KONTAKTY

Bardziej szczegółowo

Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieru Przerób opakowań po żywności płynnej

Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieru Przerób opakowań po żywności płynnej Wyznaczniki wartości włókna z kartonu po płynnej żywności dla producenta papieru Przerób opakowań po żywności płynnej Mondi Świecie S.A. M.Skorwider Dlaczego przerabiamy kartony po płynnej żywności w MŚ?

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska. ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.pl Podstawa prawna W Polsce, europejskie standardy znakowania produktów

Bardziej szczegółowo

Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce

Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce Znakowanie wyrobów przemysłu cukrowniczego w świetle wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Marta Cieślakiewicz Związek Producentów Cukru w Polsce Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zasad przechowywania żywności i przygotowywania posiłków w sposób bezpieczny, zalecanych przez WHO oraz wyników sondy "Co wiesz o swoim

Prezentacja zasad przechowywania żywności i przygotowywania posiłków w sposób bezpieczny, zalecanych przez WHO oraz wyników sondy Co wiesz o swoim Prezentacja zasad przechowywania żywności i przygotowywania posiłków w sposób bezpieczny, zalecanych przez WHO oraz wyników sondy "Co wiesz o swoim jedzeniu" przeprowadzonej przez uczniów naszego liceum,

Bardziej szczegółowo

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016

Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1. Poznań, 14.01.2016 Instytut Logistyki i Magazynowania Znakowanie produktów o zmiennej ilości przy pomocy standardów GS1 Poznań, 14.01.2016 Agenda Wstęp Zasady znakowania produktów detalicznych o zmiennej ilości Trochę dziś,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki zamrażania

Nowoczesne techniki zamrażania Nowoczesne techniki zamrażania Temat: Nowoczesne technologie produkcji mrożonych owoców, warzyw i ich przetworów. Dariusz Słupski SUChiKl Sem. 9 1. Wstęp Zamrażanie owoców i warzyw jest niezwykle istotną

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto 11 placówek w tym: - 5 placówek

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać?

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać? Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Oddział w Warszawie Al. Niepodległości 186 00-608 Warszawa MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA STANDARDY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Co zbierać?

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZYNKA DROBIOWA opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0561612 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo