Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) , , Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczenia majątku oraz floty samochodowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w podziale na dwie części) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) Spis treści: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozdział III Wzór Umowy Generalnej Rozdział IV Formularze i Załączniki do SIWZ Warszawa, kwiecień 2015r ZP

2 Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym lub KRUS, działając również jako Pełnomocnik Zamawiających tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa, Al. Niepodległości 190, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Horyniec Zdrój, ul. Sanatoryjna 2, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Iwonicz Zdrój, Al. Ks. Jana Rąba 22, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Jedlec, Gołuchów k/kalisza, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA, Kołobrzeg, ul. C. K. Norwida 3, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS GRANIT, Szklarska Poręba, ul. Kopernika 14, w tym Brzozowy Dwór Szklarska Poręba, ul. Kopernika 12, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Sasanka, Świnoujście, ul. Konopnickiej 17, Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny KRUS Teresin, ul. Ks. Druckiego- Lubeckiego 1, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwaną dalej ustawą Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Część I: ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i odpowiedzialności cywilnej Kasy związanej z posiadaniem mienia oraz prowadzeniem działalności biurowej i administracyjnej. Ubezpieczenie obejmować będzie: - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu, - Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej KRUS Charakterystyka działalności: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działa na podstawie ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz t.j.) prowadzi działalność jako instytucja centralna oraz w podległych sobie Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych, rozproszonych równomiernie w całej Polsce. Jest to głównie działalność administracyjna i biurowa, prowadzona w obiektach, z których 76 jest najmowanych, a 226 stanowi własność KRUS, z czego część jest wynajmowana. Zamawiający nie osiąga obrotów z tytułu ww. działalności, nie jest płatnikiem VAT. Osiąga przychód jedynie z tytułu wynajmu nieruchomości i w tym zakresie jest płatnikiem podatku VAT. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zatrudnia na terenie całego kraju 6213 osób. a. Przedmiot zamówienia obejmuje majątek Zamawiających wymienionych w pkt 1 w imieniu i na rzecz, których KRUS przeprowadza niniejsze postępowanie. Dla każdego z Ubezpieczających Wykonawca wystawi oddzielne polisy. b. Pełne informacje nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ Rozdział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. c. Usługa winna być świadczona przez Wykonawcę, który dysponuje na terytorium RP co najmniej jedną placówką zdolną do pełnej obsługi ubezpieczeniowej majątku KRUS, w tym do przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z pełną likwidacją szkód. Usługa będzie świadczona w jęz. polskim. 2

3 d. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi ubezpieczenia własności usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2. Część II - ubezpieczenie floty samochodowej KRUS pojazdów eksploatowanych w Centrali, Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS. Ogólna liczba pojazdów wg stanu na dzień r. wynosi 355 sztuk w tym: samochody osobowe (ogółem 350 szt.) pozostałe pojazdy (ogółem 5 szt. - samochody ciężarowe i inne pojazdy). Ubezpieczenie będzie obejmować: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) - ubezpieczenie autocasco (AC) w zakresie pełnym wraz z kradzieżą (KR) - ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego (WD) - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - ubezpieczenie assistance (ASS) Wymagany zakres terytorialny: teren Rzeczypospolitej Polskiej i Europy. a. Pełne informacje nt. przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ Rozdział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. b. Usługa winna być świadczona przez Wykonawcę, który dysponuje na terytorium RP co najmniej jedną placówką zdolną do pełnej obsługi ubezpieczeniowej floty KRUS, w tym do przeprowadzenia wszystkich procedur związanych z pełną likwidacją szkód. Usługa będzie świadczona w jęz. polskim. c. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych. III. Termin wykonania zamówienia Dla Części I: W związku z ważnością aktualnej polisy ubezpieczeniowej do dnia r., Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji zamówienia od r., a termin zakończenia określa na r. Dla Części II: W związku z ważnością aktualnej polisy ubezpieczeniowej do dnia r., Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji zamówienia od r., a termin zakończenia Zamawiający określa na r. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, dla części I i II jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U z 2010r. nr 11, poz. 66 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Dla Części I : Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub jest w trakcie wykonywania co najmniej jednego zamówienia w zakresie: ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, o łącznej wartości składek nie mniejszej niż ,00zł., 3

4 Dla Części II: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Potencjał techniczny - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego wymagania w tym zakresie. W przypadku oferty składanej dla każdej części, wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych ppkt 1 lit. a) będzie dokonana w stosunku do każdego z nich z osobna, natomiast dla wymagań określonych w ppkt 1 lit. b) d) będzie dla tych Wykonawców dokonana łącznie. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, udowodnił Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu. V. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. A.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć: 1. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje - tj. dokumenty wskazane w pkt IV, ppkt 1a). 2. w przypadku Części I: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz powinien zawierać usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Za najważniejsze usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunków, o którym mowa w pkt IV ppkt 1b SIWZ, (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Dowodami są: 4

5 5 a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem składania ofert, b) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt A.1.2a). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt A.1.2., zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt A.1.2a) i 2b). A.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy dołączyć: 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. A.3. dokumenty podmiotów zagranicznych 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.2. ppkt. 4, 5, 6 i 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

6 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 12. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.2. ppkt. 7 i 9, zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert, 13. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt A.3. ppkt 11 i 12 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt A.3. ppkt. 11 i 12 stosuje się odpowiednio. 14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. A.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 15. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) B. Inne dokumenty: 16. wypełniony Formularz Oferty wg wzoru zawartego w SIWZ, Rozdział IV Formularze i Załączniki do SIWZ, 17. dowód wniesienia wadium, 18. pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa) [wymagane również, gdy Ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a Oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum], 19. dokumenty potwierdzające zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku określonym w pkt IV. 3. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. 2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego na podst. art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie dokona zwrotnego potwierdzenia otrzymania przesłanej wiadomości. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a następnie 6

7 zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego pok. 101 kancelaria). 4. W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji, Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji. 5. Postępowanie prowadzi Biuro Zamówień Publicznych. Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres lub pocztą. Uprawnionym ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i informacji jest: p. Agnieszka Urbańska tel.: (22) , p. Jolanta Majchrowska tel.: (22) , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 15:00. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI.6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VI Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. VII. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości Dla Części I: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Dla Części II: ,00(słownie: czternaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją wadium - ubezpieczenie majątku/floty KRUS. 1. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy; oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium oraz wadium w formie innej niż pieniądz nie będzie zawierać zapisów wymienionych w pkt VII.9 i 10 zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt VII.9. 7

8 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca może zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje podlegające zastrzeżeniom powinny być jednoznacznie oznaczone. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną cześć zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne propozycje spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelną inną techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 6. Oferta wraz z załącznikami (wymienionymi w SIWZ, Rozdział I pkt V) musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8

9 10. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane strony. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ i przepisami ustawy Pzp. Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone z uwzględnieniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 12. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, zostanie wykluczony z postępowania, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 13. Dokumenty składające się na ofertę powinny być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów przez osobę/y, której/ych upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, należy do oferty dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kserokopię, poświadczoną przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa. 14. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania są nieprawdziwe, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: pok. 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia r. do godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z pieczątką Wykonawcy i oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Biuro Zamówień Publicznych Al. Niepodległości Warszawa Oferta na ubezpieczenie dla Części I/II (wpisać nr części) 1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 2. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 3. W przypadku wycofania oferty, po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane i na wniosek Wykonawcy zostaną odesłane. 4. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faksem nie będą traktowane jako oferty. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A 9

10 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 9. Informacje, o których mowa w pkt IX. 7 i 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca określi ceny ściśle według formularza cenowego Rozdział IV SIWZ. 2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości - w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie do pełnych złotych - jeśli wynika to z procedur Wykonawcy, co zostanie wskazane w formularzu cenowym. 3. Cena określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty. 4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2011r., Nr 177, poz z późn. zm.). 5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem przypadku określonego: - Dla Części I: w 7 pkt 2 wzoru Umowy Generalnej t.j. wynikającego z doubezpieczeń majątku Zamawiającego, na warunkach i wg taryf (stawek na ubezpieczenie) podanych przez Wykonawcę w ofercie. - Dla Części II: w 12 wzoru Umowy Generalnej tj. przypadków wynikających ze zmian w stanie pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego (w wyniku nabycia lub wyłączenia oraz przeszacowania ich wartości), na warunkach i wg składek podanych przez Wykonawcę w ofercie. 6. Zmiana ceny dokonana na warunkach pkt XI.5. nie będzie stanowić zmiany umowy. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa. 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ofert- odrębnie dla każdej części w oparciu o następujące kryteria wyboru: A. cena 80 % B. warunki ubezpieczenia 20 % Kryteria będą wyliczone według następujących zasad: C = cena 80 % Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 10

11 Maksymalna liczba punktów jaka w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 80. P = warunki ubezpieczenia 20 % Oceniane będą warunki ubezpieczenia przyjęcie klauzul dodatkowych, według następującej zasady: a. za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli (wymogi minimalne dla klauzul dodatkowych zostały opisane w Rozdziale II SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru WP wartość liczbowa ocenianego kryterium uzyskana w danej ofercie WM maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium Maksymalna liczba punktów jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi Zamawiający spośród ofert ważnych, wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy (N), stanowiący sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach oceny ofert, Gdzie : wg. wzoru: N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia 4. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryteria oceny ofert.. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 11

12 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt XIII.2a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, jeżeli wystąpią przesłanki zastosowania art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a). XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja: a). z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta). b). winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XV. Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. XVI. Wzór Umowy 1. Umowa zostanie zawarta według wzoru zamieszczonego w SIWZ, Rozdział III Wzór Umowy Generalnej (dla każdej część zostanie zawarta oddzielna umowa). 2. W ramach Części I: Zmiana lokalizacji placówek Wykonawcy oraz zmiany wynikające z doubezpieczeń majątku Zamawiającego na warunkach i wg. taryf (stawek na ubezpieczenie) podanych przez Wykonawcę w umowie, nie stanowią zmiany umowy. 12

13 W ramach Części II: Zmiana lokalizacji placówek Wykonawcy oraz zmiany w stanie pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego (w wyniku nabycia lub wycofania oraz przeszacowania ich wartości w trakcie trwania umowy, na warunkach i wg składek i taryf podanych przez Wykonawcę w ofercie), nie stanowią zmiany umowy. 3. W ramach Części II - Zamawiający na 10 dni przed podpisaniem umowy dostarczy Wykonawcy tabelaryczny wykaz pojazdów, zawierający następujące dane dotyczące pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego w dniu wejścia w życie umowy ubezpieczenia tj. marka, typ i model pojazdu, rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny, numer nadwozia, pojemność, rok produkcji, miejsce użytkowania pojazdu, suma ubezpieczenia AC, rodzaj wyposażenia. XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XVIII. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej Prawa zamówień publicznych. XX. Instytucja uczestnicząca w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania Konsorcjum firm brokerskich Supra Brokers Sp. z o.o. i Marsh Sp. z o.o. 13

14 Rozdział II szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i odpowiedzialności cywilnej Kasy związanej z posiadaniem mienia oraz prowadzeniem działalności biurowej i administracyjnej. I. Ubezpieczający: - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa, Al. Niepodległości 190, - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Horyniec Zdrój, ul. Sanatoryjna 2, - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Iwonicz Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22, - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Jedlec, Gołuchów k/kalisza, - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA, Kołobrzeg, ul. C. K. Norwid 3, - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS GRANIT, Szklarska Poręba, ul.kopernika 14, w tym Brzozowy Dwór Szklarska Poręba, ul. Kopernika 12, - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Sasanka, Świnoujście, ul. Konopnickiej 17, - Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny KRUS Teresin, Al. Druckiego-Lubeckiego 1, II. Charakterystyka działalności: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działa na podstawie ustawy z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz t.j.) prowadzi działalność jako instytucja centralna oraz w podległych sobie Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych, rozproszonych równomiernie w całej Polsce. Jest to głównie działalność administracyjna i biurowa, prowadzona w obiektach, z których 76 jest najmowanych, a 226 stanowi własność KRUS, z czego część jest wynajmowana. Zamawiający nie osiąga obrotów z tytułu ww. działalności, nie jest płatnikiem VAT. Osiąga przychód jedynie z tytułu wynajmu nieruchomości i w tym zakresie jest płatnikiem podatku VAT. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zatrudnia na terenie całego kraju 6213 osób. III. Termin wykonania zamówienia: W związku z ważnością aktualnej polisy ubezpieczeniowej do dnia r., Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji zamówienia od r., a termin zakończenia określa na r. IV. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia: 1) szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń lub zjawisk: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huragan (wiatr o prędkości powyżej 17,5 m/sek.), zalanie wodą powstał w wyniku topniejącego śniegu, lodu lub gradu, deszcz nawalny z włączeniem szkód spowodowanych niewłaściwym stanem dachu lub instalacji odprowadzającej wodę, grad, lawina, zapadanie i obsuwanie się ziemi, powódź, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub technologicznych, cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otwieranie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach, niszczące działanie zalegającego śniegu lub lodu na ubezpieczony przedmiot albo przewrócenie się pod wpływem śniegu lub lodu mienia sąsiadującego na ubezpieczony przedmiot, fala uderzeniowa (huk ponaddźwiękowy), katastrofa budowlana, przepięcia - przez co rozumie się szkody spowodowane wzrostem napięcia znacznie przekraczającym wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia, 14

15 pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej, pękania rur, 2) Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla katastrofy budowlanej ,00zł. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla zalania wodą powstałą w wyniku topniejącego śniegu, lodu lub gradu ,00zł. 3) szkody powstałe w następstwie uderzenia pioruna, przepięcia: przez co rozumie się szkody spowodowane wzrostem napięcia znacznie przekraczającym wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia, pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w sieci elektrycznej, Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla zjawiska przepięcia ,00zł. 4) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, 5) szkody będące wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, 6) szkody powstałe także w wyniku dymu i sadzy, oraz przewrócenia się drzew i/lub budowli na ubezpieczone mienie (o ile przewrócenie to nastąpiło w wyniku zdarzeń określonych w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych); przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim skutkiem spalania lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury wystąpiło, 7) koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty zmniejszenia rozmiaru szkody oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ,00zł ponad sumy ubezpieczenia, 8) koszty ratownictwa lub/i odtworzenia dokumentów własnych i powierzonych w wyniku zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub technologicznych, cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otwieranie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach. 2. Przedmiot ubezpieczenia: 1) budynki i budowle wraz z instalacjami, windami, stałymi elementami oraz poniesionymi nakładami inwestycyjnymi, w tym ogrodzenia, bramy, garaże, wiaty obiekty 226 placówek wg lokalizacji określonej w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy Generalnej, o łącznej wartości ,00zł. (szczegółowy wykaz z wartościami ubezpieczeniowymi obiektów zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy), 2) środki trwałe, wyposażenie nie będące stacjonarnym sprzętem elektronicznym w rozumieniu niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (część VI, ust. 5, pkt 1,2,3) ani przenośnym sprzętem elektronicznym (część VI, ust. 5 pkt 4), znajdujące się w 293 lokalizacjach, o łącznej wartości ,00zł (szczegółowy wykaz z wartościami ubezpieczeniowymi środków trwałych i wyposażenia znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy), 3) sprzęt będący własnością KRUS, przekazany innym placówkom, głównie ośrodkom zdrowia i szpitalom, do nieodpłatnego użytkowania (głównie sprzęt medyczny i rehabilitacyjny), znajdujący się w 2 lokalizacjach, o łącznej wartości ,00zł. (szczegółowy wykaz lokalizacji i wartości ubezpieczeniowych sprzętu przekazanego innym placówkom zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy), 4) gotówka lokalu Sumy ubezpieczenia dla placówek - na jedno i wszystkie zdarzenia zgodnie z załącznikiem nr 3, 5) mienie pracownicze w miejscach ubezpieczenia i w miejscach wykonywanej działalności przez Zamawiającego limit ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 6) koszty ratownictwa i/lub odtworzenia dokumentów własnych i powierzonych limit ,00zł. 15

16 3. System ubezpieczenia: sumy stałe wg wartości księgowych brutto (bez względu na wiek i stopień zużycia mienia) lub wg wartości odtworzeniowej /nowej/ wg zgłoszenia Zamawiającego. System ubezpieczenia : dla gotówki I ryzyko, dla mienia pracownika I ryzyko, katastrofy budowlanej, I ryzyko Sposób określenia wartości ubezpieczeniowej będzie mógł ulegać zmianom podczas trwania umowy ubezpieczenia. Limity na pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia do wyczerpania sum,. 4. Franszyza integralna: 500,00zł. Dla mienia pracowniczego brak franszyzy Dla katastrofy budowlanej redukcyjna 1.500,00zł Dla zalania wodą powstałą w wyniku topniejącego śniegu, lodu lub gradu -integralna: 500,00zł. 5. Mienie określone w ust. 2 pkt. 1-3 zostanie przyjęte do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj, wiek i stopień umorzenia, z zachowaniem przez Zamawiającego prawa do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości kosztów zastąpienia lub naprawy do wysokości sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników mienia /wg. wartości księgowej brutto lub wg wartości odtworzeniowej/nowej/ wg zgłoszenia Zamawiającego. Mienie określone w ust. 2 pkt. 4-6 zostanie przyjęte do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. 6. Szczególne warunki ubezpieczenia: W umowie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązywać będą warunki szczególne określone w następujących klauzulach : 1) klauzula automatycznego pokrycia, z limitem odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia w kwocie ,00zł, 2) klauzula arbitrów, 3) klauzula reprezentantów, 4) klauzula przebudowy, 5) klauzula nowych lokalizacji 6) klauzula wyłączenia zasady proporcji, 7) klauzula terminu zgłoszenia szkody, 8) klauzula zmian w miejscu szkody, 9) klauzula przeniesienia i transportowania mienia, 10) klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego, 11) klauzula ubezpieczenia aktów terrorystycznych, 12) klauzula rzeczoznawców, 13) klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia, 14) klauzula wandalizmu, dewastacji, 15) klauzula zabezpieczeń, 16) klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia, 17) klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentów, 18) klauzula wartości księgowej brutto 19) klauzula samolikwidacji małych szkód spełniających co najmniej wymogi minimalne określone w części IX niniejszego rozdziału. V. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu 1. Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem (usiłowana lub dokonana), rabunek (usiłowany lub dokonany), wandalizm (minimalnym wymogiem dla ryzyka wandalizmu jest objęcie ochroną rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w wyniku włamania bądź rabunku). 16

17 2. Przedmiot ubezpieczenia: 1) środki trwałe, wyposażenie nie będące stacjonarnym sprzętem elektronicznym w rozumieniu niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (część VI, ust. 5, pkt 1,2,3) ani przenośnym sprzętem elektronicznym (część VI ust. 5 pkt 4), znajdujące się w 293 lokalizacjach, o łącznej wartości ,00zł (szczegółowy wykaz z wartościami ubezpieczeniowymi środków trwałych i wyposażenia znajdujących się w poszczególnych lokalizacjach zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy), 2) sprzęt będący własnością KRUS, przekazany innym placówkom, głównie ośrodkom zdrowia i szpitalom, do nieodpłatnego użytkowania (głównie sprzęt medyczny i rehabilitacyjny), znajdujący się w 2 lokalizacjach, o łącznej wartości ,00zł. (szczegółowy wykaz lokalizacji i wartości sprzętu przekazanego innym placówkom zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy), 3) gotówka od kradzieży z włamaniem w lokalu sumy ubezpieczenia dla placówek zgodnie z załącznikiem nr 3, gotówka od rabunku w transporcie sumy ubezpieczenia dla placówek zgodnie z załącznikiem nr 3, gotówka od rabunku w lokalu sumy ubezpieczenia dla placówek zgodnie z załącznikiem nr 3, 4) pokrycie kosztów naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń suma ubezpieczenia ,00 zł w okresie ubezpieczenia, 5) mienie pracownicze w miejscach ubezpieczenia i w miejscach wykonywanej działalności przez Zamawiającego limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 6) Stałe elementy budynków własnych z limitem ,00zł. 7) Koszty naprawy zabezpieczeń suma ubezpieczenia: ,00zł. 3. System ubezpieczenia: 1) dla mienia określonego w ust. 2. pkt 1) obowiązuje zasada ubezpieczenia w systemie I ryzyka z limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 2) dla mienia określonego w ust. 2. pkt 2) obowiązuje zasada ubezpieczenia na sumy stałe wg wartości księgowej brutto, 3) dla mienia określonego w ust. 2 pkt 3), obowiązuje zasada ubezpieczenia w systemie I ryzyka z zastosowaniem sum ubezpieczenia określonych w załączniku nr 3, ( sumy ubezpieczenia zostaną uwzględnione oddzielnie dla Centrali KRUS oraz na polisach wystawionych dla każdego z CRR i OSR) 4) dla mienia określonego w ust. 2 pkt 4), 5), 6), 7) obowiązuje zasada ubezpieczenia na pierwsze ryzyko do sum i limitów wskazanych w tychże podpunktach 5) dla stałych elementów budynków własnych w systemie I ryzyko 4. Franszyza integralna: 100,00 zł. Dla mienia pracowniczego brak franszyzy 5. Szczególne warunki ubezpieczenia: W umowie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu obowiązywać będą warunki szczególne określone w następujących klauzulach : 1) klauzula automatycznego pokrycia, z limitem odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia w kwocie ,00zł, 2) klauzula arbitrów, 3) klauzula reprezentantów, 4) klauzula przebudowy, 5) klauzula nowych lokalizacji, 6) klauzula wyłączenia zasad proporcji, 7) klauzula terminu zgłoszenia szkody, 8) klauzula zmian w miejscu szkody, 17

18 9) klauzula przeniesienia i transportowania mienia, 10) klauzula rzeczoznawców, 11) klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 12) klauzula wandalizmu, dewastacji, 13) klauzula zabezpieczeń, 14) klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej, 15) pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego, spełniających co najmniej wymogi minimalne określone w części IX niniejszego rozdziału. VI. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 1. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, a między innymi spowodowane przez: 1) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożne obchodzenie się, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 2) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i rabunek, 3) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. : gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 4) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, 5) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 6) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, 7) zbyt wysokie/niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej, 8) pośrednie i bezpośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działania pola elektromagnetycznego, indukcji, itp. pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. 2. Wykonawca odpowiadać będzie ponadto za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, m.in. za: 1) uszkodzenie albo zniszczenie oprogramowania i nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie zgromadzonych na nim danych, 2) utratę oprogramowania i nośników danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku, 3) wszystkie inne szkody wymienione w punkcie 1 mogące dotyczyć danych, nośników danych i oprogramowania. 3. Ubezpieczenie obejmuje oprogramowanie oraz dane i wszelkie nośniki danych, które są przechowywane w formie odczytywalnej przez elektroniczną maszynę na nośnikach przechowywanych poza pamięcią główną jednostki centralnej elektronicznego sprzętu przetwarzania danych. 4. Wykonawca pokrywać będzie również udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową, a związane z: 1) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, 18

19 2) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, 3) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, jak również 4) poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów. Powyższe dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. limit 20% wartości przedmiotu dotkniętego szkodą. 5. Przedmiot ubezpieczenia: 1) stacjonarny sprzęt elektroniczny obejmujący m.in.: urządzenia do transmisji danych, kopiarki, niszczarki i inny elektryczny sprzęt biurowy, aparaty telefoniczne i faksowe, centralki telefoniczne, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, sprzęt RTV, sprzęt nagłaśniający, urządzenia alarmowe i monitorujące, aparaturę medyczną, sprzęt poligraficzny, elektryczne urządzenia gastronomiczne, sprzęt AGD, automatykę sterującą, okablowanie i urządzenia sieciowe, znajdujący się w 291 lokalizacjach o łącznej wartości ,00zł. (szczegółowy wykaz z wartościami ubezpieczeniowymi stacjonarnego sprzętu elektronicznego znajdującego się w poszczególnych lokalizacjach zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy), 2) stacjonarny sprzęt elektroniczny obejmujący m.in.: komputery, monitory, drukarki, skanery, serwery, podtrzymywacze napięcia (UPS) itp., znajdujący się w 287 lokalizacjach o łącznej wartości ,00zł. (szczegółowy wykaz z wartościami ubezpieczeniowymi stacjonarnego sprzętu elektronicznego znajdującego się w poszczególnych lokalizacjach zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy), 3) stacjonarny sprzęt elektroniczny ( sprzęt komputerowy ) użytkowany przez KRUS na podstawie umowy użyczenia znajdujący się w 189 lokalizacjach o łącznej wartości ,00zł, (szczegółowy wykaz z wartościami ubezpieczeniowymi stacjonarnego sprzętu elektronicznego znajdującego się w poszczególnych lokalizacjach zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy), 4) przenośny sprzęt elektroniczny o łącznej wartości ,00zł (szczegółowy wykaz z wartościami ubezpieczeniowymi przenośnego sprzętu elektronicznego znajdującego się w poszczególnych lokalizacjach zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy), 5) zbiory danych, wymienne nośniki danych, koszty odtworzenia oprogramowania z sumą ubezpieczenia w wysokości ,00zł. 6. Miejsce ubezpieczenia: 1) dla sprzętu stacjonarnego: wskazane lokalizacje 2) dla sprzętu przenośnego: teren RP, w przypadku wyjazdów służbowych świat 7. Franszyza redukcyjna : 1) dla stacjonarnego sprzętu elektronicznego 300,00zł, 2) dla sprzęt elektronicznego przenośnego - 5% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą, 3) Dla szkód polegających na kradzieży lub upuszczeniu udział własny 15%, 4) Dla danych, nośników danych i oprogramowania - 5% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą, 8. System ubezpieczenia: sumy stałe wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej /nowej/ rozumianej jako wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego. 19

20 1) Sposób określenia sum ubezpieczenia: stacjonarny sprzęt elektroniczny określony w ust. 5 pkt 1) zostanie przyjęty do ubezpieczenia bez względu na jego wiek i stopień zużycia w łącznej wartości przyporządkowanej poszczególnym placówkom Zamawiającego, odpowiadającej jego łącznej wartości księgowej brutto, zgodnie z ewidencją środków trwałych, bez sporządzania szczegółowego wykazu zgłaszanego sprzętu. 2) Sposób określenia sum ubezpieczenia: stacjonarny sprzęt elektroniczny określony w ust. 5 pkt 2) zostanie przyjęty do ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej /nowej/. 3) Sposób określenia sum ubezpieczenia: stacjonarny sprzęt elektroniczny określony w ust. 5 pkt 3) zostanie przyjęty do ubezpieczenia bez względu na jego wiek i stopień zużycia w łącznej wartości przyporządkowanej poszczególnym placówkom Zamawiającego, odpowiadającej jego łącznej wartości księgowej brutto, zgodnie z ewidencją środków trwałych, bez sporządzania szczegółowego wykazu zgłaszanego sprzętu. 4) Sposób określenia sum ubezpieczenia: stacjonarny sprzęt elektroniczny określony w ust. 5 pkt 4) zostanie przyjęty do ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej /nowej/. 5) Sposób określenia sum ubezpieczenia: zbiory danych, wymienne nośniki danych oraz koszty odtworzenia oprogramowania określone w ust. 5 pkt 5) zostaną przyjęte do ubezpieczenia w systemie I ryzyka. 6) Mienie określone w ust. 8 pkt 1)-4) zostanie przyjęte do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj, wiek i stopień umorzenia, z zachowaniem przez Zamawiającego prawa do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości kosztów zastąpienia lub naprawy do wysokości sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników mienia /wg. wartości księgowej brutto lub wg wartości odtworzeniowej/nowej/ wg zgłoszenia Zamawiającego. Mienie określone w ust. 8 pkt 5) zostanie przyjęte do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. 9. Szczególne warunki ubezpieczenia: W umowie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego obowiązywać będą warunki szczególne określone w następujących klauzulach: 1) klauzula automatycznego pokrycia, z limitem odpowiedzialności Wykonawcy w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia w kwocie ,00zł. 2) klauzula arbitrów, 3) klauzula reprezentantów, 4) klauzula przebudowy, 5) klauzula nowych lokalizacji 6) klauzula wyłączenia zasad proporcji, 7) klauzula terminu zgłoszenia szkody, 8) klauzula zmian w miejscu szkody, 9) klauzula przeniesienia i transportowania mienia, 10) klauzula rzeczoznawców, 11) klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia, 12) klauzula wandalizmu, dewastacji, 13) klauzula zabezpieczeń, 14) klauzula włączenie do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej, 15) klauzula tymczasowego magazynowania/przerwa w eksploatacji, 16) klauzula ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy, 17) klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia, 18) klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym, 19) klauzula samolikwidacji małych szkód spełniających co najmniej wymogi minimalne określone w części IX niniejszego rozdziału. 20

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo