Polska-Gdańsk: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Gdańsk: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2015/S 095-172595. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Transkrypt

1 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Gdańsk: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku ul. Partyzantów 36 Osoba do kontaktów: Sławomir Piotrowski Gdańsk POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: zarządzanie infrastrukturą drogową i zielenią Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Całoroczne utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku 2 zakresy. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Miasta Gdańsk. Kod NUTS 1/9

2 2/9 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Zamówienie dotyczy całorocznego kompleksowego utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku, przez okres 4 lat. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zakres I 1. Park Oliwski Gdańsk-Oliwa pomiędzy ul. Opata J. Rybińskiego, a ul.opacką, 2. Park Przymorze Gdańsk-Przymorze pomiędzy ul. Pomorska, a ul. Tysiąclecia Zakres II 1.Park Oruński Gdańsk-Orunia przy ul. Raduńskiej i ul. Nowiny 2.Park w Królewskiej Dolinie Gdańsk-Wrzeszcz pomiędzy ul. Sobieskiego i ul.do Studzienki 3.Park Kuźniczki Gdańsk-Wrzeszcz u zbiegu ul. Wajdeloty i ul. Kilińskiego 4.Park w Jasieniu Gdańsk-Jasień u zbiegu ul. Zwierzynieckiej i ul. Jasieńskiej, 5.Park Brzeźnieński im. J.J.Haffnera Gdańsk-Brzeźno pomiędzy ul. Krasickiego, ul. Zdrojową, a wydmami przy plaży nadmorskiej, Zakres rzeczowy (wspólny dla obu Zakresów) zamówienia obejmuje realizację następujących grup prac: pielęgnacja i konserwacja zieleni parkowej (trawniki, kwietniki, runo, krzewy, bindaże i szpalery w Parku Oliwskim), utrzymanie i konserwacja nawierzchni ogrodowych oraz budowli, obiektów i urządzeń ogrodowych i elementów małej architektury stanowiących wyposażenie parków, całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, utrzymanie zimowe wybranych przejść pieszych, placów i schodów terenowych położonych w obrębie parków oraz przylegających do tych obiektów. współpracę z organizatorami imprez odbywających się na terenie parków (głównie Parku Oliwskiego, Parku Oruńskiego i Parku Brzeźnieńskiego) w przypadku Parku Oliwskiego dodatkowo zakres usługi obejmuje pielęgnację i uprawę roślin w palmiarni, szklarni i alpinarium, dozór i obsługę Palmiarni w okresie jej udostępnienia publiczności oraz obsługę eksploatacyjną i dozorowanie kotłowni gazowo-olejowej przy Palmiarni, zaplecza gospodarczego i przechowywanego na jego terenie wyposażenia parku. Informacje o opcjach Opcje: nie 2/9

3 3/9 II.2.3) II.3) Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Zakres I 1) Krótki opis Zamówienie dotyczy całorocznego kompleksowego utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku, przez okres 4 lat. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , ) Wielkość lub zakres 1.Park Oliwski Gdańsk-Oliwa pomiędzy ul.opata J.Rybińskiego, a ul.opacką, 2.Park Przymorze Gdańsk-Przymorze pomiędzy ul.pomorska, a ul.tysiąclecia. 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie Zakończenie ) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Zakres II 1) Krótki opis Zamówienie dotyczy całorocznego kompleksowego utrzymania parków zabytkowych w Gdańsku, przez okres 4 lat. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , ) Wielkość lub zakres Zakres II 1.Park Oruński Gdańsk-Orunia przy ul. Raduńskiej i ul. Nowiny 2.Park w Królewskiej Dolinie Gdańsk-Wrzeszcz pomiędzy ul. Sobieskiego i ul.do Studzienki 3.Park Kuźniczki Gdańsk-Wrzeszcz u zbiegu ul. Wajdeloty i ul. Kilińskiego 4.Park w Jasieniu Gdańsk-Jasień u zbiegu ul. Zwierzynieckiej i ul.jasieńskiej, 5.Park Brzeźnieński im. J.J. Haffnera Gdańsk-Brzeźno pomiędzy ul. Krasickiego, ul. Zdrojową, a wydmami przy plaży nadmorskiej, 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia Rozpoczęcie Zakończenie ) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) III.1.2) Wymagane wadia i gwarancje: Zakres I PLN, Zakres II PLN. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 3/9

4 4/9 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z art. 23 Pzp np. konsorcjum. Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 i art. 233 Ustawy z o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych o kodach: ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek w sposób następujący: Wykonawcy wspólnie mogą spełnić ten warunek. 2)Oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Pzp. sposób: każdy z Wykonawców musi spełnić ten warunek. 3)Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. sposób: każdy z Wykonawców musi spełnić ten warunek. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić ww. warunek w następujący sposób: każdy z Wykonawców musi spełnić ten warunek. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić ww. warunek w następujący sposób: każdy z Wykonawców musi spełnić ten warunek. 6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert.wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić ww. warunek w następujący sposób: każdy z Wykonawców musi spełnić ten warunek. 7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić ww. warunek w następujący sposób: każdy z Wykonawców musi spełnić ten warunek. 4/9

5 5/9 III.2.2) III.2.3) 8) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić ww. warunek w następujący sposób: każdy z Wykonawców musi spełnić ten warunek. 9) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. sposób: każdy z Wykonawców musi przedłożyć wymagane dokumenty i oświadczenia. Dokumenty wymagane od podmiotów zagranicznych 10) Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełnić ww. warunek w następujący sposób: każdy z Wykonawców musi spełnić ten warunek. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 11) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. sposób: każdy z Wykonawców musi przedłożyć wymagane dokumenty i oświadczenia. Zdolność ekonomiczna i finansowa Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 12)Wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonał usługi polegające utrzymaniu terenów zieleni i parków, o łącznej wartości tych usług nie mniejszej niż: 5/9

6 6/9 a)dla Zakresu I PLN brutto, w tym wykonał: 1.usługi dotyczące pielęgnacji zieleni o wartości łącznej co najmniej PLN brutto, 2.prace związane z konserwacją małej architektury na terenach zieleni o wartości łącznej co najmniej PLN brutto, 3.minimum jedna usługa (zamówienie) powinna obejmować nieprzerwany okres realizacji co najmniej 12 miesięcy, 4.minimum jedna usługa obejmująca łącznie wszystkie prace ogrodnicze związane z całoroczną pielęgnacją trawników, nasadzeń roślinnych i żywopłotów. 5.minimum jedna usługa dotycząca pielęgnacji zieleni na terenie parków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (np. utrzymanie lub rewaloryzacja parku zabytkowego) o wartości co najmniej PLN brutto. b)dla Zakresu II PLN brutto, w tym 1.usługi dotyczące pielęgnacji zieleni o wartości łącznej co najmniej PLN brutto, 2.prace związane z konserwacją małej architektury na terenach zieleni o wartości łącznej co najmniej PLN brutto, 3.minimum jedna usługa obejmująca nieprzerwany okres realizacji przez co najmniej 12 miesięcy, 4.minimum jedna usługa obejmująca łącznie wszystkie prace ogrodnicze związane z całoroczną pielęgnacją zieleni w szczególności pielęgnacje trawników, pielęgnacje nasadzeń roślinnych i żywopłotów, 5.minimum jedna usługa dotycząca pielęgnacji zieleni na terenie parków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (np. utrzymanie lub rewaloryzacja parku zabytkowego) o wartości co najmniej PLN brutto. sposób: wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie. Uwaga! Spełnienie warunku poprzez wypełnienie wykazu zał. nr 1 SIWZ wraz za załączeniem dowodów (np. referencji) potwierdzających, że wskazane usługi zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że są wykonywane należycie. UWAGA: a)przez jedną usługę należy rozumieć jedno zamówienie. Umowa wieloletnia również będzie traktowana jako jedna usługa. b)pod pojęciem utrzymanie terenów zieleni należy rozumieć prace wykonywane na ogólnie dostępnych, publicznych terenach zieleni t.j. parki, zieleńce, place zabaw, tereny osiedlowe, tereny zieleni w pasach drogowych. c)pod pojęciem pielęgnacja zieleni należy rozumieć prace ogrodnicze takie jak: zakładanie i pielęgnacja trawników, obsadzenie i pielęgnacja kwietników w gruncie lub w pojemnikach, sadzenie i pielęgnacja krzewów, wykonywane na ogólnie dostępnych, publicznych terenach zieleni t.j. parki, zieleńce, place zabaw, tereny osiedlowe, tereny zieleni w pasach drogowych. d)pod pojęciem konserwacja małej architektury należy rozumieć prace obejmujące naprawę, konserwację i montaż elementów małej architektury takim jak: ławki, kosze, urządzenia zabawowe, ogrodzenia, wykonywanie na terenach zieleni miejskiej, rozumianych jak podano w wyjaśnieniu w poz. b) W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na więcej niż jeden zakres, Wykonawca powinien wykazać się realizacją usług z zakresu bieżącego utrzymania terenów zieleni o wartości łącznej stanowiącej sumę wartości brutto przypisanych poszczególnym zakresom niniejszego zamówienia oraz odpowiedniej sumę PLN i PLN jako wartości wymaganej dla prac pielęgnacyjnych zieleni dla jednego zakresu i wielokrotności zł jako wartości wymaganej dla prac dot. konserwacji małej architektury dla jednego zakresu. W tym przypadku dopuszcza się wykazanie dla poszczególnych zakresów, których dotyczy oferta tych samych usług (zamówień), ale tylko wtedy gdy ich wartość spełnia warunek łącznej wartości dla wybranych zakresów. 6/9

7 7/9 III.2.4) III.3) 13)Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji przedmiotu zamówienia (dla każdego zakresu osobno) osoby: a)co najmniej 1 osobę posiadającą minimum wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu oraz dysponujące co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracach przy pielęgnacji zieleni. b)co najmniej 3 osoby posiadające minimum średnie wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub urządzenie i pielęgnacji terenów zieleni lub architektura krajobrazu oraz dysponujące co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracach przy pielęgnacji zieleni. c)co najmniej 3 osoby posiadające minimum wykształcenie zawodowe ogrodnicze lub z zakresu urządzania terenów zieleni lub rolne oraz dysponujące minimum 2-letnim doświadczeniem w pracy przy pielęgnacji zieleni. d)co najmniej 1 osobę posiadającą minimum wykształcenie zawodowe ogrodnicze lub rolnicze oraz minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu upraw szklarniowych (dotyczy tylko Zakresu I). W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres zamówienia, wykonawca powinien dysponować wielokrotnością ww. kadry (nie dotyczy osoby z punktu 3d). sposób: wykonawcy mogą spełnić ten warunek wspólnie. 14)Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest dysponować: a)stałą bazą w granicach administracyjnych Gdańska, bądź w odległości do 10 km od granic miasta Gdańska (odległość mierzona wg wskazania licznika samochodu) Baza powinna spełniać warunki odpowiednie dla działalności usługowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia i obejmować teren o powierzchni minimum 400 m2, z placem postojowym dla sprzętu i środków transportu oraz pomieszczeniami pełniącymi funkcję biurową i socjalną, wyposażonymi w telefon, fax i sieć internetową, w budynku całorocznym. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres zamówienia, Wykonawca może dla każdego zakresu wskazać tę samą bazę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać ww. warunek w sposób następujący: przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić ten warunek. Uwaga! Spełnienie warunku poprzez wypełnienie oświadczenia wraz z podaniem lokalizacji i formy dysponowania. b)sprzętem: co najmniej 2 kosiarki samobieżne; co najmniej 1 samochód przystosowany do odbioru i wywozu odpadów, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t; co najmniej 1 pojazd samobieżny o napędzie elektrycznym ze skrzynią bagażową (np. Meleks) dotyczy tylko Zakresu I. W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres, wykonawca powinien dysponować wielokrotnością ww. sprzętu. ( nie dotyczy pojazdu samobieżnego o napędzie elektrycznym ze skrzynią) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek wspólnie. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 7/9

8 8/9 III.3.1) III.3.2) Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena ofertowa brutto. Waga Suma cen ryczałtów miesięcznych brutto za stałe utrzymanie czystości w sezonie wisennym i zimowym. Waga 9 3. Suma cen ryczałtowych dobowych brutto za zimowe utrzymanie 100m2 przejść pieszych w 4. kategoriach zimy. Waga Wartość pozycji brutto koszenia 100 m2 trawnika wraz z wygrabieniem i wywozem trawy na wysypisko miejskie. Waga 5 5. Wartość pozycji brutto jesiennego wygrabiania liści z trawników o pow. 100 m2 t.j.. Waga 5 6. Cena jednostkowa brutto cięcia formującego żywopłotów wysokich (bindaży) o pow. 10 m2. Waga Termin płatności za fakturę. Waga 1 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 14/B/UZ/2015 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: :00 Dokumenty odpłatne: nie Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejscowość: 8/9

9 9/9 Siedziba ZDiZ w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, bud. B, pokój 03. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Informacje dodatkowe Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na wydłużeniu okresu świadczenia usługi lub zwiększeniu częstotliwości świadczenia usługi. Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Adres internetowy: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została przesłana faxem albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana pisemnie. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza (jak wyżej) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /9

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355231-2014:text:pl:html Polska-Nowy Tomyśl: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 201-355231 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235642-2013:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Meble 2013/S 136-235642 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340703-2011:text:pl:html PL-Łódź: Usługi szkolenia specjalistycznego 2011/S 209-340703 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226318-2011:text:pl:html PL-Katowice: Papier ze znakiem wodnym 2011/S 136-226318 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370192-2013:text:pl:html Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo