SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)"

Transkrypt

1 Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa, dnia 2 grudnia 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy: Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1, art. 16 ust. 1, ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwana dalej Ustawą PZP, przez Urząd Skarbowy we Wschowie działającego na podstawie udzielonych przez Izbę Skarbową i Urzędy Skarbowe województwa lubuskiego pełnomocnictw do wykonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych województwa lubuskiego Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: ZADANIE I usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej ZADANIE II ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi dodatkowego ubezpieczenia >>> Strona nr 1 z 35 <<<

2 SPIS TREŚCI Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE... 4 Rozdział II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO... 4 Rozdział III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA... 5 Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA... 5 Rozdział V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Rozdział VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Rozdział VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Rozdział VIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Rozdział IX INNE DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY Rozdział X ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW Rozdział XI INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Rozdział XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Rozdział XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Rozdział XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Rozdział XV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Rozdział XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Rozdział XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT Rozdział XVIII OCZYWISTE OMYŁKI Rozdział XIX INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Rozdział XX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Rozdział XXI PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY Rozdział XXII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY Rozdział XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA >>> Strona nr 2 z 35 <<<

3 Rozdział XXIV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Rozdział XXV OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Rozdział XXVI ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Rozdział XXVII NFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Rozdział XXVIII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW >>> Strona nr 3 z 35 <<<

4 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. 2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ. 3. Oferty niezgodne z ustawą PZP lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, i tym Wykonawca nie został wykluczony zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 4. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 5. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony. 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem ubezpieczeniowym obsługującym Izbę Skarbową w Zielonej Górze oraz Urzędy Skarbowe województwa lubuskiego. 8. Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa. Rozdział II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Na podstawie art.16 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Skarbowy we Wschowie został upoważniony przez pozostałych Zamawiających biorących udział w zamówieniu, tj. Izbę Skarbową w Zielonej Górze oraz urzędy skarbowe woj. lubuskiego wymienione poniżej oraz szczegółowo wraz pozostałymi danymi w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Lp. Nazwa jednostki Adres Siedziby 1 Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra 2 Urząd Skarbowy w Świebodzinie ul. Sobieskiego 6, Świebodzin 3 Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 10, Gorzów Wlkp. 4 Urząd Skarbowy w Słubicach ul. Wojska Polskiego 155, Słubice 5 Urząd Skarbowy w Żarach ul. Osadników Wojskowych 3, 4, Żary 6 Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim ul. Obrońców Stalingradu 3, Krosno Odrzańskie 7 Urząd Skarbowy w Nowej Soli ul. Staszica 1, Nowa Sól 8 Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra 9 Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra >>> Strona nr 4 z 35 <<<

5 10 Urząd Skarbowy w Drezdenku ul. Pierwszej Brygady 21, Drezdenko 11 Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu ul. Rynek 3, Międzyrzecz 12 Urząd Skarbowy w Żaganiu ul. X-Lecia PL Żagań 13 Izba Skarbowa w Zielonej Górze ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2; Zielona Góra 14 Urząd Skarbowy we Wschowie ul. Zielony Rynek 7, Wschowa 15 Urząd Skarbowy w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 47, Sulęcin Zamawiającym upoważnionym w rozumieniu art. 16 ust. 1 Ustawy PZP jest Urząd Skarbowy we Wschowie, zwanym dalej na potrzeby postępowania Zamawiającym Adres: ul. Zielony Rynek 7, Wschowa Tel : 65 / Faks: 65 / Regon: NIP: Strona internetowa: Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek , wtorek - piątek Rozdział III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Izby Skarbowej w Zielonej Górze i urzędów skarbowych województwa lubuskiego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych Ustawy PZP. 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 2.1 W Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ; 2.2 Na stronie internetowej Zamawiającego Na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 3 grudnia 2013 r. Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych woj. lubuskiego. Ilekroć mowa w dalszej części SIWZ o Izbie Skarbowej należy również przez to rozumieć Izbę Skarbową w Zielonej Górze wraz z urzędami skarbowymi woj. lubuskiego. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Izba Skarbowa w Zielonej Górze oraz urzędy skarbowe woj. lubuskiego wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ W przypadku połączenia się podmiotów lub połączenia z innym podmiotem, nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej w wyniku niniejszego postępowania umowy ubezpieczenia. W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego określonego powyżej podmiotów zależnych, Ubezpieczyciel udzieli automatycznie ochrony podmiotom nowopowstałym w ramach powyżej określonej umowy. >>> Strona nr 5 z 35 <<<

6 Podstawę prawną działania Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz urzędów skarbowych woj. lubuskiego stanowi ustawa z dnia r. o urzędach i izbach skarbowych (t. jedn. Dz. U z 2004r.. Nr 121, poz z późn. zm.). UWAGA: Zamówienie jest podzielone na dwa zadania. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedno lub dwa zadania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. ZADANIE I UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz urzędów skarbowych woj. lubuskiego. Mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego, dla wybranych budynków wg szacunkowej wartości odtworzeniowej, z odszkodowania nie będzie potrącane zużycie techniczne/amortyzacja. I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Przedmiot ubezpieczenia: 1) budynki ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej oraz księgowej brutto. ubezpieczenie systemem sum stałych - załącznik nr 9 2) budowle w szczególności infrastruktura zewnętrzna, w tym obiekty służące do utrzymania porządku tj. śmietniki, ogrodzenia itp.) ubezpieczenie systemem sum stałych - załącznik nr 9 3) środki trwałe tj. maszyny, urządzenia i aparaty techniczne, wyposażenie - ubezpieczenie systemem sum stałych, (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w zakresie wszystkich ryzyk) - załącznik nr 9 - wykaz mienia ubezpieczanego wg wartości księgowej brutto zgodnie z ewidencją środków trwałych przechowywaną w siedzibie Ubezpieczającego. Przedmiot Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wg wartości KB Wg wartości O Budynki , ,54 Budowle ,62 Środki trwałe z gr. 3,4,5,6, , ,00 Mienie niskocenne , ,00 Wartość KB księgowa brutto (początkowa) Wartość O - odtworzeniowa Ponadto dla wszystkich jednostek wspólne limity wg wartości odtworzeniowej w systemie pierwszego ryzyka dla: Środki obrotowe (w szczególności materiały biurowe) Limit PLN Mienie osób trzecich (w szczególności sprzęt Limit PLN elektroniczny, w tym mienie podlegające egzekucji administracyjnej) Mienie pracownicze Limit PLN Nakłady adaptacyjne w obcych środkach trwałych Limit PLN Koszty ratowania/odtworzenia dokumentów/danych Limit PLN >>> Strona nr 6 z 35 <<<

7 2. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie winno objąć w szczególności następujące ryzyka: ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia, linie i instalacje), upadek statku powietrznego, silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie, podtopienie, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, w tym szkód spowodowanych przez pojazdy własne, grad, działanie śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia, szadź, zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu lub szadzi mienia sąsiadującego na przedmiot ubezpieczenia, huk ponaddźwiękowy, dym i sadzę, trzęsienie ziemi oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień umorzenia/zużycia technicznego, z odszkodowania nie będzie potrącana amortyzacja/zużycie. Ryzyka dodatkowe: 1) Przepięcie jako szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych i elektronicznych) odpowiedzialność do sumy ubezpieczenia nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego i zjawiska indukcji elektromagnetycznej do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł. Nie dopuszcza się uzależnienia udzielenia ochrony ubezpieczeniowej od posiadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. 2) ryzyko dewastacji jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w systemie pierwszego ryzyka dla budynków, urządzeń i wyposażenia oraz elementów stałych w wysokości zł na wszystkie lokalizacje oraz z konsumpcją sum ubezpieczenia, 3) Katastrofę budowlaną w systemie I ryzyka w wysokości PLN na wszystkie lokalizacje - klauzula fakultatywna 3. Miejsca ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia. 4. System ubezpieczenia: sumy stałe dla środków trwałych, pierwsze ryzyko dla pozostałego mienia. 5. Wypłata odszkodowania Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem podatku VAT (zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT) z potrąceniem franszyzy. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie stosuje się zasady proporcji ani potrąceń z tytułu amortyzacji. 6. Franszyza dopuszczalna: Integralna 300 zł (dla mienia pracowniczego, niskocennego brak franszyzy) II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie winno objąć w szczególności następujące ryzyka: kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), także podczas transportu wartości pieniężnych, dewastację. >>> Strona nr 7 z 35 <<<

8 Ochroną powinny być objęte również ryzyka polegające na zniszczeniu, dewastacji lub kradzieży zabezpieczeń. 2. Miejsca ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia. 3. Wypłata odszkodowania Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia z potrąceniem franszyzy. Podczas ustalania wysokości odszkodowania nie stosuje się zasady proporcji ani potrąceń z tytułu amortyzacji. 4. Franszyzy: brak 5. Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia: system na I ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 5.1 środki trwałe, wyposażenie i elementy stałe (m.in. meble, urządzenia, sprzęt elektroniczny z wyłączeniem wymienionego w załączniku nr 10) wg wartości odtworzeniowej, w systemie I ryzyka zł 5.2 mienie osób trzecich, w tym mienie podlegające egzekucji administracyjnej zł 5.3 koszty naprawy zabezpieczeń limit zł Powyższe limity stanowią granicę odpowiedzialności dla wszystkich ubezpieczonych. 6. Szczególne warunki ubezpieczenia 6.1 Uznanie za wystarczające zabezpieczeń wymienionych w załączniku 8 bez konieczności zabezpieczenia mienia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), dewastację oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. Ubezpieczenie powinno objąć także tzw. szkody elektryczne (zwarcia, spięcia, następstwa niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, wadliwą obsługę, niewłaściwe użytkowanie (np. upuszczenie) oraz wady materiałowe. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także elektronika przenośna w czasie jej przemieszczania i transportowania, a także podczas używania jej do prac służbowych przez pracowników ubezpieczonego poza miejscem ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt w trakcie przenoszenia lub przewozu (niezależnie od środka transportu) oraz w trakcie tymczasowych (nie przekraczających 6 miesięcy) przerw w eksploatacji, składowania sprzętu lub jego przewożenia pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego. 2. Miejsca ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe), dla sprzętu przenośnego teren RP. Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia. 3. Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia: Suma Ubezpieczenia w PLN Przedmiot ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto wg wartości odtworzeniowej Elektronika stacjonarna , ,94 w tym oprogramowanie , ,55 w tym monitoring , ,00 Elektronika przenośna , ,66 ŁĄCZNIE , ,15 >>> Strona nr 8 z 35 <<<

9 UWAGA! Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt niezależnie od jego wieku i terminu przyjęcia do ewidencji wg wartości księgowej brutto i lub odtworzeniowej zgodnie z załącznikiem nr 10. Ponadto dla wszystkich jednostek wspólne limity w systemie pierwszego ryzyka dla: Koszty odtworzenia PLN oprogramowania i danych Zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i PLN nieproporcjonalne) Powyższe limity stanowią granicę odpowiedzialności dla wszystkich ubezpieczonych. 4. Wypłata odszkodowania Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia z potrąceniem franszyzy. Podczas ustalania wysokości odszkodowania nie stosuje się zasady proporcji ani potrąceń z tytułu amortyzacji. 5. Franszyzy/udziały własne (maksymalna dopuszczalna): 5.1 dla sprzętu stacjonarnego redukcyjna 200 zł 5.2 dla sprzętu przenośnego redukcyjna 200 zł z zastrzeżeniem, że dla szkód kradzieży z włamaniem poza miejscem ubezpieczenia i upuszczenia 5% odszkodowania minimum 200 zł, 5.3 dla kosztów odtworzenia oprogramowania i danych - 5% odszkodowania minimum zł, 5.4 zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i nieproporcjonalne) dla proporcjonalnych 2 dni robocze, dla nieproporcjonalnych 10% wartości szkody. 6. Warunki szczególne: 6.1 uznanie jako wystarczające zabezpieczeń opisanych w załączniku nr 8 bez konieczności zabezpieczenia mienia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 6.2 Dopuszcza się możliwość stosowania Klauzuli konserwacji tylko w przypadku wymogu stawianego przez producenta sprzętu o obowiązku konserwacji uzgadnia się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę. 6.3 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym: w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania ubezpieczonego (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania ubezpieczonego ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. IV. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA 1. Przedmiot ubezpieczenia: w systemie pierwszego ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia - szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, szyldy, neony, szyby >>> Strona nr 9 z 35 <<<

10 specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów itp. - wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, znajdujące się na terenie i będące w posiadaniu Zamawiających (Ubezpieczonych) 2. Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe wskutek rozbicia i/lub stłuczenia ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia. Włączenie do zakresu ubezpieczenia kosztu usług ekspresowych, demontażu i montażu, wykonania napisów, liter, rysunków, naklejek reklamowych, oklejania szyb, transportu i w uzasadnionych przypadkach ustawienie rusztowań bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) Ubezpieczenie obejmuje również naprawę szkód związanych ze zniszczeniem ram w gablotach reklamowych pod warunkiem ich uszkodzenia łącznie z szybą. 3. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia. 4. Suma ubezpieczenia: zł wg wartości odtworzeniowej Powyższe limity stanowią granicę odpowiedzialności dla wszystkich ubezpieczonych. 5. Franszyza: integralna 50 zł V. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia oraz prowadzenia działalności w szczególności ustawowej wynikającej z wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia r. o urzędach i izbach skarbowych (t. jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz ze zm.). Zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia, w tym wynikające z rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności : 1.1 Szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy, zalań dachowych w budynkach, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, również szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach. 1.2 Szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) dotyczy nieruchomości i ruchomości. 1.3 Szkody poniesione przez pracowników własnych Ubezpieczającego, będące następstwem wypadków przy pracy. Przy czym za pracownika własnego Ubezpieczonego uważa się osobę fizyczną zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę lub powołania, wyboru lub mianowania oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia lub innej) z tytułu, której Ubezpieczający opłaca świadczenie ZUS. 1.4 szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego (OC przechowawcy), 1.5 Szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z użyciem fajerwerków i pokazów pirotechnicznych (w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony i kontroli, wyrządzone >>> Strona nr 10 z 35 <<<

11 wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie). 1.6 Szkody, za które Ubezpieczony ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z bezpośrednim wykonawcą (odpowiedzialność za podwykonawców i konsorcjantów oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego, za które ponosi odpowiedzialność, a w tym stażystów, praktykantów oraz wolontariuszy). 1.7 Szkody z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem (tzw. OC wzajemna). 2. Zakres terytorialny: Polska 3. Suma gwarancyjna: zł na jedno i wszystkie zdarzenia 4. Podlimit: zł dla OC pracodawcy zł dla OC wzajemnej zł dla OC dla podwykonawcy zł dla szkód w mieniu przechowywanym, zł dla szkód w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności cywilnoprawnej dla ruchomości Podane powyżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia dla 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, z konsumpcją sumy gwarancyjnej. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych. Przez wypadek rozumiemy zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na szkodzie rzeczowej lub osobowej i związane z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem. 6. Franszyza integralna: 500 zł 7. Wykonawca wystawi polisę potwierdzającą ochronę ubezpieczeniową dla wszystkich ubezpieczonych wymienionych w załączniku nr 7, przy czym ubezpieczającym będzie Urząd Skarbowy we Wschowie, a dla każdego ubezpieczonego wykonawca wystawi certyfikaty zawierające składkę wyliczoną indywidualnie dla danej jednostki. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Definicje ryzyk 1. Pożar pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, 2. Uderzenie pioruna bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na ubezpieczone mienie, 3. Wybuch za wybuch uważa się nagłą zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanych ich właściwością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innego tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż w skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane wybuchem uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. 4. Upadek statku powietrznego za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku. 5. Silny wiatr wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17 m/s ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW >>> Strona nr 11 z 35 <<<

12 wystąpienie silnego wiatru stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. 6. Powódź za powódź uważa się zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które powstało w wyniku wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub przepływających), topnienia kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych. 7. Zalanie-działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również: - przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe itp. - wynikające z topnienia śniegu lub lodu. 8. Grad za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych. 9. Podtopienie- zalanie terenów w wyniku deszczu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych. 10. Osuwanie się ziemi za osuwanie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością człowieka. 11. Zapadanie się ziemi za zapadanie ziemi uważa się obniżenie terenu spowodowane przez próżnie w strukturze ziemi. 12. Uderzenie pojazdu za uderzenie pojazdu uważa się bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego, ewentualnie jego części lub przewożonego ładunku, nie należącego do ubezpieczającego i nie będącego pod jego kontrolą. 13. Trzęsienie ziemi za trzęsienie ziemi uważa się naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej. 14. Deszcz nawalny za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności, co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. 15. Huk ponaddźwiękowy za huk ponaddźwiękowy uważa się falę uderzeniową wytworzoną przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku. 16. Śnieg za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku: - bezpośredniego działania ciężaru śniegu, lodu lub szadzi na przedmiot ubezpieczenia, - zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu lub szadzi mienia sąsiadującego na mienie ubezpieczone. 17. Dym i sadza za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. 18. Awaria instalacji wodociągowych i technologicznych szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji (również wskutek pęknięcia lub zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar), pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. 19. Dewastacja za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (bez konieczności pokonania zabezpieczeń), pozostające w związku z zamiarem dokonania kradzieży z włamaniem lub bez takiego związku. 20. Kradzież z włamaniem za kradzież z włamaniem rozumie się: - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu >>> Strona nr 12 z 35 <<<

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA

Ubezpieczenia dla Biznesu Grupa RSA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA LINK4 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 1 Postanowienia wstępne 4 2 Definicje ogólne 4 3 Konstrukcja produktu 7 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo