SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)"

Transkrypt

1 Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa, dnia 2 grudnia 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy: Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1, art. 16 ust. 1, ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwana dalej Ustawą PZP, przez Urząd Skarbowy we Wschowie działającego na podstawie udzielonych przez Izbę Skarbową i Urzędy Skarbowe województwa lubuskiego pełnomocnictw do wykonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych województwa lubuskiego Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: ZADANIE I usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej ZADANIE II ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi dodatkowego ubezpieczenia >>> Strona nr 1 z 35 <<<

2 SPIS TREŚCI Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE... 4 Rozdział II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO... 4 Rozdział III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA... 5 Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZA MÓWIENIA... 5 Rozdział V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Rozdział VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Rozdział VII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Rozdział VIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Rozdział IX INNE DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY Rozdział X ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW Rozdział XI INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Rozdział XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Rozdział XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Rozdział XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Rozdział XV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Rozdział XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Rozdział XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT Rozdział XVIII OCZYWISTE OMYŁKI Rozdział XIX INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Rozdział XX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Rozdział XXI PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY Rozdział XXII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY Rozdział XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA >>> Strona nr 2 z 35 <<<

3 Rozdział XXIV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Rozdział XXV OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Rozdział XXVI ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Rozdział XXVII NFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA Rozdział XXVIII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW >>> Strona nr 3 z 35 <<<

4 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. 2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ. 3. Oferty niezgodne z ustawą PZP lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, i tym Wykonawca nie został wykluczony zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 4. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać nie dotyczy. 5. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie zmieniony. 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem ubezpieczeniowym obsługującym Izbę Skarbową w Zielonej Górze oraz Urzędy Skarbowe województwa lubuskiego. 8. Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa. Rozdział II NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Na podstawie art.16 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Urząd Skarbowy we Wschowie został upoważniony przez pozostałych Zamawiających biorących udział w zamówieniu, tj. Izbę Skarbową w Zielonej Górze oraz urzędy skarbowe woj. lubuskiego wymienione poniżej oraz szczegółowo wraz pozostałymi danymi w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Lp. Nazwa jednostki Adres Siedziby 1 Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra 2 Urząd Skarbowy w Świebodzinie ul. Sobieskiego 6, Świebodzin 3 Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 10, Gorzów Wlkp. 4 Urząd Skarbowy w Słubicach ul. Wojska Polskiego 155, Słubice 5 Urząd Skarbowy w Żarach ul. Osadników Wojskowych 3, 4, Żary 6 Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim ul. Obrońców Stalingradu 3, Krosno Odrzańskie 7 Urząd Skarbowy w Nowej Soli ul. Staszica 1, Nowa Sól 8 Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra 9 Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ul. Dr Pieniężnego 24, Zielona Góra >>> Strona nr 4 z 35 <<<

5 10 Urząd Skarbowy w Drezdenku ul. Pierwszej Brygady 21, Drezdenko 11 Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu ul. Rynek 3, Międzyrzecz 12 Urząd Skarbowy w Żaganiu ul. X-Lecia PL Żagań 13 Izba Skarbowa w Zielonej Górze ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2; Zielona Góra 14 Urząd Skarbowy we Wschowie ul. Zielony Rynek 7, Wschowa 15 Urząd Skarbowy w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 47, Sulęcin Zamawiającym upoważnionym w rozumieniu art. 16 ust. 1 Ustawy PZP jest Urząd Skarbowy we Wschowie, zwanym dalej na potrzeby postępowania Zamawiającym Adres: ul. Zielony Rynek 7, Wschowa Tel : 65 / Faks: 65 / Regon: NIP: Strona internetowa: Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek , wtorek - piątek Rozdział III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Izby Skarbowej w Zielonej Górze i urzędów skarbowych województwa lubuskiego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych Ustawy PZP. 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: 2.1 W Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ; 2.2 Na stronie internetowej Zamawiającego Na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 3 grudnia 2013 r. Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych woj. lubuskiego. Ilekroć mowa w dalszej części SIWZ o Izbie Skarbowej należy również przez to rozumieć Izbę Skarbową w Zielonej Górze wraz z urzędami skarbowymi woj. lubuskiego. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Izba Skarbowa w Zielonej Górze oraz urzędy skarbowe woj. lubuskiego wymienione w załączniku nr 7 do SIWZ W przypadku połączenia się podmiotów lub połączenia z innym podmiotem, nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej w wyniku niniejszego postępowania umowy ubezpieczenia. W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego określonego powyżej podmiotów zależnych, Ubezpieczyciel udzieli automatycznie ochrony podmiotom nowopowstałym w ramach powyżej określonej umowy. >>> Strona nr 5 z 35 <<<

6 Podstawę prawną działania Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz urzędów skarbowych woj. lubuskiego stanowi ustawa z dnia r. o urzędach i izbach skarbowych (t. jedn. Dz. U z 2004r.. Nr 121, poz z późn. zm.). UWAGA: Zamówienie jest podzielone na dwa zadania. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedno lub dwa zadania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. ZADANIE I UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz urzędów skarbowych woj. lubuskiego. Mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego, dla wybranych budynków wg szacunkowej wartości odtworzeniowej, z odszkodowania nie będzie potrącane zużycie techniczne/amortyzacja. I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Przedmiot ubezpieczenia: 1) budynki ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej oraz księgowej brutto. ubezpieczenie systemem sum stałych - załącznik nr 9 2) budowle w szczególności infrastruktura zewnętrzna, w tym obiekty służące do utrzymania porządku tj. śmietniki, ogrodzenia itp.) ubezpieczenie systemem sum stałych - załącznik nr 9 3) środki trwałe tj. maszyny, urządzenia i aparaty techniczne, wyposażenie - ubezpieczenie systemem sum stałych, (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w zakresie wszystkich ryzyk) - załącznik nr 9 - wykaz mienia ubezpieczanego wg wartości księgowej brutto zgodnie z ewidencją środków trwałych przechowywaną w siedzibie Ubezpieczającego. Przedmiot Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wg wartości KB Wg wartości O Budynki , ,54 Budowle ,62 Środki trwałe z gr. 3,4,5,6, , ,00 Mienie niskocenne , ,00 Wartość KB księgowa brutto (początkowa) Wartość O - odtworzeniowa Ponadto dla wszystkich jednostek wspólne limity wg wartości odtworzeniowej w systemie pierwszego ryzyka dla: Środki obrotowe (w szczególności materiały biurowe) Limit PLN Mienie osób trzecich (w szczególności sprzęt Limit PLN elektroniczny, w tym mienie podlegające egzekucji administracyjnej) Mienie pracownicze Limit PLN Nakłady adaptacyjne w obcych środkach trwałych Limit PLN Koszty ratowania/odtworzenia dokumentów/danych Limit PLN >>> Strona nr 6 z 35 <<<

7 2. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie winno objąć w szczególności następujące ryzyka: ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia, linie i instalacje), upadek statku powietrznego, silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie, podtopienie, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, w tym szkód spowodowanych przez pojazdy własne, grad, działanie śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia, szadź, zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu lub szadzi mienia sąsiadującego na przedmiot ubezpieczenia, huk ponaddźwiękowy, dym i sadzę, trzęsienie ziemi oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień umorzenia/zużycia technicznego, z odszkodowania nie będzie potrącana amortyzacja/zużycie. Ryzyka dodatkowe: 1) Przepięcie jako szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności w sieciach energetycznych i instalacjach elektrycznych i elektronicznych) odpowiedzialność do sumy ubezpieczenia nie więcej niż zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego i zjawiska indukcji elektromagnetycznej do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia zł. Nie dopuszcza się uzależnienia udzielenia ochrony ubezpieczeniowej od posiadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. 2) ryzyko dewastacji jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w systemie pierwszego ryzyka dla budynków, urządzeń i wyposażenia oraz elementów stałych w wysokości zł na wszystkie lokalizacje oraz z konsumpcją sum ubezpieczenia, 3) Katastrofę budowlaną w systemie I ryzyka w wysokości PLN na wszystkie lokalizacje - klauzula fakultatywna 3. Miejsca ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia. 4. System ubezpieczenia: sumy stałe dla środków trwałych, pierwsze ryzyko dla pozostałego mienia. 5. Wypłata odszkodowania Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem podatku VAT (zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT) z potrąceniem franszyzy. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie stosuje się zasady proporcji ani potrąceń z tytułu amortyzacji. 6. Franszyza dopuszczalna: Integralna 300 zł (dla mienia pracowniczego, niskocennego brak franszyzy) II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie winno objąć w szczególności następujące ryzyka: kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), także podczas transportu wartości pieniężnych, dewastację. >>> Strona nr 7 z 35 <<<

8 Ochroną powinny być objęte również ryzyka polegające na zniszczeniu, dewastacji lub kradzieży zabezpieczeń. 2. Miejsca ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia. 3. Wypłata odszkodowania Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia z potrąceniem franszyzy. Podczas ustalania wysokości odszkodowania nie stosuje się zasady proporcji ani potrąceń z tytułu amortyzacji. 4. Franszyzy: brak 5. Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia: system na I ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 5.1 środki trwałe, wyposażenie i elementy stałe (m.in. meble, urządzenia, sprzęt elektroniczny z wyłączeniem wymienionego w załączniku nr 10) wg wartości odtworzeniowej, w systemie I ryzyka zł 5.2 mienie osób trzecich, w tym mienie podlegające egzekucji administracyjnej zł 5.3 koszty naprawy zabezpieczeń limit zł Powyższe limity stanowią granicę odpowiedzialności dla wszystkich ubezpieczonych. 6. Szczególne warunki ubezpieczenia 6.1 Uznanie za wystarczające zabezpieczeń wymienionych w załączniku 8 bez konieczności zabezpieczenia mienia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), dewastację oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. Ubezpieczenie powinno objąć także tzw. szkody elektryczne (zwarcia, spięcia, następstwa niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, wadliwą obsługę, niewłaściwe użytkowanie (np. upuszczenie) oraz wady materiałowe. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także elektronika przenośna w czasie jej przemieszczania i transportowania, a także podczas używania jej do prac służbowych przez pracowników ubezpieczonego poza miejscem ubezpieczenia. Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt w trakcie przenoszenia lub przewozu (niezależnie od środka transportu) oraz w trakcie tymczasowych (nie przekraczających 6 miesięcy) przerw w eksploatacji, składowania sprzętu lub jego przewożenia pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego. 2. Miejsca ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe), dla sprzętu przenośnego teren RP. Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia. 3. Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia: Suma Ubezpieczenia w PLN Przedmiot ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto wg wartości odtworzeniowej Elektronika stacjonarna , ,94 w tym oprogramowanie , ,55 w tym monitoring , ,00 Elektronika przenośna , ,66 ŁĄCZNIE , ,15 >>> Strona nr 8 z 35 <<<

9 UWAGA! Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt niezależnie od jego wieku i terminu przyjęcia do ewidencji wg wartości księgowej brutto i lub odtworzeniowej zgodnie z załącznikiem nr 10. Ponadto dla wszystkich jednostek wspólne limity w systemie pierwszego ryzyka dla: Koszty odtworzenia PLN oprogramowania i danych Zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i PLN nieproporcjonalne) Powyższe limity stanowią granicę odpowiedzialności dla wszystkich ubezpieczonych. 4. Wypłata odszkodowania Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia z potrąceniem franszyzy. Podczas ustalania wysokości odszkodowania nie stosuje się zasady proporcji ani potrąceń z tytułu amortyzacji. 5. Franszyzy/udziały własne (maksymalna dopuszczalna): 5.1 dla sprzętu stacjonarnego redukcyjna 200 zł 5.2 dla sprzętu przenośnego redukcyjna 200 zł z zastrzeżeniem, że dla szkód kradzieży z włamaniem poza miejscem ubezpieczenia i upuszczenia 5% odszkodowania minimum 200 zł, 5.3 dla kosztów odtworzenia oprogramowania i danych - 5% odszkodowania minimum zł, 5.4 zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i nieproporcjonalne) dla proporcjonalnych 2 dni robocze, dla nieproporcjonalnych 10% wartości szkody. 6. Warunki szczególne: 6.1 uznanie jako wystarczające zabezpieczeń opisanych w załączniku nr 8 bez konieczności zabezpieczenia mienia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 6.2 Dopuszcza się możliwość stosowania Klauzuli konserwacji tylko w przypadku wymogu stawianego przez producenta sprzętu o obowiązku konserwacji uzgadnia się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę. 6.3 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym: w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania ubezpieczonego (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania ubezpieczonego ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. IV. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA 1. Przedmiot ubezpieczenia: w systemie pierwszego ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia - szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, szyldy, neony, szyby >>> Strona nr 9 z 35 <<<

10 specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów itp. - wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, znajdujące się na terenie i będące w posiadaniu Zamawiających (Ubezpieczonych) 2. Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe wskutek rozbicia i/lub stłuczenia ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia. Włączenie do zakresu ubezpieczenia kosztu usług ekspresowych, demontażu i montażu, wykonania napisów, liter, rysunków, naklejek reklamowych, oklejania szyb, transportu i w uzasadnionych przypadkach ustawienie rusztowań bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) Ubezpieczenie obejmuje również naprawę szkód związanych ze zniszczeniem ram w gablotach reklamowych pod warunkiem ich uszkodzenia łącznie z szybą. 3. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe). Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia. 4. Suma ubezpieczenia: zł wg wartości odtworzeniowej Powyższe limity stanowią granicę odpowiedzialności dla wszystkich ubezpieczonych. 5. Franszyza: integralna 50 zł V. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia oraz prowadzenia działalności w szczególności ustawowej wynikającej z wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia r. o urzędach i izbach skarbowych (t. jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz ze zm.). Zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia, w tym wynikające z rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności : 1.1 Szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy, zalań dachowych w budynkach, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, również szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach. 1.2 Szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) dotyczy nieruchomości i ruchomości. 1.3 Szkody poniesione przez pracowników własnych Ubezpieczającego, będące następstwem wypadków przy pracy. Przy czym za pracownika własnego Ubezpieczonego uważa się osobę fizyczną zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę lub powołania, wyboru lub mianowania oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia lub innej) z tytułu, której Ubezpieczający opłaca świadczenie ZUS. 1.4 szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego (OC przechowawcy), 1.5 Szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z użyciem fajerwerków i pokazów pirotechnicznych (w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony i kontroli, wyrządzone >>> Strona nr 10 z 35 <<<

11 wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie). 1.6 Szkody, za które Ubezpieczony ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z bezpośrednim wykonawcą (odpowiedzialność za podwykonawców i konsorcjantów oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego, za które ponosi odpowiedzialność, a w tym stażystów, praktykantów oraz wolontariuszy). 1.7 Szkody z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem (tzw. OC wzajemna). 2. Zakres terytorialny: Polska 3. Suma gwarancyjna: zł na jedno i wszystkie zdarzenia 4. Podlimit: zł dla OC pracodawcy zł dla OC wzajemnej zł dla OC dla podwykonawcy zł dla szkód w mieniu przechowywanym, zł dla szkód w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności cywilnoprawnej dla ruchomości Podane powyżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia dla 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, z konsumpcją sumy gwarancyjnej. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych. Przez wypadek rozumiemy zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na szkodzie rzeczowej lub osobowej i związane z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem. 6. Franszyza integralna: 500 zł 7. Wykonawca wystawi polisę potwierdzającą ochronę ubezpieczeniową dla wszystkich ubezpieczonych wymienionych w załączniku nr 7, przy czym ubezpieczającym będzie Urząd Skarbowy we Wschowie, a dla każdego ubezpieczonego wykonawca wystawi certyfikaty zawierające składkę wyliczoną indywidualnie dla danej jednostki. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Definicje ryzyk 1. Pożar pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, 2. Uderzenie pioruna bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na ubezpieczone mienie, 3. Wybuch za wybuch uważa się nagłą zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanych ich właściwością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innego tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż w skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane wybuchem uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym. 4. Upadek statku powietrznego za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku. 5. Silny wiatr wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17 m/s ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW >>> Strona nr 11 z 35 <<<

12 wystąpienie silnego wiatru stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. 6. Powódź za powódź uważa się zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które powstało w wyniku wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub przepływających), topnienia kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych. 7. Zalanie-działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również: - przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe itp. - wynikające z topnienia śniegu lub lodu. 8. Grad za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych. 9. Podtopienie- zalanie terenów w wyniku deszczu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych. 10. Osuwanie się ziemi za osuwanie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością człowieka. 11. Zapadanie się ziemi za zapadanie ziemi uważa się obniżenie terenu spowodowane przez próżnie w strukturze ziemi. 12. Uderzenie pojazdu za uderzenie pojazdu uważa się bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego, ewentualnie jego części lub przewożonego ładunku, nie należącego do ubezpieczającego i nie będącego pod jego kontrolą. 13. Trzęsienie ziemi za trzęsienie ziemi uważa się naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej. 14. Deszcz nawalny za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności, co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. 15. Huk ponaddźwiękowy za huk ponaddźwiękowy uważa się falę uderzeniową wytworzoną przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku. 16. Śnieg za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku: - bezpośredniego działania ciężaru śniegu, lodu lub szadzi na przedmiot ubezpieczenia, - zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu lub szadzi mienia sąsiadującego na mienie ubezpieczone. 17. Dym i sadza za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. 18. Awaria instalacji wodociągowych i technologicznych szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji (również wskutek pęknięcia lub zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar), pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. 19. Dewastacja za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (bez konieczności pokonania zabezpieczeń), pozostające w związku z zamiarem dokonania kradzieży z włamaniem lub bez takiego związku. 20. Kradzież z włamaniem za kradzież z włamaniem rozumie się: - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu >>> Strona nr 12 z 35 <<<

13 zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, - zabór mienia usiłowany lub dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia. 21. Rabunek za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia, gdy: - sprawca dokonał zaboru mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia albo z doprowadzeniem lub wykorzystaniem stanu nieprzytomności lub bezbronności ubezpieczającego lub osób działających w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, albo - sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. Klauzule obligatoryjne Klauzula daty stempla ( dot. pkt. I-V) Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że jeżeli zapłata składki jest dokonywana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym. Termin zgłaszania szkód ( dot. pkt. I-V) 5 dni roboczych od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie chyba, że OWU przewidują dłuższy okres zgłaszania szkód, niezwłocznie jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli zgłoszenie wpłynęło po wyżej wskazanym terminie, a nie miało to wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości. Klauzula reprezentantów ( dot. pkt. I, III) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność. Dla celów niniejszej umowy za wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie osoby uprawnione do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Nie dopuszcza się stosowania prawa do regresu wobec pracowników ubezpieczonego. Klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniu kradzieży z włamaniem i rabunku. Klauzula automatycznego pokrycia ( dot. pkt. I, III) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie: wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego, środki trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych sporządzonym na dzień 31 października 2013 r. a które to zostały nabyte przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że fakt nabycia i/lub zwiększenia wartości zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w ciągu 15 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia. Wzrost sumy ubezpieczenia środków trwałych o wartość nie większą niż zł nie powoduje konieczności dopłaty składki. >>> Strona nr 13 z 35 <<<

14 W przypadku większego wzrostu sumy ubezpieczenia, naliczenie składki nastąpi od nadwyżki kwoty wzrostu ponad limit określony powyżej, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, według stawki określonej w ofercie z naliczeniem składki za okres udzielanej ochrony co do dnia. W przypadku sprzedaży lub likwidacji mienia zwrot składki następuje na zasadach określonych przez Kodeks cywilny. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ( dot. pkt. I-V) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony. Termin zgłoszenia: w ciągu 30 dni od daty utworzenia placówki. Klauzula kosztów dodatkowych ( dot. pkt. I,) Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty w wysokości 10% sumy ubezpieczenia przypadającej na lokalizację, w systemie pierwszego ryzyka: a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku, c) koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zaistniałego zdarzenia losowego, d) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, e) koszty rzeczoznawcy, które powinien ponieść ubezpieczony w celu ustalenia zakresu i wielkości szkody podlimit zł f) koszty napraw ekspresowych wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego). Klauzula odstąpienia od zasady proporcji ( dot. pkt. I, III) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie stosuje się zasady proporcji jeżeli: - niedoubezpieczenie nie przekracza 25% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody), - wysokość szkody nie przekracza 25% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto zasada proporcji nie ma zastosowania. Klauzula udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych ( dot. pkt. I) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową w ramach zawartej umowy ubezpieczenia również szkody w mieniu podczas dokonywania remontów, modernizacji, inwestycji i prób (dotyczy to zarówno szkód w mieniu poddawanym jak i w mieniu nie poddawanym w/w czynnościom), pod warunkiem że realizacja robót budowlano montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji. Limit odpowiedzialności zł (na jedno i wszystkie zdarzenia). >>> Strona nr 14 z 35 <<<

15 Klauzula prolongaty zapłaty składki ( dot. pkt. I-V) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wezwania o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. Klauzula odpowiedzialności ( dot. pkt. I-V) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. Klauzule fakultatywne (klauzule nie wymagane dla ważności oferty, ale uwzględniane w cenie oferty) Włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli ( OG) Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że w przypadku odbudowy budynków i budowli, w szczególności zabytkowych ustanawia się dodatkowy limit na pokrycie kosztów architektów i specjalistów od konserwacji zabytków, zwiększonych kosztów przygotowania dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej oraz innej niezbędnej w celu rozpoczęcia odbudowy / odtworzenia mienia po szkodzie, oraz zwiększonych kosztów odbudowy. W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia uszkodzonego mienia ustanawia się dodatkowy limit w wysokości: zł (na jedno i wszystkie zdarzenia). Włączenie do zakresu ubezpieczenia Katastrofy budowlanej w systemie I ryzyka w wysokości PLN na wszystkie lokalizacje Koszty ratowania dokumentów i danych podwyższenie limitu z zł do zł Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego od momentu dostawy do daty włączenia do eksploatacji oraz podczas tymczasowego składowania i chwilowego wyłączenia z eksploatacji (do 90 dni) Podwyższenie sumy gwarancyjnej w OC z zł na zł Włączenie Klauzuli OC z tytułu czystych strat finansowych tj. strat nie wynikających ze szkód osobowych lub rzeczowych w zakresie wynikającym z klauzuli czystych strat finansowych limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia Akceptacja Klauzuli włączającej do zakresu OC szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży wszelkiego rodzaju dokumentów limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia Włączenie Klauzuli OC za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia o ochronie danych osobowych,- limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia; VI. Zastrzeżenia dotyczące składki dotyczy wszystkich ryzyk zadanie I: składka płatna jednorazowo przelewem w terminie 21 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. >>> Strona nr 15 z 35 <<<

16 1. Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów ubezpieczenia. 2. Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za każdy dzień trwania ochrony. 3. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty.4 W zakresie do ubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki nie wyższe niż zaproponowane w ofercie. ZADANIE II Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia: a) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów b) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych c) auto-casco d) Auto_szyba e) ASSISTANCE 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW - CPV Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku nr 11 i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Umowa ubezpieczenia generalnego dla zadania II obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 stycznia 2014 do 31 grudnia Niezależnie od okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na warunkach niniejszej umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia. 2. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu minimalna ustawowa. 3. Zakres terytorialny zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1154 z późn.zm.) 4. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do ilości niewykorzystanych dni (z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 41 i 42a ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), 5. Pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu) z chwilą: - dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem, iż ubezpieczający przekaże szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji, - pojazdy posiadające ważną polisę OC z dniem kolejnym po wygaśnięciu dotychczasowego ubezpieczenia lub z dniem następnym po dniu wygaśnięcia umowy w związku z jej wypowiedzeniem pod warunkiem, że wniosek o ubezpieczenie pojazdu wraz z kopią polisy lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. >>> Strona nr 16 z 35 <<<

17 6. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania 7. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem załącznik nr 11. Pojazdy zostaną ubezpieczone na warunkach SIWZ po ekspiracji bieżących umów ubezpieczenia wykaz okresów ubezpieczenia pojazdów w załączniku nr UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH - CPV Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku nr 11 i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie przez okres od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia Niezależnie od okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na warunkach niniejszej umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia zł/osobę. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 3. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia. 4. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia (w rozliczeniu na dni) z zastosowaniem stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia. 5. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania 6. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 7. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia załącznik nr Franszyza/ udział własny: brak 3. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO - CPV >>> Strona nr 17 z 35 <<<

18 1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku nr 11 i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia Niezależnie od okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na warunkach niniejszej umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia. 2. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, oraz działania innych sił przyrody osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego i/lub chemicznego, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu. 3. Warunki dotyczące likwidacji szkód: Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia szkody, również w przypadku oględzin i oceny dodatkowej lub oględzin ponaprawczych. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel sporządzi ocenę techniczną. Zatwierdzenie kosztorysu nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia. Koszty naprawy rozliczane będą na podstawie wystawionych faktur lub kosztorysu, do wyboru przez Zamawiającego, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji, wraz z podatkiem VAT lub bez podatku VAT, w zależności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia. Naprawy powypadkowe dokonywane przez autoryzowane serwisy napraw z zastosowaniem stawki roboczogodziny obowiązującej w dniu naprawy; wg stawek wykonawcy naprawy. W pozostałych przypadkach stawka za roboczogodzinę zostanie ustalona wg średnich stawek roboczogodzin obowiązujących na danym terenie. 4. Suma ubezpieczenia pojazdów zawiera wyposażenie dodatkowe. Za wyposażenie podstawowe nie wymagające specyfikacji uznaje się wszelkie urządzenia i sprzęt w pojazdach, służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące jego bezpieczeństwu oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą. Nie wymaga się specyfikowania sprzętu dodatkowego do limitu zł na każdy pojazd (m.in. autokomputery, gaśnice, radiotelefony, sprzęt łączności radiofonicznej, sprzęt łączności telefonicznej, sprzęt audiofoniczny, sprzęt audiowizualny, głośniki, anteny, pokrowce siedzeń, dywaniki, itp.). W przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów. 5. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji. 6. Zakres terytorialny Polska 7. Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej; dla pojazdów fabrycznie nowych wartość fakturowa. 8. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. >>> Strona nr 18 z 35 <<<

19 9. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 10. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 11. W przypadku szkody całkowitej wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu bezpośrednio przed szkodą. Ubezpieczyciel udziela pomocy w organizacji sprzedaży pozostałości po szkodzie za wyliczoną wartość pozostałości. Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. 12. Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowo zakupionych w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wartości sumy ubezpieczenia. 14. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia załącznik nr Franszyza /udziały własne: franszyza integralna max 500 PLN. 4. UBEZPIECZENIE AUTO-SZYBY 1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku nr 11 i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia Niezależnie od okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na warunkach niniejszej umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia. 2. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich, powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, silny wiatr, oraz działania innych sił przyrody, nagłego działania czynnika termicznego i/lub chemicznego, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu. 3. Przedmiot ubezpieczenia: szyby pojazdu czołowe, boczne, tylne samochodu objętego ochroną ubezpieczeniową. 4. Warunki dotyczące likwidacji szkód: Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia szkody, również w przypadku oględzin i oceny dodatkowej lub oględzin ponaprawczych. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel sporządzi ocenę techniczną. Zatwierdzenie kosztorysu nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia. Koszty naprawy rozliczane będą na podstawie wystawionych faktur lub kosztorysu, do wyboru przez Zamawiającego, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji, wraz z podatkiem VAT lub bez podatku VAT, w zależności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia. Naprawy powypadkowe dokonywane przez autoryzowane serwisy napraw z zastosowaniem stawki roboczogodziny obowiązującej w dniu naprawy; wg stawek wykonawcy naprawy. W pozostałych przypadkach stawka za roboczogodzinę zostanie ustalona wg średnich stawek roboczogodzin obowiązujących na danym terenie. >>> Strona nr 19 z 35 <<<

20 5. Suma ubezpieczenia szyb: zł. 6. Rozliczenie szkody: na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji. 7. Zakres terytorialny: Polska 9. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabeli frakcyjnej. 10.Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą korzystniejsze niż określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 11.Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 12. Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowo zakupionych w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wartości sumy ubezpieczenia. 14. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia załącznik nr Franszyza /udziały własne: brak franszyz, bez stosowania udziałów własnych 5. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 1.Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku nr 11 i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. Niezależnie od okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia generalnego, okres ubezpieczenia pojazdów wg indywidualnych polis na warunkach niniejszej umowy trwa do końca ich okresu ubezpieczenia. 2. Zakres terytorialny Polska. 3. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia: powinien objąć pomoc techniczną (obejmującą co najmniej holowanie pojazdu lub jeśli to jest możliwe naprawę na miejscu zdarzenia) lub medyczną udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą (kradzieżą) pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniami związanymi z ruchem pojazdu mechanicznego oraz chorobą kierowcy lub pasażera oraz pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w związku z wypadkiem, awarią lub do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży nie mniej niż 14 dni Usługi polegające na holowaniu pojazdu będą świadczone od miejsca awarii/kolizji do miejsca siedziby posiadacza pojazdu bądź Zamawiającego (lub warsztatu naprawczego w pobliżu tego miejsca 3.2. Oczekiwane świadczenia: a) naprawy na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii pojazdu, jeżeli ze względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia pojazdu jego naprawa na miejscu jest możliwa przez przedstawiciela Ubezpieczyciela usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy, >>> Strona nr 20 z 35 <<<

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

ZAŁĄCZNIK NR 5. oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: ZAŁĄCZNIK NR 5 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH Wymienione klauzule i definicje obowiązują swoim zakresem i rozszerzają warunki wymagane ubezpieczeń i stanowią warunek obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 8 DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH klauzula przepięć: o brzmieniu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia, powstałe

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA UBEZPIECZENIE MIENIA

SPECYFIKACJA UBEZPIECZENIE MIENIA SPECYFIKACJA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CPV: 66515100-4 CPV: 66515400-7 CPV: 66516000-0 CPV: 66516400-4 CPV: 66515200-5 GNIEZNO, Wrzesień 2015 r. Zatwierdził: Prezes Zarządu Edmund

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo