REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH"

Transkrypt

1 Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE

2 Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA Z DNIA 18 STYCZNIA 1996 R. O KULTURZE FIZYCZNEJ (Dz. U. Nr 25, pz.113 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU w sprawie warunków i spsbu rganizwania przez publiczne przedszkla, szkły i placówki krajznawstwa i turystyki ( DZ.U. Nr 135 z dnia 26 listpada 2001 rku pzycja 1516) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31 GRUDNIA 2002 ROKU w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkłach i placówkach ( DZ.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 rku pzycja 69) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 6 MAJA 1997 ROKU w sprawie kreślenia warunków bezpieczeństwa sób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sprty wdne. Załącznik nr 3 Szczegółwe zasady rganizwania wycieczek raz zbirwych imprez turystycznych i sprtwych w górach ( DZ.U. Nr 57 z dnia 7 czerwca 1997 pzycja 358) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2001 ROKU w sprawie szczegółwych zasad i warunków prwadzenia działalnści w rekreacji ruchwej (DZ.U. Nr 101, pz.1095). 1. Zasady gólne. 1. Wycieczki i inne frmy turystyki są integralną frmą działalnści wychwawczej szkły. 2. Organizwanie przez szkłę krajznawstwa i turystyki ma na celu: a) pznawanie kraju, jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji, zabytków kultury i histrii, b) pznawanie kultury i języka innych państw, c) pszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia spłeczneg, gspdarczeg i kulturalneg, d) wspmaganie rdziny i szkły w prcesie wychwania, e) upwszechnianie wśród dzieci i młdzieży zasad chrny śrdwiska naturalneg raz umiejętnści krzystania z zasbów przyrdy, f) pdnszenie sprawnści fizycznej,

3 g) pprawę stanu zdrwia dzieci i młdzieży pchdzących z terenów zagrżnych eklgicznie, h) upwszechnianie frm aktywneg wypczynku, i) przeciwdziałanie patlgii spłecznej, j) pznawanie zasad bezpieczneg zachwania się w różnych sytuacjach. 3. Krajznawstw i turystyka mże być rganizwana w ramach zajęć lekcyjnych, pzalekcyjnych raz pzaszklnych. 4. Organizację i prgram wycieczek raz imprez dstswuje się d wieku, zaintereswań i ptrzeb uczniów, ich stanu zdrwia, sprawnści fizycznej, stpnia przygtwania i umiejętnści specjalistycznych. 5. Dla uczniów klas I - III szkły pdstawwej pwinny być rganizwane przede wszystkim wycieczki przedmitwe i krajznawcz - turystyczne na terenie najbliższej klicy, macierzysteg wjewództwa i reginu gegraficzn - turystyczneg. 6. Dla uczniów klas IV - VI szkły pdstawwej i dla uczniów gimnazjum pwinny być rganizwane przede wszystkim wycieczki przedmitwe, krajznawcz turystyczne na terenie macierzysteg wjewództwa, reginu gegraficzn - turystyczneg i kraju. 7. W wycieczkach turystyczn-krajznawczych nie mgą brać udziału uczniwie, w stsunku, d których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 8. Uczniwie niepełnsprawni, ile nie ma przeciwwskazań zdrwtnych, mgą brać udział w wycieczkach i imprezach, a rganizatrzy tych wycieczek i imprez pwinni zapewnić im warunki dpwiednie d specyficznych ptrzeb wynikających z rdzaju i stpnia niepełnsprawnści. 9. Udział uczniów niepełnsprawnych w wycieczkach, z wyjątkiem przedmitwych dbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgdy ich przedstawicieli ustawwych. 10. Wycieczkę lub imprezę przygtwuje się pd względem prgramwym i rganizacyjnym, a następnie infrmuje się pdjętych ustaleniach, a w szczególnści : celu, trasie, harmngramie, regulaminie.

4 11. Prgram wycieczki lub imprezy rganizwanej przez szkłę, listę uczestników, imię i nazwisk kierwnika raz liczbę piekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektr szkły. 12. Wzór karty wycieczki stanwi załącznik nr 1 d niniejszeg regulaminu. 13. Szkła mże rganizwać wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgdę na zrganizwanie takich wycieczek i imprez wyraża dyrektr szkły p zawiadmieniu rganu prwadząceg i rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny. 14. Zawiadmienie zawiera w szczególnści: - nazwę kraju, - czas pbytu, - prgram pbytu, - imię i nazwisk kierwnika raz piekunów, - listę uczniów birących udział w wyjeździe wraz z kreśleniem ich wieku raz PESEL - bwiązkwe ubezpieczenie zagraniczne - lista z numerami ambasad 15. Organizację wycieczek zagranicznych regulują drębne przepisy. 16. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szklnych i wynikające z teg szkdy materialne dpwiedzialnść finanswą pnszą rdzice. 2. Rdzaje wycieczek. 1. Organizwanie krajznawstwa i turystyki dbywa się w następujących frmach: a) wycieczki przedmitwe - inicjwane i realizwane przez nauczycieli w celu uzupełnienia bwiązująceg prgramu nauczania, w ramach daneg przedmitu lub przedmitów pkrewnych, b) wycieczki krajznawcz-turystyczne, w których udział nie wymaga d uczestników przygtwania kndycyjneg i umiejętnści specjalistycznych, c) imprezy krajznawcz-turystyczne, takie jak: biwaki, knkursy, turnieje, d) imprezy turystyki kwalifikwanej i bzy wędrwne, w których udział wymaga d uczestników przygtwania kndycyjneg i umiejętnści specjalistycznych, w tym psługiwania się specjalistycznym sprzętem, takie jak: złazy, rajdy, spływy, zlty. e) imprezy wyjazdwe - związane z realizacją prgramu nauczania, takie jak: zielne szkły, szkły zimwe, szkły eklgiczne.

5 3. Kierwnik wycieczki i piekunwie. 1. Kierwnika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektr spśród pracwników pedaggicznych szkły kwalifikacjach dpwiednich d realizacji kreślnych frm krajznawstwa i turystyki. 2. Kierwnikiem wycieczki lub imprezy mże być także inna, wyznaczna przez dyrektra szkły, sba pełnletnia, która: - ukńczyła kurs kierwników wycieczek szklnych, - jest instruktrem harcerskim, - psiada uprawnienia przewdnika turystyczneg, przdwnika lub instruktra turystyki kwalifikwanej lub pilta wycieczek. 3. Kierwnikiem bzu wędrwneg mże być sba p ukńczeniu kursu dla kierwników bzów wędrwnych. 4. Kierwnikiem imprezy turystyki kwalifikwanej mże być sba psiadająca uprawnienia bądź stpień trenera lub instruktra dpwiedniej dyscypliny sprtu. 5. Opiekunem wycieczki lub imprezy mże być nauczyciel alb, p uzyskaniu zgdy dyrektra szkły, rdzice uczniów birących udział w wycieczce lub inne sby pełnletnie. 6. W przypadku większej niż jeden liczby piekunów przynajmniej jednym z nich pwinien być nauczycielem. 7. Kierwnikiem lub piekunem uczniów birących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej mże być sba znająca język bcy w stpniu umżliwiającym przumienie się w kraju dcelwym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planwanej wycieczki lub imprezy. 4. Zadania kierwnika wycieczki. 1. Kierwnik wycieczki lub imprezy w szczególnści:

6 - pracwuje prgram i harmngram wycieczki lub imprezy, - pracwuje regulamin i zapznaje z nim wszystkich uczestników, - zapewnia warunki d pełnej realizacji prgramu i regulaminu wycieczki lub imprezy raz sprawuje nadzór w tym zakresie, - zapznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa raz zapewnia warunki d ich przestrzegania, - kreśla zadania piekuna w zakresie realizacji prgramu, zapewnienia pieki i bezpieczeństwa uczestnikm wycieczki lub imprezy, - nadzruje zapatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek raz apteczkę pierwszej pmcy, - rganizuje transprt, wyżywienie i nclegi dla uczestników, - dknuje pdziału zadań wśród uczestników, - dyspnuje śrdkami finanswymi przeznacznymi na rganizację wycieczki lub imprezy, - dknuje pdsumwania, ceny i rzliczenia finansweg wycieczki lub imprezy p jej zakńczeniu. 5. Obwiązki piekuna. 1. Opiekun w szczególnści: - jest dpwiedzialny za pwierznych mu uczniów przez 24 gdziny na dbę - W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się czasu wlneg, a uczniwie przebywają przez cały czas pd nadzrem piekunów. - współdziała z kierwnikiem w zakresie realizacji prgramu i harmngramu wycieczki lub imprezy, - zapznaje się ze stanem zdrwia i sprawnścią dzieci, - przestrzega regulaminu wycieczki, - sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, - nadzruje wyknywanie zadań przydzielnych ucznim, - sprawdza stan liczbwy uczniów przed wyruszeniem z każdeg miejsca pbytu w czasie zwiedzania, przejazdu raz p przybyciu d punktu dcelweg, - rzwiązuje knflikty rówieśnicze, - rganizuje czas wlny, zgdnie z zaintereswaniami uczestników, - wyknuje inne zadania zlecne przez kierwnika. 2. Opiekunwie ptwierdzają własnręcznym pdpisem świadczenie przyjęciu dpwiedzialnści za bezpieczeństw pwierznych im dzieci. 6. Obwiązki uczestników wycieczki

7 Zachwanie człwieka w miejscach publicznych daje świadectw jeg kulturze, mże mieć również wpływ na bezpieczeństw wielu sób. 1. Uczestnik wycieczki jest zbwiązany: - dstarczyć kierwnikwi wycieczki pisemną zgdę d rdziców na udział w wycieczce, - przybyć na miejsce zbiórki wyznacznej gdzinie raz punktualnie stawiać się na wszystkie zbiórki, - psiadać strój dpwiedni d charakteru wycieczki, - pinfrmwać piekuna ewentualnym złym sampczuciu, - nie przyjmwać żadnych lekarstw bez zgdy i wiedzy piekuna, - stswać się d pleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez piekunów lub przewdników, - w śrdkach transprtu zająć miejsce wyznaczne przez piekuna, - w czasie jazdy nie spacerwać, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez kn, - nie zaśmiecać pjazdu, - krzystać z urządzeń technicznych zgdnie z ich przeznaczeniem, - w czasie pstju i zwiedzania nie ddalać się d grupy bez wyraźneg zezwlenia piekuna, - dbać higienę i schludny wygląd, - nie ddalać się z miejsca zakwaterwania bez wyraźneg pzwlenia piekuna, - w czasie przebywania w schrniskach i innych biektach nclegwych przestrzegać pstanwień i regulaminów tych biektów, - przestrzegać gdzin ciszy ncnej, - zachwywać się w spsób zdyscyplinwany raz zgdnie z gólnymi zasadami dbreg wychwania i kultury, - kulturalnie dnsić się d piekunów, klegów i innych sób, - traktwać z należytym respektem biekty zabytkwe i ekspnaty muzealne, - nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płszyć zwierząt, nie zbaczać z trasy, nie wchdzić d lasu, - przestrzegać przepisów ruchu drgweg i zachwywać strżnść na ulicach i w innych miejscach, w których mże grzić jakieklwiek niebezpieczeństw, - znać harmngram wycieczki, adresy / miejsca pbytu dcelweg, (trasę wycieczki, klr szlaku), aby w razie zgubienia się ptrafić pdać pwyższe infrmacje, - w przypadku zgubienia się uczeń ( uczniwie) bezwzględnie pzstaje (ją) w miejscu zaginięcia, - przestrzegać zakazu palenia papiersów, picia alkhlu, zażywania narktyków raz innych śrdków durzających, 2. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się czasu wlneg, a uczniwie przebywają przez cały czas pd nadzrem piekunów. 3. W czasie wycieczki bwiązują uczniów pstanwienia statutu szkły i przepisy bezpieczeństwa.

8 4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane knsekwencje zgdnie ze statutem szkły. 5. Uczestnik wycieczki, który krzysta z biadów na stłówce szklnej pwinien fakt swjej niebecnści na biedzie zgłsić najpóźniej na trzy dni przed terminem wycieczki. 7. Finanswanie wycieczek. 1. Plan finanswy musi kreślać gólny kszt wycieczki, kszt jedneg uczestnika wycieczki raz przewidywane kszty rganizacyjne i prgramwe. 2. Wycieczki finanswane mgą być ze składek uczestników, śrdków Rady Rdziców lub innych źródeł. 3. Rdzice uczniów birących udział w wycieczce zbwiązani są d pkrycia związanych z nią ksztów, chyba, że udział w imprezie mże być sfinanswany z innych źródeł. 4. Rdzice, którzy zadeklarwali udział sweg dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycfali, zbwiązani są d pkrycia strat, jakie pwstały z teg tytułu. 5. Kierwnik wycieczki raz piekunwie nie pwinni pnsić ksztów udziału w imprezie. Kszty związane z ich wyjazdem pkrywane są jak w pkt Kierwnik wycieczki dpwiada za terminwe regulwanie zbwiązań finanswych z nią związanych. O wszelkich późnieniach należy niezwłcznie infrmwać dyrektra szkły. 7. Rzliczenia wycieczki dknuje kierwnik, kreślając spsób zagspdarwania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedbru finansweg. 8. Dwdami finanswymi są przede wszystkim pdpisane przez rdziców dzieci listy wpłat raz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnine d daneg rdzaju działalnści pdmity gspdarcze w wyjątkwych, uzasadninych przypadkach mgą t być świadczenia pniesinym wydatku pdpisane przez kierwnika wycieczki raz wszystkich piekunów, jednak wydatki teg typu nie mgą przekrczyć 20 % ksztów wycieczki.

9 8. Udzielanie zgdy na przeprwadzenie wycieczki. 1. Zgdy na przeprwadzenie wycieczki udziela dyrektr szkły lub upważnina przez nieg sba. 2. Jeżeli wycieczka przedmitwa ma dbyć się pdczas planwej lekcji daneg przedmitu należy zgłsić dyrektrwi lub jeg zastępcy zamiar wyjścia pza teren szkły, zapisać wyjście w Zeszycie Wyjść znajdującym się w sekretariacie, a następnie dntwać fakt przeprwadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym. 9. Dkumentacja wycieczki. 1. Karta wycieczki dwa egzemplarze załącznik nr Harmngram wycieczki dwa egzemplarze załącznik nr Preliminarz finanswy wycieczki, przewidujący kszty realizacji prgramu załącznik nr Rzliczenie finanswe wycieczki p jej zakńczeniu załączniki nr Lista uczestników wycieczki - dwa egzemplarze załącznik nr Oświadczenia piekunów wycieczki załącznik nr 6 7. Pisemną zgdę rdziców załącznik nr Regulamin zachwania się uczniów pdczas wycieczki załącznik nr Dwód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki d następstw nieszczęśliwych wypadków /w przypadku ddatkweg ubezpieczenia/. 7. Dkumentacja wycieczki, której mwa w punkcie 1 3 i 5 winna być złżna w terminie minimum 3 dni przed jej rzpczęciem d zatwierdzenia.

10 8. Rzliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygdni d dnia jej zakńczenia u dyrektra szkły. 9. P jednym egzemplarzu dkumentacji, której mwa w punktach 1, 2 i 5 znajduje się u Dyrektra szkły i u kierwnika wycieczki. 10. Zasady rganizacji wycieczek. 1. Dla zapewnienia uczestnikm wycieczek pełneg bezpieczeństwa zaleca się przydzielenie piekunów spśród nauczycieli raz rdziców według następujących zasad: - jeden piekun na 30 sób pdczas wycieczek przedmitwych w miejscu, które jest siedzibą szkły, - jeden piekun na 15 sób pdczas wycieczek przedmitwych śrdkami lkmcji w miejscu, które jest siedzibą szkły, - jeden piekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autbusem pza miejscwść, która jest siedzibą szkły, - jeden piekun na 10 sób na imprezie turystyczn krajznawczej (biwak), - jeden piekun na 5 uczestników na wycieczkach wyskgórskich, - jeden piekun na 7 sób na wycieczkach rwerwych. 2. Liczba piekunów mże ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrwia, ewentualną niepełnsprawnść, a także specyfikę zajęć, imprez raz warunki, w jakich będą się ne dbywały. 3. Organizując wycieczki autkarwe d dużych miast, teatrów, muzeum, pmników kultury nie musi się brać pd uwagę wieku uczestników. Uwzględnić natmiast należy relację pmiędzy pzimem umysłwym, inteligencją ucznia a tematem d realizacji pdczas wycieczki. 4. Miejscem zbiórki uczniów rzpczynającej i kńczącej wycieczkę jest miejsce wyznaczne przez kierwnika wycieczki, skąd uczniwie udają się d dmu; p gdzinie 21:00 wyłącznie pd pieką rdziców. 5. Każda wycieczka pwinna mieć pracwany regulamin, dstswany d rdzaju wycieczki, z uwzględnieniem przepisów bhp. 6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy puczyć jej uczestników zasadach bezpieczeństwa i spsbie zachwania się w razie nieszczęśliweg wypadku.

11 7. Opiekunwie pwinni sprawdzać stan liczbwy uczestników przed wyruszeniem z każdeg miejsca pbytu, w czasie zwiedzania, przejazdów raz p przybyciu d punktu dcelweg. 8. Nie wln zatrzymywać się w czasie jazdy autbusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątkiem jest pisemna prśba rdzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalnym. 9. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmitwych dbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgdy rdziców alb piekunów prawnych, którzy pwinni przed jej rzpczęciem pkryć kszty związane z udziałem w niej ich dziecka. 10. Rdzic, wyrażając zgdę na uczestnictw dziecka w wycieczce pwinien pdać jeg numer PESEL raz ddział Nardweg Funduszu Zdrwia, d któreg należy dzieck. Pwinien również przekazać kierwnikwi infrmację stanie zdrwia dziecka, jeg dlegliwściach ( chrba lkmcyjna, krwtki, alergie itp.) raz pdać wykaz leków zażywanych przez dzieck. 11. Na wycieczce nie wln bez zgdy rdziców pdawać dziecim żadnych lekarstw, mżna jedynie stswać śrdki patrunkwe. D dziecka z bjawami chrbwymi należy wezwać lekarza (pgtwie ratunkwe). Kierwnik musi dmagać się wystawienia przez lekarza p interwencji karty wizyty patrznej pieczątką zakładu pieki zdrwtnej i lekarza. 12. Wycieczka mże być dwłana z pwdu braku pisemnej zgdy rdziców uczniów. 13. Zabrania się prwadzenia wycieczek pdczas burzy, śnieżycy, głledzi. 14. Pdczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczneg pruszania się p drgach. 15. W przypadku zaginięcia, uczeń ( uczniwie) bezwzględnie pzstaje w miejscu zaginięcia. a. Miast uczeń zna miejsce pstju, plan dnia - zawiadamiamy plicję, dyrektra szkły, rdziców. b. Szlak turystyczny - uczeń wie, dkąd idziemy, zna klr szlaku i dcelwe schrnisk - zawiadamiamy GOPR, schrnisk, dyrektra szkły, rdziców. 16. Uczestnicy wycieczek i imprez pwinni być bjęci ubezpieczeniem d następstw nieszczęśliwych wypadków. 17. Pdczas wycieczek szklnych należy przestrzegać następujących zaleceń:

12 A. WYCIECZKI AUTOKAROWE - pjazd przewżący zrganizwaną grypę dzieci lub młdzieży w wieku d 18 lat, znakwany jest z przdu i z tyłu kwadratwymi tablicami barwy żółtej z symblem dzieci barwy czarnej. - w warunkach niedstatecznej widcznści tablice pwinny być świetlne chyba, że są wyknane z materiału dblaskweg. Kierujący tym pjazdem jest zbwiązany włączyć światła awaryjne pdczas wsiadania i wysiadania dzieci i młdzieży. - kierwca psiada ptwierdzenie sprawnści technicznej pjazdu, apteczkę pierwszej pmcy i gaśnicę. Kierwca mże jechać maksymalnie 8 gdzin, w rytmie 4 gdziny jazdy gdzina dpczynku ( Ustawa z dnia 6 września 2001 rku zmianie ustawy - Praw ruchu drgwym Dz.U. 129 pz. 1444) piekun musi przebywać ze swją grupą w pjeździe, nie wln rzdzielać grupy na dwa lub więcej pjazdów, ilść uczestników wycieczki nie mże przekraczać ilści miejsc siedzących w pjeździe, przejście w autkarze musi być wlne, piekunwie zajmują miejsca przy drzwiach raz w części śrdkwej autkaru, uczniwie sprawiający trudnści wychwawcze raz źle znszący pdróż siedzą przy piekunach, należy zabrnić w czasie przejazdu: spacerwania p autkarze; pdnszenia się ze swich miejsc; siedzenia tyłem; siedzenia na parciu raz jedzenia i picia ze szklanych pakwań, kierwnik wycieczki pwinien dyspnwać apteczką pierwszej pmcy, bagaż uczestników pwinien być umieszczny w bagażniku i na półkach, przerwy dla zapewnienia dpczynku i załatwienia ptrzeb fizjlgicznych należy rganizwać tylk na terenie specjalnych parkingów, w czasie pstju należy zabrnić wchdzenia na jezdnię i jej przekraczania, p każdej przerwie rganizatr sprawdza becnść uczestników. B. PRZEJAZDY POCIĄGAMI piekun musi przebywać z grupą w wagnie, nie wln rzdzielać grupy na dwa lub więcej wagnów, w tym celu wskazane jest dknywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów, zasady rzmieszczani uczniów i bagażu raz zapewnienie śrdków pierwszej pmcy - jak w przypadku przejazdu autkarem, należy zabrnić ucznim puszczania wagnu i wychylania się przez kna, w czasie pstju pciągu uczniwie pwinni znajdwać się na swich miejscach siedzących, bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem przejeździe grupwym raz legitymacje szklne uczestników pwinien psiadać kierwnik wycieczki. C. ZASADY PORUSZANIA SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH przed rzpczęciem zwiedzania biektu lub miasta, każdy uczestnik musi być

13 pinfrmwany harmngramie wycieczki adresie / miejscu pbytu dcelweg, aby w razie zgubienia się ptrafił pdać pwyższe infrmacje, w trakcie pieszeg pruszania się z grupą w terenie miejskim piekunwie pwinni tak pdzielić bwiązki, by jeden z nich znajdwał się na czele grupy i kierwał nią, a drugi idąc na kńcu zamykał ją, piekun zamykający grupę nie mże dpuścić, by któryś z uczniów pzstał za nim, baj piekunwie pwinni pruszać się w granicach wzajemneg kntaktu wzrkweg, aby zapbiec zbytniemu rzciągnięciu grupy, prwadzenie grup p ulicach,drgach i terenach publicznych pwinn dbywać się zgdnie z przepisami ruchu drgweg, szczególną strżnść należy zachwać przy przechdzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechdzenie pwinn dbyć się w taki spsób, by cała grupa przekrczyła jezdnię razem, w przypadku krzystania ze śrdków kmunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki : znajdwali się w jednym pjeździe lub w jednej jeg części (dtyczy pciągu, tramwaju,metra ), znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, znali rientacyjny czas przejazdu lub ilść przystanków d przejechania, psiadali ważne bilety na przejazd, UWAGA!!! W ciągu statnich kilku lat, władze niektórych miast wprwadziły bwiązek krzystania z usług miejscwych przewdników w trakcie ich zwiedzania. Fakt ten należy uwzględnić przygtwując wycieczkę szklną. WYCIECZKI ROWEROWE - w wycieczkach rwerwych mgą brać udział uczniwie, którzy ukńczyli 12 lat i psiadają kartę rwerwą. Długść trasy d 50 km dziennie. Z tyłu i przdu bezwzględnie jadą sby drsłe. Odległść d rweru d rweru nie pwinna przekraczać 5 m. Przerwa między grupami, c najmniej 150 m. Oznaczenia: z przdu biała chrągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamntwany przy sidełku rwerwym. E. WYCIECZKI PIESZE GÓRSKIE - zaleca się, aby wycieczki piesze górskie były prwadzne przez przewdników turystycznych;

14 - wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich /pwyżej 1000 m n.p.m./ raz na terenach parków nardwych i rezerwatów przyrdy mgą prwadzić tylk przewdnicy górscy; - wyruszając w góry należy dkładnie zaplanwać trasę, uwzględniając wiek, płeć raz mżliwści uczestników; przed wyruszeniem na trasę, każdy uczestnik musi być pinfrmwany harmngramie wycieczki, trasie, klrze szlaku, adresie / miejscu pbytu dcelweg, aby w razie zgubienia się ptrafił pdać pwyższe infrmacje, w trakcie pieszeg pruszania się z grupą na trasie, piekunwie pwinni tak pdzielić bwiązki, by jeden z nich znajdwał się na czele grupy i kierwał nią, a drugi idąc na kńcu zamykał ją, piekun zamykający grupę nie mże dpuścić, by któryś z uczniów pzstał za nim, baj piekunwie pwinni pruszać się w granicach wzajemneg kntaktu wzrkweg, aby zapbiec zbytniemu rzciągnięciu grupy, 11. Pstanwienia kńcwe. 1. Uczniwie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klaswej rganizwanej w dniach zajęć szklnych mają bwiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektra. 2. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umżliwiającymi dntwanie frekwencji, wychwawca dłącza d dpwiednieg dziennika klasweg. 3. Kierwnik wycieczki pwinien zaprpnwać rdzicm ddatkwe ubezpieczenie jej uczestników raz pinfrmwać ich knsekwencjach braku ubezpieczenia. 4. W razie wypadku uczestników wycieczki stsuje się dpwiedni przepisy dtyczące pstępwania w razie wypadków w szkłach i placówkach publicznych. 5. Wbec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte knsekwencje zgdnie z kryteriami cen z zachwania zawartych w wewnątrzszklnym systemie ceniania. 6. W przypadku rażąceg naruszenia przez ucznia bwiązków uczestnika wycieczki, zawartych w 6 niniejszeg regulaminu, zawiadamia się jeg rdziców (prawnych piekunów) raz dyrektra szkły. Rdzice (prawni piekunwie) zbwiązani są d natychmiastweg debrania dziecka z wycieczki.

15 7. W sprawach nie uregulwanych niniejszym regulaminem stsuje się dpwiedni przepisy Kdeksu Pracy, Statutu Szkły raz rzprządzeń MEN w sprawie gólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkłach i w sprawie zasad i warunków rganizwania przez szkły krajznawstwa i turystyki. ZAŁĄCZNIKI

Wycieczki szkolne w LO

Wycieczki szkolne w LO Wycieczki szklne w LO Turystyka jest elementem Planu Pracy Szkły raz Szklneg Prgramu Pracy Wychwawczej. Za realizację dnśnych zapisów w pwyższych dkumentach dpwiedzialni są : Dyrektr raz wszyscy nauczyciele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK

Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK 1. Szkła mże rganizwać i prwadzić różne frmy działalnści w zakresie krajznawstwa i turystyki. W prwadzeniu tej działalnści szkła mże współpracwać ze stwarzyszeniami i

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania wycieczek w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Zasady organizowania wycieczek w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie Zasady rganizwania wycieczek w Zesple Szkół im. gen. Józefa Kustrnia w Lubaczwie I. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU w sprawie warunków i spsbu rganizwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 1 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 1. Frma wypczynku...wędrwny bóz rekreacyjn - sprtwy... 2. Adres placówki... 3. Czas trwania wypczynku I turnus d 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O.

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. W INOWROCŁAWIU 1. Osba przybywająca w celu pdjęcia leczenia d NZOZ CU 'ENERGETYK' pwinna: legitymwać się ważnym dkumentem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. Działalność ta obejmuje następujące

Bardziej szczegółowo

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...

przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki... Załącznik nr 12 Regulamin organizacji wycieczek szkolnych przy GIMNAZJUM NR 24 im. JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO w BYDGOSZCZY Działalność w zakresie krajoznawstwa...2 Organizacja i program wycieczki...2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek

Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Regulamin wycieczek Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin wycieczek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie Regulamin organizowania wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej w Przygłowie 1 1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 Załącznik nr 1do UCHWAŁA Nr 18 2003/2004 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum, w Cmolasie z dnia 11-03-2004r Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Cmolasie 1 1. Działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie Regulamin organizacji wycieczek szkolnych W Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie (zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W USTRONIU Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwadeba.pl/mieszkaniec/edukacja/bjs/przetargi/ Nwa Dęba: Dwóz uczniów d szkół pdstawwych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szkła Pdstawwa nr 15 44-240 Żry, wj. Śląskie Ul. Bankwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE Szkła Pdstawwa nr 2 w Sandmierzu Opracwała Kmisja ds. Bezpieczeństwa Spis treści: Cele prcedur... 4 I. Przebywania w budynku szkły... 5 II.Rzpczynania

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE Załącznik nr 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

o Pub czynny jest od godziny 18.00.

o Pub czynny jest od godziny 18.00. REGULAMIN PUBU 1 GODZINY OTWARCIA PUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE Pub czynny jest d gdziny 18.00. Gdzina zamknięcia Pubu ustalana jest przez Kierwnictw- stswnie d klicznści Opłata za wejście d Pubu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Pdstawa prawna PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Rzprządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół w Gowidlinie ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 83 341 Gowidlino Tel. (058) 6856 555, Fax (058) 6856 605 www.zsgowidlino.edu.pl, e mali zsgowidlino@wp.pl REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 19 im. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU Przepisy regulujące bezpieczeństwo wyjazdów i wycieczek szkolnych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie

Regulamin organizacji wycieczek 2011. Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Postanowienia ogólne: Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 93 im Lucjana Rydla w Krakowie Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 12 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, W TYM INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZĘSÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, W TYM INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZĘSÓWCE REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK, W TYM INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TRZĘSÓWCE Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH W GIMNAZJUM NR 56 W POZNANIU Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W PUBLICZNYM KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół w Darzlubiu Regulamin zawiera: 1. Zasady ogólne. 2. Rodzaje wycieczek. 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie. 4. Zadania kierownika wycieczki. 5.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego

REGULAMIN WYCIECZEK. Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego REGULAMIN WYCIECZEK Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie im. marsz. Józefa Piłsudskiego Rozdział I Postanowienie wstępne 1.Organizowane przez szkołę wycieczki mają na celu w szczególności: a. poznawanie kraju,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Załącznik nr 8 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych Podstawa prawna Rozporządzenie MEN i S z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków warunków sposobu organizowania przez publiczne przedszkola i szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki - Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie Podstawa prawna: 1. [Dz.U.97.57.358] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia wstępne

Rozdział I. Postanowienia wstępne REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II we Władysławowie. (załącznik nr 5 do Statutu Zespołu) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek i imprez szkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku

Regulamin wycieczek i imprez szkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku Regulamin wycieczek i imprez szkolnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku Podstawę prawną organizacji wycieczek stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Regulamin Organizacji Wycieczek i Imprez Szkolnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n W y c i e c z e k S z k o l n y c h Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie

R e g u l a m i n W y c i e c z e k S z k o l n y c h Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie R e g u l a m i n W y c i e c z e k S z k o l n y c h Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie 1 Podstawa prawna działalności krajoznawczo-turystycznej w szkole 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE. Poradnik dla wychowawcy

WYCIECZKI SZKOLNE. Poradnik dla wychowawcy WYCIECZKI SZKOLNE Poradnik dla wychowawcy Akty prawne Cele wycieczek Formy wycieczek Zasady organizacji wycieczek dokumentacja wycieczek Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIMNAZJUM NR 2 im. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W ŻARACH Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Załącznik nr 8 do Statutu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH W ZESPOŁE SZKÓŁ W NIECHOBRZU

REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH W ZESPOŁE SZKÓŁ W NIECHOBRZU REGULAMIN WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH W ZESPOŁE SZKÓŁ W NIECHOBRZU Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 20 REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH SPIS TREŚCI: PODSTAWA PRAWNA... 2 KIEROWNIK WYCIECZKI (IMPREZY)... 4 KARTA WYCIECZKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce podstawa prawna: Rozporządzenie MEN i S z dn.8.xi.2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ostoja.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.stja.rg.pl Wrcław: Świadczenie usług transprtwych - regularneg przewzu specjalneg sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN WYCIECZEK, IMPREZ KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNYCH oraz ORGANIZACJI WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH, WYJAZDOW NA KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE Zespół Szkół w Skawie WYKAZ PRZEPISÓW: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo