REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH"

Transkrypt

1 Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE

2 Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA Z DNIA 18 STYCZNIA 1996 R. O KULTURZE FIZYCZNEJ (Dz. U. Nr 25, pz.113 z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 8 LISTOPADA 2001 ROKU w sprawie warunków i spsbu rganizwania przez publiczne przedszkla, szkły i placówki krajznawstwa i turystyki ( DZ.U. Nr 135 z dnia 26 listpada 2001 rku pzycja 1516) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 31 GRUDNIA 2002 ROKU w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkłach i placówkach ( DZ.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003 rku pzycja 69) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 6 MAJA 1997 ROKU w sprawie kreślenia warunków bezpieczeństwa sób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sprty wdne. Załącznik nr 3 Szczegółwe zasady rganizwania wycieczek raz zbirwych imprez turystycznych i sprtwych w górach ( DZ.U. Nr 57 z dnia 7 czerwca 1997 pzycja 358) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2001 ROKU w sprawie szczegółwych zasad i warunków prwadzenia działalnści w rekreacji ruchwej (DZ.U. Nr 101, pz.1095). 1. Zasady gólne. 1. Wycieczki i inne frmy turystyki są integralną frmą działalnści wychwawczej szkły. 2. Organizwanie przez szkłę krajznawstwa i turystyki ma na celu: a) pznawanie kraju, jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji, zabytków kultury i histrii, b) pznawanie kultury i języka innych państw, c) pszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia spłeczneg, gspdarczeg i kulturalneg, d) wspmaganie rdziny i szkły w prcesie wychwania, e) upwszechnianie wśród dzieci i młdzieży zasad chrny śrdwiska naturalneg raz umiejętnści krzystania z zasbów przyrdy, f) pdnszenie sprawnści fizycznej,

3 g) pprawę stanu zdrwia dzieci i młdzieży pchdzących z terenów zagrżnych eklgicznie, h) upwszechnianie frm aktywneg wypczynku, i) przeciwdziałanie patlgii spłecznej, j) pznawanie zasad bezpieczneg zachwania się w różnych sytuacjach. 3. Krajznawstw i turystyka mże być rganizwana w ramach zajęć lekcyjnych, pzalekcyjnych raz pzaszklnych. 4. Organizację i prgram wycieczek raz imprez dstswuje się d wieku, zaintereswań i ptrzeb uczniów, ich stanu zdrwia, sprawnści fizycznej, stpnia przygtwania i umiejętnści specjalistycznych. 5. Dla uczniów klas I - III szkły pdstawwej pwinny być rganizwane przede wszystkim wycieczki przedmitwe i krajznawcz - turystyczne na terenie najbliższej klicy, macierzysteg wjewództwa i reginu gegraficzn - turystyczneg. 6. Dla uczniów klas IV - VI szkły pdstawwej i dla uczniów gimnazjum pwinny być rganizwane przede wszystkim wycieczki przedmitwe, krajznawcz turystyczne na terenie macierzysteg wjewództwa, reginu gegraficzn - turystyczneg i kraju. 7. W wycieczkach turystyczn-krajznawczych nie mgą brać udziału uczniwie, w stsunku, d których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 8. Uczniwie niepełnsprawni, ile nie ma przeciwwskazań zdrwtnych, mgą brać udział w wycieczkach i imprezach, a rganizatrzy tych wycieczek i imprez pwinni zapewnić im warunki dpwiednie d specyficznych ptrzeb wynikających z rdzaju i stpnia niepełnsprawnści. 9. Udział uczniów niepełnsprawnych w wycieczkach, z wyjątkiem przedmitwych dbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgdy ich przedstawicieli ustawwych. 10. Wycieczkę lub imprezę przygtwuje się pd względem prgramwym i rganizacyjnym, a następnie infrmuje się pdjętych ustaleniach, a w szczególnści : celu, trasie, harmngramie, regulaminie.

4 11. Prgram wycieczki lub imprezy rganizwanej przez szkłę, listę uczestników, imię i nazwisk kierwnika raz liczbę piekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektr szkły. 12. Wzór karty wycieczki stanwi załącznik nr 1 d niniejszeg regulaminu. 13. Szkła mże rganizwać wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgdę na zrganizwanie takich wycieczek i imprez wyraża dyrektr szkły p zawiadmieniu rganu prwadząceg i rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny. 14. Zawiadmienie zawiera w szczególnści: - nazwę kraju, - czas pbytu, - prgram pbytu, - imię i nazwisk kierwnika raz piekunów, - listę uczniów birących udział w wyjeździe wraz z kreśleniem ich wieku raz PESEL - bwiązkwe ubezpieczenie zagraniczne - lista z numerami ambasad 15. Organizację wycieczek zagranicznych regulują drębne przepisy. 16. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szklnych i wynikające z teg szkdy materialne dpwiedzialnść finanswą pnszą rdzice. 2. Rdzaje wycieczek. 1. Organizwanie krajznawstwa i turystyki dbywa się w następujących frmach: a) wycieczki przedmitwe - inicjwane i realizwane przez nauczycieli w celu uzupełnienia bwiązująceg prgramu nauczania, w ramach daneg przedmitu lub przedmitów pkrewnych, b) wycieczki krajznawcz-turystyczne, w których udział nie wymaga d uczestników przygtwania kndycyjneg i umiejętnści specjalistycznych, c) imprezy krajznawcz-turystyczne, takie jak: biwaki, knkursy, turnieje, d) imprezy turystyki kwalifikwanej i bzy wędrwne, w których udział wymaga d uczestników przygtwania kndycyjneg i umiejętnści specjalistycznych, w tym psługiwania się specjalistycznym sprzętem, takie jak: złazy, rajdy, spływy, zlty. e) imprezy wyjazdwe - związane z realizacją prgramu nauczania, takie jak: zielne szkły, szkły zimwe, szkły eklgiczne.

5 3. Kierwnik wycieczki i piekunwie. 1. Kierwnika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektr spśród pracwników pedaggicznych szkły kwalifikacjach dpwiednich d realizacji kreślnych frm krajznawstwa i turystyki. 2. Kierwnikiem wycieczki lub imprezy mże być także inna, wyznaczna przez dyrektra szkły, sba pełnletnia, która: - ukńczyła kurs kierwników wycieczek szklnych, - jest instruktrem harcerskim, - psiada uprawnienia przewdnika turystyczneg, przdwnika lub instruktra turystyki kwalifikwanej lub pilta wycieczek. 3. Kierwnikiem bzu wędrwneg mże być sba p ukńczeniu kursu dla kierwników bzów wędrwnych. 4. Kierwnikiem imprezy turystyki kwalifikwanej mże być sba psiadająca uprawnienia bądź stpień trenera lub instruktra dpwiedniej dyscypliny sprtu. 5. Opiekunem wycieczki lub imprezy mże być nauczyciel alb, p uzyskaniu zgdy dyrektra szkły, rdzice uczniów birących udział w wycieczce lub inne sby pełnletnie. 6. W przypadku większej niż jeden liczby piekunów przynajmniej jednym z nich pwinien być nauczycielem. 7. Kierwnikiem lub piekunem uczniów birących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej mże być sba znająca język bcy w stpniu umżliwiającym przumienie się w kraju dcelwym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planwanej wycieczki lub imprezy. 4. Zadania kierwnika wycieczki. 1. Kierwnik wycieczki lub imprezy w szczególnści:

6 - pracwuje prgram i harmngram wycieczki lub imprezy, - pracwuje regulamin i zapznaje z nim wszystkich uczestników, - zapewnia warunki d pełnej realizacji prgramu i regulaminu wycieczki lub imprezy raz sprawuje nadzór w tym zakresie, - zapznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa raz zapewnia warunki d ich przestrzegania, - kreśla zadania piekuna w zakresie realizacji prgramu, zapewnienia pieki i bezpieczeństwa uczestnikm wycieczki lub imprezy, - nadzruje zapatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek raz apteczkę pierwszej pmcy, - rganizuje transprt, wyżywienie i nclegi dla uczestników, - dknuje pdziału zadań wśród uczestników, - dyspnuje śrdkami finanswymi przeznacznymi na rganizację wycieczki lub imprezy, - dknuje pdsumwania, ceny i rzliczenia finansweg wycieczki lub imprezy p jej zakńczeniu. 5. Obwiązki piekuna. 1. Opiekun w szczególnści: - jest dpwiedzialny za pwierznych mu uczniów przez 24 gdziny na dbę - W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się czasu wlneg, a uczniwie przebywają przez cały czas pd nadzrem piekunów. - współdziała z kierwnikiem w zakresie realizacji prgramu i harmngramu wycieczki lub imprezy, - zapznaje się ze stanem zdrwia i sprawnścią dzieci, - przestrzega regulaminu wycieczki, - sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, - nadzruje wyknywanie zadań przydzielnych ucznim, - sprawdza stan liczbwy uczniów przed wyruszeniem z każdeg miejsca pbytu w czasie zwiedzania, przejazdu raz p przybyciu d punktu dcelweg, - rzwiązuje knflikty rówieśnicze, - rganizuje czas wlny, zgdnie z zaintereswaniami uczestników, - wyknuje inne zadania zlecne przez kierwnika. 2. Opiekunwie ptwierdzają własnręcznym pdpisem świadczenie przyjęciu dpwiedzialnści za bezpieczeństw pwierznych im dzieci. 6. Obwiązki uczestników wycieczki

7 Zachwanie człwieka w miejscach publicznych daje świadectw jeg kulturze, mże mieć również wpływ na bezpieczeństw wielu sób. 1. Uczestnik wycieczki jest zbwiązany: - dstarczyć kierwnikwi wycieczki pisemną zgdę d rdziców na udział w wycieczce, - przybyć na miejsce zbiórki wyznacznej gdzinie raz punktualnie stawiać się na wszystkie zbiórki, - psiadać strój dpwiedni d charakteru wycieczki, - pinfrmwać piekuna ewentualnym złym sampczuciu, - nie przyjmwać żadnych lekarstw bez zgdy i wiedzy piekuna, - stswać się d pleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez piekunów lub przewdników, - w śrdkach transprtu zająć miejsce wyznaczne przez piekuna, - w czasie jazdy nie spacerwać, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez kn, - nie zaśmiecać pjazdu, - krzystać z urządzeń technicznych zgdnie z ich przeznaczeniem, - w czasie pstju i zwiedzania nie ddalać się d grupy bez wyraźneg zezwlenia piekuna, - dbać higienę i schludny wygląd, - nie ddalać się z miejsca zakwaterwania bez wyraźneg pzwlenia piekuna, - w czasie przebywania w schrniskach i innych biektach nclegwych przestrzegać pstanwień i regulaminów tych biektów, - przestrzegać gdzin ciszy ncnej, - zachwywać się w spsób zdyscyplinwany raz zgdnie z gólnymi zasadami dbreg wychwania i kultury, - kulturalnie dnsić się d piekunów, klegów i innych sób, - traktwać z należytym respektem biekty zabytkwe i ekspnaty muzealne, - nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płszyć zwierząt, nie zbaczać z trasy, nie wchdzić d lasu, - przestrzegać przepisów ruchu drgweg i zachwywać strżnść na ulicach i w innych miejscach, w których mże grzić jakieklwiek niebezpieczeństw, - znać harmngram wycieczki, adresy / miejsca pbytu dcelweg, (trasę wycieczki, klr szlaku), aby w razie zgubienia się ptrafić pdać pwyższe infrmacje, - w przypadku zgubienia się uczeń ( uczniwie) bezwzględnie pzstaje (ją) w miejscu zaginięcia, - przestrzegać zakazu palenia papiersów, picia alkhlu, zażywania narktyków raz innych śrdków durzających, 2. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się czasu wlneg, a uczniwie przebywają przez cały czas pd nadzrem piekunów. 3. W czasie wycieczki bwiązują uczniów pstanwienia statutu szkły i przepisy bezpieczeństwa.

8 4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane knsekwencje zgdnie ze statutem szkły. 5. Uczestnik wycieczki, który krzysta z biadów na stłówce szklnej pwinien fakt swjej niebecnści na biedzie zgłsić najpóźniej na trzy dni przed terminem wycieczki. 7. Finanswanie wycieczek. 1. Plan finanswy musi kreślać gólny kszt wycieczki, kszt jedneg uczestnika wycieczki raz przewidywane kszty rganizacyjne i prgramwe. 2. Wycieczki finanswane mgą być ze składek uczestników, śrdków Rady Rdziców lub innych źródeł. 3. Rdzice uczniów birących udział w wycieczce zbwiązani są d pkrycia związanych z nią ksztów, chyba, że udział w imprezie mże być sfinanswany z innych źródeł. 4. Rdzice, którzy zadeklarwali udział sweg dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycfali, zbwiązani są d pkrycia strat, jakie pwstały z teg tytułu. 5. Kierwnik wycieczki raz piekunwie nie pwinni pnsić ksztów udziału w imprezie. Kszty związane z ich wyjazdem pkrywane są jak w pkt Kierwnik wycieczki dpwiada za terminwe regulwanie zbwiązań finanswych z nią związanych. O wszelkich późnieniach należy niezwłcznie infrmwać dyrektra szkły. 7. Rzliczenia wycieczki dknuje kierwnik, kreślając spsób zagspdarwania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedbru finansweg. 8. Dwdami finanswymi są przede wszystkim pdpisane przez rdziców dzieci listy wpłat raz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnine d daneg rdzaju działalnści pdmity gspdarcze w wyjątkwych, uzasadninych przypadkach mgą t być świadczenia pniesinym wydatku pdpisane przez kierwnika wycieczki raz wszystkich piekunów, jednak wydatki teg typu nie mgą przekrczyć 20 % ksztów wycieczki.

9 8. Udzielanie zgdy na przeprwadzenie wycieczki. 1. Zgdy na przeprwadzenie wycieczki udziela dyrektr szkły lub upważnina przez nieg sba. 2. Jeżeli wycieczka przedmitwa ma dbyć się pdczas planwej lekcji daneg przedmitu należy zgłsić dyrektrwi lub jeg zastępcy zamiar wyjścia pza teren szkły, zapisać wyjście w Zeszycie Wyjść znajdującym się w sekretariacie, a następnie dntwać fakt przeprwadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym. 9. Dkumentacja wycieczki. 1. Karta wycieczki dwa egzemplarze załącznik nr Harmngram wycieczki dwa egzemplarze załącznik nr Preliminarz finanswy wycieczki, przewidujący kszty realizacji prgramu załącznik nr Rzliczenie finanswe wycieczki p jej zakńczeniu załączniki nr Lista uczestników wycieczki - dwa egzemplarze załącznik nr Oświadczenia piekunów wycieczki załącznik nr 6 7. Pisemną zgdę rdziców załącznik nr Regulamin zachwania się uczniów pdczas wycieczki załącznik nr Dwód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki d następstw nieszczęśliwych wypadków /w przypadku ddatkweg ubezpieczenia/. 7. Dkumentacja wycieczki, której mwa w punkcie 1 3 i 5 winna być złżna w terminie minimum 3 dni przed jej rzpczęciem d zatwierdzenia.

10 8. Rzliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygdni d dnia jej zakńczenia u dyrektra szkły. 9. P jednym egzemplarzu dkumentacji, której mwa w punktach 1, 2 i 5 znajduje się u Dyrektra szkły i u kierwnika wycieczki. 10. Zasady rganizacji wycieczek. 1. Dla zapewnienia uczestnikm wycieczek pełneg bezpieczeństwa zaleca się przydzielenie piekunów spśród nauczycieli raz rdziców według następujących zasad: - jeden piekun na 30 sób pdczas wycieczek przedmitwych w miejscu, które jest siedzibą szkły, - jeden piekun na 15 sób pdczas wycieczek przedmitwych śrdkami lkmcji w miejscu, które jest siedzibą szkły, - jeden piekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autbusem pza miejscwść, która jest siedzibą szkły, - jeden piekun na 10 sób na imprezie turystyczn krajznawczej (biwak), - jeden piekun na 5 uczestników na wycieczkach wyskgórskich, - jeden piekun na 7 sób na wycieczkach rwerwych. 2. Liczba piekunów mże ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrwia, ewentualną niepełnsprawnść, a także specyfikę zajęć, imprez raz warunki, w jakich będą się ne dbywały. 3. Organizując wycieczki autkarwe d dużych miast, teatrów, muzeum, pmników kultury nie musi się brać pd uwagę wieku uczestników. Uwzględnić natmiast należy relację pmiędzy pzimem umysłwym, inteligencją ucznia a tematem d realizacji pdczas wycieczki. 4. Miejscem zbiórki uczniów rzpczynającej i kńczącej wycieczkę jest miejsce wyznaczne przez kierwnika wycieczki, skąd uczniwie udają się d dmu; p gdzinie 21:00 wyłącznie pd pieką rdziców. 5. Każda wycieczka pwinna mieć pracwany regulamin, dstswany d rdzaju wycieczki, z uwzględnieniem przepisów bhp. 6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy puczyć jej uczestników zasadach bezpieczeństwa i spsbie zachwania się w razie nieszczęśliweg wypadku.

11 7. Opiekunwie pwinni sprawdzać stan liczbwy uczestników przed wyruszeniem z każdeg miejsca pbytu, w czasie zwiedzania, przejazdów raz p przybyciu d punktu dcelweg. 8. Nie wln zatrzymywać się w czasie jazdy autbusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątkiem jest pisemna prśba rdzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalnym. 9. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmitwych dbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgdy rdziców alb piekunów prawnych, którzy pwinni przed jej rzpczęciem pkryć kszty związane z udziałem w niej ich dziecka. 10. Rdzic, wyrażając zgdę na uczestnictw dziecka w wycieczce pwinien pdać jeg numer PESEL raz ddział Nardweg Funduszu Zdrwia, d któreg należy dzieck. Pwinien również przekazać kierwnikwi infrmację stanie zdrwia dziecka, jeg dlegliwściach ( chrba lkmcyjna, krwtki, alergie itp.) raz pdać wykaz leków zażywanych przez dzieck. 11. Na wycieczce nie wln bez zgdy rdziców pdawać dziecim żadnych lekarstw, mżna jedynie stswać śrdki patrunkwe. D dziecka z bjawami chrbwymi należy wezwać lekarza (pgtwie ratunkwe). Kierwnik musi dmagać się wystawienia przez lekarza p interwencji karty wizyty patrznej pieczątką zakładu pieki zdrwtnej i lekarza. 12. Wycieczka mże być dwłana z pwdu braku pisemnej zgdy rdziców uczniów. 13. Zabrania się prwadzenia wycieczek pdczas burzy, śnieżycy, głledzi. 14. Pdczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczneg pruszania się p drgach. 15. W przypadku zaginięcia, uczeń ( uczniwie) bezwzględnie pzstaje w miejscu zaginięcia. a. Miast uczeń zna miejsce pstju, plan dnia - zawiadamiamy plicję, dyrektra szkły, rdziców. b. Szlak turystyczny - uczeń wie, dkąd idziemy, zna klr szlaku i dcelwe schrnisk - zawiadamiamy GOPR, schrnisk, dyrektra szkły, rdziców. 16. Uczestnicy wycieczek i imprez pwinni być bjęci ubezpieczeniem d następstw nieszczęśliwych wypadków. 17. Pdczas wycieczek szklnych należy przestrzegać następujących zaleceń:

12 A. WYCIECZKI AUTOKAROWE - pjazd przewżący zrganizwaną grypę dzieci lub młdzieży w wieku d 18 lat, znakwany jest z przdu i z tyłu kwadratwymi tablicami barwy żółtej z symblem dzieci barwy czarnej. - w warunkach niedstatecznej widcznści tablice pwinny być świetlne chyba, że są wyknane z materiału dblaskweg. Kierujący tym pjazdem jest zbwiązany włączyć światła awaryjne pdczas wsiadania i wysiadania dzieci i młdzieży. - kierwca psiada ptwierdzenie sprawnści technicznej pjazdu, apteczkę pierwszej pmcy i gaśnicę. Kierwca mże jechać maksymalnie 8 gdzin, w rytmie 4 gdziny jazdy gdzina dpczynku ( Ustawa z dnia 6 września 2001 rku zmianie ustawy - Praw ruchu drgwym Dz.U. 129 pz. 1444) piekun musi przebywać ze swją grupą w pjeździe, nie wln rzdzielać grupy na dwa lub więcej pjazdów, ilść uczestników wycieczki nie mże przekraczać ilści miejsc siedzących w pjeździe, przejście w autkarze musi być wlne, piekunwie zajmują miejsca przy drzwiach raz w części śrdkwej autkaru, uczniwie sprawiający trudnści wychwawcze raz źle znszący pdróż siedzą przy piekunach, należy zabrnić w czasie przejazdu: spacerwania p autkarze; pdnszenia się ze swich miejsc; siedzenia tyłem; siedzenia na parciu raz jedzenia i picia ze szklanych pakwań, kierwnik wycieczki pwinien dyspnwać apteczką pierwszej pmcy, bagaż uczestników pwinien być umieszczny w bagażniku i na półkach, przerwy dla zapewnienia dpczynku i załatwienia ptrzeb fizjlgicznych należy rganizwać tylk na terenie specjalnych parkingów, w czasie pstju należy zabrnić wchdzenia na jezdnię i jej przekraczania, p każdej przerwie rganizatr sprawdza becnść uczestników. B. PRZEJAZDY POCIĄGAMI piekun musi przebywać z grupą w wagnie, nie wln rzdzielać grupy na dwa lub więcej wagnów, w tym celu wskazane jest dknywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów, zasady rzmieszczani uczniów i bagażu raz zapewnienie śrdków pierwszej pmcy - jak w przypadku przejazdu autkarem, należy zabrnić ucznim puszczania wagnu i wychylania się przez kna, w czasie pstju pciągu uczniwie pwinni znajdwać się na swich miejscach siedzących, bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem przejeździe grupwym raz legitymacje szklne uczestników pwinien psiadać kierwnik wycieczki. C. ZASADY PORUSZANIA SIĘ Z GRUPĄ W MIASTACH przed rzpczęciem zwiedzania biektu lub miasta, każdy uczestnik musi być

13 pinfrmwany harmngramie wycieczki adresie / miejscu pbytu dcelweg, aby w razie zgubienia się ptrafił pdać pwyższe infrmacje, w trakcie pieszeg pruszania się z grupą w terenie miejskim piekunwie pwinni tak pdzielić bwiązki, by jeden z nich znajdwał się na czele grupy i kierwał nią, a drugi idąc na kńcu zamykał ją, piekun zamykający grupę nie mże dpuścić, by któryś z uczniów pzstał za nim, baj piekunwie pwinni pruszać się w granicach wzajemneg kntaktu wzrkweg, aby zapbiec zbytniemu rzciągnięciu grupy, prwadzenie grup p ulicach,drgach i terenach publicznych pwinn dbywać się zgdnie z przepisami ruchu drgweg, szczególną strżnść należy zachwać przy przechdzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechdzenie pwinn dbyć się w taki spsób, by cała grupa przekrczyła jezdnię razem, w przypadku krzystania ze śrdków kmunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki : znajdwali się w jednym pjeździe lub w jednej jeg części (dtyczy pciągu, tramwaju,metra ), znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać, znali rientacyjny czas przejazdu lub ilść przystanków d przejechania, psiadali ważne bilety na przejazd, UWAGA!!! W ciągu statnich kilku lat, władze niektórych miast wprwadziły bwiązek krzystania z usług miejscwych przewdników w trakcie ich zwiedzania. Fakt ten należy uwzględnić przygtwując wycieczkę szklną. WYCIECZKI ROWEROWE - w wycieczkach rwerwych mgą brać udział uczniwie, którzy ukńczyli 12 lat i psiadają kartę rwerwą. Długść trasy d 50 km dziennie. Z tyłu i przdu bezwzględnie jadą sby drsłe. Odległść d rweru d rweru nie pwinna przekraczać 5 m. Przerwa między grupami, c najmniej 150 m. Oznaczenia: z przdu biała chrągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamntwany przy sidełku rwerwym. E. WYCIECZKI PIESZE GÓRSKIE - zaleca się, aby wycieczki piesze górskie były prwadzne przez przewdników turystycznych;

14 - wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich /pwyżej 1000 m n.p.m./ raz na terenach parków nardwych i rezerwatów przyrdy mgą prwadzić tylk przewdnicy górscy; - wyruszając w góry należy dkładnie zaplanwać trasę, uwzględniając wiek, płeć raz mżliwści uczestników; przed wyruszeniem na trasę, każdy uczestnik musi być pinfrmwany harmngramie wycieczki, trasie, klrze szlaku, adresie / miejscu pbytu dcelweg, aby w razie zgubienia się ptrafił pdać pwyższe infrmacje, w trakcie pieszeg pruszania się z grupą na trasie, piekunwie pwinni tak pdzielić bwiązki, by jeden z nich znajdwał się na czele grupy i kierwał nią, a drugi idąc na kńcu zamykał ją, piekun zamykający grupę nie mże dpuścić, by któryś z uczniów pzstał za nim, baj piekunwie pwinni pruszać się w granicach wzajemneg kntaktu wzrkweg, aby zapbiec zbytniemu rzciągnięciu grupy, 11. Pstanwienia kńcwe. 1. Uczniwie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klaswej rganizwanej w dniach zajęć szklnych mają bwiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektra. 2. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umżliwiającymi dntwanie frekwencji, wychwawca dłącza d dpwiednieg dziennika klasweg. 3. Kierwnik wycieczki pwinien zaprpnwać rdzicm ddatkwe ubezpieczenie jej uczestników raz pinfrmwać ich knsekwencjach braku ubezpieczenia. 4. W razie wypadku uczestników wycieczki stsuje się dpwiedni przepisy dtyczące pstępwania w razie wypadków w szkłach i placówkach publicznych. 5. Wbec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte knsekwencje zgdnie z kryteriami cen z zachwania zawartych w wewnątrzszklnym systemie ceniania. 6. W przypadku rażąceg naruszenia przez ucznia bwiązków uczestnika wycieczki, zawartych w 6 niniejszeg regulaminu, zawiadamia się jeg rdziców (prawnych piekunów) raz dyrektra szkły. Rdzice (prawni piekunwie) zbwiązani są d natychmiastweg debrania dziecka z wycieczki.

15 7. W sprawach nie uregulwanych niniejszym regulaminem stsuje się dpwiedni przepisy Kdeksu Pracy, Statutu Szkły raz rzprządzeń MEN w sprawie gólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkłach i w sprawie zasad i warunków rganizwania przez szkły krajznawstwa i turystyki. ZAŁĄCZNIKI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo