CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A."

Transkrypt

1 PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ II MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA DLA: UZDROWISKA SZCZAWNO - JEDLINA S.A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi jednocześnie integralną część oferty Wykonawcy po wypełnieniu lub uzupełnieniu miejsc do tego wskazanych przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca załącza niniejszy Opis zaparafowany w prawym dolnym rogu na każdej stronie i podpisany we wskazanym miejscu. Na żadnej stronie nie może być jakichkolwiek skreśleń lub poprawek chyba,że wyraził na nie zgodę Zamawiający. 2. Należy dokładnie zapoznać się z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. 3. Cena za ubezpieczenie zawarta w ofercie Wykonawcy powinna być podana za okres trwania zamówienia tj. od z uwzględnień wszystkich zapisów szczególnych. 4. Okres zamówienia dzieli się na dwa roczne okresy ubezpieczenia: tj. od tj. od Każdy z okresów rocznych potwierdzany jest dokumentami ubezpieczenia. 5. Wykonawca przyjmuje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych aktualnie istniejący i stosowanych we wszystkich obiektach Zamawiającego jako całkowicie wystarczający dla potrzeb prawidłowego ubezpieczenia. Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, o których wiedział przed zawarciem umowy uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 6. Dla poszczególnych zadań/ ubezpieczeń będą miały zastosowanie klauzule poszerzające ochronę: klauzulę fakultatywne (F) oraz klauzule obligatoryjne(o). Klauzule obligatoryjne wymagane są przez Zamawiającego. Brak którejkolwiek powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 7. Cena zawarta w ofercie Wykonawcy ma być podana za okres zamówienia z uwzględnieniem wszystkich zapisów szczególnych (klauzule) wg stosownego złącznika 2M (formularza ofertowego) do SIWZ. Wykonawca przyjmuje, że cena oferty - składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci ratalnej wg poniższego harmonogramu za dany okres odpowiedzialności z uwzględnieniem poniższego;. - 4 raty -pierwsza płatność z zadania 1 do , następne co trzy miesiące i do ostatniego dnia danego miesiąca w którym ma nastąpić płatność kolejnej raty. W kolejnym roku ubezpieczeniowym w analogicznym terminie. - 2 raty -pierwsza płatność z zadania 2 w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony, następna za pół roku. W kolejnym roku ubezpieczeniowym w analogicznym terminie. Wykonawca zobowiązuje się, że w razie szkody nie będzie potrącał z należnego odszkodowania rat pozostałych do opłacenia całkowitej składki, ani nie uzależni wypłaty odszkodowania od opłacenia tych rat. 8. Sumy ubezpieczenia podane w Opisie do SIWZ dotyczą stanu majątkowego na dzień i mogą podlegać : aktualizacji na zgodnie z klauzulą aktualizacji sumy ubezpieczenia po rozpoczęciu ochrony, aktualizacji w trakcie okresu zamówienia. Strona 1 z 29

2 8. Dla celów precyzyjnego dookreślenia i dalszego stosowania przyjmuje się następujące znaczenie określeń: Zamawiający /Ubezpieczający/ Ubezpieczony: UZDROWISKO SZCZAWNO- JEDLINA S.A. Wykonawca /Ubezpieczyciel Zadanie 1 : CPV Ubezpieczenia mienia w zakresie all risk (AR), Zadanie 2 : CZĘŚĆ II MIENIE Ubezpieczenia komunikacyjne w skład którego wchodzą: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu(oc) CPV Ubezpieczenie dobrowolne pojazdów w zakresie Auto Casco (AC)-CPV Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)-CP Ad. Zadanie 1 : Ubezpieczenia mienia w zakresie all risk, 1. Dane do oceny ryzyka wykaz mienia : Ryzyko rozproszone w obrębie lokalizacji działania ; Szczawno Zdrój ryzyko rozproszone na poszczególne lokalizacje/adresy, Jedlina Zdrój - ryzyko rozproszone na poszczególne lokalizacje/adresy. Konstrukcja obiektów; wykazane do ubezpieczenia budynki sanatoryjne są murowane, pokryte dachówką lub papą. Niektóre konstrukcje dachów drewniane. Większość budynków ma charakter zabytkowy- można je zobaczyć na Stan Techniczny : bardzo dobry,dobry, niski lub średni stan zużycia technicznego. Prowadzone są działania w kierunku stałej poprawy stanu technicznego wykorzystywanych obiektów (remonty, modernizacje, ulepszenia). Zabezpieczenia p. pożarowe budynków: drogi pożarowe, ewakuacyjne, miejsca ze sprzętem gaśniczym oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami p/poż. Standardowe zabezpieczenia p/poż hydranty, gaśnice. Prowadzona jest okresowa kontrola zgodnie z obowiązującymi normami p/poż. Pracownicy przechodzą szkolenia na wypadek pożaru i ewakuacji. Zabezpieczenia p. pożarowe: drogi pożarowe, ewakuacyjne, miejsca ze sprzętem gaśniczym oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami p/poż. Prowadzona jest okresowa kontrola zgodnie z obowiązującymi normami p/poż. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcje prowadzenia ewakuacji. Istnieją opracowane procedury w sytuacji zagrożeń. Obiekty mają stały dozór : w części mienia -firma ochroniarska od godz firma ochroniarska wykonuje stały dozór obiektów,: w części mienia dozór pracownicy ubezpieczającego. Strona 2 z 29

3 Opis ogólny i konstrukcji ubezpieczanych budynków zawiera tabela :budynki w lokalizacjach prowadzonej działalności/wg poniższego/. 1.Miejscowość: SZCZAWNO ZDRÓJ 1.1.BUDYNKI LP Nazwa, adres i rodzaj obiektu (produkcyjny, magazynowy, sanatoryjny, mieszkalny, inny) WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI Uzdrowisko Szczawno-Jedlina Spółka Akcyjna do ubezpieczenia na /stan r/ Suma ubezpieczenia (KB księgowa brutto w zł) Rok budowy/ przebud owy Opis ogólny m 2 powierzchni użytkowej, ilość kondygnacji, budynek w zabudowie zwartej, wolnostojącej, ostatnie remontyczego dotyczyły Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego Rodzaj materiałów z których wykonano ściany, stropy Zabezpiecze nia p/poż. i przeciwkra -dzieżowe w danym budynku Rodzaj instalacji technicznej w obiekcie (wymienić):elektryczna, gazowa, co, wodna, przepięciowa, inna Sanatorium Dom Zdrojowy ul. Kolejowa Sanatorium Mieszko ul. Wojska Polskiego 4 obecnie nie jest prowadzona działalność lecznicza 3 Budynek dawnej portierni ul. Wojska Polskiego 4 rodzaj: lokal użytkowy 4. Sanatorium Dąbrówka ul. Wojska Polskiego , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 4 Remonty : roboty odtworzeniowe elementów architektury-gzymsy, roboty remontowo-malarskie pokoi klatki schodowej, antresoli i sali telewizyjnej; remont dachu, adaptacja sanitariatów na gabinety balneologiczne; prace renowacyjne w holu głównym - renowacja parkietu; prace konserwatorskie w holu ; roboty remontowo-bud. korytarza i jadalni; remont pokoi kuracyjnych., remont i modernizacja fitness , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 płatwiowokleszczowa Dach z dachówki ceramicznej karpiówki. dachówką 2 586, Powierzchnia użytkowa 10 m 2 papą , Powierzchnia użytkowa 845,1m 2 Ilość kondygnacji 2 Przebudowa i modernizacja pokoi kuracyjnych, wyk. instalacji przywoławczej, dachówką Strop nad piwnicą żelbetowy, nad Ii II p. ceramiczny, nad III p. o konstrukcji drewnianej. Ściany murowane z cegły pełnej Stropy drewniane Ściany murowane z cegły pełnej 28szt. gaśnic 4szt. agregaty 10 szt. hydranty 12szt. gaśnic 3 szt. hydranty Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa, przeciwpożarowa (w trakcie realizacji). Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa. Murowany 1 szt. gaśnic elektryczna Strop nad piwnicą i kotłownią ogniotrwały Stropy między piętrami drewniane Ściany murowane z cegły pełnej 4szt. gaśnic 2 szt. hydranty Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa. Strona 3 z 29

4 5. Sanatorium Anka ul. Wojska Polskiego 6 6. Sanatorium Młynarz ul. Wojska Polskiego 3 7 Budynek na agregat prądotwórczy ul. Wojska Polskiego 3 rodzaj: magazynowy 8 Garaże 3 szt. ul. Wojska Polskiego 3 rodzaj: lokal garażowy 9 Sanatorium Pionier ul. Potockiego Sanatorium Korona Piastowska ul. Wojska Polskiego 1 11 Sanatorium Cis ul. Sienkiewicza 5 12 Sanatorium Zuch ul. Sienkiewicza 10 obecnie nie jest prowadzona działalność lecznicza 13 Budynek szkoły przy Sanatorium Zuch ul. Ogrodowa , Powierzchnia użytkowa 488,5 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 2 727,8 m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : przebudowa części byłego bloku żywienia na gabinety zabiegowe; montaż dźwigu osobowego 8 159, Powierzchnia użytkowa15 m 2 Parterowy wolnostojący blachą, dach z dachówki, przybudówka kryta papą termozgrzewalną papą 3 609,48 Powierzchnia użytkowa 45 m 2 papą , Powierzchnia użytkowa 523,9 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty: częściowa wymiana instalacji wod-kan i cwu; dostosowanie pomieszczeń po byłej kuchni na salę ćwiczeń na przyrządach; ułożenie wykładziny w Sali gimnastycznej, montaż dźwigu osobowego , Powierzchnia użytkowa 768 m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : ułożenie wykładzin z atestem p.pożarowym na korytarzach i klatki schodowej , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 4 Wykonanie instalacji przywoławczej , Powierzchnia użytkowa 435 m 2 Ilość kondygnacji 3 Stropy betonowe Ściany murowane z cegły pełnej Stropy drewniane Ściany murowane z cegły pełnej 6 szt. gaśnic Klapa dymna 2szt.hydranty 17 szt. gaśnic 2szt. hydranty Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa. Murowany 1 szt. gaśnic elektryczna Murowany papą Stropy betonowe, ściany murowane z cegły pełnej dachówką, przybudówka kryta papą dachówką, dachówką, dachówką, Strop nad piwnicą ogniotrwały Stropy między piętrami drewniane Stropy drewniane ściany murowane z cegły Stropy drewniane ściany murowane z cegły Stropy drewniane, ściany murowane z cegły Zabezpieczen ie p.poż po stronie najemcy 8 szt. gaśnic 4 szt. hydranty 13 szt. gaśnic 4 szt. hydranty 10 szt. gaśnic 3szt.hydranty 10 gaśnic 4szt.hydranty - Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa, przeciwpożarowa. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna. komputerowa 5 szt. gaśnic Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna. Strona 4 z 29

5 14 Zakład Przyrodoleczniczy Ul.Sienkiewicza , Powierzchnia użytkowa 5 112,4 m 2 Ilość kondygnacji 2 Remonty :: budowa kotłowni gazowej roboty instalacyjno-budowlane,montaż kolektorów słonecznych, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.,gaz. elektrycznej; roboty rem-malarskie wejścia głównego, klatki schodowej,korytarzy, dachówką, Stropy drewniane, stropy przyziemia ceramiczne, ściany murowane z cegły 15 szt. gaśnic 5 hydrantów Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa, monitoring ( firma zewnętrzna. 15 Budynek magazynowy ul. Sienkiewicza 1 rodzaj: magazynowy 16 Hala Spacerowa ul. Kościuszki 23 rodzaj- budynek hala, rekreacyjna, ogólnodostępna 17 Pijalnia Wód Leczniczych ul. Kościuszki 23 rodzaj: leczniczy, zabiegowy 18 Rozlewnia Wód Mineralnych ul. Sienkiewicza 4 rodzaj: produkcyjny 19 Budynek dawnej portierni ul. Sienkiewicza 4 rodzaj: magazynowy 8 697, Powierzchnia użytkowa 20 m 2 Parterowy wolnostojący , Powierzchnia użytkowa 1 404,3 m 2 Budynek połączony z Pijalnią Wód Leczniczych Remonty: wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru , / 1996 Powierzchnia użytkowa 883,9 m 2 Budynek dwukondygnacyjne, podpiwniczony Budynek połączony z Halą Spacerową Remonty : wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru , Powierzchnia użytkowa 1366,2 m 2 Ilość kondygnacji 2 Budynek połączony z budynkiem warsztatowym Remonty : prac remontowe i.malarskie pom. Biurowych , Powierzchnia użytkowa15 m 2 Parterowy wolnostojący papą pokryciem Tegolą pokryciem Tegolą dachówką, papą Murowany 1 szt. gaśnic elektryczna Stropy drewniane, ściana od ul. Kościuszki murowana, od strony parku drewn. o konstrukcji słupowej, otwarta. Kondygnacja parteru o konstrukcji ścian murowanych z cegły, konstrukcja stropu belkowa z drewna klejonego Stropy żelbetowe, ściany murowane z cegły System SAP Czujki dymu Podłączenie systemu do PSP Wałbrzych 4szt. gaśnice 4szt. hydranty System SAP Czujki dymu Podłączenie systemu do PSP Wałbrzych Elektryczna,, wodno-kanalizacyjna. Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, przeciwpożarowa, monitoring ( firma zewnętrzna). 5 szt. gaśnic Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa monitoring ( firma zewnętrzna). Murowany 1 szt..gaśnic elektryczna 20 Budynek dawnej Pralni ul. Sienkiewicza 2 rodzaj: magazynowy , Powierzchnia użytkowa 413 m 2 Ilość kondygnacji 2 Budynek połączony z budynkiem dawnej Kotłowni Głównej. dachówką, Stropy drewniane, nad piwnicami sklepiania odcinkowe na dźwigarach stalowych, ściany murowane z cegieł 4 szt gaśnic Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Strona 5 z 29

6 21 Budynek dawnej Kotłowni Głównej ul. Sienkiewicza 2 rodzaj: nie użytkowany , Powierzchnia użytkowa 495 m 2 Ilość kondygnacji 1 Budynek połączony z budynkiem dawnej Pralni papą Strop drewniany, ściany murowane z cegieł 4szt. gaśnice Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. 22 Budynek warsztatowy ul. Sienkiewicza 3 Rodzaj: magazynowy , Powierzchnia użytkowa 207 m 2 Ilość kondygnacji 1 Budynek połączony z budynkiem Rozlewni Wód Mineralnych., dachówką Strop drewniany, ściany murowane z cegieł 1szt.gaśnica Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. 23 Budynek gospodarczy ul. Ogrodowa 4 rodzaj: magazynowy 24 Szopa ul.ogrodowa 4 rodzaj: magazynowy , Powierzchnia użytkowa 202 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 20 m 2 Parterowa, wolnostojąca papą papą Strop drewniany, ściany murowane z cegieł 1 szt. gaśnic Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Drewniana 1 szt. gaśnic elektryczna 25 Szopa ul. Ogrodowa 4 rodzaj: magazynowy 26 Pomieszczenia biurowe ul. Topolowa 6 rodzaj: portiernia 27 Wiata ul. Topolowa 6 rodzaj: magazynowy 28 Wiata ul. Topolowa 6 rodzaj: magazynowy 29 Wiata ul. Topolowa 6 rodzaj: magazynowy 30 Budynek Dyrekcji ul. Ratuszowa 1 Rodzaj: biurowy Suma ubezpieczenia budynków w lokalizacji SZCZAWNO-ZDRÓJ 8 762, Powierzchnia użytkowa 20 m 2 Parterowa, wolnostojąca 4.058, Powierzchnia użytkowa 15 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 200 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 300 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 800 m 2 Ilość kondygnacji , Powierzchnia użytkowa 899 m 2 Ilość kondygnacji 3 Budynek w zabudowie zwartej ,00 papą papą Konstrukcja metalowa, kryty blachodachówką Konstrukcja metalowa, kryty blachodachówką Konstrukcja metalowa, kryty blachodachówką dachówką, papą termozgrzewalną, blachą Drewniana 1 szt. gaśnic elektryczna Murowany 2 szt. gaśnic Elektryczna, wodno-kanalizacyjna. blacha blacha blacha Stropy drewniane, nad piwnicą ceramiczne typu okleina ściany murowane z cegły Obowiązek zabezpieczeni a po stronie użytkownika Obowiązek zabezpieczeni a po stronie użytkownika Obowiązek zabezpieczeni a po stronie użytkownika 5szt.gaśnic Elektryczna Elektryczna Elektryczna Elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, komputerowa, monitoring ( firma zew.) Strona 6 z 29

7 1. Miejscowość: SZCZAWNO ZDRÓJ 1.2. BUDOWLE LP Nazwa, adres i rodzaj obiektu (produkcyjny, magazynowy, sanatoryjny, mieszkalny, inny) Suma ubezpieczenia (KB księgowa brutto w zł) Rok budowy/ przebud owy Opis ogólny m 2 powierzchni użytkowej, ilość kondygnacji, budynek w zabudowie zwartej, wolnostojącej, ostatnie remontyczego dotyczyły Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego Rodzaj materiałów z których wykonano ściany, stropy Zabezpiecze nia p/poż i przeciwkrad zieżowe w danym budynku Rodzaj instalacji technicznej w obiekcie (wymienić):elektryczna, gazowa, co, wodna, przepięciowa, inna Droga dojazdowa do Sanatorium Dom Zdrojowy ul. Kolejowa 14 od strony ul. Wojska.Polsk , Powierzchnia utwardzona 2 Ogrodzenie przy Sanatorium Dom Zdrojowy ul. Kolejowa 14 3 Stanowisko na kontenery przy Sanatorium Dom Zdrojowy ul. Kolejowa 14 4 Ogrodzenie Sanatorium Mieszko Dąbrówka Anka ul. Wojska Polskiego Przewody sieci rozdzielczej gazu dz.540-sanat. Pionier ul. Potockiego 4 6 Przewody sieci rozdzielczej gazu dz.540/488-sanatorium Pionier ul. Potockiego 4/Narciarska 1 7 Utwardzenie nawierzchni- plac Sanatorium Korona Piastowska ul. Wojska Polskiego 1 8 Ujęcie źródła Dąbrówka w Sanatorium Korona Piastowska ul. Wojska Polskiego 1 9 Ogrodzenie Sanatorium Zuch ul. Sienkiewicza Drogi dojazdowe 2 szt przy Sanatorium Zuch ul. Sienkiewicza , Kraty stalowe ozdobne , Betonowy 8 204, Częściowo żelazne na podmurówce, częściowo drewniane , , Przewody ciepłownicze , Powierzchnia utwardzona betonowa , , Siatka na słupkach żeliwnych i betonowych 1 958, , Powierzchnia utwardzona do szkoły Powierzchnia utwardzona betonowa do sanatorium 11 Plac utwardzony - Sanatorium Zuch ul. Sienkiewicza , Powierzchnia utwardzona betonowa Strona 7 z 29

8 12 Zbiornik podziemny w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 13 Przewody wodociągowe Zakład Przyrodoleczniczy ul. Sienkiewicza 4 14 Ujęcie źródła w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 15 Ujęcie źródła Młynarz w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 16 Ujęcie źródła W Podworcu w Zakładzie Przyrodoleczniczy, ul. Sienkiewicza 1 17 Ujęcie źródła Ludwiki w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 18 Ujęcie źródła W Chodniku w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 19 Zbiorniki podziemne w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 20 Ujęcie wody Apteczne w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul. Sienkiewicza 1 21 Ujęcie źródła Mieszko w Pijalni Wód Mineralnych ul. Kościuszki Ujęcie źródła Marta koło RWM ul. Sienkiewicza 4 25 Rurociąg kanalizacyjny ul. Ogrodowa 4 26 Nawierzchnia utwardzona przy RWM ul. Sienkiewicza 4 27 Ogrodzenie przy RWM ul. Sienkiewicza 4 28 Tunel przemysłowy przy RWM ul. Sienkiewicza 4 29 Tunel nieprzechodni przy RWM ul. Sienkiewicza 4 30 Ogrodzenie ul. Ogrodowa 4 31 Plac utwardzony ul. Topolowa , , , , , , , , , , , , , , , Transport wody mineralnej , Transport wody mineralnej , Siatka na podmurówce betonowej i żelaznych słupkach , Strona 8 z 29

9 32 Sieć hydrantowa ul. Topolowa 6 33 Ogrodzenie 2 szt. ul. Topolowa 6 39 Odwiert Nr 14 + Obudowa odwiertu Ul. Zdrojowa Suma ubezpieczenia budowle Szczawno Zdrój 9 567, , , , , , Siatka stalowana podmurówce betonowej Siatka na stalowych słupkach RAZEM BUDYNKI i budowle w lokalizacji Szczawno- Zdrój = ,71 zł 2.Miejscowość: JEDLINA ZDRÓJ 2.1. BUDYNKI LP Nazwa, adres i rodzaj obiektu (produkcyjny, magazynowy, sanatoryjny, mieszkalny, inny) Suma ubezpieczenia (KB księgowa brutto w zł) Rok budowy/ przebud owy Opis ogólny m 2 powierzchni użytkowej, ilość kondygnacji, budynek w zabudowie zwartej, wolnostojącej, ostatnie remonty-czego dotyczyły Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego Rodzaj materiałów z których wykonano ściany, stropy Zabezpieczenia p/poż i przeciwkradzieżowe w danym budynku Rodzaj instalacji technicznej w obiekcie (wymienić):elektryczna, gazowa, co, wodna, przepięciowa, inna Sanatorium Dom Zdrojowy Pl. Zdrojowy 1 Rodzaj: sanatoryjno- zabiegowy 16szt.gaśnic 6szt.hydrantów , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : roboty rem.-bud. elewacji; budowa dźwigu osobowego wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.; wyk. robót rem-bud. w pokojach.; adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na wydawalnię posiłków i jadalnię papą/blachą Strop drewniany, ściany murowane z cegieł elektryczna gazowa centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa 2. Sanatorium Warszawianka Pl. Zdrojowy 3 Rodzaj: sanatoryjny obecnie nie jest prowadzona działalność lecznicza 3 Sanatorium Teresa Pl. Zdrojowy 9 Rodzaj: sanatoryjno - zabiegowy , Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : naprawa komina wentylacyjnego; wykonanie robót rem-bud..w pokojach , /200 9 Powierzchnia użytkowa m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : wykonanie kompleksowych robót remontowo-bud.montaż dźwigu osobowego, dachówką dachówką/papą Strop drewniany, ściany murowane z cegieł Stropy żelbetowe, ściany murowane z cegieł 6szt.gaśnic 4szt. hydranty System SAP Klapa dymna 8szt. gaśnic elektryczna centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa sieć cieplna elektryczna centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa sieć cieplna przeciwpożarowa Strona 9 z 29

10 4 Sanatorium Halina ul. Niepodległości 3 Rodzaj: sanatoryjny obecnie nie jest prowadzona działalność lecznicza , Powierzchnia użytkowa 831 m 2 Ilość kondygnacji 3 Remonty : przebudowa wewnętrznej inst. elektrycznej w pokojach; roboty rem. - bud. na ciągach komunikacyjnych i w pokojach Stropodach żelbetowy kryty papą Stropy żelbetowe, ściany murowane z cegieł 6szt.gaśnic elektryczna centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa sieć cieplna 5 Budynek punktu żywienia: Pl. Zdrojowy 4 Rodzaj: gastronomiczny 6 Budynek Pijalni Wód Mineralnych Pl. Zdrojowy 4 Rodzaj: zabiegowy Suma ubezpieczenia budynki Jedlina Zdrój , /200 2 Powierzchnia użytkowa 507 m 2 Ilość kondygnacji -1 Wykonanie kompleksowych robót rem.bud.,montaż dźwigów towarowych , Powierzchnia użytkowa 72 m 2 Wykonanie kompleksowych rob.rem.-bud ,37 Stropodach żelbetowy pokryty gontem bitumicznym typu kerabit Stropy żelbetowe monolityczne, ściany z cegły ceramicznej i bloczków z betonu komórkowego 4 szt. gaśnic 2szt.hydranty 1szt. gaśnic elektryczna gazowa centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna telefoniczna komputerowa sieć cieplna elektryczna centralnego ogrzewania wodno-kanalizacyjna sieć cieplna 2.Miejscowość: JEDLINA ZDRÓJ 2.2. BUDOWLE LP Nazwa, adres i rodzaj obiektu (produkcyjny, magazynowy, sanatoryjny, mieszkalny, inny) Suma ubezpieczenia (KB księgowa brutto w zł) Rok budowy/ przebud owy Opis ogólny m 2 powierzchni użytkowej, ilość kondygnacji, budynek w zabudowie zwartej, wolnostojącej, ostatnie remonty-czego dotyczyły Konstrukcja i rodzaj pokrycia dachowego Rodzaj materiałów z których wykonano ściany, stropy Zabezpieczenia p/poż i przeciwkradzieżow e w danym budynku Rodzaj instalacji technicznej w obiekcie (wymienić):elektryczna, gazowa, co, wodna, przepięciowa, inna Ogrodzenie przy Sanatorium Teresa Pl. Zdrojowy , Przewody sieci rozdzielczej pomiędzy obiektami Pl. Zdrojowy 3 Odwiert J 300 Pl. Zdrojowy 4 4 Przyłącze gazowe Plac Zdrojowy 5 Przyłącze elektroenergetyczne Plac Zdrojowy , Przewody doprowadzające gorącą wodę do budynków , , , Strona 10 z 29

11 6 Sieć wody mineralnej Plac zdrojowy Suma ubezpieczenia budowle Jedlina Zdrój , ,00 RAZEM BUDYNKI i budowle w lokalizacji Jedlina Zdrój = ,37 zł UWAGA: większość ubezpieczanych budynków można obejrzeć na stronie internetowej Zamawiającego Oświadczenie Ubezpieczającego się dotyczące ryzyka powodziowego : W ocenie Ubezpieczającego się budynki, budowle wyżej wymienione, które wykorzystuje w swej działalności NIE znajdują się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, tzn. takich terenach które obejmują: a) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska, b) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, c) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na: d) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, e) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią", Razem sumy ubezpieczenia gr I i II : budynki i budowle w wartości księgowej brutto ,08 zł Strona 11 z 29

12 2. Szkodowość za okres od do : Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk : wypłacono 4 szkody (szkody wod-kan, deszcz nawalny) na kwotę zł; wypłacono 3 szkody (deszcz nawalny, huragan, pożar) na kwotę zł; - do dnia wypłacono jedną szkodę na kwotę 4577zł / deszcz nawalny zalanie kotłowni/. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku brak szkód. Szyby od stłuczenia brak szkód. 3. Opis szczegółowy wymaganego i minimalnego zakresu oraz parametrów merytorycznych ochrony Zakres ubezpieczenia: Przedmiot i suma ubezpieczenia: Przedmiot ubezpieczenia Budynki (wraz z wszelkimi instalacjami wewnętrznymi i doprowadzającymi ) wg wykazu dla lokalizacji (Tabela budynki, budowle AR wg lokalizacji Budowle wg wykazu dla lokalizacji (Tabela budynki, budowle AR wg lokalizacji ) Ochrona objęte są wszystkie szkody powstałe w wyniku niezdefiniowanych zdarzeń losowych ( za wyjątkiem enumeratywnie i w sposób zdefiniowany wyłączonych z ochrony ubezpieczeniowej), a w tym, w szczególności ochroną objęte są zdarzenia spowodowane przez ; ogień, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego, silny wiatr, powódź, grad, obsunięcie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych, skażenia i zanieczyszczenia mienia na skutek zdarzeń objętych ochroną, deszcz nawalny, napór i ciężar zalegającego śniegu lub lodu oraz skutki jego osuwania się i/lub roztapiania się, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew lub innych przedmiotów na ubezpieczone mienie, dewastacja, oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi, objętymi zakresem ubezpieczenia, katastrofa budowlana (wg definicji ), kradzież z włamaniem i rabunek, zjawisko indukcji, przepięcia(przetężenia) spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn, przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie oraz inne ryzyka, które nie wyłącza się z ochrony w warunkach ubezpieczyciela, a powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy obiektów niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni, o ile Ubezpieczający ustanowił stały dozór tych obiektów. Określenie w/w zakresu opisuje niektóre przyczyny szkód objętych ochroną, nie służy natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń powyżej wymienionych jeżeli warunki Wykonawcy są korzystniejsze. określone w wykazach mienia do ubezpieczenia środki trwałe i obrotowe, stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie określonego tytułu prawnego lub stanowiące własność osób trzecich,, mienie osobiste i przedmioty osobistego użytku zatrudnionych pracowników u Ubezpieczającego. System ubezpieczenia Rodzaj wartości Sumy stałebrak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie)* Sumy stałebrak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie)* Suma ubezpieczenia (w okresie rocznym w PLN ) Księgowa brutto ,37 Księgowa brutto ,71 Strona 12 z 29

13 Urządzenia, maszyny, aparaty, wyposażenie (wg grup KRŚT 3,4,5,6,8, w tym grupa 7- wózki inwalidzkie, do przewozu pacjentów, schodołazy o wartości jednostkowej pow. 1000zł ; Pozostałe wyposażenie (o wartości jednostkowej powyżej. 70 zł ) Sumy stałe - brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie)* Księgowa brutto GR ,69 GR ,88 GR ,93 GR ,85 GR ,33 GR ,16 ===================== Razem: ,84 pierwsze ryzyko ,00 Środki obrotowe Sumy zmienne Koszt wytworzenia/zakupu ,00 Wyposażenie niskocenne, ( o wartości jednostkowej poniżej 70 zł ) pierwsze ryzyko Gotówka dla lokalizacji Sumy stałe - brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie)* wart. Księgowa brutto ,00 Wartość nominalna ,00 Razem : ,92 Szyby i przeszklenia od stłuczenia (dla każdej lokalizacji) ,00 Dewastacja/wandalizm (dla każdej lokalizacji) ,00 Limity kradzieżowe: (dla każdej lokalizacji) Przedmiot ubezpieczenia (kradzież z włamaniem i System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia rabunek) I. Środki trwałe, wyposażenie I ryzyko ,00 bilansowe i niskocenne II. Środki obrotowe I ryzyko ,00 II. Gotówka od rabunku w I ryzyko ,00 transporcie-wartość nominalna III. Gotówka od kradzieży z I ryzyko ,00 włamaniem w lokalu- wartość nominalna IV. Gotówka od rabunku w I ryzyko ,00 lokalu -wartość nominalna V. Kradzież zwykła I ryzyko 5 000,00 * Podstawa wyceny wartości mienia zabytkowego : mienie zabytkowe ubezpieczone jest wg wartości księgowej brutto z zastrzeżeniem, że górną granicą odpowiedzialności jest podana wartość księgową brutto danego środka trwałego. 4. Pozostałe dodatkowe uwarunkowania ochrony - minimalny zakres pojęciowy niżej wymienionych ryzyk -( jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują definiowanie danego ryzyka): dla ryzyk kradzieżowych : Definicja ryzyka kradzieży z włamaniem - uważa się: zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia, Strona 13 z 29

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET

Załącznik nr 1 B / SIWZ 2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II - PAKIET Załącznik Nr 1/B do SIWZ CZĘŚĆ II - PAKIET II - KOMUNIKACJA - UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres obligatoryjny: 1.1.1. Ubezpieczenie mienia, od wszystkich ryzyk polegających na utracie, zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo