INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ. 321 i 322. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA U YTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ODKURZACZ 321 i 322 ZELMER S.A Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska 321_322_166K.p65 1

2 SZANOWNY KLIENCIE! Odkurzacze nasze s¹ produkowane od wielu lat i ciesz¹ siê bardzo dobr¹ opini¹. W kolejnych wersjach stosowaliœmy najlepsze rozwi¹zania poprzednich modeli. Gratulujemy Pañstwu zakupu naszego odkurzacza i porosimy o dok³adne przeczytanie instrukcji przed jego uruchomieniem. Dziêki temu unikn¹ Pañstwo b³êdnej obs³ugi i bêd¹ mogli cieszyæ siê przez wiele lat z bezawaryjnej eksploatacji urz¹dzenia. Spis treœci Charakterystyka odkurzaczy... 1 Dane techniczne... 3 Monta elementów wyposa enia i ich zastosowanie... 4 Pos³ugiwanie siê odkurzaczem... 6 Wa ne wskazówki eksploatacyjne... 9 Ekologia ochrona œrodowiska Karta Zamówieñ czêœci serwisowych Wykaz Punktów Serwisowych Podstawowe Warunki Gwarancji Karta Gwarancyjna 321_322_166K.p65 2

3 Charakterystyka odkurzaczy 1 Odkurzacze u³atwiaj¹ utrzymanie czystoœci pomieszczeñ. Pos³uguj¹c siê nim mo na czyœciæ pod³ogi i posadzki z drewna, kamienia i tworzyw sztucznych, dywany, wyk³adziny pod³ogowe i œcienne, meble, ramy obrazów, otwory okienne i drzwiowe, zbiory ksi¹ ek, zas³ony itp. Odkurzacze rodzin: 321 i 322 wyposa one s¹ w filtr powietrza wlotowego i wylotowego. Jako filtr wylotowy stosuje siê mikrofiltr elektretowy (elektrostatyczny) lub zamiennie w³ókninê filtracyjn¹. Zastosowanie mikrofiltrów zapewnia bardzo wysok¹ skutecznoœæ filtrowania. Zassane powietrze podlega wielokrotnej filtracji, co wp³ywa na polepszenie warunków higienicznych pomieszczeñ, a tym samym sprzyja zachowaniu zdrowia ich u ytkowników. Odkurzacz rodziny 322 wyposa ony jest w du e kó³ka jezdne u³atwiaj¹ce przemieszczanie odkurzacza po mieszkaniu (progi, dywany itp.). Poszczególne typy odkurzaczy w ramach jednej rodziny ró ni¹ siê miêdzy sob¹ moc¹ silnika i sposobem regulacji mocy ssania. Odkurzacze model: i wyposa one s¹ w zwijacz przewodu przy³¹czeniowego. W modelu zastosowano elektroniczny regulator mocy ssania (pokrêt³o na obudowie odkurzacza), pozwalaj¹cy na jej odpowiedni dobór. Obudowy odkurzaczy wykonane s¹ z tworzyw sztucznych. Podstawowym zbiornikiem kurzu jest worek papierowy zwiêkszaj¹cy trwa³oœæ silnika i umo liwiaj¹cy higieniczne opró nianie odkurzacza z nape³nionego zanieczyszczeniami worka. Charakterystycznymi cechami odkurzaczy rodzin 321 i 322 s¹ niewielkie gabaryty i masa oraz mo liwoœæ przenoszenia odkurzacza na pasku. Informacje, na które chcemy zwróciæ szczególn¹ uwagê Pañstwa, ujêto w ramki. 321_322_166K.p65 3

4 2 Charakterystyka odkurzaczy 321_322_166K.p65 4

5 Dane techniczne 3 Dane znamionowe podane s¹ na tabliczce znamionowej wyrobu Zabezpieczenie sieci Urz¹dzenie przystosowane jest do pracy ci¹g³ej Nie wymaga uziemnienia Nie wywo³uje zak³óceñ RTV Spe³nia wymogi bezpieczeñstwa dla urzadzeñ elektrycznych Odkurzacze spe³niaj¹ wymagania norm europejskich 16A Poziom N Odkurzacze model: posiadaj¹ regulacjê mocy ssania, a modele: i posiadaj¹ sta³¹ moc ssania. Typ i wyposa ony jest w zwijacz przewodu przy³¹czeniowego. Typ odkurzacza, moc i pozosta³e parametry podane s¹ na tabliczce znamionowej wyrobu. Typ odkurzacza zbudowany jest wg schematu podanego obok. Odkurzacze model i mog¹ posiadaæ gniazdko do pod³¹czenia elektroszczotki. Odkurzacze model nie posiadaj¹ zwijacza. Przyk³ad oznaczania Typu np E01E 322 = rodzina odkurzaczy = model odkurzacza E = typ silnika E01 = z gniazdkiem E01E = rodzaj filtra Oznaczenie to powinno u³atwiaæ zakup czêœci zamiennych i elementów wyposa enia 321_322_166K.p65 5

6 4 Monta elementów wyposa enia i ich zastosowanie Odkurzacze model posiadaj¹ obrotowy elektroniczny regulator umo liwiaj¹cy p³ynn¹ regulacjê mocy ssania. Mog¹ posiadaæ gniazdko do pod³¹czenia elektroszczotki. W¹ ss¹cy jest podstawowym elementem wyposa enia odkurzacza. Jego giêtkoœæ umo liwia manewrowanie ró nymi czêœciami wyposa enia. Koñcówki wê a wykonane ze sztucznego tworzywa, po³¹czone s¹ z nim w sposób zapobiegaj¹cy skrêcaniu siê wê a podczas pracy. Na jednej z koñcówek znajduje siê otwór z zasuwk¹, s³u ¹cy do regulacji mocy ssania. Rury ss¹ce zwyk³e lub teleskopowe ³¹cz¹ ssawkoszczotkê (lub inne elementy wyposa enia uzupe³niaj¹cego) z wê em ss¹cym zwiêkszaj¹c zasiêg pracy odkurzacza. Zespó³ rur teleskopowych. Funkcje obu typów rur s¹ takie same, lecz konstrukcja rury teleskopowej umo- liwia regulacjê jej d³ugoœci w zale noœci od potrzeb i wzrostu u ytkownika. Przy maksymalnej d³ugoœci rury teleskopowej mo e wyst¹piæ normalne zjawisko uginania siê jej podczas pracy, w miejscu ³¹czenia segmentów. Regulacjê d³ugoœci rury uzyskuje siê poprzez przesuniêcie przycisku A zgodnie ze strza³k¹ umieszczon¹ na nim i ustawienie wymaganej d³ugoœci max 96 cm. Ssawko-szczotka s³u y do odkurzania du ych i twardych powierzchni, np. pod³óg z p³ytek z tworzyw sztucznych, ceramicznych, drewnianych, jak równie du ych i miêkkich powierzchni, np. dywanów i wyk³adzin pod³ogowych i œciennych. 321_322_166K.p65 6

7 Monta elementów wyposa enia i ich zastosowanie 5 Worek papierowy jest podstawowym zbiornikiem kurzu, z którego nie usuwa siê zebranych podczas odkurzania zanieczyszczeñ. Zape³niony worek nale y wyrzuciæ. Nale y wy³¹cznie stosowaæ worki papierowe licencji ZELMER S.A. z logo firmy. Posiadaj¹ one w³aœciwe parametry techniczne (przepuszczalnoœæ, zdolnoœci filtracyjne, wytrzyma³oœæ), co wp³ywa na przed³u enie okresu bezawaryjnej pracy odkurzacza, oraz zalecane jest ze wzglêdów higienicznych. Zakupu worków papierowych mo na dokonywaæ w sklepach lub w formie wysy³kowej, korzystaj¹c z za³¹czonego formularza Karty Zamówieñ. Nie wolno dopuszczaæ do przepe³nienia worka. Grozi to uszkodzeniem odkurzacza. Pasek. Jako element u³atwiaj¹cy przenoszenie odkurzacza w czasie pracy, mo na zastosowaæ specjalny pasek. Odkurzacz mo na przenosiæ trzymaj¹c za uchwyt lub na ramieniu przy pomocy paska. Pasek zak³ada siê po zdjêciu pokrywy przedniej, wsuwaj¹c go na ko³ki i szczeliny znajduj¹ce siê w obszarze rêkojeœci korpusu. D³ugoœæ paska mo na dostosowaæ do indywidualnych wymagañ, mocuj¹c go przy pomocy wybranego zestawu pêtelek. *Wyposa enie uzupe³niaj¹ce: Zakupu wyposa enia uzupe³niaj¹cego (ssawki ma³ej i szczelinowej, szczotki ma³ej oraz paska) mo na dokonywaæ w sklepach, lub w formie wysy³kowej, korzystaj¹c z za³¹czonego formularza Karty Zamówieñ *Ssawka ma³a przeznaczona jest do odkurzania miêkkich powierzchni takich jak: zas³ony, firanki, meble tapicerowane itp. *Szczotka ma³a przeznaczona jest do odkurzania nierównych powierzchni takich jak: ksiêgozbiory, ramy obrazów itp. *Ssawka szczelinowa umo liwia usuwanie zanieczyszczeñ z miejsc trudno dostêpnych, np. przy listwach pod³ogowych, ze szczelin w boazeriach, itp. 321_322_166K.p65 7

8 6 Pos³ugiwanie siê odkurzaczem Przed uruchomieniem odkurzacza nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: Wyci¹gn¹æ przewód przy³¹czeniowy z obudowy odkurzacza (typ i 322.5). Podczas wyci¹gania przewodu wyczuwa siê lekki opór pochodz¹cy od sprêzyny zwijacza. Max. d³ugoœæ przewodu wynosi 5 m. Przy wyci¹ganiu przewodu przy³¹czeniowego nale y zwróciæ uwagê na ó³t¹ opaskê sygnalizuj¹c¹ koniec odwijanego przewodu. Próby dalszego wyci¹gania przewodu (szarpanie) mog¹ doprowadziæ do jego uszkodzenia. W³o yæ wtyczkê do gniazda sieci. Naciskaj¹c przycisk w miejscu oznaczonym uruchomiæ odkurzacz Ustawiæ wymagan¹ moc ssania, odpowiedni¹ do odkurzanej powierzchni, przes³aniaj¹c lub ods³aniaj¹c otwór na rêkojeœci wê a ss¹cego (zasuwka), lub w modelu z elektronik¹ pokrêt³o. Ca³kowite przes³oniêcie wskaÿnika zape³nienia worka kolorem czerwonym kiedy ssawka lub szczotka jest uniesiona nad czyszczon¹ powierzchni¹ informuje, e zachodzi potrzeba wymiany worka Nie wolno dopuszczaæ do przepe³nienia worka. Nale y zwracaæ uwagê na sygnalizacjê wskaÿnika zape³nienia worka. Pos³uguj¹c siê odkurzaczem przy zas³oniêtym wskaÿniku, mo na doprowadziæ do uszkodzenia odkurzacza. Elementy wyposa enia po³¹czyæ ze sob¹ na wcisk. 321_322_166K.p65 8

9 Pos³ugiwanie siê odkurzaczem 7 W celu wymiany worka nale y: Wy³¹czyæ odkurzacz. Wyj¹æ koñcówkê wê a ss¹cego z gniazda pokrywy przedniej. Zwolniæ zaczep pokrywy przedniej, zdj¹æ j¹ z korpusu i od³o yæ na bok. Wyj¹æ zape³niony worek ze zbiornika razem z uchwytem filtra. Zape³niony worek wysun¹æ z uchwytu filtra i zast¹piæ go nowym workiem papierowym. Uchwyt z wymienionym workiem wsun¹æ w prowadnice korpusu, a do oporu. Zagi¹æ woln¹ krawêdÿ worka do wnêtrza zbiornika tak, aby nie le a³a na uszczelce pokrywy. Za³o yæ pokrywê przedni¹ zwracaj¹c uwagê aby nie przytrzasn¹æ worka. W³aœciwe zamkniêcie pokrywy sygnalizuje charakterystyczny trzask. Tylko oryginalne worki ZELMER S.A. zapewniaj¹ prawid³owe i bezpieczne funkcjnowanie odkurzacza. WskaŸnik zape³nienia worka kurzem mo e zadzia³aæ w przypadku zapchania wê a ss¹cego lub po³aczonych z nim elementów wyposa enia. Wówczas nale y: Wyj¹æ koñcówkê wê a z gniazda pokrywy przedniej. Jeœli w okienku pojawi siê bia³y kolor wskaÿnika, oczyœciæ w¹ oraz po³aczone z nim elementy wyposa enia. Po zakoñczeniu pracy nale y: Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda sieci. Naciskaj¹c przycisk w miejscu oznaczonym w zwin¹æ przewód (typ i 322.5). Przy tej czynnoœci nale y przytrzymaæ przewód, aby nie dopusciæ do jego spl¹tania oraz gwa³townego uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza. 321_322_166K.p65 9

10 8 Pos³ugiwanie siê odkurzaczem Filtry powietrza wlotowego i wylotowego powinny byæ wymienione po 5-krotnej wymianie worka papierowego lub wczeœniej, w razie silnego zabrudzenia. W celu wymiany filtra powietrza wlotowego nale y: Zdj¹æ pokrywê przedni¹. Wyj¹æ worek wraz z uchwytem filtra. Wymieniæ filtr wlotowy na nowy. W celu wymiany filtra powietrza wylotowego nale y: Nacisn¹æ zaczep znajduj¹cy siê na os³onie filtra wylotowego i zdj¹æ os³onê z odkurzacza. Zdj¹æ stary filtr i na jego miejscu starannie u³o yæ nowy filtr napisami lub czarn¹ powierzchni¹ na zewn¹trz. Za³o yæ i zatrzasn¹æ os³onê filtra. Filtry powietrza wlotowego i wylotowego nale y wymieniaæ zawsze na nowe, fabrycznie oryginalne. Wa ne wskazówki eksploatacyjne Regularne odkurzanie zapobiega gromadzeniu siê ostrych ziarenek piasku, które mog¹ uszkodziæ w³osy dywanu. Dywany i wyk³adziny dywanowe zaleca siê czyœciæ ssawko-szczotk¹. Dywany o ukoœnym po³o eniu w³osa najlepiej odkurzaæ bocznie do w³osa. Ssawko-szczotkê nale y przesuwaæ po dywanie bez nacisku, wolno i z równ¹ prêdkoœci¹, zbyt szybkie ruchy zmniejszaj¹ skutecznoœæ odkurzania. G³adkie powierzchnie, jak pod³ogi z PCV, parkiety albo marmury, nale y odkurzaæ za pomoc¹ ssawkoszczotki. Niedopuszczalne, w czasie odkurzania, jest stawianie odkurzacza w pozycji pionowej. Zatkane zostaj¹ w ten sposób otwory wylotowe w os³onie filtra. Nagrzane powietrze nie maj¹c ujœcia, mo e doprowadziæ do przegrzania silnika, powoduj¹c jego awariê, lub spowodowaæ deformacje czêœci z tworzyw sztucznych. 321_322_166K.p65 10

11 Wa ne wskazówki eksploatacyjne 9 Przy zbieraniu odpadów z we³ny worek na kurz mo e byæ zape³niony, mimo braku sygnalizacji przez wskaÿnik (kolor bia³y). W tym przypadku nale y wymieniæ worek na nowy. Nie wolno zbieraæ odkurzaczem: Gor¹cego popio³u. Niedopa³ków papierosów i zapa³ek. Ostrych i twardych przedmiotów. Od³amków szk³a. Gipsu, cementu, py³u kamiennego i m¹ki. P³ynów lub wody. Nie wolno u ywaæ odkurzacza do czyszczenia mokrej powierzchni dywanów. Po oczyszczeniu dywanu specjalnym szamponem pieni¹cym nale y poczekaæ a do ca³kowitego jego wyschniêcia, dopiero wtedy mo na u ywaæ odkurzacza. W adnym przypadku nie mo na odkurzaæ z podartym workiem lub uszkodzonymi filtrami, gdy mo e to spowodowaæ uszkodzenie silnika. W czasie przechowywania w¹ ss¹cy mo e byæ zwiniêty, ale nie za³amany. Kontrolowaæ dro noœæ rur i wê a!!! Wiêksze zanieczyszczenia blokuj¹ce przelotowoœæ nale y przed przyst¹pieniem do odkurzania usun¹æ. Pozostawienie ich wewn¹trz dróg ss¹cych mo e spowodowaæ uszkodzenie silnika lub innych czêœci odkurzacza. Po ok. 300 godz. pracy odkurzacza (5 lat eksploatacji) nale y poddaæ go konserwacji w punkcie serwisowym. Przed czyszczeniem odkurzacza wy³¹czyæ przewód przy³¹czeniowy z gniazdka sieci. Czyœciæ odkurzacz tylko z zewn¹trz. Nie wolno u ywaæ ziarnistego œrodka czyszcz¹cego, który móg³by porysowaæ obudowê. Najlepsza do tego celu jest miêkka wilgotna szmatka, z niewielk¹ iloœci¹ œrodka do mycia naczyñ. Nastêpnie czyst¹ szmatk¹ wytrzeæ odkurzacz do sucha. Nale y czyœciæ równie kó³ka jezdne odkurzacza. Z biegiem czasu gromadzi siê na nich brud, który utrudnia ich swobodne obracanie. Skierowanie otworu ss¹cego odkurzacza w dó³ w czasie u ytkowania lub przechowywania mo e spowodowaæ wypadanie kurzu z worka. 321_322_166K.p65 11

12 10 Wa ne wskazówki eksploatacyjne Odkurzacz mo na przechowywaæ w po³o eniu pionowym lub poziomym. Ze wzglêdów higienicznych zaleca siê, aby podczas przechowywania i przenoszenia odkurzacza koñcówka wê a pozosta³a w otworze wlotowym pokrywy przedniej. Przy odkurzaniu firanek, zas³on, mebli tapicerowanych, których materia³y przy pe³nej mocy ssania mog¹ byæ wci¹gane przez ssawkê nale y korzystaæ z mo liwoœci regulowania mocy ssania, odpowiednio j¹ zmniejszaj¹c poprzez obrót pokrêt³a w modelu lub zwiêkszaj¹c otwór na r¹czce wê a ss¹cego (przesuwaj¹c zasuwkê) w modelach i Odkurzacz chroniæ przed wilgoci¹. Podczas pracy unikaæ zawadzania obudow¹ odkurzacza o meble i œciany. Odkurzacz wyposa ony jest w 1 worek papierowy. Zwracaæ uwagê na to, czy izolacja przewodu przy³¹czeniowego nie jest uszkodzona. Osoby nie upowa nione nie mog¹ dokonywaæ adnych napraw w wewnêtrznej instalacji elektrycznej odkurzacza. Je eli przewód zasilaj¹cy nieod³¹czalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on byæ wymieniony przez specjalistyczny zak³ad naprawczy w celu unikniêcia zagro enia. Firma ZELMER S.A. oferuje inne poza wymienionymi w niniejszej instrukcji akcesoria wyposa enia, które rozszerzaj¹ funkcje odkurzacza 321 i 322. Polecamy: Turboszczotkê Zelmer typ 212. Posiada obrotow¹ szczotkê napêdzan¹ powietrzem przep³ywaj¹cym w obudowie ssawki. Elektroszczotkê Zelmer typ 211. Posiada obrotow¹ szczotkê napêdzan¹ silnikiem elektrycznym. Pod³¹czana jest do modelu odkurzacza posiadaj¹cego specjalne gniazdko wtykowe. Stosowanie tych szczotek zdecydowanie zwiêksza skutecznoœæ usuwania zanieczyszczeñ w³óknistych takich jak: sierœæ, w³osy, nici itp. Szczególnie przydatne s¹ w mieszkaniach, w których przebywaj¹ zwierzêta (kot, pies), gdy usuwanie sierœci z dywanów i wyk³adzin jest bardzo uci¹ liwe. Dodatkow¹ zalet¹ elektroszczotki jest jej niezmienna skutecznoœæ pomimo zape³nienia worka. Do modelu odkurzacza posiadaj¹cego gniazdko mo na pod³¹czaæ wy³¹cznie elektroszczotkê typ 211 produkcji ZELMER S.A. Pod³¹czanie jakichkolwiek innych urz¹dzeñ jest zabronione. Mo e to doprowadziæ do zniszczenia lub uszkodzenia tak odkurzacza jak i pod³¹czonego urz¹dzenia. 321_322_166K.p65 12

13 Ekologia ochrona œrodowiska 11 Ekologia - ochrona œrodowiska Po ca³kowitym wyeksploatowaniu urz¹dzenia, nale y pomyœleæ o takiej jego likwidacji aby w jak najmniejszym stopniu zaszkodziæ naszemu œrodowisku i otoczeniu. Nie jest to ani trudne ani zbyt kosztowne, nale y jedynie: 1. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, z wyeksploatowanego urz¹dzenia - po od³¹czeniu go z gniazdka sieci, usun¹æ (odci¹æ) przewód przy³¹czeniowy w celu uniemo liwienia dalszej jego eksploatacji. 2. Posegregowaæ materia³y i oddaæ je w odpowiednim punkcie zbioru: a. opakowania tekturowe, kartony, papier - do zbiornicy makulatury, b. folie i worki z polietylenu (PE) - do zbiornicy PE, c. materia³y metalowe - do zbiornic z³omu. Uzyskane w powy szy sposób materia³y, przekazane zostan¹ w³aœciwym zak³adom, których obowi¹zkiem jest ich ekologiczne przetworzenie lub likwidacja. Za organizacjê odpowiednich zbiornic materia³ów do recyklingu, jak równie odpowiedni¹ informacjê o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne s¹ Urzêdy Gmin i Powiatów. Od naszej kultury i zrozumienia problemu ochrony œrodowiska, zale y jego stan. 321_322_166K.p65 13

14 Szanownym U ytkownikom yczymy zadowolenia z eksploatacji naszego wyrobu. Telefony i adresy : 1. Salon Sprzeda y wysy³kowej ZELMER S.A. - wysy³kowa sprzeda wyrobów (0-prefix-17) Zelmer S.A. - sprawy handlowe (0-prefix-17) Zelmer S.A. - obs³uga gwarancyjna (0-prefix-17) INVEST-ZELMER Sp. z o.o. - wysy³kowa sprzeda czêœci (0-prefix-17) Druk: INVEST-ZELMER, Rzeszów, Nr 321/ K 321_322_166K.p65 14

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508

Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 Odkurzacz kompaktowy OK-1502 OK-1503 OK-1504 OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ OK-1502, OK-1503, OK-1504, OK-1508 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA ODKURZACZ KOMPK OMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1450, OK-1452, OK-1453 A. uchwyt B. wąż elastyczny C. regulator mocy ssania D.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją Przed przystąpieniem do użytkowania prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNANIA WAŻNE INFORMACJE Odkurzacz przeznaczony jest do użytku domowego, nie używaj odkurzacza na

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny

Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciarowych Pojazdów uytkowych INSTRUKCJA Mobilny Wyci¹g Spalin Funkcjonalny i ergonomiczny Producent Kelterstrasse 65 D-72669 Untsrensingen

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze ZELMER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl

Odkurzacze ZELMER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Odkurzacze ZELMER Instrukcja dotyczy typu odkurzacza zaznaczonego znakiem ü w kratce powyżej. Należy stosować się do informacji ogólnych oraz dotyczących zaznaczonego typu. ZELMER

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602

Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602 Odkurzacz z filtrem wodnym 1400W Model: DED6602 INSTRUKCJA OBS UGI z Kart¹ Gwarancyjn¹ Aktualna dla egzemplarzy zakupionych po: 01.01.2013 r. panel obs³ugowy zespó³ napêdowy zbiornik górny zbiornik dolny

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ OK-1650 CYKLON

ODKURZACZ OK-1650 CYKLON ODKURZACZ OK-1650 CYKLON INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI OKURZACZ OK-1650 CYKLON INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. 2. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

T 7/1. Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy

T 7/1. Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy T 7/1 Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych. 1 2 1 Duży, żółty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

Jednofunkcyjne T 15/1+ ESB28 *EU

Jednofunkcyjne T 15/1+ ESB28 *EU Jednofunkcyjne T 15/1+ ESB28 *EU Wyjątkowo cichy i niezawodny odkurzacz klasy super. W wersji ze szczotką ESB 28. Wyposażenie standardowe: Rura teleskopowa. Zmywalny filtr nylonowy (filtr główny) Szczotka

Bardziej szczegółowo

T 15/1. Wyjątkowo cichy i niezawodny odkurzacz klasy super. Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem.

T 15/1. Wyjątkowo cichy i niezawodny odkurzacz klasy super. Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem. T 15/1 Wyjątkowo cichy i niezawodny odkurzacz klasy super. 60 db (A) 1 Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem. Wytrzymały i giętki przewód zasilający Highflex. Może być przechowywany

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 3. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 3 Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze ZELMER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl. Typ 321 Typ 322.

Odkurzacze ZELMER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl. Typ 321 Typ 322. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Typ 321 Typ 322 Typ 1500 Typ 400 Typ 1116 Typ 1600 Typ 2500 Odkurzacze ZELMER Typ 3000 Typ 4000 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Model AS 5 do odkurzania na sucho

Model AS 5 do odkurzania na sucho Model AS 5 do odkurzania na sucho Mały poręczny a zarazem profesjonalny odkurzacz przeznaczony do odkurzania na sucho. Sprawdza się znakomicie tam, gdzie wymagana jest duŝa siła ssąca, energooszczędność,

Bardziej szczegółowo

Odkurzanie odświeżająco inne. Nowy wymiar czystości. Odkurzacze piorące z filtrem wodnym

Odkurzanie odświeżająco inne. Nowy wymiar czystości. Odkurzacze piorące z filtrem wodnym Odkurzanie odświeżająco inne. CZY KIEDYKOLWIEK ODKURZAŁEŚ Z POMOCĄ WODY? Nowy wymiar czystości Odkurzacze piorące z filtrem wodnym Odkurzanie odświeżająco inne. Nareszcie! Nowy wymiar czystości: Odkurzacze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA 35-016 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA 1. PARAMETRY TECHNICZNE Parametry Napięcie znamionowe Moc średnia Podciśnienie Wydatek powietrza Klasa izolacji Zabezpieczenie sieci

Bardziej szczegółowo

NT 27/1 Me. Wąż spustowy. Solidne metalowe zatrzaski. Ułatwia opróżnianie zbiornika z zassanych cieczy. Solidne metalowe zatrzaski

NT 27/1 Me. Wąż spustowy. Solidne metalowe zatrzaski. Ułatwia opróżnianie zbiornika z zassanych cieczy. Solidne metalowe zatrzaski NT 27/1 Me Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków. 1 2 3 4 1 Wąż spustowy

Bardziej szczegółowo

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni NT 35/1 Tact Bs Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z system TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac. 1 2 1 2 Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

Bardziej szczegółowo

Jednofunkcyjne T 7/1 *EU

Jednofunkcyjne T 7/1 *EU Jednofunkcyjne T 7/1 *EU Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V6 Total clean kod produktu: Dys kategoria: Dom > Odkurzacze > Bezprzewodowe

Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V6 Total clean kod produktu: Dys kategoria: Dom > Odkurzacze > Bezprzewodowe www.adamar.pl Rynek 11 25-303 Kielce Tel: (41) 343 16 65 Gsm: 501 248 748 Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V6 Total clean kod produktu: Dys000133 kategoria: Dom > Odkurzacze > Bezprzewodowe Producent: Dyson

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 zestaw do czyszczenia kominka

Odkurzacze uniwersalne MV 3 zestaw do czyszczenia kominka Odkurzacze uniwersalne MV 3 zestaw do czyszczenia kominka Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. W

Bardziej szczegółowo

Przed rozpocz ciem korzystania z odkurzacza prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji. Korzystać wyłàcznie w pomieszczeniu.

Przed rozpocz ciem korzystania z odkurzacza prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji. Korzystać wyłàcznie w pomieszczeniu. Instrukcja Obsługi ODKURZACZ Przed rozpocz ciem korzystania z odkurzacza prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji. Korzystać wyłàcznie w pomieszczeniu. Zarejestruj swój produkt na stronie www.samsung.com/global/register

Bardziej szczegółowo

100% Bezworkowa świeżość odkurzania. Odkurzanie odświeżająco inne. Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt

100% Bezworkowa świeżość odkurzania. Odkurzanie odświeżająco inne. Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt Odkurzanie odświeżająco inne. ODKURZACZ BEZWORKOWY Z FILTREM AQUA-PURE Bezworkowa świeżość odkurzania Idealny dla alergików i posiadaczy zwierząt 100% Odkurzanie odświeżająco inne. Nowosc i i ODKURZACZ

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

T 15/1 HEPA + ESB 28. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN 1822:1998)

T 15/1 HEPA + ESB 28. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN 1822:1998) T 15/1 HEPA + ESB 28 Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 db (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie. 1 Elastyczny przewód zasilający

Bardziej szczegółowo

NT 75/1 Tact Me Te H. Przełącznik do wyboru średnicy rury. Dedykowany do zbierania pyłu azbestowego. Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy.

NT 75/1 Tact Me Te H. Przełącznik do wyboru średnicy rury. Dedykowany do zbierania pyłu azbestowego. Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy. NT 75/1 Tact Me Te H Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa. 1 Przełącznik do wyboru średnicy rury Możliwość

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 3 P. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 3 P. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 3 P Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Posiada gniazdo do podłączania

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Numer katalogowy: Dane techniczne

Numer katalogowy: Dane techniczne Jednofunkcyjne Numer katalogowy: 1.355-113.0 Dane techniczne - Opcjonalne wyposażenie Adapter (rura -> ssawka) Adapter Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.

Bardziej szczegółowo

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Monta, pierwsze uruchomienie i konserwacja mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

T 15/1 eco!efficiency

T 15/1 eco!efficiency T 15/1 eco!efficiency Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300

Bardziej szczegółowo

T 15/1 HEPA + ESB 28. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN1822:1998)

T 15/1 HEPA + ESB 28. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN1822:1998) T 15/1 HEPA + ESB 28 Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 db (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie. 1 Elastyczny przewód zasilający

Bardziej szczegółowo

NT 55/1 Tact Te M. Tact system automatycznego oczyszczania filtra. Elektroniczna kontrola wydatku powietrza.

NT 55/1 Tact Te M. Tact system automatycznego oczyszczania filtra. Elektroniczna kontrola wydatku powietrza. NT 55/1 Tact Te M Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M spełniający najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa. 1 2 1 2 Tact system automatycznego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Jednofazowe IVC 60/24-2 Tact². Wyposażenie standardowe: Wyposażenie objęte dostawą No. Dane techniczne

Jednofazowe IVC 60/24-2 Tact². Wyposażenie standardowe: Wyposażenie objęte dostawą No. Dane techniczne Jednofazowe IVC 60/24-2 Tact² Kompaktowy, mobilny odkurzacz przemysłowy. System filtracji Tact² pozwala na długie okresy pracy bez przerw. Wyposażenie standardowe: Wyposażenie objęte dostawą No Numer katalogowy:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Link do produktu:

Link do produktu: Dane aktualne na dzień: 13-01-2017 14:39 Link do produktu: http://www.marax.pl/odkurzacz-z-filtrem-wodnym-wir-fakir-excellent-max-moc-1200w-turboszczotka-systemprania-filtr-hepa-p-2569.html Odkurzacz z

Bardziej szczegółowo

BV 5/1 Bp. Opatentowany stelaż plecakowy z systemem Aircomfort gwarantującym doskonałą wentylację. Mobilność

BV 5/1 Bp. Opatentowany stelaż plecakowy z systemem Aircomfort gwarantującym doskonałą wentylację. Mobilność BV 5/1 Bp Profesjonalny odkurzacz jednofunkcyjny zaprojektowany z myślą o wygodnym sprzątaniu powierzchni trudnodostępnych dla tradycyjnych odkurzaczy. Wersja z zasilaniem akumulatorowym. 1 2 1 2 Opatentowany

Bardziej szczegółowo

T 15/1. Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza

T 15/1. Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez przeciążeniem. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza T 15/1 Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 db (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie. 1 Zabezpieczenie szczotki elektrycznej przez

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

T 15/1 HEPA. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN 1822:1998) Wytrzymały i giętki przewód zasilający Highflex.

T 15/1 HEPA. Elastyczny przewód zasilający Highflex w żółtym kolorze. Filtr HEPA (EN 1822:1998) Wytrzymały i giętki przewód zasilający Highflex. T 15/1 HEPA Idealny do obszarów wrażliwych na hałas, takich jak hotele, biura czy szpitale. Emituje tylko 60 db (A) i jest najcichszym odkurzaczem w swojej klasie. 1 Elastyczny przewód zasilający Highflex

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 010 PRZEZNACZENIE PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wentylator kana³owy odœrodkowy VENTS VS w metalowej

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ PIORÑCY VC-402 HYDROMAGIC

ODKURZACZ PIORÑCY VC-402 HYDROMAGIC i od àczyç obudow silnika ( 7-rys.1) od b bna (9-rys.1). - Wyciàgnàç dysz ssàcà (i-rys.4), a nast pnie wyciàgnàç zbiornik na brudnà wod Rysunek 8. - WyczyÊciç zbiornik na brudnà wod. - W razie potrzeby,

Bardziej szczegółowo

T 12/1 eco!efficiency

T 12/1 eco!efficiency T 12/1 eco!efficiency Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300

Bardziej szczegółowo

ODKURZANIE ODKURZANIE

ODKURZANIE ODKURZANIE 77 78 Model Strona Pojemność zbiornika Pojemność zanieczyszczeń Pobór mocy DSS 25 A 112 25 l 20 l max. 1,400 W DSS 50 A 112 50 l 45 l max. 1,400 W DSS 35 M ip 113 35 l 25 l max. 1,600 W SS 1400 114 25

Bardziej szczegółowo

GRAVUREM prasa sprê ynowa

GRAVUREM prasa sprê ynowa GRAVUREM prasa sprê ynowa Nr 400 Sprê ynowa prasa udarowa o sile nacisku 3500 kg nacisk regulowany bezstopniowo ciê ar prasy 40 kg dostosowana do mocowania trzpieni Æ 10 40 mm zalecana do uchwytów czcionek

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A. Instrukcja obs³ugi i instalacji Karta gwarancyjna KRS-X3.5WF/AL KRS-X4.8WF/BL KRS-X6.0WF/CF

POMPA CIEP A. Instrukcja obs³ugi i instalacji Karta gwarancyjna KRS-X3.5WF/AL KRS-X4.8WF/BL KRS-X6.0WF/CF POMPA CIEP A Instrukcja obs³ugi i instalacji Karta gwarancyjna KRS-X3.5WF/AL KRS-X4.8WF/BL KRS-X6.0WF/CF Dziêkujemy za wybór pompy ciep³a CHIGO Pompa ciep³a jest drogim urz¹dzeniem i dlatego te zalecamy,

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 4 Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 4 Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 4 Premium Odkurzacz charakteryzuje się wyjątkowo dobrą siłą ssącą przy niskim poborze mocy (zaledwie 1000 W). Pomaga w tym zoptymalizowana konstrukcja urządzenia i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA Rzeszów październik 2009 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA ODKURZACZY TYP 2700.0 SP i 2700.0 ST oraz TYP 2750.0 SK, 2750.0 SP i 2750.0 ST 1. PARAMETRY TECHNICZNE Typ 2750.0 SK, 2750.0 SP i 2700.0

Bardziej szczegółowo

NT 35/1 Tact Te H. Przełącznik do wyboru średnicy rury. Dedykowany do zbierania pyłu azbestowego. Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy.

NT 35/1 Tact Te H. Przełącznik do wyboru średnicy rury. Dedykowany do zbierania pyłu azbestowego. Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy. NT 35/1 Tact Te H Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów klasy H. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa. 1 Przełącznik do wyboru średnicy rury

Bardziej szczegółowo

QUBIS BASE VJ 1031 QUBIS VJ 1032 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA. Odkurzacz uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji

QUBIS BASE VJ 1031 QUBIS VJ 1032 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA. Odkurzacz uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji QUBIS BASE VJ 1031 QUBIS VJ 1032 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA Odkurzacz uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji SZANOWNY KLIENCIE, Odkurzacze Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM

Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM Instrukcja montażu jednostki centralnej Moderno PREMIUM 15 15 6.1 Panel konserwacji zaplanowanej...16 6.2 Reset generalny przy pierwszym podłączeniu...17

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 2

Odkurzacze uniwersalne MV 2 Odkurzacze uniwersalne MV 2 Silny, kompaktowy i praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczony do usuwania niewielkich ilości wody. Suche zabrudzenia może usuwać po doposażeniu w filtr kartridżowy.

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M

Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M Odkurzacze uniwersalne WD 3.300 M Odkurzacze z funkcją odsysania cieczy, konstruowane są zgodnie ze sprawdzonymi standardami jakości Kärcher, doskonale nadają się dla majsterkowiczów, do prac porządkowych

Bardziej szczegółowo

Jednofunkcyjne BV 5/1 *EU

Jednofunkcyjne BV 5/1 *EU Jednofunkcyjne BV 5/1 *EU Profesjonalny odkurzacz jednofunkcyjny zaprojektowany z myślą o wygodnym sprzątaniu powierzchni trudnodostępnych dla tradycyjnych odkurzaczy. Wersja z zasilaniem sieciowym. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Modele odkurzaczy MV MV 5 Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne

Modele odkurzaczy MV MV 5 Premium. Wyposażenie standardowe: Wąż ssący 2.2 m. Dane techniczne Modele odkurzaczy MV MV 5 Premium Wyjątkowo mocny i trwały, a przy tym niezawodny odkurzacz klasy Premium. Charaktetryzuje się niskim zużyciem energii elektrycznej w stosunku do generowanej siły ssącej.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 7.800 eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L.

Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L. PRACE WYKOŃCZENIOWE Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L. Dwa kompaktowe odkurzacze o bardzo wysokiej sile ssania. Wszędzie z Tobą zawsze wszystko pod ręką. Dopracowane do najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprint_En-Po-Ru-Hu.qxd 22/3/04 3:43 PM Page 1 sprint generation future USER INSTRUCTIONS

Sprint_En-Po-Ru-Hu.qxd 22/3/04 3:43 PM Page 1 sprint generation future USER INSTRUCTIONS sprint generation future USER INSTRUCTIONS PL WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Odkurzacz ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 5.600 MP

Odkurzacze uniwersalne WD 5.600 MP Odkurzacze uniwersalne WD 5.600 MP Odkurzacze z funkcją odsysania cieczy, konstruowane są zgodnie ze sprawdzonymi standardami jakości Kärcher i doskonale nadają się do wszelkich prac porządkowych. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

DT 154-194 - 244-344

DT 154-194 - 244-344 PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl FILTR

Bardziej szczegółowo

IV 60/24-2 W IV 60/24-2 W, ,

IV 60/24-2 W IV 60/24-2 W, , IV 60/24-2 W Odkurzacz IV 60/24 2W to odkurzacz jednofazowy z dwoma silnikami oraz zbiornikiem na śmieci o pojemności 60 litrów. Przeznaczony jest do codziennego odkurzania na w wielu gałęziach przemysłu.

Bardziej szczegółowo

RIO/RIO INOX. Zachwycimy was czystością

RIO/RIO INOX. Zachwycimy was czystością RIO/RIO INOX Funkcja wydmuchu Zachwycimy was czystością Moc 1200 W max. Pojemność zbiornika na wodę: 20l Multizadaniowa szczotka do odkurzania na sucho i mokro Dodatkowe akcesoria: końcówka szczelinowa,

Bardziej szczegółowo

T 10/1 eco!efficiency

T 10/1 eco!efficiency T 10/1 eco!efficiency Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 22 - Szafa 2D przesuwana. Indeks wyrobu: PRO-016-2201. Data : 30-04-2013. Producent:

MADRAS. TYP 22 - Szafa 2D przesuwana. Indeks wyrobu: PRO-016-2201. Data : 30-04-2013. Producent: MADRAS TYP 22 - Szafa 2D przesuwana Indeks wyrobu: PRO-016-2201 Data : 30-04-2013 2000mm 635mm 1650mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI 0 ATHYSS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Produkt ten musi być zmontowany i obsługiwany zgodnie z tą instrukcją, a także stosowany wyłącznie w pracach porządkowych w domu do usuwania zabrudzeń i pyłów z domowych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 5.400

Odkurzacze uniwersalne WD 5.400 Odkurzacze uniwersalne WD 5.400 Odkurzacze z funkcją odsysania cieczy, konstruowane są zgodnie ze sprawdzonymi standardami jakości Kärcher, doskonale nadają się dla majsterkowiczów, do prac porządkowych

Bardziej szczegółowo

NT 611 Eco K. Zintegrowana pompa brudnej wody. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza

NT 611 Eco K. Zintegrowana pompa brudnej wody. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie odkurzacza NT 611 Eco K Specjalistyczny odkurzacz zaprojektowany z myślą o potrzebach straży pożarnej. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą i przeznaczony jest do zbierania dużych ilości brudnej wody. 1 Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni. Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski falisty filtr PES.

NT 35/1 Tact Bs. Odkurzacz specjalistyczny do piekarni. Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski falisty filtr PES. NT 35/1 Tact Bs Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z system TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac. 1 2 1 2 Odkurzacz specjalistyczny do piekarni

Bardziej szczegółowo

NT 35/1 Tact. System TACT (system automatycznego oczyszczania filtra)

NT 35/1 Tact. System TACT (system automatycznego oczyszczania filtra) NT 35/1 Tact Odkurzacz z funkcją zbierania wody. O mocnej, niezawodnej konstrukcji. Zaprojektowany z myślą o skutecznej pracy przy dużym obciążeniu i w niesprzyjających warunkach. 1 System TACT (system

Bardziej szczegółowo

NT 45/1 Tact Te H. Przełącznik do wyboru średnicy rury. Dedykowany do zbierania pyłu azbestowego. Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy.

NT 45/1 Tact Te H. Przełącznik do wyboru średnicy rury. Dedykowany do zbierania pyłu azbestowego. Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy. NT 45/1 Tact Te H Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów klasy H. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa. 1 Przełącznik do wyboru średnicy rury

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Do zadań specjalnych NT 35/1 Tact Bs *EU

Do zadań specjalnych NT 35/1 Tact Bs *EU Do zadań specjalnych NT 35/1 Tact Bs *EU Odkurzacz przeznaczony jest do prac porządkowych w piekarniach. Z system TACT zapobiegającym spadkom siły ssania podczas długotrwałych prac. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100

Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Odkurzacze z funkcją prania SE 5.100 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne NT 70/2 *EU

Uniwersalne NT 70/2 *EU Uniwersalne NT 70/2 *EU Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z dwiema turbinami.

Bardziej szczegółowo

Dublis Plus VK 4011 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA. Odkurzacz uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji

Dublis Plus VK 4011 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA. Odkurzacz uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji Dublis Plus VK 4011 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA Odkurzacz uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji SZANOWNY KLIENCIE, Odkurzacz Amica model Dublis Plus VK 4011 to połączenie wyjątkowej łatwości

Bardziej szczegółowo