SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Muzeum Narodowe W Kielcach Kielce, Plac Zamkowy 1 tel. (0-41) II. III. IV. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego; art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( pzp) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski zadania pod nazwą : Modernizacja, renowacja zabytkowego pałacyku i odtworzenie elementów zabytkowego parku, realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru określony został w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertą częściową będzie oferta złożona na każdą z części zamówienia oznaczona cyfrą rzymska w załączniku nr 1. V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do r. W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający następujące warunki:

2 - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. zatrudniają lub dysponują min. jednym pracownikiem który: ma minimum pięcioletni staż pracy zawodowej na stanowiskach związanych bezpośrednio z wykonawstwem budowlanym, przygotowaniem inwestycji - w tym dwa lata przy obiektach zabytkowych; ukończył studia wyższe techniczne budowlane; ma ukończony kurs lub szkolenie z zakresu bhp i p.poż.; należy do właściwej izby samorządu zawodowego; ma uprawnienia budowlane: 1)branży ogólnobudowlanej*, 2)elektrycznej w tym słaboprądowe i sieci logicznych*; 3)wod.-kan. i co*; (*1);2)3) w zależności od tego na którą część zamówienia składana jest oferta); jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Spełnienie w/w warunków oceniane będzie na podstawie dokumentów wymienionych w p. VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3 VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW: Do oferty muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty. Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez oferenta lub upoważnioną przez niego osobę. 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem na składanie ofert. 2) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

4 6) Oświadczenie zgodne z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 7) Dowód wpłaty wadium 8) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektem umowy 9) Kserokopia uprawnień budowlanych do prowadzenia nadzoru budowlanego (właściwa dla części zamówienia której dotyczy składana oferta), dotycząca osoby która pełnić będzie obowiązki inspektora nadzoru 10) Kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów osoby przewidzianej do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 11) Kserokopia dokumentu wystawionego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że osoba przewidziana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego może tę funkcję pełnić przy obiekcie zabytkowym. 12) Dokumenty (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie) potwierdzające 5 lat pracy zawodowej (osoby która pełnić będzie obowiązki inspektora nadzoru) na stanowiskach związanych bezpośrednio z wykonawstwem budowlanym, przygotowaniem inwestycji, w tym dwa lata przy obiektach zabytkowych 13) Aktualne zaświadczenia, osoby która będzie pełnić obowiązki inspektora nadzoru, potwierdzające ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu bhp i p.poż. 14) Zaświadczenie potwierdzające, że osoba która będzie pełnić obowiązki inspektora nadzoru należy do właściwej Izby samorządu zawodowego, zawierająca informacje dotyczące ubezpieczenia oc tej osoby Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 2.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w

5 sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz z późniejszymi zmianami). Dokumenty muszą być ułożone w podanej wyżej kolejności. IX. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: - sprawy formalne Barbara Kotras - sprawy merytoryczne Małgorzata Rupniewska Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającegobędą przekazywane pisemnie, zgodnie z art. 27 ust.1 Pzp. X. WADIUM Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w łącznej kwocie 3 630,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset trzydzieści 00/100); w tym część I 1800,00 zł; część II 1200,00 zł; część III 630,00 zł; na konto Muzeum Narodowego w Kielcach NR Na dowodzie przelewu należy wpisać Wadium nadzór inwestorski. Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument dołączyć do oferty. Treść takiego dokumentu powinna zawierać zapisy określone w art.46 ust. 4a i ust.5 pzp. Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust.1, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

6 XI. XII. - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT. Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Każda strona oferty musi być opatrzona kolejnym numerem i parafowana przez osoby podpisujące ofertę. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. XIII. Oferty należy złożyć do dnia r. do godziny Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na zewnętrznej kopercie należy umieścić napis: Oferta na nadzór inwestorski modernizacji, renowacji i odtworzenia elementów zabytkowego parku w Oblęgorku Nie otwierać przed r. Wewnętrzna koperta oprócz napisu j w. musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy i jego adres. Oferty zostaną otworzone w dniu r..r. o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. XIV. Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto wraz z podatkiem VAT. Cena powinna uwzględniać wszelkie niezbędne prace związane z realizacją zamówienia.

7 XV. Kryteriami wyboru oferty będą: - cena 100 % oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru: Cena najniższa x 100 =... pkt cena oferty badanej XVI. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. XVII. O wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania. W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. XVIII. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. XIX. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI rozdział 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 223 poz.1655 ze zm.).... ZATWIERDZAM Załączniki do SIWZ: 1. Przedmiot zamówienia 2. Wzór oferty 3. Oświadczenie (art. 22 ust. 1) 4. Projekt umowy 5. Zakres prac podlegających nadzorowi

8 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - część I ZAŁĄCZNIK nr 1 UWAGA : WIODĄCYM INSPEKTOREM NADZORU BĘDZIE INSPEKTOR BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ Dla stanowiska: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA Podległość służbowa - Kierownik Działu Konserwatorsko Budowlanego MNKi ; Główny Konserwator MNKi ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ. Inspektor nadzoru robót budowlanych w ramach swoich uprawnień budowlanych oraz ustalonego zakresu obowiązków realizuje prace polegające na modernizacji, renowacji zabytkowego pałacyku i odtworzeniu elementów zabytkowego parku realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizacje, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania - zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, a także zawartą umową pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum oraz Muzeum i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie rzeczowym i finansowym aż do rozliczenia inwestycji. Inspektor nadzoru robót budowlanych przejmuje wszystkie obowiązki inwestora w zakresie przygotowania, poprowadzenia, rozliczenia i uruchomienia inwestycji. Ponadto : 1. Sprawdzi i zaopiniuje kosztorysy ofertowe dołączone do ofert wykonawców zainteresowanych przetargiem na wykonanie robót budowlanych. 2. Zobowiązany będzie do codziennego nadzorowania prac realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w godzinach od 8:00 do16:00, a w przypadku dłuższego czasu pracy pracowników wykonawcy w czasie ich pracy.

9 3. Zobowiązany jest do posiadania dokładnej znajomości dokumentacji projektowej. 4. Zobowiązany jest do dokładnej znajomości treści umowy zawartej pomiędzy Muzeum i Wykonawcą robót budowlanych. 5. Zobowiązany jest do ciągłej kontroli postępu prac w zakresie: - prac budowlanych oraz zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz zapisami w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. - realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego i składania okresowych sprawozdań z rzeczowej i finansowej realizacji prac. W przypadku odstępstw Wykonawcy od harmonogramu robót składa w tym zakresie wnioski do Kierownictwa Muzeum. 6. Prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych w oparciu o normy budowlane, prawo budowlane i specyfikację warunków technicznych wykonania i odbioru robót opracowaną przez Biuro Projektów. 7. W ramach swoich uprawnień wynikających z prawa budowlanego podejmuje decyzje o prowadzeniu prac budowlanych lub ich zatrzymaniu. 8. Podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną w zakresie odbioru robót budowlanych na zgłoszenie Wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy. 9. Po dokonaniu odbiorów częściowych lub odbioru końcowego przedkłada protokoły odbiorowe wraz z protokołami częściowymi wykonanych robót, operatami geodezyjnymi, atestami materiałowymi i innymi dokumentami stwierdzającymi jakościowe i zgodne z projektem wykonanie robót. 10. Na fakturach częściowych dokonuje potwierdzeń wykonania robót co do ich ilości i wynagrodzenia zgodnie z zasadami finansowania określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. 11. Podejmuje decyzje co do sposobu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w oparciu o wiedzę i znajomość dokumentacji technicznej. 12. Prowadzi dokumentację rozliczeniową (zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów w Muzeum), analiz kosztowych, protokołów częściowych odbioru, protokołów konieczności, operatów geodezyjnych, ekspertyz, opinii technicznych, raportów z wykonania robót, i innych dokumentów potwierdzających jakościowe, ilościowe i terminowe wykonanie robót. Dokumenty muszą być oznaczone logotypami projektu.

10 13. Wnioskuje co do zasadności i konieczności wykonania robót dodatkowych których nie można było przewidzieć. 14. Odbiory robót budowlanych dokonuje na podstawie znajomości dokumentacji projektowej, posiadanej wiedzy technicznej, znajomości norm, przepisów prawa budowlanego, warunków umownych i specyfikacji warunków technicznych odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów. 15. Podejmuje decyzję co do zastosowania materiałów budowlanych wynikających z dokumentacji technicznej, oceny ich jakości i atestów przedłożonych przez Wykonawcę. 16. Ściśle współpracuje z inspektorami nadzoru pozostałych branż budowlanych w celu rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych. 17. Prowadzi analizę wykonawczych i powykonawczych operatów geodezyjnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i podejmuje stosowne decyzje techniczne i organizacyjne. 18. Uczestniczy w końcowym odbiorze przedsięwzięcia. 19. Przestrzega przepisów BHP i p.poż w miejscu prowadzenia prac i podejmuje stosowne decyzje w stosunku do Wykonawcy robót budowlanych celem zabezpieczenia prowadzonych robót po względem p.poż i BHP. 20. Po zakończeniu prac przeprowadza końcowe rozliczenie. W tym zakresie współpracuje ze służbami administracyjnymi Muzeum. 21. Uczestniczy w naradach technicznych i koordynacyjnych na temat prowadzonych prac. 22. Współpracuje z nadzorem autorskim i autorami dokumentacji projektowej. 23. Opracowuje i przekazuje niezbędne informacje techniczne i organizacyjne z realizacji prac odpowiednim służbom administracyjnym Muzeum dla potrzeb Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 24. Prowadzi dokumentację robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wymaganiami Zamawiającego oraz wymogami Unii Europejskiej i posiadanymi uprawnieniami budowlanymi.

11 25. Wykonuje inne polecenia Zamawiającego związane z prowadzoną Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za: - prowadzenie nadzoru budowlanego zgodnie ze swoimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. - wywiązywanie się z obowiązków określonych w/w zakresem i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Muzeum Narodowego w Kielcach.

12 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ II Dla stanowiska: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA Podległość służbowa - Kierownik Działu Konserwatorsko Budowlanego MNKi ; Główny Konserwator MNKi oraz inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ. Inspektor nadzoru robót elektrycznych w ramach swoich uprawnień oraz ustalonego zakresu obowiązków realizuje prace polegające na modernizacji, renowacji zabytkowego pałacyku i odtworzeniu elementów zabytkowego parku realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania - zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, a także zawartą umową pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum oraz Muzeum i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie rzeczowym i finansowym aż do rozliczenia inwestycji.. Inspektor nadzoru robót elektrycznych w szczególności: 1. Sprawdzi i zaopiniuje kosztorysy ofertowe dołączone do ofert wykonawców zainteresowanych przetargiem na wykonanie robót budowlanych. 2. Zobowiązany będzie do nadzorowania prac realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w czasie wykonywania prac związanych z branżą elektryczną. 3. Zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru branży ogólnobudowlanej 4. Zobowiązany jest do posiadania dokładnej znajomości dokumentacji projektowej. 5. Zobowiązany jest do dokładnej znajomości treści umowy zawartej pomiędzy Muzeum i Wykonawcą robót budowlanych. 6. Zobowiązany jest do ciągłej kontroli postępu prac w zakresie: - robót elektrycznych według załącznika nr 5 do SIWZ oraz zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz zapisami w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. - realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego i składania okresowych sprawozdań z rzeczowej i finansowej realizacji prac. W przypadku odstępstw

13 Wykonawcy od harmonogramu robót składa w tym zakresie wnioski do inspektora branży ogólnobudowlanej 7. Prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych w oparciu o normy budowlane, prawo budowlane i specyfikację warunków technicznych wykonania i odbioru robót opracowaną przez Biuro Projektów. 8. W ramach swoich uprawnień wynikających z prawa budowlanego podejmuje decyzje o prowadzeniu prac lub ich zatrzymaniu. 9. Podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną w zakresie odbioru robót na zgłoszenie Wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy. 10. Po dokonaniu odbiorów częściowych lub odbioru końcowego przedkłada protokoły odbiorowe wraz z protokołami częściowymi wykonanych robót, atestami materiałowymi i innymi dokumentami stwierdzającymi jakościowe i zgodne z projektem wykonanie robót. 11. Na fakturach częściowych dokonuje potwierdzeń wykonania robót co do ich ilości i wynagrodzenia zgodnie z zasadami finansowania określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. 12. Uzgadnia z inspektorem branży ogólnobudowlanej decyzje co do sposobu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w oparciu o wiedzę i znajomość dokumentacji technicznej. 13. Uczestniczy w prowadzeniu dokumentacji rozliczeniowej (zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów w Muzeum), analiz kosztowych, protokołów częściowych odbioru, protokołów konieczności, operatów geodezyjnych, ekspertyz, opinii technicznych, raportów z wykonania robót, i innych dokumentów potwierdzających jakościowe, ilościowe i terminowe wykonanie robót. 14. Odbiory robót elektrycznych dokonuje na podstawie znajomości dokumentacji projektowej, posiadanej wiedzy technicznej, znajomości norm, przepisów prawa budowlanego, warunków umownych i specyfikacji warunków technicznych odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów. 15. Podejmuje decyzję co do zastosowania materiałów wynikających z dokumentacji technicznej, oceny ich jakości i atestów przedłożonych przez Wykonawcę. 16. Ściśle współpracuje z inspektorami nadzoru pozostałych branż budowlanych w celu rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych. 17. Uczestniczy w końcowym odbiorze przedsięwzięcia. 18. Przestrzega przepisów BHP i p.poż w miejscu prowadzenia prac. 19. Uczestniczy w naradach technicznych i koordynacyjnych na temat prowadzonych prac. 20. Współpracuje z nadzorem autorskim i autorami dokumentacji projektowej.

14 21. Opracowuje i przekazuje niezbędne informacje techniczne i organizacyjne z realizacji prac odpowiednim służbom administracyjnym Muzeum dla potrzeb Instytucji finansującej. 22. Wykonuje inne polecenia Zamawiającego związane z realizowaną inwestycją. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za: - prowadzenie nadzoru zgodnie ze swoimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. - wywiązywanie się z obowiązków określonych w/w zakresem i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Muzeum Narodowego w Kielcach.

15 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - część III Dla stanowiska: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT WOD.-KAN. i CO. Podległość służbowa - Kierownik Działu Konserwatorsko Budowlanego MNKi ; GłównegoKonserwatora MNKi oraz inspektor nadzoru branża ogólnobudowlana ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ. Inspektor nadzoru robót wod.-kan. i co. w ramach swoich uprawnień oraz ustalonego zakresu obowiązków realizuje prace polegające na modernizacji, renowacji zabytkowego pałacyku i odtworzeniu elementów zabytkowego parku realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizacje, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania - zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, a także zawartą umową pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum oraz Muzeum i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie rzeczowym i finansowym aż do rozliczenia inwestycji. Inspektor nadzoru robót wod.-kan. i co. W szczególności : 1. Sprawdzi i zaopiniuje kosztorysy ofertowe dołączone do ofert wykonawców zainteresowanych przetargiem na wykonanie robót budowlanych. 2. Zobowiązany będzie do nadzorowania prac realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w czasie realizacji prac branży wod.-kan. i co. 3. Zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru branży ogólnobudowlanej 4. Zobowiązany jest do posiadania dokładnej znajomości dokumentacji projektowej Zobowiązany jest do dokładnej znajomości treści umowy zawartej pomiędzy Muzeum i Wykonawcą robót budowlanych. 5. Zobowiązany jest do ciągłej kontroli postępu prac w zakresie: - robót wod.- kan. i co. w zakresie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ oraz zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz zapisami w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. - realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego i składania okresowych sprawozdań z rzeczowej i finansowej realizacji prac. W przypadku odstępstw Wykonawcy od harmonogramu robót składa w tym zakresie wnioski do inspektora branży ogólnobudowlanej

16 6. Prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych w oparciu o normy budowlane, prawo budowlane i specyfikację warunków technicznych wykonania i odbioru robót opracowaną przez Biuro Projektów. 7. W ramach swoich uprawnień wynikających z prawa budowlanego podejmuje decyzje o prowadzeniu prac lub ich zatrzymaniu. 8. Podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną w zakresie odbioru robót na zgłoszenie Wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy. 9. Po dokonaniu odbiorów częściowych lub odbioru końcowego przedkłada protokoły odbiorowe wraz z protokołami częściowymi wykonanych robót, atestami materiałowymi i innymi dokumentami stwierdzającymi jakościowe i zgodne z projektem wykonanie robót. 10. Na fakturach częściowych dokonuje potwierdzeń wykonania robót co do ich ilości i wynagrodzenia zgodnie z zasadami finansowania określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. 11. Uzgadnia z inspektorem branży ogólnobudowlanej decyzje co do sposobu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w oparciu o wiedzę i znajomość dokumentacji technicznej. 12. Uczestniczy w prowadzeniu dokumentacji rozliczeniowej (zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów w Muzeum), analiz kosztowych, protokołów częściowych odbioru, protokołów konieczności, operatów geodezyjnych, ekspertyz, opinii technicznych, raportów z wykonania robót, i innych dokumentów potwierdzających jakościowe, ilościowe i terminowe wykonanie robót. 13. Odbiory robót elektrycznych dokonuje na podstawie znajomości dokumentacji projektowej, posiadanej wiedzy technicznej, znajomości norm, przepisów prawa budowlanego, warunków umownych i specyfikacji warunków technicznych odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów. 14. Podejmuje decyzję co do zastosowania materiałów wynikających z dokumentacji technicznej, oceny ich jakości i atestów przedłożonych przez Wykonawcę. 15. Ściśle współpracuje z inspektorami nadzoru pozostałych branż budowlanych w celu rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych. 16. Uczestniczy w końcowym odbiorze przedsięwzięcia. 17. Przestrzega przepisów BHP i p.poż w miejscu prowadzenia prac. 18. Uczestniczy w naradach technicznych i koordynacyjnych na temat prowadzonych prac. 19. Współpracuje z nadzorem autorskim i autorami dokumentacji projektowej.

17 20. Opracowuje i przekazuje niezbędne informacje techniczne i organizacyjne z realizacji prac odpowiednim służbom administracyjnym Muzeum dla potrzeb Instytucji finansującej. 21. Wykonuje inne polecenia Zamawiającego związane z realizowaną inwestycją. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za: - prowadzenie nadzoru zgodnie ze swoimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. - wywiązywanie się z obowiązków określonych w/w zakresem i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Muzeum Narodowego w Kielcach.

18 Załącznik Nr 2... (nazwa firmy)... (dokładny adres)... (NIP/REGON) OFERTA Muzeum Narodowe w Kielcach Kielce Plac Zamkowy 1 Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski 1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za : I część: cena brutto...zł (słownie złotych :...; w tym kwota netto...zł ; i podatek VAT... % w wysokości...zł; II część : cena brutto..zł(słownie złotych:...; w tym kwota netto zł I podatek Vat..% w wysokości..zł; III część : cena brutto.zł (słownie złotych: ) w tym kwota netto..zł; i podatek Vat..% w wysokości.zł. 2. Cena uwzględnia......

19 3. Zamówienie wykonamy w terminie Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, tj. do dnia.bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 7. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... stron.... (podpis oferenta lub osoby upoważnionej)

20 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem firmy z siedzibą w... ul.... do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że reprezentowana przeze mnie firma: 1. Posiada uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia... (podpis Wykonawcy)

21 Załącznik nr 4 Projekt umowy Umowa Nr. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy Muzeum Narodowym w Kielcach Plac Zamkowy 1, zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dr Robert Kotowski - Dyrektor Główna Księgowa a.... zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego/ elektrycznego/wod.-kan i co. ( w zależności od złożonej oferty) prac polegających na modernizacji, renowacji zabytkowego pałacyku i odtworzeniu elementów zabytkowego parku realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania, zgodnie ze złozoną ofettą która wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy. 2. Zakres obowiązków określa załącznik do niniejszej umowy. 3. Prace wykonywane będą codziennie, w godzinach (dotyczy inspektora branży budowlanej) 2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania prac określonych niniejszą umową nr uprawnień Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do r. 4.

22 1. Za prace określone w 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie..zł brutto (słownie złotych: ), w tym obowiązujący podatek Vat. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych miesięcznych ratach, przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: Wynagrodzenie, o którym umowa w 3 zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy... w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień zawartych w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 3. Strony w przypadku wystąpienia spraw spornych dołożą wszelkich starań w celu ich polubownego załatwienia. 4. Spory nie załatwione będą rozstrzygane przez Sąd powszechny. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Muzeum Narodowe W Kielcach 25-010 Kielce, Plac Zamkowy 1 tel. (0-41) 344 40 14 II. III. IV. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer nadany przez Zamawiającego RG.341/N-5/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Hala widowiskowo - sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 367256-2009; data zamieszczenia: 21.10.2009

Numer ogłoszenia: 367256-2009; data zamieszczenia: 21.10.2009 Numer ogłoszenia: 367256-2009; data zamieszczenia: 21.10.2009 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 359636-2009 data 14.10.2009

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-12/Z/09 Turawa, 21 październik 2009r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.walbrzych.pl/zamówienia-publiczne Wałbrzych: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Remont ogrodzenia na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Remont ogrodzenia na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont ogrodzenia na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę:

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę: ... (miejscowość, data) Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 57-400 Nowa Ruda Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa i montaż systemu oświetlenia w sali Dolnego Białego Parteru w obiekcie

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.malopolska.uw.gov.pl Kraków: Prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Remontu nawierzchni parkingu na zapleczu budynku PSM L-W w Pile przy ul. Sikorskiego 33.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Remontu nawierzchni parkingu na zapleczu budynku PSM L-W w Pile przy ul. Sikorskiego 33. - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Remontu nawierzchni parkingu na zapleczu budynku PSM L-W w Pile przy ul. Sikorskiego 33. Zamawiający: Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Kraków: Roboty elektryczne w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1-2 (CPV 45310000-3) Numer ogłoszenia: 219308-2012; data zamieszczenia: 25.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl 1 z 6 2015-08-13 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 31

Bardziej szczegółowo

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-

projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R- Page 1 of 6 Wrocław: 01320 - Opracowanie dokumentacji projektowej i skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV S-149/S-151 relacji: R-112 Pilczyce - R-114 Leśnica R-144 Długa na odcinku od R-112

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Warszawa: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie, zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 30 Numer ogłoszenia: 319606-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu Łowicz: Remont budynku gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu przy Baszcie gen. Klickiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Opracowanie projektu podziału nieruchomości przeznaczonych na realizacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.znp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.znp.edu.pl Warszawa: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (elewacja frontowa) w zabytkowym budynku Dom Broniewskiego przy ul. Kościuszki 24 w Płocku Numer ogłoszenia: 265694-2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: P.P.H.U. WIR R. ULIASZ 27-200 STARACHOWICE, UL. Długa 15 Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Numer ogłoszenia: 227756 2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 227876 2015 na : Remont sanitariatów w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel. 033-82-349-22, 033-82-335-43, fax 033-82-349-22. REGON 000486340; NIP 551-00-70-38

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: powiatwroclawski.ibip.wroc.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: powiatwroclawski.ibip.wroc. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: powiatwroclawski.ibip.wroc.pl Wrocław: Roboty budowlane na terenie Domu Dziecka w Kątach

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy... ... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ZAŁĄCZNIK NR I... dn...2010r. FORMULARZ OFERTY projektowej na wzmocnienie konstrukcji kładek nr 1 i 2 nad ul. Wróblewskiego przy ZOO we Wrocławiu. 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: up.lublin.pl/szp/ Lublin: Wykonanie remontu 10 kuchni (I-X piętro) w domu studenckim Manhattan przy

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr 2 Wykaz osób Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): Imię i nazwisko Specjalność Proponowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stadion-zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stadion-zabrze.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stadion-zabrze.pl Zabrze: Wyburzenie budynku biurowo-socjalnego i segmentu wysokiego hali lekkoatletycznej

Bardziej szczegółowo

Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA

Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia... / pieczątka Wykonawcy / Powiat Nowotomyski ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Ja/My niżej podpisany/i. działając w imieniu i na rzecz.. NIP:..Regon : Nr tel :..Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania budowlanego, niepodlegającego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu W związku z przystąpieniem...... z siedzibą w... ul... do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie.......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA. Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA. Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach. ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet http://... e-mail... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032)

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032) Tychy: Sprawdzenie dokumentacji projektowej wykonanej dla zadania pn. Przebudowa transportu publicznego w Tychach - Budowa parkingów wielopoziomowych Numer ogłoszenia: 361759-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2014-06-11 13:28 Słupsk: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy SP 10 w Słupsku Numer ogłoszenia: 197588-2014; data zamieszczenia: 11.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: WYKONANIE WYMIANY I MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ZESTAWU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI C.O. W BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dworek.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dworek.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dworek.eu Kraków: Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oficyny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http:/www.przetarg.swietokrzyska.policja.gov.pl/ Kielce: Termomodernizacja budynków nr 11 i nr 13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo