SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Muzeum Narodowe W Kielcach Kielce, Plac Zamkowy 1 tel. (0-41) II. III. IV. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego; art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( pzp) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski zadania pod nazwą : Modernizacja, renowacja zabytkowego pałacyku i odtworzenie elementów zabytkowego parku, realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru określony został w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertą częściową będzie oferta złożona na każdą z części zamówienia oznaczona cyfrą rzymska w załączniku nr 1. V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do r. W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy spełniający następujące warunki:

2 - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. zatrudniają lub dysponują min. jednym pracownikiem który: ma minimum pięcioletni staż pracy zawodowej na stanowiskach związanych bezpośrednio z wykonawstwem budowlanym, przygotowaniem inwestycji - w tym dwa lata przy obiektach zabytkowych; ukończył studia wyższe techniczne budowlane; ma ukończony kurs lub szkolenie z zakresu bhp i p.poż.; należy do właściwej izby samorządu zawodowego; ma uprawnienia budowlane: 1)branży ogólnobudowlanej*, 2)elektrycznej w tym słaboprądowe i sieci logicznych*; 3)wod.-kan. i co*; (*1);2)3) w zależności od tego na którą część zamówienia składana jest oferta); jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn. nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Spełnienie w/w warunków oceniane będzie na podstawie dokumentów wymienionych w p. VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3 VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW: Do oferty muszą być dołączone niżej wymienione dokumenty. Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez oferenta lub upoważnioną przez niego osobę. 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem na składanie ofert. 2) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4) Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

4 6) Oświadczenie zgodne z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 7) Dowód wpłaty wadium 8) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektem umowy 9) Kserokopia uprawnień budowlanych do prowadzenia nadzoru budowlanego (właściwa dla części zamówienia której dotyczy składana oferta), dotycząca osoby która pełnić będzie obowiązki inspektora nadzoru 10) Kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów osoby przewidzianej do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru 11) Kserokopia dokumentu wystawionego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że osoba przewidziana do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego może tę funkcję pełnić przy obiekcie zabytkowym. 12) Dokumenty (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie) potwierdzające 5 lat pracy zawodowej (osoby która pełnić będzie obowiązki inspektora nadzoru) na stanowiskach związanych bezpośrednio z wykonawstwem budowlanym, przygotowaniem inwestycji, w tym dwa lata przy obiektach zabytkowych 13) Aktualne zaświadczenia, osoby która będzie pełnić obowiązki inspektora nadzoru, potwierdzające ukończenie kursu lub szkolenia z zakresu bhp i p.poż. 14) Zaświadczenie potwierdzające, że osoba która będzie pełnić obowiązki inspektora nadzoru należy do właściwej Izby samorządu zawodowego, zawierająca informacje dotyczące ubezpieczenia oc tej osoby Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z 2.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w

5 sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz z późniejszymi zmianami). Dokumenty muszą być ułożone w podanej wyżej kolejności. IX. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: - sprawy formalne Barbara Kotras - sprawy merytoryczne Małgorzata Rupniewska Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającegobędą przekazywane pisemnie, zgodnie z art. 27 ust.1 Pzp. X. WADIUM Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w łącznej kwocie 3 630,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset trzydzieści 00/100); w tym część I 1800,00 zł; część II 1200,00 zł; część III 630,00 zł; na konto Muzeum Narodowego w Kielcach NR Na dowodzie przelewu należy wpisać Wadium nadzór inwestorski. Potwierdzoną za zgodność kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6, należy stosowny dokument dołączyć do oferty. Treść takiego dokumentu powinna zawierać zapisy określone w art.46 ust. 4a i ust.5 pzp. Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust.1, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

6 XI. XII. - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT. Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Każda strona oferty musi być opatrzona kolejnym numerem i parafowana przez osoby podpisujące ofertę. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. XIII. Oferty należy złożyć do dnia r. do godziny Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na zewnętrznej kopercie należy umieścić napis: Oferta na nadzór inwestorski modernizacji, renowacji i odtworzenia elementów zabytkowego parku w Oblęgorku Nie otwierać przed r. Wewnętrzna koperta oprócz napisu j w. musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy i jego adres. Oferty zostaną otworzone w dniu r..r. o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. XIV. Cenę oferty należy podać w kwocie netto i brutto wraz z podatkiem VAT. Cena powinna uwzględniać wszelkie niezbędne prace związane z realizacją zamówienia.

7 XV. Kryteriami wyboru oferty będą: - cena 100 % oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają punkty liczone według wzoru: Cena najniższa x 100 =... pkt cena oferty badanej XVI. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. XVII. O wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania. W piśmie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. XVIII. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. XIX. Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI rozdział 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 223 poz.1655 ze zm.).... ZATWIERDZAM Załączniki do SIWZ: 1. Przedmiot zamówienia 2. Wzór oferty 3. Oświadczenie (art. 22 ust. 1) 4. Projekt umowy 5. Zakres prac podlegających nadzorowi

8 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - część I ZAŁĄCZNIK nr 1 UWAGA : WIODĄCYM INSPEKTOREM NADZORU BĘDZIE INSPEKTOR BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ Dla stanowiska: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA Podległość służbowa - Kierownik Działu Konserwatorsko Budowlanego MNKi ; Główny Konserwator MNKi ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ. Inspektor nadzoru robót budowlanych w ramach swoich uprawnień budowlanych oraz ustalonego zakresu obowiązków realizuje prace polegające na modernizacji, renowacji zabytkowego pałacyku i odtworzeniu elementów zabytkowego parku realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizacje, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania - zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, a także zawartą umową pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum oraz Muzeum i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie rzeczowym i finansowym aż do rozliczenia inwestycji. Inspektor nadzoru robót budowlanych przejmuje wszystkie obowiązki inwestora w zakresie przygotowania, poprowadzenia, rozliczenia i uruchomienia inwestycji. Ponadto : 1. Sprawdzi i zaopiniuje kosztorysy ofertowe dołączone do ofert wykonawców zainteresowanych przetargiem na wykonanie robót budowlanych. 2. Zobowiązany będzie do codziennego nadzorowania prac realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w godzinach od 8:00 do16:00, a w przypadku dłuższego czasu pracy pracowników wykonawcy w czasie ich pracy.

9 3. Zobowiązany jest do posiadania dokładnej znajomości dokumentacji projektowej. 4. Zobowiązany jest do dokładnej znajomości treści umowy zawartej pomiędzy Muzeum i Wykonawcą robót budowlanych. 5. Zobowiązany jest do ciągłej kontroli postępu prac w zakresie: - prac budowlanych oraz zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz zapisami w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. - realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego i składania okresowych sprawozdań z rzeczowej i finansowej realizacji prac. W przypadku odstępstw Wykonawcy od harmonogramu robót składa w tym zakresie wnioski do Kierownictwa Muzeum. 6. Prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych w oparciu o normy budowlane, prawo budowlane i specyfikację warunków technicznych wykonania i odbioru robót opracowaną przez Biuro Projektów. 7. W ramach swoich uprawnień wynikających z prawa budowlanego podejmuje decyzje o prowadzeniu prac budowlanych lub ich zatrzymaniu. 8. Podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną w zakresie odbioru robót budowlanych na zgłoszenie Wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy. 9. Po dokonaniu odbiorów częściowych lub odbioru końcowego przedkłada protokoły odbiorowe wraz z protokołami częściowymi wykonanych robót, operatami geodezyjnymi, atestami materiałowymi i innymi dokumentami stwierdzającymi jakościowe i zgodne z projektem wykonanie robót. 10. Na fakturach częściowych dokonuje potwierdzeń wykonania robót co do ich ilości i wynagrodzenia zgodnie z zasadami finansowania określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. 11. Podejmuje decyzje co do sposobu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w oparciu o wiedzę i znajomość dokumentacji technicznej. 12. Prowadzi dokumentację rozliczeniową (zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów w Muzeum), analiz kosztowych, protokołów częściowych odbioru, protokołów konieczności, operatów geodezyjnych, ekspertyz, opinii technicznych, raportów z wykonania robót, i innych dokumentów potwierdzających jakościowe, ilościowe i terminowe wykonanie robót. Dokumenty muszą być oznaczone logotypami projektu.

10 13. Wnioskuje co do zasadności i konieczności wykonania robót dodatkowych których nie można było przewidzieć. 14. Odbiory robót budowlanych dokonuje na podstawie znajomości dokumentacji projektowej, posiadanej wiedzy technicznej, znajomości norm, przepisów prawa budowlanego, warunków umownych i specyfikacji warunków technicznych odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów. 15. Podejmuje decyzję co do zastosowania materiałów budowlanych wynikających z dokumentacji technicznej, oceny ich jakości i atestów przedłożonych przez Wykonawcę. 16. Ściśle współpracuje z inspektorami nadzoru pozostałych branż budowlanych w celu rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych. 17. Prowadzi analizę wykonawczych i powykonawczych operatów geodezyjnych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i podejmuje stosowne decyzje techniczne i organizacyjne. 18. Uczestniczy w końcowym odbiorze przedsięwzięcia. 19. Przestrzega przepisów BHP i p.poż w miejscu prowadzenia prac i podejmuje stosowne decyzje w stosunku do Wykonawcy robót budowlanych celem zabezpieczenia prowadzonych robót po względem p.poż i BHP. 20. Po zakończeniu prac przeprowadza końcowe rozliczenie. W tym zakresie współpracuje ze służbami administracyjnymi Muzeum. 21. Uczestniczy w naradach technicznych i koordynacyjnych na temat prowadzonych prac. 22. Współpracuje z nadzorem autorskim i autorami dokumentacji projektowej. 23. Opracowuje i przekazuje niezbędne informacje techniczne i organizacyjne z realizacji prac odpowiednim służbom administracyjnym Muzeum dla potrzeb Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 24. Prowadzi dokumentację robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wymaganiami Zamawiającego oraz wymogami Unii Europejskiej i posiadanymi uprawnieniami budowlanymi.

11 25. Wykonuje inne polecenia Zamawiającego związane z prowadzoną Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za: - prowadzenie nadzoru budowlanego zgodnie ze swoimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. - wywiązywanie się z obowiązków określonych w/w zakresem i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Muzeum Narodowego w Kielcach.

12 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ II Dla stanowiska: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA Podległość służbowa - Kierownik Działu Konserwatorsko Budowlanego MNKi ; Główny Konserwator MNKi oraz inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ. Inspektor nadzoru robót elektrycznych w ramach swoich uprawnień oraz ustalonego zakresu obowiązków realizuje prace polegające na modernizacji, renowacji zabytkowego pałacyku i odtworzeniu elementów zabytkowego parku realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania - zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, a także zawartą umową pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum oraz Muzeum i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie rzeczowym i finansowym aż do rozliczenia inwestycji.. Inspektor nadzoru robót elektrycznych w szczególności: 1. Sprawdzi i zaopiniuje kosztorysy ofertowe dołączone do ofert wykonawców zainteresowanych przetargiem na wykonanie robót budowlanych. 2. Zobowiązany będzie do nadzorowania prac realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w czasie wykonywania prac związanych z branżą elektryczną. 3. Zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru branży ogólnobudowlanej 4. Zobowiązany jest do posiadania dokładnej znajomości dokumentacji projektowej. 5. Zobowiązany jest do dokładnej znajomości treści umowy zawartej pomiędzy Muzeum i Wykonawcą robót budowlanych. 6. Zobowiązany jest do ciągłej kontroli postępu prac w zakresie: - robót elektrycznych według załącznika nr 5 do SIWZ oraz zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz zapisami w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. - realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego i składania okresowych sprawozdań z rzeczowej i finansowej realizacji prac. W przypadku odstępstw

13 Wykonawcy od harmonogramu robót składa w tym zakresie wnioski do inspektora branży ogólnobudowlanej 7. Prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych w oparciu o normy budowlane, prawo budowlane i specyfikację warunków technicznych wykonania i odbioru robót opracowaną przez Biuro Projektów. 8. W ramach swoich uprawnień wynikających z prawa budowlanego podejmuje decyzje o prowadzeniu prac lub ich zatrzymaniu. 9. Podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną w zakresie odbioru robót na zgłoszenie Wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy. 10. Po dokonaniu odbiorów częściowych lub odbioru końcowego przedkłada protokoły odbiorowe wraz z protokołami częściowymi wykonanych robót, atestami materiałowymi i innymi dokumentami stwierdzającymi jakościowe i zgodne z projektem wykonanie robót. 11. Na fakturach częściowych dokonuje potwierdzeń wykonania robót co do ich ilości i wynagrodzenia zgodnie z zasadami finansowania określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. 12. Uzgadnia z inspektorem branży ogólnobudowlanej decyzje co do sposobu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w oparciu o wiedzę i znajomość dokumentacji technicznej. 13. Uczestniczy w prowadzeniu dokumentacji rozliczeniowej (zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów w Muzeum), analiz kosztowych, protokołów częściowych odbioru, protokołów konieczności, operatów geodezyjnych, ekspertyz, opinii technicznych, raportów z wykonania robót, i innych dokumentów potwierdzających jakościowe, ilościowe i terminowe wykonanie robót. 14. Odbiory robót elektrycznych dokonuje na podstawie znajomości dokumentacji projektowej, posiadanej wiedzy technicznej, znajomości norm, przepisów prawa budowlanego, warunków umownych i specyfikacji warunków technicznych odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów. 15. Podejmuje decyzję co do zastosowania materiałów wynikających z dokumentacji technicznej, oceny ich jakości i atestów przedłożonych przez Wykonawcę. 16. Ściśle współpracuje z inspektorami nadzoru pozostałych branż budowlanych w celu rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych. 17. Uczestniczy w końcowym odbiorze przedsięwzięcia. 18. Przestrzega przepisów BHP i p.poż w miejscu prowadzenia prac. 19. Uczestniczy w naradach technicznych i koordynacyjnych na temat prowadzonych prac. 20. Współpracuje z nadzorem autorskim i autorami dokumentacji projektowej.

14 21. Opracowuje i przekazuje niezbędne informacje techniczne i organizacyjne z realizacji prac odpowiednim służbom administracyjnym Muzeum dla potrzeb Instytucji finansującej. 22. Wykonuje inne polecenia Zamawiającego związane z realizowaną inwestycją. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za: - prowadzenie nadzoru zgodnie ze swoimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. - wywiązywanie się z obowiązków określonych w/w zakresem i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Muzeum Narodowego w Kielcach.

15 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - część III Dla stanowiska: INSPEKTOR NADZORU ROBÓT WOD.-KAN. i CO. Podległość służbowa - Kierownik Działu Konserwatorsko Budowlanego MNKi ; GłównegoKonserwatora MNKi oraz inspektor nadzoru branża ogólnobudowlana ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ. Inspektor nadzoru robót wod.-kan. i co. w ramach swoich uprawnień oraz ustalonego zakresu obowiązków realizuje prace polegające na modernizacji, renowacji zabytkowego pałacyku i odtworzeniu elementów zabytkowego parku realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizacje, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania - zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, a także zawartą umową pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum oraz Muzeum i Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie rzeczowym i finansowym aż do rozliczenia inwestycji. Inspektor nadzoru robót wod.-kan. i co. W szczególności : 1. Sprawdzi i zaopiniuje kosztorysy ofertowe dołączone do ofert wykonawców zainteresowanych przetargiem na wykonanie robót budowlanych. 2. Zobowiązany będzie do nadzorowania prac realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w czasie realizacji prac branży wod.-kan. i co. 3. Zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru branży ogólnobudowlanej 4. Zobowiązany jest do posiadania dokładnej znajomości dokumentacji projektowej Zobowiązany jest do dokładnej znajomości treści umowy zawartej pomiędzy Muzeum i Wykonawcą robót budowlanych. 5. Zobowiązany jest do ciągłej kontroli postępu prac w zakresie: - robót wod.- kan. i co. w zakresie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ oraz zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz zapisami w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. - realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego i składania okresowych sprawozdań z rzeczowej i finansowej realizacji prac. W przypadku odstępstw Wykonawcy od harmonogramu robót składa w tym zakresie wnioski do inspektora branży ogólnobudowlanej

16 6. Prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych w oparciu o normy budowlane, prawo budowlane i specyfikację warunków technicznych wykonania i odbioru robót opracowaną przez Biuro Projektów. 7. W ramach swoich uprawnień wynikających z prawa budowlanego podejmuje decyzje o prowadzeniu prac lub ich zatrzymaniu. 8. Podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną w zakresie odbioru robót na zgłoszenie Wykonawcy poprzez wpis do dziennika budowy. 9. Po dokonaniu odbiorów częściowych lub odbioru końcowego przedkłada protokoły odbiorowe wraz z protokołami częściowymi wykonanych robót, atestami materiałowymi i innymi dokumentami stwierdzającymi jakościowe i zgodne z projektem wykonanie robót. 10. Na fakturach częściowych dokonuje potwierdzeń wykonania robót co do ich ilości i wynagrodzenia zgodnie z zasadami finansowania określonymi w umowie pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Muzeum. 11. Uzgadnia z inspektorem branży ogólnobudowlanej decyzje co do sposobu rozwiązań technicznych i organizacyjnych w oparciu o wiedzę i znajomość dokumentacji technicznej. 12. Uczestniczy w prowadzeniu dokumentacji rozliczeniowej (zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów w Muzeum), analiz kosztowych, protokołów częściowych odbioru, protokołów konieczności, operatów geodezyjnych, ekspertyz, opinii technicznych, raportów z wykonania robót, i innych dokumentów potwierdzających jakościowe, ilościowe i terminowe wykonanie robót. 13. Odbiory robót elektrycznych dokonuje na podstawie znajomości dokumentacji projektowej, posiadanej wiedzy technicznej, znajomości norm, przepisów prawa budowlanego, warunków umownych i specyfikacji warunków technicznych odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów. 14. Podejmuje decyzję co do zastosowania materiałów wynikających z dokumentacji technicznej, oceny ich jakości i atestów przedłożonych przez Wykonawcę. 15. Ściśle współpracuje z inspektorami nadzoru pozostałych branż budowlanych w celu rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych. 16. Uczestniczy w końcowym odbiorze przedsięwzięcia. 17. Przestrzega przepisów BHP i p.poż w miejscu prowadzenia prac. 18. Uczestniczy w naradach technicznych i koordynacyjnych na temat prowadzonych prac. 19. Współpracuje z nadzorem autorskim i autorami dokumentacji projektowej.

17 20. Opracowuje i przekazuje niezbędne informacje techniczne i organizacyjne z realizacji prac odpowiednim służbom administracyjnym Muzeum dla potrzeb Instytucji finansującej. 21. Wykonuje inne polecenia Zamawiającego związane z realizowaną inwestycją. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za: - prowadzenie nadzoru zgodnie ze swoimi uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. - wywiązywanie się z obowiązków określonych w/w zakresem i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe dla Muzeum Narodowego w Kielcach.

18 Załącznik Nr 2... (nazwa firmy)... (dokładny adres)... (NIP/REGON) OFERTA Muzeum Narodowe w Kielcach Kielce Plac Zamkowy 1 Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski 1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za : I część: cena brutto...zł (słownie złotych :...; w tym kwota netto...zł ; i podatek VAT... % w wysokości...zł; II część : cena brutto..zł(słownie złotych:...; w tym kwota netto zł I podatek Vat..% w wysokości..zł; III część : cena brutto.zł (słownie złotych: ) w tym kwota netto..zł; i podatek Vat..% w wysokości.zł. 2. Cena uwzględnia......

19 3. Zamówienie wykonamy w terminie Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, tj. do dnia.bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 7. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... stron.... (podpis oferenta lub osoby upoważnionej)

20 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem firmy z siedzibą w... ul.... do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie... składam oświadczenie w oparciu o przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że reprezentowana przeze mnie firma: 1. Posiada uprawnienia do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia... (podpis Wykonawcy)

21 Załącznik nr 4 Projekt umowy Umowa Nr. zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy Muzeum Narodowym w Kielcach Plac Zamkowy 1, zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dr Robert Kotowski - Dyrektor Główna Księgowa a.... zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego/ elektrycznego/wod.-kan i co. ( w zależności od złożonej oferty) prac polegających na modernizacji, renowacji zabytkowego pałacyku i odtworzeniu elementów zabytkowego parku realizowanego w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania, zgodnie ze złozoną ofettą która wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy. 2. Zakres obowiązków określa załącznik do niniejszej umowy. 3. Prace wykonywane będą codziennie, w godzinach (dotyczy inspektora branży budowlanej) 2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania prac określonych niniejszą umową nr uprawnień Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od dnia zawarcia umowy do r. 4.

22 1. Za prace określone w 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie..zł brutto (słownie złotych: ), w tym obowiązujący podatek Vat. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych miesięcznych ratach, przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: Wynagrodzenie, o którym umowa w 3 zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy... w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień zawartych w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 3. Strony w przypadku wystąpienia spraw spornych dołożą wszelkich starań w celu ich polubownego załatwienia. 4. Spory nie załatwione będą rozstrzygane przez Sąd powszechny. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo