a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego Bychawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Powiat Lubelski działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych w rozdz. V pkt. I SIWZ ul. Spokojna 9, Lublin NIP: REGON: tel. 81/ , fax 81/ , strona internetowa: 2. Podmioty objęte ubezpieczeniem: 1. Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, Lublin - NIP: REGON: liczba pracowników: 201 a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego Bychawa b) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w BełŜycach ul. Fabryczna 2b BełŜyce c) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Niedrzwicy DuŜej ul. Lubelska Niedrzwica DuŜa d) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Geodezji Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego Bychawa e) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Geodezji Filia w BełŜycach ul. Fabryczna 2b BełŜyce 2. Dom Dziecka w Przybysławicach Przybysławice, Garbów NIP: REGON: Liczba pracowników: 31 wypoczynkowego (opis): placówka opiekuńczo wychowawcza PKD 8790Z 1

2 3. Dom Dziecka, Wola Gałęzowska 116, Bychawa REGON PKD 8790Z Liczba pracowników: Dom Pomocy Społecznej w Matczynie Ul. Matczyn 4, BełŜyce NIP: REGON: Liczba pracowników: 109 wypoczynkowego (opis):zapewnienie całodobowej opieki, pielęgnacji, wyŝywienia oraz świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieŝy oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 5. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie BełŜyce, Matczyn 4 NIP: REGON: Liczba pracowników: 11 wypoczynkowego (opis): PKD 8810Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 6. POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBLINIE LUBLIN, ul. KARŁOWICZA 4 NIP: REGON: Liczba pracowników: 3 wypoczynkowego (opis): według statutu upowszechnianie czytelnictwa PKD (główna działalność oraz pozostałe) 9101A Działalność Bibliotek 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie NIP: REGON: Liczba pracowników: 21 wypoczynkowego (opis): Realizacja zadań pomocy społecznej w Powiecie Lubelskim. Zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie Ul. Hipoteczna 3/10, Lublin NIP: REGON: Liczba pracowników: 8 wypoczynkowego (opis): Zadania i kompetencje wynikające z art. 83 ust. 1 Prawa Budowlanego PKD (główna działalność oraz pozostałe) 9. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Lublin, ul. Karłowicza 4 REGON: NIP: PKD: 8559B Liczba pracowników: 8 2

3 10. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 7 Ul. KARŁOWICZA 4, LUBLIN NIP: REGON: Liczba pracowników: 11 wypoczynkowego (opis): 85.60Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA PKD (główna działalność oraz pozostałe) 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w BełŜycach Ul. Fabryczna 2b, BełŜyce NIP: REGON: Liczba pracowników: 13 wypoczynkowego (opis): 8560Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ PKD (główna działalność oraz pozostałe) 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie Ul. Gen. Andersa 2, Bychawa NIP: REGON: Liczba pracowników: 12 wypoczynkowego (opis): WG PKD DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 8560Z PKD (główna działalność oraz pozostałe) 13. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11, Lublin NIP: REGON: Liczba pracowników: 57 wypoczynkowego (opis): prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, rejestracja osób bezrobotnych. PKD (główna działalność oraz pozostałe) PKD KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 14. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca, Lublin 62 NIP: REGON: Liczba pracowników: 51 wypoczynkowego (opis): 8790Z PKD (główna działalność oraz pozostałe) 15. Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy w Załuczu Załucze 59, Niedrzwica DuŜa NIP: REGON: Liczba pracowników:31 wypoczynkowego (opis): Jednostka budŝetowa Starostwa Powiatowego w Lublinie, placówka oświatowa przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.pkd (główna działalność oraz pozostałe)

4 16. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE Z/S W BEŁśYCACH śeromskiego 3, BEŁśYCE NIP: REGON: Liczba pracowników: 57 wypoczynkowego (opis): PLANOWANIE, BUDOWA, MODERNIZACJA, UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE DROGAMI POWIATU LUBELSKIEGO. PKD 8413Z (główna działalność oraz pozostałe) 17. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika Ul. Bychawska 4, BełŜyce NIP: REGON: Liczba pracowników: 77 wypoczynkowego (opis): 8560Z Działalność wspomagająca edukację 18. Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie Ul. M. J. Piłsudskiego 81, Bychawa NIP: REGON: Liczba pracowników: 77 wypoczynkowego (opis): DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ PKD 8560 Z (główna działalność oraz pozostałe) 19. Zespół Szkół w Niedrzwicy DuŜej Ul. BełŜycka 77, Niedrzwica DuŜa NIP: REGON: Liczba pracowników: 22 wypoczynkowego (opis): PKD8560Z Działalność wspomagająca edukację 20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach Ul. RóŜana 8, Niemce NIP: REGON: Liczba pracowników: 35 wypoczynkowego (opis): Edukacja PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8560Z, 8531B, 8532A, 8532B, 8541Z 21. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli Pszczela Wola 9, StrzyŜewice NIP: REGON: Liczba pracowników: 107 wypoczynkowego (opis): 8560Z PKD (główna działalność oraz pozostałe) 22. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY DPS W MATCZYNIE BEŁśYCE, MATCZYN 9 NIP:

5 REGON: Liczba pracowników: 40 wypoczynkowego (opis): Działalność wspomagająca edukację PKD (główna działalność oraz pozostałe) 23. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki Ul. Przemysłowa 44, BełŜyce NIP: REGON: Liczba pracowników: 38 wypoczynkowego (opis): PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8560 Z Działalność oświatowa 24. Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach Piotrowie 183, StrzyŜewice NIP: REGON: Liczba pracowników: 43 wypoczynkowego (opis): edukacja PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8560Z działalność wspomagająca edukację 25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego Wł. Reymonta 4b, Bychawa NIP: REGON: Liczba pracowników: 52 wypoczynkowego (opis): Działalność wspomagająca edukację PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8560Z Pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Rozdział 2 Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złoŝenia oferty 2.1. W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: Zadanie I : ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia ). Zadanie II: ubezpieczenie komunikacyjne ( OC, AC,NW, ASS) Wszelkie informacje niezbędne Ubezpieczycielom do oszacowania naleŝnej składki ubezpieczeniowej znajdują się w Rozdziale 3 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, warunki szczególne). 5

6 2.2 Ubezpieczenia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla kaŝdej wystawionej polisy. 2.3 Okres ubezpieczenia Okres zamówienia : 24 miesięcy Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres dwudziestu czterech miesięcy (tj. 2 lat) od dnia podpisania umowy, chyba, Ŝe co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach. a) Dla ubezpieczeń komunikacyjnych okresy ubezpieczeń podane będą przy wykazie pojazdów. Strony zgodnie oświadczają, iŝ przewidują moŝliwość wyrównania okresów ubezpieczenia z terminem na koniec pierwszego rocznego okresu obwiązywania Umowy tj. na dzień , pod warunkiem złoŝenia przez Zamawiającego wniosku o rozwiązanie umowy. W przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia składka ubezpieczeniowa będzie płatna w 2 ratach, pierwsza rata będzie naliczona za okres ubezpieczenia do dnia r, - proporcjonalnie do okresu rocznego, druga rata nie będzie podlegała opłaceniu. W drugim roku ubezpieczenia wszystkie pojazdy będę miały jeden 12 miesięczny okres ubezpieczenia. od r r. b) Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego. c) Ustalenia odnośnie ubezpieczenia: - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. indywidualnych sum ubezpieczenia) - sprzętu elektronicznego - maszyn Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres 12 miesięcy tj. jednego roku. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla kaŝdej jednostki lub jedna polisa zbiorcza dla wszystkich rodzajów ubezpieczenia + certyfikaty potwierdzające ochronę dla danej jednostki d) Ustalenia odnośnie ubezpieczeń wspólnych : - mienia od kradzieŝy z dewastacją - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (część dot. wspólnych sum ubezpieczenia) - ubezpieczenie OC - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. wspólnych sum ubezpieczenia) Polisy dla powyŝszych ubezpieczeń wspólnych, wystawione zostaną po jednej polisie z kaŝdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne zamawiającego lub jedna polisa na wszystkie ryzyka wspólne. KaŜda jednostka będzie mogła uzyskać certyfikat (polisę) potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w ramach polisy wspólnej. W przypadku OC na kaŝdym certyfikacie znajdzie się zakres ubezpieczenia odpowiedni dla danej jednostki organizacyjnej oznaczony w SIWZ pkt do Umowa w sprawie ubezpieczenia Zamawiający zawiera umowę ( treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 3 i 3a ) w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeŝeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod 6

7 rygorem niewaŝności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest niewaŝna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem postanowień pkt XIV ust. 2 SIWZ. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyŝszych zasad jest niewaŝna. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wzór umowy, która będzie miała zastosowanie znajduje się w Załączniku nr 3 i 3a do SIWZ. W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający moŝe wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą ocenę chyba, Ŝe w postępowaniu przetargowym złoŝona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 2.5 Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zaleŝnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierŝawy uŝytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 2.6 W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złoŝonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych. W przypadku zbycia mienia ( sprzedaŝy, oddania w dzierŝawę, rezygnacji z ubezpieczenia danego składnika majątku ) składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona Zamawiającemu w systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat manipulacyjnych. 2.7 Zamawiający zastrzega, Ŝe składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi moŝe zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, gdy ostateczna weryfikacja okresów ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek ubezpieczeniowych będzie odmienna od zawartej w SIWZ lub gdy uaktualnieniu ulegną inne informacje odnośnie jednostek np. liczby zatrudnionych osób, gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co moŝe wyniknąć z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem np. wyłączenia z sum ubezpieczenia wartości gruntów. gdy nastąpi wyrównanie okresów w ubezpieczeniach komunikacyjnych zgodnie z post. pkt. 2.3 lit. a 2.8 Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niŝ roczny, składka naliczana będzie "co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej). 2.9 Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie cesja lub dzierŝawa wystawiane będą odrębne polisy Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma moŝliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno - brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę (dotyczy ubezpieczeń wspólnych) Szkodowość w latach na dzień rok,w przypadku OC dróg stan na dzień r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 7

8 2.13. Zakres ubezpieczenia opisany poniŝej jest zakresem minimalnym. JeŜeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, Ŝe zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniŝej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. ZADANIE I Rozdział 3 Program Ubezpieczenia 3.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia P (podstawowy) - poŝar, uderzenie pioruna, eksplozja (rozumiana jako wybuch), upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, Pś (pozostałe Ŝywioły) trzęsienie ziemi, powódź (zgodnie z definicją), deszcz nawalny (zgodnie z definicją), huragan ( zgodnie z definicją), osunięcia i zapadanie się ziemi, lawiny, przepięcia, dym, uderzenia pojazdu (zgodnie z definicją), huk ponaddźwiękowy, sadza, grad, skaŝenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, przewrócenie się drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie, - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Definicje: Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,1 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru. Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natęŝenia co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczący wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego. PO (powódź) - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących w tym podniesienia się wód gruntowych (podniesienie się wód gruntowych: limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŝaru śniegu oraz polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu). Rozszerzenie: - szkody powstałe na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku o ile przyczyną przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. WK (szkody wodno-kanalizacyjne) - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeŝeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (równieŝ wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmroŝeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Ochrona obejmuje następstwa szkód wodociągowych. PE (przepięcia) zgodnie z załączoną klauzulą. 8

9 KB (katastrofa budowlana) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie ze SIWZ. Limit ,00 zł. DW ( dewastacja) Ubezpieczenie obejmuje równieŝ dewastację jako rozmyśle zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka dla: place zabaw tj.: place zabaw o nawierzchniach poliuretanowych, pojedyncze urządzenia zabawowe, zestawy zabawowe, urządzenia skate parku, urządzenia siłowni na powietrzu, ścianki wspinaczkowe, kładki, stoliki szachowe, stoły do tenisa ziemnego, pozostałe elementy małej architektury, fontanny, kompleksy boisk sportowych, instalacja nawadniająca z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN budynków i budowli oraz ich infrastruktury, (w tym, ogrodzenia, drogi, wiaty przystankowe na terenie Powiatu Lubelskiego, infrastruktura drogowa, bariery ochronne, progi zwalniające, zewnętrzne elementy budynków i budowli, jak: części dachu, elewacja, parapet, pokrycia dachów, neony, reklamy itp ) - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN, (ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni); oświetlenia drogowego, oznakowania dróg, doświetlacze przejścia dla pieszych typu LED, podświetlane znaki D-6 typu LED przy przejściach dla pieszych, sygnalizacja świetlna na skrzyŝowaniach, - naleŝących do Powiatu Lubelskiego, itp. - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN, graffiti limit PLN. PowyŜsze rozszerzenie obowiązuje niezaleŝnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych Ŝywiołów. PowyŜsze rozszerzenie moŝe być ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Przedmiot ubezpieczenia: - budynki mieszkalne i uŝytkowe (budynek trwale związany z gruntem obiekt budowlany, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz ze stolarką okienną i drzwiową wraz z załoŝonymi zamkami i wstawionymi szybami oraz wewnętrznymi okładzinami ścian, podłóg, sufitów i powłokami malarskimi, jak teŝ instalacjami i urządzeniami technicznymi zewnętrznymi i wewnętrznymi w tym windami oraz przyłączami), - budowle (w szczególności: stragany, pojemniki na śmieci, kioski kontenerowe, infokioski, parkometry, bramy, balustrady, ogrodzenia, szalety, fontanny i inne obiekty małej architektury), - system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej, - sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto, szacunkowej - odtworzeniowej, - zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku Przedmiot ubezpieczenia: - środki trwałe (w tym elektroniczne, maszyny i urządzenia ) m.in.: a) instrumenty muzyczne b) kostiumy teatralne, rekwizyty, sprzęt nagłaśniający c) płytoteki - środki trwałe niskiej wartości ( w tym elektroniczne), - zbiory biblioteczne, - system ubezpieczenia: sumy stałe, - sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto początkowej, - zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku. Sumy ubezpieczenia dla części indywidualnej; Nazwa Jednostki Starostwo Powiatowe w Lublinie Okres Ubezpieczenia (inny niŝ podstawowy) Budynki, budowle Suma Ubezpieczenia Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie Suma Ubezpieczenia Środki obrotowe ,00zł ,16 zł 0,00zł 9

10 Dom Dziecka w Przybysławicach ,00zł 0,00zł 0,00zł Dom Dziecka Wola Gałęzowska podstawowy ,54 zł 0,00zł 0,00zł Dom Pomocy Społecznej w Matczynie podstawowy ,00zł ,76 zł 0,00zł Powiatowa Biblioteka Publiczna ,00zł ,81 zł 0,00zł Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,00zł ,36 zł 0,00zł w Lublinie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr ,00zł ,42 zł 0,00zł Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w ,00 zł ,69 zł 0,00zł Bychawie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w podstawowy 0,00zł ,10 zł 0,00zł BełŜycach Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ,11zł ,45 zł 0,00zł Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w ,72zł ,00 zł 5 000,00 zł Bystrzycy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w podstawowy ,00 zł ,00 zł 0,00zł Załuczu Zarząd Dróg w BełŜycach ,55 zł ,27 zł 0,00zł Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w BełŜycach ,26 zł ,06 zł ,00 zł Zespół Szkół im. A. Kwiatkowskiego w ,00zł ,90 zł 0,00zł Bychawie Zespół Szkół w Niedrzwicy DuŜej podstawowy ,00 zł ,22 zł 0,00zł ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYC ,00 zł 0,00zł 0,00zł H W NIEMCACH Zespół Szkół Rolniczych CKP podstawowy ,41zł ,53 zł 0,00zł Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie podstawowy 0,00zł 8 129,48 zł 0,00zł Zespół Szkół Technicznych im. T ,14zł 0,00zł 0,00zł Kościuszki w BełŜycach Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w ,00zł ,87 zł 4 000,00 zł Piotrowicach Zespół Szkół Zawodowych Nr ,10zł ,53 zł 7 000,00 zł Bychawa RAZEM ,83 zł ,61 zł ,00 zł Sumy ubezpieczenia ubezpieczeń wspólnych: suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pienięŝne: 10

11 - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Mienie pracownicze i uczniowskie: - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - wartość ubezpieczenia: wartość rzeczywista - mienie osobiste są to odzieŝ, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego uŝytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, znajdujące się w miejscu świadczenia pracy, - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne (równieŝ w obce środki trwałe) : - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - suma ubezpieczenia : ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Budowle (ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, wiaty przystankowe na terenie Powiatu Lubelskiego, itp.) - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Urządzenia i wyposaŝenie zewnętrzne (siłowniki bram, hydranty, progi zwalniające, bariery mostowe i ochronne, pojemniki na śmieci itd. na terenie Powiatu Lubelskiego) - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: WyposaŜenie placów zabaw, parków, obiektów sportowo- rekreacyjnych i inne pozostałe elementy małej architektury na terenie Powiatu Lubelskiego - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na terenie Powiatu Lubelskiego - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Słupy oświetleniowe, oprawy lamp i lampy na terenie Powiatu Lubelskiego system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł Warunek obligatoryjny : franszyzy i udziały własne: zniesione Likwidacja szkód zgodnie z kl. likwidacyjną w środkach trwałych 11

12 3.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Zakres ubezpieczenia: kradzieŝ z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez względu na adres, we wszystkich lokalizacjach, suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu NaleŜne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.) limit ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia : Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości): - rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia : Środki obrotowe: - rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia : Wartości pienięŝne: - odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, - przedmiot ubezpieczenia: gotówka, papiery wartościowe - transport gotówki na terenie RP, - suma ubezpieczenia dla kradzieŝy z włamaniem: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie (z włączeniem ryzyka rabunku podczas załadunku i wyładunku wartości pienięŝnych): ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia : mienie pracownicze i uczniowskie: - rodzaj wartości: rzeczywista, - suma ubezpieczenia: ,00 zł KradzieŜ zwykła: rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposaŝenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne, produkty spoŝywcze itp.), których posiadanie moŝna udokumentować. - suma ubezpieczenia: ,00 zł - ponadto ubezpieczeniem od kradzieŝy zwykłej zostaje objęte równieŝ mienie pozostawione szatniach placówek oświatowych; podlimit odpowiedzialności 500 zł na jedno zdarzenie oraz zł na wszystkie zdarzenia w agregacie rocznym; Warunek obligatoryjny : franszyzy i udziały własne: zniesione 3.3 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia: szkody materialne, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks); zakres ubezpieczenia musi obejmować takŝe wszelkie szkody powstałe w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostroŝność, zaniedbanie, niewłaściwe uŝytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora oraz świadome i celowe zniszczenie) oraz szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i 12

13 przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna. Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła równieŝ: 1) kradzieŝy zwykłej (bez śladów włamania) dla kaŝdego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia do limitu 5.000,00zł pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję w ciągu 8 godzin po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieŝą; 2) szkód spowodowanych przez huragan; 3) szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; 4) szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu; 5) szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (okres wakacji); 6) szkody powstałe w czasie okresowego wyłączenia z uŝytkowania; 7) szkód powstałych wskutek kradzieŝy ze środka transportu lub kradzieŝy całego pojazdu wraz ze sprzętem; 8) szkód w sprzęcie którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował i nie przygotował do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany) System ubezpieczenia: sumy stałe Rodzaj wartości: księgowa brutto Sprzęt przenośny ubezpieczony na warunkach ubezpieczenia sprzętu mobilnego (takŝe od ryzyka kradzieŝy z włamaniem i rabunku z pojazdu oraz kradzieŝy całego pojazdu wraz ze sprzętem), ubezpieczeniem objęty równieŝ sprzęt elektroniczny (radiotelefony) na stałe zainstalowane w pojazdach samochodowych Franszyza integralna brak udział własny max. 300,00 PLN, Suma ubezpieczenia: indywidualne Nazwa Jednostki Starostwo Powiatowe w Lublinie Dom Dziecka w Przybysławicach Dom Pomocy Społecznej w Matczynie Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 7 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bychawie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w BełŜycach Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bystrzycy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Okres Ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny stacjonarny Suma Ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny przenośny Suma Ubezpieczenia Monitoring Suma Ubezpieczenia ,05 zł ,22 zł ,24 zł ,00 zł 0,00zł 0,00zł podstawowy 6 181,22 zł 0,00zł 0,00zł ,00 zł 0,00zł 0,00zł ,59 zł ,01 zł 0,00zł podstawowy 1 493,30 zł 2 537,00 zł 0,00zł podstawowy 0,00zł 3 800,00 zł 0,00zł podstawowy ,78 zł 9 943,78 zł 0,00zł ,88 zł ,17 zł 0,00zł podstawowy ,60 zł ,99 zł 0,00zł podstawowy 4 201,00 zł 0,00zł 0,00zł 13

14 Załuczu Zarząd Dróg w BełŜycach ,28 zł 3 357,95 zł 0,00zł Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w BełŜycach ,00 zł 5 434,00 zł 0,00zł Zespół Szkół im. A. Kwiatkowskiego w podstawowy ,44 zł 6 251,80 zł 6 000,00 zł Bychawie Zespół Szkół w Niedrzwicy DuŜej podstawowy 9 561,01 zł ,28 zł 0,00zł Zespół Szkół Rolniczych CKP podstawowy 2 056,00 zł 3 578,00 zł 0,00zł Zespół Szkół Trechnicznych im. T ,40 zł 3 000,00 zł ,32 zł Kościuszki w BełŜycach Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa podstawowy ,82 zł 1 761,68 zł 8 156,51 zł w Piotrowicach Zespół Szkół Zawodowych Nr ,18 zł ,50 zł ,00 zł Bychawa RAZEM ,55 zł ,38 zł ,07 zł Sumy ubezpieczenia: część ubezpieczeń wspólnych: suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Ubezpieczenie oprogramowania, odtworzenia zbiorów danych, nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - ubezpieczeniem w wartości odtworzeniowej, - oprogramowanie licencyjne oraz instalacje zakupywane wraz z nowymi komputerami, - franszyza redukcyjna: 300,00 PLN - suma ubezpieczenia dla oprogramowania: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla odtworzenia zbiorów danych: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla nośników danych: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla zwiększonych kosztów działalności: ,00 zł Postanowienia dodatkowe: A. W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty, obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, postanawia się, iŝ wymóg taki zostanie spełniony równieŝ, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez personel własny; B. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, ubezpieczający powiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela moŝe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŝe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyŝszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 14

15 3.4 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie szyb (oszklenie ścienne i dachowe) i przedmiotów szklanych, gablot zewnętrznych i wewnętrznych przeszklonych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przeszklonych, płyt szklanych, neonów, reklam świetlnych, witraŝy nie zabytkowych, wiat przystankowych. Ubezpieczenie dotyczy równieŝ części wspólnych budynków System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, Wypłata odszkodowania: odtworzenie uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami demontaŝu, transportu, osadzenie i montaŝu, Przedmiot ubezpieczenia oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne w tym oszklenie w budynkach wspólnot, równieŝ w częściach wspólnych Suma ubezpieczenia: dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu: ,00 zł Franszyza redukcyjna zniesiona W przypadku szkód, których wartość nie przekracza 4 000,00 PLN wyplata odszkodowania odbywa się na podstawie faktury dostarczonej przez Ubezpieczającego, dokumentującej koszty naprawy. Odstępuje się od konieczności przeprowadzenia oględzin oraz powiadamianie Policji. O szkodzie Ubezpieczający powinien powiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela, za wystarczające uwaŝa się zgłoszenie telefoniczne na Infolinię lub pocztą elektroniczną. Przed dokonaniem naprawy naleŝy dokonać obmiaru uszkodzonych szyb oraz sporządzić dokumentację zdjęciową lub wystawić oświadczenie potwierdzające fakt wybicia i wymiany szyby. 3.5 Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte mają zostać wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezaleŝnych od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego szkody powstałe w wyniku: 1) błędów w projektowaniu lub konstrukcji, 2) błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz uŝycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału, 3) eksploatacji, z powodu: a) niewłaściwej obsługi, b) wandalizmu, c) rozerwania wskutek siły odśrodkowej, d) braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, e) niedoboru wody w kotłach maszyn parowych, f) nadmiernego ciśnienia, g) zwarcia, przepięcia, przetęŝenia i innych przyczyn elektrycznych, h) poluzowania się części, i) dostania się ciała obcego, j) ewentualnie innych, jeśli taką moŝliwość przewidują OWU Zakres ubezpieczenia rozszerza się równieŝ szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach w wyniku: a) ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i lawiny, przewrócenie się drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. Za szkodę uwaŝa się utratę albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny lub urządzenia z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemoŝliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego 15

16 konieczność naprawy bądź wymiany, powstałe w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń na mocy umowy ubezpieczenia System ubezpieczenia: sumy stałe Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa Wypłata odszkodowania: odtworzenie uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami demontaŝu, transportu, osadzenie i montaŝu Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte będą maszyny i urządzenia w trakcie pracy i postoju, demontaŝu i ponownego montaŝu, konserwacji, modernizacji, czyszczenia, napraw i remontów dokonywanych przez Ubezpieczającego (słuŝby techniczne Ubezpieczającego) lub zewnętrzne zakłady naprawcze, jak równieŝ podczas ich przemieszczania na terenie zakładu Ubezpieczającego w celu wykonania ww. czynności. W przypadku zewnętrznych słuŝb technicznych (zakładów naprawczych) nie są objęte szkody wynikające z działania tych słuŝb. Wykaz maszyn zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ UWAGA! Przedmioty ubezpieczenia zachowują ochronę ubezpieczeniową równieŝ poza miejscem ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: Nazwa Jednostki Okres Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Dom Pomocy Społecznej w Matczynie ,00 zł Zarząd Dróg w BełŜycach ,00 zł Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Bychawa ,29 zł RAZEM ,29 zł Franszyza redukcyjna: 500,00 zł 3.6 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z rozszerzeniami Suma ubezpieczenia: ,00 zł dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, uŝytkowanego i administrowanego mienia Ryzyka: związane z całą prowadzoną działalnością oraz posiadanym, uŝywanym mieniem (ruchomym i nieruchomym, własnym i uŝywanym na podstawie umów uŝyczenia, dzierŝawy, najmu, leasingu i innych) i administrowanym mieniem - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem w naleŝytym stanie nieruchomości komunalnych, chodników, ścieŝek rowerowych, podwórek, placów zabaw, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem w naleŝytym stanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych, kąpielisk, basenów, boisk i innych obiektów uŝyteczności publicznej koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio groŝącą szkodą, 16

17 koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i uŝytkowania nieruchomości z włączeniem szkód powstałych wskutek przepięcia, przeniesienia ognia Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez zwierzęta - suma ubezpieczenia: ,00 zł Uwaga: przez osoby trzecie rozumie się równieŝ pracowników Urzędu i jednostek podległych jak teŝ uczniów korzystających z jednostek Powiatu Lubelskiego; oznacza to, iŝ jeśli poszkodowanym jest pracownik Powiatu lub uczeń Ubezpieczyciel nie moŝe odrzucić roszczenia uznając iŝ powyŝsze osoby poszkodowani nie są osobami trzecimi w stosunku do Powiatu Lubelskiego; Ubezpieczyciel odpowiada za szkody mające miejsce: w budynku lub budynkach wraz z pomieszczeniami dodatkowymi; za pomieszczenia dodatkowe uwaŝa się piwnice, wózkownie, schowki, garaŝe, suszarnie nie słuŝące do celów mieszkalnych, produkcyjnych ani usługowych, a uŝytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; na drogach wewnętrznych, parkingach znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej, a przeznaczonych do uŝytku osób zamieszkujących budynek lub budynki wskazane w umowie ubezpieczenia oraz gości (umowa ubezpieczenia nie obejmuje ewentualnej odpowiedzialności za kradzieŝ pojazdów lub innych przedmiotów znajdujących się na terenie parkingów); na terenie dziedzińców i ogrodów przylegających do ubezpieczonego budynku, a spowodowane: - przez wszelkiego typu instalacje, w jakie wyposaŝony jest budynek lub budynki, - przez urządzenia rekreacyjne i inne usytuowane na terenie dziedzińców i ogrodów i przeznaczone do uŝytku osób zamieszkujących budynek lub budynki wskazane w umowie ubezpieczenia, - przez drzewa i rośliny znajdujące się na terenie dziedzińców i ogrodów wokół budynku, - przez pracowników Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych im prac w ogrodzie i przy utrzymaniu budynku lub budynków wskazanych w umowie ubezpieczenia Rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych awariami urządzeń wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania -w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych - szkody powstałe na skutek wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych - franszyzy i udziały zniesione, - suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych przez zalanie przez dach - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną - szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach, rynnach itp; - franszyzy i udziały zniesione, - suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną wzajemną, obejmującą szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczającego drugiemu ubezpieczającemu, objętych jedną umową ubezpieczeniową (przez osoby trzecie rozumie się równieŝ pracowników Powiatu i jednostek podległych). Prawo regresu zostaje zniesione do osób fizycznych świadczących pracę na rzecz i w imieniu Ubezpieczającego. W odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu zostaje zachowane. Franszyzy i udziały zniesione. 17

18 Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o OC za szkody z tytułu wadliwego wykonania prac i usług, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w uŝytkowanie odbiorcy, niezaleŝnie od źródła obowiązku przedmiotu odszkodowawczego, w szczególności realizowanych przez Powiat i jej podwykonawców. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec pracowników. Franszyza redukcyjna świadczenie ZUS. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych HIV /HBS w tym zakaŝeń pokarmowych związanych w szczególności z prowadzeniem stołówek, pod pojęciem chorób zakaźnych naleŝy rozumieć w szczególności: - wywoływane przez bakterie - angina, płonica (szkarlatyna), dur brzuszny, dury rzekome (choroba brudnych rąk), czerwonka, cholera, błonnica (dyfteryt), tęŝec, wąglik, dŝuma, krztusiec (koklusz), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, - wywoływane przez wirusy - róŝyczka, świnka, grypa, poraŝenie dziecięce (Heinego-Medine), papuzica, pryszczyca, wścieklizna, Ŝółta febra, zapalenie wątroby, wirus typu C - wywoływane przez krętki - dur, Ŝółtaczka, - inne - gruźlica, choroby wywoływane przez pierwotniaki i robaki, Wyłączone zostają szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych o których istnieniu Ubezpieczony lub osoby, którymi się posługiwał wiedziały lub przy zachowaniu naleŝytej staranności mogły wiedzieć. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakaŝeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział, 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o OC z tytułu szkód w środowisku naturalnym. Franszyza redukcyjna 10% w szkodach rzeczowych. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ubezpieczenie szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportoworekreacyjnych masowych i innych, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy. Rozszerzenie: - włączenie szkód spowodowanych przez wykonawców (zawodników, sędziów) biorących udział w imprezie, - włączenie szkód spowodowanych wykonawcom (zawodnikom, sędziom), - włączenie odpowiedzialności za nieodpłatny pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody poniesione przez Policję, Państwową StraŜ PoŜarną, inne jednostki ochrony przeciwpoŝarowej, agencję ochrony oraz słuŝbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 18

19 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, staŝystów, osoby kierowane do wykonywanie prac społecznie uŝytecznych, osoby skierowane orzeczeniem sądu w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznie uŝytecznych na rzecz Powiatu. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieŝy poza placówką oświatowo-wychowawczą, na terenie kraju i zagranicą (np. międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieŝy). Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, uŝyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za mienie chronione, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu naleŝącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym.: szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 2) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 3) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dąŝył do jej uzyskania. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 19

20 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez delegatów Powiatu Lubelskiego podczas zagranicznych podróŝy słuŝbowych zakres terytorialny UE. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie ochrony o szkody w pojazdach mechanicznych wyrządzone podczas jazd próbnych Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, w tym za szkody wyrządzone pensjonariuszom. Prowadzona działalność to równieŝ świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o: - szkody będące następstwem zaraŝenia HIV i HBS, - szkody będące następstwem pobrania, przechowywania krwi itp. Franszyzy i udziały zniesione Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za drogi : Zakres ubezpieczenia obejmuje: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w nienaleŝytym stanie sieci dróg, ulic i chodników (łączna długość dróg Zamawiającego 675,3 km), w tym w szczególności: - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w nienaleŝytym stanie sieci dróg, ulic i chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych, - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni oraz chodników, wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, koleiny, przełomy, zapadnięcia części jezdni itp.), - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na jezdnię, takŝe rozlane ciecze itp.), - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leŝących (lub spadających) na jezdni lub poboczu drzew, konarów, gałęzi itp., - odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni, - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą i pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem, mostami i zabudową itp., - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w poboczach dróg, - odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, braku włazów kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych lub nieodpowiednio uregulowaną wysokością tych urządzeń, - odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego i poziomego, - odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwej jej pracy, - odpowiedzialność za szkody z powodu zalania nieruchomości w związku z awarią, złym stanem technicznym lub zanieczyszczeniem urządzeń kanalizacji deszczowej, - odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieŝącego utrzymania dróg, ulic i chodników prowadzonych przez Zamawiającego (jednostki zamawiającego). JeŜeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy,w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagroŝenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłuŝone do 72 godzin. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagroŝeń, o których mowa wyŝej w ciągu 4 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagroŝeniach, chyba Ŝe warunki atmosferyczne lub moŝliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagroŝeń. Franszyza redukcyjna 200,00zł 20

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY dla cz. 01 UBEZPIECZENIA MAJĄTKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za okres od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych - WZÓR - UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu. w Piekarach Śląskich pomiędzy: Gminą Piekary Śląskie, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej 41-940 Piekary Śląskie, ul. świrki 23,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Informacje ogólne

Rozdział 1 - Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia 1.1 Zamawiający GMINA BOGORIA ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria NIP 866-16-03-248 REGON 830409637 tel. (15) 867 40 86, fax. (15) 867 42 81 www.bogoria.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR 43/MR-4/NO/2012/SNP Copyright MEC Koszalin Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Szkodowość PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Gminy Miasto Szczecin na dzień 31.12.2009 2005 2006 2007 2008 2009 wypłacone odszkodowanie w zł

Szkodowość PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Gminy Miasto Szczecin na dzień 31.12.2009 2005 2006 2007 2008 2009 wypłacone odszkodowanie w zł Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Nasz znak: BZP/S/EJ/341/621/10

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo