a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego Bychawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Powiat Lubelski działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych w rozdz. V pkt. I SIWZ ul. Spokojna 9, Lublin NIP: REGON: tel. 81/ , fax 81/ , strona internetowa: 2. Podmioty objęte ubezpieczeniem: 1. Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, Lublin - NIP: REGON: liczba pracowników: 201 a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego Bychawa b) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w BełŜycach ul. Fabryczna 2b BełŜyce c) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Niedrzwicy DuŜej ul. Lubelska Niedrzwica DuŜa d) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Geodezji Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego Bychawa e) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Geodezji Filia w BełŜycach ul. Fabryczna 2b BełŜyce 2. Dom Dziecka w Przybysławicach Przybysławice, Garbów NIP: REGON: Liczba pracowników: 31 wypoczynkowego (opis): placówka opiekuńczo wychowawcza PKD 8790Z 1

2 3. Dom Dziecka, Wola Gałęzowska 116, Bychawa REGON PKD 8790Z Liczba pracowników: Dom Pomocy Społecznej w Matczynie Ul. Matczyn 4, BełŜyce NIP: REGON: Liczba pracowników: 109 wypoczynkowego (opis):zapewnienie całodobowej opieki, pielęgnacji, wyŝywienia oraz świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieŝy oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 5. Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie BełŜyce, Matczyn 4 NIP: REGON: Liczba pracowników: 11 wypoczynkowego (opis): PKD 8810Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 6. POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBLINIE LUBLIN, ul. KARŁOWICZA 4 NIP: REGON: Liczba pracowników: 3 wypoczynkowego (opis): według statutu upowszechnianie czytelnictwa PKD (główna działalność oraz pozostałe) 9101A Działalność Bibliotek 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie NIP: REGON: Liczba pracowników: 21 wypoczynkowego (opis): Realizacja zadań pomocy społecznej w Powiecie Lubelskim. Zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie Ul. Hipoteczna 3/10, Lublin NIP: REGON: Liczba pracowników: 8 wypoczynkowego (opis): Zadania i kompetencje wynikające z art. 83 ust. 1 Prawa Budowlanego PKD (główna działalność oraz pozostałe) 9. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Lublin, ul. Karłowicza 4 REGON: NIP: PKD: 8559B Liczba pracowników: 8 2

3 10. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 7 Ul. KARŁOWICZA 4, LUBLIN NIP: REGON: Liczba pracowników: 11 wypoczynkowego (opis): 85.60Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA PKD (główna działalność oraz pozostałe) 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w BełŜycach Ul. Fabryczna 2b, BełŜyce NIP: REGON: Liczba pracowników: 13 wypoczynkowego (opis): 8560Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ PKD (główna działalność oraz pozostałe) 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie Ul. Gen. Andersa 2, Bychawa NIP: REGON: Liczba pracowników: 12 wypoczynkowego (opis): WG PKD DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 8560Z PKD (główna działalność oraz pozostałe) 13. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11, Lublin NIP: REGON: Liczba pracowników: 57 wypoczynkowego (opis): prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, rejestracja osób bezrobotnych. PKD (główna działalność oraz pozostałe) PKD KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 14. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca, Lublin 62 NIP: REGON: Liczba pracowników: 51 wypoczynkowego (opis): 8790Z PKD (główna działalność oraz pozostałe) 15. Specjalny Ośrodek szkolno-wychowawczy w Załuczu Załucze 59, Niedrzwica DuŜa NIP: REGON: Liczba pracowników:31 wypoczynkowego (opis): Jednostka budŝetowa Starostwa Powiatowego w Lublinie, placówka oświatowa przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.pkd (główna działalność oraz pozostałe)

4 16. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE Z/S W BEŁśYCACH śeromskiego 3, BEŁśYCE NIP: REGON: Liczba pracowników: 57 wypoczynkowego (opis): PLANOWANIE, BUDOWA, MODERNIZACJA, UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE DROGAMI POWIATU LUBELSKIEGO. PKD 8413Z (główna działalność oraz pozostałe) 17. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika Ul. Bychawska 4, BełŜyce NIP: REGON: Liczba pracowników: 77 wypoczynkowego (opis): 8560Z Działalność wspomagająca edukację 18. Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie Ul. M. J. Piłsudskiego 81, Bychawa NIP: REGON: Liczba pracowników: 77 wypoczynkowego (opis): DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ PKD 8560 Z (główna działalność oraz pozostałe) 19. Zespół Szkół w Niedrzwicy DuŜej Ul. BełŜycka 77, Niedrzwica DuŜa NIP: REGON: Liczba pracowników: 22 wypoczynkowego (opis): PKD8560Z Działalność wspomagająca edukację 20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach Ul. RóŜana 8, Niemce NIP: REGON: Liczba pracowników: 35 wypoczynkowego (opis): Edukacja PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8560Z, 8531B, 8532A, 8532B, 8541Z 21. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli Pszczela Wola 9, StrzyŜewice NIP: REGON: Liczba pracowników: 107 wypoczynkowego (opis): 8560Z PKD (główna działalność oraz pozostałe) 22. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY DPS W MATCZYNIE BEŁśYCE, MATCZYN 9 NIP:

5 REGON: Liczba pracowników: 40 wypoczynkowego (opis): Działalność wspomagająca edukację PKD (główna działalność oraz pozostałe) 23. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki Ul. Przemysłowa 44, BełŜyce NIP: REGON: Liczba pracowników: 38 wypoczynkowego (opis): PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8560 Z Działalność oświatowa 24. Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach Piotrowie 183, StrzyŜewice NIP: REGON: Liczba pracowników: 43 wypoczynkowego (opis): edukacja PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8560Z działalność wspomagająca edukację 25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego Wł. Reymonta 4b, Bychawa NIP: REGON: Liczba pracowników: 52 wypoczynkowego (opis): Działalność wspomagająca edukację PKD (główna działalność oraz pozostałe) 8560Z Pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Rozdział 2 Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złoŝenia oferty 2.1. W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: Zadanie I : ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia ). Zadanie II: ubezpieczenie komunikacyjne ( OC, AC,NW, ASS) Wszelkie informacje niezbędne Ubezpieczycielom do oszacowania naleŝnej składki ubezpieczeniowej znajdują się w Rozdziale 3 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, warunki szczególne). 5

6 2.2 Ubezpieczenia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŝszych niŝ zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla kaŝdej wystawionej polisy. 2.3 Okres ubezpieczenia Okres zamówienia : 24 miesięcy Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres dwudziestu czterech miesięcy (tj. 2 lat) od dnia podpisania umowy, chyba, Ŝe co innego wynika z zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach. a) Dla ubezpieczeń komunikacyjnych okresy ubezpieczeń podane będą przy wykazie pojazdów. Strony zgodnie oświadczają, iŝ przewidują moŝliwość wyrównania okresów ubezpieczenia z terminem na koniec pierwszego rocznego okresu obwiązywania Umowy tj. na dzień , pod warunkiem złoŝenia przez Zamawiającego wniosku o rozwiązanie umowy. W przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia składka ubezpieczeniowa będzie płatna w 2 ratach, pierwsza rata będzie naliczona za okres ubezpieczenia do dnia r, - proporcjonalnie do okresu rocznego, druga rata nie będzie podlegała opłaceniu. W drugim roku ubezpieczenia wszystkie pojazdy będę miały jeden 12 miesięczny okres ubezpieczenia. od r r. b) Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem ekspiracji tych ryzyk, na warunkach uzyskanych w drodze przetargu publicznego. c) Ustalenia odnośnie ubezpieczenia: - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. indywidualnych sum ubezpieczenia) - sprzętu elektronicznego - maszyn Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres 12 miesięcy tj. jednego roku. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla kaŝdej jednostki lub jedna polisa zbiorcza dla wszystkich rodzajów ubezpieczenia + certyfikaty potwierdzające ochronę dla danej jednostki d) Ustalenia odnośnie ubezpieczeń wspólnych : - mienia od kradzieŝy z dewastacją - ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (część dot. wspólnych sum ubezpieczenia) - ubezpieczenie OC - mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. wspólnych sum ubezpieczenia) Polisy dla powyŝszych ubezpieczeń wspólnych, wystawione zostaną po jednej polisie z kaŝdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne zamawiającego lub jedna polisa na wszystkie ryzyka wspólne. KaŜda jednostka będzie mogła uzyskać certyfikat (polisę) potwierdzający zawarcie ubezpieczenia w ramach polisy wspólnej. W przypadku OC na kaŝdym certyfikacie znajdzie się zakres ubezpieczenia odpowiedni dla danej jednostki organizacyjnej oznaczony w SIWZ pkt do Umowa w sprawie ubezpieczenia Zamawiający zawiera umowę ( treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 3 i 3a ) w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeŝeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod 6

7 rygorem niewaŝności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest niewaŝna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem postanowień pkt XIV ust. 2 SIWZ. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyŝszych zasad jest niewaŝna. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Wzór umowy, która będzie miała zastosowanie znajduje się w Załączniku nr 3 i 3a do SIWZ. W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający moŝe wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą ocenę chyba, Ŝe w postępowaniu przetargowym złoŝona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 2.5 Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zaleŝnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierŝawy uŝytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 2.6 W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało według stawek wynikających ze złoŝonej oferty cenowej. Brak składek minimalnych. W przypadku zbycia mienia ( sprzedaŝy, oddania w dzierŝawę, rezygnacji z ubezpieczenia danego składnika majątku ) składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona Zamawiającemu w systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat manipulacyjnych. 2.7 Zamawiający zastrzega, Ŝe składka ubezpieczeniowa do zapłaty ubezpieczycielowi moŝe zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: gdy zmniejszy się ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, gdy zmniejszy się wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŝeniem pozostania stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, gdy ostateczna weryfikacja okresów ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek ubezpieczeniowych będzie odmienna od zawartej w SIWZ lub gdy uaktualnieniu ulegną inne informacje odnośnie jednostek np. liczby zatrudnionych osób, gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co moŝe wyniknąć z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem np. wyłączenia z sum ubezpieczenia wartości gruntów. gdy nastąpi wyrównanie okresów w ubezpieczeniach komunikacyjnych zgodnie z post. pkt. 2.3 lit. a 2.8 Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niŝ roczny, składka naliczana będzie "co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej). 2.9 Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie cesja lub dzierŝawa wystawiane będą odrębne polisy Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma moŝliwości odliczenia podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno - brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę (dotyczy ubezpieczeń wspólnych) Szkodowość w latach na dzień rok,w przypadku OC dróg stan na dzień r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 7

8 2.13. Zakres ubezpieczenia opisany poniŝej jest zakresem minimalnym. JeŜeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, Ŝe zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniŝej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. ZADANIE I Rozdział 3 Program Ubezpieczenia 3.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia P (podstawowy) - poŝar, uderzenie pioruna, eksplozja (rozumiana jako wybuch), upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, Pś (pozostałe Ŝywioły) trzęsienie ziemi, powódź (zgodnie z definicją), deszcz nawalny (zgodnie z definicją), huragan ( zgodnie z definicją), osunięcia i zapadanie się ziemi, lawiny, przepięcia, dym, uderzenia pojazdu (zgodnie z definicją), huk ponaddźwiękowy, sadza, grad, skaŝenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, przewrócenie się drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie, - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Definicje: Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niŝ 17,1 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru. Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku natęŝenia co najmniej 4, potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczący wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego. PO (powódź) - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących w tym podniesienia się wód gruntowych (podniesienie się wód gruntowych: limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŝaru śniegu oraz polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu). Rozszerzenie: - szkody powstałe na skutek przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku o ile przyczyną przesiąkania jest zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. WK (szkody wodno-kanalizacyjne) - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeŝeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (równieŝ wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmroŝeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Ochrona obejmuje następstwa szkód wodociągowych. PE (przepięcia) zgodnie z załączoną klauzulą. 8

9 KB (katastrofa budowlana) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie ze SIWZ. Limit ,00 zł. DW ( dewastacja) Ubezpieczenie obejmuje równieŝ dewastację jako rozmyśle zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w tym osoby upośledzone umysłowo w systemie I ryzyka dla: place zabaw tj.: place zabaw o nawierzchniach poliuretanowych, pojedyncze urządzenia zabawowe, zestawy zabawowe, urządzenia skate parku, urządzenia siłowni na powietrzu, ścianki wspinaczkowe, kładki, stoliki szachowe, stoły do tenisa ziemnego, pozostałe elementy małej architektury, fontanny, kompleksy boisk sportowych, instalacja nawadniająca z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN budynków i budowli oraz ich infrastruktury, (w tym, ogrodzenia, drogi, wiaty przystankowe na terenie Powiatu Lubelskiego, infrastruktura drogowa, bariery ochronne, progi zwalniające, zewnętrzne elementy budynków i budowli, jak: części dachu, elewacja, parapet, pokrycia dachów, neony, reklamy itp ) - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN, (ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni); oświetlenia drogowego, oznakowania dróg, doświetlacze przejścia dla pieszych typu LED, podświetlane znaki D-6 typu LED przy przejściach dla pieszych, sygnalizacja świetlna na skrzyŝowaniach, - naleŝących do Powiatu Lubelskiego, itp. - z limitem w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości ,00 PLN, graffiti limit PLN. PowyŜsze rozszerzenie obowiązuje niezaleŝnie od ubezpieczenia danego składnika mienia od ognia i innych Ŝywiołów. PowyŜsze rozszerzenie moŝe być ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Przedmiot ubezpieczenia: - budynki mieszkalne i uŝytkowe (budynek trwale związany z gruntem obiekt budowlany, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz ze stolarką okienną i drzwiową wraz z załoŝonymi zamkami i wstawionymi szybami oraz wewnętrznymi okładzinami ścian, podłóg, sufitów i powłokami malarskimi, jak teŝ instalacjami i urządzeniami technicznymi zewnętrznymi i wewnętrznymi w tym windami oraz przyłączami), - budowle (w szczególności: stragany, pojemniki na śmieci, kioski kontenerowe, infokioski, parkometry, bramy, balustrady, ogrodzenia, szalety, fontanny i inne obiekty małej architektury), - system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej, - sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto, szacunkowej - odtworzeniowej, - zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku Przedmiot ubezpieczenia: - środki trwałe (w tym elektroniczne, maszyny i urządzenia ) m.in.: a) instrumenty muzyczne b) kostiumy teatralne, rekwizyty, sprzęt nagłaśniający c) płytoteki - środki trwałe niskiej wartości ( w tym elektroniczne), - zbiory biblioteczne, - system ubezpieczenia: sumy stałe, - sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto początkowej, - zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia niezaleŝnie od faktycznie zaistniałych błędów w grupowaniu majątku. Sumy ubezpieczenia dla części indywidualnej; Nazwa Jednostki Starostwo Powiatowe w Lublinie Okres Ubezpieczenia (inny niŝ podstawowy) Budynki, budowle Suma Ubezpieczenia Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie Suma Ubezpieczenia Środki obrotowe ,00zł ,16 zł 0,00zł 9

10 Dom Dziecka w Przybysławicach ,00zł 0,00zł 0,00zł Dom Dziecka Wola Gałęzowska podstawowy ,54 zł 0,00zł 0,00zł Dom Pomocy Społecznej w Matczynie podstawowy ,00zł ,76 zł 0,00zł Powiatowa Biblioteka Publiczna ,00zł ,81 zł 0,00zł Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,00zł ,36 zł 0,00zł w Lublinie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr ,00zł ,42 zł 0,00zł Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w ,00 zł ,69 zł 0,00zł Bychawie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w podstawowy 0,00zł ,10 zł 0,00zł BełŜycach Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ,11zł ,45 zł 0,00zł Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w ,72zł ,00 zł 5 000,00 zł Bystrzycy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w podstawowy ,00 zł ,00 zł 0,00zł Załuczu Zarząd Dróg w BełŜycach ,55 zł ,27 zł 0,00zł Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w BełŜycach ,26 zł ,06 zł ,00 zł Zespół Szkół im. A. Kwiatkowskiego w ,00zł ,90 zł 0,00zł Bychawie Zespół Szkół w Niedrzwicy DuŜej podstawowy ,00 zł ,22 zł 0,00zł ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYC ,00 zł 0,00zł 0,00zł H W NIEMCACH Zespół Szkół Rolniczych CKP podstawowy ,41zł ,53 zł 0,00zł Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie podstawowy 0,00zł 8 129,48 zł 0,00zł Zespół Szkół Technicznych im. T ,14zł 0,00zł 0,00zł Kościuszki w BełŜycach Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w ,00zł ,87 zł 4 000,00 zł Piotrowicach Zespół Szkół Zawodowych Nr ,10zł ,53 zł 7 000,00 zł Bychawa RAZEM ,83 zł ,61 zł ,00 zł Sumy ubezpieczenia ubezpieczeń wspólnych: suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Przedmiot ubezpieczenia: Wartości pienięŝne: 10

11 - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Mienie pracownicze i uczniowskie: - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - wartość ubezpieczenia: wartość rzeczywista - mienie osobiste są to odzieŝ, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego uŝytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, znajdujące się w miejscu świadczenia pracy, - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne (równieŝ w obce środki trwałe) : - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - suma ubezpieczenia : ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Budowle (ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, wiaty przystankowe na terenie Powiatu Lubelskiego, itp.) - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Urządzenia i wyposaŝenie zewnętrzne (siłowniki bram, hydranty, progi zwalniające, bariery mostowe i ochronne, pojemniki na śmieci itd. na terenie Powiatu Lubelskiego) - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: WyposaŜenie placów zabaw, parków, obiektów sportowo- rekreacyjnych i inne pozostałe elementy małej architektury na terenie Powiatu Lubelskiego - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na terenie Powiatu Lubelskiego - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia: Słupy oświetleniowe, oprawy lamp i lampy na terenie Powiatu Lubelskiego system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa suma ubezpieczenia: ,00 zł Warunek obligatoryjny : franszyzy i udziały własne: zniesione Likwidacja szkód zgodnie z kl. likwidacyjną w środkach trwałych 11

12 3.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku Zakres ubezpieczenia: kradzieŝ z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, bez względu na adres, we wszystkich lokalizacjach, suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu NaleŜne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.) limit ,00 PLN Przedmiot ubezpieczenia : Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej wartości): - rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia : Środki obrotowe: - rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, - suma ubezpieczenia: ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia : Wartości pienięŝne: - odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, - przedmiot ubezpieczenia: gotówka, papiery wartościowe - transport gotówki na terenie RP, - suma ubezpieczenia dla kradzieŝy z włamaniem: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie (z włączeniem ryzyka rabunku podczas załadunku i wyładunku wartości pienięŝnych): ,00 zł Przedmiot ubezpieczenia : mienie pracownicze i uczniowskie: - rodzaj wartości: rzeczywista, - suma ubezpieczenia: ,00 zł KradzieŜ zwykła: rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. - system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposaŝenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne, produkty spoŝywcze itp.), których posiadanie moŝna udokumentować. - suma ubezpieczenia: ,00 zł - ponadto ubezpieczeniem od kradzieŝy zwykłej zostaje objęte równieŝ mienie pozostawione szatniach placówek oświatowych; podlimit odpowiedzialności 500 zł na jedno zdarzenie oraz zł na wszystkie zdarzenia w agregacie rocznym; Warunek obligatoryjny : franszyzy i udziały własne: zniesione 3.3 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia: szkody materialne, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks); zakres ubezpieczenia musi obejmować takŝe wszelkie szkody powstałe w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostroŝność, zaniedbanie, niewłaściwe uŝytkowanie, brak kwalifikacji, błąd operatora oraz świadome i celowe zniszczenie) oraz szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i 12

13 przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna. Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła równieŝ: 1) kradzieŝy zwykłej (bez śladów włamania) dla kaŝdego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia do limitu 5.000,00zł pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie policję w ciągu 8 godzin po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieŝą; 2) szkód spowodowanych przez huragan; 3) szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; 4) szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu; 5) szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (okres wakacji); 6) szkody powstałe w czasie okresowego wyłączenia z uŝytkowania; 7) szkód powstałych wskutek kradzieŝy ze środka transportu lub kradzieŝy całego pojazdu wraz ze sprzętem; 8) szkód w sprzęcie którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował i nie przygotował do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany) System ubezpieczenia: sumy stałe Rodzaj wartości: księgowa brutto Sprzęt przenośny ubezpieczony na warunkach ubezpieczenia sprzętu mobilnego (takŝe od ryzyka kradzieŝy z włamaniem i rabunku z pojazdu oraz kradzieŝy całego pojazdu wraz ze sprzętem), ubezpieczeniem objęty równieŝ sprzęt elektroniczny (radiotelefony) na stałe zainstalowane w pojazdach samochodowych Franszyza integralna brak udział własny max. 300,00 PLN, Suma ubezpieczenia: indywidualne Nazwa Jednostki Starostwo Powiatowe w Lublinie Dom Dziecka w Przybysławicach Dom Pomocy Społecznej w Matczynie Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 7 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bychawie Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w BełŜycach Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bystrzycy Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Okres Ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny stacjonarny Suma Ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny przenośny Suma Ubezpieczenia Monitoring Suma Ubezpieczenia ,05 zł ,22 zł ,24 zł ,00 zł 0,00zł 0,00zł podstawowy 6 181,22 zł 0,00zł 0,00zł ,00 zł 0,00zł 0,00zł ,59 zł ,01 zł 0,00zł podstawowy 1 493,30 zł 2 537,00 zł 0,00zł podstawowy 0,00zł 3 800,00 zł 0,00zł podstawowy ,78 zł 9 943,78 zł 0,00zł ,88 zł ,17 zł 0,00zł podstawowy ,60 zł ,99 zł 0,00zł podstawowy 4 201,00 zł 0,00zł 0,00zł 13

14 Załuczu Zarząd Dróg w BełŜycach ,28 zł 3 357,95 zł 0,00zł Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w BełŜycach ,00 zł 5 434,00 zł 0,00zł Zespół Szkół im. A. Kwiatkowskiego w podstawowy ,44 zł 6 251,80 zł 6 000,00 zł Bychawie Zespół Szkół w Niedrzwicy DuŜej podstawowy 9 561,01 zł ,28 zł 0,00zł Zespół Szkół Rolniczych CKP podstawowy 2 056,00 zł 3 578,00 zł 0,00zł Zespół Szkół Trechnicznych im. T ,40 zł 3 000,00 zł ,32 zł Kościuszki w BełŜycach Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa podstawowy ,82 zł 1 761,68 zł 8 156,51 zł w Piotrowicach Zespół Szkół Zawodowych Nr ,18 zł ,50 zł ,00 zł Bychawa RAZEM ,55 zł ,38 zł ,07 zł Sumy ubezpieczenia: część ubezpieczeń wspólnych: suma ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Ubezpieczenie oprogramowania, odtworzenia zbiorów danych, nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności - system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, - ubezpieczeniem w wartości odtworzeniowej, - oprogramowanie licencyjne oraz instalacje zakupywane wraz z nowymi komputerami, - franszyza redukcyjna: 300,00 PLN - suma ubezpieczenia dla oprogramowania: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla odtworzenia zbiorów danych: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla nośników danych: ,00 zł - suma ubezpieczenia dla zwiększonych kosztów działalności: ,00 zł Postanowienia dodatkowe: A. W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty, obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, postanawia się, iŝ wymóg taki zostanie spełniony równieŝ, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez personel własny; B. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, ubezpieczający powiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela moŝe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŝe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyŝszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 14

15 3.4 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie szyb (oszklenie ścienne i dachowe) i przedmiotów szklanych, gablot zewnętrznych i wewnętrznych przeszklonych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przeszklonych, płyt szklanych, neonów, reklam świetlnych, witraŝy nie zabytkowych, wiat przystankowych. Ubezpieczenie dotyczy równieŝ części wspólnych budynków System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, Wypłata odszkodowania: odtworzenie uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami demontaŝu, transportu, osadzenie i montaŝu, Przedmiot ubezpieczenia oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne w tym oszklenie w budynkach wspólnot, równieŝ w częściach wspólnych Suma ubezpieczenia: dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu: ,00 zł Franszyza redukcyjna zniesiona W przypadku szkód, których wartość nie przekracza 4 000,00 PLN wyplata odszkodowania odbywa się na podstawie faktury dostarczonej przez Ubezpieczającego, dokumentującej koszty naprawy. Odstępuje się od konieczności przeprowadzenia oględzin oraz powiadamianie Policji. O szkodzie Ubezpieczający powinien powiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela, za wystarczające uwaŝa się zgłoszenie telefoniczne na Infolinię lub pocztą elektroniczną. Przed dokonaniem naprawy naleŝy dokonać obmiaru uszkodzonych szyb oraz sporządzić dokumentację zdjęciową lub wystawić oświadczenie potwierdzające fakt wybicia i wymiany szyby. 3.5 Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte mają zostać wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezaleŝnych od Ubezpieczającego/Ubezpieczonego szkody powstałe w wyniku: 1) błędów w projektowaniu lub konstrukcji, 2) błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz uŝycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału, 3) eksploatacji, z powodu: a) niewłaściwej obsługi, b) wandalizmu, c) rozerwania wskutek siły odśrodkowej, d) braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, e) niedoboru wody w kotłach maszyn parowych, f) nadmiernego ciśnienia, g) zwarcia, przepięcia, przetęŝenia i innych przyczyn elektrycznych, h) poluzowania się części, i) dostania się ciała obcego, j) ewentualnie innych, jeśli taką moŝliwość przewidują OWU Zakres ubezpieczenia rozszerza się równieŝ szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach w wyniku: a) ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi i lawiny, przewrócenie się drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. Za szkodę uwaŝa się utratę albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny lub urządzenia z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemoŝliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego 15

16 konieczność naprawy bądź wymiany, powstałe w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń na mocy umowy ubezpieczenia System ubezpieczenia: sumy stałe Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa Wypłata odszkodowania: odtworzenie uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami demontaŝu, transportu, osadzenie i montaŝu Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte będą maszyny i urządzenia w trakcie pracy i postoju, demontaŝu i ponownego montaŝu, konserwacji, modernizacji, czyszczenia, napraw i remontów dokonywanych przez Ubezpieczającego (słuŝby techniczne Ubezpieczającego) lub zewnętrzne zakłady naprawcze, jak równieŝ podczas ich przemieszczania na terenie zakładu Ubezpieczającego w celu wykonania ww. czynności. W przypadku zewnętrznych słuŝb technicznych (zakładów naprawczych) nie są objęte szkody wynikające z działania tych słuŝb. Wykaz maszyn zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ UWAGA! Przedmioty ubezpieczenia zachowują ochronę ubezpieczeniową równieŝ poza miejscem ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: Nazwa Jednostki Okres Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Dom Pomocy Społecznej w Matczynie ,00 zł Zarząd Dróg w BełŜycach ,00 zł Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Bychawa ,29 zł RAZEM ,29 zł Franszyza redukcyjna: 500,00 zł 3.6 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z rozszerzeniami Suma ubezpieczenia: ,00 zł dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, uŝytkowanego i administrowanego mienia Ryzyka: związane z całą prowadzoną działalnością oraz posiadanym, uŝywanym mieniem (ruchomym i nieruchomym, własnym i uŝywanym na podstawie umów uŝyczenia, dzierŝawy, najmu, leasingu i innych) i administrowanym mieniem - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem w naleŝytym stanie nieruchomości komunalnych, chodników, ścieŝek rowerowych, podwórek, placów zabaw, - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem w naleŝytym stanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych, kąpielisk, basenów, boisk i innych obiektów uŝyteczności publicznej koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio groŝącą szkodą, 16

17 koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i uŝytkowania nieruchomości z włączeniem szkód powstałych wskutek przepięcia, przeniesienia ognia Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez zwierzęta - suma ubezpieczenia: ,00 zł Uwaga: przez osoby trzecie rozumie się równieŝ pracowników Urzędu i jednostek podległych jak teŝ uczniów korzystających z jednostek Powiatu Lubelskiego; oznacza to, iŝ jeśli poszkodowanym jest pracownik Powiatu lub uczeń Ubezpieczyciel nie moŝe odrzucić roszczenia uznając iŝ powyŝsze osoby poszkodowani nie są osobami trzecimi w stosunku do Powiatu Lubelskiego; Ubezpieczyciel odpowiada za szkody mające miejsce: w budynku lub budynkach wraz z pomieszczeniami dodatkowymi; za pomieszczenia dodatkowe uwaŝa się piwnice, wózkownie, schowki, garaŝe, suszarnie nie słuŝące do celów mieszkalnych, produkcyjnych ani usługowych, a uŝytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; na drogach wewnętrznych, parkingach znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej, a przeznaczonych do uŝytku osób zamieszkujących budynek lub budynki wskazane w umowie ubezpieczenia oraz gości (umowa ubezpieczenia nie obejmuje ewentualnej odpowiedzialności za kradzieŝ pojazdów lub innych przedmiotów znajdujących się na terenie parkingów); na terenie dziedzińców i ogrodów przylegających do ubezpieczonego budynku, a spowodowane: - przez wszelkiego typu instalacje, w jakie wyposaŝony jest budynek lub budynki, - przez urządzenia rekreacyjne i inne usytuowane na terenie dziedzińców i ogrodów i przeznaczone do uŝytku osób zamieszkujących budynek lub budynki wskazane w umowie ubezpieczenia, - przez drzewa i rośliny znajdujące się na terenie dziedzińców i ogrodów wokół budynku, - przez pracowników Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych im prac w ogrodzie i przy utrzymaniu budynku lub budynków wskazanych w umowie ubezpieczenia Rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych awariami urządzeń wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania -w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych - szkody powstałe na skutek wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych - franszyzy i udziały zniesione, - suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o następstwa - szkód wywołanych przez zalanie przez dach - szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną - szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i złączach, rynnach itp; - franszyzy i udziały zniesione, - suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną wzajemną, obejmującą szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczającego drugiemu ubezpieczającemu, objętych jedną umową ubezpieczeniową (przez osoby trzecie rozumie się równieŝ pracowników Powiatu i jednostek podległych). Prawo regresu zostaje zniesione do osób fizycznych świadczących pracę na rzecz i w imieniu Ubezpieczającego. W odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu zostaje zachowane. Franszyzy i udziały zniesione. 17

18 Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o OC za szkody z tytułu wadliwego wykonania prac i usług, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w uŝytkowanie odbiorcy, niezaleŝnie od źródła obowiązku przedmiotu odszkodowawczego, w szczególności realizowanych przez Powiat i jej podwykonawców. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wobec pracowników. Franszyza redukcyjna świadczenie ZUS. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych HIV /HBS w tym zakaŝeń pokarmowych związanych w szczególności z prowadzeniem stołówek, pod pojęciem chorób zakaźnych naleŝy rozumieć w szczególności: - wywoływane przez bakterie - angina, płonica (szkarlatyna), dur brzuszny, dury rzekome (choroba brudnych rąk), czerwonka, cholera, błonnica (dyfteryt), tęŝec, wąglik, dŝuma, krztusiec (koklusz), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, - wywoływane przez wirusy - róŝyczka, świnka, grypa, poraŝenie dziecięce (Heinego-Medine), papuzica, pryszczyca, wścieklizna, Ŝółta febra, zapalenie wątroby, wirus typu C - wywoływane przez krętki - dur, Ŝółtaczka, - inne - gruźlica, choroby wywoływane przez pierwotniaki i robaki, Wyłączone zostają szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych o których istnieniu Ubezpieczony lub osoby, którymi się posługiwał wiedziały lub przy zachowaniu naleŝytej staranności mogły wiedzieć. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia, 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakaŝeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział, 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o OC z tytułu szkód w środowisku naturalnym. Franszyza redukcyjna 10% w szkodach rzeczowych. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ubezpieczenie szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportoworekreacyjnych masowych i innych, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy. Rozszerzenie: - włączenie szkód spowodowanych przez wykonawców (zawodników, sędziów) biorących udział w imprezie, - włączenie szkód spowodowanych wykonawcom (zawodnikom, sędziom), - włączenie odpowiedzialności za nieodpłatny pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody poniesione przez Policję, Państwową StraŜ PoŜarną, inne jednostki ochrony przeciwpoŝarowej, agencję ochrony oraz słuŝbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 18

19 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, staŝystów, osoby kierowane do wykonywanie prac społecznie uŝytecznych, osoby skierowane orzeczeniem sądu w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznie uŝytecznych na rzecz Powiatu. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieŝy poza placówką oświatowo-wychowawczą, na terenie kraju i zagranicą (np. międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieŝy). Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŝawy, uŝyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za mienie chronione, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu naleŝącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym.: szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 2) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 3) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dąŝył do jej uzyskania. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 19

20 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez delegatów Powiatu Lubelskiego podczas zagranicznych podróŝy słuŝbowych zakres terytorialny UE. Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie ochrony o szkody w pojazdach mechanicznych wyrządzone podczas jazd próbnych Franszyzy i udziały zniesione. Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, w tym za szkody wyrządzone pensjonariuszom. Prowadzona działalność to równieŝ świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o: - szkody będące następstwem zaraŝenia HIV i HBS, - szkody będące następstwem pobrania, przechowywania krwi itp. Franszyzy i udziały zniesione Suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za drogi : Zakres ubezpieczenia obejmuje: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w nienaleŝytym stanie sieci dróg, ulic i chodników (łączna długość dróg Zamawiającego 675,3 km), w tym w szczególności: - odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w nienaleŝytym stanie sieci dróg, ulic i chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych, - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni oraz chodników, wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, koleiny, przełomy, zapadnięcia części jezdni itp.), - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na jezdnię, takŝe rozlane ciecze itp.), - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leŝących (lub spadających) na jezdni lub poboczu drzew, konarów, gałęzi itp., - odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni, - odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą i pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem, mostami i zabudową itp., - odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w poboczach dróg, - odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, braku włazów kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych lub nieodpowiednio uregulowaną wysokością tych urządzeń, - odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego i poziomego, - odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwej jej pracy, - odpowiedzialność za szkody z powodu zalania nieruchomości w związku z awarią, złym stanem technicznym lub zanieczyszczeniem urządzeń kanalizacji deszczowej, - odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieŝącego utrzymania dróg, ulic i chodników prowadzonych przez Zamawiającego (jednostki zamawiającego). JeŜeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy,w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagroŝenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłuŝone do 72 godzin. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagroŝeń, o których mowa wyŝej w ciągu 4 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagroŝeniach, chyba Ŝe warunki atmosferyczne lub moŝliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagroŝeń. Franszyza redukcyjna 200,00zł 20

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE

SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE. CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE Załącznik nr 1 A / SIWZ -2-2011- POWIAT JELENIOGÓRSKI - Opis przedmiotu zamówienia CZEŚĆ I -Pakiet OC i MIENIE Załącznik Nr 1/A do SIWZ CZĘŚĆ I - PAKIET I - OC i MIENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH

I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH 1 I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (Część I, II i III zamówienia) i KLAUZUL BROKERSKICH Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego: DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ ZATWIERDZAM... (kierownik zamawiającego) 2 I. NAZWA ORAZ

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo