DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 VI/KA/ /2013 Poznań r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, grupowe ubezpieczenie NNW i KL podczas zagranicznych podróży służbowych pracowników UEP, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej UEP, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UEP oraz grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów UEP ZP/053/13 wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada: Pytanie 1. <<Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych ryzyka pękanie mrozowe.>> Pytanie 2. <<Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ppkt pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.>> Pytanie 3. <<Czy limit w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dotyczy wyłącznie ryzyka stłuczenia akwarium czy również wycieku wody (ppkt pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Zamawiający wyjaśnia, że limit w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dotyczy wyłącznie ryzyka stłuczenia akwarium. Pytanie 4. <<Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewrócenia się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.>>

2 Pytanie 5. <<Czy doprecyzowanie definicji katastrofy budowlanej następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy (ppkt pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych): 1. Rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/wszystkich ryzyk) o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych 2. Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, c) awaria instalacji. 3. Limit odpowiedzialności ustalony w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej. 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż: 50 lat dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej, 90 lat dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej, b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, d) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu, e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowotechnicznych i wymaganych zezwoleń, f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną, i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji, j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego, k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy, l) rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych. 5. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, ubezpieczający jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa A z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.): 1)zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 2)zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, 3)niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: a)właściwy organ, b)właściwego miejscowo prokuratora i Policję, c)inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 6. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą prawdopodobieństwa powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów, Ubezpieczyciel może odpowiednio zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W wypadku takim Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, a Ubezpieczający może w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony

3 ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po szkodzie, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie. 7. Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody lub jej rozmiarów, że Ubezpieczyciel nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby wiedziało o tej okoliczności. 8. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia w zakresie ryzyka katastrofy budowlanej włączonego do zakresu ochrony ubezpieczeniowej niniejszą klauzulą w drodze pisemnego, jednomiesięcznego wypowiedzenia w przypadku zaistnienia w okresie ubezpieczenia szkody, w związku z którą Ubezpieczyciel wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania. 9. Składka z tytułu niniejszej Klauzuli: określona powyżej. 10. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż ,00 PLN w każdej szkodzie.>> Pytanie 6. <<Czy doprecyzowanie definicji przepięć elektrycznych następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy (ppkt pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych): 1. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym, potwierdzonym przez IMiGW, w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych i/lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Sposób realizacji ochrony przepięciowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (DzU Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami) w paragrafie 183. ust. 1 punkt 10.>> Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie, niemniej jednak zastosowanie ww. klauzuli nie spowoduje odrzucenia oferty. Pytanie 7. <<Czy sieci cieplne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, kablowe są objęte ochroną wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia i stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczanych budynków oraz czy wśród linii kablowych nie ma linii napowietrznych znajdujących się w odległości wyższej niż 300 m od lokalizacji Ubezpieczającego (ppkt. 3.1 pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych)?>> Zamawiający informuje, że sieci cieplne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, kablowe znajdują się wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia i stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczanych budynków.

4 Pytanie 8. <<Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka uderzenia i najechania pojazdu własnego (ppkt pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.>> Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych uderzeniem jakiegokolwiek pojazdu w ubezpieczony obiekt w wysokości ,00 PLN Pytanie 9. <<Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych na 1.000,00 PLN w każdej szkodzie.>> Pytanie 10. <<Wnioskujemy o uzupełnienie informacji nt roku budowy oraz konstrukcji każdego budynku (materiału, z którego wykonane są ściany budynków, konstrukcja nośna dachów, konstrukcja nośna stropów, konstrukcja klatek schodowych).>> Przedmiotowe informacje zawarte są w kwestionariuszach K1-K11. Pytanie 11. <<Czy ubezpieczeniu podlegają obiekty nieczynne, w trakcie budowy, obiekty nieużytkowane ponad 3 miesiące oraz użytkowane niezgodnie z pozwoleniem na użytkowanie (art. 55 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami)? W przypadku budynku nieużytkowanego o którym mowa w ppkt. 3 pkt. I ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych SIWZ prośba o wskazanie lokalizacji lub podanie sumy ubezpieczenia, przypadającej na lokalizację.>> Zamawiający wyjaśnia, że jedynym obiektem wyłączonym z eksploatacji jest obiekt w Suchym Lesie. Jest to obiekt dozorowany. Uczelnia posiada umowę z firmą zewnętrzną na dozór nieruchomości. Informacje na temat przedmiotowego obiektu znajdują się w Siwz i Kwestionariuszu oceny ryzyka. Pytanie 12. <<Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce jakiekolwiek szkody spowodowane przez powódź, osunięcie się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny? Jeśli tak to prośba o podanie ilości i wartości (osobno dla każdego zdarzenia).>> Zamawiający wyjaśnia, że w ostatnich 5 latach nie miały miejsca jakiekolwiek szkody spowodowane przez powódź, osunięcie się ziemi. Informacje na temat szkód spowodowanych przez deszcz nawalny znajdują się w zestawieniu szkód w ubezpieczeniu mienia i OC stanowiącym załącznik nr 1E do Siwz.

5 Pytanie 13. <<Wnioskujemy o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe dla środków niskocennych oraz dokumenty podlegające archiwizacji w przypadku ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (ppkt. 3.3 i 3.6 pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Pytanie 14. <<Wnioskujemy o podanie wg jakiego systemu przyjęte zostały do ubezpieczenia dzieła sztuki, precjoza w przypadku ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (ppkt. 3.4 pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Zamawiający wyjaśnia, że dzieła sztuki winny być objęte ubezpieczeniem wg systemu sum stałych. Pytanie 15. <<Wnioskujemy o zmianę sposobu wyceny z wartości rynkowej na rzeczywistą w odniesieniu do dzieł sztuki, precjoza (ppkt. 3.4 pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Pytanie 16. <<Wnioskujemy o przesłanie pełnego wykazu dzieł sztuki, precjozów wraz z ich poszczególną wyceną (ppkt. 3.4 pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Zamawiający wyjaśnia, że pełen wykaz dzieł sztuki stanowi załącznik 1F do SIWZ. Precjoza rektorskie stanowią wartość ,00 PLN i składają się na nie: pelerynka Rektora, łańcuchy- 7szt., berło, halabardy -2 szt., sygnet. Pytanie 17. <<Wnioskujemy o zmianę sposobu wyceny na cenę nabycia lub koszt odtworzenia w odniesieniu do środków obrotowych (ppkt. 3.5 pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. Pytanie 18. <<Czy księgozbiory są skatalogowane i wycenione oraz czy wśród nich są tzw. białych kruków (ppkt. 3.7 pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych)?>> Tak. Księgozbiory są skatalogowane i wycenione. Nie ma wśród nich tzw. białych kruków. Pytanie 19. <<Wnioskujemy o zmianę sposobu wyceny na wartość rzeczywista oraz przesłanie wykazu lub podanie rodzaju mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia w odniesieniu do mienia zabytkowego, precjoza (ppkt. 3.9 pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Odpowiedź na pytanie zawiera się w odpowiedzi na pytanie 16.

6 Pytanie 20. <<Wnioskujemy w odniesieniu do klauzuli odstąpienia od roszczeń regresowych o wyłączenie szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa lub z winy umyślonej przez osoby zatrudnione przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło kontraktów menedżerskich oraz przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.>> Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. Zamawiający wyjaśnia, że na prośbę oferenta zmodyfikował już treść przedmiotowej klauzuli i jej treść jest ostateczna. Pytanie 21. <<Czy zmiana treści klauzuli Leeway na następującą treść spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych wg wartości odtworzeniowej, jeżeli deklarowana suma ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia jest niższa od ich wartości na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie), dopuszcza się odstąpienie od zasady proporcji, jeżeli niedoubezpieczenie to nie przekroczy 30% sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem jednak, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest całkowita suma ubezpieczenia określona w polisie.>> Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie, niemniej jednak zastosowanie ww. klauzuli nie spowoduje odrzucenia oferty. Pytanie 22. <<Wnioskujemy o doprecyzowanie w klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie, sumy ubezpieczenia mienia tj. zadeklarowanej wyłącznie do ubezpieczenia wg sum stałych.>> Odpowiedź Pytanie 23. <<Wnioskujemy o dopisanie w klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie, że suma ubezpieczenia mienia będzie automatycznie odtworzona jednokrotnie w trakcie okresu ubezpieczenia.>> Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany. Pytanie 24. <<Czy doprecyzowanie klauzuli automatycznego pokrycia następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

7 1. Za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostają wszelkie nowo nabyte środki trwałe oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji. 2. Odpowiedzialność Generali za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, jest ograniczona do określonego w polisie limitu dla potrzeb niniejszej klauzuli. 3. W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający przedstawi Generali deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia. 4. Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie ubezpieczenia dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie z zastosowaniem następującego wzoru: Ds.= (Wk Wp) x S x 0,5, gdzie: Ds. dodatkowa składka, Wk wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia, Wp wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia, S stawka. >> Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie, niemniej jednak zastosowanie ww. klauzuli nie spowoduje odrzucenia oferty pod warunkiem wykreślenia z jej treści słów: Za opłatą dodatkowej składki. Pytanie 25. <<Czy doprecyzowanie klauzuli prac remontowo budowlanych następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: 1. Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli objęte są szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), a także pracami montażowymi i adaptacyjno-modernizacyjnymi. 2. Ubezpieczenie na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje, do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego określonego w polisie na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, wartość wykonanych prac budowlano-montażowych oraz materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku ubezpieczającego. 3. Szkody w mieniu istniejącym jak również szkody z tytułu utraty zysku będącym przedmiotem ubezpieczenia w niniejszej polisie powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub prac montażowych, pozostają ubezpieczone do pełnych wartości, jeśli zdarzenie powodujące szkodę nie jest wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia mieni. Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie jednak zachodzić pod warunkiem, że prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zdeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 4. Przez wyżej wymienione roboty budowlane oraz prace montażowe rozumie się wyłącznie takie prace wykonywane w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość (przez którą rozumie się łącznie koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanej z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów/ maszyn/ urządzeń etc. będących przedmiotem robót budowlanych i prac montażowych) nie przekracza określonego w polisie limitu oraz pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej budynku, dachu oraz otworów zewnętrznych.>> Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie, niemniej jednak zastosowanie ww. klauzuli nie spowoduje odrzucenia oferty. Pytanie 26. <<Czy doprecyzowanie klauzuli ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji oraz znajdującego się w nich mienia, następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: 1. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem że na czas wyłączenia z eksploatacji:

8 wszelkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania, regularnie kontrolowane, teren przedsiębiorstwa jest regularnie, przynajmniej raz na dobę, dozorowany, ogrodzony i oświetlony w porze nocnej, utrzymywany w nienagannym porządku, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. stale utrzymywane w gotowości do użycia 2. Z zakresu pokrycia poniższej klauzuli wyłączone są obiekty przeznaczone do rozbiórki >> Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym zakresie, niemniej jednak zastosowanie ww. klauzuli nie spowoduje odrzucenia oferty. Pytanie 27. <<Wnioskujemy o potwierdzenie, że limit w klauzuli ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji oraz znajdującego się w nich mienia został ustalony jest na jedno i wszystkie zdarzenia.>> Zamawiający potwierdza, że limit w klauzuli ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji oraz znajdującego się w nich mienia został ustalony jest na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 28. <<Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych lub wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości ,00 PLN w każdej szkodzie w klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych.>> Zamawiający informuje, że z listy klauzul obligatoryjnych ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Sekcja B, Pakiet II, Dział I pkt. 4 wykreśla się klauzule 4.22 i Jednocześnie przedmiotowe klauzule stanową klauzule fakultatywne punktowane dodatkowo. Pytanie 29. <<Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli zalań na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej lub wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (pkt pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zawartą w Siwz treścią klauzuli dopuszczamy ustalenie limitu ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 30. <<Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i szkód mechanicznych lub wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (pkt pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Zamawiający informuje, że z listy klauzul obligatoryjnych ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Sekcja B, Pakiet II, Dział I pkt. 4 wykreśla się klauzule 4.22 i Jednocześnie przedmiotowe klauzule stanową klauzule fakultatywne punktowane dodatkowo.

9 Pytanie 31. <<Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli przerw w dostawie energii elektrycznej lub wprowadzenie limitu w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (pkt pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Pytanie 32. <<Czy dodanie w klauzuli poszukiwania przyczyn szkody - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania przyczyn szkody z instalacji wodno-kanalizacyjnych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.>> Wprowadzenie takiego zapisu spowoduje odrzucenie oferty. Pytanie 33. <<Wnioskujemy o obniżenie limitu klauzuli poszukiwania przyczyn szkody do ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (pkt pkt. I Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).>> Pytanie 34. <<Czy wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy następującej treści spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy: Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie, polisie i załącznikach do umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec I okresu ubezpieczenia (12 miesięcy), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: - wysoka szkodować z przedmiotowej umowy, przez którą należy rozumieć stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw na niewypłacone odszkodowania do składki zainkasowanej w poprzednim okresie rozliczeniowym przekraczający poziom 70% - wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony, - pogorszenie warunków reasekuracyjnych, - zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. Składka za kolejny okres ubezpieczenia w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.>>

10 Pytanie 35. <<Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia, aparatury, pozostałego mienia oraz wartości pieniężnych na 500,00 PLN w każdej szkodzie.>> Pytanie 36. <<Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wysokości 500,00 PLN w każdej szkodzie.>> REKTOR prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo