Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia do treści SIWZ"

Transkrypt

1 RI MW Krasocin, wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia: Wyjaśnienia do treści SIWZ L.p. Pytanie Odpowiedź 1 Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci)?; jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w środowisku naturalnym wyrządzonych w związku z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci (składowiskiem odpadów). Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi objętymi zamówieniem informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci. 2 3 Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady?, jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w środowisku naturalnym wyrządzonych w związku z taką działalnością Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, lotnicze i motorowe. Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi objętymi zamówieniem informuje, że na dzień dzisiejszy nie przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpadów. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie są planowane imprezy obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze i motorowe oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia. Strona 1 z 14

2 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitalami i pozostałymi jednostkami służby zdrowia. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. Prosimy o uzupełnienie zapisów dot. odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji bądź aktu normatywnego następująco: 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym: a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem, d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa 2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, d. powstałych w wyniku niewypłacalności, e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. Prosimy o podanie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są pustostany, budynki wyłączone z eksploatacji oraz budynki przeznaczone do rozbiórki? Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji oraz budynki przeznaczone do rozbiórki. Zamawiający dookreśla, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje działalności leczniczej. Zamawiający informuje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o pustostanach, budynkach wyłączonych z eksploatacji, bądź przeznaczonych do rozbiórki. Strona 2 z 14

3 Prosimy o podanie danych o remontach przeprowadzonych w okresie ostatnich 15 stu lat, dotyczących wymienionych elementów budynku takich jak: konstrukcja dachu; pokrycie dachu; instalacja elektryczna; sieć wodno-kanalizacyjna; instalacja centralnego ogrzewania; stolarka okienna i drzwiowa; instalacja gazowa; instalacja wentylacyjna i kominowa. Czy w ostatnich 20 latach na terenie Gminy wystąpiła powódź oraz czy były szkody z tego tytułu? Prosimy o modyfikację klauzuli przechowywania mienia według poniżej propozycji z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niżej niż 10 cm, pod warunkiem, że składowanie takie nie jest wbrew zaleceniom producenta, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry. Prosimy o modyfikację klauzuli miejsc ubezpieczenia według poniżej propozycji z zachowaniem powstałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uwzględniły, że: Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje (o ile profil działalności jest zbieżny z aktualnym) należące do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, jak i wynajmowane, zarządzane czy dzierżawione, położone na terenie RP. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni, wraz z podaniem istniejących i funkcjonujących w tej lokalizacji zabezpieczeń. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat remontów budynków uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia w ostatnich 20 latach nie wystąpiła powódź. Strona 3 z 14

4 13 Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania zabezpieczeń przeciwpożarowych z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. Prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia mienia poszczególnych ubezpieczonych nie więcej niż PLN. Klauzula miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, bądź zaproponowanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 17 Klauzula zmian w odbudowie prosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 20% wartości szkody nie więcej niż PLN, bądź zaproponowanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego Czy aktualny zakres ubezpieczenia i poziom franszyz/udziałów własnych oraz wartość i rodzaj mienia podlegającego ubezpieczeniu są takie same jak w SIWZ? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie różnic. Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji oraz planowane do wyłączenia z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki, zagrożone katastrofą budowlaną? Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza aktualnych ubezpieczeń zamawiającego. Zakres ubezpieczenia jest podobny. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na chwilę obecną informacje na temat budynków i budowli uwzględnił w załączniku nr 1a i 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Jednocześnie zamawiający informuje, że Strona 4 z 14

5 Czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia jest mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, eksponaty muzealne, dzieła sztuki, antyki, zabytkowe dokumenty, rękopisy? Jeśli wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, to prosimy o informacje dodatkowe: 1.Czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną? 2.Czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki? 3.Czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu? 4.W jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych? 5.Czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media? Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami? 6.Czy w budynkach nieużytkowanych znajduje się jakieś mienie, które ma być przedmiotem ubezpieczenia? Jeśli tak, to co to za mienie i jaka jest jego wartość? 7.Czy nieużytkowane budynki są wyposażone w sprawne technicznie i gotowe do użycia gaśnice, hydranty? 8.Czy tereny lokalizacji są dozorowane całodobowo? Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych strat. Prosimy o stosowne informacje również w odniesieniu do lokalizacji, które nie były objęte ubezpieczeniem, a zostały zalane wodami powodziowymi lub wodami gruntowymi, jako następstwo wysokiego stanu wody w rzekach i innych każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym oraz o przedmiotach o wartości kolekcjonerskiej, eksponatach muzealnych, dziełach sztuki, antykach, zabytkowych dokumentach, rękopisach. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat budynków uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p.10. Strona 5 z 14

6 ciekach wodnych Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o informacje, jak niżej: 1. zakres i wartość prowadzonych prac 2. czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę? 3. w których lokalizacjach prowadzone są prace, 4. przewidywany okres realizacji prac, 5. jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów, 6. czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia: 1. zakres i wartość prac 2. czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę 3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace, 4. przewidywany okres realizacji prac, 5. jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów, 6. czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku,. Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia, tj: 1. Czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji na temat prowadzonych prac remontowych/ budowlanych w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji na temat planowanych prac remontowych/ budowlanych w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Zamawiający co do zasady przestrzega przepisów prawa. Strona 6 z 14

7 26 27 obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokółami? 2. Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta? 3. Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane? 4. Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku? 5. Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia? W Załączniku Nr 8 do SIWZ zostały opisane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w zgłaszanych do ubezpieczenia obiektach. Prosimy o uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwpożarowych w pozostałych obiektach, w których nie zostały opisane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. W załączniku nr 8 do SIWZ Tabela (wykaz budynków opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych), w kolumnie Materiał - dotyczącej konstrukcji budynków, prosimy doprecyzowanie zapisu w wierszach Inny 28 Prosimy o uzupełnienie wieku budynków w pozycjach w których nie zostały podany. 29 Prosimy informacje na temat remontów/modernizacji przeprowadzanych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia : kiedy były przeprowadzane remonty, w których obiektach, jaki był ich zakres? Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Zamawiający co do zasady przestrzega przepisów prawa. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat konstrukcji w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat wieku obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat remontów w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem Strona 7 z 14

8 Prosimy o informację na temat roku produkcji sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zawierającego miedzy innymi wiek sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia. Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? Jeśli tak to prosimy o informację jak niżej : 1. Podanie lokalizacji związanych z taka działalnością. 2. ogólnej wartości mienia w każdej lokalizacji, w której prowadzona jest taka działalność 3. opisu procesu i mienia związanego z tą działalnością w każdej lokalizacji 4. opisu posiadanych zabezpieczeń w każdej lokalizacji związanej z ta działalnością Z uwagi na wiek zgłoszonych budynków prosimy o określenie ich stanu technicznego np. dobry/średni/zły /awaryjny. Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi posiadanie, administrowanie budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji: - wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania : - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki -nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. Czy Klient wykonuje usługowo, na rzecz osób trzecich czynności zarządzania nieruchomościami Oczyszczalnią Ścieków, prosimy o informacje jak niżej: 1.W którym roku została wybudowana oczyszczalnia? 2. Jaka jest konstrukcja budynków? /z jakich materiałów zbudowane są ściany i dach? ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje szczegółowym zestawieniem sprzętu elektronicznego podanego do ubezpieczenia. Przed wystawieniem polis, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi danymi. Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p.1 i 2. Według opinii Zamawiającego stan budynków jest dobry i zadowalący. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada budynków mieszkalnych, komunalnych, aczkolwiek w trakcie trwania zamówienia może to ulec zmianie. Zakres działalności Zamawiającego został określony w załączniku nr 1a, 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że zakres ochrony OC został określony z załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie zarządza nieruchomościami na rzecz osób trzecich. Zamawiający informuje, że oczyszczalnia Krasocin i Oleszno zostały wybudowane w 2010, oczyszczalnia Skorków została kupiona, w związku z czym Zamawiający nie posiada szczegółowych danych. Oczyszczalnia Krasocin ma murowane ściany, strop żelbet, konstrukcje dachu drewniana Strona 8 z 14

9 37 3. Czy jest instalacja produkcji biogazu? Jeśli tak, to w jaki sposób wykorzystywany jest biogaz? 4. Czy są prowadzone procesy suszenia i/lub spalania osadów? Jeśli tak, to w jaki sposób? 5. Czy oczyszczalnia dysponuje tzw. kanałem ulgi? 6. W jakim zakresie były prowadzone ostatnie remonty i modernizacje oczyszczalni (w okresie ostatnich 5 lat)? 7. Jakie są zabezpieczenia ppoż w oczyszczalni? 8. Czy teren jest ogrodzony, oświetlony, dozorowany całodobowo? 9. Czy jest całodobowa obsada pracownicza przez 365 dni. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia OC jest taki sam, jak wymagany w SIWZ na kolejny okres ubezpieczenia w odniesieniu do: wysokości sumy gwarancyjnej, wysokości limitów, rodzaju wypadków ubezpieczeniowych, rodzaju i wysokości franszyz stosowanych, jednostek organizacyjnych obejmowanych ochroną? pokrytą blachą. Oczyszczalnia Oleszno ma ściany murowane, strop żelbet, konstrukcja dachu drewniana pokryta blachą. Materiały konstrukcyjne oczyszczalni w Skorkowie są wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy w oczyszczalniach nie ma produkcji biogazu i nie są prowadzone procesy suszenia lub spalania osadów. Zamawiający informuje również, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje tzw. kanałem ulgi. W okresie ostatnich 5 lat nie były prowadzone remonty i modernizacje. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na chwilę obecną informacje o zabezpieczeniach ppoż i przeciw kradzieżowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza aktualnych ubezpieczeń zamawiającego. Zakres ubezpieczenia jest podobny. 38 Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w czystych stratach finansowych w wysokości 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN Prosimy o uaktualnienie informacji o przebiegu ubezpieczeń (Załącznik Nr 9 do SIWZ) wg stanu na dzień Czy zestawienie zostało przygotowane według: a) przypisania szkody do roku według daty jej zdarzenia (zajścia wypadku ubezpieczeniowego) b) przypisania szkody do roku według daty jej zgłoszenia i lub wypłaty odszkodowania Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przedstawić informacji o przebiegu ubezpieczeń wg. stanu na dzień Zamawiający informuje, że informacje o przebiegu ubezpieczeń podane w załączniku nr 9 do SIWZ zostały przygotowane według przypisania daty powstania szkody do roku. 41 Czy szkody z OC za lata zostały zaktualizowane na dzień ogłoszenia przetargu. 42 Prosimy o podanie przyczyn szkód. Zamawiający informuje, że informacje o przebiegu ubezpieczeń zostały przedstawione na dzień wskazany w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowego wykazu z podaniem przyczyn szkód. Dane dotyczące przebiegu ubezpieczeń są zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ. Strona 9 z 14

10 43 44 Wnioskujemy o zmianę okresu ubezpieczenia określonego w SIWZ z 24 na 12 miesięcy, lub wprowadzenie do treści umowy zapisu umożliwiającego wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron na 60 dni przed końcem obowiązywania 12-miesiecznego okresu ubezpieczenia, ze skutkiem na ostatni dzień 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Prosimy o zmianę/uzupełnienie zapisu w klauzuli likwidacyjnej. Budynki z 1938 r. i 1937 r. w przypadku nie odtwarzania mienia będą likwidowane w wartości rzeczywistej Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli katastrofy budowlanej z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie w złym stanie technicznym. Prosimy o podanie przykładów małej architektury technicznej nie połączonej z gruntem. Dla tego typu mienie proponujemy ubezpieczenie w zakresie podstawowym. Proponujemy zmianę zapisu w sumie ubezpieczenia mienia osobistego członków OSP z zł na zł na 1 osobę. Zamawiający informuje, że przykładem obiektów małej architektury niepołączonej z gruntem może być ławka nie przytwierdzona do podłoża. 48 Mieni nie podlega ochronie podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych. Zamawiający informuje, że treść pytania jest dla niego nie zrozumiała. 49 Mienie ubezpieczone podczas imprez ma być zabezpieczone zgodnie z minimum wymogami OWU. Prosimy o zmianę zapisu 9 pkt 1. wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ) poprzez 50 wprowadzenie możliwości wystawienia zamiast indywidualnych polis ubezpieczeniowych jednostek organizacyjnych szkód (dotyczących ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych i sprzętu elektronicznego od materialnych) wystawienia polis wspólnych dotyczących danego rodzaju ubezpieczenia obejmujących ubezpieczenie Powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi. Dla każdej jednostki organizacyjnej wystawiane byłyby certyfikaty do polisy wspólnej, a płatnikami składek byłyby poszczególne jednostki Strona 10 z 14

11 organizacyjne Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance pojazdu powyżej 10 lat poz. 1; Proszę o podanie na czym polega specjalność pojazdów SPECJALNYCH (poz. 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12); Proszę o podanie modelu pojazdów poz. 8 i 9; Proszę o podanie ładowności pojazdów poz. 7 i 16; Proszę o zmianę zapisu 7 ust. 5 na: Wykonawca akceptuje wystawienie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych lub zaproponowanie innego zapisu, zgodnego z ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) Czy proponowany zakres w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co się zmieniło? Czy jest to pierwszy przetarg, jeżeli nie to co było przyczyną, że poprzednie nie zostały rozstrzygnięte? Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia (ubezpieczenie dróg), Sposób reakcji za zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków). Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy pojazdy wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ pod nr 2,3,4,9 i 12 to pojazdy pożarnicze, wyjeżdżające na akcje. Pozostałe służą do innych celów, np. wożenia członków OSP na zawody. Zamawiający informuje, że model pojazdu znajdującego się pod pozycją 8 to 602KB35, a pod pozycją SK-1. Zamawiający informuje, że ładowność pojazdu pod pozycją nr 7 to 505 kg, a pod pozycją litrów zbiornik. Zamawiający wprowadza zmianę zapisów 7 ust. 5 umowy (załącznik nr 6a do SIWZ) na następujący: Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 18. Zamawiający informuje, że pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający informuje, że objazdy kontrolne stanu nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo uczestników dróg odbywają się 2 razy do roku. Zamawiający informuje, że maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia to 24 godziny. Zamawiający informuje, że zgłoszone miejsca zagrożenia oznaczane są znakami drogowymi, bądź taśma. Strona 11 z 14

12 Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku, Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły. Czy Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia budynki, które są nieeksploatowane (pustostany). Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów. Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci. Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę prowadzącą działalność medyczną. Proszę o podanie przyczyn szkód. Czy mienie zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej znajduje się na terenie zalewowym? Czy na terenie Gminy wystąpiły powodzie od 1997 roku? Czy w przedmiocie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych znajdują się również mosty, przepusty, tunele? Proszę o podanie PML Proszę o wskazanie budowli, obiektów małej architektury niepołączonych trwale z gruntem? Czy na terenie Gminy znajduję się wysypisko śmieci lub sortownia odpadów? Czy na terenie Gminy działa Straż Miejska lub Straż Gmina? Proszę o uzupełnienie szkodowości z okresu co najmniej 3 ostatnich lat? Czy Klient przed rokiem 2012 r. posiadał ubezpieczenia majątku i OC? Jeśli tak to czy były zgłaszane szkody? Zamawiający informuje, że ubezpieczane mienie nie znajduję się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 10. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o planowanych remontach generalnych w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 7. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 1. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje przejąć jednostki, która posiada/ zarządza wysypiskiem śmieci. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje przejąć jednostki, która prowadzi działalność medyczną. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 42. Zamawiający informuje, ze mienie zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej nie znajduję się na terenie zalewowym. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 10. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do SIWZ jest wykazany do ubezpieczenia most w ciągu dr. Gminnej. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy największa potencjalna szkoda może nastąpić w budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, PML: ,00 zł. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy są to niektóre elementy placów zabaw. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 1. Zamawiający informuje, że na terenie Gminy nie działa Straż Miejska, bądź Straż Gminna. Zamawiający informuję, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji innych niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń zamawiającego. Zarazem Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie Strona 12 z 14

13 Jaka jest liczba pracowników ( w tym nauczycieli) w Gminie Krasocin. Proszę o uzupełnienie danych w załączniku nr 1 do SIWZ? Proszę o uzupełnienie dodatkowych informacji o zabezpieczeniach przeciwpożarowych Czy zakres ubezpieczenia obejmuje również infrastrukturę Stadionu Bukowa? Proszę o informacje jakiego rodzaju opał jest składowany w budynku składu opału? posiada informacji o szkodach innych niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy liczba pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy Krasocin przedstawia się następująco. Urząd Gminy- 32 GOPS -17 Biblioteka- 12 ZOPO -18 ZPO Bukowa- 51 ZPO Krasocin- 69 ZPO Oleszno- 37 SP Czostków- 13 SP Mieczyn- 17 SP Cieśle- 2 ZGK w Krasocinie- 15 Liczba nauczycieli ogółem Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 25. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy zakres ubezpieczenia nie obejmuję infrastruktury Stadionu Bukowa. Zamawiający informuje, że obecnie budynek jest przerobiony na garaże i nie jest składowany w nim opał. Strona 13 z 14

14 82 Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący. Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów: Zamawiający jest obowiązany do: - niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin, - prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, - stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Według opinii Zamawiającego stan dróg jest dobry i zadowalący. Zamawiający informuje, że w każdym roku ma zaplanowany budżet na remonty dróg. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński Strona 14 z 14

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie DOA-IV. 272.74.2011 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 45-082 OPOLE ul. Piastowska 14 Opole,

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Powiat Augustowski ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Augustów, dnia 02-07-2015 r. Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo