Wyjaśnienia do treści SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia do treści SIWZ"

Transkrypt

1 RI MW Krasocin, wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia: Wyjaśnienia do treści SIWZ L.p. Pytanie Odpowiedź 1 Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci)?; jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w środowisku naturalnym wyrządzonych w związku z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci (składowiskiem odpadów). Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi objętymi zamówieniem informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci. 2 3 Czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpady?, jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w środowisku naturalnym wyrządzonych w związku z taką działalnością Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, lotnicze i motorowe. Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi objętymi zamówieniem informuje, że na dzień dzisiejszy nie przetwarza, utylizuje lub odzyskuje odpadów. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie są planowane imprezy obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze i motorowe oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia. Strona 1 z 14

2 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z działalnością szpitali i pozostałych jednostek służby zdrowia oraz w związku z zarządzaniem szpitalami i pozostałymi jednostkami służby zdrowia. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego. Prosimy o uzupełnienie zapisów dot. odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji bądź aktu normatywnego następująco: 1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym: a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem, d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa 2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, d. powstałych w wyniku niewypłacalności, e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. Prosimy o podanie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są pustostany, budynki wyłączone z eksploatacji oraz budynki przeznaczone do rozbiórki? Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji oraz budynki przeznaczone do rozbiórki. Zamawiający dookreśla, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje działalności leczniczej. Zamawiający informuje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego wynikającą z obowiązujących przepisów prawa. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o pustostanach, budynkach wyłączonych z eksploatacji, bądź przeznaczonych do rozbiórki. Strona 2 z 14

3 Prosimy o podanie danych o remontach przeprowadzonych w okresie ostatnich 15 stu lat, dotyczących wymienionych elementów budynku takich jak: konstrukcja dachu; pokrycie dachu; instalacja elektryczna; sieć wodno-kanalizacyjna; instalacja centralnego ogrzewania; stolarka okienna i drzwiowa; instalacja gazowa; instalacja wentylacyjna i kominowa. Czy w ostatnich 20 latach na terenie Gminy wystąpiła powódź oraz czy były szkody z tego tytułu? Prosimy o modyfikację klauzuli przechowywania mienia według poniżej propozycji z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niżej niż 10 cm, pod warunkiem, że składowanie takie nie jest wbrew zaleceniom producenta, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry. Prosimy o modyfikację klauzuli miejsc ubezpieczenia według poniżej propozycji z zachowaniem powstałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uwzględniły, że: Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje (o ile profil działalności jest zbieżny z aktualnym) należące do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, jak i wynajmowane, zarządzane czy dzierżawione, położone na terenie RP. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni, wraz z podaniem istniejących i funkcjonujących w tej lokalizacji zabezpieczeń. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat remontów budynków uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Zamawiający informuje, że na terenach wskazanych do ubezpieczenia w ostatnich 20 latach nie wystąpiła powódź. Strona 3 z 14

4 13 Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania zabezpieczeń przeciwpożarowych z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. Prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% sumy ubezpieczenia mienia poszczególnych ubezpieczonych nie więcej niż PLN. Klauzula miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, bądź zaproponowanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 17 Klauzula zmian w odbudowie prosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w wysokości 20% wartości szkody nie więcej niż PLN, bądź zaproponowanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego Czy aktualny zakres ubezpieczenia i poziom franszyz/udziałów własnych oraz wartość i rodzaj mienia podlegającego ubezpieczeniu są takie same jak w SIWZ? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie różnic. Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji oraz planowane do wyłączenia z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki, zagrożone katastrofą budowlaną? Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza aktualnych ubezpieczeń zamawiającego. Zakres ubezpieczenia jest podobny. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na chwilę obecną informacje na temat budynków i budowli uwzględnił w załączniku nr 1a i 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Jednocześnie zamawiający informuje, że Strona 4 z 14

5 Czy w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia jest mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym oraz przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, eksponaty muzealne, dzieła sztuki, antyki, zabytkowe dokumenty, rękopisy? Jeśli wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, to prosimy o informacje dodatkowe: 1.Czy obiekty nie są : w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofa budowlaną? 2.Czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki? 3.Czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu? 4.W jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych? 5.Czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media? Jeśli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami? 6.Czy w budynkach nieużytkowanych znajduje się jakieś mienie, które ma być przedmiotem ubezpieczenia? Jeśli tak, to co to za mienie i jaka jest jego wartość? 7.Czy nieużytkowane budynki są wyposażone w sprawne technicznie i gotowe do użycia gaśnice, hydranty? 8.Czy tereny lokalizacji są dozorowane całodobowo? Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią na terenie mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie : daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalania wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkość poniesionych strat. Prosimy o stosowne informacje również w odniesieniu do lokalizacji, które nie były objęte ubezpieczeniem, a zostały zalane wodami powodziowymi lub wodami gruntowymi, jako następstwo wysokiego stanu wody w rzekach i innych każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym, unikatowym oraz o przedmiotach o wartości kolekcjonerskiej, eksponatach muzealnych, dziełach sztuki, antykach, zabytkowych dokumentach, rękopisach. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat budynków uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p.10. Strona 5 z 14

6 ciekach wodnych Prosimy o informację czy Ubezpieczający prowadzi aktualnie prace remontowe/budowlane w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o informacje, jak niżej: 1. zakres i wartość prowadzonych prac 2. czy prowadzone prace wymagają pozwolenia na budowę? 3. w których lokalizacjach prowadzone są prace, 4. przewidywany okres realizacji prac, 5. jak jest zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów, 6. czy prace są prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, Prosimy o udzielenie informacji o planowanych pracach remontowo-budowlanych w okresie ubezpieczenia: 1. zakres i wartość prac 2. czy w odniesieniu do planowanych prac wymagane jest pozwolenie na budowę 3. w których lokalizacjach będą wykonywane prace, 4. przewidywany okres realizacji prac, 5. jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów, 6. czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku,. Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia, tj: 1. Czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji na temat prowadzonych prac remontowych/ budowlanych w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji na temat planowanych prac remontowych/ budowlanych w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Zamawiający co do zasady przestrzega przepisów prawa. Strona 6 z 14

7 26 27 obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokółami? 2. Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta? 3. Czy drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem i są należycie oznakowane? 4. Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku? 5. Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia? W Załączniku Nr 8 do SIWZ zostały opisane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w zgłaszanych do ubezpieczenia obiektach. Prosimy o uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwpożarowych w pozostałych obiektach, w których nie zostały opisane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. W załączniku nr 8 do SIWZ Tabela (wykaz budynków opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych), w kolumnie Materiał - dotyczącej konstrukcji budynków, prosimy doprecyzowanie zapisu w wierszach Inny 28 Prosimy o uzupełnienie wieku budynków w pozycjach w których nie zostały podany. 29 Prosimy informacje na temat remontów/modernizacji przeprowadzanych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia : kiedy były przeprowadzane remonty, w których obiektach, jaki był ich zakres? Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Zamawiający co do zasady przestrzega przepisów prawa. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat konstrukcji w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat wieku obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na dzień dzisiejszy informacje na temat remontów w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem Strona 7 z 14

8 Prosimy o informację na temat roku produkcji sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zawierającego miedzy innymi wiek sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia. Prosimy o informację, czy Ubezpieczony posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz czy prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? Jeśli tak to prosimy o informację jak niżej : 1. Podanie lokalizacji związanych z taka działalnością. 2. ogólnej wartości mienia w każdej lokalizacji, w której prowadzona jest taka działalność 3. opisu procesu i mienia związanego z tą działalnością w każdej lokalizacji 4. opisu posiadanych zabezpieczeń w każdej lokalizacji związanej z ta działalnością Z uwagi na wiek zgłoszonych budynków prosimy o określenie ich stanu technicznego np. dobry/średni/zły /awaryjny. Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi posiadanie, administrowanie budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji: - wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania : - nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki -nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, - nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. Czy Klient wykonuje usługowo, na rzecz osób trzecich czynności zarządzania nieruchomościami Oczyszczalnią Ścieków, prosimy o informacje jak niżej: 1.W którym roku została wybudowana oczyszczalnia? 2. Jaka jest konstrukcja budynków? /z jakich materiałów zbudowane są ściany i dach? ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje szczegółowym zestawieniem sprzętu elektronicznego podanego do ubezpieczenia. Przed wystawieniem polis, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi danymi. Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p.1 i 2. Według opinii Zamawiającego stan budynków jest dobry i zadowalący. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada budynków mieszkalnych, komunalnych, aczkolwiek w trakcie trwania zamówienia może to ulec zmianie. Zakres działalności Zamawiającego został określony w załączniku nr 1a, 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że zakres ochrony OC został określony z załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie zarządza nieruchomościami na rzecz osób trzecich. Zamawiający informuje, że oczyszczalnia Krasocin i Oleszno zostały wybudowane w 2010, oczyszczalnia Skorków została kupiona, w związku z czym Zamawiający nie posiada szczegółowych danych. Oczyszczalnia Krasocin ma murowane ściany, strop żelbet, konstrukcje dachu drewniana Strona 8 z 14

9 37 3. Czy jest instalacja produkcji biogazu? Jeśli tak, to w jaki sposób wykorzystywany jest biogaz? 4. Czy są prowadzone procesy suszenia i/lub spalania osadów? Jeśli tak, to w jaki sposób? 5. Czy oczyszczalnia dysponuje tzw. kanałem ulgi? 6. W jakim zakresie były prowadzone ostatnie remonty i modernizacje oczyszczalni (w okresie ostatnich 5 lat)? 7. Jakie są zabezpieczenia ppoż w oczyszczalni? 8. Czy teren jest ogrodzony, oświetlony, dozorowany całodobowo? 9. Czy jest całodobowa obsada pracownicza przez 365 dni. Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ubezpieczenia OC jest taki sam, jak wymagany w SIWZ na kolejny okres ubezpieczenia w odniesieniu do: wysokości sumy gwarancyjnej, wysokości limitów, rodzaju wypadków ubezpieczeniowych, rodzaju i wysokości franszyz stosowanych, jednostek organizacyjnych obejmowanych ochroną? pokrytą blachą. Oczyszczalnia Oleszno ma ściany murowane, strop żelbet, konstrukcja dachu drewniana pokryta blachą. Materiały konstrukcyjne oczyszczalni w Skorkowie są wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy w oczyszczalniach nie ma produkcji biogazu i nie są prowadzone procesy suszenia lub spalania osadów. Zamawiający informuje również, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje tzw. kanałem ulgi. W okresie ostatnich 5 lat nie były prowadzone remonty i modernizacje. Zamawiający informuje, że wszystkie znane na chwilę obecną informacje o zabezpieczeniach ppoż i przeciw kradzieżowych w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia uwzględnił w załączniku nr 8 do SIWZ i nie posiada innych niż tam wykazane. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza aktualnych ubezpieczeń zamawiającego. Zakres ubezpieczenia jest podobny. 38 Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w czystych stratach finansowych w wysokości 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 1.000,00 PLN Prosimy o uaktualnienie informacji o przebiegu ubezpieczeń (Załącznik Nr 9 do SIWZ) wg stanu na dzień Czy zestawienie zostało przygotowane według: a) przypisania szkody do roku według daty jej zdarzenia (zajścia wypadku ubezpieczeniowego) b) przypisania szkody do roku według daty jej zgłoszenia i lub wypłaty odszkodowania Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przedstawić informacji o przebiegu ubezpieczeń wg. stanu na dzień Zamawiający informuje, że informacje o przebiegu ubezpieczeń podane w załączniku nr 9 do SIWZ zostały przygotowane według przypisania daty powstania szkody do roku. 41 Czy szkody z OC za lata zostały zaktualizowane na dzień ogłoszenia przetargu. 42 Prosimy o podanie przyczyn szkód. Zamawiający informuje, że informacje o przebiegu ubezpieczeń zostały przedstawione na dzień wskazany w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowego wykazu z podaniem przyczyn szkód. Dane dotyczące przebiegu ubezpieczeń są zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ. Strona 9 z 14

10 43 44 Wnioskujemy o zmianę okresu ubezpieczenia określonego w SIWZ z 24 na 12 miesięcy, lub wprowadzenie do treści umowy zapisu umożliwiającego wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron na 60 dni przed końcem obowiązywania 12-miesiecznego okresu ubezpieczenia, ze skutkiem na ostatni dzień 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Prosimy o zmianę/uzupełnienie zapisu w klauzuli likwidacyjnej. Budynki z 1938 r. i 1937 r. w przypadku nie odtwarzania mienia będą likwidowane w wartości rzeczywistej Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli katastrofy budowlanej z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie w złym stanie technicznym. Prosimy o podanie przykładów małej architektury technicznej nie połączonej z gruntem. Dla tego typu mienie proponujemy ubezpieczenie w zakresie podstawowym. Proponujemy zmianę zapisu w sumie ubezpieczenia mienia osobistego członków OSP z zł na zł na 1 osobę. Zamawiający informuje, że przykładem obiektów małej architektury niepołączonej z gruntem może być ławka nie przytwierdzona do podłoża. 48 Mieni nie podlega ochronie podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych. Zamawiający informuje, że treść pytania jest dla niego nie zrozumiała. 49 Mienie ubezpieczone podczas imprez ma być zabezpieczone zgodnie z minimum wymogami OWU. Prosimy o zmianę zapisu 9 pkt 1. wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ) poprzez 50 wprowadzenie możliwości wystawienia zamiast indywidualnych polis ubezpieczeniowych jednostek organizacyjnych szkód (dotyczących ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych i sprzętu elektronicznego od materialnych) wystawienia polis wspólnych dotyczących danego rodzaju ubezpieczenia obejmujących ubezpieczenie Powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi. Dla każdej jednostki organizacyjnej wystawiane byłyby certyfikaty do polisy wspólnej, a płatnikami składek byłyby poszczególne jednostki Strona 10 z 14

11 organizacyjne Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance pojazdu powyżej 10 lat poz. 1; Proszę o podanie na czym polega specjalność pojazdów SPECJALNYCH (poz. 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12); Proszę o podanie modelu pojazdów poz. 8 i 9; Proszę o podanie ładowności pojazdów poz. 7 i 16; Proszę o zmianę zapisu 7 ust. 5 na: Wykonawca akceptuje wystawienie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych lub zaproponowanie innego zapisu, zgodnego z ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) Czy proponowany zakres w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co się zmieniło? Czy jest to pierwszy przetarg, jeżeli nie to co było przyczyną, że poprzednie nie zostały rozstrzygnięte? Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia (ubezpieczenie dróg), Sposób reakcji za zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków). Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy pojazdy wykazane w załączniku nr 7 do SIWZ pod nr 2,3,4,9 i 12 to pojazdy pożarnicze, wyjeżdżające na akcje. Pozostałe służą do innych celów, np. wożenia członków OSP na zawody. Zamawiający informuje, że model pojazdu znajdującego się pod pozycją 8 to 602KB35, a pod pozycją SK-1. Zamawiający informuje, że ładowność pojazdu pod pozycją nr 7 to 505 kg, a pod pozycją litrów zbiornik. Zamawiający wprowadza zmianę zapisów 7 ust. 5 umowy (załącznik nr 6a do SIWZ) na następujący: Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 18. Zamawiający informuje, że pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający informuje, że objazdy kontrolne stanu nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo uczestników dróg odbywają się 2 razy do roku. Zamawiający informuje, że maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia to 24 godziny. Zamawiający informuje, że zgłoszone miejsca zagrożenia oznaczane są znakami drogowymi, bądź taśma. Strona 11 z 14

12 Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku, Czy planowane są remonty generalne w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i czego remonty będą dotyczyły. Czy Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia budynki, które są nieeksploatowane (pustostany). Czy Zamawiający posiada / zarządza lub administruje wysypiskiem odpadów lub zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów. Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci. Czy Zamawiający w okresie ubezpieczenia planuje przejąć jednostkę prowadzącą działalność medyczną. Proszę o podanie przyczyn szkód. Czy mienie zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej znajduje się na terenie zalewowym? Czy na terenie Gminy wystąpiły powodzie od 1997 roku? Czy w przedmiocie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych znajdują się również mosty, przepusty, tunele? Proszę o podanie PML Proszę o wskazanie budowli, obiektów małej architektury niepołączonych trwale z gruntem? Czy na terenie Gminy znajduję się wysypisko śmieci lub sortownia odpadów? Czy na terenie Gminy działa Straż Miejska lub Straż Gmina? Proszę o uzupełnienie szkodowości z okresu co najmniej 3 ostatnich lat? Czy Klient przed rokiem 2012 r. posiadał ubezpieczenia majątku i OC? Jeśli tak to czy były zgłaszane szkody? Zamawiający informuje, że ubezpieczane mienie nie znajduję się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 10. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o planowanych remontach generalnych w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 7. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 1. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje przejąć jednostki, która posiada/ zarządza wysypiskiem śmieci. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje przejąć jednostki, która prowadzi działalność medyczną. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 42. Zamawiający informuje, ze mienie zgłoszone do ochrony ubezpieczeniowej nie znajduję się na terenie zalewowym. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 10. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1a do SIWZ jest wykazany do ubezpieczenia most w ciągu dr. Gminnej. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy największa potencjalna szkoda może nastąpić w budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, PML: ,00 zł. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy są to niektóre elementy placów zabaw. Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 1. Zamawiający informuje, że na terenie Gminy nie działa Straż Miejska, bądź Straż Gminna. Zamawiający informuję, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji innych niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń zamawiającego. Zarazem Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie Strona 12 z 14

13 Jaka jest liczba pracowników ( w tym nauczycieli) w Gminie Krasocin. Proszę o uzupełnienie danych w załączniku nr 1 do SIWZ? Proszę o uzupełnienie dodatkowych informacji o zabezpieczeniach przeciwpożarowych Czy zakres ubezpieczenia obejmuje również infrastrukturę Stadionu Bukowa? Proszę o informacje jakiego rodzaju opał jest składowany w budynku składu opału? posiada informacji o szkodach innych niż te wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy liczba pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy Krasocin przedstawia się następująco. Urząd Gminy- 32 GOPS -17 Biblioteka- 12 ZOPO -18 ZPO Bukowa- 51 ZPO Krasocin- 69 ZPO Oleszno- 37 SP Czostków- 13 SP Mieczyn- 17 SP Cieśle- 2 ZGK w Krasocinie- 15 Liczba nauczycieli ogółem Zamawiający informuje, że udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie l.p. 25. Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy zakres ubezpieczenia nie obejmuję infrastruktury Stadionu Bukowa. Zamawiający informuje, że obecnie budynek jest przerobiony na garaże i nie jest składowany w nim opał. Strona 13 z 14

14 82 Prosimy o podanie: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostanie remonty oraz czy są przewidziane na rok bieżący. Ponadto prosimy o włączenie do zakresu w SIWZ zapisów: Zamawiający jest obowiązany do: - niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin, - prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenia dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, - stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Według opinii Zamawiającego stan dróg jest dobry i zadowalący. Zamawiający informuje, że w każdym roku ma zaplanowany budżet na remonty dróg. Jednocześnie zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński Strona 14 z 14

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności.

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności. Ostrów Mazowiecka, dnia 12 lipca 2013 r. OR. 272.5.2013 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczeniu majątku i innych interesów Powiatu Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Wierzbica, 05.01.2015 r. Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.53.18.2014.I Staszów, dnia 13.10.2014 r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami

PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami WZP-1001-06/2013 Wrocław, 12.07.2013 r. Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika/wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: przetargu ograniczonego na usługę p/n Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świebodzice

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety. Odpowiedź: Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie ma pustostanów.

Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety. Odpowiedź: Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie ma pustostanów. Kalety, 20.05.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4 GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA RG.271.PROG.4.4.2015 Roźwienica 05.11.2015r. Wyjaśnienie Nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 30 października 2015r w sprawie zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr pisma: BZP.271.32.2014-6 Swarzędz, dnia 23.10.2014r. Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (wszyscy). Adamów, dnia 24.03.2015 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wykonawcy (wszyscy). Adamów, dnia 24.03.2015 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Adamów, dnia 24.03.2015 r. Wykonawcy (wszyscy). Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienie publiczne w formie konkursu ofert w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów Gołuchów, dnia 10 grudnia 2014 r. Sprawa nr: RI.271.16.2.2014 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Krasnystaw, dnia 15.11.2013 r.

Wszyscy Wykonawcy. Krasnystaw, dnia 15.11.2013 r. Krasnystaw, dnia 15.11.2013 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający w tabeli nr 1 poniżej podaje uzupełnione dane.

Odpowiedź: Zamawiający w tabeli nr 1 poniżej podaje uzupełnione dane. Turek, 22.10.2012 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Turek wraz z jednostkami organizacyjnymi. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 W Y K O N A W C Y dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: SP.271.1.2014.KT.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: SP.271.1.2014.KT. ZP.271.24.2014. Dywity, dnia 03.10.2014 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: SP.271.1.2014.KT. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 01.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1 OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wyrzysk wraz z jednostkami organizacyjnymi, Zadanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r.

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75. Kiełpin 08.12.2015r. Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin 08.12.2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Ubezpieczenie mienia Proszę o podanie sumy ubezpieczenia budynku biurowego wynajmowanego należącego do Powiatowego Urzędu Pracy

Pytanie nr 1: Ubezpieczenie mienia Proszę o podanie sumy ubezpieczenia budynku biurowego wynajmowanego należącego do Powiatowego Urzędu Pracy Mińsk Mazowiecki, dnia 30 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Nasz znak: Data: ZP.272.OrSO.1.2015/1 2015-02-13. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Wodzierady, dn. 21 września 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

NIE NIE NIE NIE. Drewniane pokryte z zewnątrz styropianem ZPS Stropodach Blacha Żelbetonowy Murowane MOPS Drewniana Blacha Żelbetonowy Murowane

NIE NIE NIE NIE. Drewniane pokryte z zewnątrz styropianem ZPS Stropodach Blacha Żelbetonowy Murowane MOPS Drewniana Blacha Żelbetonowy Murowane Strona 1 z 6 Wrocław, 04.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Parczew wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 124/22/03/2012/NO/Kędzierzyn - Koźle INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Gmina Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12 Skołyszyn, dn. 2013-07-16 GPIR.271.8.2013 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasto Łowicz Numer ogłoszenia: 153859-2014

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasto Łowicz Numer ogłoszenia: 153859-2014 Łowicz, 23.07.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miasto Łowicz Numer ogłoszenia: 153859-2014 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.272.01.01.2015 Radzyń Podlaski, dnia 21.04.2015 r. Do Wykonawców WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZRZ/42/2011 Jasionka, 29.11.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 22.03.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 22.03.2013r. Strona 1 z 9 Wrocław, 22.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój. Polanica-Zdrój, dnia 24.09.2014 AM-ZP.271.25.2014.JZM Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46, http://bip.polanica.pl,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Osiek, dn. 20.03.2014 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Osiek

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013 Sieroszewice, dn. 05.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Sierpc,15.07.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 5 F178 01 Wrocław, 18.10.2010 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Lwóweckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec

Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec Poniec, dnia 11 maja 2015 r. Sprawa nr: ZPI 271.07.2015 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec Zamawiający Gmina Poniec, działając

Bardziej szczegółowo

BLISKO KLIENTA l NfiTURY

BLISKO KLIENTA l NfiTURY Prezes: 081 883-01-03 Sekretariat: 081 883-01-03 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 081 883-05-90 Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 081 883-25-50 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp z o.o. 08-530

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015.

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015. Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE w Środzie Wielkopolskiej Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Oznaczenie sprawy: WGM.271.01.0006.2013.RŚ Kalisz, dnia 26 listopada 2013r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP 27197312013 RISS 2412532 Zielona Góra, 5 grudnia 2013 r Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot postępowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 33/2014/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Powiat Augustowski ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Augustów, dnia 02-07-2015 r. Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo