Ruch drogowy uwarunkowania prawne. Бogusław Molecki. stan prawny na dzień 29 lutego 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ruch drogowy uwarunkowania prawne. Бogusław Molecki. stan prawny na dzień 29 lutego 2012 r."

Transkrypt

1 Ruch drogowy uwarunkowania prawne Бogusław Molecki stan prawny na dzień 29 lutego 2012 r. 1. Konwencje i porozumienia międzynarodowe Ze względu na to, że ruch drogowy prowadzony jest ponad granicami państw, a więc nie można zbytnio ograniczać terytorialnego zakresu pracy kierowców, większość najistotniejszych kwestii związanych z ruchem drogowym oraz oznakowaniem dróg została uregulowana w postaci konwencji międzynarodowych. Również Polska jest stroną takich konwencji i porozumień są to obecnie: Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (przedruk Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 40; ratyfikacja Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 41); Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (przedruk Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 42; ratyfikacja Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 43); Porozumienie europejskie uzupełniające Konwencję o ruchu drogowym sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r. (przedruk Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 44; ratyfikacja Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 45); Porozumienie europejskie uzupełniające Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzone w Genewie dnia 1 maja 1971 r. (przedruk Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 46; ratyfikacja Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 47); Protokół dodatkowy w sprawie oznaczeń drogi do Porozumienia europejskiego uzupełniającego Konwencję o znakach i sygnałach drogowych sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., sporządzony w Genewie dnia 1 marca 1973 r. (przedruk Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 48; ratyfikacja Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 49). We wszystkich przypadkach przystąpienia do konwencji, Polska zastrzegła sobie, iż nie uważa się za związaną zapisami dotyczącymi rozstrzygania sporów między umawiającymi się Stronami. Ponadto, Polska zgłosiła następujące zastrzeżenia w stosunku do zasad przyjętych w konwencjach i porozumieniach: przy znakach niebezpieczny zjazd i stromy podjazd stosowany będzie symbol pojazdu znajdującego się na zjeździe i podjeździe zamiast wielkości procentowej spadku i wzniesienia na zjeździe i podjeździe (Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 46); linie wyznaczone zygzakiem, wskazujące miejsca, na których postój jest zabroniony, będą barwy białej zamiast żółtej (Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 48); linie ciągłe lub przerywane, wyznaczone na krawężniku chodnika lub na krawędzi jezdni dla wskazania zakazu lub ograniczeń zatrzymania albo postoju, będą barwy białej zamiast żółtej (Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 48). Zastrzeżenia innych państw w stosunku do postanowień konwencji i porozumień można znaleźć w rządowych oświadczeniach ratyfikacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów (Dz. U. nr 5 z 1988 r. poz. 41, 43, 45, 47 i 49). 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym Głównym aktem prawnym dotyczącym ruchu drogowego w kraju jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Reguluje ona zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady i warunki kontroli ruchu drogowego (art. 1 ust. 1). Co należy podkreślić, ostatnie nowelizacje (patrz tab. 1, poz. 45 i 58) w 2013 roku spowodują wyłączenie z Prawa o ruchu drogowym zagadnień ujętych w ramach Ustawy o kierujących pojazdami wówczas powyższy zakres ulegnie zmianie. Prawo o ruchu drogowym jest zgodne z podpisanymi uzgodnieniami międzynarodowymi (konwencje i porozumienia), omówionymi wyżej. Ponadto, w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, ustawa wdrożyła postanowienia dyrektyw Wspólnot Europejskich. Od momentu opublikowania (Dz. U. nr 98 z 1997 r. poz. 602) ustawa Prawo o ruchu drogowym była wielokrotnie (ponad 100 razy) zmieniana. W związku z tym dwukrotnie (po 26 i 43 zmianie) ogłoszono jej tekst jednolity. Obecnie ustawa obowiązuje w brzmieniu ujętym w tekście jednolitym opublikowanym w Dz. U. nr 108 z 2005 r. poz. 908, do którego ogłoszono pięćdziesiąt osiem aktów zmieniających (tab. 1).

2 Tabela 1. Akty zmieniające Prawo o ruchu drogowym ogłoszone po publikacji tekstu jednolit. (Dz. U nr 108 poz. 908) L.p. Wydawnictwo Treść 1 Dz. U nr 109 poz. 925 wyrok TK (art. 130a wyznaczanie jednostek do usuwania i parkowania pojazdów) 2 Dz. U nr 175 poz przekazanie kompetencji między wojewodą i marszałkiem województwa 3 Dz. U nr 179 poz zmiany w zezwoleniach na przejazd pojazdów o zwiększonym nacisku osi (art. 64) 4 Dz. U nr 180 poz zatrzymywanie przez Policję karty kierowcy (art. 129) 5 Dz. U nr 180 poz likwidacja numeru silnika jako cechy identyfikacyjnej, zmiany w wydaw. praw jazdy 6 Dz. U nr 17 poz. 141 wyrok TK (art. 65 uzyskiwanie zezwoleń na odbywanie zgromadzeń) 7 Dz. U nr 104 poz. 708 pojazdy i uprawnienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego 8 Dz. U nr 104 poz. 711 pojazdy i uprawnienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz tryb rejestracji pojazdów niektórych resortów 9 Dz. U nr 190 poz wyznaczanie jednostek do usuwania i parkowania pojazdów (art. 130a) 10 Dz. U nr 191 poz regulacje ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 11 Dz. U nr 235 poz ograniczenia praw jazdy; kwalifikacje, szkolenie i doskonalenie umiejętn. kierowców; zmniejszanie i zwolnienia z opłat wynikających z administracyjnych zmian adresów 12 Dz. U nr 52 poz. 343 ograniczenia prędkości w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 13 Dz. U nr 57 poz. 381 odstępy w tunelach; światła przez całą dobę; rejestracja pojazdów resortów siłowych 14 Dz. U nr 99 poz. 661 kontrola czasu pracy kierowców 15 Dz. U nr 123 poz. 845 kontrola ruchu drogowego i kierowanie ruchem 16 Dz. U nr 176 poz rejestracja pojazdów; uzyskiwanie świadectwa homologacji; prawa jazdy 17 Dz. U nr 37 poz. 214 wyrok TK (art. 105 wymagania w stosunku do instruktorów nauki jazdy) 18 Dz. U nr 100 poz. 649 wyrok TK (art. 130a przejęcie usuniętych pojazdów przez Skarb Państwa) 19 Dz. U nr 163 poz kierowanie ruchem przez strażaków podczas akcji; pojazdy uprzywilejowane OSP 20 Dz. U nr 209 poz sprowadzanie pojazdów z zagranicy zaświadczenia i faktury 21 Dz. U nr 220 poz powtórna rejestracja pojazdów ponad 25-letnich 22 Dz. U nr 220 poz wymagania odnośnie instruktorów i egzaminatorów 23 Dz. U nr 223 poz definicja pojazdu zabytkowego 24 Dz. U nr 223 poz rejestracja pojazdu zabytkowego przy u dowodu rejestracyjnego 25 Dz. U nr 234 poz cechy identyfikacyjnej w pojazdach zabytkowych 26 Dz. U nr 234 poz zmiana kwalifikacji kierowców związanych z ustawą o transporcie drogowym 27 Dz. U nr 3 poz. 11 potwierdzenie zapłaty akcyzy przy rejestracji pojazdu 28 Dz. U nr 18 poz. 97 kontrola działalności gospodarczej 29 Dz. U nr 79 poz. 663 Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców fundusz, przekaz. kompetencji MSWiA 30 Dz. U nr 91 poz. 739 postępowanie w przypadku u obowiązkowego ubezpieczenia OC 31 Dz. U nr 92 poz. 753 Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego przekazanie kompetencji sejmikom wojew. 32 Dz. U nr 97 poz. 802 kolejki turystyczne, badania techniczne, osoby niepełnosprawne 33 Dz. U nr 97 poz. 803 uprzywilejowanie pojazdów straży miejskich (gminnych) 34 Dz. U nr 98 poz. 817 szkolenia osób kierujących ruchem drogowym 35 Dz. U nr 168 poz uprawnienia służby celnej i Biura Ochrony Rządu, rejestr. pojazdów resortów siłowych 36 Dz. U nr 40 poz. 230 sprawdzanie zgodności danych w dowodach rejestr. i uprawnieniach do kierowania 37 Dz. U nr 43 poz. 246 zmiana dopuszczalnego okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu 38 Dz. U nr 122 poz. 827 dopuszczenie opon z elementami przeciwślizgowymi w rowerach i podczas rajdów 39 Dz. U nr 151 poz zmiany dot. dokumentów związanych z opłatami akcyzowymi 40 Dz. U nr 152 poz strefy ruchu, ewidencja i wymiana danych, zasady usuwania i przepadku pojazdów

3 L.p. Wydawnictwo Treść 41 Dz. U nr 182 poz ochrona informacji niejawnych w odniesieniu do tablic, dowodów rejestracyjnych itp. 42 Dz. U nr 219 poz zmiany w nazewnictwie ratownictwa medycznego 43 Dz. U nr 225 poz rejestracja naruszeń pr. o r.d. i ustalanie winnych, uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego i straży miejskich (gminnych), zmiany w prędkościach dopuszczalnych 44 Dz. U nr 257 poz zmiany w przychodach Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 45 Dz. U nr 30 poz. 151 wpisy dotyczące kwalifikacji i szkoleń kierowców 46 Dz. U nr 92 poz. 530 ruch rowerowy, pierwszeństwo rowerzystów, wózki i przyczepy rowerowe 47 Dz. U nr 102 poz. 585 dodatkowe badania techniczne pojazdów 48 Dz. U nr 106 poz. 622 produkcja tablic rejestracyjnych 49 Dz. U nr 171 poz zmiany w stosowaniu numerów identyfikacji podatkowej (NIP) 50 Dz. U nr 204 poz centralna ewidencja pojazdów dostęp do informacji publicznej 51 Dz. U nr 205 poz dokumenty potwierdzające zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 52 Dz. U nr 208 poz uprzywilejowanie pojazdów ratownictwa wodnego 53 Dz. U nr 208 poz uprzywilejowanie pojazdów ratownictwa górskiego i Służby Parku Narodowego 54 Dz. U nr 222 poz przewozy nienormatywne blankiety pozwoleń, normatywna gęstość drewna 55 Dz. U nr 227 poz zmiany w przewozach towarów niebezpiecznych 56 Dz. U nr 244 poz likwidacja taksówek bagażowych, zmiany w rejestracji pojazdów 57 Dz. U nr 291 poz dokumenty potwierdzające zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC 58 Dz. U poz świadectwa kwalifikacji zawodowych, wysokość opłat ewidencyjnych W stosunku do siedmiu aktów prawnych, nie wszystkie wprowadzane nimi zmiany weszły już w życie. Zestawienie zmian odsuniętych w czasie (wraz z terminami) zawarto w tabeli 2. Tabela 2. Akty zmieniające w przyszłości Prawo o ruchu drogowym (por. tabela 1). Poz. tab. 1 Zakres przyszłych zmian 45 wprowadzenie Ustawy o kierujących pojazdami oraz (m.in.): wprowadzenie kategorii czterokołowców, zmiany definicji motocykli i motorowerów, reforma systemów ewidencyjnych, zmiana zadań wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego Termin wejścia w życie 19 stycznia 2013 r. (przesunięty przez akt z poz. 58) 46 badania na obecność w organizmie alkoholu bądź środka działającego podobnie 19 stycznia 2013 r. 48 zadania samorządu wojewódzkiego z zakresu administracji rządowej 19 stycznia 2013 r. 51 sprawdzanie przez Policję dokumentów potwierdzających ubezpieczenie OC 19 stycznia 2013 r. 54 zmiany w przewozach nienormatywnych i specjalnych, uprawn. Biura Ochrony Rządu 19 października 2012 r. 55 ewidencja zaświadczeń ADR 19 stycznia 2013 r. 58 opł. ewid. związane z przewozami towarów niebezp., przekazywanie do ewidencji danych o zaśw.adr, nowy termin wejścia w życie Ustawy o kierujących pojazdami 19 stycznia 2013 r. Warto zaznaczyć, że ze względu na odsunięty w czasie termin wejścia w życie aktów zmieniających, ich analiza może sprawiać większe trudności 2. 1 Z końcem 2011 roku zaprzestano wydawania papierowych Dzienników Ustaw. W związku z tym od 2012 roku jedyną cechą identyfikacyjną aktu prawnego jest jego pozycja przestaje funkcjonować pojęcie numeru Dziennika Ustaw. 2 Przykładem mogą być zmiany dotyczące opłat ewidencyjnych (art. 80d Prawa o ruchu drogowym), zaplanowane do wprowadzenia aktem z poz. 55 tabeli 1, które zanim weszły w życie, już zostały unieważnione (aktem z poz. 58 tab. 1).

4 3. Rozporządzenia wykonawcze Prawo o ruchu drogowym szereg rozstrzygnięć szczegółowych deleguje do aktów wykonawczych zazwyczaj w postaci rozporządzeń. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy, dotyczące: kierowców, pojazdów oraz samego prowadzenia i kontroli ruchu. Obecnie obowiązuje 76 rozporządzeń wykonawczych, do których ogłoszono 1 sprostowanie i 81 zmian. Dla dwóch rozporządzeń opublikowano tekst jednolity. Należy zaznaczyć, że wraz z wprowadzeniem Ustawy o kierujących pojazdami, przejmie ona część rozporządzeń dotyczących kierowców. Dotychczasowe rozporządzenia zachowają ważność do wejścia w życie aktów prawnych z nowej ustawy, ale nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy o kierujących pojazdami Kierowcy Rozporządzenia dotyczące kierowców (tab. 3) obejmują zagadnienia: szkoleń i egzaminowania kierowców; badań lekarskich i psychologicznych; uprawnień do kierowania i parkowania oraz ewidencji, kontroli i karania kierowców. Tabela 3. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące kierowców Przedmiot rozporządzenia Szkolenie i egzaminowanie kierowców szkolenie, egzaminowanie i uzyskiwanie uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów wysokość opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców szczegółowe warunki gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru wymagania dotyczące prowadzenia ośrodków doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów Badania lekarskie i psychologiczne badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami badania psychologiczne kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy art. 115 ust. 1 pkt. 1 4 Dz. U nr 217 poz Dz. U nr 3 poz. 24 Dz. U nr 215 poz Dz. U nr 78 poz. 653 art. 115 ust. 2 Dz. U nr 219 poz Dz. U nr 217 poz Dz. U nr 14 poz. 76 art. 121 pkt 2 Dz. U nr 197 poz art. 121 Dz. U nr 176 poz art. 115 ust. 1 pkt 5 art. 115l ust. 1 Dz. U nr 205 poz Dz. U nr 77 poz. 458 art. 123 Dz. U nr 2 poz. 15 Dz. U nr 88 poz. 503 Dz. U poz art. 125 Dz. U nr 69 poz. 622 Dz. U nr 178 poz Z końcem 2011 roku zaprzestano wydawania papierowych Dzienników Ustaw. W związku z tym od 2012 roku jedyną cechą identyfikacyjną aktu prawnego jest jego pozycja przestaje funkcjonować pojęcie numeru Dziennika Ustaw.

5 Przedmiot rozporządzenia Uprawnienia do kierowania i parkowania wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wzór i opis dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej wzór i opis świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych RP w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami warunki wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej wymiana praw jazdy wzory kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz tryb wydawania jej tym placówkom Ewidencja, kontrola i karanie kierowców centralna ewidencja kierowców wykaz środków działających podobnie do alkoholu oraz warunki i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego sprostowanie art. 100 ust. 1 Dz. U nr 89 poz. 855 Dz. U nr 197 poz Dz. U nr 215 poz art. 100 ust. 2 Dz. U nr 37 poz. 342 Dz. U nr 180 poz art. 88 ust. 7 Dz. U nr 20 poz. 183 art. 100 ust. 1 pkt 2 art. 94 ust. 4 4 Dz. U nr 24 poz. 215 Dz. U nr 286 poz Dz. U nr 73 poz. 514 Dz. U nr 9 poz. 46 Dz. U nr 140 poz. 820 art. 150 ust. 2 Dz. U nr 69 poz. 640 Dz. U nr 205 poz Dz. U nr 269 poz art. 8 ust. 7 Dz. U nr 67 poz. 616 art. 8 ust. 8 Dz. U nr 67 poz. 617 art. 100e Dz. U nr 92 poz Dz. U nr 232 poz art. 127 ust. 4 Dz. U nr 116 poz art. 130 ust.4, art. 140 ust.5 Dz. U nr 52 poz. 524 Dz. U nr 236 poz Dz. U nr 35 poz. 311 Dz. U nr 117 poz. 987 Dz. U nr 259 poz warunki i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w art. 131 ust. 2 Dz. U nr 40 poz. 364 prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 5 4 Dotychczasowe rozporządzenie (Dz. U nr 286 poz. 2883) zostało uchylone od 21 października 2006 roku na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 180 poz art. 3 i 6) i nie zostało zastąpione nowym aktem prawnym. 5 Rozporządzenie dotyczy również kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe (patrz podrozdział Ruch).

6 3.2. Pojazdy Rozporządzenia dotyczące pojazdów (tab. 4) omawiają zagadnienia: warunków technicznych pojazdów, homologacji pojazdów, badań technicznych, rzeczoznawców i diagnostów, identyfikacji i kart pojazdów, rejestracji pojazdów, ewidencji pojazdów, czasowego wycofania z ruchu, likwidacji pojazdów. Tabela 4. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące pojazdów Przedmiot rozporządzenia Warunki techniczne pojazdów warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia warunki techniczne tramwajów i trolejbusów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia warunki techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia warunki techniczne pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej warunki techniczne pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych RP Homologacja pojazdów homologacja typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów mających cztery koła oraz motorowerów homologacja typu pojazdów samochodowych i przyczep homologacja typu ciągników rolniczych i przyczep homologacja typu tramwajów i trolejbusów homologacja sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem szczegółowy sposób przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu art. 66 ust. 5 Dz. U nr 32 poz. 262 Dz. U nr 34 poz. 300 Dz. U nr 103 poz Dz. U nr 169 poz Dz. U nr 90 poz. 604 Dz. U nr 192 poz Dz. U nr 75 poz. 639 Dz. U nr 47 poz. 242 Dz. U nr 104 poz. 607 art. 66 ust. 5 Dz. U nr 65 poz. 344 art. 66 ust. 5a Dz. U nr 110 poz. 729 art. 66 ust. 7 Dz. U nr 165 poz. 992 art. 66 ust. 6 Dz. U nr 116 poz. 974 art. 68 ust. 19 art. 68 ust. 19 art. 68 ust. 19 art. 68 ust.19 wysokość opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji art. 68 ust. 19 pkt 2 upoważnienie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu d/s transportu do wykonywania niektórych czynności związanych z homologacją pojazdów Dz. U nr 162 poz Dz. U nr 205 poz Dz. U nr 238 poz Dz. U nr 205 poz Dz. U nr 29 poz. 166 Dz. U nr 206 poz Dz. U nr 226 poz Dz. U nr 237 poz Dz. U nr 42 poz. 291 Dz. U nr 237 poz Dz. U nr 115 poz. 667 Dz. U nr 65 poz. 345 art. 68 ust.19 6 Dz. U nr 232 poz art. 68 ust. 20 Dz. U nr 101 poz art. 68a ust. 6 Dz. U nr 36 poz. 253 Dz. U nr 110 poz W rozporządzeniu mylnie podano art. 68 ust. 13 wada ta będzie systematycznie usuwana (korespondencja z MI z dn. 24 lipca 2005 r.).

7 Przedmiot rozporządzenia Badania techniczne zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach zakres, warunki i sposób przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostki wykonujące te badania badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki,,sam z warunkami technicznymi badania techniczne pojazdów Sił Zbrojnych RP, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny wysokość opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów szczegółowe wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów wzory dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów Rzeczoznawcy i diagności szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów opłata za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumenty z tym związane Rejestracja pojazdów rejestracja i oznaczanie pojazdów tekst jednolity rejestracja pojazdów BOR, Policji, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych RP oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium RP, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach rejestracja pojazdów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzory dokumentów w tych sprawach tekst jednolity tryb legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunki techniczne i wzory znaku legalizacyjnego warunki produkcji oraz sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych art. 81 ust. 15 Dz. U nr 155 poz Dz. U nr 104 poz. 604 art. 85 ust. 2 Dz. U nr 65 poz. 343 art. 68 ust. 21 Dz. U nr 238 poz Dz. U nr 164 poz art. 86 ust. 4 Dz. U nr 153 poz. 910 art. 84a ust. 1 pkt 3 art. 84a ust. 1 art. 84a ust. 1 a art. 84a ust. 1 pkt 2 Dz. U nr 223 poz Dz. U nr 155 poz Dz. U nr 155 poz Dz. U nr 40 poz. 275 Dz. U nr 223 poz Dz. U nr 246 poz Dz. U nr 140 poz. 946 art. 79a ust. 8 Dz. U nr 5 poz. 52 Dz. U nr 39 poz. 273 art. 76 ust. 1 lit. a Dz. U nr 186 poz Dz. U nr 74 poz. 634 Dz. U nr 14 poz. 72 Dz. U nr 36 poz. 183 art. 76 ust. 3 Dz. U nr 195 poz art. 76 ust. 2 7 art. 76 ust. 2a Dz. U nr 182 poz art. 76 ust. 1 pkt 3 Dz. U nr 137 poz. 968 Dz. U nr 121 poz Dz. U nr 36 poz. 182 Dz. U nr 294 poz art. 75c pkt 2 Dz. U nr 133 poz Dz. U nr 65 poz. 460 Dz. U nr 108 poz. 703 art. 75c Dz. U nr 193 poz Dz. U nr 14 poz Dotychczasowe rozporządzenie (Dz. U nr 84 poz. 723 z późn. zm.) zostało uchylone 1 stycznia 2012 r. na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U nr 244 poz art. 4) i nie zostało zastąpione nowym aktem prawnym.

8 Przedmiot rozporządzenia materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych art. 75c pkt 3 warunki dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych wysokość opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów wysokość opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności Identyfikacja i karty pojazdów szczegółowy sposób oraz tryb nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych warunki i tryb wydawania kart pojazdów, wzór karty pojazdu oraz jej opis art. 76 ust. 1 lit. b art. 76 ust. 1 pkt 2 Dz. U nr 267 poz Dz. U nr 230 poz Dz. U nr 211 poz Dz. U nr 65 poz. 462 Dz. U nr 14 poz. 75 art. 79 ust. 6 Dz. U nr 44 poz. 419 Dz. U nr 165 poz art. 66a ust. 5 Dz. U nr 236 poz art. 77 ust. 4 warunki dystrybucji kart pojazdów art. 77 ust. 4 pkt 4 dokumenty stanowiące podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów art. 77 ust. 4 pkt 3 wysokość opłat za kartę pojazdu art. 77 ust. 4 pkt 2 warunki, terminy i tryb uzyskiwania karty pojazdu przez właścicieli pojazdów zarejestrowanych przed 1 lipca 1999 r. Ewidencja pojazdów centralna ewidencja pojazdów art. 149 Dz. U nr 189 poz Dz. U nr 86 poz. 600 Dz. U nr 229 poz Dz. U nr 189 poz Dz. U nr 59 poz. 421 art. 80e ust. 1 Dz. U nr 106 poz Dz. U nr 232 poz Dz. U nr 118 poz. 802 opłata ewidencyjna art. 80d ust. 7 Dz. U nr 210 poz wzór wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu czasowe wycofanie pojazdów z ruchu Likwidacja pojazdów wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko art. 80c ust. 8 Dz. U nr 188 poz art. 78a ust. 6 Dz. U nr 285 poz Dz. U nr 151 poz Dz. U nr 79 poz. 524 art. 66 ust. 9 Dz. U nr 201 poz. 1666

9 3.3. Ruch W zakresie prowadzenia i kontroli ruchu drogowego wydane zostały rozporządzenia (tab. 5) omawiające: zarządzanie ruchem, znaki i sygnały drogowe, kierowanie i kontrolę ruchu drogowego, ograniczenia ruchu, przewozy nienormatywne i specjalne, usuwanie pojazdów. Należy zaznaczyć, że w związku z nadchodzącym wejściem w życie zapisów Dz. U nr 222 poz (poz. 54 w tab. 1), duże zmiany nastąpią w aktach wykonawczych dotyczących przewozów nienormatywnych i specjalnych. Tabela 5. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące prowadzenia i kontroli ruchu Przedmiot rozporządzenia Zarządzanie ruchem szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Znaki i sygnały drogowe znaki i sygnały drogowe szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Kierowanie i kontrola ruchu drogowego art. 10 ust. 12 Dz. U nr 177 poz art. 7 ust. 2 Dz. U nr 170 poz Dz. U nr 179 poz Dz. U nr 65 poz. 412 Dz. U nr 89 poz. 509 Dz. U nr 124 poz. 705 art. 7 ust. 3 Dz. U nr 220 poz Dz. U nr 67 poz. 413 Dz. U nr 126 poz. 813 Dz. U nr 235 poz Dz. U nr 65 poz. 411 Dz. U nr 89 poz. 508 Dz. U nr 124 poz. 702 Dz. U nr 133 poz. 772 kierowanie ruchem drogowym art. 6 ust. 4 Dz. U nr 123 poz. 840 kontrola ruchu drogowego art. 131 ust. 1 Dz. U nr 132 poz. 841 Dz. U nr 25 poz. 153 Dz. U nr 196 poz Dz. U nr 226 poz kontrola ruchu drogowego i kierowanie ruchem drogowym przez Żandarmerię art. 131 ust. 2 Dz. U nr 40 poz. 364 Wojskową i wojskowe organy porządkowe 8 szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego wzór ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnalizacji w zakresie kierowania ruchem na drodze Urządzenia rejestrujące warunki lokalizacji, sposób oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniach związanych z urządzeniami rejestrującymi art. 129h ust. 5 pkt 4 art. 6 ust. 4 pkt 3 art. 129h ust. 5 art. 129g ust. 4 art. 129g ust. 5 Dz. U nr 132 poz. 840 Dz. U nr 133 poz Rozporządzenie to dotyczy również warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (patrz podrozdział Kierowcy).

10 Przedmiot rozporządzenia Ograniczenia ruchu okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach ograniczenia w dopuszczalnej prędkości pojazdów samochodowych (w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa) Przewozy nienormatywne i specjalne szczegółowe warunki i tryb wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych warunki poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunki przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej art. 10 ust. 11 Dz. U nr 147 poz art. 20 ust. 5a art. 64 ust. 6 pkt. 1 i 2 Dz. U nr 122 poz. 831 Dz. U nr 135 poz. 793 Dz. U nr 267 poz art. 64 ust. 7 Dz. U nr 201 poz Dz. U nr 243 poz okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach art. 53 ust. 4 Dz. U nr 167 poz sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych MON warunki i sposób pilotowania pojazdów oraz wysokość opłat pojazdy wykonujące pilotaż art. 64 ust. 6 pkt 3 normatywna gęstość drewna dla ustalania masy przewożonego drewna art. 61 ust. 16 Usuwanie pojazdów usuwanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane usuwane pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej obowiązujące w 2012 roku maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym art. 32 ust. 7 Dz. U nr 189 poz art. 129 ust. 5 Dz. U nr 7 poz. 62 Dz. U nr 157 poz. 988 Dz. U nr 110 poz art. 50a ust. 5 Dz. U nr 143 poz. 845 art. 130a ust.11 art. 130a ust. 6c Dz. U nr 172 poz Dz. U nr 143 poz. 846 M. P nr 82 poz. 830

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne projekt 30.10.2007 r. USTAWA z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych oraz na ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/181 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/182 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/177 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-11 Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/180 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Wydruk z 2014.11.26 Dz.U.2012.1137 j.t. Prawo o ruchu drogowym. Wersja 2014.08.31 do 2014.12.24 Dz.U.2012.1137 j.t. 2012.10.19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013.01.01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 2013-06-20 zm. Dz.U.2013.700 art. 2 2013-06-22

Bardziej szczegółowo

www.drogipubliczne.eu

www.drogipubliczne.eu www.drogipubliczne.eu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/161 1) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dz.U.2012.1137 2013.06.22 zm. Dz.U.2012.1448 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) w art. 6:

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) 2) w art. 6: Dziennik Ustaw Nr 222 13171 Poz. 1321 1321 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) I) II) Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ I P r z e p i s y o g ó l n e Art. 1. 1. 2) Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/176 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. 1) Prawo o ruchu drogowym 1) [Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 70/156/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo