Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o"

Transkrypt

1 Toruń, Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań do treści SIWZ, złożonych przez uczestników postępowania, Pełnomocnik Zamawiającego na podstawie art.38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia, co następuje: Zapytanie Wykonawcy: Pytanie 1: Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o ile OWU nie są korzystniejsze) przepięcia dopisanie zwrotu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dewastację dopisanie zwrotu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Zamawiający informuje, że dla przepięcia i dewastacji podany limit określony został na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zapisy przyjmują brzmienie: przepięcia ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) do pełnej sumy ubezpieczenia, a także szkody spowodowane przyczynami elektrycznymi jak: niezadziałaniem wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, zmiana napięcia, zasilania, zanikiem napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzeniem izolacji, zwarciem (spięciem) itp. z limitem odszkodowawczym do zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. dewastację - rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, jak również osoby pozostając pod opieką Ubezpieczonego (uczniowie, wychowankowie, pensjonariusze itp.), również wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Włączenie szkód powstałych w wyniku graffiti z limitem zł. Limity na poszczególne części mienia określone są poniżej. Limity ustalone są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie 2: Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o ile OWU nie są korzystniejsze) - uzasadnione koszty akcji ratowniczej, koszty zabezpieczenia przed szkodą lub poniesione w związku z próbami zmniejszenia szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty naprawy zabezpieczeń dopisanie zwrotu limit odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą objętej zakresem ubezpieczenia. nie więcej niż ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Zamawiający dokonuje zmiany zapisu: Było: - uzasadnione koszty akcji ratowniczej, koszty zabezpieczenia przed szkodą lub poniesione w związku z próbami zmniejszenia szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty naprawy zabezpieczeń. Jest: - uzasadnione koszty akcji ratowniczej, koszty zabezpieczenia przed szkodą lub poniesione w związku z próbami zmniejszenia szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty naprawy zabezpieczeń. Limit odpowiedzialności 25 % sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą objętej zakresem ubezpieczenia. Pytanie 3: Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 2 Przedmiot ubezpieczenia: Jakiego rodzaju mienie, w tym urządzenia, składowane jest na powietrzu. Jaka jest suma mienia składowanego na powietrzu? Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada mienia składowanego na powietrzu.

2 Pytanie 4: Dotyczy zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt II. 5 Kradzież zwykła Zmiana wysokości limitu z zł na zł wraz z dopiskiem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Pytanie 5: Załącznik nr 4 do SIWZ definicja katastrofy budowlanej: dodanie do definicji katastrofy budowlanej poniżej treści: 2. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany; b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń budowlanych związanych z budynkami; c) awarii instalacji. 3. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie Zamawiający informuje, że treść definicji katastrofy budowlanej przyjmuje treść: Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (zgodnie z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 prawa budowlanego). Zakresem ubezpieczenia nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny. Pytanie 6: Załącznik nr 4 do SIWZ definicja klauzuli likwidacyjna w środkach trwałych wykreślenie zwrotu: Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia. Pytanie 7: Załącznik nr 4 do SIWZ definicja klauzuli braku odbudowy majątku wykreślenie klauzuli: Pytanie 8: Załącznik nr 4 do SIWZ definicja klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia dodanie zwrotu: Przezorna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia Pytanie 9: Klauzula zalaniowa wykreślenie klauzuli: Pytanie 10: Załącznik nr 4 do SIWZ definicja klauzuli ubezpieczenia eksponatów muzealnych, mienia zabytkowego wykreślenie zwrotu: W przypadku szkody w tego rodzaju mieniu, Ubezpieczyciel uwzględni wartość zabytkową, artystyczną uszkodzonego mienia Pytanie11: Dotyczy udzielanie informacji, czy klient posiada budynki wyłączone z eksploatacji, jeśli tak to ile jest takich budynków. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji

3 Pytanie 12: Załącznik nr 4 do SIWZ definicja klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji dodanie zapisu: Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. Pytanie 13: Dotyczy zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt IV. A.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Czyste straty finansowe Dodanie zwrotu: Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody: a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego, d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym e)wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa f)będące naruszeniem dóbr osobistych g)spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć h) wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie czystych strat finansowych dodaje się następujące zapisy: Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody: a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa c) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym d)wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa e)będące naruszeniem dóbr osobistych Pytanie 14: Dotyczy zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt IV. A.4. Warunki ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Dodanie zwrotu: Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody: a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego, d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym e)wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa f)będące naruszeniem dóbr osobistych g)spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć h) wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa

4 c) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym d)wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa e)będące naruszeniem dóbr osobistych Pytanie 15: Prosimy o informacje nt. wysokości franszyzy redukcyjnej w poszczególnych latach i ryzykach. Zamawiający informuje, że w latach zastosowanie miały następujące franszyzy: - Ubezpieczenie OC franszyza integralna 300 zł, dla OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wysokość świadczenia wypłaconego pracownikowi na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku franszyza integralna 100 zł, dla kradzieży zwykłej franszyza integralna 200 zł, - Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych franszyzy zniesione - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyza integralna 100 zł - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego franszyza integralna 200 zł - Ubezpieczenia komunikacyjne franszyzy zniesione Pytanie 16: Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt VII. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Assistance, 2.4. Ubezpieczenie assistance dodanie zwrotu: dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2500 kg Zamawiający informuje, że ubezpieczenie assistance dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2500 kg Pytanie 17: Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt VII. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Assistance, 2.4. Ubezpieczenie assistance Zmiana zapisu z: - pojazd zastępczy w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku lub kradzieży pojazdu na okres 7 dni, w przypadku awarii na okres 5 dni na: - pojazd zastępczy w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku lub kradzieży pojazdu na okres 5 dni, w przypadku awarii na okres 3 dni. W przypadku awarii Ubezpieczonemu przysługuje samochód zastępczy i nie więcej niż w odniesieniu do 2 zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Pytanie 18: Dotyczy zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt IV. A.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób (z wyłączeniem kradzieży) Dodanie zwrotu: sublimit ,00 na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Pytanie 19: Czy na terenie powiatu znajduje się składowisko odpadów należące do powiatu Zamawiający informuje, że na terenie Powiatu nie znajduje się składowisko odpadów należące czy też zarządzane przez Powiat. Pytanie 20: Jak wygląda odpowiedzialność powiatu jako organu założycielskiego w przypadku jednostek służby zdrowia na terenie powiatu w momencie ich niewypłacalności

5 Odpowiedzialność powiatu jako organu założycielskiego w przypadku jednostek służby zdrowia określona została w art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Pytanie 21: W odniesieniu do ryzyka holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii pojazdu prosimy o zmianę zapisu z jednakże nie dalej niż 500km na jednak nie dalej niż 300km od miejsca zdarzenia Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i koszty: - holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii pojazdu jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa. Na terenie RP holowanie odbywa się do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego (do siedziby firmy lub zakładu naprawczego) jednakże nie dalej niż 300 km. Pytanie 22: Proszę o wyjaśnienie na czym polega specjalność pojazdu CIN02755 Zamawiający informuje, że jest to pojazd posiadający hydraulicznie podnoszoną platformę wyładowczą. Pojazd jest zarejestrowany jako specjalny. Pytanie 23: Proszę o podanie modelu dla pojazdów CINW746, CIN28311, CIN5Y81, CIN1W71 Pojazd o nr rej CIN W746 przyczepa lekka uniwersalna, BREMDERUP/Thuletrullers typ 1, 2260S. Pojazd o nr rej. CIN MAN Typ Pojazd o nr rej. CIN 5Y81 przyczepa rolnicza marki SAM Pojazd o nr rej. CIN 1W71 brak pojazdu o takim nr rej. w wykazie pojazdów. Pytanie 24: Proszę o podanie dokładnej pojemności dla pojazdu CIN Zamawiający informuje, ze dokładna pojemność pojazdu o nr rej. CIN to 998 cm 3 Pytanie 25: Proszę o podanie roku produkcji dla wozu asenizacyjnego oraz BGU3985 Zamawiający informuje, nie jest w stanie dokładnie określić roku produkcji w/w pojazdu. Przybliżony czas produkcji to początek lat 70 XX wieku. Pytanie 26: Proszę o wskazanie wszystkich pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy Wykaz pojazdów używanych do nauki jazdy: Opel Corsa (nauka jazdy) osobowy CIN 40LK WOLOXCF Opel Corsa (nauka jazdy) osobowy CIN 48 NW WOLOXCF Opel Corsa osobowy - nauka jazdy CIN21PX WOLOXCF Ferguson 3512 (nauka jazdy) ciągnik rolniczy CIN 21 XH Ursus C 330 (nauka jazdy) ciągnik rolniczy BYN 887 K 565 Ciągnik Ursus 3512K (nauka jazdy) ciągnik rolniczy BDH Ciagnik Zetor 5320 (nauka jazdy) ciągnik rolniczy BDH Przyczepa Sanok D35 (nauka jazdy) przyczepa CIN4X75 BH Pytanie 27: Proszę o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

6 Zamawiający potwierdza, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz że na chwilę obecną nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia. Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Jeżeli zakres ochrony obejmuje wcześniej wymienione działalności prosimy o ich wyłączenie. Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem Pytanie 29: W odniesieniu do rozszerzenia o OC z tytułu organizacji imprez. prosimy o: a) przedstawienie wykazu planowanych imprez b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości. c).potwierdzenie, że ochroną będą obejmowane imprezy z pokazem sztucznych ogni pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie przedstawić wykazu planowanych imprez. Zamawiający potwierdza, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkość oraz że ochroną będą obejmowane imprezy z pokazem sztucznych ogni pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów. Pytanie 30: Czy Zamawiający wynajmuje nieruchomości starsze niż 50 lat? Jeśli tak - to czy w ostatnich 20 latach był w nich wymieniony dach i przeprowadzony generalny remont elewacji i instalacji wod.-kan Zamawiający informuje, że nie jest najemcą budynków starszych niż 50 lat. Pytanie 31: Odnośnie OC za szkody powstałe w mieniu pracowników lub innych osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody w pojazdach mechanicznych prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach należących do tych osób (z wyłączeniem kradzieży) Pytanie 32: Prosimy o przeniesienie Klauzuli zniesienia regresu do klauzula fakultatywnych Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód powstałych w związku z przechowywaniem krwi. Zamawiający informuje, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód powstałych w związku z przechowywaniem krwi Pytanie 34: Prosimy o podanie informacji, czy szkodowość z tyt. ub. OC działalności wykazana w SIWZ uwzględnia szkody powstałe w związku z zarządzaniem drogami. Zamawiający informuje, że podana szkodowość z tyt. ub. OC działalności wykazana w SIWZ uwzględnia szkody powstałe w związku z zarządzaniem drogami.

7 Pytanie 35: Prosimy o przeniesienie klauzuli likwidacyjnej do klauzul fakultatywnych. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o to, aby klauzula ta nie miała zastosowania do budynków starszych niż 50 lat Pytanie 36: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia Pytanie 37: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami Pytanie 38: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny Zamawiający potwierdza, zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania Pytanie 39: Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości Zamawiający informuje, że najwyższa suma ubezpieczenia dotyczy lokalizacji Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17. Łączna wartość majątku w tej lokalizacji to ok 28 mln złotych. Pytanie 40: Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie; -wykazu ich lokalizacji (adresu), -jednostkowych sum ubezpieczenia, - czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne? -sposobu ich zabezpieczenia -podanie przyczyny ich wyłączenia, - czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. - czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie? Zamawiający nie posiada na chwilę obecną budynków wyłączonych z eksploatacji. Pytanie 41: Prosimy o uzupełnienie informacji szkodowej o przyczyny szkód Informacja o szkodowości został podana w oparciu o informacje od dotychczasowego Ubezpieczyciela. Zamawiający nie jest w stanie przedstawić więcej informacji w tej kwestii. Pytanie 42: Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: a. Gdzie się znajduję adres

8 b. Od kiedy funkcjonuje c. Na jak dużym obszarze d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska Zamawiający nie posiada, nie zarządza ani nie administruje wysypiskiem śmieci ani zakładem utylizacji odpadów. Pytanie 43: Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne Pytanie 44: Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów Zamawiający informuje, że ogólny stan budynków zgłoszonych do ubezpieczenia można uznać za dobry. Pytanie 45: Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. Informacje dotyczące robót budowlanych przedstawione zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego w postaci ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i w dokumentach dotyczących strategii rozwoju Powiatu Inowrocławskiego i Budżecie Powiatu w postaci wieloletniej prognozy finansowej. Pytanie 46: Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający potwierdza, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie 47: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiający informuje, że: a) W okresie ostatnich trzech lat posiadał ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży i rabunku, ubezpieczenie OC (w tym OC z tytułu zarządzania drogami), ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia komunikacyjne. b) Wszystkie obiekty były objęte ohroną c) Dotychczasowy zakres ubezpieczenia był zbliżony do określonego w SIWZ d) Zamawiający odsyła do pytania nr 15 Pytanie 48:

9 Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Pytanie 49: Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp i zboczy. Pytanie 50: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym II. budynki przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia Zamawiający do ubezpieczenia nie zgłosił takich budynków. Pytanie 51: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) mienie wyłączone z eksploatacji b) pustostany W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji i pustostany. Pytanie 52: W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). Zamawiający nie posiada takich budynków Pytanie 53: W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). Zamawiający nie posiada takich budynków Pytanie 54: Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej zalania wskutek nadmiernych bądź ulewnych opadów atmosferycznych lub podniesienia się poziomu wód gruntowych na skutek deszczu ulewnego/ nawalnego. Pytanie 55: W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla zalania wskutek nadmiernych bądź ulewnych opadów atmosferycznych lub podniesienia się poziomu wód gruntowych na skutek deszczu ulewnego/ nawalnego w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego limitu akceptowalnego dla Zamawiającego.

10 Pytanie 56: Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia (w tym zalania wskutek nadmiernych bądź ulewnych opadów atmosferycznych lub podniesienia się poziomu wód gruntowych na skutek deszczu ulewnego/ nawalnego). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W ciągu ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź ani lokalne podtopienia Pytanie 57: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego dla ryzyk gradu, śniegu i lodu (w tym zalanie wskutek topnienia śniegu lub lodu) Pytanie 58: Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego dla ryzyka podtopień. Pytanie 59: Prosimy o zmianę wysokości limitu dla szkód przepięciowych do wysokości PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego. Pytanie 60: Prosimy o podanie łącznej szacunkowej wartości mienia: Słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, ogrodzenia, wyposażenie boisk sportowych, placów zabaw, obiektów rekreacyjnosportowych, ławki, drogi wewnętrzne, chodniki, place oraz inne obiekty małej architektury Zamawiający nie jest w stanie dokładnie określić wartości wskazanego mienia. Pytanie 61: Prosimy o modyfikację limitu dla kradzieży zwykłej do PLN, lub innego akceptowanego przez Zamawiającego Pytanie 62: Prosimy o wprowadzenie zapisu do klauzuli automatycznego pokrycia: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Pytanie 63: Prosimy o przeniesienie klauzuli uznania okoliczności do puli klauzul fakultatywnych

11 Pytanie 64: W kontekście obligatoryjnej klauzuli akceptacji zabezpieczeń prosimy o uzupełnienie informacji o posiadanych zabezpieczeniach dla wszystkich lokalizacji. W przypadku braku możliwości podania takich informacji prosimy o przeniesienie klauzuli do puli klauzul fakultatywnych. Zamawiający informuje, że informacja o zabezpieczeniach znajduje się w załączniku z wykazem budynków i budowli. Klauzula akceptacji zabezpieczeń pozostaje obligatoryjna. Pytanie 65: Prosimy o dodanie poniższych zapisów do klauzuli robót budowlano-montażowych: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te: 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone; 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. Zamawiający informuje, że klauzula robót budowlano-montażowych otrzymuje brzmienie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym: 1) przedmiotem ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia, 2) przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do kwoty zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: - wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie , - zł, a pojedynczego kontraktu , - zł - realizacja drobnych robót budowlano montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, - drobne roboty budowlano montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji - drobne roboty budowlano montażowe nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę Pytanie 66: Prosimy o modyfikację limitu dla klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do wysokości PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego Pytanie 67: Prosimy o wyłączenie z klauzuli reprezentantów rażącego niedbalstwa Pytanie 68: Prosimy o wprowadzenie do klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji zapisu: Okres tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji nie może przekroczyć 6 miesięcy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższego zapisu. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji otrzymuje brzmienie: zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (poza stanowiskiem pracy) lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem. Okres tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji nie może przekroczyć 6 miesięcy Pytanie 69: Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami w wysokości PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dla klauzuli ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami ustala się limit w wysokości zł. Pytanie 70: Prosimy o podanie łącznej szacunkowej wartości eksponatów muzealnych i mienia zabytkowego.

12 Szacunkowa wartość eksponatów muzealnych i mienia zabytkowego wynosi ok. 3,5 mln złotych. Pytanie 71: Prosimy o wprowadzenie do treści klauzuli aktów terroryzmu poniższych zapisów: 1. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczyciel, zanim środki te zostały podjęte Pytanie 72: Czy w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od Zamawiający zaakceptuje włączenie klauzuli IT w treści: Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Pytanie 73: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny Zamawiający odsyła do pytania nr 38 Pytanie 74: Prosimy o informację które budynki lub lokalizacje są lub będą wyłączone z użytkowania przez okres dłuższym niż 30 dni - prosimy o bliższe informacje? (adres lokalizacji, wartość i stosowane zabezpieczenia). Czy Zamawiający akceptuje możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków: a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, b) teren jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, c) gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. Zamawiający odsyła do pytania nr 11 oraz 51

13 Pytanie 75: Prosimy o udzielenie informacji o realizowanych lub planowanych do realizacji przedsięwzięciach budowlanych (również remonty, przebudowy) dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym w szczególności adres lokalizacji i oznaczenie budynku, z którym wiąże się takie prace, rodzaj i wartość przedsięwzięcia, przewidywany okres realizacji). Informacje dotyczące robót budowlanych przedstawione zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego w postaci ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i w dokumentach dotyczących strategii rozwoju Powiatu Inowrocławskiego i Budżecie Powiatu w postaci wieloletniej prognozy finansowej. Pytanie 76: Wnosimy o ogólny opis zabezpieczeń p.przepięciowych sprzętu elektronicznego. Zabezpieczenia p.przepięciowe sprzętu elektronicznego są zgodne z obowiązującymi przepisami i wymogami. Pytanie 77: Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie od kradzieży zwykłej nie obejmuje wartości pieniężnych. Odpowiedź Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie obejmuje wartości pieniężnych. Pytanie 78: Klauzula warunków i taryf - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816KC, ryzyk nie objętych zamówieniem oraz odnowienia limitów odpowiedzialności (z zastrzeżeniem postanowień klauzuli fakultatywnej automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany zapisów klauzuli warunków i taryf. Klauzula otrzymuje brzmienie: w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia. Klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC oraz ryzyk nie objętych zamówieniem. Pytanie 79: Z zakresu Klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wyłączenie obiektów w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. Odpowiedź Zamawiający odsyła do pytania nr 5 Pytanie 80: Klauzula wynagrodzenia ekspertów wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do zł na jedno i wszystkie zdarzenia Pytanie 81: Klauzula zalaniowa wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do zł na jedno i wszystkie zdarzenia Pytanie 82: Klauzula kosztów dodatkowych wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 83: Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności, jeżeli nie wskazano inaczej odnoszą się do wszystkich zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia i są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych jednostek.

14 Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności, jeżeli nie wskazano inaczej odnoszą się do wszystkich zdarzeń w rocznym okresie ubezpieczenia i są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych jednostek. Pytanie 84: Wnosimy o potwierdzenie, że koszty przejazdu techników i ekspertów mogą być pokryte w ramach kl. kosztów dodatkowych (limit 50 tys zł) Zamawiający potwierdza, że koszty przejazdu techników i ekspertów mogą być pokryte w ramach kl. kosztów dodatkowych z limitem określonym w SIWZ. Pytanie 85: Wnosimy o wskazanie maksymalnego okresu odszkodowawczego dla zwiększonych kosztów działalności proporcjonalnych. Zamawiający informuje, ze maksymalny okres odszkodowawczy dla zwiększonych kosztów działalności proporcjonalnych to 2 m-ce. Pytanie 86: Klauzula stałej sumy ubezpieczenia po szkodzie - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie dotyczy przedmiotów ub. w systemie PR i ustalonych limitów odpowiedzialności. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (z wyłączeniem ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka) i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych Pytanie 87: Klauzula samodzielnej likwidacji szkód wnosimy o dopisanie warunku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie warunku zachowania uszkodzonych części. Klauzula otrzymuje brzmienie: Ubezpieczający/Ubezpieczony jest uprawniony do samodzielnej likwidacji szkód o szacunkowej wartości kosztów naprawy / wymiany do zł. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do przedstawienia protokołu szkodowego oraz dokumentacji fotograficznej szkody ubezpieczycielowi jak również do zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela. Pytanie 88: Klauzula automatycznego pokrycia - wnosimy o ustalenie limitu automatycznej ochrony w wysokości 20% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Pytanie 89: Kl. zniesienia regresu wnosimy o dopisanie, że zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, jeżeli sprawca wyrządził szkodę umyślnie (powyższe nie dotyczy Ubezpieczającego i Ubezpieczonych). Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu. Klauzula zniesienia regresu otrzymuje brzmienie: Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkody spowodowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, pracowników ubezpieczającego/ubezpieczonego niezależnie od formy zatrudnienia, stażystów, praktykantów, wolontariuszy, którym powierzono wykonywanie pracy oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ubezpieczonym. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, jeżeli sprawca wyrządził szkodę umyślnie (nie dotyczy Ubezpieczającego i Ubezpieczonych). Pytanie 90: Kl. przezornej sumy ubezpieczenia z uwagi na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie KB i wysokość sumy ub. wnosimy o obniżenie limitu do kwoty ,00 zł.

15 Pytanie 91: Klauzula kosztów dodatkowych - podmiotów/ jednostek. wnosimy o ustalenie limitu jako wspólnego dla wszystkich ubezpieczonych Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 92: Prosimy o dopisanie sformułowania : Ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów objętych ubezpieczeniem, polegające na uszkodzeniu ciała, zdrowia lub śmierci odniesione w wyniku wypadku odniesionego w związku z ruchem lub postojem pojazdów. Zakres ubezpieczenia obejmuje zawał serca oraz udar mózgu będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie na wypadek śmierci do pełnej sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia: ,00 zł./1 os. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 93: Ubezpieczenie assistance Prosimy o zmianę na: Ubezpieczenie assistance Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i koszty: - naprawy na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii pojazdu jeżeli ze względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia pojazdu jego naprawa na miejscu jest możliwa. Usługa nie obejmuje kosztów części i materiałów. - holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii pojazdu jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa. Na terenie RP holowanie odbywa się do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego (do siedziby firmy lub zakładu naprawczego) jednakże nie dalej niż 400 km. - przewozu ubezpieczonych do siedziby firmy lub warsztatu, do którego holowany jest pojazd unieruchomiony wskutek wypadku lub awarii; przewóz odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc, innym środkiem transportu. - otwarcia pojazdu w przypadku utraty lub zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu. Jeżeli otwarcie i uruchomienie pojazdu na miejscu jest niemożliwe Ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu, holowania pojazdu do zakładu, w którym możliwe jest otwarcie pojazdu. - uruchomienia pojazdu w wyniku wyładowania akumulatora, - pojazd zastępczy w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku lub kradzieży pojazdu na okres 7 dni, w przypadku awarii na okres 5 dni. Zamawiający odsyła do pytania nr 21 Pytanie 94: Ubezpieczenie Auto Casco Prosimy o wykreślenie zaznaczonych zapisów: - kradzieży, rabunku pojazdu (bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie), - szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku i bagażu, Pytanie 95: Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia na dzień Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień r. Pytanie 96: Czy polisy ubezpieczenia potwierdzające objecie ochrona ubezpieczenia będą wystawiane na każdą jednostkę oddzielnie? Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia jednej polisy dla wszystkich jednostek organizacyjnych łącznie. Pytanie 97: Wnioskujemy o wykreślenie z treści SIWZ Klauzuli wynagrodzenia ekspertów. W treści klauzuli kosztów dodatkowych została powielona kwota dla ekspertów/rzeczoznawców.

16 W Klauzuli kosztów dodatkowych wnioskujemy o zmianę zapisu dla każdego z Ubezpieczonych na wprowadzenie treści łącznie dla wszystkich ubezpieczonych na wykreślenie klauzuli wynagrodzenia ekspertów. W klauzuli kosztów dodatkowych zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z dla każdego z Ubezpieczonych na łącznie dla wszystkich ubezpieczonych Pytanie 98: W załączniku nr l do SIWZ w pkt 1.1, wnioskujemy o zmianę wymaganego pokrycia ubezpieczenia; a) Wnioskujemy o zmianę wymaganego pokrycia dla ryzyka przepięcia w treści SIWZ na treść; Zakład Ubezpieczeń pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych). Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: PLN b) Wykreślenie w definicji dewastacji - również wyrządzone przez dzikie zwierzęta Pytanie 99: W ubezpieczeniu mienia od kradzieży dla ryzyka kradzieży zwykłej wnioskujemy o dodanie postanowień; Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i brak-i spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. W każdej szkodzie franszyza redukcyjna wnosi PLN Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis Ubezpieczyciel nie odpowiada za : a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym c) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. Pytanie 100: Z uwagi na okres ubezpieczenia na dwa lata wnioskujemy o wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenie w następującej treści; KLAUZULA WYPOWIEDZENIA Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłączenie poniżej określone sytuacje: 1. jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający /Ubezpieczony

17 usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 3. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na dzień r. (wyrażony w procentach stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej, liczony dla każdej grupy ubezpieczeń oddzielnie) przekroczy 60%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość, 4. pogorszenie warunków reasekuracyjnych, 5. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 6. Ponadto w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk; a) zabezpieczenia p. pożarowe w lokalizacjach są sprawne i posiadają wymagane przepisami badania okresowe (bez zastrzeżeń), b) aktualne i bez zastrzeżeniem są badania instalacji oraz urządzeń podlegających okresowym przeglądom (instalacje elektryczne, gazowe, odgromowe, kominowe) Pytanie 101: Wnioskujemy o wykreślenie zapisów SIWZ w części OC definiującej odpowiedzialność i tytułu zarządzania drogami oraz o wprowadzenie w tym zakresie postanowień w treści; Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt l ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, póz. 115 z późn. zm.). 2. Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za: 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Zakład Ubezpieczeń, 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego, 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. Pytanie 101: Prosimy o podanie - liczby pracowników - przychody powiatu za ostatnie 12 m-cy - czy były roszczenia z tytułu wykonywania władzy publicznej - prosimy o uzupełnienie łącznej długości dróg powiatowych na podanie długości dróg utwardzonych, długości dróg pozostałych Zamawiający informuje, że: - Liczba pracowników łącznie we wszystkich jednostkach podana została w załączniku nr osób. - Przychody powiatu zostały określone w budżecie na 2013 r i 2014 r. uchwały znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego - Brak roszczeń z tytułu wykonywania władzy publicznej. - Długość dróg z podziałem na rodzaj drogi:

18 a)bitumiczne o długości 518,374 km, b) gruntowe o długości 11,641 km, c) brukowe o długości 3,283 km, d) płyty betonowe o długości 1,655 km, e) kostka (klinkierowa) o długości 0,270 km. Pytanie 102: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione pytania 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 póz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 póz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 póz. 719 z późn. zm.)? Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami aktów prawnych. 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 póz. 931)? Zamawiający informuje, że stanowiska pracy spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach aktów prawnych. 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 póz. 1623) - Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Zamawiający informuje, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Zamawiający informuje, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W sytuacji pojawienia się uwag wszelkie zastrzeżenia regulowane są na bieżąco. Pytanie 102: Wnioskujemy w ubezpieczeniu autocasco o wykreślenie zapisu Nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju itp.

19 Pytanie 103: Wnioskujemy o wykreślenie zapisu o wykreśleniu zapisów o braku składek minimalnych z polisy/umowy Pytanie 104: Wnioskujemy ograniczenie przyjęcia w ubezpieczeniu autocasco na podstawie oświadczenia wyłącznie do pojazdów fabrycznie nowych Pytanie 105: W ubezpieczeniu Auto Casco wnioskujemy o wykreślenie wymaganego zakresu ubezpieczenia SIWZ - kradzieży, rabunku pojazdu (bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie), - szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku i bagażu, - ochrona obejmuje koszty wymiany zamków w przypadku utraty kluczyków Ponadto wnioskujemy o zmianę postanowień; szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody na postanowienia szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na zaistnienie szkody Pytanie 106: Z zakresu ubezpieczenia NW pasażera i kierowcy wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność za zawał serca oraz udar mózgu. Zamawiający odsyła do pytania nr 92 Zmiany w dokumentacji przetargowej Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że z w dniu r. dokonał zmian w dokumentacji przetargowej. Zmiany dotyczą wymienionego dokumentu: 1) Załącznik nr 5 Wzór umowy W 6 umowy, usunięto ust. 2 o treści: Polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wystawiane będą oddzielnie. Było: Forma wykonania zamówienia 6 1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania zamówienia oraz terminów obowiązywania polis komunikacyjnych, podanych w załączniku z wykazem pojazdów. 2. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wystawiane będą oddzielnie. 3. Wykonawca wystawi do dnia r. polisy ubezpieczeniowe i przekaże je do sprawdzenia, a w przypadku niemożliwości wystawienia w tym terminie polis ubezpieczeniowych Wykonawca wystawi notę pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującą bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia roku. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. Jest:

20 Forma wykonania zamówienia 6 1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania zamówienia oraz terminów obowiązywania polis komunikacyjnych, podanych w załączniku z wykazem pojazdów. 2. Wykonawca wystawi do dnia r. polisy ubezpieczeniowe i przekaże je do sprawdzenia, a w przypadku niemożliwości wystawienia w tym terminie polis ubezpieczeniowych Wykonawca wystawi notę pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującą bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia roku. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych.

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo