Zakres ubezpieczenia budowlano-montażowego u poszczególnych ubezpieczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres ubezpieczenia budowlano-montażowego u poszczególnych ubezpieczycieli"

Transkrypt

1 Zakres ubezpieczenia budowlano-montażowego u poszczególnych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PZU S.A. Commercial Union UNIQA Compensa Warta Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia mogą być realizowane systemem zleconym na podstawie kontraktu, przez osoby prawne i fizyczne, projekty inwestycyjne tj. obiekty budowlane lub montażowe wraz z materiałami, maszynami, sprzętem i zapleczem budowy 1. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte: a) prace budowlanomontażowe (trwałe i tymczasowe) objęte kontraktem, wraz z wszelkimi materiałami, w tym dostarczonymi przez inwestora lub zamawiającego, które mają zostać Przedmiotem ubezpieczenia mogą być obiekty budowlane lub montażowe, materiały, elementy, urządzenia i instalacje, maszyny, sprzęt, wyposażenie i obiekty zaplecza, a także mienie osobiste pracowników zatrudnionych u ubezpieczonego 2 Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: 1) roboty kontraktowe, z uwzględnieniem materiałów i urządzeń, 2) sprzęt, wyposażenie, zaplecze robót kontraktowych, 3) maszyny budowlane, 4) koszty uprzątnięcia pozostałości po Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: 1) obiekt budowlany, 2) obiekt montażowy, 3) sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy, 4) maszyny budowlane, 5) inne rodzaje mienia i/lub koszty wyszczególnione w 1 1. Rodzaje obiektów budowlanych, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem: a) budynki mieszkalne, b) budynki budownictwa ogólnego, c) obiekty przemysłowe i magazynowe, d) budowle specjalne (np. kominy przemysłowe, silosy, zbiorniki oraz inne obiekty w inżynierii lądowej i wodnej). 2. Rodzaje obiektów montażowych, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem: a) konstrukcje szkieletowe, wszelkiego rodzaju kompletne urządzenia zakładów przemysłowych, elektrowni, hut itp. b) pojedyncze maszyny, aparaty i zespoły takie jak: turbiny, generatory, kotły parowe, pompy, maszyny drukarskie, rurociągi itp. 3. Łącznie z obiektem budowlanym lub montażowym pod warunkiem, że uzgodniono to w umowie ubezpieczenia ubezpieczeniem mogą być objęte: a) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania bądź zamontowania; w tym powierzone ubezpieczającemu przez zleceniodawcę, b) sprzęt, wyposażenie budowlane i montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy, jak : wiaty,baraki magazynowe i socjalne, rusztowania, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, drogi i ogrodzenia tworzące bazę zaplecza budowy, c) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu 2 Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być, będące przedmiotem kontraktu, wszelkiego rodzaju obiekty: a) budowlane w trakcie budowy, przebudowy lub remontu: budynków mieszkalnych i użytku publicznego, budynków produkcyjnych i usługowych, budowli przemysłowych i składowych, budowli inżynierskich lądowych i wodnych,

2 wbudowane lub zamontowane, b) sprzęt, narzędzia, wyposażenie i zaplecze budowy, c) maszyny budowlane. Możliwość objęcia ochroną innych rodzajów mienia (zgodnie z klauzulami indywidualnymi) konieczne wyszczególnienie tego faktu w polisie szkodzie, 5) mienie otaczające. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu, wyposażenia, zaplecza, maszyn budowlanych, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz mienia otaczającego jest ubezpieczenie robót kontraktowych. klauzulach dodatkowych. Mienie wymienione powyżej w punktach 3-5 może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia mienia wymienionego w punktach 1 lub 2. Miejsce ubezpieczenia Miejscem ubezpieczenia jest obszar terytorialny określony w polisie jako miejsce budowy lub montażu Zwrot kosztów akcji b) montażowe w trakcie montażu, modernizacji oraz w czasie prób: konstrukcji szkieletowych, wszelkiego rodzaju kompletnych urządzeń i instalacji zakładów produkcyjnych, elektrowni, hut i innych jednostek gospodarczych; pojedynczych maszyn, aparatów, zespołów lub urządzeń składowych takich jak: turbiny i inne maszyny napędowe, turbogeneratory i agregaty, kotły grzejne, maszyny do przetłaczania i sprężania, aparaty chłodnicze, samodzielne zestawy automatyki przemysłowej itp., c) budowlane i montażowe w trakcie wykonywania złożonych zadań inwestycyjnych: zakłady przemysłowe, porty lotnicze, elektrownie, sieć rurociągowa lub sieć drogowa wraz z infrastrukturą itp. Za opłatą dodatkowej składki, łącznie z obiektem budowlanym lub montażowym, będącym przedmiotem kontraktu, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte: a) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania bądź do zamontowania, w tym także powierzone ubezpieczonemu, b) sprzęt, wyposażenie budowlane i montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy, jak: wiaty, baraki magazynowe i socjalne, rusztowania, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, drogi i ogrodzenia tworzące bazę zaplecza budowy, c) maszyny budowlane oraz maszyny, urządzenia i instalacje niezbędne do prowadzenia budowy lub montażu, d) obiekty budowlane lub montażowe istniejące na terenie budowy lub montażu i będące w posiadaniu ubezpieczonego, e) mienie osobiste pracowników zatrudnionych u ubezpieczonego (odzież, obuwie, rowery, wózki inwalidzkie, rzeczy osobiste, narzędzia własne, niezbędne do wykonywania pracy inne rzeczy, które zwyczajowo mogą znajdować się w miejscu pracy, za wyjątkiem biżuterii i wartości pieniężnych).

3 ratowniczej (do wysokości 3% sumy ubezpieczenia) Zwrot kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Zwrot kosztów zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia (łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezbędnych do użytku; do wysokości 3 % sumy ubezpieczenia) (do wysokości 10% sumy ubezpieczenia) (w granicach sumy ubezpieczenia; obejmuje też koszty poniesione w celu zmniejszenia rozmiarów szkody podjęte środki muszą być właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne) (w granicach sumy ubezpieczenia) (do wysokości 5% sumy ubezpieczenia) (łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części zdatnych do dalszego użytku w granicach sumy ubezpieczenia do wysokości 3% tej sumy, chyba że w umowie ubezpieczenia ustalono inny limit; wyższy limit możliwy jest po zapłaceniu dodatkowej składki) (w granicach sumy ubezpieczenia do wysokości 10% tej sumy) (warunkiem objęcia ochroną jest ubezpieczenie robót kontrakowych)

4 Rekompensata szkód będących wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia przedmiotu ubezpieczenia Warianty ubezpieczenia Wariant standardowy Obejmuje szkody materialne powstałe w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu. Możliwość poszerzenia ochrony za opłatą dodatkowej składki o ryzyka: huraganu, powodzi, gradu, obsunięcia się ziemi oraz lawiny 3. (szkoda powstała w wyniku przynajmniej jednego ze zdarzeń losowych objętych ubezpieczeniem; rekompensata w granicach sumy ubezpieczenia) Wariant jednolity Ochroną objęte są wszystkie szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia, polegające na jego utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku jakichkolwiek zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem wyłączeń. Ochrona nie obejmuje szkód, za które odpowiedzialność uregulowana jest w Prawie górniczym i geologicznym. Wariant podstawowy Obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń losowych: ogień, piorun, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, katastrofa budowlana, awaria urządzeń lub instalacji ubezpieczonego obiektu Wariant rozszerzony Obejmuje również odpowiedzialność za szkody powstałe w Wariant jednolity Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową od wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli ubezpieczającego, o ile ich przyczyny nie zostały wyłączone. Szkody w mieniu otaczającym objęte są ochroną ubezpieczeniową tylko pod warunkiem, że powstały w Wariant jednolity Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną, wskutek jakiejkolwiek przyczyny innej niż wyłączona w OWU. Zakres ubezpieczenia może zostać zmieniony poprzez wprowadzenie do 3 Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: a) spowodowane obsunięciem ziemi, gdy są to szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego, b) będące bezpośrednim następstwem normalnych warunków atmosferycznych, z którymi ubezpieczający powinien się liczyć uwzględniając porę roku i miejscowe warunki

5 Wariant kompleksowy Oparty na zasadzie polisy wszystkich ryzyk i oferowany na warunkach Monachijskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego Munich Re, obejmującego wszystkie ryzyka budowy (CAR) lub wszystkie ryzyka montażu (EAR). Ochroną objęta jest niemal każda nagła i nieprzewidziana szkoda, jeśli nie jest jednoznacznie wyłączona w treści warunków. Ubezpieczenia CAR/EAR obejmują rónież odpowiedzialność cywilną (deliktową). Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody wyrządzone osobie trzeciej, pod warunkiem że zdarzenie bezpośrednio powodujące szkodę miało miejsce na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu wyniku zdarzeń wymienionych w następujących wybranych przez ubezpieczającego i włączonych do umowy ubezpieczenia grupach ryzyk: a) żywioły (trzęsienie ziemi, grad, powódź, huragan, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi, deszcz nawalny), b) kradzież z włamaniem lub rabunek, akty wandalizmu, c) awaria lub błąd operatora maszyn i sprzętu. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody górnicze w rozumieniu Prawa górniczego. Za opłatą dodatkowej składki ochrona może objąć bezpośrednim związku z prowadzeniem robót kontraktowych lub wykonywaniem prób w czasie trwania okresu ubezpieczenia ustalonego w umowie. Ubezpieczenie obejmuje OC deliktową. umowy ubezpieczenia klauzul dodatkowych. Ubezpieczenie obejmuje OC deliktową (warunkiem jest ubezpieczenie mienia). c) powstałe wskutek huraganu, powodzi lub gradu w ubezpieczonym mieniu znajdującym się pod gołym niebem lub pod wiatą, jeżeli mienie to ze względu na rodzaj lub przeznaczenie powinno być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych.

6 OC deliktową ubezpieczonego w związku z prowadzonymi przez niego robotami budowlanymi i montażowymi. W ramach sumy ubezpieczenia i za opłatą dodatkowej składki możliwość objęcia ochroną kosztów dodatkowych (koszty poniesione z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta i w nocy oraz z tytułu frachtu lotniczego i ekspresowego). W takim wypadku limit ubezpieczenia dla tych ryzyk wynosi 10% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. 1. W przypadku Commercial Union ochrona nie obejmuje OC ubezpieczającego: a) za szkody powstałe wskutek zdarzeń, które miały miejsce po upływie ostatniego dnia okresu realizacji prac budowlano-montażowych,

7 b) za roszczenia o wykonanie umów (w tym o wykonanie zastępcze) lub o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania umów, c) za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub usługi, d) za szkody powstałe po wykonaniu prac budowlano-montażowych lub włączeniu ich do eksploatacji, wynikające z ich wadliwego wykonania, e) za szkody, za które ubezpieczający jest odpowiedzialny w wyniku umownego przejęcia OC osoby trzeciej albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej OC ponad odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, f) za szkody powstałe w jakimkolwiek mieniu, które jest ubezpieczone lub mogłoby zostać ubezpieczone w ramach postanowień OWU dotyczących szkód materialnych g) za szkody spowodowane wibracjami, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych, podpór lub nośności gruntu (możliwość włączenia tej odpowiedzialności za opłatą dodatkowej składki), h) za szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczającego (przez których rozumie się także osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) lub podmiotów związanych z realizacją prac budowlano-montażowych zgodnie z kontraktem, które to podmioty w całości lub części pozostają ubezpieczone w ramach postanowień OWU dotyczących szkód materialnych, i) za szkody w mieniu będącym własnością lub w pieczy, na przechowaniu lub pod kontrolą ubezpieczającego lub podmiotów związanych z realizacją prac budowlano-montażowych zgodnie z kontraktem, które to podmioty w całości lub części pozostają ubezpieczone w ramach postanowień OWU dotyczących szkód materialnych; wyłączenie to odnosi się także do mienia pracowników wymienionych podmiotów oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, j) za szkody spowodowane przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, sprzęt pływający lub statki powietrzne, k) za zobowiązania powstałe w wyniku zgody ubezpieczającego na zapłacenie jakiejkolwiek sumy jako odszkodowania lub w charakterze innego świadczenia, chyba że takie zobowiązanie powstałoby niezależnie od wyrażenia takiej zgody, l) za szkody powstałe w wyniku naruszenia praw autorskich, licencji, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, m) za szkody niebędące wynikiem szkód rzeczowych lub osobowych (czyste straty finansowe), n) za szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy ubezpieczonymi (możliwość włączenia do ochrony za opłatą dodatkowej składki), o) w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego lub niebezpiecznego, w tym za szkody w substancji samego produktu oraz pokrywane na podstawie gwarancji lub rękojmi, a także w związku z dostarczeniem produktu innego niż uzgodniono, p) za szkody spowodowane wycofaniem lub koniecznością wycofania produktu z rynku, usunięciem, naprawą, wymianą, zastąpieniem produktem wolnym od wad, obniżeniem wartości lub kosztami takiego obniżenia wartości produktów, prac lub usług dostarczonych, zainstalowanych, zmontowanych, zbudowanych, wzniesionych, wykonanych lub odtworzonych przez ubezpieczającego, q) za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, utraty, zniszczenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, biżuterii, kamieni szlachetnych, dokumentów, planów, zbiorów archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki lub innych przedmiotów o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym,

8 r) za szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, s) za szkody powstałe w wyniku oszczerstw i pomówień oraz powstałe w wyniku naruszenia dóbr osobistych osoby trzeciej, innych niż życie i zdrowie, t) za szkody powstałe w wyniku oddziaływania azbestu, dioksyn, formaldehydów. 2. W przypadku odpowiedzialności cywilnej UNIQA nie odpowiada: a) za szkody nie przekraczające udziału własnego ubezpieczonego (franszyza ustalana jest indywidualnie i określona w umowie ubezpieczenia), ogólnie ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody nie przekraczające równowartości 300 EUR, b) za szkody powstałe lub zwiększone wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, jego pracowników oraz przedstawicieli oraz jeżeli osoby te wyrządzając szkodę znajdowały się w stanie nietrzeźwości lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, albo były pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, c) za szkody polegające na zniszczeniu lub zaginięciu środków płatniczych, papierów wartościowych, biżuterii oraz wszelkich dokumentów zapisanych na dowolnym rodzaju nośniku informacji, d) za szkody będące następstwem strajków i lokautów, e) za szkody powstałe wskutek działania energii i promieniowania jądrowego lub skażenia radioaktywnego, f) za szkody wyrządzone przez ruch jednostek taboru pływającego i latającego oraz pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu drogowego, g) za szkody polegające na zniszczeniu, skażeniu lub zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, h) za szkody w mieniu należącym do pracowników, wykonawców, zleceniodawców i innych firm prowadzących roboty i usługi w związku z ubezpieczonym kontraktem, a także w mieniu przez nich użytkowanym, będącym w ich posiadaniu lub znajdującym się pod ich kontrolą, pieczą albo przez nich przechowywanym, i) za szkody na osobie pracowników zatrudnionych przy budowie lub montażu, j) za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innym współubezpieczonym lub ubezpieczającemu, ich wspólnikom oraz osobom im bliskim, k) za szkody z tytułu umownego przejęcia przez ubezpieczonego odpowiedzialności od innych osób. UNIQA nie odpowiada za szkody spowodowane wibracją, falami dźwiękowymi lub powstałe w wyniku osunięcia lub osłabienia elementów nośnych (możliwość ubezpieczenia tych ryzyk za opłatą dodatkowej składki). 3. W przypadku ubezpieczenia OC COMPENSA nie obejmuje ochroną: a) kosztów odtworzenia, naprawy lub wymiany jakiegokolwiek przedmiotu ubezpieczenia, który jest lub może być objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Działu I umowy ubezpieczenia,

9 b) szkód w mieniu (w tym w gruncie, budynkach, budowlach) spowodowanych przez wibrację bądź usunięcie lub osłabienie elementów nośnych, a także szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych przez lub wynikłych wskutek wyżej wymienionych przyczyn (o ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie został zmieniony poprzez włączenie do umowy odpowiedniej klauzuli). Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje także zobowiązań powstałych w następstwie: a) śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pracowników (oraz członków ich rodzin) zleceniodawcy, wykonawcy lub innych firm biorących udział w realizacji inwestycji, które są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach postanowień umowy dotyczących ubezpieczenia mienia, b) szkód w mieniu będącym własnością lub znajdującym się w posiadaniu, pieczy, przechowaniu lub pod kontrolą zleceniodawcy, wykonawcy lub innych firm biorących udział w realizacji inwestycji (oraz ich pracowników), które są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach postanowień umowy dotyczących ubezpieczenia mienia, c) szkód spowodowanych przez pojazdy dopuszczone do ruchu po drogach publicznych, statki powietrzne lub wodne, d) szkód powstałych wskutek naruszenia praw autorskich lub przyznanych licencji, patentów, e) zgody ubezpieczającego na zapłacenie dowolnej sumy z tytułu odszkodowania lub innego świadczenia (chyba że zobowiązania powstałyby także wobec braku takiej zgody). 4. TUiR Warta nie ponosi odpowiedzialności(dotyczy ubezpieczenia OC deliktowej) za: a) szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajku, rozruchów, buntu, rewolucji, powstania, zamieszek społecznych i wojskowych, wojny domowej, sabotażu, aktów terrorystycznych, b) szkody powstałe wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób działających z jego upoważnienia i/lub w jego imieniu, c) szkody powstałe wskutek reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, d) szkody powstałe wskutek częściowego lub całkowitego przerwania robót budowlano-montażowych z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostało ono spowodowane przez szkodę objętą ochroną ubezpieczeniową, e) szkody spowodowane przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, jeżeli zdarzenie powodujące szkodę zaistniało poza miejscem ubezpieczenia oraz szkody spowodowane przez tabor pływający lub statki powietrzne, f) szkody powstałe w wyniku naruszenia praw autorskich lub przyznanych licencji, patentów, g) szkody w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, rachunkach, kartach płatniczych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych oraz zbiorach kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, h) szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczającego lub innych uczestników biorących udział w wykonywaniu robót budowlanomontażowych,

10 i) kary umowne, j) kary pieniężne orzeczone w postępowaniu administracyjnym, sądowym lub dyscyplinarnym, k) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub osłabieniem elementów nośnych lub nośności gruntu (możliwość objęcia ochroną poprzez klauzulę dodatkową), l) szkody powstałe w mieniu znajdującym się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie stanowiącym, stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty (możliwość objęcia ochroną poprzez klauzulę dodatkową), m) szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy osobami biorącymi udział w wykonaniu robót budowlano-montażowych (możliwość objęcia ochroną poprzez klauzulę dodatkową).

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe Twoja firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia Prace budowlano-montażowe SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wstępne....................................................................................3 2. Definicje...............................................................................................3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES SPIS TREŚCI: Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. POSTANOWIENIA WSTĘPNE - Kto może się ubezpieczyć - Jak należy rozumieć wybrane określenia - Interpretacja

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia PTU S.A. PZU S.A. Commercial Union Hestia Koszty związane z wycofaniem wadliwego produktu z rynku Szkody

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA. www.hdi-asekuracja.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA. www.hdi-asekuracja.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI FIRMA www.hdi-asekuracja.pl Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Firma SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zasady ogólne 5 2 Definicje 7 ROZDZIAŁ 2 UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. W OKRESIE OD 01.09.2015R. 31.08.2016R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1 Sekcja I Sekcja II SEKCJA II A SEKCJA II B Sekcja III POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI.

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R. SPIS TREŚCI. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Tekst jednolity z 11.09.2014r. UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA PORTU LOTNICZEGO ŁÓDŹ IM. WŁADYSLAWA REYMONTA SP. Z O.O. W OKRESIE OD 16.11.2014R. 15.11.2016R.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo