INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013"

Transkrypt

1 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013

2 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczyciel: Konsorcjum TUiR Warta / TUiR Allianz Polska SA /PZU SA /STU Ergo Hestia SA /TU Interrisk VIG SA 2. Nr polisy: Okres ubezpieczenia: Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia. 4. Wybrane Definicje mające zastosowanie w umowie Ochrona w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę Wrocław (Ubezpieczonego) określoną w Ustawie o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. w statutach, regulaminach i innych dokumentach, które regulują funkcjonowanie i organizację ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Szkoda rzeczowa szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć poszkodowany, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Szkoda osobowa szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Franszyza redukcyjna ustalona w umowie ubezpieczenia procentowo, lub kwotowo lub kwotowoprocentowo, wartość pomniejszająca odszkodowanie z tytułu zajścia każdego wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku szkody seryjnej z odszkodowania potrącana jest jedna franszyza niezależnie od liczby poszkodowanych. Franszyza nie jest stosowana w odniesieniu do: a) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, b) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem przez Ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody. c) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi. Wypadek ubezpieczeniowy śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej szkody majątkowej, również czysta szkoda majątkowa. Szkoda seryjna - wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili powstania pierwszej szkody. Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy w następstwie, którego powstała pierwsza szkoda, zdarzył się w okresie ubezpieczenia.

3 5. Zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności, posiadaniem i/lub użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową oraz kontraktową, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody, za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad tą, która wynika z przepisów prawa. Obowiązek odszkodowawczy Ubezpieczyciela określony powyżej, obejmuje straty oraz utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, w tym również roszczenia przewidziane w przepisach art Kodeksu Cywilnego. Zakresem ubezpieczenia objęte są również: szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, szkody wyrządzone po przekazaniu pracy i/lub usługi w użytkowanie odbiorcy, odpowiedzialność cywilna pracowników Ubezpieczonego w czasie delegacji służbowych na całym świecie, w związku ze świadczeniem zadań na rzecz Ubezpieczonego, jak również odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez pracowników podczas delegacji służbowych, odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikająca między innymi z zadań określonych w aktach prawnych regulujących działalność jednostek gminnych Ochroną objęte są szkody: a) wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, kulturalno oświatowych, w tym od szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki przez opiekunów dziennych b) powstałe w związku z organizacją wycieczek szkolnych, krajoznawczo-turystycznych i innych, których organizatorem, bądź współorganizatorem są ubezpieczone jednostki organizacyjne Gminy Wrocław, c) wyrządzone w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz administrowaniem zasobami lokalowymi, d) powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, jak również wskutek cofnięcia cieczy w systemach kanalizacyjnych, e) z tytułu posiadania oraz użytkowania dróg wewnętrznych i parkingów, f) wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie zieleni miejskiej, skwerów i parków, g) wyrządzone w związku z posiadaniem administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie nieruchomości komunalnych, chodników, ścieżek rowerowych, podwórek, placów zabaw, świetlic, h) wyrządzone w związku z posiadaniem administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych, kąpielisk, basenów, boisk i innych obiektów użyteczności publicznej, i) wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie części wspólnych w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych, w przypadku gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę, Zakres został rozszerzony o: OC za szkody w mieniu w pieczy i pod kontrolą (powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w tym szkody w mieniu pozostawionym w szatni oraz szkody w sprzęcie elektronicznym), przy czym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień opisanych w umowie oraz za szkody:

4 a) wyrządzone w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską, b) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach, c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze, d) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności, powstałe w trakcie ich wykonywania, e) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych, f) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych oraz wynikających z poświadczenia nieprawdy, podstępu, wymuszenia, szantażu, przywłaszczenia, niszczenia, usuwania, ukrywania, przerabiania dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzania w błąd; W razie kradzieży mienia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, OC najemcy - za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu nieruchomości i rzeczy ruchomych, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy albo innych umów o podobnym charakterze; Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym w niniejszym rozszerzeniu za szkody, za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień opisanych w umowie oraz dodatkowo za: a) szkody polegające na zwykłym zużyciu rzeczy, b) szkody polegające na utracie rzeczy lub jej części składowej nie wynikającej z jej uszkodzenia lub zniszczenia, c) szkody w gruntach, d) szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, e) szkody powstałe w następstwie prac budowlano-montażowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, f) szkody powstałe w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, OC pracodawcy z rozszerzeniem o szkody w mieniu pracowników, w tym szkody w ich pojazdach mechanicznych obejmującą szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy w następstwie, którego Ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia; Wyłączenia odpowiedzialności za szkody wnikające z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: a. choroby zawodowe, b. szkody wynikłe z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia; c. świadczenia przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, d. szkody będące następstwem zawału serca i udaru mózgu; OC organizatora imprez, w tym także imprez masowych określonych w ustawie z dnia r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U nr 62 poz. 504 z poźn. zm.), za szkody: a) wyrządzone wykonawcom, zawodnikom, i sędziom uczestniczącym w imprezie oraz innym osobom zaangażowanym w prace związane z organizacją imprezy, b) spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli, za które odpowiedzialność będzie ponosił Ubezpieczony, c) spowodowane przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie, d) spowodowane przez inne osoby zaangażowane w prace związane z organizacją imprezy, z zachowaniem prawa regresu,

5 e) spowodowane działaniem fajerwerków; w odniesieniu do imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. nr 54, poz. 323), ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej umowy udzielana jest na zasadach nadwyżki ponad ubezpieczenie obowiązkowe, OC wzajemna -za szkody wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu w ramach tej samej umowy; przy czym z zakresu wyłączone są szkody wyrządzone przez podwykonawców będących osobami fizycznymi w zakresie szkód wyrządzonych Ubezpieczonemu, będącemu jednostką organizacyjną Gminy Wrocław; dodatkowo ochrona udzielana w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje czystych strat finansowych oraz szkód powstałych / związanych z podejmowanymi decyzjami administracyjnymi i oświadczeniami woli; z zakresu tej klauzuli wyłączone są także szkody wyrządzone przez podwykonawcę (osobą prawną) innemu Podwykonawcy (osobie prawnej), OC za produkt obejmująca szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu na terytorium RP w okresie ubezpieczenia; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone w związku z zatruciami pokarmowymi w żywieniu zbiorowym; wprowadzenie do obrotu produktu, o którego wadliwości lub szkodliwym charakterze Ubezpieczony wiedział lub mógł się dowiedzieć, traktuje się na równi z działaniem umyślnym; Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: a) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym i wodnym, b) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu, c) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę, d) wynikające z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, e) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu, f) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, g) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane, h) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne, i) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, j) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym, k) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych, l) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu, ł) szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV, m) pokrywane na podstawie gwarancji lub rękojmi, n) wyrządzone przez produkty zawierające azbest, o) polegające na konieczności poniesienia kosztów usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad; OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej gdy w związku z jej wykonywaniem Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody; OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - za szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; w przypadku, gdy szkody spowodowane zostały przez osoby, które prowadziły pojazd bez posiadania określonych uprawnień Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu; Wyłączeniu podlega odpowiedzialność za szkody w przypadku, kiedy pojazd był prowadzony przez osoby będącą w stanie nietrzeźwości lub w stanie po

6 użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, OC za podwykonawców za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawców działających w imieniu lub/i na rzecz Ubezpieczonego; przy czym z zachowaniem prawa regresu do podwykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej; oraz bez prawa regresu w stosunku do osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego; Ochrona obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego względem podwykonawcy, natomiast wyłączona jest odpowiedzialność podwykonawcy względem innego podwykonawcy; szkody w rzeczach przekazanych w celu wykonania usługi, naprawy lub innych podobnych czynności wykonywanych w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczonych; Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: a) związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, b) związane z utratą rzeczy, nie wynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia, c) eksploatacyjne i wynikające z normalnego zużycia mienia; szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczonego, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: a) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez Ubezpieczonego, b) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, c) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez Ubezpieczonego, d) utraty pojazdu (kradzieży bez znamion włamania czy rabunku); w razie kradzieży pojazdu mechanicznego, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję; jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu; szkody wynikłe z nagłego zanieczyszczenia środowiska naturalnego szkodliwymi substancjami, powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: a) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona ani niemożliwa do przewidzenia przez Ubezpieczonego, b) początek procesu przedostania się ww. substancji, miał miejsce w okresie ubezpieczenia, c) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez Ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, d) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej; OC Inwestora, w rozumieniu przepisów Prawo budowlane - w związku z występowaniem Ubezpieczonego w roli Inwestora i/lub Inwestora Zastępczego z tytułu realizacji powierzonych zadań inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem następujących założeń: a) ochroną będą objęte inwestycje, których wartość jest mniejsza lub równa ,00 zł,

7 b) z ochrony wyłączone są inwestycje inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, estakady, c) z ochrony wyłączone są inwestycje w budowę: tuneli, metra i innych podziemnych budowli, d) z ochrony wyłączone są inwestycje w budowę budowli takich jak: pirsy, mola, budowle/urządzenia służące osłabianiu sił uderzenia fal lub łamaniu fal, falochrony, doki, porty, nadbrzeża, jazy, budowle piętrzące, obwałowania, zbiorniki wodne, itp.; W przypadku zgłoszenia roszczenia angażującego odpowiedzialność Inwestora, w tym Inwestora Zastępczego, ochrona w tym zakresie uruchomiona będzie w przypadku, gdy roszczenie nie zostało zaspokojone z umowy ubezpieczenia oc, zawartej w związku z realizacją danego kontraktu, o ile taka umowa została zawarta; OC za szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg publicznych Gminy Wrocław. W ramach rozszerzenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) Kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody Ubezpieczonemu b) Szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, o ile na Ubezpieczonym ciążył obowiązek oznakowania robót w pasie drogowym Ubezpieczony zobowiązany jest do: a) Prowadzenia ewidencji wszystkich zgłoszeń dotyczących wszelkich nieprawidłowości i awarii w pasie drogowym, w tym także występujących zagrożeń. b) Usuwania zagrożeń, bądź zabezpieczania miejsc, w których występują zagrożenia, o których mowa w pkt 1, w ciągu 48 godzin od przyjętej wiadomości przez Ubezpieczonego. c) Dołożenia należytej staranności przy realizowaniu obowiązków zarządcy drogi w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem pensjonatu dla koni; OC za szkody wyrządzone przez zwierzęta - powstałe z tytułu posiadania zwierząt oraz wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy Wrocław zadań statutowych i powierzonych, w tym również wynikających z udzielania pomocy i opieki zwierzętom oraz redukcji populacji zwierzyny łownej; OC jednostek OSP za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi akcjami ratunkowo-gaśniczymi i posiadanym mieniem; OC za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane wyrokiem sądu do prac społeczne użytecznych i/lub osoby skierowane do prac interwencyjnych, osoby odpracowujące karę ograniczenia wolności na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna jak również przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności. OC z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej w tym składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wrocław Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa, związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych, które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, powstałe w wyniku niewypłacalności, w postaci utraconych korzyści OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostek pływających (tj. statku szkolnego i pchacza). 6. Wyłączenia odpowiedzialności: Poza wymienionymi w definicjach poszczególnych rozszerzeń, w umowie obowiązują następujące wyłączenia: a) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego,

8 b) powstałe wskutek uchybień Ubezpieczonego w wykonywaniu czynności zawodowych, do wykonywania, których niezbędne jest posiadanie odpowiednich, określonych właściwymi przepisami prawa uprawnień zawodowych, tj.: zarządcy nieruchomości, architekta, projektanta, radcy prawnego, adwokata, notariusza, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, rzeczoznawcy majątkowego i pośrednika w obrocie nieruchomościami, lekarza, komornika sądowego, brokera, agenta ubezpieczeniowego, oraz zawody polegające na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej), w tym podmiotu wykonującego badania i/lub analizy, c) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, d) wynikające z udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania czynności medycznych oraz badań klinicznych i eksperymentów medycznych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie), domy opieki, poradnie oraz inne podmioty świadczące usługi medyczne, jednakże niniejsze wyłączenie dotyczy roszczeń związanych z odpowiedzialnością podmiotów wykonujących działalność leczniczą za szkody wyrządzone pacjentom, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wynikające z zadań Gminy w zakresie ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, e) wynikające z działalności zawodowej farmaceuty lub działalności apteki, f) powstałe w związku z użytkowaniem statków lub innych urządzeń pływających, powietrznych i kosmicznych, z tytułu szkód powstałych w statkach powietrznych jak również jakichkolwiek szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wypadku jakiegokolwiek statku powietrznego, (niniejsze wyłączenie nie dotyczy odpowiedzialności Zespołu Szkół Nr 14 w zakresie szkód w związku z posiadaniem i użytkowaniem statku szkolnego i pchacza), g) wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu drogowego towarów, h) będące następstwem działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków zamieszek, rozruchów, i) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego, j) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego, w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz oddziaływania hałasu, oraz szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, z zastrzeżeniem jednak postanowień zawartych klauzulach dodatkowych (postanowienie klauzuli fakultatywnej ma pierwszeństwo przed niniejszym wyłączeniem) bądź powstałe w związku z zalaniem przez wody stojące lub płynące, k) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu lub dioksan, l) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, bonów towarowych oraz innych substytutów pieniądza, dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, a także przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz zbiorów charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, ł) roszczenia związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, m) związane z naruszeniem dóbr osobistych, innych niż objęte zakresem szkody na osobie, n) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego i/lub geologicznego, o) wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy, w tym również z zastosowania elementów o właściwościach niezgodnych z umową takich jak kształt lub kolor, p) powstałe w związku z zastosowaniem nanotechnologii,

9 q) wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, przewozu towarów i osób, zarówno w przewozie drogowym jak i kolejowym oraz morskim i lotniczym, r) wynikających z posiadania, obsługi, korzystania z kolei oraz szkód powstałych w infrastrukturze kolejowej, jak również z tytułu posiadania i/lub obsługi infrastruktury tramwajowej, s) związane z produkcją, wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem ropy naftowej, benzyny lub gazów oraz substancji toksycznych i odpadów toksycznych, w tym posiadaniem, utrzymywaniem lub prowadzeniem składowisk odpadów, t) związane z prowadzeniem działalności deweloperskiej, ciepłowniczej oraz prowadzeniem stacji benzynowych, u) spowodowane wykonywaniem czynności pośrednictwa i doradztwa: prawnego, kredytowego, podatkowego, ekonomicznego, finansowego, gospodarczego, inwestycyjnego, technicznego, informatycznego, w tym również działalnością w zakresie gromadzenia oraz udzielania informacji o podmiotach gospodarczych i dłużnikach, v) wywołanych przez genetycznie zmodyfikowany składnik GMO (organizmu zmodyfikowanego genetycznie) lub jakiekolwiek białko, pochodzące z tego składnika oraz powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego; Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, w tym roszczeń dotyczących zwrotu kosztów poniesionych na poczet ich wykonania oraz roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości, jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych w tym, m.in.: kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwrotu kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów, podatków, należności publiczno-prawnych i opłat manipulacyjnych oraz odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages) do zapłacenia, których będzie zobowiązany Ubezpieczony; Powyższy katalog wyłączeń jest zamknięty i w tym zakresie nie mają zastosowania zapisy OWU Ubezpieczyciela. 7. Suma ubezpieczenia: Zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę gwarancyjną oraz limity odpowiedzialności. Suma gwarancyjna oraz wszystkie limity dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są ustanowione dla wszystkich podmiotów ubezpieczonych łącznie, bez względu na liczbę poszkodowanych; Limity odpowiedzialności, stanowiące sublimity sumy gwarancyjnej: a) mienie w pieczy i pod kontrolą: zł (w tym dla szkód związanych z prowadzeniem szatni ,00 zł), b) OC najemcy: szkody w mieniu ruchomym zł, w tym sprzęt komputerowy ,00 zł, c) OC pracodawcy: szkody osobowe: zł, szkody rzeczowe: zł, d) OC organizatora imprez szkody rzeczowe zł w tym szkody rzeczowe spowodowane stosowaniem fajerwerków zł, e) OC za produkt zł, w tym dla zatruć pokarmowych zł oraz za szkody w zw. z przeniesieniem chorób zakaźnych zł f) szkody rzeczowe w następstwie awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych: zł,

10 g) OC hotelowe, szkody osobowe: zł, szkody rzeczowe zł, w tym sublimit dla szkód polegających na utracie lub uszkodzeniu rzeczy wniesionych przez gości w wysokości zł, h) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC: zł, i) szkody w rzeczach przekazanych w celu wykonania usługi, naprawy lub innych podobnych czynności: zł, j) szkody w pojazdach przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych: zł, k) szkody z nagłego zanieczyszczenia środowiska: zł, l) szkody rzeczowe powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami: ,00 zł, ł) szkody powstałe w związku z prowadzeniem pensjonatu dla koni zł, m) szkody wyrządzone przez zwierzęta zł, n) szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do prac społecznie użytecznych i /lub interwencyjnych, osoby odpracowujące karę ograniczenia wolności: zł, o) szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostek pływających (tj. statku szkolnego i pchacza): zł, p) OC z tytułu decyzji administracyjnych (czyste straty finansowe) zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; podlimit sumy ubezpieczenia na szkody z tytułu podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej, w tym składania oświadczeń woli: zł, podlimit na koszty obrony prawnej pracowników: zł. 8. Franszyza redukcyjna: w odniesieniu do szkód osobowych: 10% minimum zł, w odniesieniu do szkód rzeczowych: zł, w odniesieniu do szkód rzeczowych w związku z administrowaniem drogami: zł, w odniesieniu do OC pracodawcy wysokość świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w odniesieniu do OC z tytułu decyzji administracyjnych: 10% należnego odszkodowania, min 5.000zł. Udział własny dla szkód osobowych: 10% w każdej szkodzie 9. Zakres terytorialny: Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w odniesieniu do OC w czasie delegacji służbowych- cały Świat z wyłączeniem terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii. 10. Klauzule dodatkowe Klauzula zniesienia regresu - na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia Ubezpieczonego lub osób trzecich przeciwko: a) osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego, b) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego, c) osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, d) jednostkom organizacyjnym lub innym podmiotom należącym do Gminy Wrocław i/lub w których Gmina Wrocław posiada większościowe udziały, ubezpieczonym w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. Klauzula reprezentantów - Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego oraz osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie przez Reprezentantów Ubezpieczonego; niezależnie od innych postanowień, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę, zwrotu wypłaconego odszkodowania, z zastrzeżeniem, iż ciężar dowodu odpowiedzialności za szkodę leży po stronie Ubezpieczyciela;

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/189/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczna Firma POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej: WU), Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. (zwane dalej: WARTA)

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwanych dalej OWU, Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia PTU S.A. PZU S.A. Commercial Union Hestia Koszty związane z wycofaniem wadliwego produktu z rynku Szkody

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe

Twoja firma. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prace budowlano-montażowe Twoja firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia Prace budowlano-montażowe SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wstępne....................................................................................3 2. Definicje...............................................................................................3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo