INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013"

Transkrypt

1 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013

2 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczyciel: Konsorcjum TUiR Warta / TUiR Allianz Polska SA /PZU SA /STU Ergo Hestia SA /TU Interrisk VIG SA 2. Nr polisy: Okres ubezpieczenia: Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia. 4. Wybrane Definicje mające zastosowanie w umowie Ochrona w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę Wrocław (Ubezpieczonego) określoną w Ustawie o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. w statutach, regulaminach i innych dokumentach, które regulują funkcjonowanie i organizację ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Szkoda rzeczowa szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć poszkodowany, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Szkoda osobowa szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Franszyza redukcyjna ustalona w umowie ubezpieczenia procentowo, lub kwotowo lub kwotowoprocentowo, wartość pomniejszająca odszkodowanie z tytułu zajścia każdego wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku szkody seryjnej z odszkodowania potrącana jest jedna franszyza niezależnie od liczby poszkodowanych. Franszyza nie jest stosowana w odniesieniu do: a) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, b) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem przez Ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody. c) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi. Wypadek ubezpieczeniowy śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej szkody majątkowej, również czysta szkoda majątkowa. Szkoda seryjna - wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili powstania pierwszej szkody. Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy w następstwie, którego powstała pierwsza szkoda, zdarzył się w okresie ubezpieczenia.

3 5. Zakres ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności, posiadaniem i/lub użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową oraz kontraktową, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody, za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu) albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad tą, która wynika z przepisów prawa. Obowiązek odszkodowawczy Ubezpieczyciela określony powyżej, obejmuje straty oraz utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, w tym również roszczenia przewidziane w przepisach art Kodeksu Cywilnego. Zakresem ubezpieczenia objęte są również: szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, szkody wyrządzone po przekazaniu pracy i/lub usługi w użytkowanie odbiorcy, odpowiedzialność cywilna pracowników Ubezpieczonego w czasie delegacji służbowych na całym świecie, w związku ze świadczeniem zadań na rzecz Ubezpieczonego, jak również odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez pracowników podczas delegacji służbowych, odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikająca między innymi z zadań określonych w aktach prawnych regulujących działalność jednostek gminnych Ochroną objęte są szkody: a) wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, kulturalno oświatowych, w tym od szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki przez opiekunów dziennych b) powstałe w związku z organizacją wycieczek szkolnych, krajoznawczo-turystycznych i innych, których organizatorem, bądź współorganizatorem są ubezpieczone jednostki organizacyjne Gminy Wrocław, c) wyrządzone w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz administrowaniem zasobami lokalowymi, d) powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, jak również wskutek cofnięcia cieczy w systemach kanalizacyjnych, e) z tytułu posiadania oraz użytkowania dróg wewnętrznych i parkingów, f) wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie zieleni miejskiej, skwerów i parków, g) wyrządzone w związku z posiadaniem administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie nieruchomości komunalnych, chodników, ścieżek rowerowych, podwórek, placów zabaw, świetlic, h) wyrządzone w związku z posiadaniem administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych, kąpielisk, basenów, boisk i innych obiektów użyteczności publicznej, i) wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie części wspólnych w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych, w przypadku gdy Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkodę, Zakres został rozszerzony o: OC za szkody w mieniu w pieczy i pod kontrolą (powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w tym szkody w mieniu pozostawionym w szatni oraz szkody w sprzęcie elektronicznym), przy czym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień opisanych w umowie oraz za szkody:

4 a) wyrządzone w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską, b) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach, c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze, d) w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności, powstałe w trakcie ich wykonywania, e) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych, f) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych oraz wynikających z poświadczenia nieprawdy, podstępu, wymuszenia, szantażu, przywłaszczenia, niszczenia, usuwania, ukrywania, przerabiania dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzania w błąd; W razie kradzieży mienia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, OC najemcy - za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu nieruchomości i rzeczy ruchomych, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy albo innych umów o podobnym charakterze; Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym w niniejszym rozszerzeniu za szkody, za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień opisanych w umowie oraz dodatkowo za: a) szkody polegające na zwykłym zużyciu rzeczy, b) szkody polegające na utracie rzeczy lub jej części składowej nie wynikającej z jej uszkodzenia lub zniszczenia, c) szkody w gruntach, d) szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, e) szkody powstałe w następstwie prac budowlano-montażowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, f) szkody powstałe w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, OC pracodawcy z rozszerzeniem o szkody w mieniu pracowników, w tym szkody w ich pojazdach mechanicznych obejmującą szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy w następstwie, którego Ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia; Wyłączenia odpowiedzialności za szkody wnikające z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: a. choroby zawodowe, b. szkody wynikłe z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia; c. świadczenia przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, d. szkody będące następstwem zawału serca i udaru mózgu; OC organizatora imprez, w tym także imprez masowych określonych w ustawie z dnia r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U nr 62 poz. 504 z poźn. zm.), za szkody: a) wyrządzone wykonawcom, zawodnikom, i sędziom uczestniczącym w imprezie oraz innym osobom zaangażowanym w prace związane z organizacją imprezy, b) spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli, za które odpowiedzialność będzie ponosił Ubezpieczony, c) spowodowane przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie, d) spowodowane przez inne osoby zaangażowane w prace związane z organizacją imprezy, z zachowaniem prawa regresu,

5 e) spowodowane działaniem fajerwerków; w odniesieniu do imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. nr 54, poz. 323), ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej umowy udzielana jest na zasadach nadwyżki ponad ubezpieczenie obowiązkowe, OC wzajemna -za szkody wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu w ramach tej samej umowy; przy czym z zakresu wyłączone są szkody wyrządzone przez podwykonawców będących osobami fizycznymi w zakresie szkód wyrządzonych Ubezpieczonemu, będącemu jednostką organizacyjną Gminy Wrocław; dodatkowo ochrona udzielana w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje czystych strat finansowych oraz szkód powstałych / związanych z podejmowanymi decyzjami administracyjnymi i oświadczeniami woli; z zakresu tej klauzuli wyłączone są także szkody wyrządzone przez podwykonawcę (osobą prawną) innemu Podwykonawcy (osobie prawnej), OC za produkt obejmująca szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu na terytorium RP w okresie ubezpieczenia; ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone w związku z zatruciami pokarmowymi w żywieniu zbiorowym; wprowadzenie do obrotu produktu, o którego wadliwości lub szkodliwym charakterze Ubezpieczony wiedział lub mógł się dowiedzieć, traktuje się na równi z działaniem umyślnym; Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: a) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym i wodnym, b) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu, c) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę, d) wynikające z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, e) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu, f) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, g) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane, h) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne, i) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, j) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym, k) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych, l) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu, ł) szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV, m) pokrywane na podstawie gwarancji lub rękojmi, n) wyrządzone przez produkty zawierające azbest, o) polegające na konieczności poniesienia kosztów usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy przez rzecz wolną od wad; OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej gdy w związku z jej wykonywaniem Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl przepisów prawa do naprawienia szkody; OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC - za szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; w przypadku, gdy szkody spowodowane zostały przez osoby, które prowadziły pojazd bez posiadania określonych uprawnień Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu; Wyłączeniu podlega odpowiedzialność za szkody w przypadku, kiedy pojazd był prowadzony przez osoby będącą w stanie nietrzeźwości lub w stanie po

6 użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, OC za podwykonawców za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawców działających w imieniu lub/i na rzecz Ubezpieczonego; przy czym z zachowaniem prawa regresu do podwykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej; oraz bez prawa regresu w stosunku do osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego; Ochrona obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego względem podwykonawcy, natomiast wyłączona jest odpowiedzialność podwykonawcy względem innego podwykonawcy; szkody w rzeczach przekazanych w celu wykonania usługi, naprawy lub innych podobnych czynności wykonywanych w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczonych; Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: a) związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, b) związane z utratą rzeczy, nie wynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia, c) eksploatacyjne i wynikające z normalnego zużycia mienia; szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez Ubezpieczonego, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: a) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez Ubezpieczonego, b) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, c) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez Ubezpieczonego, d) utraty pojazdu (kradzieży bez znamion włamania czy rabunku); w razie kradzieży pojazdu mechanicznego, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję; jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu; szkody wynikłe z nagłego zanieczyszczenia środowiska naturalnego szkodliwymi substancjami, powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: a) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona ani niemożliwa do przewidzenia przez Ubezpieczonego, b) początek procesu przedostania się ww. substancji, miał miejsce w okresie ubezpieczenia, c) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez Ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, d) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej; OC Inwestora, w rozumieniu przepisów Prawo budowlane - w związku z występowaniem Ubezpieczonego w roli Inwestora i/lub Inwestora Zastępczego z tytułu realizacji powierzonych zadań inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem następujących założeń: a) ochroną będą objęte inwestycje, których wartość jest mniejsza lub równa ,00 zł,

7 b) z ochrony wyłączone są inwestycje inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, estakady, c) z ochrony wyłączone są inwestycje w budowę: tuneli, metra i innych podziemnych budowli, d) z ochrony wyłączone są inwestycje w budowę budowli takich jak: pirsy, mola, budowle/urządzenia służące osłabianiu sił uderzenia fal lub łamaniu fal, falochrony, doki, porty, nadbrzeża, jazy, budowle piętrzące, obwałowania, zbiorniki wodne, itp.; W przypadku zgłoszenia roszczenia angażującego odpowiedzialność Inwestora, w tym Inwestora Zastępczego, ochrona w tym zakresie uruchomiona będzie w przypadku, gdy roszczenie nie zostało zaspokojone z umowy ubezpieczenia oc, zawartej w związku z realizacją danego kontraktu, o ile taka umowa została zawarta; OC za szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem siecią dróg publicznych Gminy Wrocław. W ramach rozszerzenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) Kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody Ubezpieczonemu b) Szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, o ile na Ubezpieczonym ciążył obowiązek oznakowania robót w pasie drogowym Ubezpieczony zobowiązany jest do: a) Prowadzenia ewidencji wszystkich zgłoszeń dotyczących wszelkich nieprawidłowości i awarii w pasie drogowym, w tym także występujących zagrożeń. b) Usuwania zagrożeń, bądź zabezpieczania miejsc, w których występują zagrożenia, o których mowa w pkt 1, w ciągu 48 godzin od przyjętej wiadomości przez Ubezpieczonego. c) Dołożenia należytej staranności przy realizowaniu obowiązków zarządcy drogi w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem pensjonatu dla koni; OC za szkody wyrządzone przez zwierzęta - powstałe z tytułu posiadania zwierząt oraz wykonywania przez jednostki organizacyjne Gminy Wrocław zadań statutowych i powierzonych, w tym również wynikających z udzielania pomocy i opieki zwierzętom oraz redukcji populacji zwierzyny łownej; OC jednostek OSP za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi akcjami ratunkowo-gaśniczymi i posiadanym mieniem; OC za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane wyrokiem sądu do prac społeczne użytecznych i/lub osoby skierowane do prac interwencyjnych, osoby odpracowujące karę ograniczenia wolności na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna jak również przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności. OC z tytułu wydawania przez osoby objęte ubezpieczeniem decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej w tym składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Wrocław Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa, związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych, które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, powstałe w wyniku niewypłacalności, w postaci utraconych korzyści OC za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostek pływających (tj. statku szkolnego i pchacza). 6. Wyłączenia odpowiedzialności: Poza wymienionymi w definicjach poszczególnych rozszerzeń, w umowie obowiązują następujące wyłączenia: a) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego,

8 b) powstałe wskutek uchybień Ubezpieczonego w wykonywaniu czynności zawodowych, do wykonywania, których niezbędne jest posiadanie odpowiednich, określonych właściwymi przepisami prawa uprawnień zawodowych, tj.: zarządcy nieruchomości, architekta, projektanta, radcy prawnego, adwokata, notariusza, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, rzeczoznawcy majątkowego i pośrednika w obrocie nieruchomościami, lekarza, komornika sądowego, brokera, agenta ubezpieczeniowego, oraz zawody polegające na wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej), w tym podmiotu wykonującego badania i/lub analizy, c) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, d) wynikające z udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania czynności medycznych oraz badań klinicznych i eksperymentów medycznych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie), domy opieki, poradnie oraz inne podmioty świadczące usługi medyczne, jednakże niniejsze wyłączenie dotyczy roszczeń związanych z odpowiedzialnością podmiotów wykonujących działalność leczniczą za szkody wyrządzone pacjentom, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wynikające z zadań Gminy w zakresie ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, e) wynikające z działalności zawodowej farmaceuty lub działalności apteki, f) powstałe w związku z użytkowaniem statków lub innych urządzeń pływających, powietrznych i kosmicznych, z tytułu szkód powstałych w statkach powietrznych jak również jakichkolwiek szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wypadku jakiegokolwiek statku powietrznego, (niniejsze wyłączenie nie dotyczy odpowiedzialności Zespołu Szkół Nr 14 w zakresie szkód w związku z posiadaniem i użytkowaniem statku szkolnego i pchacza), g) wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu drogowego towarów, h) będące następstwem działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków zamieszek, rozruchów, i) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego, j) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego, w tym oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz oddziaływania hałasu, oraz szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, z zastrzeżeniem jednak postanowień zawartych klauzulach dodatkowych (postanowienie klauzuli fakultatywnej ma pierwszeństwo przed niniejszym wyłączeniem) bądź powstałe w związku z zalaniem przez wody stojące lub płynące, k) powstałe wskutek oddziaływania azbestu, formaldehydu lub dioksan, l) polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, bonów towarowych oraz innych substytutów pieniądza, dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, a także przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz zbiorów charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, ł) roszczenia związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, m) związane z naruszeniem dóbr osobistych, innych niż objęte zakresem szkody na osobie, n) za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego i/lub geologicznego, o) wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy, w tym również z zastosowania elementów o właściwościach niezgodnych z umową takich jak kształt lub kolor, p) powstałe w związku z zastosowaniem nanotechnologii,

9 q) wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, przewozu towarów i osób, zarówno w przewozie drogowym jak i kolejowym oraz morskim i lotniczym, r) wynikających z posiadania, obsługi, korzystania z kolei oraz szkód powstałych w infrastrukturze kolejowej, jak również z tytułu posiadania i/lub obsługi infrastruktury tramwajowej, s) związane z produkcją, wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem ropy naftowej, benzyny lub gazów oraz substancji toksycznych i odpadów toksycznych, w tym posiadaniem, utrzymywaniem lub prowadzeniem składowisk odpadów, t) związane z prowadzeniem działalności deweloperskiej, ciepłowniczej oraz prowadzeniem stacji benzynowych, u) spowodowane wykonywaniem czynności pośrednictwa i doradztwa: prawnego, kredytowego, podatkowego, ekonomicznego, finansowego, gospodarczego, inwestycyjnego, technicznego, informatycznego, w tym również działalnością w zakresie gromadzenia oraz udzielania informacji o podmiotach gospodarczych i dłużnikach, v) wywołanych przez genetycznie zmodyfikowany składnik GMO (organizmu zmodyfikowanego genetycznie) lub jakiekolwiek białko, pochodzące z tego składnika oraz powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego; Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań, roszczeń związanych z wykonaniem zastępczym, w tym roszczeń dotyczących zwrotu kosztów poniesionych na poczet ich wykonania oraz roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości, jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych w tym, m.in.: kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwrotu kosztów poniesionych na poczet lub w celu wykonania umów, podatków, należności publiczno-prawnych i opłat manipulacyjnych oraz odszkodowań o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages) do zapłacenia, których będzie zobowiązany Ubezpieczony; Powyższy katalog wyłączeń jest zamknięty i w tym zakresie nie mają zastosowania zapisy OWU Ubezpieczyciela. 7. Suma ubezpieczenia: Zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia; Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę gwarancyjną oraz limity odpowiedzialności. Suma gwarancyjna oraz wszystkie limity dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są ustanowione dla wszystkich podmiotów ubezpieczonych łącznie, bez względu na liczbę poszkodowanych; Limity odpowiedzialności, stanowiące sublimity sumy gwarancyjnej: a) mienie w pieczy i pod kontrolą: zł (w tym dla szkód związanych z prowadzeniem szatni ,00 zł), b) OC najemcy: szkody w mieniu ruchomym zł, w tym sprzęt komputerowy ,00 zł, c) OC pracodawcy: szkody osobowe: zł, szkody rzeczowe: zł, d) OC organizatora imprez szkody rzeczowe zł w tym szkody rzeczowe spowodowane stosowaniem fajerwerków zł, e) OC za produkt zł, w tym dla zatruć pokarmowych zł oraz za szkody w zw. z przeniesieniem chorób zakaźnych zł f) szkody rzeczowe w następstwie awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych: zł,

10 g) OC hotelowe, szkody osobowe: zł, szkody rzeczowe zł, w tym sublimit dla szkód polegających na utracie lub uszkodzeniu rzeczy wniesionych przez gości w wysokości zł, h) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC: zł, i) szkody w rzeczach przekazanych w celu wykonania usługi, naprawy lub innych podobnych czynności: zł, j) szkody w pojazdach przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych: zł, k) szkody z nagłego zanieczyszczenia środowiska: zł, l) szkody rzeczowe powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami: ,00 zł, ł) szkody powstałe w związku z prowadzeniem pensjonatu dla koni zł, m) szkody wyrządzone przez zwierzęta zł, n) szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do prac społecznie użytecznych i /lub interwencyjnych, osoby odpracowujące karę ograniczenia wolności: zł, o) szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostek pływających (tj. statku szkolnego i pchacza): zł, p) OC z tytułu decyzji administracyjnych (czyste straty finansowe) zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; podlimit sumy ubezpieczenia na szkody z tytułu podejmowania innych czynności z zakresu administracji publicznej, w tym składania oświadczeń woli: zł, podlimit na koszty obrony prawnej pracowników: zł. 8. Franszyza redukcyjna: w odniesieniu do szkód osobowych: 10% minimum zł, w odniesieniu do szkód rzeczowych: zł, w odniesieniu do szkód rzeczowych w związku z administrowaniem drogami: zł, w odniesieniu do OC pracodawcy wysokość świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w odniesieniu do OC z tytułu decyzji administracyjnych: 10% należnego odszkodowania, min 5.000zł. Udział własny dla szkód osobowych: 10% w każdej szkodzie 9. Zakres terytorialny: Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w odniesieniu do OC w czasie delegacji służbowych- cały Świat z wyłączeniem terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii. 10. Klauzule dodatkowe Klauzula zniesienia regresu - na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia Ubezpieczonego lub osób trzecich przeciwko: a) osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego, b) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego, c) osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, d) jednostkom organizacyjnym lub innym podmiotom należącym do Gminy Wrocław i/lub w których Gmina Wrocław posiada większościowe udziały, ubezpieczonym w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. Klauzula reprezentantów - Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego oraz osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie przez Reprezentantów Ubezpieczonego; niezależnie od innych postanowień, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę, zwrotu wypłaconego odszkodowania, z zastrzeżeniem, iż ciężar dowodu odpowiedzialności za szkodę leży po stronie Ubezpieczyciela;

11 limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi ,00 zł Klauzula stempla pocztowego/bankowego - za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla pocztowego bądź bankowego, uwidocznioną na poleceniu przelewu, o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych.

Legionowo, 31.12.2012 r.

Legionowo, 31.12.2012 r. Legionowo, 31.12.2012 r. Omówienie warunków umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz jednocześnie OC zawodowej w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 62/2005

Raport bieżący nr 62/2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 62/2005 Data sporządzenia: 2005-10-28 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego dotycząca umów istotnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15.01.2014 r.

Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

SPZZOZ.ZP.II/30-2/2013 Do wszystkich, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06 www.szpitalostrowmaz.pl e-mail: spzzozom@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR Warta 1 września 2006, Aneks nr 1 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu

Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu Odpowiedzialność cywilna z Tytułu Wykonywania Zawodu Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole STU Ergo Hestia S. A. telefon: +48 508 045 767 e-mail: izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2008 Informacje ogólne W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. na rok 2008 zawierane są następujące ubezpieczenia: 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Piotrków Trybunalski, dnia 14.02.2011 r. Dotyczy zamówienia ZP-371/1/2011 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publicznego na Ubezpieczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ...

FORMULARZ OFERTOWY ... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /email...... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów K O N R KONRAD A D A L A B ALABRUDZINSKI RUDZIŃSKI BROKERZYBROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASEKURACYJNI UBEZPIECZENIOWI I Ossów, 26 sierpnia 2014 REASEKURACYJNI ul. Rozwadowskiego 35c, 05-230 Ossów Tel. +48

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wersja ujednolicona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej również

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia:

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia: Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient Oney Polska S.A.). Na prawach Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym.

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Nowa Wieś Lęborska, dnia 19.02.2015 r. WYKONAWCY Dot. zadania: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych 1. Ubezpieczający: Imię i nazwisko (nazwa firmy) Adres 2. Data założenia

Bardziej szczegółowo

Ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

Ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Postanowienia ogólne 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁNOŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁNOŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁNOŚCI ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/48/2015 z

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie wyłączeń ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia PTU S.A. PZU S.A. Commercial Union Hestia Koszty związane z wycofaniem wadliwego produktu z rynku Szkody

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: umowy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone uchwałą nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015

OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl. Warszawa 27.10.2015 OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Dr Maria Błoszczyńska mariabloszczynska@wp.pl Warszawa 27.10.2015 Ogólna charakterystyka odpowiedzialność cywilnej Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN

Gmina Brzeziny UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH SZKÓD MATERIALNYCH /ALL RISK/ 6.707.000 PLN 300.000 PLN ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ CENOWY dla cz. 01 UBEZPIECZENIA MAJĄTKU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za okres od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A. Karta Produktu Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym dla Klientów Oney Polska S.A. Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient Oney Polska S.A.). Na prawach Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW- 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW- 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW- 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: klauzula nr 61 ust. 1

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: klauzula nr 61 ust. 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PLACÓWEK DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ORAZ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUZ ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa, tel. (0 22) 534 56 00, faks: (0 22) 534 56 15; www.tuz.pl S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego..

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego.. WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego działa:.. zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej POCZTOWE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy grupowego ubezpieczenia dla pracowników Oświaty z dnia 1 stycznia 2015 roku. WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW LECZNICZYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW LECZNICZYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW LECZNICZYCH ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/46/2015 z dnia 30 listopada

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Podstawy prawne, zakres i produkty ubezpieczenia Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Agenda 1. Definicja pojęcia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone uchwałą nr UZ/149/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej)

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIA MIENIA Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany.

Odpowiedź; 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Burmistrz Gminy Bielawa na zadane pytania zgodnie z art.38 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone uchwałą nr UZ/149/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo