Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A."

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości Klientów Banku BPH S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawarło z Bankiem BPH S.A., zwanym dalej Ubezpieczającym, Umowę Generalną Nr LOUG/002/01/BUI nieruchomości, na rzecz osób fizycznych, zwanych dalej Ubezpieczonymi, którym Bank BPH S.A. udzielił kredytu. 2. Umowa Generalna Nr LOUG/002/01/BUI, o której mowa w ust. 1, zwana jest dalej Umową. 2 W rozumieniu niniejszych Warunków Ubezpieczenia za: 1) budowę - uważa się prowadzenie robót budowlanych polegających na wykonywaniu budynku, garażu wolnostojącego lub obiektu małej architektury, w określonym miejscu, a także ich przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, odbudowie, remoncie lub modernizacji, 2) budynek - uważa się obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą ścian posiadający fundamenty i dach, 3) budynek gospodarczy - uważa się samodzielny budynek wykorzystywany do celów innych niż mieszkaniowe, położony na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny, 4) deklarację/deklarację objęcia ochroną ubezpieczeniową - uważa się deklarację zgody Ubezpieczonego na objęcie nieruchomości ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy, 5) dom jednorodzinny - uważa się samodzielny budynek mieszkalny, a także samodzielną część budynku bliźniaczego lub szeregowego razem z wbudowanym garażem, którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, posiadający: a) fundamenty, dach, ściany działowe, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, tynki wewnętrzne, elewacje, izolacje cieplne, przeciwwodne i dźwiękochłonne, schody, instalację odgromową, rynny, b) wszelkie instalacje podtynkowe i wmurowane w ściany, sufity czy podłogi np. wodno-kanalizacyjną, elektryczną (na i podtynkową), gazową, olejową, ogrzewania pomieszczeń (w tym ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja), wentylacyjną, kominową, telefoniczną, komputerową, antenową, odgromową, przeciwpożarową, przeciwwłamaniową, c) inne instalacje, urządzenia lub części składowe trwale połączone z budynkiem i niezbędne do korzystania z budynku, 6) grad - uważa się opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu, 7) huragan - uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, wyrządzający masowe szkody; wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez IMiGW, a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za powstałe na skutek huraganu tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu, 8) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie - uważa się niezbędne koszty uprzątnięcia zniszczonych w wyniku szkody elementów budynku lub mieszkania bądź stałych elementów, 9) kredyt - uważa się kredyt hipoteczny dla osób fizycznych, udzielony zgodnie z procedurami kredytowymi Banku BPH S.A., 10) kredytobiorcę - uważa się osobę lub osoby fizyczne, którym na podstawie umowy kredytowej Bank BPH S.A. udzielił umowy kredytu/pożyczki, 11) lawinę - uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich, 12) lokaut - uważa się zamknięcie zakładu przez właściciela, połączone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyjęcia gorszych warunków pracy lub ze względu na strajk, 13) mieszkanie - uważa się wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku wielomieszkaniowego izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, 14) nieruchomość - uważa się mieszkanie lub dom jednorodzinny, stanowiące własność Ubezpieczonego lub użytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego, garaż wolnostojący, budynek gospodarczy, obiekt małej architektury; dom jednorodzinny, garaż wolnostojący, budynek gospodarczy, obiekt małej architektury - w trakcie budowy, 15) obiekty małej architektury - uważa się ogrodzenia, bramy, altany, tarasy, lampy ogrodowe, chodniki, studnie, posągi, wodotryski, baseny, korty tenisowe i inne obiekty architektury ogrodowej położone na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny, 16) osoby trzecie - uważa się wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 17) osunięcie się ziemi - uważa się niespowodowane działalnością ludzką usuwanie się ziemi na stokach, 18) pomieszczenia przynależne - uważa się pomieszczenia przynależące do mieszkania które mogą stanowić przedmiot odrębnej własności i które mogą być użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczonego lub osoby mu bliskie, prowadzące wspólnie z nim gospodarstwo domowe lub osoby upoważnione przez Ubezpieczonego, 19) powódź - uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, 20) pożar - uważa się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile, 1

2 21) spływ wód po zboczach - zalanie terenów wskutek działania wód spływających po stokach lub zboczach, 22) stałe elementy - uważa się elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały oraz uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, w szczególności: a) meble (np. szafy wnękowe, stała zabudowa kuchni), b) elementy zabudowy wewnętrznej np. antresole, piece i kominki, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo-kartonowe) i schody, c) okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), d) wyposażenie sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej lub grzewczej (np. umywalki, zlewy, krany, piece, podgrzewacze, wanny, brodziki, kabiny prysznicowe, miski ustępowe z urządzeniami spłukującymi, bidety, kuchenki gazowe, elektryczne, grzejniki gazowe czy elektryczne), e) elementy dekoracyjne, np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg, f) zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej, 23) strajk - uważa się zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów, warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych, 24) terroryzm - uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych (indywidualne lub grupowe), skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, 25) uderzenie pioruna - uważa się działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, 26) uderzenie pojazdu - uważa się bezpośrednie uderzenie w ubezpieczoną nieruchomość pojazdu drogowego; definicja nie obejmuje uderzenia pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność oraz szkód w pojazdach lub ich ładunkach, 27) umowę kredytową - uważa się umowę kredytu zawartą pomiędzy kredytobiorcą, a Bankiem BPH S.A., zabezpieczoną ubezpieczoną nieruchomością, 28) upadek drzewa - niebędące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się rosnących drzew lub ich części na ubezpieczone mienie, 29) upadek statku powietrznego - uważa się katastrofę, bądź przymusowe lądowanie załogowego statku powietrznego oraz upadek jego części lub ładunku, 30) wandalizm - uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonej nieruchomości lub stałych elementów przez osoby trzecie w rozumieniu pkt 16), 31) wartość odtworzeniową - uważa się: a) dla budynku - wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub w przypadku braku możliwości naprawy kosztom odbudowy z zachowaniem dotychczasowych, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów oraz nakładów na roboty wykończeniowe, z uwzględnieniem średnich cen rynkowych usług i materiałów obowiązujących na danym terenie, b) dla stałych elementów - wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego elementu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen rynkowych obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu, 32) wartość rynkową mieszkania - uważa się wartość odpowiadającą iloczynowi metrażu mieszkania i średniej ceny rynkowej 1 m 2, obowiązującej w danej miejscowości lub określonej dzielnicy miasta w odniesieniu do mieszkania o podobnych parametrach i standardzie wykończenia, 33) wartość rzeczywistą - uważa się wartość odtworzeniową, pomniejszoną o faktyczne zużycie, 34) wybuch - uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 35) wypadek - uważa się zajście zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, 36) zalanie - uważa się następstwo działania wody, powstałe wskutek: a) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej, b) wydostania się wody z urządzeń domowych, takich jak pralki wirówki lub zmywarki na skutek ich awarii, c) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, d) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wskazanych w ppkt a), e) zalania wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, f) zalania wodą ze stłuczonego akwarium, g) zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych np. w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu, 37) zalanie wskutek spływu wód po zboczach - uważa się zalanie terenów wskutek działania wód spływających po stokach lub zboczach na obszarach górskich lub falistych, 38) zapadanie się ziemi - uważa się obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie, 39) zdarzenie losowe - uważa się niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego wystąpienie powoduje uszczerbek w dobrach majątkowych Ubezpieczonego. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia może być nieruchomość określona w deklaracji: 1) dom jednorodzinny razem ze stałymi elementami, stanowiący własność Ubezpieczonego lub będący przedmiotem przysługującego Ubezpieczonemu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, 2

3 Infolinia: * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 2) mieszkanie razem ze stałymi elementami oraz pomieszczeniami przynależnymi, stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące przedmiotem przysługującego Ubezpieczonemu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, 3) garaż wolnostojący położony na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny, 4) budynek gospodarczy, 5) obiekt małej architektury, 6) dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami w trakcie budowy, 7) będący w trakcie budowy garaż wolnostojący, położony na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny w trakcie budowy, 8) budynek gospodarczy w trakcie budowy, 9) obiekt małej architektury w trakcie budowy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stałe elementy znajdujące się: 1) w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym wskazanym w deklaracji, 2) w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach przynależnych znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie, 3) w budynku gospodarczym lub garażu położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny. 3. Domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące oraz obiekty małej architektury w trakcie budowy lub przebudowy, jak również stałe elementy domu jednorodzinnego będącego w trakcie budowy lub przebudowy objęte są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie od szkód powstałych wskutek: 1) pożaru, 2) uderzenia pioruna, 3) wybuchu, 4) upadku statku powietrznego, 5) powodzi, 6) spływu wód po zboczach, 7) osunięcia się ziemi, 8) zapadania się ziemi, 9) lawiny, 10) terroryzmu, 11) upadku drzewa, 12) uderzenia pojazdu. 4. Jeżeli w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w stosunku do domu jednorodzinnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie (lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa inny właściwy dokument potwierdzający oddanie domu jednorodzinnego do użytku) wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, od dnia oddania budynku do użytkowania objęty jest on ochroną w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem 14 ust. 5 poniżej. ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 domy jednorodzinne, stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego, budynki gospodarcze, garaże wolnostojące oraz obiekty małej architektury objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: 1) pożaru, 2) uderzenia pioruna, 3) wybuchu, 4) upadku statku powietrznego, 5) zalania, 6) huraganu, 7) powodzi, 8) spływu wód po zboczach, 9) gradu, 10) osunięcia się ziemi, 11) zapadania się ziemi, 12) lawiny, 13) terroryzmu, 14) wandalizmu, 15) upadku drzewa, 16) uderzenia pojazdu. 2. Mieszkanie jako część budynku wielomieszkaniowego, stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące przedmiotem przysługującego Ubezpieczonemu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, objęte jest ochroną ubezpieczeniową od zniszczenia lub uszkodzenia powstałego wskutek zdarzeń określonych w ust Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek akcji gaśniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 6 Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) w budynkach, urządzeniach i instalacjach przeznaczonych do rozbiórki, 2) w budynkach przeznaczonych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, 3) w mieniu skonfiskowanym, zajętym lub zarekwirowanym na mocy prawomocnego orzeczenia lub decyzji organów władzy państwowej albo samorządowej Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek: 1) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, trzęsienia ziemi, strajków i lokautów oraz aktów sabotażu i terroryzmu, a także nacjonalizacji lub przetrzymywania mienia przez władzę, 3

4 2) działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 3) zapadania się ziemi, gdy są to szkody: a) górnicze, w rozumieniu prawa górniczego, b) powstałe w związku z robotami ziemnymi; 4) wynikłe z systematycznego działania hałasu, wibracji, dymu, temperatury, wody lub czynników atmosferycznych, 5) zagrzybienia mienia lub przemarzania, bez względu na przyczynę zagrzybienia lub przemarzania. 4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje również szkód powstałych w wyniku: 1) działania prądu elektrycznego w maszynach, aparatach lub innych urządzeniach, chyba że działanie prądu spowodowało jednocześnie pożar, 2) wybuchu: a) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych, b) w silniku, gdy wybuch związany jest z jego naturalną funkcją. SUMA UBEZPIECZENIA 8 1. Podstawę określenia przez Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia dla mieszkania jako części budynku wielomieszkaniowego stanowi wartość rynkowa mieszkania z dnia podpisania deklaracji. Wartość tej sumy ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość nieruchomości przyjęta przez Bank. 2. Podstawę określenia przez Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia dla stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego stanowi wartość rzeczywista mienia określonego rodzaju z dnia podpisania deklaracji. 3. Podstawę określenia przez Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia dla budynków w budowie powinna odpowiadać maksymalnej wartości budynku w okresie ochrony ubezpieczeniowej i nie może być niższa niż wartość udzielonego kredytu. 4. Podstawę określenia przez Ubezpieczonego sumy ubezpieczenia dla domu jednorodzinnego, garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego oraz obiektu małej architektury stanowi ich wartość odtworzeniowa. 9 Jeżeli stopień faktycznego zużycia mienia przekracza 50%, rozmiar szkody ustala się według wartości rzeczywistej. 4. Po upływie okresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w deklaracji, ochrona ubezpieczeniowa będzie wznawiana na takich samych warunkach oraz na analogiczne okresy do końca trwania umowy kredytowej, chyba że Ubezpieczony najpóźniej 30 dni przed upływem pierwszego lub kolejnego okresu ochrony ubezpieczeniowej złoży Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. 5. W przypadku spłaty kredytu przed wskazanym w deklaracji końcem okresu ochrony ubezpieczeniowej, ochrona wygasa z końcem okresu ochrony ubezpieczeniowej, za który opłacono składkę, chyba, że Ubezpieczony zrezygnuje z ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu ochrony. 6. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu ochrony, ochrona wygasa z dniem, w którym Ubezpieczający otrzymał oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. 7. W przypadku rozwiązania umowy kredytowej przed upływem wskazanego w deklaracji okresu ochrony ubezpieczeniowej, ochrona wygasa z końcem okresu ochrony ubezpieczeniowej, za który została opłacona składka Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w deklaracji jako początek okresu ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem opłacenia składki. 2. W przypadku wskazanym w 10 ust. 4 odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się dnia następnego po dniu kończącego się okresu ochrony ubezpieczeniowej. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO Do obowiązków Ubezpieczonego należy przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę oraz zabezpieczenie przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę przed mrozem. 2. Jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 1, a ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części. 3. Ubezpieczony zobowiązany jest informować Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania. OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Okres ochrony ubezpieczeniowej oznacza się w deklaracji. 2. Za początek okresu ochrony ubezpieczeniowej uważa się datę uzgodnioną przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, wskazaną w deklaracji. 3. Okres trwania ochrony ubezpieczeniowej może wynosić rok (12 miesięcy) lub 2 lata (24 miesiące) Ubezpieczony zobowiązany jest do usunięcia szczególnych zagrożeń, których usunięcia - zasadnie z uwagi na okoliczności domagał się Ubezpieczyciel; za szczególne zagrożenie uważa się przyczynę zaistniałej szkody. 2. Jeżeli Ubezpieczony nie wykonał powyższego obowiązku określonego w ust. 1 w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody powstałe po wyznaczonym terminie wskutek nieusunięcia wskazanego zagrożenia, chyba że niewykonanie obowiązku nie miało wpływu na powstanie lub rozmiar szkody. 4

5 Infolinia: * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SZKODY W razie zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 2. Ponadto do obowiązków Ubezpieczonego należy: 1) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie, telefonicznie lub na piśmie na adres Ubezpieczyciela: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Biuro Likwidacji Szkód, ul. Hestii 1, Sopot 2) niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która mogła powstać w wyniku przestępstwa, a administrację budynku o każdym przypadku zalania, 3) pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody; Ubezpieczyciel nie może powoływać się na to postanowienie, jeżeli nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 4) podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i ustalenia jej rozmiaru, 5) stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela, udzielając mu informacji i niezbędnych pełnomocnictw, 6) umożliwić Ubezpieczycielowi dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień. 3. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, w zależności od tego, czy i w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. 4. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej obowiązków wymienionych w ust. 2, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny wypadku lub wysokości odszkodowania. 5. Jeżeli w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, dom jednorodzinny w budowie, o którym mowa w 4 ust. 3 powyżej, uzyskał pozwolenie na użytkowanie (lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa inny właściwy dokumenty potwierdzający oddanie domu jednorodzinnego do użytku) wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w przypadku zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających oddanie domu jednorodzinnego do użytku. 6. W przypadku zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową oraz dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 5 powyżej, szkoda domu jednorodzinnego rozpatrywana jest na podstawie zakresu, o którym mowa w 4 ust. 1 powyżej. Ubezpieczony zobowiązany jest do udokumentowania zasadności zgłoszonego roszczenia. USTALENIE ROZMIARU SZKODY Rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania: 1) w odniesieniu do domu jednorodzinnego - według wartości kosztów odbudowy domu jednorodzinnego w tym samym miejscu lub jego naprawy, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczonego - w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem postanowień 9, 2) w odniesieniu do mieszkania jako części budynku wielomieszkaniowego - według wartości rynkowej mieszkania, 3) w stałych elementach mieszkania lub domu jednorodzinnego - według cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych o stopień zużycia do dnia szkody albo według wysokości kosztów naprawy; wysokość tych kosztów powinna być udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który szkodę usunął własnymi siłami, 4) w garażach wolnostojących, budynkach gospodarczych oraz obiektach małej architektury - według wartości odtworzeniowej. 2. Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu. 3. W przypadku gdy szkoda w ubezpieczonych nieruchomościach lub w stałych elementach powstała wskutek zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji wodno-kanalizacyjnej, dachu lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli konserwacja tych instalacji, urządzeń lub elementów budynku należała do obowiązków Ubezpieczonego, lub jeżeli wiedząc o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie nie występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia, z odszkodowania należnego Ubezpieczonemu Ubezpieczyciel potrąca udział własny w wysokości 30%, nie mniej jednak niż złotych. 4. W przypadku gdy szkoda w ubezpieczonych nieruchomościach lub w stałych elementach powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność, z odszkodowania należnego Ubezpieczonemu Ubezpieczyciel potrąca udział własny w wysokości 20%, nie mniej jednak niż złotych. 5

6 18 Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się: 1) wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej, 2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, 3) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcia zanieczyszczeń gleby, wody lub powietrza oraz rekultywacji gruntów, 4) podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT. z zakładów ubezpieczeń odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 7. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określono w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie Ubezpieczonego, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej W granicach sumy ubezpieczenia określonej w deklaracji odszkodowanie obejmuje utratę, zniszczenie, ubytek lub uszkodzenie mienia w następstwie zdarzeń losowych wymienionych w 4, w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody. 2. Ponad sumę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 Ubezpieczyciel pokrywa: 1) koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne, 2) koszty ratownictwa ubezpieczonego mienia, 3) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie. 3. Łączna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2 nie może przekroczyć 10% rozmiaru szkody. WYPŁATA ODSZKODOWANIA Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania udokumentowanego roszczenia Ubezpieczonego, w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 2. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania w terminie wskazanym w ust. 2 okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli w sprawie powstałej szkody zostało wdrożone postępowanie karne, którego wynik ma istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, bezsporną część odszkodowania wypłaca się w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Ubezpieczyciela informacji o wynikach postępowania przygotowawczego lub uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego. 5. O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez Ubezpieczyciela nie może być wyższa od poniesionej szkody. 6. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w kilku zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania w tym: 1) wykaz utraconych lub zniszczonych przedmiotów podaniem ich liczby i wartości, 2) inne, wymienione przez Ubezpieczyciela w zawiadomieniu skierowanym do osoby występującej z roszczeniem i niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności za szkodę lub wysokości odszkodowania. 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody Ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia niezależnego eksperta w celu określenia przyczyny, rozmiaru szkody i należnego odszkodowania oraz w celu udzielenia Ubezpieczonemu instrukcji i wskazówek dotyczących postępowania zmierzającego do złagodzenia skutków wypadku lub zminimalizowania rozmiarów szkody. 2. Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć Ubezpieczycielowi lub wyznaczonemu przez niego ekspertowi dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. 23 Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty, zobowiązany jest zwrócić odszkodowanie wypłacone za te przedmioty, albo zrzec się praw do tych przedmiotów na rzecz Ubezpieczyciela Jeżeli zgłaszający roszczenie nie zgadza się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, albo co do wysokości odszkodowania (świadczenia), może zgłosić na piśmie (lub w inny uzgodniony sposób) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu wniosek w terminie 30 dni pisemnie na adres wskazany w treści wniosku. 6

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego KOMFORT (dalej: WU KOMFORT) regulują

Bardziej szczegółowo

Warunki portfelowego ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielanych przez Idea Bank SA

Warunki portfelowego ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielanych przez Idea Bank SA Warunki portfelowego ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielanych przez Idea Bank SA Warunki portfelowego ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego

Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego Postanowienia wstępne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego (dalej: WU) regulują

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

str. 1/6 MTU/MG/OW012/0711

str. 1/6 MTU/MG/OW012/0711 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJE GOSPODARSTWO MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, fax: 058 555 63 02 Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Pekao Bank Hipoteczny S.A. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne......................................................................................

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. 3 Przedmiot ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali prywatnych dla Klientów Euro Banku S.A. zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo