SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY"

Transkrypt

1 SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej SWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, zwane dalej "Towarzystwem", w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami posiadającymi zdolność do czynności prawnych, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). W takiej sytuacji postanowienia niniejszych SWU stosuje się odpowiednio również do Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że roszczenie o zapłatę składki przysługuje wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. 3. Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia odmienne od ustalonych w niniejszych SWU. 4. W przypadku określonym w ust.3, Towarzystwo zobowiązane jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a treścią SWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku, Towarzystwo nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu tego nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 2 (definicje) Przyjmuje się następujące znaczenie terminów użytych w niniejszych SWU: 1) akty terrorystyczne - wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa albo jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych, 2) budowla - obiekt budowlany o charakterze stałym nie będący budynkiem, położony na tej samej posesji co dom jednorodzinny, taki jak: ogrodzenie, mur, brama, studnia, wiata, śmietnik, chodnik, droga, oświetlenie, wodotrysk, basen, kort tenisowy, 3) budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 4) budynek gospodarczy: a) obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, położony na tej samej posesji co dom jednorodzinny, b) garaż znajdujący się w miejscu wskazanym we wniosku o ubezpieczenie, 5) deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, którego wystąpienie w miejscu szkody ustalane jest w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW na terenie obejmującym miejsce powstania szkody, fakt wystąpienia deszczu nawalnego ustala się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, 6) dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z wyłączeniem szkód spowodowanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby bliskie, 7) dom jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz stolarką okienną i drzwiową, 8) dym i sadza - produkt niepełnego spalania ciał stałych lub gazów, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy poprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, 9) grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu, 10) huk ponaddźwiękowy - fala dźwiękowa (ciśnieniowa), spowodowana przez samolot przekraczający prędkość dźwięku, 11) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek., ustalonej jest w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane huraganem wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia stwierdzono następstwa huraganu, 12) kradzież z włamaniem - dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia z pomieszczeń lub schowków w pomieszczeniach, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub wskutek rozboju, 13) kradzież zwykła - dokonanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia bez włamania i rozboju, 14) lawina - gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich, 15) mieszkanie - samodzielny lokal wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz stolarką okienną i drzwiową, stanowiący odrębną nieruchomość w budynkach wielomieszkaniowych, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych, 16) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się: a) zawału serca, b) udaru mózgu, c) infekcji, d) innych chorób, w tym występujących nagle, 17) obsunięcie się ziemi: a) nie spowodowane działalnością ludzką, gwałtowne obniżenie poziomu gruntu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu, b) nie spowodowane działalnością ludzką osuwanie się ziemi na stokach, 18) osoby bliskie - małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, dzieci, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe, dziadkowie, wnuki, przysposobieni i przysposabiający, 19) osoby trzecie - wszystkie osoby nie będące stroną umowy ubezpieczenia, 20) dokument ubezpieczenia - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia między Ubezpieczającym a Towarzystwem, 21) pomieszczenia przynależne - piwnice, strychy, suszarnie, pralnie, komórki, garaże, zlokalizowane w obrębie tego samego budynku wielomieszkaniowego, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie, 22) posesja - stanowiąca integralną całość zabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź znajdująca się w posiadaniu tych osób na podstawie innego tytułu prawnego, 23) powódź - zalanie terenu w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących wskutek: a) nadmiernych opadów atmosferycznych, b) spływu wód po stokach lub zboczach, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia się zatorów wodnych, e) sztormu i podniesienia się morskich wód przybrzeżnych, 24) pożar - działanie ognia, który powstał poza przeznaczonym do tego celu paleniskiem lub przedostał się poza palenisko i rozprzestrzenił się o własnej sile, 25) przepięcie - gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej o napięciu wyższym od znamionowego dla danego urządzenia czy instalacji, powstały w wyniku wyładowań atmosferycznych, 26) rozbój - dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia: a) przy użyciu przemocy fizycznej lub realnej groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzeniu do stanu nieprzytomności lub bezbronności Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób, którym Ubezpieczający lub Ubezpieczony zlecił dozorowanie mienia, b) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych, będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, jeżeli sprawca został zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem sądu, 27) sporty wysokiego ryzyka - rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatów gazowych, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, sporty spadochronowe i balonowe, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, skoki bungee, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, sporty związane z użyciem broni, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, myślistwo, rugby, jazda konna, kolarstwo, jazda na nartach wodnych, narciarstwo zjazdowe, snowboard, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie oraz inne sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie; za sporty wysokiego ryzyka uważa się również wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo udział w ekspedycjach, 28) szkoda (w ubezpieczeniu mienia) - strata materialna, wynikająca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia wskutek wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, występującego niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczającego,

2 29) szkoda na osobie (w ubezpieczeniu OC) - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści i zadośćuczynienie za krzywdę, 30) szkoda w mieniu (w ubezpieczeniu OC) - utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nieruchomości oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści, 31) śnieg - opad atmosferyczny, powodujący swym ciężarem uszkodzenie budynku lub budowli lub ich części albo przewrócenie się mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, 32) trzęsienie ziemi - spowodowany przyczyną naturalną wstrząs powierzchni ziemi, wynikający z zachodzenia procesów geologicznych lub geofizycznych pod powierzchnią ziemi, potwierdzony w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 33) uderzenie pioruna - bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, 34) uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego, a także uderzenie części tego pojazdu lub przewożonego nim ładunku, nie należącego ani nie eksploatowanego przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, jego osoby bliskie, ani osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 35) upadek drzewa - nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się rosnących drzew lub ich części na ubezpieczone mienie, 36) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie załogowego statku powietrznego lub innego obiektu latającego oraz upadek jego części lub przewożonego ładunku, 37) wartość odtworzeniowa - wartość ustalana w drodze indywidualnej wyceny, odpowiadająca cenie nabycia lub kosztom wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów jego montażu, 38) wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne, 39) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana ich właściwością rozprzestrzeniania się, a także implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 40) wyczynowe uprawianie sportu - udział w regularnych treningach, zawodach, obozach kondycyjnych, zgrupowaniach, w celu uzyskania maksymalnych wyników sportowych, 41) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powodujące wystąpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody, 42) zalanie: a) wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych, ogrzewczych lub technologicznych jeżeli zalanie nastąpiło w wyniku awarii tych urządzeń, czynności pomiarowokontrolnych, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, b) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, o ile zabezpieczenie połączenia nie należało do obowiązków Ubezpieczającego, c) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, że w chwili pozostawienia żaden płyn ani para nie wydostawały się z tych zaworów, d) zalanie wodą lub inną cieczą pochodzącą z urządzeń domowych, e) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, f) zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, g) zalanie wodą ze stłuczonego akwarium, 43) zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego, 44) zamek wielopunktowy - zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach, 45) zamek wielozastawkowy - zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu, 46) akcja ratownicza - akcja prowadzona przez wyspecjalizowane służby w celu ratowania życia lub zdrowia, 47) sprzęt wędkarski stanowiący własność Ubezpieczonego podręczny sprzęt wędkarski, do którego zalicza się wędki wraz z osprzętem, kołowrotki, żyłki, błystki, haczyki, skrzynki i torby wędkarskie, a także podbieraki i podręczne siatki na ryby, służący do amatorskiego połowu ryb, a także wykorzystywany przez Ubezpieczonego do udziału w szkoleniach, konkursach i zawodach wędkarskich, 48) śmierć w następstwie udaru mózgu - śmierć w następstwie udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, udaru podpajęczynówkowego na skutek pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego, 49) śmierć w następstwie zawału serca - śmierć w następstwie martwicy części mięśnia sercowego, spowodowanej niedokrwieniem, 50) Ubezpieczony - wędkarz, będący osobą fizyczną, posiadający ważną kartę wędkarską oraz ważne zezwolenia (o ile są wymagane) do łowienia na danym akwenie. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (przedmiot i zakres ubezpieczenia) 1. Umowa ubezpieczenia obejmuje łącznie następujące rodzaje ubezpieczeń: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej z tym związanych, 3) ubezpieczenie sprzętu wędkarskiego od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko wypadki zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznane przez Ubezpieczonego na terytorium całego świata w okresie ubezpieczenia. 4 (ogólne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności) 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) nie przekraczające 100,00 zł (niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), 2) wyrządzone: a) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego - przy czym w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie ma zastosowania wyłączenie rażącego niedbalstwa, b) umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, - chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 3) w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), 4) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rozruchów, zamieszek, strajków, sabotażu, lokautów, niepokojów społecznych lub politycznych oraz aktów terroryzmu, 5) powstałe wskutek konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego władze, jak również spowodowane działaniami uprawnionych do tego władz, 6) powstałe wskutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 7) powstałe wskutek oddziaływania azbestu i formaldehydu, 8) powstałe wskutek składowania odpadów, 9) powstałe wskutek powolnego, systematycznego zniszczenia ubezpieczonego mienia z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodnokanalizacyjnej, grzewczej, niewłaściwej wentylacji, przenikania wód gruntowych, zagrzybienia lub przemarzania ścian, korozji, działania wysokiej temperatury, gazów, pary, osadów, ścieków oraz wywołane stałymi emisjami (hałasem, zapachem, wstrząsami), 10) powstałe wskutek normalnego zużycia lub starzenia się mienia w związku z jego eksploatacją, 11) powstałe wskutek utraty wartości naukowych, artystycznych, zabytkowych, kolekcjonerskich, estetycznych ubezpieczonego mienia, 12) powstałe w związku z budową, montażem, rozbudową, przebudową, prowadzeniem prac naprawczych, remontowych lub konserwacyjnych. III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 6 (zakres ubezpieczenia) 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: 1) pożaru, 2) uderzenia pioruna, 3) wybuchu,

3 4) upadku statku powietrznego, 5) huraganu, 6) powodzi, 7) deszczu nawalnego, 8) zalania, 9) gradu, 10) obsunięcia się ziemi, 11) dymu i sadzy, 12) upadku drzewa, 13) uderzenia pojazdu, 14) lawiny, 15) śniegu, 16) huku ponaddźwiękowego, 17) przepięcia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt wędkarski, którego właścicielem jest Ubezpieczony: 1) znajdujący się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, budynku gospodarczym, pomieszczeniu przynależnym, bądź innym pomieszczeniu określonym w umowie ubezpieczenia, 2) używany na łowisku w czasie amatorskiego połowu ryb zgodnie z obowiązującym regulaminem na łowiskach, a także wykorzystywany do udziału w szkoleniach, konkursach lub zawodach wędkarskich pod patronatem organizacji zrzeszającej wędkarzy. 6 (wyłączenia odpowiedzialności) 1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych: 1) w związku z prowadzeniem prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, a także powstałych wskutek działania młotów pneumatycznych lub kafarów, 2) wskutek opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną był zły stan rynien, dachu lub niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe, okienne lub inne elementy budynku, za których utrzymanie lub konserwację odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony; jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest odpowiedzialny za utrzymanie lub konserwację w/w elementów, odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona również w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o istniejącym złym stanie technicznym w/w elementów i nie występował pisemnie do właściciela budynku lub administratora o ich usunięcie, 3) w wyniku załamania się dachu na skutek naporu śniegu, jeżeli konstrukcja budynku lub dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, bądź wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem jego konserwacji lub jego nienależytym stanem technicznym, jeżeli za jego utrzymanie lub konserwację odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony, jeżeli Ubezpieczony nie jest odpowiedzialny za utrzymanie lub konserwację dachu odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona również w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o istniejących wadach/złym stanie technicznym i nie występował pisemnie do właściciela budynku lub administratora o ich usunięcie, 4) w wyniku osuwania lub zapadania się ziemi w następstwie zalania wodą wodociągową, 5) w mieniu znajdującym się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu zamkniętym i nie użytkowanym przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony do Towarzystwa i w porozumieniu z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono dodatkowe środki zabezpieczenia mienia, 6) w przedmiotach służących prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, 7) w wyniku katastrofy budowlanej nie będącej bezpośrednim następstwem ubezpieczonych zdarzeń losowych, 8) wskutek błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu, zaistniałych zarówno na etapie projektu jak i wykonawstwa, 9) powstałe wskutek szkód górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego (w tym tąpnięcia), 10) wskutek osuszania oraz zapadania lub obsunięcia ziemi w związku z osuszaniem, 11) w przedmiotach, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe, produkcyjne lub usługowe. IV. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I ROZBOJU 7 (zakres ubezpieczenia) 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: 1) kradzieży z włamaniem i rozboju, pod warunkiem powiadomienia o tych zdarzeniach policji; 2) dewastacji. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt wędkarski, którego właścicielem jest Ubezpieczony: 1) znajdujący się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, budynku gospodarczym, pomieszczeniu przynależnym, bądź innym pomieszczeniu określonym w umowie ubezpieczenia, 2) używany na łowisku w czasie amatorskiego połowu ryb zgodnie z obowiązującym regulaminem na łowiskach, a także wykorzystywany do udziału w szkoleniach, konkursach lub zawodach wędkarskich pod patronatem organizacji zrzeszającej wędkarzy. 8 (wymagane zabezpieczenia) 1. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, że ubezpieczone mienie, znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych, spełniających następujące minimalne wymagania: 1) Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do domu jednorodzinnego lub mieszkania oraz okna znajdują się w należytym stanie technicznym i są tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi. Wszystkie zewnętrzne otwory w ścianach, sufitach i podłogach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich pokonanie bez włamania. 2) Drzwi zewnętrzne prowadzące do domu jednorodzinnego lub mieszkania są zamknięte na: a) co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub b) co najmniej jeden zamek wielopunktowy zamontowany fabrycznie w atestowanych drzwiach przeciwwłamaniowych lub c) co najmniej jeden atestowany zamek mechaniczno-elektroniczny. 3) Drzwi zewnętrzne oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza, przez otwór wybity w szybie. Wymóg ten nie dotyczy drzwi balkonowych i tarasowych. 4) Drzwi zewnętrzne prowadzące do pomieszczeń przynależnych są zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub inny atestowany system zabezpieczenia przeciwwłamaniowego. Przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych od wewnątrz. Jeżeli jednak pomieszczenia przynależne połączone są z ubezpieczonym domem jednorodzinnym lub mieszkaniem, obowiązują takie same wymogi zabezpieczenia, jak dla domu jednorodzinnego lub mieszkania. W przypadku gdy garaż zamknięty jest drzwiami garażowymi sterowanymi elektronicznie, wyposażonymi w oryginalny, zamontowany fabrycznie zamek, uznaje się takie zabezpieczenie za wystarczające. 5) Klucze oryginalne i zapasowe znajdują się wyłącznie w posiadaniu Ubezpieczającego lub osób przez niego uprawnionych do ich przechowywania. W razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także zapasowych) lub uzyskania do nich dostępu przez osobę nieupoważnioną, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki na swój koszt. 6) Jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny, mieszkanie lub pomieszczenie przynależne są połączone drzwiami, oknem lub innym otworem z pomieszczeniem nie ubezpieczonym w Towarzystwie, otwory te muszą być zabezpieczone w sposób opisany w punktach powyższych 7) Sprzęt wędkarski przechowywany w pojeździe powinien być zabezpieczony w następujący sposób: a) pojazd powinien być wyposażony w twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja), b) pojazd po zaparkowaniu powinien zostać prawidłowo zamknięty na zamek, powinny zostać uruchomione urządzenia antywłamaniowe, wszystkie okna i inne otwory pozwalające na dostęp do wnętrza pojazdu powinny zostać prawidłowo zamknięte, c) sprzęt powinien być zamknięty w bagażniku lub innym schowku i nie powinien być widoczny z zewnątrz pojazdu. 2. Towarzystwo, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka (np., gdy ubezpieczone mienie jest szczególnie narażone na szkodę ze względu na lokalizację domu jednorodzinnego/mieszkania, okresowe zamieszkiwanie, wartość i rodzaj posiadanego mienia), może uzależnić objęcie ochroną mienia od spełnienia dodatkowych lub odmiennych warunków zabezpieczenia mienia. 9 (wyłączenia odpowiedzialności) 1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych bez dokonania włamania (tzw. kradzież zwykła) oraz polegających na zaginięciu mienia w niewyjaśnionych okolicznościach,

4 2) w mieniu znajdującym się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach lub pomieszczeniach przynależnych zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami określonymi w 8, jeśli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, 3) w sprzęcie wędkarskim znajdującym się na tarasie, balkonie, klatce schodowej lub korytarzu, niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń, 4) w mieniu znajdującym się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu zamkniętym i nie użytkowanym przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony do Towarzystwa i w porozumieniu z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono dodatkowe środki zabezpieczenia mienia, 5) w przedmiotach służących prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. 10 (zakres ubezpieczenia) V. UBEZPIECZENIE MIENIA OD DEWASTACJI 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji mienia, objętego ochroną w ramach ubezpieczenia podstawowego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 11 (wyłączenia odpowiedzialności) Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na: 1) stłuczeniu, uszkodzeniu lub pęknięciu szyb i elementów szklanych, 2) uszkodzeniu w wyniku pomalowania (graffiti) oraz zanieczyszczenia farbą. VI. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 12 (zakres ubezpieczenia) 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w związku z amatorskim połowem ryb odbywającym się zgodnie z obowiązującym na danym łowisku regulaminem, a także udziałem w szkoleniach, konkursach i zawodach wędkarskich oraz posiadanym sprzętem wędkarskim z wyłączeniem wszelkich jednostek pływających. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wynikające z ryzyk określonych w ust 1, spowodowane przez dziecko do lat 14 nie posiadające karty wędkarskiej oraz szkody spowodowane przez osoby małoletnie po 14 roku życia posiadające własne karty wędkarskie, które przebywały na łowisku pod opieką Ubezpieczonego. 13 (wyłączenia odpowiedzialności) 1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) wyrządzonych osobom bliskim Ubezpieczonego z wyłączeniem osób bliskich, które są wędkarzami (osoba fizyczna, posiadająca ważną kartę wędkarską oraz ważne zezwolenia (o ile są wymagane) do łowienia na danym akwenie), 2) wynikających z rozszerzenia w drodze umowy lub innych ustaleń zakresu ustawowej odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem, 3) wynikłych z posiadania, użytkowania lub prowadzenia pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 4) wynikłych z użytkowania jakichkolwiek statków powietrznych lub urządzeń latających, statków lub urządzeń pływających z napędem silnikowym, 5) wynikłych z posiadania, składowania lub użycia broni palnej, materiałów wybuchowych, żrących lub trujących, 6) polegających na zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, 7) wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń, 8) polegających na wystąpieniu strat finansowych nie związanych ze szkodą w mieniu ani na osobie, 9) związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych, 10) polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie gotówki i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, biżuterii, monet, znaczków filatelistycznych, dzieł sztuki, wszelkiego rodzaju dokumentów, 11) wyrządzonych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, 12) spowodowanych posiadaniem lub użytkowaniem psów następujących ras (także bez rodowodu): amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski oraz mieszańców tych ras, jak również psów wymienionych w aktach zmieniających Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U ), 13) wyrządzonych w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, 14) powstałych w wyniku kłusownictwa, 15) wynikających z niezastosowania obowiązujących przepisów prawnych oraz regulaminów związanych z przekroczeniem limitów połowowych, łowieniem ryb w okresach ochronnych, brakiem rejestracji sprzętu pływającego, łowieniem w odległości mniejszej niż 50 m od narzędzi połowowych oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych, 16) wynikających z posiadania i użytkowania jednostek pływających, w tym łodzi wędkarskich, 17) powstałych na skutek powolnego działania czynników atmosferycznych, chemicznych, termicznych lub innych podobnie działających (np. gaz, para, woda ociekowa), 18) powstałych podczas uprawiania narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego i/lub holowania drobnego sprzętu pływającego, zarówno w odniesieniu do osób i rzeczy holowanych, jak i w odniesieniu do odpowiedzialności osób i rzeczy holowanych wobec osób trzecich, 19) wynikłych z pływania w warunkach zalodzenia, 20) powstałych w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego przez Ubezpieczonego lub przez osoby bliskie, za których czyny Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z mocy prawa, 21) powstałych wskutek użytkowania domu jednorodzinnego, mieszkania, budowli, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych, 22) powstałych w związku uprawianiem sportu (nie dotyczy dyscyplin wędkarskich), w tym zawodowego lub wyczynowego uprawiania sportu, 23) powstałych w związku używaniem roweru lub wózka inwalidzkiego, 24) spowodowanych przez zwierzęta domowe, zwierzęta tropikalne, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych. 2. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem. VII. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 14 (zakres ubezpieczenia) Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w czasie amatorskiego połowu ryb lub w czasie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach wędkarskich, w drodze do i z łowiska, szkolenia, konkursu, zawodów wędkarskich, która nastąpiła nie później niż przed upływem 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, 2) śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lubi udaru mózgu, zaistniałego w czasie amatorskiego połowu ryb lub w czasie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach wędkarskich, w drodze do i z łowiska, szkolenia, konkursu, zawodów wędkarskich; odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona, gdy śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, jest następstwem chorób zdiagnozowanych przez lekarza, leczonych lub których objawy występowały w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia, 3) trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w czasie amatorskiego połowu ryb lub w czasie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach wędkarskich, w drodze do i z łowiska, szkolenia, konkursu, zawodów wędkarskich, 4) koszty akcji ratowniczej, dla zdarzeń zaistniałych w czasie amatorskiego połowu ryb. 15 (wyłączenia odpowiedzialności) 1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek: 1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub czynu, który zgodnie z prawem kwalifikowany jest jako przestępstwo, choćby jego popełnienie, wskutek śmierci Ubezpieczonego, nie zostało stwierdzone wyrokiem sądowym, 2) uczestniczenia Ubezpieczonego w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej, 3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa, 4) samookaleczenia się Ubezpieczonego, 5) uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, 6) działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków

5 zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza, 7) działania Ubezpieczonego w stanie lub warunkach choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub choroby układu nerwowego, 8) poddania się Ubezpieczonego zabiegom o charakterze paramedycznym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych, 9) niewłaściwego leczenia lub niewłaściwie wykonanych zabiegów leczniczych, chyba że leczenie lub zabiegi zostały wykonane zgodnie ze wskazaniem lekarskim w związku z leczeniem skutków nieszczęśliwego wypadku, 10) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu (dla oceny, czy kierujący posiada uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu, miarodajne jest prawo obowiązujące w kraju w którym doszło do wypadku, a gdy w tym zakresie brak jest uregulowań lub istniejące uregulowania są mniej restrykcyjne niż prawo polskie - zastosowanie znajduje prawo polskie) bądź w stanie nietrzeźwości (gdy procent alkoholu we krwi przekracza dopuszczalne normy ustalone dla kierowców pojazdów mechanicznych, obowiązujące w kraju, w którym doszło do wypadku), pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 11) przewozu lotniczego wykonywanego przez przewoźnika nie należącego do IATA (Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych), 12) w wyniku połowu na zamarzniętych zbiornikach wodnych, 13) w trakcie połowu na niesprawnej jednostce pływającej 14) w miejscu niedozwolonym do połowu, 15) w trakcie połowu bez stosownych uprawnień oraz bez zezwoleń do połowu na dany akwen, 16) w trakcie połowów morskich z użyciem jednostki pływającej. 2. Odpowiedzialność Towarzystwa nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne. VIII. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 16 (suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna) 1. Suma ubezpieczenia mienia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Sumę ubezpieczenia określa się dla sprzętu wędkarskiego: 1) starszego niż 5 lat wg wartości rzeczywistej, 2) nie starszego niż 5 lat wg wartości odtworzeniowej. 3. Suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na każdą z osób objętych ubezpieczeniem. 5. Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszkodowania/ świadczenia. 6. Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna może zostać podwyższona w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Towarzystwa pod warunkiem opłaty dodatkowej składki ustalonej przez Towarzystwo proporcjonalnie do czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 7. Podwyższona suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa od dnia wskazanego w dokumencie potwierdzającym podwyższenie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej. 8. Wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia i dla jednego Ubezpieczonego wynosi: Wariant I II III Suma gwarancyjna ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. Wysokość sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków jest zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia i dla jednego Ubezpieczonego wynosi: Wariant I II III Suma ubezpieczenia 6.000,00 zł ,00 zł ,00 zł 10. Wysokość sumy ubezpieczenia sprzętu wędkarskiego od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem, rozboju i dewastacji jest zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi: Wariant I II III Pożar i inne zdarzenia losowe Suma ubezpieczenia 3.000,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł Kradzież z włamaniem, rozbój, dewastacja Suma ubezpieczenia 3.000,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł 17 (składka ubezpieczeniowa) 1. Składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniu sprzętu wędkarskiego od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem, rozboju i dewastacji określono zgodnie z zasadami matematyki aktuarialnej, w zależności od stopnia ryzyka jakie poniesie Towarzystwo po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej oraz kosztów zawarcia i obsługi ubezpieczenia. Wysokość składki w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń jest zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi: Wariant I II III Odpowiedzialność cywilna Składka 8,00 zł 9,00 zł 11,00 zł Następstwa nieszczęśliwych wypadków Składka 14,00 zł 27,00 zł 35,00 zł Pożar i inne zdarzenia losowe Składka 6 zł 12 zł 30 zł Kradzież z włamaniem, rozbój, dewastacja Składka 3 zł 6 zł 15 zł 2. Ubezpieczający opłaca składkę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. 3. Składkę opłaca się przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa. 4. Za dzień zapłaty składki uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu lub złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Towarzystwa, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków pozwalająca na zrealizowanie zlecenia; w odmiennym przypadku za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pełnej kwoty składki na rachunek Towarzystwa. 5. Przy zmianie warunków umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, powodującej konieczność opłacenia dodatkowej składki (lub zwrotu składki), składkę tę przelicza się według taryfy składek obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, proporcjonalnie do pozostałego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Składka dodatkowa jest płatna jednorazowo. 6. W przypadku ustania ochrony ubezpieczeniowej przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, Towarzystwo na wniosek Ubezpieczającego, dokona zwrotu części składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 18 (zawarcie umowy ubezpieczenia) 1. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest złożenie przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 2. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą akceptacji przez Towarzystwo wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, chyba że strony umówią się inaczej. 3. Umowa ubezpieczenia jest zawierana za pośrednictwem Internetu. 4. Wniosek Ubezpieczającego zaakceptowany przez Towarzystwo stanowi dokument ubezpieczenia. 5. Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego od treści złożonej przez niego oferty, Towarzystwo zobowiązane jest zwrócić na to Ubezpieczającemu uwagę na piśmie przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając mu co najmniej siedmiodniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku przez Towarzystwo, zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. 6. W przypadku braku sprzeciwu Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 5, uważa się, że umowa doszła do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia, od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

6 7. W przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5, uważa się że umowa ubezpieczenia nie doszła do skutku, a odpowiedzialność Towarzystwa nie rozpoczęła się, chyba że strony dojdą do porozumienia co do warunków umowy ubezpieczenia. W przypadku nie dojścia do skutku umowy ubezpieczenia, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu dokonane wpłaty na poczet składek ubezpieczeniowych. 8. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok. 19 (czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa) 1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki chyba, że w umowie ubezpieczenia określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności. 2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Towarzystwa. 3. W razie przeniesienia praw, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony, za zgodą Towarzystwa, umówiły się inaczej. Pomimo przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 4. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się: 1) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego w trybie określonym w 20 ust.1, 2) z upływem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 3) z dniem rozwiązania umowy w trybie określonym w 20 ust.7, 4) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, 5) z dniem śmierci Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - wobec danego Ubezpieczonego, 6) z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia nie zostały przeniesione prawa z umowy ubezpieczenia, 7) w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań/ świadczenia lub świadczeń, 20 (odstąpienie, wypowiedzenie umowy i inne przypadki rozwiązania umowy) 1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu przez Towarzystwo dokumentu ubezpieczenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia; odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku opłacenia składki w niepełnej wysokości, Towarzystwo wezwie Ubezpieczającego do zapłaty tej składki lub jej brakującej części, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin 7 dni. W wezwaniu do zapłaty Towarzystwo powiadomi Ubezpieczającego o skutkach, o których mowa w ust Jeżeli brakująca część składki nie zostaną opłacone w dodatkowym terminie wskazanym w ust.2, umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego ze skutkiem na ostatni dzień dodatkowego terminu wskazanego w ust.2. W przypadku uiszczenia jedynie części składki, Towarzystwo zwróci część składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres, w którym nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej. 4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do oględzin ubezpieczonego mienia po zawarciu umowy ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku oględzin ujawnią się okoliczności, co do których Ubezpieczający podał nieprawdę lub zataił prawdę w chwili składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Towarzystwo zwróci część składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres, w którym nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej. 5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak, niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania, druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 6. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres trwania odpowiedzialności Towarzystwa. 7. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Towarzystwa, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana ze skutkiem na dzień doręczenia Towarzystwu wniosku o wcześniejsze zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. 21 (obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia) 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszelkie znane mu okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Towarzystwo umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust.1 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust.1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 22 (obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia) 1. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są zgłaszać na piśmie do wiadomości Towarzystwa wszelkie zmiany okoliczności o jakich mowa w 21 ust Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust.1 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia postanowień ust.1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 3. Ubezpieczający i Ubezpieczony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obowiązani są: 1) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonaniu nadzoru technicznego nad tymi urządzeniami oraz przepisów z zakresu prawa budowlanego a także przepisów dotyczących połowów oraz regulaminów łowisk, 2) dbać o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania); wszelkie inwestycje i przeróbki niezbędne, w ocenie rzeczoznawców lub w świetle obowiązujących przepisów, dla właściwej konserwacji i prawidłowego działania przewodów i urządzeń, powinny być wykonane niezwłocznie; Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązany jest także w terminie zastosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia przed mrozem przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody, 3) prawidłowo zabezpieczyć mienie zgodnie z wymogami określonymi w Niedopełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków podanych w ust.3 pkt. 1-3 z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, jeżeli uchybienie tym obowiązkom pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z zajściem wypadku ubezpieczeniowego, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Towarzystwa. 23 (obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego) 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 2. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust.1, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 3. Ponadto do obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego należy: 1) nie później niż w terminie 3 dni od daty zajścia szkody lub uzyskania o niej wiadomości, zawiadomić Towarzystwo, podając rodzaj i przedmiot szkody oraz okoliczności jej powstania, 2) zawiadomić policję o każdym przypadku, którego okoliczności mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa w terminie 24 godzin od powzięcia wiadomości o popełnieniu przestępstwa, 3) zawiadomić administrację budynku o każdym przypadku zalania w terminie 3 dni od daty zajścia szkody lub uzyskania o niej wiadomości, 4) pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Towarzystwa, chyba że zmiana jest niezbędna dla zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie i dla zmniejszenia szkody bądź dla ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, 5) podjąć współpracę z Towarzystwem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiarów, 6) stosować się do zaleceń Towarzystwa, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i pełnomocnictw, 7) umożliwić Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności roszczenia oraz udzielić w tym celu niezbędnej pomocy i wyjaśnień,

7 8) w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Towarzystwa o wypadku ubezpieczeniowym złożyć wykaz utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia z podaniem ich ilości, wartości i roku nabycia wraz z dokumentami uzasadniającymi roszczenie (w tym - dla przedmiotów, których wartość jednostkowa przekracza kwotę zł - dokument zakupu), 9) przedstawić w ustalonym terminie i formie rachunek szkody (roszczenie), 10) zabezpieczyć prawa regresowe, 11) przedłożyć Towarzystwu następujące dokumenty: - kartę wędkarską, - pozwolenie na połów. 4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust.3 pkt 1 Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 5. W razie uzyskania informacji o mieniu skradzionym lub zrabowanym, Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym policję i Towarzystwo oraz uczestniczyć w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty lub mienie po wypłacie odszkodowania, obowiązany jest zwrócić Towarzystwu wypłacone odszkodowanie za te przedmioty albo przenieść prawa do tych przedmiotów na rzecz Towarzystwa. 6. Niedopełnienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązków przewidzianych w ust.3 pkt 2-10 lub ust.5 może skutkować odmową wypłaty odszkodowania w całości lub części, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru lub wysokości odszkodowania. 7. Towarzystwo nie może zastosować konsekwencji, o jakich mowa w ust.6, w przypadku naruszenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust.3 pkt 4, jeżeli w terminie 7 dni od daty powiadomienia o szkodzie nie zostały podjęte czynności likwidacyjne. 8. Przy roszczeniu o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczający/ Ubezpieczony lub osoba uprawniona do świadczenia ubezpieczeniowego winna przedłożyć Towarzystwu następujące dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia: 1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego: a) dokumentację potwierdzającą zajście nieszczęśliwego wypadku, b) dokumentację medyczną potwierdzającą rodzaj doznanego uszczerbku na zdrowiu, c) na pisemny wniosek Towarzystwa - orzeczenie lekarskie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji, d) własny dokument tożsamości, 2) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku: a) dokumentację potwierdzającą zajście nieszczęśliwego wypadku, b) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, c) kartę zgonu z podaną przyczyną zgonu lub protokół sekcyjny lub inny dokument medyczny wydany przez lekarza, określający przyczynę zgonu, d) własny dokument tożsamości. 3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu: a) zgłoszenie roszczenia na formularzu Towarzystwa, b) dokumentację potwierdzającą zajście nieszczęśliwego wypadku, c) skrócony odpis aktu zgonu, dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie zawału serca lub udaru mózgu, d) własny dokument tożsamości. 9. W przypadku śmierci, która nastąpiła za granicą, uposażony lub inna osoba występująca z roszczeniem, winna przedłożyć wraz z dokumentami, o których mowa w ust.8, dokumenty dotyczące śmierci Ubezpieczonego, wystawione za granicą przez uprawnione podmioty, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 24 (obowiązki Towarzystwa) 1. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie Towarzystwo informuje o tym fakcie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, o ile nie są osobami występującymi z zawiadomieniem oraz informuje w formie pisemnej lub drogą elektroniczną osobę występującą z roszczeniem wypłaty odszkodowania o wykazie dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. 2. Towarzystwo udostępnia na wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości odszkodowania. Osobom tym przysługuje prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów szkodowych. 25 (sposób ustalania rozmiarów szkody i wysokości odszkodowania) 1. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej. 2. Wysokość szkody w mieniu ustala się dla sprzętu wędkarskiego według kosztów odtworzenia, jeżeli okres użytkowania w dniu zawarcia umowy nie przekracza 5 lat, w pozostałych przypadkach według wartości rzeczywistej. 3. Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży. 4. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się: 1) wartości naukowej, zabytkowej, kolekcjonerskiej, pamiątkowej, estetycznej, 2) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody lub powietrza oraz rekultywację gruntów, 3) podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT. 5. Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu. 6. Towarzystwu przysługuje prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 7. Jeżeli Towarzystwo wypłaciło odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu mienia, a przy następnej szkodzie obejmującej to samo mienie zostanie stwierdzone, iż Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie dokonał naprawy uszkodzeń, to odszkodowanie przysługujące z tytułu tej szkody zmniejsza się o uprzednio wypłaconą kwotę. 26 (ustalanie wysokości świadczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, osoba uprawniona do świadczenia) 1. Wysokość świadczenia ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a zdarzeniem objętym odpowiedzialnością Towarzystwa. 2. Wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu ustalana jest na podstawie dokumentacji medycznej, w uzasadnionych przypadkach po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, nie później niż po 18 miesiącach licząc od daty wypadku, w kwocie odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim został ustalony uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego na podstawie poniższej tabeli: Stopień uszczerbku Lp. Rodzaj uszkodzenia ciała na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY, TWARZY, NARZĄDU WZROKU, NARZĄDU SŁUCHU, NARZĄDU MOWY 1 Wstrząśnienie mózgu 10 % 2 Stłuczenie mózgu 25 % 3 Pęknięcie kości czaszki 10 % 4 Złamanie kości twarzy (szczęki, kości jarzmowej) 15 % 5 Utrata szczęki 40 % 6 Utrata żuchwy 50 % 7 Złamanie żuchwy 10 % 8 Utrata zębów stałych - siekacze i kły (za każdy ząb) 3 % 9 Utrata zębów stałych - pozostałe zęby (za każdy ząb) 1 % 10 Utrata nosa (łącznie z kośćmi nosa) 30 % 11 Złamanie kości nosa 5 % 12 Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100 % 13 Utrata wzroku w jednym oku 40 % 14 Uszkodzenie gałki ocznej lub odwarstwienie siatkówki 10 % 15 Utrata małżowiny usznej 15 % 16 Całkowita obustronna utrata słuchu 50 % 17 Jednostronna utrata słuchu 20 % 18 Ubytek podniebienia 25 % 19 Częściowy ubytek języka 15 % 20 Całkowita utrata mowy / języka 50 % USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY, PRZEŁYKU 21 Złamanie kręgosłupa szyjnego ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości 30 % 22 Uszkodzenie krtani z zaburzeniami głosu 30 % 23 Uszkodzenie tchawicy 30 %

8 24 Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu 30 % USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ, TUŁOWIA, NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH 25 Złamanie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości (z wyłączeniem kości ogonowej) 30 % 26 Złamanie łopatki 10 % 27 Złamanie obojczyka 10 % 28 Złamanie mostka 10 % 29 Złamanie żebra (za każde żebro) 3 % 30 Złamanie kości tworzących miednicę 15 % 31 Złamanie dna panewki 20 % 32 Utrata gruczołu piersiowego 25 % 33 Całkowita utrata płuca 30 % 34 Uszkodzenie płuc z niewydolnością oddechową 20 % 35 Przepukliny urazowe 10 % 36 Całkowita utrata żołądka 30 % 37 Uszkodzenie żołądka lub jelit z zaburzeniami trawienia 20 % 38 Przetoki jelitowe 50 % 39 Uszkodzenie zwieracza odbytu 60 % 40 Utrata śledziony 20 % 41 Uszkodzenie wątroby lub dróg żółciowych z zaburzeniami czynności 40 % 42 Uszkodzenie trzustki z zaburzeniami czynności 35 % 43 Utrata nerki 35 % 44 Uszkodzenie moczowodu 20 % 45 Uszkodzenie pęcherza 15 % 46 Uszkodzenie cewki moczowej 30 % 47 Utrata macicy 20 % 48 Utrata jajnika lub jądra 20 % 49 Utrata obu jajników lub obu jąder 40 % 50 Utrata prącia 40 % 51 Uszkodzenie krocza 10 % USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ 52 Utrata kończyny górnej na wysokości ramienia 70 % 53 Utrata kończyny górnej powyżej stawu łokciowego 60 % 54 Utrata kończyny górnej na wysokości przedramienia 50 % 55 Utrata kończyny górnej na wysokości nadgarstka 40 % 56 Utrata kciuka (w przypadku utraty częściowej - 1/2 20 % 57 wartości Utrata palca za każdy wskazującego paliczek) (w przypadku utraty 9 % 58 częściowej Utrata palca - dłoni 1/3 wartości od III do za V każdy (za każdy paliczek) palec, w 6 % 59 przypadku Złamanie nasady utraty częściowej bliższej kości - 1/3 ramiennej wartości za każdy 12 % 60 paliczek) Złamanie trzonu kości ramiennej 10 % 61 Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości 15 % ramiennej lub nasady bliższej kości promieniowej lub nasady bliższej kości łokciowej 62 Zwichnięcie stawu barkowego 10 % 63 Skręcenie stawu barkowego 5 % 64 Złamanie trzonu kości łokciowej lub trzonu kości 10 % 65 promieniowej Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości 10 % 66 łokciowej Złamanie lub (śródstawowe) nasady dalszej nasad kości dalszych promieniowej kości 12% 67 promieniowej Zwichnięcie stawu i kości łokciowego łokciowej (obu kości 12% 68 przedramienia) Skręcenie stawu łokciowego 6% 69 Złamanie kości nadgarstka i śródręcza 10 % 70 Złamanie w obrębie kciuka 6 % 71 Złamanie palca wskazującego 3 % 72 Złamanie w obrębie palców od III do V ręki (za każdy 2 % palec) USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ 73 Utrata kończyny dolnej na wysokości powyżej połowy 80 % 74 uda Utrata kończyny dolnej do wysokości połowy uda 70 % 75 Utrata kończyny dolnej na wysokości poniżej kolana 60 % 76 Utrata kończyny dolnej na wysokości do połowy łydki 50 % 77 Utrata stopy 40 % 78 Utrata palucha (w przypadku utraty częściowej - 1/2 12 % 79 wartości Utrata palców za każdy stopy paliczek) od II do V (za każdy palec, w 6 % 80 przypadku Zwichnięcie utraty stawu częściowej biodrowego - 1/3 wartości za każdy 20 % 81 paliczek) Skręcenie stawu biodrowego 10 % 82 Złamanie kości udowej 25 % 83 Pęknięcie rzepki 20 % 84 Zwichnięcie stawu kolanowego 15 % 85 Skręcenie stawu kolanowego 7,5 % 86 Złamanie kości piszczelowej 10 % 87 Złamanie kości strzałki 5 % 88 Złamanie kości piszczelowej i kości strzałki (obu kości podudzia) 15 % 89 Złamanie kości piętowej 15 % 90 Złamanie kości skokowej 15 % 91 Zwichnięcie w stawach skokowych 5 % 92 Skręcenie w stawach skokowych 2,5 % 93 Złamanie kości stępu 10 % 94 Złamanie kości śródstopia 5 % 95 Złamanie palucha 3 % 96 Złamanie palców stopy od II do V (za każdy palec) 1 % USZKODZENIA UKŁADU NERWOWEGO POTWIERDZONE WYNIKAMI BADANIA NEUROLOGICZNEGO 97 Uszkodzenie rdzenia kręgowego z całkowitym 100 % porażeniem czterech kończyn 98 Porażenie całkowite obu kończyn górnych bez 90 % porażenia kończyn dolnych 99 Niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia kończyn górnych 80 % 100 Uszkodzenie nerwów splotu barkowego 20 % 101 Uszkodzenie nerwów splotu lędźwiowo-krzyżowego 20 % 102 Uszkodzenie pozostałych nerwów obwodowych 10 % kończyn górnych 103 Uszkodzenie pozostałych nerwów obwodowych 10 % kończyn dolnych 104 Zaburzenia zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów 30 % 105 Padaczka 50 % 106 Jednostronne uszkodzenie nerwu twarzowego 30 % 107 Dwustronne uszkodzenie nerwu twarzowego 60 % 108 Zaburzenia mowy - afazja 50 % USZKODZENIA POWŁOK CIAŁA 109 Uszkodzenia powłok twarzy pozostawiające trwałe blizny lub ubytki 110 Oparzenie II stopnia rozległość max do 30 % całej powierzchni ciała ( za każdy 1%) 111 Oparzenie III stopnia rozległość max do 40% całej powierzchni ciała ( za każdy 1%) 8 % 1 % 2 % 112 Oparzenie dróg oddechowych (leczone w szpitalu) 25 % Za uszczerbek na zdrowiu polegający na pęknięciu kości, przyznawane jest świadczenie tej samej wysokości co za uszczerbek polegający na złamaniu tych kości. 3. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje były już upośledzone przed wypadkiem wskutek choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w następstwie innego zdarzenia, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu po wypadku, a stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym przed wypadkiem. 4. Suma świadczeń wypłacanych z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, w związku z jednym nieszczęśliwym wypadkiem, nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest Ubezpieczonemu.

9 5. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacane są osobie uprawnionej do wysokości określonych poniżej limitów: Wariant I Wariant II Wariant III świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł świadczenie z tytułu śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 3.000,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł 6. W przypadku wcześniejszej wypłaty świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, świadczenie z tytułu śmierci w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku zostanie pomniejszone o kwotę wcześniej wypłaconego świadczenia. 7. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu uszczerbku na zdrowiu z przyczyn związanych z wypadkiem, ale nie pobrał należnego świadczenia, wówczas uprawnionemu wypłaca się wyłącznie świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 8. Ubezpieczony może wskazać imiennie jednego lub więcej uposażonych do otrzymania świadczenia w przypadku jego śmierci. Wskazanie uposażonego może nastąpić zarówno przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie jej trwania. 9. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia zmienić lub odwołać uposażonego. Zmiana lub odwołanie uposażonego następuje w momencie wpłynięcia tego zawiadomienia do Towarzystwa. 10. Jeżeli zostało wskazanych kilku uposażonych, a nie oznaczono ich udziału w kwocie świadczenia, uważa się, że ich udziały są równe. 11. Wskazanie uposażonego staje się bezskuteczne, jeżeli uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci. 12. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma imiennie wyznaczonego uposażonego, świadczenie ubezpieczeniowe otrzymują wskazane poniżej osoby, w następującej kolejności: 1) małżonek Ubezpieczonego, 2) inni spadkobiercy zmarłego, jeżeli Ubezpieczony w dniu śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim lub małżonek nie żyje lub nie jest uprawniony do świadczenia (świadczenie wypłacane jest w równych częściach, po przedłożeniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z klauzulą prawomocności bądź zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia). 13. W razie braku uposażonego lub osoby wymienionej w ust.12, z przysługującego świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo wypłaca, w granicach sumy ubezpieczenia, w pierwszym rzędzie udowodnione oryginałami rachunków koszty pogrzebu osobie, która te koszty poniosła. 14. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia koszty akcji ratowniczej są wypłacane do wysokości określonych poniżej limitów: Wariant I Wariant II Wariant III 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł 27 (ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa) 1. Wprowadza się udział własny Ubezpieczającego w przypadku szkód powstałych wskutek powodzi w wysokości 20 % wysokości szkody. 2. W granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie dla poszczególnych grup mienia odszkodowanie obejmuje: 1) utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w następstwie zdarzeń losowych wymienionych w umowie ubezpieczenia, w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, 2) koszty wynikłe z użycia dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 3) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach do 5% rozmiaru szkody. 3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od odszkodowania, Towarzystwo pokrywa: 1) niezbędne koszty obrony sądowej i pozasądowej, prowadzonej na polecenie Towarzystwa lub za jego zgodą, w związku z wniesionym przez osobę trzecią roszczeniem o odszkodowanie, 2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Towarzystwo lub Ubezpieczającego, Ubezpieczonego za zgodą Towarzystwa dla ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody. 28 (udział rzeczoznawców) 1. Każda ze stron umowy może uzgodnić w umowie lub żądać w procesie likwidacji szkody, aby okoliczności powstania szkody, jej rozmiar lub wysokość zostały ustalone przez rzeczoznawców. 2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców, strony w drodze porozumienia mogą powołać dodatkowego rzeczoznawcę, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i oceny stanu faktycznego, wydaje dodatkową opinię. 3. Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty trzeciego rzeczoznawcy ponoszą obie strony po połowie. 4. Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego z obowiązków, o których mowa w (wypłata odszkodowania/świadczenia) 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uposażonego, o ile nie są osobami występującymi z zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania/świadczenia, a także informuje, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, osobę występującą z roszczeniem, o wykazie dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. 2. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie/świadczenie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, na podstawie uznania roszczenia, w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości odszkodowania/świadczenia jest niemożliwe, odszkodowanie/ świadczenie to powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania/świadczenia wypłaca się w terminie przewidzianym w ust Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 nie zostanie wypłacone odszkodowanie/świadczenie, Towarzystwo zawiadamia osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części. 5. W ubezpieczeniu mienia, Towarzystwo wypłaca należne odszkodowanie Ubezpieczonemu posiadającemu odpowiedni tytuł prawny. 6. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed wypłatą odszkodowania/świadczenia, odszkodowanie/świadczenie wypłaca się spadkobiercom Ubezpieczonego. 30 (odwołanie od decyzji Towarzystwa) 1. Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania nie zgadza się ze stanowiskiem Towarzystwa co do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego wysokości, może w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, zwrócić się do Zarządu Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę stanowiska, co nie narusza uprawnień tej osoby do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 2. Zarząd Towarzystwa ustosunkuje się do odwołania, wysyłając pisemną odpowiedź w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania. 3. W zawiadomieniu o ograniczeniu wysokości odszkodowania lub odmowie jego wypłaty Towarzystwo pouczy zainteresowane osoby o trybie dochodzenia roszczeń. 31 (roszczenia regresowe) 1. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Towarzystwo do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Towarzystwo pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo przed roszczeniem Towarzystwa. 2. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Towarzystwu wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczenia, o którym mowa w ust. 1, dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczenia. 4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony, bez zgody Towarzystwa, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostało ujawnione po wypłacie odszkodowania, Towarzystwo może żądać od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zwrotu całości lub części odszkodowania.

10 32 (zasady korespondencji) IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wypowiedzenia, odstąpienia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Towarzystwa, Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania/świadczenia, powinny być kierowane na piśmie, pod rygorem nieważności, za pokwitowaniem przyjęcia lub przesyłane listem poleconym. 2. Towarzystwo, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są do powiadamiania się wzajemnie o zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby. 33 (przepisy zewnętrzne) 1. Wszelkie informacje związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, uzyskane przez strony zarówno w trakcie negocjacji zmierzających do podpisania umowy ubezpieczenia, jak i w trakcie realizacji tej umowy, objęte są tajemnicą i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami określonymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi SWU, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 34 (skargi, zażalenia i spory sądowe) 1. Zasady opisane w 30 ust. 1 i 2 stosowane są odpowiednio w odniesieniu do skarg i zażaleń składanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do odbioru odszkodowania w związku z umową ubezpieczenia. Skargi i zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Spory wynikające z umów ubezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 35 Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały uchwalone w dniu 05 maja 2014 roku przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 17 czerwca 2014 roku. Krzysztof Kosznik Wiceprezes Zarządu Katarzyna Bieranowska Członek Zarządu

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI LUB WYCHOWAWCÓW 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie - ubezpieczenie dla wędkarzy Na ryby Stan zgodny z SWU pakietu ubezpieczeń dla wędkarzy Na ryby uchwalonych przez Zarząd TUW

Informacja o produkcie - ubezpieczenie dla wędkarzy Na ryby Stan zgodny z SWU pakietu ubezpieczeń dla wędkarzy Na ryby uchwalonych przez Zarząd TUW Informacja o produkcie - ubezpieczenie dla wędkarzy Na ryby Stan zgodny z SWU pakietu ubezpieczeń dla wędkarzy Na ryby uchwalonych przez Zarząd TUW SKOK w dniu 23 listopada 2015 roku. 1. Przesłanki wypłaty

Bardziej szczegółowo

SKOK UBEZPIECZENIA SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 2 (definicje)

SKOK UBEZPIECZENIA SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 2 (definicje) SKOK UBEZPIECZENIA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22 t: 801 888 666, f: 58 550 97 31 e: tuw@skokubezpieczenia.pl www.skokubezpieczenia.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego

Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego Informacja o produkcie grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców Stan zgodny z ogólnymi warunkami grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli lub wychowawców

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT. Pakiet BASIC. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia psów i kotów PETSUPPORT Pakiet BASIC Postanowienia ogólne &1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Lynx Sp. z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OW/033/2 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - PL U S - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OW/033/2 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - PL U S - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - PL U S - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA)

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) Karta Produktu Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) UBEZPIECZONY/UBEZPIECZAJĄCY Karta Produktu Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM",

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA - PRYMUS -

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA - PRYMUS - OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA - PRYMUS - 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Dom - HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA z dn. 1 marca 2008 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Dom - HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA z dn. 1 marca 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Dom - HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA z dn. 1 marca 2008 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo