SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY"

Transkrypt

1 SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej SWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, zwane dalej "Towarzystwem", w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami posiadającymi zdolność do czynności prawnych, zwanymi dalej Ubezpieczającymi. 2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). W takiej sytuacji postanowienia niniejszych SWU stosuje się odpowiednio również do Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że roszczenie o zapłatę składki przysługuje wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu. 3. Za porozumieniem stron, do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia odmienne od ustalonych w niniejszych SWU. 4. W przypadku określonym w ust.3, Towarzystwo zobowiązane jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a treścią SWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku, Towarzystwo nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przepisu tego nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 2 (definicje) Przyjmuje się następujące znaczenie terminów użytych w niniejszych SWU: 1) akty terrorystyczne - wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa albo jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych, 2) budowla - obiekt budowlany o charakterze stałym nie będący budynkiem, położony na tej samej posesji co dom jednorodzinny, taki jak: ogrodzenie, mur, brama, studnia, wiata, śmietnik, chodnik, droga, oświetlenie, wodotrysk, basen, kort tenisowy, 3) budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 4) budynek gospodarczy: a) obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, położony na tej samej posesji co dom jednorodzinny, b) garaż znajdujący się w miejscu wskazanym we wniosku o ubezpieczenie, 5) deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, którego wystąpienie w miejscu szkody ustalane jest w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW na terenie obejmującym miejsce powstania szkody, fakt wystąpienia deszczu nawalnego ustala się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, 6) dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z wyłączeniem szkód spowodowanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby bliskie, 7) dom jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz stolarką okienną i drzwiową, 8) dym i sadza - produkt niepełnego spalania ciał stałych lub gazów, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy poprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających, 9) grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu, 10) huk ponaddźwiękowy - fala dźwiękowa (ciśnieniowa), spowodowana przez samolot przekraczający prędkość dźwięku, 11) huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek., ustalonej jest w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane huraganem wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia stwierdzono następstwa huraganu, 12) kradzież z włamaniem - dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia z pomieszczeń lub schowków w pomieszczeniach, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi, podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub wskutek rozboju, 13) kradzież zwykła - dokonanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia bez włamania i rozboju, 14) lawina - gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich, 15) mieszkanie - samodzielny lokal wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz stolarką okienną i drzwiową, stanowiący odrębną nieruchomość w budynkach wielomieszkaniowych, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych, 16) nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, w następstwie którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się: a) zawału serca, b) udaru mózgu, c) infekcji, d) innych chorób, w tym występujących nagle, 17) obsunięcie się ziemi: a) nie spowodowane działalnością ludzką, gwałtowne obniżenie poziomu gruntu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni pod powierzchnią gruntu, b) nie spowodowane działalnością ludzką osuwanie się ziemi na stokach, 18) osoby bliskie - małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, rodzice, ojczym, macocha, dzieci, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe, dziadkowie, wnuki, przysposobieni i przysposabiający, 19) osoby trzecie - wszystkie osoby nie będące stroną umowy ubezpieczenia, 20) dokument ubezpieczenia - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia między Ubezpieczającym a Towarzystwem, 21) pomieszczenia przynależne - piwnice, strychy, suszarnie, pralnie, komórki, garaże, zlokalizowane w obrębie tego samego budynku wielomieszkaniowego, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie, 22) posesja - stanowiąca integralną całość zabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź znajdująca się w posiadaniu tych osób na podstawie innego tytułu prawnego, 23) powódź - zalanie terenu w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących wskutek: a) nadmiernych opadów atmosferycznych, b) spływu wód po stokach lub zboczach, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia się zatorów wodnych, e) sztormu i podniesienia się morskich wód przybrzeżnych, 24) pożar - działanie ognia, który powstał poza przeznaczonym do tego celu paleniskiem lub przedostał się poza palenisko i rozprzestrzenił się o własnej sile, 25) przepięcie - gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej o napięciu wyższym od znamionowego dla danego urządzenia czy instalacji, powstały w wyniku wyładowań atmosferycznych, 26) rozbój - dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia: a) przy użyciu przemocy fizycznej lub realnej groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzeniu do stanu nieprzytomności lub bezbronności Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, osób bliskich lub osób, którym Ubezpieczający lub Ubezpieczony zlecił dozorowanie mienia, b) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych, będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, jeżeli sprawca został zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem sądu, 27) sporty wysokiego ryzyka - rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, nurkowanie przy użyciu aparatów gazowych, surfing, windsurfing, kitesurfing, sporty motorowe i motorowodne, sporty spadochronowe i balonowe, paralotniarstwo, szybownictwo oraz pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych, skoki bungee, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, sporty związane z użyciem broni, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, myślistwo, rugby, jazda konna, kolarstwo, jazda na nartach wodnych, narciarstwo zjazdowe, snowboard, bobsleje, saneczkarstwo, skoki narciarskie oraz inne sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie; za sporty wysokiego ryzyka uważa się również wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo udział w ekspedycjach, 28) szkoda (w ubezpieczeniu mienia) - strata materialna, wynikająca z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia wskutek wystąpienia co najmniej jednego zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, występującego niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczającego,

2 29) szkoda na osobie (w ubezpieczeniu OC) - śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści i zadośćuczynienie za krzywdę, 30) szkoda w mieniu (w ubezpieczeniu OC) - utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomej albo nieruchomości oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści, 31) śnieg - opad atmosferyczny, powodujący swym ciężarem uszkodzenie budynku lub budowli lub ich części albo przewrócenie się mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, 32) trzęsienie ziemi - spowodowany przyczyną naturalną wstrząs powierzchni ziemi, wynikający z zachodzenia procesów geologicznych lub geofizycznych pod powierzchnią ziemi, potwierdzony w oparciu o dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 33) uderzenie pioruna - bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie, 34) uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego, a także uderzenie części tego pojazdu lub przewożonego nim ładunku, nie należącego ani nie eksploatowanego przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, jego osoby bliskie, ani osoby, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 35) upadek drzewa - nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się rosnących drzew lub ich części na ubezpieczone mienie, 36) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie załogowego statku powietrznego lub innego obiektu latającego oraz upadek jego części lub przewożonego ładunku, 37) wartość odtworzeniowa - wartość ustalana w drodze indywidualnej wyceny, odpowiadająca cenie nabycia lub kosztom wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów jego montażu, 38) wartość rzeczywista - wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne, 39) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołana ich właściwością rozprzestrzeniania się, a także implozja polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 40) wyczynowe uprawianie sportu - udział w regularnych treningach, zawodach, obozach kondycyjnych, zgrupowaniach, w celu uzyskania maksymalnych wyników sportowych, 41) wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie powodujące wystąpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody, 42) zalanie: a) wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych, ogrzewczych lub technologicznych jeżeli zalanie nastąpiło w wyniku awarii tych urządzeń, czynności pomiarowokontrolnych, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, b) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, o ile zabezpieczenie połączenia nie należało do obowiązków Ubezpieczającego, c) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach wodociągowych lub kanalizacyjnych, pod warunkiem, że w chwili pozostawienia żaden płyn ani para nie wydostawały się z tych zaworów, d) zalanie wodą lub inną cieczą pochodzącą z urządzeń domowych, e) zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, f) zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, g) zalanie wodą ze stłuczonego akwarium, 43) zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego, 44) zamek wielopunktowy - zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach, 45) zamek wielozastawkowy - zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu, 46) akcja ratownicza - akcja prowadzona przez wyspecjalizowane służby w celu ratowania życia lub zdrowia, 47) sprzęt wędkarski stanowiący własność Ubezpieczonego podręczny sprzęt wędkarski, do którego zalicza się wędki wraz z osprzętem, kołowrotki, żyłki, błystki, haczyki, skrzynki i torby wędkarskie, a także podbieraki i podręczne siatki na ryby, służący do amatorskiego połowu ryb, a także wykorzystywany przez Ubezpieczonego do udziału w szkoleniach, konkursach i zawodach wędkarskich, 48) śmierć w następstwie udaru mózgu - śmierć w następstwie udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, udaru podpajęczynówkowego na skutek pęknięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego, 49) śmierć w następstwie zawału serca - śmierć w następstwie martwicy części mięśnia sercowego, spowodowanej niedokrwieniem, 50) Ubezpieczony - wędkarz, będący osobą fizyczną, posiadający ważną kartę wędkarską oraz ważne zezwolenia (o ile są wymagane) do łowienia na danym akwenie. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (przedmiot i zakres ubezpieczenia) 1. Umowa ubezpieczenia obejmuje łącznie następujące rodzaje ubezpieczeń: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pokrycie kosztów akcji ratowniczej z tym związanych, 3) ubezpieczenie sprzętu wędkarskiego od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rozboju oraz dewastacji. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko wypadki zaistniałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, gdzie przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznane przez Ubezpieczonego na terytorium całego świata w okresie ubezpieczenia. 4 (ogólne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności) 1. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) nie przekraczające 100,00 zł (niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), 2) wyrządzone: a) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego - przy czym w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie ma zastosowania wyłączenie rażącego niedbalstwa, b) umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, - chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 3) w mieniu lub na osobie, powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków), 4) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rozruchów, zamieszek, strajków, sabotażu, lokautów, niepokojów społecznych lub politycznych oraz aktów terroryzmu, 5) powstałe wskutek konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na podstawie decyzji podjętej przez uprawnione do tego władze, jak również spowodowane działaniami uprawnionych do tego władz, 6) powstałe wskutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, skażenia lub zanieczyszczenia opadami przemysłowymi, działania broni biologicznej lub chemicznej, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 7) powstałe wskutek oddziaływania azbestu i formaldehydu, 8) powstałe wskutek składowania odpadów, 9) powstałe wskutek powolnego, systematycznego zniszczenia ubezpieczonego mienia z powodu nieszczelności urządzeń sieci wodnokanalizacyjnej, grzewczej, niewłaściwej wentylacji, przenikania wód gruntowych, zagrzybienia lub przemarzania ścian, korozji, działania wysokiej temperatury, gazów, pary, osadów, ścieków oraz wywołane stałymi emisjami (hałasem, zapachem, wstrząsami), 10) powstałe wskutek normalnego zużycia lub starzenia się mienia w związku z jego eksploatacją, 11) powstałe wskutek utraty wartości naukowych, artystycznych, zabytkowych, kolekcjonerskich, estetycznych ubezpieczonego mienia, 12) powstałe w związku z budową, montażem, rozbudową, przebudową, prowadzeniem prac naprawczych, remontowych lub konserwacyjnych. III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 6 (zakres ubezpieczenia) 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: 1) pożaru, 2) uderzenia pioruna, 3) wybuchu,

3 4) upadku statku powietrznego, 5) huraganu, 6) powodzi, 7) deszczu nawalnego, 8) zalania, 9) gradu, 10) obsunięcia się ziemi, 11) dymu i sadzy, 12) upadku drzewa, 13) uderzenia pojazdu, 14) lawiny, 15) śniegu, 16) huku ponaddźwiękowego, 17) przepięcia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt wędkarski, którego właścicielem jest Ubezpieczony: 1) znajdujący się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, budynku gospodarczym, pomieszczeniu przynależnym, bądź innym pomieszczeniu określonym w umowie ubezpieczenia, 2) używany na łowisku w czasie amatorskiego połowu ryb zgodnie z obowiązującym regulaminem na łowiskach, a także wykorzystywany do udziału w szkoleniach, konkursach lub zawodach wędkarskich pod patronatem organizacji zrzeszającej wędkarzy. 6 (wyłączenia odpowiedzialności) 1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych: 1) w związku z prowadzeniem prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych, a także powstałych wskutek działania młotów pneumatycznych lub kafarów, 2) wskutek opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną był zły stan rynien, dachu lub niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe, okienne lub inne elementy budynku, za których utrzymanie lub konserwację odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony; jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest odpowiedzialny za utrzymanie lub konserwację w/w elementów, odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona również w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o istniejącym złym stanie technicznym w/w elementów i nie występował pisemnie do właściciela budynku lub administratora o ich usunięcie, 3) w wyniku załamania się dachu na skutek naporu śniegu, jeżeli konstrukcja budynku lub dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi, bądź wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem jego konserwacji lub jego nienależytym stanem technicznym, jeżeli za jego utrzymanie lub konserwację odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony, jeżeli Ubezpieczony nie jest odpowiedzialny za utrzymanie lub konserwację dachu odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona również w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o istniejących wadach/złym stanie technicznym i nie występował pisemnie do właściciela budynku lub administratora o ich usunięcie, 4) w wyniku osuwania lub zapadania się ziemi w następstwie zalania wodą wodociągową, 5) w mieniu znajdującym się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu zamkniętym i nie użytkowanym przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony do Towarzystwa i w porozumieniu z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono dodatkowe środki zabezpieczenia mienia, 6) w przedmiotach służących prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, 7) w wyniku katastrofy budowlanej nie będącej bezpośrednim następstwem ubezpieczonych zdarzeń losowych, 8) wskutek błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu, zaistniałych zarówno na etapie projektu jak i wykonawstwa, 9) powstałe wskutek szkód górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego (w tym tąpnięcia), 10) wskutek osuszania oraz zapadania lub obsunięcia ziemi w związku z osuszaniem, 11) w przedmiotach, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe, produkcyjne lub usługowe. IV. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I ROZBOJU 7 (zakres ubezpieczenia) 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: 1) kradzieży z włamaniem i rozboju, pod warunkiem powiadomienia o tych zdarzeniach policji; 2) dewastacji. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt wędkarski, którego właścicielem jest Ubezpieczony: 1) znajdujący się w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, budynku gospodarczym, pomieszczeniu przynależnym, bądź innym pomieszczeniu określonym w umowie ubezpieczenia, 2) używany na łowisku w czasie amatorskiego połowu ryb zgodnie z obowiązującym regulaminem na łowiskach, a także wykorzystywany do udziału w szkoleniach, konkursach lub zawodach wędkarskich pod patronatem organizacji zrzeszającej wędkarzy. 8 (wymagane zabezpieczenia) 1. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem, że ubezpieczone mienie, znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych, spełniających następujące minimalne wymagania: 1) Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do domu jednorodzinnego lub mieszkania oraz okna znajdują się w należytym stanie technicznym i są tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich wyłamanie lub wyważenie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi. Wszystkie zewnętrzne otwory w ścianach, sufitach i podłogach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich pokonanie bez włamania. 2) Drzwi zewnętrzne prowadzące do domu jednorodzinnego lub mieszkania są zamknięte na: a) co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub b) co najmniej jeden zamek wielopunktowy zamontowany fabrycznie w atestowanych drzwiach przeciwwłamaniowych lub c) co najmniej jeden atestowany zamek mechaniczno-elektroniczny. 3) Drzwi zewnętrzne oszklone nie mogą być zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza, przez otwór wybity w szybie. Wymóg ten nie dotyczy drzwi balkonowych i tarasowych. 4) Drzwi zewnętrzne prowadzące do pomieszczeń przynależnych są zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub inny atestowany system zabezpieczenia przeciwwłamaniowego. Przy drzwiach dwuskrzydłowych, jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych od wewnątrz. Jeżeli jednak pomieszczenia przynależne połączone są z ubezpieczonym domem jednorodzinnym lub mieszkaniem, obowiązują takie same wymogi zabezpieczenia, jak dla domu jednorodzinnego lub mieszkania. W przypadku gdy garaż zamknięty jest drzwiami garażowymi sterowanymi elektronicznie, wyposażonymi w oryginalny, zamontowany fabrycznie zamek, uznaje się takie zabezpieczenie za wystarczające. 5) Klucze oryginalne i zapasowe znajdują się wyłącznie w posiadaniu Ubezpieczającego lub osób przez niego uprawnionych do ich przechowywania. W razie zagubienia albo zaginięcia kluczy (także zapasowych) lub uzyskania do nich dostępu przez osobę nieupoważnioną, Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie zmienić zamki na swój koszt. 6) Jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny, mieszkanie lub pomieszczenie przynależne są połączone drzwiami, oknem lub innym otworem z pomieszczeniem nie ubezpieczonym w Towarzystwie, otwory te muszą być zabezpieczone w sposób opisany w punktach powyższych 7) Sprzęt wędkarski przechowywany w pojeździe powinien być zabezpieczony w następujący sposób: a) pojazd powinien być wyposażony w twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja), b) pojazd po zaparkowaniu powinien zostać prawidłowo zamknięty na zamek, powinny zostać uruchomione urządzenia antywłamaniowe, wszystkie okna i inne otwory pozwalające na dostęp do wnętrza pojazdu powinny zostać prawidłowo zamknięte, c) sprzęt powinien być zamknięty w bagażniku lub innym schowku i nie powinien być widoczny z zewnątrz pojazdu. 2. Towarzystwo, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka (np., gdy ubezpieczone mienie jest szczególnie narażone na szkodę ze względu na lokalizację domu jednorodzinnego/mieszkania, okresowe zamieszkiwanie, wartość i rodzaj posiadanego mienia), może uzależnić objęcie ochroną mienia od spełnienia dodatkowych lub odmiennych warunków zabezpieczenia mienia. 9 (wyłączenia odpowiedzialności) 1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powstałych bez dokonania włamania (tzw. kradzież zwykła) oraz polegających na zaginięciu mienia w niewyjaśnionych okolicznościach,

4 2) w mieniu znajdującym się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach lub pomieszczeniach przynależnych zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami określonymi w 8, jeśli miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, 3) w sprzęcie wędkarskim znajdującym się na tarasie, balkonie, klatce schodowej lub korytarzu, niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń, 4) w mieniu znajdującym się w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu zamkniętym i nie użytkowanym przez okres dłuższy niż 30 dni, chyba że fakt ten został zgłoszony do Towarzystwa i w porozumieniu z Ubezpieczającym na piśmie uzgodniono dodatkowe środki zabezpieczenia mienia, 5) w przedmiotach służących prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. 10 (zakres ubezpieczenia) V. UBEZPIECZENIE MIENIA OD DEWASTACJI 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji mienia, objętego ochroną w ramach ubezpieczenia podstawowego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia. 11 (wyłączenia odpowiedzialności) Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na: 1) stłuczeniu, uszkodzeniu lub pęknięciu szyb i elementów szklanych, 2) uszkodzeniu w wyniku pomalowania (graffiti) oraz zanieczyszczenia farbą. VI. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 12 (zakres ubezpieczenia) 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w związku z amatorskim połowem ryb odbywającym się zgodnie z obowiązującym na danym łowisku regulaminem, a także udziałem w szkoleniach, konkursach i zawodach wędkarskich oraz posiadanym sprzętem wędkarskim z wyłączeniem wszelkich jednostek pływających. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wynikające z ryzyk określonych w ust 1, spowodowane przez dziecko do lat 14 nie posiadające karty wędkarskiej oraz szkody spowodowane przez osoby małoletnie po 14 roku życia posiadające własne karty wędkarskie, które przebywały na łowisku pod opieką Ubezpieczonego. 13 (wyłączenia odpowiedzialności) 1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) wyrządzonych osobom bliskim Ubezpieczonego z wyłączeniem osób bliskich, które są wędkarzami (osoba fizyczna, posiadająca ważną kartę wędkarską oraz ważne zezwolenia (o ile są wymagane) do łowienia na danym akwenie), 2) wynikających z rozszerzenia w drodze umowy lub innych ustaleń zakresu ustawowej odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem, 3) wynikłych z posiadania, użytkowania lub prowadzenia pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 4) wynikłych z użytkowania jakichkolwiek statków powietrznych lub urządzeń latających, statków lub urządzeń pływających z napędem silnikowym, 5) wynikłych z posiadania, składowania lub użycia broni palnej, materiałów wybuchowych, żrących lub trujących, 6) polegających na zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, 7) wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń, 8) polegających na wystąpieniu strat finansowych nie związanych ze szkodą w mieniu ani na osobie, 9) związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych, 10) polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie gotówki i innych środków płatniczych, papierów wartościowych, biżuterii, monet, znaczków filatelistycznych, dzieł sztuki, wszelkiego rodzaju dokumentów, 11) wyrządzonych pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, 12) spowodowanych posiadaniem lub użytkowaniem psów następujących ras (także bez rodowodu): amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski oraz mieszańców tych ras, jak również psów wymienionych w aktach zmieniających Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U ), 13) wyrządzonych w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, 14) powstałych w wyniku kłusownictwa, 15) wynikających z niezastosowania obowiązujących przepisów prawnych oraz regulaminów związanych z przekroczeniem limitów połowowych, łowieniem ryb w okresach ochronnych, brakiem rejestracji sprzętu pływającego, łowieniem w odległości mniejszej niż 50 m od narzędzi połowowych oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych, 16) wynikających z posiadania i użytkowania jednostek pływających, w tym łodzi wędkarskich, 17) powstałych na skutek powolnego działania czynników atmosferycznych, chemicznych, termicznych lub innych podobnie działających (np. gaz, para, woda ociekowa), 18) powstałych podczas uprawiania narciarstwa wodnego, lotniarstwa wodnego i/lub holowania drobnego sprzętu pływającego, zarówno w odniesieniu do osób i rzeczy holowanych, jak i w odniesieniu do odpowiedzialności osób i rzeczy holowanych wobec osób trzecich, 19) wynikłych z pływania w warunkach zalodzenia, 20) powstałych w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego przez Ubezpieczonego lub przez osoby bliskie, za których czyny Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z mocy prawa, 21) powstałych wskutek użytkowania domu jednorodzinnego, mieszkania, budowli, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych, 22) powstałych w związku uprawianiem sportu (nie dotyczy dyscyplin wędkarskich), w tym zawodowego lub wyczynowego uprawiania sportu, 23) powstałych w związku używaniem roweru lub wózka inwalidzkiego, 24) spowodowanych przez zwierzęta domowe, zwierzęta tropikalne, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych. 2. Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym, nałożonych na osoby objęte ubezpieczeniem. VII. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 14 (zakres ubezpieczenia) Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w czasie amatorskiego połowu ryb lub w czasie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach wędkarskich, w drodze do i z łowiska, szkolenia, konkursu, zawodów wędkarskich, która nastąpiła nie później niż przed upływem 24 miesięcy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku, 2) śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lubi udaru mózgu, zaistniałego w czasie amatorskiego połowu ryb lub w czasie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach wędkarskich, w drodze do i z łowiska, szkolenia, konkursu, zawodów wędkarskich; odpowiedzialność Towarzystwa jest wyłączona, gdy śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, jest następstwem chorób zdiagnozowanych przez lekarza, leczonych lub których objawy występowały w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia, 3) trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w czasie amatorskiego połowu ryb lub w czasie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach wędkarskich, w drodze do i z łowiska, szkolenia, konkursu, zawodów wędkarskich, 4) koszty akcji ratowniczej, dla zdarzeń zaistniałych w czasie amatorskiego połowu ryb. 15 (wyłączenia odpowiedzialności) 1. Z zachowaniem wyłączeń opisanych w 4, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek: 1) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub czynu, który zgodnie z prawem kwalifikowany jest jako przestępstwo, choćby jego popełnienie, wskutek śmierci Ubezpieczonego, nie zostało stwierdzone wyrokiem sądowym, 2) uczestniczenia Ubezpieczonego w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej, 3) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa, 4) samookaleczenia się Ubezpieczonego, 5) uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, 6) działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków

5 zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, wyłączając przypadki ich zażycia zgodnie z zaleceniem lekarza, 7) działania Ubezpieczonego w stanie lub warunkach choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych lub choroby układu nerwowego, 8) poddania się Ubezpieczonego zabiegom o charakterze paramedycznym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych, 9) niewłaściwego leczenia lub niewłaściwie wykonanych zabiegów leczniczych, chyba że leczenie lub zabiegi zostały wykonane zgodnie ze wskazaniem lekarskim w związku z leczeniem skutków nieszczęśliwego wypadku, 10) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganego prawem uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu (dla oceny, czy kierujący posiada uprawnienia do prowadzenia danego pojazdu, miarodajne jest prawo obowiązujące w kraju w którym doszło do wypadku, a gdy w tym zakresie brak jest uregulowań lub istniejące uregulowania są mniej restrykcyjne niż prawo polskie - zastosowanie znajduje prawo polskie) bądź w stanie nietrzeźwości (gdy procent alkoholu we krwi przekracza dopuszczalne normy ustalone dla kierowców pojazdów mechanicznych, obowiązujące w kraju, w którym doszło do wypadku), pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 11) przewozu lotniczego wykonywanego przez przewoźnika nie należącego do IATA (Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych), 12) w wyniku połowu na zamarzniętych zbiornikach wodnych, 13) w trakcie połowu na niesprawnej jednostce pływającej 14) w miejscu niedozwolonym do połowu, 15) w trakcie połowu bez stosownych uprawnień oraz bez zezwoleń do połowu na dany akwen, 16) w trakcie połowów morskich z użyciem jednostki pływającej. 2. Odpowiedzialność Towarzystwa nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne. VIII. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 16 (suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna) 1. Suma ubezpieczenia mienia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Sumę ubezpieczenia określa się dla sprzętu wędkarskiego: 1) starszego niż 5 lat wg wartości rzeczywistej, 2) nie starszego niż 5 lat wg wartości odtworzeniowej. 3. Suma gwarancyjna odpowiedzialności cywilnej stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 4. Suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na każdą z osób objętych ubezpieczeniem. 5. Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o wartość każdego wypłaconego odszkodowania/ świadczenia. 6. Suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna może zostać podwyższona w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Towarzystwa pod warunkiem opłaty dodatkowej składki ustalonej przez Towarzystwo proporcjonalnie do czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 7. Podwyższona suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa od dnia wskazanego w dokumencie potwierdzającym podwyższenie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej. 8. Wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia i dla jednego Ubezpieczonego wynosi: Wariant I II III Suma gwarancyjna ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. Wysokość sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków jest zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia i dla jednego Ubezpieczonego wynosi: Wariant I II III Suma ubezpieczenia 6.000,00 zł ,00 zł ,00 zł 10. Wysokość sumy ubezpieczenia sprzętu wędkarskiego od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem, rozboju i dewastacji jest zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi: Wariant I II III Pożar i inne zdarzenia losowe Suma ubezpieczenia 3.000,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł Kradzież z włamaniem, rozbój, dewastacja Suma ubezpieczenia 3.000,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł 17 (składka ubezpieczeniowa) 1. Składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeniu sprzętu wędkarskiego od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem, rozboju i dewastacji określono zgodnie z zasadami matematyki aktuarialnej, w zależności od stopnia ryzyka jakie poniesie Towarzystwo po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej oraz kosztów zawarcia i obsługi ubezpieczenia. Wysokość składki w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń jest zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi: Wariant I II III Odpowiedzialność cywilna Składka 8,00 zł 9,00 zł 11,00 zł Następstwa nieszczęśliwych wypadków Składka 14,00 zł 27,00 zł 35,00 zł Pożar i inne zdarzenia losowe Składka 6 zł 12 zł 30 zł Kradzież z włamaniem, rozbój, dewastacja Składka 3 zł 6 zł 15 zł 2. Ubezpieczający opłaca składkę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia jednorazowo za cały okres ubezpieczenia. 3. Składkę opłaca się przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa. 4. Za dzień zapłaty składki uważa się dzień dokonania zlecenia przelewu lub złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Towarzystwa, pod warunkiem że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków pozwalająca na zrealizowanie zlecenia; w odmiennym przypadku za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu pełnej kwoty składki na rachunek Towarzystwa. 5. Przy zmianie warunków umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, powodującej konieczność opłacenia dodatkowej składki (lub zwrotu składki), składkę tę przelicza się według taryfy składek obowiązującej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, proporcjonalnie do pozostałego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Składka dodatkowa jest płatna jednorazowo. 6. W przypadku ustania ochrony ubezpieczeniowej przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, Towarzystwo na wniosek Ubezpieczającego, dokona zwrotu części składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 18 (zawarcie umowy ubezpieczenia) 1. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest złożenie przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 2. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą akceptacji przez Towarzystwo wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, chyba że strony umówią się inaczej. 3. Umowa ubezpieczenia jest zawierana za pośrednictwem Internetu. 4. Wniosek Ubezpieczającego zaakceptowany przez Towarzystwo stanowi dokument ubezpieczenia. 5. Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego od treści złożonej przez niego oferty, Towarzystwo zobowiązane jest zwrócić na to Ubezpieczającemu uwagę na piśmie przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając mu co najmniej siedmiodniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku przez Towarzystwo, zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. 6. W przypadku braku sprzeciwu Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 5, uważa się, że umowa doszła do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia, od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

6 7. W przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5, uważa się że umowa ubezpieczenia nie doszła do skutku, a odpowiedzialność Towarzystwa nie rozpoczęła się, chyba że strony dojdą do porozumienia co do warunków umowy ubezpieczenia. W przypadku nie dojścia do skutku umowy ubezpieczenia, Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu dokonane wpłaty na poczet składek ubezpieczeniowych. 8. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok. 19 (czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa) 1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i zapłaceniu składki chyba, że w umowie ubezpieczenia określono inny termin rozpoczęcia odpowiedzialności. 2. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody Towarzystwa. 3. W razie przeniesienia praw, na nabywcę przedmiotu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony, za zgodą Towarzystwa, umówiły się inaczej. Pomimo przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. 4. Odpowiedzialność Towarzystwa kończy się: 1) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego w trybie określonym w 20 ust.1, 2) z upływem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 3) z dniem rozwiązania umowy w trybie określonym w 20 ust.7, 4) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, 5) z dniem śmierci Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - wobec danego Ubezpieczonego, 6) z chwilą przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia nie zostały przeniesione prawa z umowy ubezpieczenia, 7) w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań/ świadczenia lub świadczeń, 20 (odstąpienie, wypowiedzenie umowy i inne przypadki rozwiązania umowy) 1. Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu przez Towarzystwo dokumentu ubezpieczenia potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia; odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 2. W przypadku opłacenia składki w niepełnej wysokości, Towarzystwo wezwie Ubezpieczającego do zapłaty tej składki lub jej brakującej części, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin 7 dni. W wezwaniu do zapłaty Towarzystwo powiadomi Ubezpieczającego o skutkach, o których mowa w ust Jeżeli brakująca część składki nie zostaną opłacone w dodatkowym terminie wskazanym w ust.2, umowę ubezpieczenia uważa się za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego ze skutkiem na ostatni dzień dodatkowego terminu wskazanego w ust.2. W przypadku uiszczenia jedynie części składki, Towarzystwo zwróci część składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres, w którym nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej. 4. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do oględzin ubezpieczonego mienia po zawarciu umowy ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku oględzin ujawnią się okoliczności, co do których Ubezpieczający podał nieprawdę lub zataił prawdę w chwili składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Towarzystwo zwróci część składki ubezpieczeniowej przypadającej za okres, w którym nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej. 5. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak, niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania, druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 6. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres trwania odpowiedzialności Towarzystwa. 7. Na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Towarzystwa, umowa ubezpieczenia może zostać rozwiązana ze skutkiem na dzień doręczenia Towarzystwu wniosku o wcześniejsze zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. 21 (obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia) 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Towarzystwa wszelkie znane mu okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które Towarzystwo zapytywało we wniosku. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Towarzystwo umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust.1 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust.1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 22 (obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia) 1. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są zgłaszać na piśmie do wiadomości Towarzystwa wszelkie zmiany okoliczności o jakich mowa w 21 ust Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust.1 nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia postanowień ust.1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 3. Ubezpieczający i Ubezpieczony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obowiązani są: 1) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonaniu nadzoru technicznego nad tymi urządzeniami oraz przepisów z zakresu prawa budowlanego a także przepisów dotyczących połowów oraz regulaminów łowisk, 2) dbać o konserwację przewodów i urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę (wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania); wszelkie inwestycje i przeróbki niezbędne, w ocenie rzeczoznawców lub w świetle obowiązujących przepisów, dla właściwej konserwacji i prawidłowego działania przewodów i urządzeń, powinny być wykonane niezwłocznie; Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązany jest także w terminie zastosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia przed mrozem przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody, 3) prawidłowo zabezpieczyć mienie zgodnie z wymogami określonymi w Niedopełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków podanych w ust.3 pkt. 1-3 z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, jeżeli uchybienie tym obowiązkom pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z zajściem wypadku ubezpieczeniowego, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Towarzystwa. 23 (obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego) 1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 2. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust.1, Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 3. Ponadto do obowiązków Ubezpieczającego i Ubezpieczonego należy: 1) nie później niż w terminie 3 dni od daty zajścia szkody lub uzyskania o niej wiadomości, zawiadomić Towarzystwo, podając rodzaj i przedmiot szkody oraz okoliczności jej powstania, 2) zawiadomić policję o każdym przypadku, którego okoliczności mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa w terminie 24 godzin od powzięcia wiadomości o popełnieniu przestępstwa, 3) zawiadomić administrację budynku o każdym przypadku zalania w terminie 3 dni od daty zajścia szkody lub uzyskania o niej wiadomości, 4) pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Towarzystwa, chyba że zmiana jest niezbędna dla zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie i dla zmniejszenia szkody bądź dla ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, 5) podjąć współpracę z Towarzystwem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz ustalenia jej rozmiarów, 6) stosować się do zaleceń Towarzystwa, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i pełnomocnictw, 7) umożliwić Towarzystwu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności roszczenia oraz udzielić w tym celu niezbędnej pomocy i wyjaśnień,

7 8) w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Towarzystwa o wypadku ubezpieczeniowym złożyć wykaz utraconych, zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia z podaniem ich ilości, wartości i roku nabycia wraz z dokumentami uzasadniającymi roszczenie (w tym - dla przedmiotów, których wartość jednostkowa przekracza kwotę zł - dokument zakupu), 9) przedstawić w ustalonym terminie i formie rachunek szkody (roszczenie), 10) zabezpieczyć prawa regresowe, 11) przedłożyć Towarzystwu następujące dokumenty: - kartę wędkarską, - pozwolenie na połów. 4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust.3 pkt 1 Towarzystwo może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Towarzystwu ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 5. W razie uzyskania informacji o mieniu skradzionym lub zrabowanym, Ubezpieczający/Ubezpieczony obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym policję i Towarzystwo oraz uczestniczyć w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty lub mienie po wypłacie odszkodowania, obowiązany jest zwrócić Towarzystwu wypłacone odszkodowanie za te przedmioty albo przenieść prawa do tych przedmiotów na rzecz Towarzystwa. 6. Niedopełnienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązków przewidzianych w ust.3 pkt 2-10 lub ust.5 może skutkować odmową wypłaty odszkodowania w całości lub części, chyba że niedopełnienie tych obowiązków nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej rozmiaru lub wysokości odszkodowania. 7. Towarzystwo nie może zastosować konsekwencji, o jakich mowa w ust.6, w przypadku naruszenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego obowiązków określonych w ust.3 pkt 4, jeżeli w terminie 7 dni od daty powiadomienia o szkodzie nie zostały podjęte czynności likwidacyjne. 8. Przy roszczeniu o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczający/ Ubezpieczony lub osoba uprawniona do świadczenia ubezpieczeniowego winna przedłożyć Towarzystwu następujące dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia: 1) w przypadku uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego: a) dokumentację potwierdzającą zajście nieszczęśliwego wypadku, b) dokumentację medyczną potwierdzającą rodzaj doznanego uszczerbku na zdrowiu, c) na pisemny wniosek Towarzystwa - orzeczenie lekarskie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji, d) własny dokument tożsamości, 2) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku: a) dokumentację potwierdzającą zajście nieszczęśliwego wypadku, b) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, c) kartę zgonu z podaną przyczyną zgonu lub protokół sekcyjny lub inny dokument medyczny wydany przez lekarza, określający przyczynę zgonu, d) własny dokument tożsamości. 3) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu: a) zgłoszenie roszczenia na formularzu Towarzystwa, b) dokumentację potwierdzającą zajście nieszczęśliwego wypadku, c) skrócony odpis aktu zgonu, dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie zawału serca lub udaru mózgu, d) własny dokument tożsamości. 9. W przypadku śmierci, która nastąpiła za granicą, uposażony lub inna osoba występująca z roszczeniem, winna przedłożyć wraz z dokumentami, o których mowa w ust.8, dokumenty dotyczące śmierci Ubezpieczonego, wystawione za granicą przez uprawnione podmioty, przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 24 (obowiązki Towarzystwa) 1. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie Towarzystwo informuje o tym fakcie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, o ile nie są osobami występującymi z zawiadomieniem oraz informuje w formie pisemnej lub drogą elektroniczną osobę występującą z roszczeniem wypłaty odszkodowania o wykazie dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. 2. Towarzystwo udostępnia na wniosek Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości odszkodowania. Osobom tym przysługuje prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów szkodowych. 25 (sposób ustalania rozmiarów szkody i wysokości odszkodowania) 1. Wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej. 2. Wysokość szkody w mieniu ustala się dla sprzętu wędkarskiego według kosztów odtworzenia, jeżeli okres użytkowania w dniu zawarcia umowy nie przekracza 5 lat, w pozostałych przypadkach według wartości rzeczywistej. 3. Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży. 4. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się: 1) wartości naukowej, zabytkowej, kolekcjonerskiej, pamiątkowej, estetycznej, 2) kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody lub powietrza oraz rekultywację gruntów, 3) podatku od towarów i usług podlegającego odliczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT. 5. Zwrot kosztów remontu lub naprawy nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu. 6. Towarzystwu przysługuje prawo weryfikacji przedłożonych przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów związanych z ustaleniem rozmiaru szkody. 7. Jeżeli Towarzystwo wypłaciło odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu mienia, a przy następnej szkodzie obejmującej to samo mienie zostanie stwierdzone, iż Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie dokonał naprawy uszkodzeń, to odszkodowanie przysługujące z tytułu tej szkody zmniejsza się o uprzednio wypłaconą kwotę. 26 (ustalanie wysokości świadczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, osoba uprawniona do świadczenia) 1. Wysokość świadczenia ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a zdarzeniem objętym odpowiedzialnością Towarzystwa. 2. Wysokość świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu ustalana jest na podstawie dokumentacji medycznej, w uzasadnionych przypadkach po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, nie później niż po 18 miesiącach licząc od daty wypadku, w kwocie odpowiadającej takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim został ustalony uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego na podstawie poniższej tabeli: Stopień uszczerbku Lp. Rodzaj uszkodzenia ciała na zdrowiu USZKODZENIA GŁOWY, TWARZY, NARZĄDU WZROKU, NARZĄDU SŁUCHU, NARZĄDU MOWY 1 Wstrząśnienie mózgu 10 % 2 Stłuczenie mózgu 25 % 3 Pęknięcie kości czaszki 10 % 4 Złamanie kości twarzy (szczęki, kości jarzmowej) 15 % 5 Utrata szczęki 40 % 6 Utrata żuchwy 50 % 7 Złamanie żuchwy 10 % 8 Utrata zębów stałych - siekacze i kły (za każdy ząb) 3 % 9 Utrata zębów stałych - pozostałe zęby (za każdy ząb) 1 % 10 Utrata nosa (łącznie z kośćmi nosa) 30 % 11 Złamanie kości nosa 5 % 12 Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100 % 13 Utrata wzroku w jednym oku 40 % 14 Uszkodzenie gałki ocznej lub odwarstwienie siatkówki 10 % 15 Utrata małżowiny usznej 15 % 16 Całkowita obustronna utrata słuchu 50 % 17 Jednostronna utrata słuchu 20 % 18 Ubytek podniebienia 25 % 19 Częściowy ubytek języka 15 % 20 Całkowita utrata mowy / języka 50 % USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY, PRZEŁYKU 21 Złamanie kręgosłupa szyjnego ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości 30 % 22 Uszkodzenie krtani z zaburzeniami głosu 30 % 23 Uszkodzenie tchawicy 30 %

8 24 Uszkodzenie przełyku powodujące trudności w odżywianiu 30 % USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ, TUŁOWIA, NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH 25 Złamanie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości (z wyłączeniem kości ogonowej) 30 % 26 Złamanie łopatki 10 % 27 Złamanie obojczyka 10 % 28 Złamanie mostka 10 % 29 Złamanie żebra (za każde żebro) 3 % 30 Złamanie kości tworzących miednicę 15 % 31 Złamanie dna panewki 20 % 32 Utrata gruczołu piersiowego 25 % 33 Całkowita utrata płuca 30 % 34 Uszkodzenie płuc z niewydolnością oddechową 20 % 35 Przepukliny urazowe 10 % 36 Całkowita utrata żołądka 30 % 37 Uszkodzenie żołądka lub jelit z zaburzeniami trawienia 20 % 38 Przetoki jelitowe 50 % 39 Uszkodzenie zwieracza odbytu 60 % 40 Utrata śledziony 20 % 41 Uszkodzenie wątroby lub dróg żółciowych z zaburzeniami czynności 40 % 42 Uszkodzenie trzustki z zaburzeniami czynności 35 % 43 Utrata nerki 35 % 44 Uszkodzenie moczowodu 20 % 45 Uszkodzenie pęcherza 15 % 46 Uszkodzenie cewki moczowej 30 % 47 Utrata macicy 20 % 48 Utrata jajnika lub jądra 20 % 49 Utrata obu jajników lub obu jąder 40 % 50 Utrata prącia 40 % 51 Uszkodzenie krocza 10 % USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ 52 Utrata kończyny górnej na wysokości ramienia 70 % 53 Utrata kończyny górnej powyżej stawu łokciowego 60 % 54 Utrata kończyny górnej na wysokości przedramienia 50 % 55 Utrata kończyny górnej na wysokości nadgarstka 40 % 56 Utrata kciuka (w przypadku utraty częściowej - 1/2 20 % 57 wartości Utrata palca za każdy wskazującego paliczek) (w przypadku utraty 9 % 58 częściowej Utrata palca - dłoni 1/3 wartości od III do za V każdy (za każdy paliczek) palec, w 6 % 59 przypadku Złamanie nasady utraty częściowej bliższej kości - 1/3 ramiennej wartości za każdy 12 % 60 paliczek) Złamanie trzonu kości ramiennej 10 % 61 Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości 15 % ramiennej lub nasady bliższej kości promieniowej lub nasady bliższej kości łokciowej 62 Zwichnięcie stawu barkowego 10 % 63 Skręcenie stawu barkowego 5 % 64 Złamanie trzonu kości łokciowej lub trzonu kości 10 % 65 promieniowej Złamanie (śródstawowe) nasady dalszej kości 10 % 66 łokciowej Złamanie lub (śródstawowe) nasady dalszej nasad kości dalszych promieniowej kości 12% 67 promieniowej Zwichnięcie stawu i kości łokciowego łokciowej (obu kości 12% 68 przedramienia) Skręcenie stawu łokciowego 6% 69 Złamanie kości nadgarstka i śródręcza 10 % 70 Złamanie w obrębie kciuka 6 % 71 Złamanie palca wskazującego 3 % 72 Złamanie w obrębie palców od III do V ręki (za każdy 2 % palec) USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ 73 Utrata kończyny dolnej na wysokości powyżej połowy 80 % 74 uda Utrata kończyny dolnej do wysokości połowy uda 70 % 75 Utrata kończyny dolnej na wysokości poniżej kolana 60 % 76 Utrata kończyny dolnej na wysokości do połowy łydki 50 % 77 Utrata stopy 40 % 78 Utrata palucha (w przypadku utraty częściowej - 1/2 12 % 79 wartości Utrata palców za każdy stopy paliczek) od II do V (za każdy palec, w 6 % 80 przypadku Zwichnięcie utraty stawu częściowej biodrowego - 1/3 wartości za każdy 20 % 81 paliczek) Skręcenie stawu biodrowego 10 % 82 Złamanie kości udowej 25 % 83 Pęknięcie rzepki 20 % 84 Zwichnięcie stawu kolanowego 15 % 85 Skręcenie stawu kolanowego 7,5 % 86 Złamanie kości piszczelowej 10 % 87 Złamanie kości strzałki 5 % 88 Złamanie kości piszczelowej i kości strzałki (obu kości podudzia) 15 % 89 Złamanie kości piętowej 15 % 90 Złamanie kości skokowej 15 % 91 Zwichnięcie w stawach skokowych 5 % 92 Skręcenie w stawach skokowych 2,5 % 93 Złamanie kości stępu 10 % 94 Złamanie kości śródstopia 5 % 95 Złamanie palucha 3 % 96 Złamanie palców stopy od II do V (za każdy palec) 1 % USZKODZENIA UKŁADU NERWOWEGO POTWIERDZONE WYNIKAMI BADANIA NEUROLOGICZNEGO 97 Uszkodzenie rdzenia kręgowego z całkowitym 100 % porażeniem czterech kończyn 98 Porażenie całkowite obu kończyn górnych bez 90 % porażenia kończyn dolnych 99 Niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia kończyn górnych 80 % 100 Uszkodzenie nerwów splotu barkowego 20 % 101 Uszkodzenie nerwów splotu lędźwiowo-krzyżowego 20 % 102 Uszkodzenie pozostałych nerwów obwodowych 10 % kończyn górnych 103 Uszkodzenie pozostałych nerwów obwodowych 10 % kończyn dolnych 104 Zaburzenia zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów 30 % 105 Padaczka 50 % 106 Jednostronne uszkodzenie nerwu twarzowego 30 % 107 Dwustronne uszkodzenie nerwu twarzowego 60 % 108 Zaburzenia mowy - afazja 50 % USZKODZENIA POWŁOK CIAŁA 109 Uszkodzenia powłok twarzy pozostawiające trwałe blizny lub ubytki 110 Oparzenie II stopnia rozległość max do 30 % całej powierzchni ciała ( za każdy 1%) 111 Oparzenie III stopnia rozległość max do 40% całej powierzchni ciała ( za każdy 1%) 8 % 1 % 2 % 112 Oparzenie dróg oddechowych (leczone w szpitalu) 25 % Za uszczerbek na zdrowiu polegający na pęknięciu kości, przyznawane jest świadczenie tej samej wysokości co za uszczerbek polegający na złamaniu tych kości. 3. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje były już upośledzone przed wypadkiem wskutek choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w następstwie innego zdarzenia, stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu po wypadku, a stopniem trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym przed wypadkiem. 4. Suma świadczeń wypłacanych z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, w związku z jednym nieszczęśliwym wypadkiem, nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest Ubezpieczonemu.

9 5. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wypłacane są osobie uprawnionej do wysokości określonych poniżej limitów: Wariant I Wariant II Wariant III świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł świadczenie z tytułu śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu 3.000,00 zł 5.000,00 zł ,00 zł 6. W przypadku wcześniejszej wypłaty świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, świadczenie z tytułu śmierci w następstwie tego samego nieszczęśliwego wypadku zostanie pomniejszone o kwotę wcześniej wypłaconego świadczenia. 7. Jeżeli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu uszczerbku na zdrowiu z przyczyn związanych z wypadkiem, ale nie pobrał należnego świadczenia, wówczas uprawnionemu wypłaca się wyłącznie świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 8. Ubezpieczony może wskazać imiennie jednego lub więcej uposażonych do otrzymania świadczenia w przypadku jego śmierci. Wskazanie uposażonego może nastąpić zarówno przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie jej trwania. 9. Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia zmienić lub odwołać uposażonego. Zmiana lub odwołanie uposażonego następuje w momencie wpłynięcia tego zawiadomienia do Towarzystwa. 10. Jeżeli zostało wskazanych kilku uposażonych, a nie oznaczono ich udziału w kwocie świadczenia, uważa się, że ich udziały są równe. 11. Wskazanie uposażonego staje się bezskuteczne, jeżeli uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci. 12. Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma imiennie wyznaczonego uposażonego, świadczenie ubezpieczeniowe otrzymują wskazane poniżej osoby, w następującej kolejności: 1) małżonek Ubezpieczonego, 2) inni spadkobiercy zmarłego, jeżeli Ubezpieczony w dniu śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim lub małżonek nie żyje lub nie jest uprawniony do świadczenia (świadczenie wypłacane jest w równych częściach, po przedłożeniu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z klauzulą prawomocności bądź zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia). 13. W razie braku uposażonego lub osoby wymienionej w ust.12, z przysługującego świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo wypłaca, w granicach sumy ubezpieczenia, w pierwszym rzędzie udowodnione oryginałami rachunków koszty pogrzebu osobie, która te koszty poniosła. 14. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia koszty akcji ratowniczej są wypłacane do wysokości określonych poniżej limitów: Wariant I Wariant II Wariant III 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł 27 (ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa) 1. Wprowadza się udział własny Ubezpieczającego w przypadku szkód powstałych wskutek powodzi w wysokości 20 % wysokości szkody. 2. W granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie dla poszczególnych grup mienia odszkodowanie obejmuje: 1) utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w następstwie zdarzeń losowych wymienionych w umowie ubezpieczenia, w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, 2) koszty wynikłe z użycia dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 3) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach do 5% rozmiaru szkody. 3. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od odszkodowania, Towarzystwo pokrywa: 1) niezbędne koszty obrony sądowej i pozasądowej, prowadzonej na polecenie Towarzystwa lub za jego zgodą, w związku z wniesionym przez osobę trzecią roszczeniem o odszkodowanie, 2) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Towarzystwo lub Ubezpieczającego, Ubezpieczonego za zgodą Towarzystwa dla ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody. 28 (udział rzeczoznawców) 1. Każda ze stron umowy może uzgodnić w umowie lub żądać w procesie likwidacji szkody, aby okoliczności powstania szkody, jej rozmiar lub wysokość zostały ustalone przez rzeczoznawców. 2. W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców, strony w drodze porozumienia mogą powołać dodatkowego rzeczoznawcę, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i oceny stanu faktycznego, wydaje dodatkową opinię. 3. Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty trzeciego rzeczoznawcy ponoszą obie strony po połowie. 4. Postępowanie rzeczoznawców nie zwalnia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego z obowiązków, o których mowa w (wypłata odszkodowania/świadczenia) 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpieczeniowego, Towarzystwo informuje o tym Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uposażonego, o ile nie są osobami występującymi z zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania/świadczenia, a także informuje, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, osobę występującą z roszczeniem, o wykazie dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa. 2. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie/świadczenie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, na podstawie uznania roszczenia, w wyniku ustaleń dokonanych w procesie likwidacji, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. 3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa lub wysokości odszkodowania/świadczenia jest niemożliwe, odszkodowanie/ świadczenie to powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania/świadczenia wypłaca się w terminie przewidzianym w ust Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 nie zostanie wypłacone odszkodowanie/świadczenie, Towarzystwo zawiadamia osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części. 5. W ubezpieczeniu mienia, Towarzystwo wypłaca należne odszkodowanie Ubezpieczonemu posiadającemu odpowiedni tytuł prawny. 6. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed wypłatą odszkodowania/świadczenia, odszkodowanie/świadczenie wypłaca się spadkobiercom Ubezpieczonego. 30 (odwołanie od decyzji Towarzystwa) 1. Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania odszkodowania nie zgadza się ze stanowiskiem Towarzystwa co do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego wysokości, może w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, zwrócić się do Zarządu Towarzystwa o ponowne rozpatrzenie sprawy i zmianę stanowiska, co nie narusza uprawnień tej osoby do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 2. Zarząd Towarzystwa ustosunkuje się do odwołania, wysyłając pisemną odpowiedź w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania. 3. W zawiadomieniu o ograniczeniu wysokości odszkodowania lub odmowie jego wypłaty Towarzystwo pouczy zainteresowane osoby o trybie dochodzenia roszczeń. 31 (roszczenia regresowe) 1. Z dniem wypłaty odszkodowania, roszczenie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Towarzystwo do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli Towarzystwo pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo przed roszczeniem Towarzystwa. 2. Nie przechodzą na Towarzystwo roszczenia Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Towarzystwu wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczenia, o którym mowa w ust. 1, dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczenia. 4. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony, bez zgody Towarzystwa, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostało ujawnione po wypłacie odszkodowania, Towarzystwo może żądać od Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zwrotu całości lub części odszkodowania.

10 32 (zasady korespondencji) IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wypowiedzenia, odstąpienia oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Towarzystwa, Ubezpieczającego i Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania/świadczenia, powinny być kierowane na piśmie, pod rygorem nieważności, za pokwitowaniem przyjęcia lub przesyłane listem poleconym. 2. Towarzystwo, Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są do powiadamiania się wzajemnie o zmianie swojego adresu zamieszkania lub siedziby. 33 (przepisy zewnętrzne) 1. Wszelkie informacje związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, uzyskane przez strony zarówno w trakcie negocjacji zmierzających do podpisania umowy ubezpieczenia, jak i w trakcie realizacji tej umowy, objęte są tajemnicą i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami określonymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi SWU, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 34 (skargi, zażalenia i spory sądowe) 1. Zasady opisane w 30 ust. 1 i 2 stosowane są odpowiednio w odniesieniu do skarg i zażaleń składanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do odbioru odszkodowania w związku z umową ubezpieczenia. Skargi i zażalenia mogą być również kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Spory wynikające z umów ubezpieczenia będą rozstrzygane przez sąd według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej z umowy ubezpieczenia. 35 Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zostały uchwalone w dniu 05 maja 2014 roku przez Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 17 czerwca 2014 roku. Krzysztof Kosznik Wiceprezes Zarządu Katarzyna Bieranowska Członek Zarządu

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne) 1 (postanowienia ogólne) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 Postanowienia wstępne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA WSPÓLNE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA DEFINICJE 2 4 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... 2 Co oznaczają poszczególne pojęcia... 2 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage SPIS TREŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UBEZPIECZENIE NA CUDZY RACHUNEK 2 INDYWIDUALNY ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WYŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.004 (0608) Paragrafy 1-25 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IV ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania 10

Spis treści. IV ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania 10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA evoyage Spis treści I postanowienia ogólne 2 ubezpieczenie na cudzy rachunek 2 indywidualny zakres ubezpieczenia 2 definicje 2 przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 wyłączenia

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo