OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A ódÿ, ul. Gdañska 132 tel , fax S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS , NIP Kapita³ zak³adowy i wp³acony: PLN Firma & Planowanie Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk OWU UNIQA wz Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zawieranych pomiêdzy UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna, zwanym dalej UNIQA TU S.A., a osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowoœci prawnej i prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹. 2. Osoba zawieraj¹ca z UNIQA TU S.A. umowê, zwana dalej Ubezpieczaj¹cym mo e zawrzeæ umowê ubezpieczenia tak e na cudzy rachunek. 3. Osoba, na rachunek której zawarto umowê ubezpieczenia, zwana jest dalej Ubezpieczonym. Definicje 2 Dla pojêæ u ywanych w niniejszych OWU przyjêto nastêpuj¹ce znaczenia: 1) akty terrorystyczne - akcje o charakterze przestêpczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo yciu i zdrowiu osób, b¹dÿ przeciwko stosunkom maj¹tkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeñstwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoœci i dezorganizacji ycia publicznego b¹dÿ zdezorganizowania pracy instytucji lub zak³adów oraz w celu pozbawienia ycia lub zdrowia; 2) awaria instalacji lub urz¹dzeñ technologicznych - nag³e, samoistne lub spowodowane zamarzaniem pêkniêcie przewodów b¹dÿ urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania znajduj¹cych siê wewn¹trz ubezpieczonego budynku lub lokalu; 3) budowla - trwale zwi¹zany z gruntem obiekt budowlany niebêd¹cy budynkiem, stanowi¹cy ca³oœæ techniczn¹ i u ytkow¹, wraz z instalacjami i urz¹dzeniami; w rozumieniu prawa budowlanego; 4) budynek - trwale zwi¹zany z gruntem obiekt budowlany, wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych, posiadaj¹cy fundamenty i dach, wraz z instalacjami i urz¹dzeniami; w rozumieniu prawa budowlanego; 5) deszcz nawalny - opad deszczu o wspó³czynniku wydajnoœci co najmniej 4, potwierdzony ekspertyz¹ Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku mo liwoœci uzyskania potwierdzenia bierze siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania i w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce wyraÿnie o dzia³aniu deszczu nawalnego; 6) dewastacja - uszkodzenie b¹dÿ zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie maj¹ce bezpoœredni zwi¹zek z dokonaniem lub usi³owaniem dokonania kradzie y z w³amaniem, tak e w sytuacji, gdy nie dosz³o do pokonania zabezpieczeñ; 7) dozór - ochrona lokalu, budynku, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie, spe³niaj¹ca ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: a) jest wykonywana poza godzinami pracy ustalonymi dla pracowników Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, b) jest wykonywana w formie bezpoœredniej ochrony fizycznej (sta³ej lub doraÿnej) na podstawie umowy o dozór zawartej przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego: (1) z co najmniej jedn¹ osob¹ pe³noletni¹, (2) lub z koncesjonowanym przedsiêbiorstwem ochrony mienia; 8) dym - lotny produkt niepe³nego spalania, który nagle wydoby³ siê z palenisk, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych lub grzewczych znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia b¹dÿ jest produktem po aru powsta³ego w ubezpieczonym mieniu; 9) dzia³ania wojenne - dzia³ania si³ zbrojnych w czasie wojny maj¹ce na celu rozbicie si³ zbrojnych przeciwnika na l¹dzie, w powietrzu i na morzu; 10) fala lawinowa - fala uderzeniowa wywo³ana schodz¹c¹ lawin¹; 11) franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia kwota stanowi¹ca udzia³ Ubezpieczonego w ka dej szkodzie, o któr¹ pomniejszane jest odszkodowanie; 12) grad - opad atmosferyczny w postaci bry³ek lodu; 13) huk ponaddÿwiêkowy - uderzeniowa fala dÿwiêkowa wywo³ana przez statek powietrzny podczas przekraczania prêdkoœci dÿwiêku; 14) huragan - dzia³anie wiatru o prêdkoœci nie mniejszej ni 17,5 m/s, potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku mo liwoœci uzyskania potwierdzenia bierze siê pod uwagê stan faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ich powstania oraz w bezpoœrednim s¹siedztwie œwiadcz¹ce wyraÿnie o masowym i niszczycielskim dzia³aniu wiatru; 15) katastrofa budowlana - niezamierzone, gwa³towne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czêœci, a tak e konstrukcyjnych elementów rusztowañ, elementów urz¹dzeñ formuj¹cych, œcianek szczelnych i obudowy wykopów; w rozumieniu prawa budowlanego; 16) koszt nabycia towarów - wydatki rzeczywiœcie poniesione bezpoœrednio na zakup danego rodzaju œrodków obrotowych; nie obejmuje on jakichkolwiek mar, prowizji, op³at i kosztów dodatkowych poniesionych w zwi¹zku z zakupem takiego mienia; 17) koszt wytworzenia produktów lub pó³produktów - rzeczywiœcie poniesione koszty surowców, materia³ów i robocizny u ytych do wyprodukowania danego rodzaju œrodków obrotowych; 18) kradzie z w³amaniem - zabór mienia dokonany przez sprawcê z zamkniêtego lokalu zabezpieczonego zgodnie z warunkami okreœlonymi w 27: a) po usuniêciu zabezpieczenia si³¹ lub narzêdziami, b) po otwarciu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innym narzêdziem, c) po otwarciu zabezpieczenia kluczem oryginalnym zdobytym w wyniku kradzie y z w³amaniem do innego lokalu; 19) lawina - gwa³towne i samoistne zsuwanie lub staczanie mas œniegu, lodu, ska³ lub kamieni ze zboczy górskich lub falistych; 20) lokal - budynek lub trwale wyodrêbnione œcianami pomieszczenie lub pomieszczenia w budynku, u ytkowane wy³¹cznie przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego; 21) lokaut - zmierzaj¹ce do okreœlonego celu i planowe wykluczenie z czynnoœci pracowniczych znacz¹cej liczby pracowników; 22) mienie prywatne pracowników - odzie, obuwie, rowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego u ytku oraz w³asne narzêdzia niezbêdne do wykonywania pracy, które zwyczajowo mog¹ znajdowaæ siê w miejscu pracy; 23) osoba bliska - wspó³ma³ onek, konkubina, konkubent, rodzeñstwo, wstêpni, zstêpni, teœciowie, ziêciowie, synowe, ojczym, macocha, pasierbowie, przysposobieni i przysposabiaj¹cy; 25) osuwanie siê ziemi - ruch ziemi na stokach, niespowodowany dzia³alnoœci¹ ludzk¹; 26) piorun - gwa³towne odprowadzenie ³adunku elektrycznego z atmosfery do ziemi bezpoœrednio przez ubezpieczony obiekt; 27) powódÿ - zalanie terenów w nastêpstwie podniesienia siê stanu wody w korytach wód p³yn¹cych lub zbiornikach wód stoj¹cych na skutek opadów atmosferycznych, topnienia œniegu i lodu, zatorów lodowych oraz sp³ywu wód po stokach, zboczach górskich i falistych lub podniesienia siê poziomu morskich wód przybrze nych; 28) po ar - dzia³anie ognia, który przedosta³ siê poza palenisko lub powsta³ bez paleniska i rozszerzy³ siê o w³asnej sile; 29) pracownicy - w³aœciciele przedsiêbiorstwa i ich osoby bliskie, wykonuj¹cy sta³¹ zarobkow¹ pracê na rzecz ubezpieczonego podmiotu oraz osoby zatrudnione przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania; 30) przepiêcie - gwa³towna zmiana napiêcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, powoduj¹ca wyst¹pienie napiêcia znacznie przekraczaj¹cego wartoœci dopuszczalne, okreœlone przez producenta dla danego urz¹dzenia; 31) rabunek - usi³owanie zaboru lub zabór mienia dokonany przez sprawcê przy u yciu przemocy lub groÿby natychmiastowego u ycia przemocy w stosunku do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub jego pracowników: a) przez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomnoœci, bezbronnoœci, 1

2 b) przez doprowadzenie do lokalu (a w przypadku wartoœci pieniê nych do urz¹dzenia lub pomieszczenia do przechowywania wartoœci pieniê nych) osoby posiadaj¹cej klucze i zmuszenie jej do otwarcia b¹dÿ te otwarcie tych zabezpieczeñ przez sprawcê kluczami zrabowanymi; 32) rewolucja - proces gwa³townych przemian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie; 33) rozmro enie - utrata przydatnoœci do spo ycia towarów handlowych w wyniku podwy szenia temperatury w urz¹dzeniu ch³odniczym; 34)sabota - umyœlna dezorganizacja pracy przez uchylanie siê od niej lub wadliwe jej wykonanie; 35) sadza - czarny proszek z³o ony z kryszta³ków grafitu powsta³y wskutek niepe³nego spalania lub termicznego rozk³adu zwi¹zków wêgla (w tym gazu ziemnego lub wêglowodorów), który nagle wydoby³ siê z palenisk, instalacji oraz urz¹dzeñ elektrycznych lub grzewczych znajduj¹cych siê w miejscu ubezpieczenia b¹dÿ jest produktem po aru powsta³ego w ubezpieczonym mieniu; 35) strajk - zbiorowo zaplanowana i zmierzaj¹ca do okreœlonego celu przerwa w pracy dokonana przez znacz¹c¹ liczbê pracowników; 36) szyby i inne przedmioty szklane - szyby okienne, drzwiowe i wystawowe, oszklenia œcienne i dachowe oraz szklane przegrody œcienne (os³ony kantorów, kabin i boksów); 37) œnieg - gwa³towne, niszcz¹ce dzia³anie ciê aru œniegu lub lodu bezpoœrednio na ubezpieczone mienie albo powoduj¹ce przewrócenie lub zawalenie mienia s¹siedniego na ubezpieczone mienie, a tak e nag³e zalanie ubezpieczonego mienia topniej¹c¹ mas¹ œniegu lub lodu; 38) œrodki obrotowe - rzeczowe aktywa obrotowe (dla podmiotów prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe) albo towary (dla podmiotów prowadz¹cych podatkowe ksiêgi przychodów i rozchodów) w rozumieniu ustawy o rachunkowoœci i odpowiednich przepisów podatkowych, jakie Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest obowi¹zany stosowaæ w swojej dzia³alnoœci; 39) œrodki trwa³e - budynki i budowle wraz z ulepszeniami w œrodkach trwa³ych oraz maszyny i urz¹dzenia wraz z ich ulepszeniami bêd¹ce œrodkami trwa³ymi w rozumieniu ustawy o rachunkowoœci; 40) trzêsienie ziemi - niespowodowane dzia³alnoœci¹ cz³owieka, gwa³towne wstrz¹sy skorupy ziemskiej wywo³ane przez nieodwracalne deformacje oœrodka skalnego w g³êbi Ziemi, czemu towarzyszy naruszenie ci¹g³oœci oœrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych; 41) ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka - ubezpieczenie, w którym Ubezpieczaj¹cy dla danej grupy mienia, wed³ug przyjêtej wartoœci ubezpieczeniowej deklaruje wysokoœæ sumy ubezpieczenia odpowiadaj¹c¹ wysokoœci przypuszczalnej maksymalnej straty, która mo e powstaæ w tej grupie mienia w wyniku jednego wypadku ubezpieczeniowego objêtego zakresem umowy ubezpieczenia; 42) ubezpieczenie systemem sum sta³ych - ubezpieczenie, w którym Ubezpieczaj¹cy w danej grupie mienia zg³asza do ubezpieczenia ca³oœæ posiadanego mienia i deklaruje wysokoœci sum ubezpieczenia mienia w przewidywanej w okresie ubezpieczenia pe³nej wartoœci ubezpieczeniowej przyjêtej dla tej grupy mienia; 43) ubezpieczenie systemem sum zmiennych - ubezpieczenie, w którym Ubezpieczaj¹cy zg³asza do ubezpieczenia przewidywan¹ w okresie ubezpieczenia maksymaln¹ dzienn¹ wartoœæ œrodków obrotowych w miejscu ubezpieczenia, ustalon¹ wed³ug kosztu ich nabycia lub wytworzenia; 44) uderzenie pojazdu l¹dowego - uderzenie pojazdu w rozumieniu prawa o ruchu drogowym (w tym pojazdu szynowego), powoduj¹ce bezpoœrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia; 45) ulepszenia w œrodkach trwa³ych - sta³e elementy wyposa enia i wystroju wnêtrz w³asnych b¹dÿ obcych budynków, lokali, trwale z nimi zwi¹zane, a w szczególnoœci: wbudowane meble, mebloœcianki, posadzki, antresole, sufity podwieszane, kominki, drzwi i okna wraz z zamkniêciami, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i sygnalizacyjne, a tak e instalacje i urz¹dzenia grzewcze, sanitarne, klimatyzacyjne, gazowe, oœwietleniowe i elektryczne oraz wyk³adziny, boazerie, pow³oki malarskie œcian, sufitów i pod³óg; za ulepszenia w œrodkach trwa³ych uwa a siê równie nak³ady poniesione przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na remonty kapitalne i adaptacyjne oraz na wykoñczenie wnêtrz; 46) upadek statku powietrznego - katastrofa b¹dÿ przymusowe l¹dowanie obiektu lataj¹cego wyprodukowanego przez cz³owieka, a tak e upadek jego czêœci lub przewo onego nim ³adunku; 47) wandalizm - bezprawne, bezpoœrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niezwi¹zane z innym celem dzia³ania tych osób; 48) wartoœæ ksiêgowa brutto - wartoœæ mienia, która zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci odpowiada wartoœci pocz¹tkowej mienia; 49) wartoœæ nowa - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.: a) w przypadku budynków lub budowli - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, przyjmuj¹c œredni regionalny poziom cen materia³ów, robocizny, sprzêtu, wskaÿników narzutów i pozosta³ych sk³adników kosztowych, z uwzglêdnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykoñczenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materia³ów, b) w przypadku maszyn, urz¹dzeñ, wyposa enia - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom nabycia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzglêdnieniem kosztów transportu i monta u, c) w przypadku ulepszeñ w œrodkach trwa³ych - wartoœæ odpowiadaj¹ca kosztom odtworzenia istniej¹cych przed wyst¹pieniem szkody ulepszeñ w œrodkach trwa³ych; 50) wartoœæ rzeczywista - wartoœæ nowa mienia pomniejszona o zu ycie techniczne; w przypadku maszyn i urz¹dzeñ podlegaj¹cych szybkiemu postêpowi technicznemu (np. mikrokomputery, zespo³y komputerowe, inny sprzêt elektroniczny) za wartoœæ rzeczywist¹ uwa a siê aktualn¹ wartoœæ rynkow¹ (uwzglêdniaj¹c normalne zu ycie) urz¹dzenia tego samego typu, rodzaju i o tych samych b¹dÿ zbli onych parametrach; w odniesieniu do wartoœci pieniê nych za wartoœæ rzeczywist¹ uwa a siê wartoœæ nominaln¹; 51) wartoœci pieniê ne: a) krajowe i zagraniczne znaki pieniê ne zwane gotówk¹, b) czeki, obligacje i inne dokumenty zastêpuj¹ce w obrocie gotówkê, c) z³oto, srebro, kamienie szlachetne i per³y, platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z nich wykonane; 52) wybuch - gwa³towna zmiana stanu równowagi uk³adu z jednoczesnym wyzwoleniem siê gazów, py³ów, pary lub cieczy wywo³ane ich w³aœciwoœci¹ rozprzestrzeniania siê (eksplozja); w odniesieniu do naczyñ ciœnieniowych i innych podobnych zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowan¹ wybuchem jest, aby œciany tych urz¹dzeñ uleg³y rozdarciu w takich rozmiarach, i wskutek ujœcia gazów, py³ów, pary lub cieczy, nast¹pi³o nag³e wyrównanie ciœnieñ; za wybuch uwa a siê równie implozjê polegaj¹c¹ na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego przez ciœnienie zewnêtrzne, z wy³¹czeniem implozji lamp kineskopowych u ich producenta; 53) wyciek wody z urz¹dzeñ tryskaczowych - uszkodzenie b¹dÿ zniszczenie mienia przez wodê, która niezgodnie z ich normalnym sposobem dzia³ania nagle wydosta³a siê z zainstalowanych w miejscu ubezpieczenia przeciwpo arowych urz¹dzeñ tryskaczowych spe³niaj¹cych wszelkie normy wymagane prawem; do urz¹dzeñ tryskaczowych zalicza siê: punkt pobierania wody, wentyle alarmowe, sieæ rur zaopatruj¹cych tryskacze w wodê oraz dysze tryskaczowe wraz z nale ¹c¹ do nich armatur¹, o ile wymienione urz¹dzenia s³u ¹ wy³¹cznie dzia³aniu instalacji tryskaczowej; 54) wydostanie siê mediów z urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych - bezpoœrednie dzia³anie na ubezpieczone mienie wody, pary, cieczy lub innych substancji, które wydosta³y siê w sposób nag³y, niezamierzony i niekontrolowany z instalacji i urz¹dzeñ wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych instalacji technologicznych wskutek: a) awarii tych instalacji lub urz¹dzeñ, b) nieumyœlnego pozostawienia otwartych zaworów, c) cofniêcia siê wody lub œcieków z ogólnodostêpnej sieci wodoci¹gowej albo kanalizacyjnej; 55) wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie powoduj¹ce szkodê, powsta³e w okresie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u zawartej umowy ubezpieczenia (okresie ubezpieczenia); wszystkie szkody bêd¹ce nastêpstwem tego samego zdarzenia lub wynikaj¹ce z tej samej przyczyny, niezale nie od liczby poszkodowanych, uwa a siê za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje siê, e mia³y miejsce w chwili wyst¹pienia pierwszego zdarzenia; 56) wyposa enie - rzeczowe sk³adniki maj¹tku, zwi¹zane z wykonywan¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, niezaliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami do œrodków trwa³ych; 57) zamek wielozastawkowy - zamek, którego klucz posiada w ³opatce wiêcej ni jedno ³obienie prostopad³e do trzonu; 58) zamieszki - sytuacja, gdy znacz¹ca liczebnie grupa osób porusza siê w sposób zak³ócaj¹cy porz¹dek i spokój publiczny oraz dokonuje aktów przemocy przeciwko osobom lub rzeczom; 59) zapadanie siê ziemi - nag³e obni enie siê terenu z powodu zawalenia siê podziemnych pustych przestrzeni w gruncie; 60) zasada pro rata temporis - metoda naliczania sk³adki ubezpieczeniowej dla ubezpieczeñ krótkoterminowych, gdzie sk³adka nale na ma siê w takiej proporcji do sk³adki rocznej, w jakiej liczba dni, na które udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa ma siê do liczby dni w roku. 2

3 Zakres ubezpieczenia 3 Na podstawie niniejszych OWU i z zachowaniem wy³¹czeñ okreœlonych w 5, UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody, które powsta³y w wyniku wypadków ubezpieczeniowych, jakie zasz³y w okresie ubezpieczenia, a polegaj¹ce na: 1) utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek zdarzenia nag³ego, niespodziewanego, pochodz¹cego spoza przedmiotu ubezpieczenia i niezale nego od woli Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego; 2) zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w zwi¹zku z zajœciem zdarzenia powoduj¹cego szkodê objêt¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia 4 1. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU mog¹ byæ: 1) mienie stanowi¹ce w³asnoœæ lub znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie tytu³u prawnego w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, ewidencjonowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami rachunkowoœci, a mianowicie: a) œrodki trwa³e; ubezpieczenie zawiera siê w systemie sum sta³ych, b) wyposa enie; ubezpieczenie zawiera siê w systemie sum sta³ych lub - pod warunkiem e jednostkowa wartoœæ ubezpieczeniowa elementów wyposa enia nie przekracza z³ - w systemie pierwszego ryzyka, c) œrodki obrotowe; ubezpieczenie zawiera siê w systemie sum sta³ych, w systemie pierwszego ryzyka lub - pod warunkiem prowadzenia przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego wymaganych prawem ksi¹g handlowych odzwierciedlaj¹cych stan œrodków obrotowych w ca³ym okresie ubezpieczenia - w systemie sum zmiennych, d) mienie, z wy³¹czeniem wartoœci pieniê nych, przyjête od osób trzecich: (1) w celu u ytkowania, przechowania b¹dÿ wykonania us³ugi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania itp.), (2) do sprzeda y komisowej; ubezpieczenie zawiera siê w systemie pierwszego ryzyka, e) wartoœci pieniê ne; ubezpieczenie zawiera siê w systemie pierwszego ryzyka; 2) nak³ady poniesione przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na ulepszenia w œrodkach trwa³ych; ubezpieczenie zawiera siê w systemie sum sta³ych; 3) mienie prywatne pracowników; ubezpieczenie zawiera siê w systemie pierwszego ryzyka. 2. Ochronie ubezpieczeniowej nie podlegaj¹: 1) inwentarz ywy i inne ywe organizmy oraz ich czêœci w tym komórki, tkanki, komórki zarodkowe, embriony, itp.; 2) akta, dokumenty, rêkopisy; 3) grunty, gleba, rzeki i zbiorniki wodne jakiegokolwiek rodzaju; 4) rowy, drogi, œcie ki, place; 5) budowle hydrotechniczne, np. nabrze a, mosty, k³adki, mola, tamy, groble, kana³y; 6) maszyny, urz¹dzenia i wyposa enie przeznaczone na z³om; 7) mienie w trakcie budowy, instalacji lub monta u; 8) mienie w czasie transportu, z wyj¹tkiem wartoœci pieniê nych, które mog¹ byæ ubezpieczone od rabunku, po aru i wybuchu, o ile zosta³o to okreœlone w umowie ubezpieczenia; 9) pojazdy w rozumieniu prawa o ruchu drogowym podlegaj¹ce obowi¹zkowi rejestracji na podstawie odpowiednich przepisów; jeœli stanowi¹ one mienie, o którym mowa w ust. 1, pkt 1, ppkt c, mog¹ byæ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ wy³¹cznie w miejscu ubezpieczenia; 10)statki wodne i powietrzne oraz tabor kolejowy; jeœli stanowi¹ one mienie, o którym mowa w ust. 1, pkt 1, ppkt c, mog¹ byæ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ wy³¹cznie w miejscu ubezpieczenia; 11)urz¹dzenia komunikacji satelitarnej; jeœli stanowi¹ one mienie, o którym mowa w ust. 1, pkt 1, ppkt c, mog¹ byæ objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ wy³¹cznie w miejscu ubezpieczenia; 12) przenoœny sprzêt elektroniczny wraz z oprzyrz¹dowaniem poza miejscem ubezpieczenia; 13) oprogramowanie systemowe i u ytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej oraz zbiory danych; 14) zabezpieczenia antyw³amaniowe uszkodzone w wyniku usi³owania b¹dÿ dokonania w³amania, chyba e wykupiona zosta³a Klauzula nr 3 kosztów naprawy zabezpieczeñ antyw³amaniowych; 15) wszelkiego rodzaju naziemne lub podziemne linie telekomunikacyjne oraz s³u ¹ce do przesy³u b¹dÿ dystrybucji energii elektrycznej; 16) mienie nieobjête w³aœciwymi ewidencjami i wykazami. 3. Nastêpuj¹ce mienie mo e byæ przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU w zakresie ograniczonym, wskazanym poni ej: 1) szyby i inne przedmioty szklane - od st³uczenia; 2) plany, modele, wzorce - UNIQA TU S.A. mo e pokryæ koszty materia³u z jakiego by³y wykonane i koszty robocizny poniesione na ich odtworzenie - od ryzyk okreœlonych w umowie ubezpieczenia; 3) zewnêtrzne noœniki danych komputerowych wraz z kosztami odtworzenia danych na nich zawartych - od ryzyk okreœlonych w umowie ubezpieczenia; ubezpieczenie zawiera siê w systemie pierwszego ryzyka. 4. Sprzêt elektroniczny wraz z oprzyrz¹dowaniem mo e byæ przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU w zakresie ograniczonym, tj. od ryzyk po aru, pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, wydostania siê mediów z urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych i kradzie y z w³amaniem; ubezpieczenie zawiera siê w systemie sum sta³ych b¹dÿ w systemie pierwszego ryzyka. 5. Mienie wymienione w ust. 1, 3 i 4 objête jest ubezpieczeniem wy³¹cznie w miejscu ubezpieczenia okreœlonym w umowie ubezpieczenia i znajduj¹cym siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto: 1) mienie prywatne pracowników - równie w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym jest œwiadczona praca na polecenie i na rzecz Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego; 2) wartoœci pieniê ne w czasie transportu w zakresie wskazanym w ust. 2, pkt 8 - równie w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwi¹zanym z wykonywanym przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego lub w jego imieniu transportem tych wartoœci. Wy³¹czenia odpowiedzialnoœci 5 1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody: 1) wyrz¹dzone z winy umyœlnej b¹dÿ ra ¹cego niedbalstwa Ubezpieczaj¹cego b¹dÿ Ubezpieczonego oraz osób za które ponosi odpowiedzialnoœæ (reprezentantów), którymi w rozumieniu niniejszych OWU s¹: a) w przedsiêbiorstwach pañstwowych i komunalnych: dyrektor, jego zastêpcy, zarz¹dca oraz pe³nomocnicy, b) w spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i akcyjnych: cz³onkowie zarz¹du, prokurenci oraz pe³nomocnicy, c) w spó³kach komandytowo-akcyjnych: komplementariusze bêd¹cy osobami fizycznymi, prokurenci oraz pe³nomocnicy, d) w spó³kach jawnych oraz komandytowych: komplementariusze bêd¹cy osobami fizycznymi, wspólnik, prokurenci oraz pe³nomocnicy, e) w spó³kach partnerskich - partnerzy, prokurenci oraz pe³nomocnicy, f) w spó³kach cywilnych: wspólnicy oraz pe³nomocnicy, g) w spó³dzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: cz³onkowie zarz¹du, prokurenci oraz pe³nomocnicy, h) w przypadku osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹: pe³nomocnicy; 2) spowodowane przez lub wynikaj¹ce z zewnêtrznych b¹dÿ wewnêtrznych dzia³añ wojennych, stanu wojennego b¹dÿ wyj¹tkowego, rewolucji, aktów terrorystycznych, oddzia³ywania energii j¹drowej lub promieniowania radioaktywnego, sabota u b¹dÿ katastrofy budowlanej; 3) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio w mieniu zajêtym przez uprawnione w³adze; 4) wyrz¹dzone bezpoœrednio lub poœrednio wskutek przestêpstwa pope³nionego przez Ubezpieczaj¹cego b¹dÿ Ubezpieczonego lub ich reprezentantów, w szczególnoœci oszustwa, przyw³aszczenia, fa³szerstwa lub nadu ycia; 5) objête systemem ubezpieczeñ obowi¹zkowych; 3

4 6) spowodowane brakiem nale ytego zabezpieczenia ubezpieczonego mienia. 2. UNIQA TU S.A. nie odpowiada ponadto za szkody: 1) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio w wyniku lokautu, chyba e wykupiona zosta³a Klauzula nr 6 ubezpieczenia od ryzyka lokautu; 2) spowodowane bezpoœrednio lub poœrednio strajkiem b¹dÿ zamieszkami, chyba e wykupiona zosta³a Klauzula nr 8 ubezpieczenia od ryzyk strajku i zamieszek; 3) wyrz¹dzone bezpoœrednio lub poœrednio przez powolne dzia- ³anie temperatury, gazów, pary, cieczy, wilgoci, py³u, ha³asu, dymu, sadzy, przez wyciekanie, kawitacjê, erozjê, korozjê, tworzenie siê kamienia kot³owego, szlamu i innych osadów, dzia³anie œrodków r¹cych lub starzenie siê izolacji, a tak e osiadanie gruntów, wibracje, d³ugotrwa³e wstrz¹sy, tworzenie siê grzyba; 4) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio na skutek przenikania wód gruntowych, systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu nieszczelnoœci urz¹dzeñ wodoci¹gowokanalizacyjnych lub innych urz¹dzeñ rozprowadzaj¹cych wodê lub parê, pocenia siê rur itp.; 5) polegaj¹ce na lub powsta³e w wyniku ska enia lub zanieczyszczenia œrodowiska; 6) wywo³ane bezpoœrednio lub poœrednio wadami projektowymi, b³êdami konstrukcyjnymi, nieprawid³owym monta em lub demonta em, u yciem wadliwych materia³ów; 7) polegaj¹ce na lub powsta³e w wyniku uszkodzenia ubezpieczonego mienia na skutek zak³óceñ lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, cieplnej, wody lub gazu, chyba e przerwa lub zak³ócenia by³y konsekwencj¹ szkody w ubezpieczonym mieniu objêtej ochron¹ na mocy niniejszych OWU; 8) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio w wyniku przepiêcia, je eli: a) w ubezpieczonej lokalizacji nie istnia³ zewnêtrzny system ochrony odgromowej, b) instalacje wewn¹trz ubezpieczonej lokalizacji nie by³y uziemione, c) na wszystkich przewodach elektrycznych b¹dÿ teletechnicznych nie by³y zainstalowane urz¹dzenia antyprzepiêciowe, d) sieæ zasilaj¹ca w energiê elektryczn¹ podlega³a ingerencji osób nieposiadaj¹cych uprawnieñ do tego typu prac, e) sieæ zasilaj¹ca w energiê elektryczn¹ nie spe³nia³a odpowiednich norm, atestów i przepisów bran owych, f) sieæ zasilaj¹ca w energiê elektryczn¹ nie podlega³a regularnej i w³aœciwej dla danego rodzaju sieci konserwacji; 9) wynik³e bezpoœrednio lub poœrednio z braku konserwacji lub niew³aœciwej konserwacji ubezpieczonych budynków, budowli, maszyn lub urz¹dzeñ; 10)powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio wskutek przypalenia lub osmalenia, je eli nie wyst¹pi³ po ar oraz powsta³e w ubezpieczonym mieniu poddanym dzia³aniu ognia albo ciep³a w celu obróbki lub podobnym, dotyczy to np. wêdzenia, prasowania, gotowania; 11)powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio wskutek wybuchu lub implozji wywo³anych przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych b¹dÿ wskutek wybuchu w silnikach spalinowych zwi¹zanego z ich naturalnym dzia³aniem lub spowodowanego normalnym ciœnieniem zawartych w nich gazów; 12) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio wskutek zapadania siê lub osuwania siê ziemi, gdy s¹ to szkody geologiczne lub górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego lub powsta³e w zwi¹zku z prowadzonymi robotami ziemnymi; 13) spowodowane bezpoœrednio lub poœrednio zawilgoceniem, je eli zawilgocenie to nast¹pi³o z powodu z³ego stanu dachów lub œcian zewnêtrznych, niezabezpieczenia b¹dÿ niew³aœciwego zabezpieczenia otworów dachowych i okiennych, z³ego stanu rynien b¹dÿ stolarki okiennej i drzwiowej itp., chyba e z³y stan urz¹dzeñ lub brak zabezpieczenia by³y konsekwencj¹ szkody w ubezpieczonym mieniu objêtej ochron¹ na mocy niniejszych OWU; 14) spowodowane przez, polegaj¹ce na lub wynikaj¹ce z: a) jakiegokolwiek funkcjonowania lub nieprawid³owego funkcjonowania Internetu, intranetu, prywatnej sieci teleinformatycznej lub innego podobnego systemu b¹dÿ œrodka przekazu, b) jakiegokolwiek sfa³szowania, zniszczenia, rozproszenia, usuniêcia b¹dÿ innego uszkodzenia lub utraty danych, oprogramowania czy ka dego innego programu lub zbioru instrukcji, c) czêœciowej lub ca³kowitej niemo noœci u ytkowania lub utraty funkcjonalnoœci danych, kodów, programów, oprogramowania, komputerów b¹dÿ systemów komputerowych lub innych urz¹dzeñ dzia³aj¹cych w oparciu o mikroprocesory, uk³ady scalone lub procesy logiczne, d) dzia³ania wirusów komputerowych rozumianych jako programy komputerowe, które rozprzestrzeniaj¹ siê poprzez autoreplikacjê b¹dÿ replikacjê swoich fragmentów, e) handlu elektronicznego rozumianego jako transakcje zawierane przy zastosowaniu sieci teleinformatycznych lub komputerowych, f) niezdolnoœci jakiegokolwiek systemu komputerowego b¹dÿ innego sprzêtu elektronicznego do rozpoznania, interpretacji b¹dÿ przetworzenia jakiejkolwiek daty; 15) bêd¹ce bezpoœrednim lub poœrednim nastêpstwem przerwy w dzia³aniu lub wadliwego dzia³ania klimatyzacji b¹dÿ systemów ogrzewania lub ch³odzenia ubezpieczonych œrodków obrotowych, chyba e przerwa w dzia³aniu lub wadliwe dzia³anie by³y konsekwencj¹ szkody w ubezpieczonym mieniu objêtej ochron¹ na mocy niniejszych OWU; 16)polegaj¹ce na lub powsta³e w wyniku rozmro enia, chyba e wykupiona zosta³a Klauzula nr 7 ubezpieczenia od ryzyka rozmro enia; 17)polegaj¹ce na lub powsta³e w wyniku innych postaci kradzie y ni kradzie z w³amaniem lub rabunek, zdefiniowane w 2; 18)polegaj¹ce na lub powsta³e w wyniku utraty lub ubytku mienia, je eli utrata b¹dÿ ubytek nast¹pi³y w niewyjaœnionych okolicznoœciach i z nieustalonych przyczyn, b¹dÿ zosta³y ujawnione w trakcie inwentaryzacji; 19)polegaj¹ce na lub powsta³e w wyniku st³uczenia lub pêkniêcia szyb lub oszkleñ zainstalowanych w aparatach, urz¹dzeniach technicznych i wszelkiego rodzaju instalacjach; 20) polegaj¹ce na lub powsta³e w wyniku normalnego zu ycia przedmiotu ubezpieczenia; 21) powoduj¹ce utratê wartoœci estetycznej mienia bez utraty jego wartoœci funkcjonalnej, w szczególnoœci takie jak wgniecenia, zadrapania, rysy, odpryski, plamy, zabrudzenia, odbarwienia na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych; nie dotyczy ubezpieczenia œrodków obrotowych; 22) za które dostawcy b¹dÿ us³ugodawcy s¹ odpowiedzialni na mocy umowy lub obowi¹zuj¹cych przepisów prawa; 23)powsta³e w wyniku powodzi, opadów atmosferycznych, wycieku wody z urz¹dzeñ tryskaczowych lub wydostania siê mediów z urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych w mieniu znajduj¹cym siê w pomieszczeniach po³o onych poni ej poziomu gruntu, je eli by³o ono sk³adowane ni ej ni 14 cm ponad poziomem pod³ogi (posadzki); 24) spowodowane wandalizmem, jeœli szkoda: a) zosta³a wyrz¹dzona przez pracowników Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego, b) polega³a na st³uczeniu szyb i innych przedmiotów szklanych, je eli nie zawarto dodatkowego ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od st³uczenia; 25) powsta³e bezpoœrednio lub poœrednio w zwi¹zku z dzia³aniem lawiny lub fali lawinowej, jeœli: a) wyst¹pi³y one w mieniu znajduj¹cym siê w lokalizacjach po³o onych w strefie najwy szego zagro enia lawinowego (czwarty b¹dÿ pi¹ty stopieñ zagro enia) lub w urz¹dzeniach przeciwlawinowych, b) powsta³y one w wyniku faktu, e ubezpieczone budynki lub budowle by³y w stanie gro ¹cym zawaleniem b¹dÿ by³y w ca³oœci lub w czêœci niew³aœciwie konserwowane lub te, e w trakcie przebudowy elementy budowlane poluzowa³y siê w ramach swoich w³aœciwych mocowañ b¹dÿ nie by³y w³aœciwie po³¹czone z budynkiem w budowie, chyba e szkoda nie pozostaje w zwi¹zku przyczynowym z wy ej wymienionymi niedopatrzeniami, c) powsta³y one w mieniu ruchomym znajduj¹cym siê poza budynkiem, d) zosta³y one wywo³ane naprê eniami, ciœnieniem b¹dÿ rozsadzaniem spowodowanym zamarzaniem wody; 26) spowodowane bezpoœrednio lub poœrednio uderzeniem pojazdu l¹dowego, jeœli s¹ to szkody: a) które zosta³y spowodowane przez pojazdy obs³ugiwane przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, u ytkowników ubezpieczonych budynków b¹dÿ pracowników tych osób, b) w pojazdach, c) w budowlach; 27) polegaj¹ce na lub powsta³e w wyniku wycieku wody z urz¹dzeñ tryskaczowych, jeœli s¹ to szkody: a) w samych urz¹dzeniach tryskaczowych, b) zwi¹zane z próbami ciœnieniowymi oraz przeprowadzaniem przegl¹dów, kontroli i prac konserwacyjnych, c) spowodowane przebudow¹ b¹dÿ napraw¹ budynków b¹dÿ samych urz¹dzeñ tryskaczowych, d) polegaj¹ce na gniciu drewna b¹dÿ murszeniu; 4

5 28) w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania lub magazynowania znajdowa³o siê na wolnym powietrzu; 29) w mieniu znajduj¹cym siê poza budynkiem w razie braku zabezpieczenia mienia zgodnie z jego w³aœciwoœciami naturalnymi, parametrami technicznymi wymaganymi dla danego rodzaju mienia oraz wytycznymi producenta dotycz¹cymi sposobu przechowywania tego mienia; 30) spowodowane kradzie ¹ mienia znajduj¹cego siê poza budynkiem w razie braku zabezpieczenia tego mienia zgodnie z postanowieniami 27 ust. 7; 31) w pojazdach, powsta³e w wyniku gradu; 32)w maszynach, aparatach lub innych urz¹dzeniach, powsta³e wskutek: a) uszkodzenia elektrycznego b¹dÿ wskutek dzia³ania pr¹du elektrycznego, chyba e wykupiona zosta³a Klauzula nr 9 ubezpieczenia od ryzyka szkód elektrycznych, b) uszkodzenia mechanicznego, c) b³êdu w obs³udze lub awarii; 33)w budynkach, których konstrukcja nie odpowiada³a normom obowi¹zuj¹cym w budownictwie w dacie ich budowy lub remontu kapitalnego; 34)powsta³e w budynkach i w lokalach przeznaczonych do rozbiórki, remontowanych, opuszczonych lub faktycznie nieu ytkowanych i nieczynnych przez okres d³u szy ni 30 dni, które pozostaj¹ bez stosownego dozoru uzgodnionego na piœmie z UNIQA TU S.A., a tak e w ulepszeniach w œrodkach trwa³ych i pozosta³ym mieniu znajduj¹cym siê w takich budynkach lub lokalach; 35) w przedmiotach przeznaczonych lub kwalifikuj¹cych siê do likwidacji albo z³omowania oraz w przeterminowanych œrodkach obrotowych; 36) w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nast¹pi³o w wyniku jego produkcji lub przetwarzania oraz wykonywania w tym mieniu prac naprawczych, remontowych, przeprowadzania testów lub eksperymentów badawczych b¹dÿ te gdy jest ono u ywane w sposób i do celów innych ni te, do których zosta³o przeznaczone; 37) w szybach i innych przedmiotach szklanych powsta³e podczas: a) wymiany ubezpieczonego przedmiotu, b) prac konserwacyjnych b¹dÿ naprawczych. 3. UNIQA TU S.A. nie pokrywa ponadto kosztów: 1) usuniêcia wad materia³owych; 2) powsta³ych wskutek wadliwego lub niew³aœciwego wykonawstwa b¹dÿ projektu; 3) konserwacji oraz normalnego utrzymania mienia w stanie u ytecznoœci. Suma ubezpieczenia 6 1. Sumê ubezpieczenia stanowi wartoœæ mienia w dniu zg³oszenia go do ubezpieczenia, okreœlona przez Ubezpieczaj¹cego wed³ug zasad podanych w Suma ubezpieczenia stanowi górn¹ granicê odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. za wszystkie szkody powsta³e w okresie ubezpieczenia, z ograniczeniami: 1) do sum ubezpieczenia ustalanych odrêbnie dla poszczególnych grup mienia i ka dego œrodka trwa³ego, je eli sumy te zosta³y okreœlone w umowie ubezpieczenia; 2) do limitu odpowiedzialnoœci z tytu³u poszczególnych ryzyk, jak np. po ar b¹dÿ wybuch, je eli w umowie ubezpieczenia limit taki zosta³ okreœlony; 3) do limitu odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u ryzyk kradzie y z w³amaniem i rabunku oraz dewastacji, który winien byæ ka dorazowo okreœlony w umowie ubezpieczenia. 3. W granicach sumy ubezpieczenia pokrywane s¹ równie : 1) poniesione koszty, wynik³e z zastosowania przez Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego, w razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego, dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o ile te œrodki by³y celowe, chocia by okaza³y siê bezskuteczne; 2) je eli koszty, o których mowa w pkt 1 dotycz¹ mienia objêtego i nieobjêtego ubezpieczeniem, to UNIQA TU S.A. pokrywa je w takiej proporcji, w jakiej wartoœæ zniszczonego lub zagro onego ubezpieczonego mienia pozostaje do ogólnej wartoœci mienia zniszczonego lub zagro onego. W przypadku niemo - noœci ustalenia tych wartoœci UNIQA TU S.A. pokrywa 50% poniesionych kosztów. 4. Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki UNIQA TU S.A. mo e ustanowiæ dodatkowy limit ponad ustalon¹ sumê ubezpieczenia, tak aby ubezpieczeniem by³y objête: 1) koszty akcji ratowniczej i zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem siê szkody ponad wysokoœæ wskazan¹ w ust. 3; 2) inne koszty dodatkowe okreœlone w umowie ubezpieczenia. 5. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialnoœci ulegaj¹ ka dorazowo pomniejszeniu o wysokoœæ wyp³aconego odszkodowania. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 suma ubezpieczenia mo e na wniosek Ubezpieczaj¹cego i po op³acie dodatkowej sk³adki zostaæ uzupe³niona do pierwotnej wysokoœci. 7. Suma ubezpieczenia mo e byæ podwy szona z uwagi na wzrost wartoœci ubezpieczonego mienia b¹dÿ zakup dodatkowego mienia podczas trwania umowy ubezpieczenia za op³at¹ dodatkowej sk³adki naliczanej wed³ug zasady pro rata temporis. Limity odpowiedzialnoœci 7 1. W odniesieniu do ryzyk zdefiniowanych w 2 i wymienionych poni ej ustala siê limity odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, które stanowi¹ górn¹ granicê odszkodowania wyp³acanego z tytu³u szkód spowodowanych danym ryzykiem: 1) dla powodzi - 30% sumy ubezpieczenia okreœlonej dla danego miejsca ubezpieczenia; 2) dla trzêsienia ziemi - 20% sumy ubezpieczenia okreœlonej dla danego miejsca ubezpieczenia; 3) dla przepiêcia z³; 4) w odniesieniu do mienia sk³adowanego poza budynkiem, lokalem - 10% sumy ubezpieczenia okreœlonej dla danej grupy mienia, jednak e nie wiêcej ni z³. 2. W umowie ubezpieczenia mog¹ zostaæ ustalone limity odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. ni sze ni wskazane w ust. 1. Wartoœæ ubezpieczeniowa 8 1. Budynki i budowle mog¹ byæ ubezpieczone w wartoœci nowej pod warunkiem, e od daty ich koñcowego odbioru technicznego nie up³ynê³o wiêcej ni 40 lat. 2. Maszyny i urz¹dzenia oraz wyposa enie mog¹ byæ ubezpieczone w wartoœci nowej pod warunkiem, e od daty ich produkcji nie up³ynê³o wiêcej ni 10 lat; maszyny i urz¹dzenia oraz wyposa enie podlegaj¹ce szybkiemu postêpowi technicznemu (np. mikrokomputery, zespo³y komputerowe, inny sprzêt elektroniczny) mog¹ byæ ubezpieczone w wartoœci nowej pod warunkiem, e od daty ich produkcji nie up³ynê³o wiêcej ni 18 miesiêcy. 3. Ulepszenia w œrodkach trwa³ych mog¹ byæ ubezpieczone w wartoœci nowej pod warunkiem, e od daty ich zainstalowania, a w przypadku remontów kapitalnych od daty koñcowego odbioru technicznego, nie up³ynê³o wiêcej ni 5 lat. 4. Œrodki trwa³e mog¹ byæ ubezpieczone w wartoœci ksiêgowej brutto pod warunkiem, e w dniu rozpoczêcia okresu ubezpieczenia umorzenie danego œrodka trwa³ego nie przekracza 50%. Ubezpieczenie systemem sum sta³ych 9 1. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 1, ppkt a mo e byæ okreœlona w wartoœci: nowej, rzeczywistej b¹dÿ wartoœci ksiêgowej brutto. 2. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 1, ppkt b mo e byæ okreœlona w wartoœci nowej, rzeczywistej b¹dÿ ewidencyjnej rozumianej jako wydatek poniesiony na nabycie danego rodzaju mienia potwierdzony wpisem do odpowiedniej ewidencji wyposa enia. 3. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 1, ppkt c mo e byæ okreœlona wg kosztu wytworzenia b¹dÿ kosztu nabycia. 5

6 4. Suma ubezpieczenia dla budynków i budowli o charakterze tymczasowym jest okreœlona w wartoœci rzeczywistej. 5. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 2 mo e byæ okreœlona w wartoœci nowej, rzeczywistej b¹dÿ ksiêgowej brutto. 6. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 4 mo e byæ okreœlona w wartoœci rzeczywistej b¹dÿ - z zastrze eniem 8 ust. 2 - w wartoœci nowej. 7. W systemie sum sta³ych ma zastosowanie zasada proporcji oznaczaj¹ca, e je eli w dniu szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia grupy mienia lub œrodka trwa³ego dotkniêtego szkod¹ jest mniejsza od wartoœci tego mienia b¹dÿ œrodka trwa³ego (niedoubezpieczenie), wówczas odszkodowanie pomniejsza siê w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do faktycznej wartoœci ubezpieczeniowej danej grupy mienia lub œrodka trwa³ego. 8. Je eli w okresie ubezpieczenia zawartego w systemie sum sta³ych nast¹pi zwiêkszenie iloœci lub wartoœci ubezpieczonego mienia, Ubezpieczaj¹cy jest obowi¹zany niezw³ocznie, lecz nie póÿniej ni w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, poinformowaæ o niej UNIQA TU S.A. 9. Suma ubezpieczenia dla: 1) œrodków obrotowych powinna odpowiadaæ najwy szej dziennej wartoœci mienia, przewidzianej w okresie ubezpieczenia, wyliczonej wed³ug kosztu nabycia lub wytworzenia; 2) ulepszeñ w œrodkach trwa³ych powinna odpowiadaæ wartoœci ju poniesionych lub przewidzianych w okresie ubezpieczenia nak³adów na ulepszenia w œrodkach trwa³ych. Ubezpieczenie systemem sum zmiennych Mienie okreœlone w 4 ust. 1, pkt 1, ppkt c mo e byæ ubezpieczone systemem sum zmiennych. 2. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 1, ppkt c mo e byæ okreœlona wg kosztu wytworzenia b¹dÿ kosztu nabycia. 3. W przypadku wyst¹pienia szkody w œrodkach obrotowych odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ograniczona jest do wysokoœci sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia, odpowiadaj¹cej najwy szej dziennej wartoœci stanu zapasów w okresie ubezpieczenia, zadeklarowanej przez Ubezpieczaj¹cego. 4. Sk³adkê za ubezpieczenie oblicza siê i pobiera wed³ug nastêpuj¹cych zasad: 1) w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia pobierana jest sk³adka zaliczkowa w wysokoœci 70% sk³adki naliczonej od zadeklarowanej przez Ubezpieczaj¹cego najwy szej przewidywanej dziennej wartoœci tego mienia; 2) po zakoñczeniu okresu ubezpieczenia ustala siê sk³adkê ostateczn¹ obliczon¹ od œredniej wartoœci œrodków obrotowych w okresie ubezpieczenia; je eli pobrana sk³adka zaliczkowa jest ni sza od sk³adki ostatecznej, Ubezpieczaj¹cy obowi¹zany jest dokonaæ dop³aty sk³adki w ci¹gu 14 dni od daty dorêczenia przez UNIQA TU S.A. rozliczenia sk³adki. Je eli pobrana sk³adka zaliczkowa jest wy sza od sk³adki ostatecznej, UNIQA TU S.A. zwraca Ubezpieczaj¹cemu nadp³acon¹ sk³adkê w ci¹gu 14 dni od daty dorêczenia przez UNIQA TU S.A. rozliczenia sk³adki. Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 1, ppkt b mo e byæ okreœlona w wartoœci nowej, rzeczywistej b¹dÿ ewidencyjnej rozumianej jako wydatek poniesiony na nabycie danego rodzaju mienia potwierdzony wpisem do odpowiedniej ewidencji wyposa enia. 2. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 1, ppkt c mo e byæ okreœlona wg kosztu wytworzenia b¹dÿ kosztu nabycia. 3. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 1, ppkt d i e jest okreœlona w wartoœci rzeczywistej. 4. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 1, ppkt d powinna odpowiadaæ najwy szej dziennej wartoœci tego mienia, przewidzianej w okresie ubezpieczenia, ustalonej miêdzy w³aœcicielem tego mienia a Ubezpieczaj¹cym / Ubezpieczonym, bez uwzglêdnienia kosztów us³ugi. 5. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 1, pkt 3 jest okreœlona w wartoœci rzeczywistej i powinna odpowiadaæ iloczynowi œredniej wartoœci mienia przypadaj¹cej na jednego pracownika i liczby zatrudnionych pracowników, przy czym maksymalna wysokoœæ sumy ubezpieczenia przypadaj¹ca na jednego pracownika wynosi 300 z³. 6. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 3, pkt 1 jest okreœlona wg kosztu odtworzenia uszkodzonego b¹dÿ zniszczonego mienia. 7. Suma ubezpieczenia dla mienia wskazanego w 4 ust. 3, pkt 2 i 3 jest okreœlona w wartoœci rzeczywistej. Sk³adka ubezpieczeniowa Sk³adka ubezpieczeniowa jest ustalana przez UNIQA TU S.A., a jej wysokoœæ zale y od: 1) d³ugoœci okresu ubezpieczenia; 2) zakresu ubezpieczenia; 3) wysokoœci sum ubezpieczenia i limitów dla poszczególnych rodzajów ryzyk ubezpieczeniowych; 4) wysokoœci franszyzy redukcyjnej; 5) czêstotliwoœci op³acania sk³adki; 6) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia; 7) sta u ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cego w UNIQA TU S.A.; 8) przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci; 9) rodzaju mienia przyjêtego do ubezpieczenia; 10)rodzaju zastosowanych œrodków zabezpieczenia mienia; 11) indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego; 2. Zni ki sk³adki udzielane s¹ z tytu³u: 1) bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w UNIQA TU S.A.; 2) zastosowanych, dodatkowych ponad wymagane, œrodków zabezpieczenia mienia. 3. Zwy ki sk³adki stosowane s¹ z tytu³u: 1) rozszerzenia zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej; 2) roz³o enia p³atnoœci sk³adki na raty; 3) szkodowego przebiegu ubezpieczenia; 4) zastosowania klauzul dodatkowych Wysokoœæ sk³adki, termin oraz sposób jej zap³aty s¹ okreœlone w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. 2. Je eli nie umówiono siê inaczej, sk³adka powinna byæ zap³acona jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia. 3. Sk³adka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczaj¹cego, mo e byæ roz³o ona na raty, których wysokoœæ i termin p³atnoœci okreœlone s¹ w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. 4. Sk³adkê lub poszczególne raty sk³adki nale y wp³acaæ przelewem na wskazany przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy, przekazem pocztowym, gotówk¹ w kasie UNIQA TU S.A. lub do r¹k upowa - nionego przedstawiciela UNIQA TU S.A. 5. W przypadku dokonania p³atnoœci sk³adki przekazem pocztowym lub przelewem bankowym za datê op³acenia sk³adki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje siê datê stempla pocztowego lub bankowego uwidocznion¹ na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego. 6. W razie op³acania sk³adki w ratach, niezap³acenie w terminie kolejnej raty sk³adki powoduje ustanie odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A., o ile po up³ywie terminu wezwa³o ono Ubezpieczaj¹cego do zap³aty z zagro eniem, e brak zap³aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoœci, a rata sk³adki w wyznaczonym terminie nie zosta³a zap³acona. 6

7 7. Je eli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jeszcze przed zap³aceniem sk³adki lub jej pierwszej raty, a sk³adka lub jej pierwsza rata nie zosta³a zap³acona w terminie, UNIQA TU S.A. mo e wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym i ¹daæ zap³aty sk³adki za okres, przez który ponosi³o odpowiedzialnoœæ. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z koñcem okresu, na który przypada³a niezap³acona sk³adka. 8. W przypadku wygaœniêcia stosunku ubezpieczenia przed up³ywem okresu na jaki umowa zosta³a zawarta, Ubezpieczaj¹cemu przys³uguje zwrot sk³adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwracana sk³adka jest naliczana wg zasady pro rata temporis. 9. W przypadku powstania szkody przed op³aceniem sk³adki ubezpieczeniowej, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potr¹cenia wymagalnej sk³adki z kwoty przyznanego odszkodowania. 10. W razie ujawnienia okolicznoœci, która poci¹ga za sob¹ istotn¹ zmianê prawdopodobieñstwa wypadku, ka da ze stron mo e ¹daæ odpowiedniej zmiany wysokoœci sk³adki, poczynaj¹c od chwili, w której zasz³a ta okolicznoœæ, nie wczeœniej jednak ni od pocz¹tku bie ¹cego okresu ubezpieczenia. W razie zg³oszenia takiego ¹dania druga strona, mo e w terminie 14 dni wypowiedzieæ umowê ze skutkiem natychmiastowym. Zawarcie umowy ubezpieczenia 14 Umowê ubezpieczenia zawiera siê na pisemny wniosek Ubezpieczaj¹cego. Wniosek stanowi integraln¹ czêœæ umowy ubezpieczenia Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawieraæ co najmniej nastêpuj¹ce informacje: 1) nazwê oraz adres Ubezpieczaj¹cego; 2) nazwê oraz adres Ubezpieczonego; 3) adresy miejsc ubezpieczenia; 4) okres ubezpieczenia; 5) datê rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej; 6) wartoœæ przychodu (bez podatku VAT), w ostatnim roku obrotowym poprzedzaj¹cym rok zawarcia umowy ubezpieczenia; 7) informacje dotycz¹ce posiadanej przez Ubezpieczonego licencji, w tym jej numer; 8) proponowan¹ wysokoœæ sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup ubezpieczanego mienia; 9) istniej¹ce zabezpieczenia mienia; 10)oœwiadczenie o zg³oszonych szkodach i wyp³aconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzglêdnieniem ich liczby, rodzaju i rozmiaru ka dej z nich (w przypadku gdy liczba szkód przekracza 5 rocznie, za zgod¹ UNIQA TU S.A. mo na odst¹piæ od podania rozmiaru i rodzaju ka dej ze szkód, wykazuj¹c ich ³¹czn¹ roczn¹ wysokoœæ oraz liczbê, okreœlaj¹c przy tym rodzaj szkód g³ównie wystêpuj¹cych w danym roku). 2. UNIQA TU S.A. mo e uzale niæ zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia, o które zwróci siê w formie pisemnej do Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany do: 1) podania do wiadomoœci UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie okolicznoœci, o które UNIQA TU S.A. zapytywa³o we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach; 2) zg³aszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania umowy ubezpieczenia, wszelkich zmian w okolicznoœciach, o których mowa w pkt 1 niezw³ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoœci; 3) udzielenia UNIQA TU S.A. przed zawarciem umowy ubezpieczenia informacji o posiadaniu ochrony ubezpieczeniowej mienia zg³aszanego do ubezpieczenia w zakresie tego samego ryzyka (tych samych ryzyk) w innych zak³adach ubezpieczeñ; ponadto po zawarciu umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczaj¹cy oraz Ubezpieczony zobowi¹zany jest do niezw³ocznego przekazania UNIQA TU S.A. informacji o uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umów zawartych z innymi zak³adami ubezpieczeñ w odniesieniu do tego samego przedmiotu ubezpieczenia w zakresie tego samego ryzyka (tych samych ryzyk); przekazanie informacji winno nast¹piæ niezw³ocznie, jednak nie póÿniej ni do 14 dni od momentu zawarcia takiej umowy. 2. Je eli Ubezpieczaj¹cy zawiera umowê przez przedstawiciela obowi¹zki okreœlone w ust. 1 pkt 1 ci¹ ¹ równie na przedstawicielu i obejmuj¹ ponadto okolicznoœci jemu znane. 17 UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wgl¹du do ksi¹g i dokumentów Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, zwi¹zanych z przedmiotem ubezpieczenia, jednoczeœnie zobowi¹zuj¹c siê do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji. 18 Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. potwierdza polis¹ lub innym dokumentem ubezpieczenia. 19 W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek Ubezpieczony mo e ¹daæ, aby UNIQA TU S.A. udzieli³o mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz¹ praw i obowi¹zków Ubezpieczonego. Czas trwania odpowiedzialnoœci ubezpieczyciela Umowê ubezpieczenia mo na zawrzeæ na okres jednego roku lub krótszy. 2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. rozpoczyna siê od dnia nastêpnego po op³aceniu sk³adki lub pierwszej raty sk³adki w wysokoœci ustalonej w umowie, nie wczeœniej jednak ni od pocz¹tku okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia rozwi¹zuje siê: 1) z dniem odst¹pienia przez Ubezpieczaj¹cego od umowy ubezpieczenia; 2) z up³ywem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta; 3) z up³ywem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia; 4) z dniem dorêczenia drugiej stronie oœwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym; 5) z dniem wyczerpania siê sumy ubezpieczenia; 6) z up³ywem 7 dni od otrzymania przez Ubezpieczaj¹cego wezwania do zap³aty kolejnej raty sk³adki, wys³anego przez UNIQA TU S.A. po up³ywie terminu jej p³atnoœci, w przypadku o którym mowa w 13 ust. 6; 7) w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia, z chwil¹ przejœcia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcê, chyba e prawa z umowy ubezpieczenia zosta³y przeniesione na nabywcê, a UNIQA TU S.A. zosta³o o tym fakcie pisemnie powiadomione i pisemnie potwierdzi³o istnienie ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do zbytego mienia; 2. Je eli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres d³u szy ni szeœæ miesiêcy, Ubezpieczaj¹cy ma prawo odst¹pienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczaj¹cy jest przedsiêbiorc¹ - w terminie 7 dni, od daty zawarcia umowy Ubezpieczaj¹cy mo e wypowiedzieæ umowê: 1) ze skutkiem natychmiastowym a) w przypadku, o którym mowa w 13 ust. 10, b) w przypadku zakoñczenia przez Ubezpieczonego dzia³alnoœci zwi¹zanej z zawart¹ umow¹ ubezpieczenia; 2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody niezale nie od tego czy UNIQA TU S.A. wyp³aci³o odszkodowanie czy te odmówi³o jego wyp³aty. 7

8 23 1. UNIQA TU S.A mo e wypowiedzieæ umowê ubezpieczenia: 1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku okreœlonym w 13 ust. 7 i 10; 2) z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia z wa - nych powodów, jakimi w rozumieniu niniejszych OWU s¹: a) podanie do wiadomoœci UNIQA TU S.A. danych niezgodnych z prawd¹, wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie prawdopodobieñstwa wypadku, b) ra ¹ce zaniedbania w zabezpieczeniu przedmiotu ubezpieczenia w tym w dzia³aniach maj¹cych wp³yw na to zabezpieczenie; inne wa ne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez UNIQA TU S.A. musz¹ byæ pod rygorem niewa noœci wymienione w umowie ubezpieczenia. 24 W przypadku rozwi¹zania umowy ubezpieczenia Ubezpieczaj¹cy zobowi¹zany jest do zap³acenia sk³adki za okres, w jakim UNIQA TU S.A. udziela³o ochrony ubezpieczeniowej. Sk³adkê nalicza siê wg zasady pro rata temporis. Obowi¹zki Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego 25 Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony obowi¹zany jest przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, w tym przepisów w³aœciwych dla danego przedmiotu dzia³alnoœci gospodarczej oraz przepisów o ochronie przeciwpo arowej i bhp Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony obowi¹zany jest utrzymywaæ ubezpieczone budynki, budowle, lokale, maszyny, urz¹dzenia wraz z ich zabezpieczeniami w nale ytym stanie technicznym oraz zachowywaæ ogólnie przyjête œrodki ostro noœci, a tak e zapewniæ dzia³alnoœæ odpowiednich s³u b zajmuj¹cych siê sprawami porz¹dkowymi na terenie i wokó³ posesji, a w szczególnoœci likwidowaniem œliskoœci zimowej. 2. Je eli budynki, lokale, w których znajduje siê ubezpieczone mienie pozostaj¹ w okresie ubezpieczenia faktycznie nieu ytkowane i nieczynne przez okres d³u szy ni 72 godziny, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany na czas nieu ytkowania pozostawiæ zamkniêty g³ówny zawór doprowadzaj¹cy wodê do budynku. W okresie grzewczym Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany spuœciæ wodê z wszelkich instalacji j¹ doprowadzaj¹cych, jeœli nie s¹ one u ytkowane w sposób ci¹g³y. 3. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest: 1) do prowadzenia ksi¹g rachunkowych, przechowywania i chronienia dokumentacji finansowej oraz prowadzenia ewidencji ubezpieczanego mienia zgodnie z zasadami rachunkowoœci obowi¹zuj¹cymi na mocy odpowiednich przepisów prawa w dacie zawierania umowy ubezpieczenia oraz zgodnie z wszelkimi innymi obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa; 2) przechowywaæ dokumenty ksiêgowe w bezpiecznym miejscu w celu unikniêcia ich utraty lub zniszczenia; 3) przestrzegaæ wszelkich przepisów w³aœciwych dla przedmiotu ubezpieczenia. 27 W odniesieniu do ubezpieczenia od ryzyka kradzie y z w³amaniem postanawia siê co nastêpuje: 1. Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest obowi¹zany przechowywaæ mienie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ w lokalu nale ycie zabezpieczonym. 2. Lokal, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie, uwa a siê za nale ycie zabezpieczony, jeœli spe³nione s¹ ³¹cznie co najmniej nastêpuj¹ce warunki: 1) znajduje siê w budynku o trwa³ej konstrukcji, którego dachy, œciany, stropy oraz pod³ogi wykonane s¹ z materia³ów i wed³ug technologii w³aœciwej dla charakteru prowadzonej dzia³alnoœci i rodzaju ubezpieczonego mienia; 2) zabezpieczenie drzwi zewnêtrznych oraz sposób osadzenia futryny i drzwi, instalacji, okuæ i zamków stanowi przeszkodê, której sforsowanie nie jest mo liwe bez u ycia si³y lub narzêdzi; 3) wszystkie drzwi zewnêtrzne prowadz¹ce do lokalu: a) s¹ w nale ytym stanie technicznym, b) s¹ zamkniête na co najmniej dwa ró ne zamki wielozastawkowe lub ró ne k³ódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach, przy czym jedno z zamkniêæ jest o zwiêkszonej odpornoœci na sforsowanie potwierdzonej atestem, certyfikatem, œwiadectwem kwalifikacji jakoœci lub innym dokumentem wydanym przez upowa nion¹ instytucjê; w przypadku drzwi antyw³amaniowych posiadaj¹cych œwiadectwo kwalifikacji jakoœci lub inny dokument wydany przez upowa nion¹ instytucjê - na zamek albo zamki stanowi¹ce ich wyposa enie; 4) w przypadku drzwi dwuskrzyd³owych jedno skrzyd³o jest unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u do³u od wewnêtrznej strony lokalu lub wewn¹trz drzwi; 5) drzwi wewnêtrzne prowadz¹ce do pomieszczeñ s¹ zaopatrzone w co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, a klucze s¹ w wy³¹cznym posiadaniu osób uprawnionych; 6) wszystkie okna, oszklone drzwi i inne otwory szklane w lokalu s¹ w nale ytym stanie technicznym oraz w³aœciwie osadzone i zamkniête tak, e ich wy³amanie lub wywa enie nie jest mo - liwe bez u ycia si³y lub narzêdzi; 7) otwory szklane piwnic, parterów oraz lokali, do których jest dostêp z balkonów, tarasów, dachów itp. s¹ na ca³ej powierzchni zabezpieczone szybami o zwiêkszonej odpornoœci na przebicie i rozbicie co najmniej klasy P4 lub antyw³amaniow¹ os³on¹ mechaniczn¹ w postaci krat, rolet, aluzji lub okiennic, które: a) s¹ takiej konstrukcji i tak za³o one, e nie jest mo liwe przedostanie siê do wnêtrza bez uprzedniego ich uszkodzenia za pomoc¹ si³y lub narzêdzi, b) posiadaj¹ œwiadectwo kwalifikacji jakoœci wydane przez upowa nion¹ instytucjê (w odniesieniu do tych os³on mechanicznych, którym to œwiadectwo jest wydawane), c) bêd¹c w postaci ruchomej - zamykane s¹ co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub k³ódkê wielozastawkow¹, jeœli zamkniêcie znajduje siê na zewn¹trz otworów szklanych; 8) w przypadku pomieszczeñ oszklonych lokalu prowadz¹cego dzia³alnoœæ handlow¹ - w porze nocnej obowi¹zuje oœwietlenie lokalu; 9) okna i drzwi oszklone nie s¹ wy³¹cznie zaopatrzone w zamki - zasuwy, które mo na otworzyæ bez klucza, przez otwór wybity w szybie. 3. Postanowienia ust. 2, pkt 6-7 w czêœci dotycz¹cej dodatkowego zabezpieczenia okien, oszklonych drzwi i innych zewnêtrznych otworów nie maj¹ zastosowania, jeœli w lokalu, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie: 1) ustanowiono dozór lokalu; 2) zamontowano czynne i nale ycie konserwowane urz¹dzenia alarmowe, tzn.: a) elektroniczne urz¹dzenia wywo³uj¹ce alarm w miejscu ubezpieczenia, b) elektroniczne urz¹dzenia wywo³uj¹ce alarm w miejscu odleg³ym (wartownia, dyspozytornia itp.), c) elektroniczny system antyw³amaniowy z pod³¹czeniem do systemu dyskretnego ostrzegania z w³¹czeniem do akcji za³óg patrolowo-interwencyjnych pozwalaj¹cym na przerwanie kradzie y w czasie do 10 minut. 4. Klucze do lokalu, w którym znajduje siê ubezpieczone mienie oraz do urz¹dzeñ i pomieszczeñ zabezpieczaj¹cych wartoœci pieniê ne powinny byæ przechowywane w sposób chroni¹cy je przed kradzie ¹ i dostêpem osób nieuprawnionych. 5. Je eli objêty ubezpieczeniem lokal po³¹czony jest z nieubezpieczonym w UNIQA TU S.A. lokalem drzwiami, oknem lub innym otworem, to otwory te powinny byæ zabezpieczone w sposób okreœlony w ust. 2, pkt 2-9 lub zamurowane na gruboœæ co najmniej jednej ceg³y. 6. Wartoœci pieniê ne uwa a siê za nale ycie zabezpieczone, je eli s¹ przechowywane w lokalu spe³niaj¹cym co najmniej warunki okreœlone w ust. 1-5 oraz w dodatkowo zamkniêtym urz¹dzeniu lub pomieszczeniu do przechowywania wartoœci pieniê nych odpowiadaj¹cym wymaganiom okreœlonym w odpowiednich przepisach dotycz¹cych zasad, jakim powinna odpowiadaæ ochrona wartoœci pieniê nych przechowywanych i transportowanych przez przedsiêbiorców i inne jednostki organizacyjne w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dacie zawierania umowy ubezpieczenia, przy czym urz¹dzenia i pomieszczenia zabezpieczaj¹ce wartoœci pieniê ne o masie poni ej 1000 kg powinny byæ trwale przymocowane do pod³o a lub œciany lokalu, w którym siê znajduj¹. 8

9 7. Mienie objête ochron¹ ubezpieczeniow¹ i znajduj¹ce siê poza budynkiem, lokalem uwa a siê za nale ycie zabezpieczone, jeœli spe³nione s¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki: 1) teren sk³adowania jest trwale ogrodzony parkanem o wysokoœci co najmniej 1,8 metra w sposób uniemo liwiaj¹cy wejœcie lub wjazd osobom niepo ¹danym; 2) teren sk³adowania jest oœwietlony w porze nocnej i ca³odobowo dozorowany, wjazd jest wyposa ony w zaporê, ³añcuch lub inne urz¹dzenie blokuj¹ce, które mo e byæ otwierane wy³¹cznie przez osobê dozoruj¹c¹, która ma mo liwoœæ natychmiastowego nawi¹zania ³¹cznoœci radiowej lub telefonicznej z Policj¹. 8. W ka dym czasie UNIQA TU S.A. przys³uguje na ¹danie prawo przeprowadzenia lustracji ryzyka dla celów ubezpieczeniowych, przy czym przeprowadzenie lustracji przez przedstawiciela UNIQA TU S.A. nie zwalnia Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego z obowi¹zków nale ytego zabezpieczenia mienia. 9. UNIQA TU S.A. na podstawie oceny ryzyka ma prawo okreœliæ indywidualne warunki w zakresie wymaganych œrodków bezpieczeñstwa W razie zajœcia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany: 1) u yæ dostêpnych mu œrodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów; 2) niezw³ocznie, nie póÿniej ni w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o szkodzie, powiadomiæ o wypadku ubezpieczeniowym jednostkê UNIQA TU S.A., z któr¹ zawar³ umowê ubezpieczenia; 3) w przypadku uzasadnionego podejrzenia powstania szkody w wyniku pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia, powiadomiæ o tym policjê; 4) podj¹æ w zakresie likwidacji szkody wspó³pracê z UNIQA TU S.A. w celu wyjaœnienia okolicznoœci powstania szkody i ustalenia jej rozmiarów, jak równie udzieliæ UNIQA TU S.A. potrzebnych wyjaœnieñ oraz przedstawiæ dowody, w tym dokumenty ksiêgowe, których odpowiednio do stanu rzeczy za ¹da UNIQA TU S.A.; 5) zabezpieczyæ mo noœæ dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodê, m.in. poprzez z³o enie dokumentów lub informacji niezbêdnych do skutecznego ich dochodzenia; 6) dostarczyæ UNIQA TU S.A. wyliczenie wartoœci szkody; 7) w przypadku pozwania Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego na drogê s¹dow¹, niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie UNIQA TU S.A.; 8) przed³o yæ UNIQA TU S.A. orzeczenie s¹dowe w terminie umo - liwiaj¹cym wniesienie œrodka odwo³awczego, celem uzgodnienia stanowisk co do ewentualnego zaskar enia orzeczenia. 2. Je eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony umyœlnie lub wskutek ra ¹cego niedbalstwa nie zastosowa³ œrodków okreœlonych w ust. 1, pkt 1 UNIQA TU S.A. jest wolne od odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e z tego powodu. 3. W razie naruszenia z winy umyœlnej lub ra ¹cego niedbalstwa obowi¹zku okreœlonego w ust. 1, pkt 2 UNIQA TU S.A. mo e odpowiednio zmniejszyæ odszkodowanie, jeœli to naruszenie przyczyni³o siê do zwiêkszenia szkody lub uniemo liwi³o UNIQA TU S.A. ustalenie okolicznoœci i skutków wypadku. 29 Niedope³nienie któregokolwiek z obowi¹zków wymienionych w z zastrze eniem 28 ust. 2 i 3 mo e skutkowaæ odmow¹ wyp³aty czêœci lub ca³oœci odszkodowania, je eli mia³o wp³yw na ustalenie okolicznoœci powstania szkody oraz jej rozmiar albo na wysokoœæ odszkodowania. Ustalenie wysokoœci szkody i wyp³ata odszkodowania Wysokoœæ szkody w poszczególnych rodzajach mienia ustala siê: 1) w odniesieniu do budynków i budowli oraz ulepszeñ w œrodkach trwa³ych - wed³ug wartoœci kosztów odbudowy lub remontu, potwierdzonych kosztorysem przed³o onym przez Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego, okreœlonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowi¹zuj¹cymi w budownictwie wed³ug cen przyjêtych na œrednim dla danego regionu poziomie na dzieñ ustalenia wysokoœci odszkodowania, z uwzglêdnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materia³ów i ulepszeñ w œrodkach trwa³ych oraz ni ej podanych zasad: a) przy ubezpieczeniu w wartoœci nowej - nie potr¹ca siê zu ycia, b) przy ubezpieczeniu w wartoœci rzeczywistej - potr¹ca siê zu ycie, c) przy ubezpieczeniu w wartoœci ksiêgowej brutto - nie potr¹ca siê umorzeñ; za koszty odbudowy, o których mowa powy ej przyjmuje siê koszty wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z uwzglêdnieniem nak³adów na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budow¹; nak³ady na dokumentacjê projektow¹ i nadzór nad budow¹ nie mog¹ ³¹cznie przekroczyæ 30% kosztu odbudowy budynku lub budowli; UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed³o onego przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego kosztorysu; 2) w odniesieniu do maszyn, aparatów, narzêdzi, urz¹dzeñ, wyposa enia i pojazdów niepodlegaj¹cych obowi¹zkowi rejestracji - wed³ug udokumentowanej faktur¹ ceny nabycia takiego samego lub najbardziej podobnego rodzaju, typu i mocy produkcyjnej nowej maszyny, aparatu, narzêdzia, urz¹dzenia, wyposa enia lub pojazdu lub wed³ug wartoœci kosztów naprawy, demonta u i monta u potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacj¹ poszkodowanego, je eli szkodê usun¹³ w³asnymi si³ami, przy zastosowaniu cen na dzieñ ustalenia wysokoœci odszkodowania przyjêtych na œrednim dla danego regionu poziomie, z uwzglêdnieniem ni ej podanych zasad: a) przy ubezpieczeniu w wartoœci nowej - nie potr¹ca siê zu ycia, b) przy ubezpieczeniu w wartoœci rzeczywistej - potr¹ca siê zu ycie, c) przy ubezpieczeniu w wartoœci ksiêgowej brutto - nie potr¹ca siê umorzeñ; 3) w odniesieniu do œrodków obrotowych - wed³ug kosztu nabycia lub wytworzenia; 4) w odniesieniu do mienia przyjêtego od osób trzecich w celu u ytkowania, przechowania, wykonania us³ugi b¹dÿ sprzeda y komisowej: a) w przypadku szkody ca³kowitej - wed³ug œrednich dla danego regionu cen nabycia zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów z dnia ustalenia wysokoœci odszkodowania, po potr¹ceniu zu ycia i powiêkszonych - je eli us³uga zosta³a wykonana - o udokumentowan¹ wartoœæ nak³adów Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego, b) w przypadku szkody czêœciowej - wed³ug œrednich dla danego regionu kosztów naprawy tych przedmiotów wyliczonych wed³ug cen z dnia ustalenia wysokoœci odszkodowania, jednak w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej wartoœci rynkowej przedmiotu ubezpieczenia; 5) w odniesieniu do gotówki - w wartoœci nominalnej; 6) w odniesieniu do czeków, obligacji i innych papierów wartoœciowych - wed³ug ich wartoœci rynkowej na dzieñ ustalenia wysokoœci odszkodowania; 7) w odniesieniu do kamieni szlachetnych - wed³ug wagi kamieni i rynkowej ceny jednostki wagi na dzieñ ustalenia wysokoœci odszkodowania; 8) w odniesieniu do metali szlachetnych - wed³ug rynkowej ceny z³omu na dzieñ ustalenia wysokoœci odszkodowania; 9) w odniesieniu do mienia prywatnego pracowników - odpowiednio do stopnia uszkodzenia mienia szacowanego wed³ug œrednich cen detalicznych w danym regionie obowi¹zuj¹cych w dniu ustalenia wysokoœci odszkodowania; 10)w odniesieniu do szyb i innych przedmiotów szklanych - wed³ug œrednich dla danego regionu kosztów odtworzenia uszkodzonego b¹dÿ zniszczonego mienia przy uwzglêdnieniu cen z dnia ustalenia wysokoœci odszkodowania oraz: a) niezbêdnych kosztów monta u i demonta u, b) kosztów transportu z miejsca zamówienia na miejsce szkody, c) kosztów umieszczenia napisów i innych znaków graficznych wed³ug stanu na dzieñ szkody, d) kosztów uszkodzonych ram lub opraw. 2. Przy ustalaniu wysokoœci szkody nie uwzglêdnia siê: 1) kosztów wynikaj¹cych z rynkowych braków czêœci zamiennych lub materia³ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniej¹cego przed szkod¹; 2) kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i œwiêta; 3) kosztów przejazdów konsultantów i in ynierów; 4) kosztów transportu ekspresowego b¹dÿ lotniczego; 5) wartoœci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, amatorskiej (wartoœci emocjonalnej, pami¹tkowej, upodobañ). 9

10 31 1. Je eli suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia jest wy sza od jego wartoœci w dniu szkody (nadubezpieczenie), UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialnoœæ jedynie do faktycznej wysokoœci szkody. 2. W systemie pierwszego ryzyka odszkodowanie wyp³aca siê do wysokoœci poniesionej szkody, nie wiêcej jednak ni suma ubezpieczenia ustalona dla danej grupy mienia Odszkodowanie ustala siê w kwocie odpowiadaj¹cej wysokoœci szkody, któr¹ pomniejsza siê o wartoœæ mienia dotkniêtego szkod¹, które z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeñ nadaje siê jeszcze do dalszego u ytku, sprzeda y, naprawy, przeróbki lub odbudowy. 2. Odszkodowanie jest wyp³acane w granicach limitu wskazanego w umowie ubezpieczenia dla danego ryzyka ubezpieczeniowego, a je eli limit ten nie zosta³ ustalony - w kwocie nie wy szej ni wysokoœæ sumy ubezpieczenia. 3. Z wyliczonej kwoty odszkodowania potr¹ca siê franszyzê redukcyjn¹ wskazan¹ w umowie ubezpieczenia. 4. Odszkodowanie wyp³aca siê w z³otych polskich. W razie potrzeby, przeliczenia walut obcych dokonuje siê wed³ug kursu œredniego NBP z dnia ustalenia wysokoœci odszkodowania UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie na podstawie: uznania roszczenia, zawartej ugody albo prawomocnego orzeczenia s¹dowego. 2. UNIQA TU S.A. zobowi¹zane jest wyp³aciæ odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 3. Gdyby w terminie okreœlonym w ust. 2 wyjaœnienie okolicznoœci koniecznych dla ustalenia odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. albo wysokoœci odszkodowania okaza³o siê niemo liwe, odszkodowanie wyp³aca siê w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoœci wyjaœnienie tych okolicznoœci by³o mo liwe. Jednak e w terminie wskazanym w ust. 2 UNIQA TU S.A. zawiadamia pisemnie osobê zg³aszaj¹c¹ roszczenie o przyczynach niemo noœci zaspokojenia jej roszczeñ w ca³oœci lub w czêœci oraz wyp³aca bezsporn¹ czêœæ odszkodowania. 4. UNIQA TU S.A. powiadamia w formie pisemnej Ubezpieczonego i Ubezpieczaj¹cego o wysokoœci przyznanego odszkodowania. 5. Je eli odszkodowanie nie przys³uguje lub przys³uguje w innej wysokoœci ni okreœlona w zg³oszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A. informuje o tym w formie pisemnej poszkodowanego, wskazuj¹c na okolicznoœci oraz podstawê prawn¹ uzasadniaj¹ce ca³kowit¹ lub czêœciow¹ odmowê wyp³aty odszkodowania, a tak e informuje Ubezpieczaj¹cego o mo liwoœci dochodzenia roszczenia na drodze s¹dowej, je eli nie zgadza siê on z ustaleniami UNIQA TU S.A. 6. Odwo³anie od decyzji o ca³kowitej lub czêœciowej odmowie wyp³aty odszkodowania wnosi siê w formie pisemnej do Zarz¹du UNIQA TU S.A. za poœrednictwem jednostki organizacyjnej UNIQA TU S.A., która wyda³a przedmiotow¹ decyzjê. W terminie 30 dni od dnia otrzymania odwo³ania UNIQA TU S.A. informuje wnosz¹cego w formie pisemnej o podjêtych dzia³aniach lub zajêtym stanowisku. 7. W odniesieniu do ryzyk kradzie y z w³amaniem i rabunku postanawia siê, e w razie odzyskania mienia po wyp³acie odszkodowania, Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zobowi¹zany jest niezw³ocznie zwróciæ UNIQA TU S.A. wyp³acone odszkodowanie lub odpowiedni¹ jego czêœæ b¹dÿ na ¹danie UNIQA TU S.A. nieodp³atnie przenieœæ na jego rzecz w³asnoœæ tego mienia. 8. Zarówno UNIQA TU S.A. jak i Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony mog¹ powo³ywaæ na w³asny koszt rzeczoznawców celem ustalenia rozmiarów szkody. Klauzule dodatkowe Na wniosek Ubezpieczaj¹cego i za op³at¹ dodatkowej sk³adki umowa ubezpieczenia mo e zostaæ uzupe³niona o nastêpuj¹ce klauzule dodatkowe: 1) Klauzula nr 1 automatycznego pokrycia nowych inwestycji; 2) Klauzula nr 2 automatycznego pokrycia nowych lokalizacji; 3) Klauzula nr 3 kosztów naprawy zabezpieczeñ antyw³amaniowych; 4) Klauzula nr 4 kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców; 5) Klauzula nr 5 Leeway; 6) Klauzula nr 6 ubezpieczenia od ryzyka lokautu; 7) Klauzula nr 7 ubezpieczenia od ryzyka rozmro enia; 8) Klauzula nr 8 ubezpieczenia od ryzyk strajku i zamieszek; 9) Klauzula nr 9 ubezpieczenia od szkód elektrycznych; 10)Klauzula nr 10 usuniêcia pozosta³oœci po szkodzie; 11) Klauzula nr 11 wyrównania sum ubezpieczenia. 2. Klauzule dodatkowe stanowi¹ postanowienia szczególne, a ich zapisy maj¹ pierwszeñstwo przed odpowiednimi zapisami OWU. W sprawach nieuregulowanych w klauzulach dodatkowych stosuje siê odpowiednie zapisy OWU. Klauzula nr 1 automatycznego pokrycia nowych inwestycji 35 zapisów OWU, UNIQA TU S.A. obejmuje automatyczn¹ ochron¹ ubezpieczeniow¹, bez koniecznoœci wczeœniejszej deklaracji, wzrost wartoœci mienia ruchomego zwi¹zany z jego nabyciem, ulepszeniem (modernizacj¹, remontem, itp.), przeszacowaniem. 2. Suma ubezpieczenia ulega podwy szeniu z chwil¹ przejœcia na Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego ryzyka zwi¹zanego z posiadaniem tego mienia. Ubezpieczaj¹cy jest jednak zobowi¹zany pod rygorem niewa noœci niniejszej klauzuli zg³osiæ zwiêkszenie sumy ubezpieczenia w terminie do 30 dni od jego wyst¹pienia. 3. Sk³adka dodatkowa jest naliczana wed³ug zasady pro rata temporis od dnia przejœcia na Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego ryzyka zwi¹zanego z posiadaniem mienia przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia dla danego sk³adnika mienia. 4. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. w stosunku do automatycznie ubezpieczonego mienia ograniczona jest do ustalonego ponad ca³kowit¹ sumê ubezpieczenia limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia w wysokoœci nie wiêkszej ni 10% sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Klauzula nr 2 automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia 36 zapisów OWU, budynki lub lokale nie wskazane w umowie ubezpieczenia jako miejsca ubezpieczenia (stanowi¹ce nowe miejsca ubezpieczenia), objête zostaj¹ automatycznie ochron¹ ubezpieczeniow¹, pod warunkiem zg³oszenia do UNIQA TU S.A. faktu prowadzenia dzia³alnoœci w nowym miejscu w terminie do 30 dni od jej rozpoczêcia oraz zg³oszenia do ubezpieczenia nowych budynków b¹dÿ lokali w terminie do 30 dni od dnia rozpoczêcia automatycznej ochrony. 2. Ochrona ubezpieczeniowa dla nowych lokalizacji rozpoczyna siê automatycznie w pierwszym dniu: 1) obowi¹zywania umowy najmu lub dzier awy w przypadku najmu budynków lub lokali przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego; 2) po podpisaniu umowy kupna i formalnym przejœciu w³asnoœci nieruchomoœci na Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w przypadku zakupu nieruchomoœci; 3) po podpisaniu i przekazaniu stosownego protoko³u zdawczo-- odbiorczego w przypadku nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego. 10

11 3. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. w stosunku do automatycznie ubezpieczonych budynków lub lokali ograniczona jest do ustalonego ponad ca³kowit¹ sumê ubezpieczenia limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia w wysokoœci nie wiêkszej ni 10% sumy ubezpieczenia ustalonej dla budynków i ulepszeñ w œrodkach trwa³ych ³¹cznie, przy czym maksymalny limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli wynosi z³. Klauzula nr 3 kosztów naprawy zabezpieczeñ antyw³amaniowych 37 zapisów OWU, ubezpieczeniem w granicach ca³kowitej sumy ubezpieczenia, a jednoczeœnie w granicach wskazanego kwotowo w umowie ubezpieczenia limitu nieprzekraczaj¹cego z³ na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, zostaj¹ objête niezbêdne i uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w zwi¹zku z napraw¹ zabezpieczeñ antyw³amaniowych uszkodzonych w wyniku usi³owania b¹dÿ dokonania w³amania. Wysokoœæ wy ej wymienionych kosztów i wydatków nie mo e przekraczaæ œrednich stawek rynkowych stosowanych w danym regionie. 2. Niniejszym zniesiony zostaje zapis 4 ust. 2, pkt 14. Klauzula nr 4 kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców 38 Z zachowaniem pozosta³ych, niezmienionych niniejsz¹ klauzul¹ zapisów OWU, ubezpieczeniem w granicach ca³kowitej sumy ubezpieczenia a jednoczeœnie w granicach wskazanego kwotowo w umowie ubezpieczenia i nieprzekraczaj¹cego z³ limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, zostaj¹ objête niezbêdne i uzasadnione wynagrodzenia nale ne rzeczoznawcom, których zatrudnienie zosta³o uzgodnione z UNIQA TU S.A., a które Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony jest zobowi¹zany op³aciæ w celu odtworzenia lub zast¹pienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku szkody objêtej zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia. Wysokoœæ wynagrodzeñ rzeczoznawców nie mo e przekraczaæ œrednich stawek rynkowych stosowanych w danym regionie. Klauzula nr 5 Leeway 39 zapisów OWU, przy wyp³acie odszkodowania nie ma zastosowania zasada proporcji, je eli stosunek wartoœci dotkniêtego szkod¹ mienia na dzieñ powstania szkody do sumy ubezpieczenia tego mienia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia nie przekracza 120%. 2. Postanowienia niniejszej klauzuli maj¹ zastosowanie wy³¹cznie do mienia ubezpieczonego systemem sum sta³ych. Klauzula nr 6 ubezpieczenia od ryzyka lokautu 40 zapisów OWU, UNIQA TU S.A. obejmuje odpowiedzialnoœci¹ szkody w ubezpieczonym mieniu, które zosta³o uszkodzone b¹dÿ zniszczone bezpoœrednio wskutek dzia³añ wykluczonych pracowników b¹dÿ te w wyniku oporu przeciw lokautowi. 2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli jest ograniczona do limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia w granicach ca³kowitej sumy ubezpieczenia i nieprzekraczaj¹cego z³. 3. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania potr¹ca siê franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci z³, przy czym w umowie ubezpieczenia mo e zostaæ ustalona franszyza wy sza. 4. Niniejszym zniesione zostaje wy³¹czenie odpowiedzialnoœci wskazane w 5 ust. 2, pkt 1. Klauzula nr 7 ubezpieczenia od ryzyka rozmro enia 41 zapisów OWU, w szczególnoœci zapisu 4 ust. 2, pkt 1, UNIQA TU S.A. obejmuje odpowiedzialnoœci¹ szkody w ubezpieczonych œrodkach obrotowych powsta³e wskutek rozmro enia. 2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi¹ znajduj¹ce siê w posiadaniu Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego i objête ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU œrodki obrotowe, których w³aœciwoœci naturalne wymagaj¹ ich przechowywania w urz¹dzeniach ch³odniczych w temperaturze ni szej lub równej minus 18 stopni Celsjusza. 3. UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegaj¹ce na utracie wartoœci handlowej mienia, o jakim mowa w ust. 2, na skutek jego rozmro enia w wyniku podwy szenia siê temperatury w urz¹dzeniu ch³odniczym w nastêpstwie: 1) uszkodzenia urz¹dzenia, w którym przechowywano mienie, w wyniku bezpoœredniego oddzia³ywania zdarzeñ objêtych zakresem umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; 2) bezpoœredniej i niezapowiedzianej przerwy w dostawie pr¹du elektrycznego przez zak³ad energetyczny trwaj¹cej nieprzerwanie przez co najmniej dwie godziny. 4. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za rozmro enie wynikaj¹ce z niew³aœciwego przechowywania lub wskutek mechanicznego uszkodzenia opakowania œrodków obrotowych. 5. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli jest ograniczona do limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia mienia mog¹cego podlegaæ ryzyku rozmro enia i nieprzekraczaj¹cego z³. 6. Niniejszym zniesione zostaje wy³¹czenie odpowiedzialnoœci wskazane w 5 ust. 2, pkt 16. Klauzula nr 8 ubezpieczenia od ryzyk strajku i zamieszek 42 zapisów OWU, UNIQA TU S.A. obejmuje odpowiedzialnoœci¹ szkody spowodowane strajkiem b¹dÿ zamieszkami. UNIQA TU S.A. wyp³aca odszkodowanie za ubezpieczone mienie, które zosta³o uszkodzone b¹dÿ zniszczone bezpoœrednio wskutek dzia³añ strajkuj¹cych pracowników b¹dÿ osób uczestnicz¹cych w zamieszkach. 2. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli jest ograniczona do limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia w granicach ca³kowitej sumy ubezpieczenia i nieprzekraczaj¹cego z³. 3. Z ustalonej wysokoœci odszkodowania potr¹ca siê franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci z³, przy czym w umowie ubezpieczenia mo e zostaæ ustalona franszyza wy sza. 4. Niniejszym zniesione zostaje wy³¹czenie odpowiedzialnoœci wskazane w 5 ust. 2, pkt 2. Klauzula Nr 9 ubezpieczenia od ryzyka szkód elektrycznych 43 zapisów OWU, UNIQA TU S.A. obejmuje dodatkowo ochron¹ ubezpieczeniow¹ szkody w maszynach elektrycznych zdefiniowanych w ust. 2 spowodowane bezpoœrednio dzia³aniem pr¹du elektrycznego na przedmiot ubezpieczenia lub powsta³e w wyniku po aru b¹dÿ wybuchu maj¹cego zwi¹zek z dzia³aniem pr¹du elektrycznego, jeœli Ÿród³o po aru b¹dÿ wybuchu znajdowa³o siê we wnêtrzu przedmiotu ubezpieczenia. 2. Przedmiotem ubezpieczenia s¹ maszyny elektryczne, za które uznaje siê maszyny, urz¹dzenia, aparaty i inne urz¹dzenia elektryczne wraz z akcesoriami, wykorzystywane przez Ubezpieczonego w jego dzia- ³alnoœci gospodarczej. 11

12 3. Odpowiedzialnoœæ UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli ograniczona jest 10% sumy ubezpieczenia ustalonej dla maszyn elektrycznych, przy czym maksymalny limit odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. z tytu³u niniejszej klauzuli wynosi z³. 4. UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody powsta³e: 1) w bezpiecznikach, miernikach, licznikach oraz wszelkiego rodzaju lampach; 2) w sprzêcie elektronicznym wraz z urz¹dzeniami peryferyjnymi; 3) w generatorach energii elektrycznej i transformatorach powy ej 1000 kva oraz w silnikach o mocy powy ej 1000 kw; 4) we wszelkiego rodzaju liniach przesy³owych i rozdzielczych naziemnych i podziemnych; 5) w zwi¹zku z normalnym zu yciem, nienale yt¹ konserwacj¹ b¹dÿ nieterminowo lub niefachowo przeprowadzonymi przegl¹dami technicznymi; 6) w wyniku awarii mechanicznych oraz podczas napraw lub próbnego rozruchu; 7) w zwi¹zku z poddawaniem przedmiotu ubezpieczenia jakimkolwiek testom albo gdy jest on u ywany w sposób i do celów innych ni te, do których zosta³ przeznaczony. 5. Górn¹ granic¹ odpowiedzialnoœci UNIQA TU S.A. w odniesieniu do danego urz¹dzenia jest suma ubezpieczenia danego urz¹dzenia, natomiast w razie szkody czêœciowej odszkodowanie nie mo e przekroczyæ kosztów odtworzenia wyliczonych w oparciu o 30 ust 1, pkt Z ustalonej wysokoœci odszkodowania potr¹ca siê franszyzê redukcyjn¹ w wysokoœci z³, przy czym w umowie ubezpieczenia mo e zostaæ ustalona franszyza wy sza. Klauzula nr 10 usuniêcia pozosta³oœci po szkodzie 44 zapisów OWU, ubezpieczeniem w granicach limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia ponad ca³kowit¹ sumê ubezpieczenia mienia i nieprzekraczaj¹cego z³ zostaj¹ objête niezbêdne i uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczaj¹cego/Ubezpieczonego w wyniku szkody objêtej zakresem ubezpieczenia, a powsta³e w zwi¹zku z: 1) z³omowaniem, usuniêciem pozosta³oœci po szkodzie lub usuniêciem ubezpieczonego mienia; 2) rozmontowaniem lub roz³o eniem ubezpieczonego mienia; 3) oszalowaniem, umocnieniem ubezpieczonego mienia; przy czym limit ten nie mo e byæ wy szy ni 5% sumy ubezpieczenia budynków i budowli wraz z maszynami i urz¹dzeniami niezbêdnymi do ich eksploatacji. 2. UNIQA TU S.A. nie pokrywa kosztów: 1) usuniêcia fundamentów, chyba e jest to konieczne w celu odbudowy budynków lub budowli dotkniêtych szkod¹; 2) usuniêcia zanieczyszczeñ gleby i wody oraz kosztów ich rekultywacji lub wymiany. Klauzula nr 11 wyrównania sum ubezpieczenia 45 Z zachowaniem pozosta³ych, niezmienionych niniejsz¹ klauzul¹ zapisów OWU, postanawia siê, co nastêpuje. 1. Je eli w przypadku powstania szkody zostanie stwierdzone, e w odniesieniu do mienia dotkniêtego szkod¹ wyst¹pi³o niedoubezpieczenie, a jednoczeœnie oka e siê, e inne ubezpieczone grupy mienia wykazuj¹ nadubezpieczenie, to wyliczona kwota nadubezpieczenia przeznaczona zostanie na zlikwidowanie lub zmniejszenie niedoubezpieczenia mienia dotkniêtego szkod¹. 2. Wyrównanie sum ubezpieczenia odbywa siê tylko pomiêdzy ubezpieczonym mieniem znajduj¹cym siê w tym samym miejscu ubezpieczenia. 3. Postanowienia niniejszej klauzuli maj¹ zastosowanie wy³¹cznie do mienia ubezpieczonego systemem sum sta³ych. Roszczenia regresowe Z dniem wyp³aty odszkodowania roszczenie Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodê przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokoœci wyp³aconego odszkodowania. 2. UNIQA TU S.A. mo e odmówiæ wyp³aty odszkodowania w ca³oœci lub w czêœci, je eli Ubezpieczony, bez zgody UNIQA TU S.A., zrzeknie siê praw przys³uguj¹cych mu w stosunku do osób odpowiedzialnych za szkodê. Je eli zrzeczenie siê lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po wyp³acie odszkodowania, UNIQA TU S.A. mo e ¹daæ zwrotu ca³oœci lub czêœci wyp³aconego odszkodowania. Zawiadomienia i oœwiadczenia Wszystkie oœwiadczenia i zawiadomienia maj¹ce zwi¹zek z umow¹ ubezpieczenia powinny byæ sk³adane w formie pisemnej za pokwitowaniem przyjêcia lub przes³ane listem poleconym pod rygorem niewa noœci. 2. Je eli Ubezpieczaj¹cy/Ubezpieczony zmieni³ adres i nie zawiadomi³ o tym UNIQA TU S.A., korespondencjê skierowan¹ na ostatni adres znany UNIQA TU S.A. uwa a siê za dorêczon¹. Skargi i za alenia Ubezpieczaj¹cemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys³uguje prawo do zg³aszania Centrali UNIQA TU S.A. skarg i za aleñ na zaniedbania lub nienale yte wykonywanie obowi¹zków przez osoby lub jednostki dzia³aj¹ce w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A. 2. Centrala UNIQA TU S.A. jest zobowi¹zana rozpatrzyæ skargê bez zbêdnej zw³oki, nie póÿniej jednak ni w terminie 30 dni od daty jej wp³ywu do UNIQA TU S.A., informuj¹c skar ¹cego o sposobie za³atwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. Postanowienia koñcowe W porozumieniu z Ubezpieczaj¹cym mog¹ byæ stosowane w umowie ubezpieczenia warunki dodatkowe lub odmienne od przyjêtych w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. 2. Wszelkie odstêpstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia musz¹ byæ pod rygorem niewa noœci wymienione w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia Prawem w³aœciwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia jest prawo polskie. 2. Powództwo o roszczenia wynikaj¹ce z umowy ubezpieczenia mo na wytoczyæ albo wed³ug przepisów o w³aœciwoœci ogólnej albo przed s¹d w³aœciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczaj¹cego/ Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zastosowanie maj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, w tym kodeksu cywilnego i ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. 2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta³y zatwierdzone Uchwa³¹ Zarz¹du UNIQA TU S.A. nr 227/2007 z dnia 12 listopada 2007r. i maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 grudnia 2007r. 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się z Materiałami do postępowania dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną dla

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Gospodarstwo rolne & Zbiory. Ubezpieczenie maszyn rolniczych AGRO CASCO

OWU. Gospodarstwo rolne & Zbiory. Ubezpieczenie maszyn rolniczych AGRO CASCO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OWU. Gospodarstwo Rolne & Zbiory. Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

OWU. Gospodarstwo Rolne & Zbiory. Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

OWU. Gospodarstwo rolne & Zbiory

OWU. Gospodarstwo rolne & Zbiory UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA

ZAKRES I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI TOWARZYSTWA Preambu³a Definicje strona 3 strona 4 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Artyku³ 1: Przedmiot ubezpieczenia Artyku³ 2: Zakres ubezpieczenia Artyku³ 3: Zdarzenia ubezpieczeniowe strona 5 strona 5 strona

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 06.12.2013

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 06.12.2013 Strona 1 z 5 Wrocław, 06.12.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc im dr O. Sokołowskiego w Zakopanem ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA NR... świetlicy wiejskiej w.. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.99.2015 Burmistrza Skwierzyny z dnia 9 lipca 2015 r.. Wzór A w przypadku pobrania kaucji Zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew w Łodzi

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew w Łodzi R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew w Łodzi I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 roku w...

UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 roku w... pomiędzy: WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 roku w... SĄDEM REJONOWYM W ZDUOSKIEJ WOLI, 98-220 Zduoska Wola, ul. Żeromskiego 19, posiadającym NIP 829-10-54-239 reprezentowanym przez : 1. Damiana

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OWU. FILAR & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spó³dzielni Mieszkaniowych. Rozdzia³ I - Postanowienia ogólne wspólne

OWU. FILAR & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spó³dzielni Mieszkaniowych. Rozdzia³ I - Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BHP-379/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/172/2013 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Zaliczki wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Teks jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA W BIAŁYMSTOKU. Niniejszy regulamin został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a:, zam., prowadzącym., NIP:.., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr. a:, zam., prowadzącym., NIP:.., zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr 1 UMOWA Nr z dnia zawarta pomiędzy: Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, NIP 684-21-54-209, reprezentowanym przez: P. Marek Pepera Kierownik Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim Za cznik nr 15 Warunki umowy dla zadania nr 1 po zmianach pomi dzy: Umowa nr... zawarta w dniu.. r. w Ostrowcu wi tokrzyskim Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o. NIP 6610000438, REGON, 290513358,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych z grupy 18 01. Białystok, dn. 24.04.2015 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie 24 A 15-276 Białystok do kontaktu : ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel. centr. 85-7409401 fax 7409600

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/38/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/38/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/38/09 Zawarta w dniu...r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r.

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. Dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 241-368416 z dnia: 07.12.2010 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz mienia WSPRiTS

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R )

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) zawarta w dniu roku w pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w przy ul. dla której w Sądzie Rejonowym w założona jest księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477

Umowa Ośrodek/PIT/../2013. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 Umowa Ośrodek/PIT/../2013 zawarta w dniu 18.07.2013 roku w Istebnej pomiędzy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 43-470 Istebna 68 NIP: 548-23-14-477 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA RZECZ SĄDU OKRĘGOWEGO I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU zawarta w Zamościu w dniu.. roku, pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU ZAŁĄCZNIK NR 1 ANEKS NR. DO UMOWY NAJMU NIERUCHOMOŚCI NR../ ZAWARTEJ W DNIU.. ROKU Zawarty w dniu.. r. w Pyrzycach, pomiędzy: Gminą Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-69-90 zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr.../.../.../2011

UMOWA NAJMU nr.../.../.../2011 UMOWA NAJMU nr..../.../.../2011 Umowa zawarta dnia...2011r. w Gorlicach pomiędzy: NIP: zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. Anmar ul. Biecka 23 A, 38-300 Gorlice NIP- 738-1 zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2012 (Wzór Umowy)

Umowa Nr./2012 (Wzór Umowy) Załącznik Nr 8 do SIWZ Umowa Nr./2012 (Wzór Umowy) zawarta w dniu 2012 r. w Wieliszewie pomiędzy: Samorządową Administracją Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew, z siedzibą pod adresem: Urząd Gminy Wieliszew,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej INCO w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej INCO w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej INCO w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. I. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28.06.2006r

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych

UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych -WZÓR- Załącznik nr 13 UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy: Zarządem Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo