Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie. Kod CPV: Roboty budowlane w zakresie budynków Obiekt: ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ Leszno, ul. Święciechowskiego 150 INWESTOR: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII Poznań, ul. Grunwaldzka 250 Poznań, Wrzesień 2012 r. 1

2 L.P. NR ST RODZAJ ROBÓT STRONY I Wymagania ogólne 3-12 II Prace związane z przebudową toalet w budynku ZHW w Lesznie III Prace związane z przebudową pomieszczeń w budynku ZHW w Lesznie IV Prace związane z wymianą drzwi w budynku ZHW w Lesznie V Dokumentacja rysunkowo - fotograficzna

3 I. ST WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z Przebudową pomieszczeń w budynku w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Lesznie przy ul. Święciechowskiego Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. ST I 1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza specyfikacja stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego. 1.3 Zakres robót objętych ST 1. Przebudowa pomieszczenia toaleta damska I piętro (pomieszczenie B ) 1.1 Roboty ogólnobudowlane 1.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 1.3 Instalacje wentylacyjne 1.4 Instalacje elektryczne 1.5 Instalacje centralnego ogrzewania 2. Przebudowa pomieszczenia toaleta męska I piętro (pomieszczenie D ) 2.1 Roboty ogólnobudowlane 3

4 2.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 2.3 Instalacje wentylacyjne 2.4 Instalacje elektryczne 2.5 Instalacje centralnego ogrzewania 3. Przebudowa pomieszczenia toaleta damska II piętro (pomieszczenie B ) 3.1 Roboty ogólnobudowlane 3.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 3.3 Instalacje wentylacyjne 3.4 Instalacje elektryczne 3.5 Instalacje centralnego ogrzewania 4. Przebudowa pomieszczenia toaleta męska II piętro (pomieszczenie A ) 4.1 Roboty ogólnobudowlane 4.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 4.3 Instalacje wentylacyjne 4.4 Instalacje elektryczne 4.5 Instalacje centralnego ogrzewania 5. Przebudowa pomieszczenia na II piętrze (pomieszczenie C ) 5.1 Roboty ogólnobudowlane 5. Wymiana drzwi na I piętrze 5 sztuk 5.1 Roboty ogólnobudowlane 7. Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku 7.1 Roboty ogólnobudowlane 8. Przebudowa pomieszczenia toaleta damska I piętro (pomieszczenie A+P+M+B+Z ) 8.1 Roboty ogólnobudowlane 8.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 8.3 Instalacje wentylacyjne 8.4 Instalacje elektryczne 8.5 Instalacje centralnego ogrzewania 9. Przebudowa pomieszczenia piwnicznego 9.1 Roboty ogólnobudowlane 9.2 Instalacje centralnego ogrzewania 9.3 Instalacje elektryczne 10. Przebudowa korytarza na I piętrze 10.1 Roboty ogólnobudowlane 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót Przekazanie placu budowy Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŝe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający poda 4

5 lokalizację obiektu, za który ochronę ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Dokumentacja projektowa Zamawiający przekaŝe Wykonawcy kompletną dokumentację na warunkach określonych w umowie. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aŝ do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym przegrody, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Ochrona przeciwpoŝarowa Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 2.0 MATERIAŁY 2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów. Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŝeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym ( B ). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeŝeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatę techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości uŝytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak równieŝ przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŝone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 5

6 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŝ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŝa. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŝa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów. W dziale 2.2 kolejnych części specyfikacji dotyczących poszczególnych robót wymagania szczegółowe odnoszą się do wymagań specyficznych związanych z konkretnymi materiałami, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 2.1. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. JeŜeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduje moŝliwość zastosowania róŝnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŝe być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 3. SPRZĘT 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŝywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŝytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu W dziale 3.2 w poszczególnych częściach ST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 3.1 6

7 4. TRANSPORT 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŝonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŝenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposaŝenia na i z terenu robót. Pojazdy opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i jeśli okaŝe się to konieczne naleŝy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z budowy. 4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu W dziale 4.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do transportu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie WYKONANIE ROBÓT 5.1 Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i ST, a takŝe normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robót. 5.2 Szczególne zasady wykonania robót W dziale 5.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto zasady odnoszące się do wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Do obowiązków Wykonawcy naleŝy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŝliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową i ST. 7

8 6.2 Szczególne zasady kontroli jakości W dziale 6.2 poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie 6.1 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowo kosztorysowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań, nie później niŝ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Raporty wyŝej wymienione stanowią część dokumentacji budowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: część ogólną opisującą: organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, wyposaŝenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŝe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; część szczegółową opisującą dla kaŝdego asortymentu Robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŝeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŝoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 8

9 6.3 Pobieranie próbek 6.4 Badania i pomiary 6.5 Raporty z badań laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moŝe zaŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej ST i Przedmiarze Robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŝną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŝliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzora. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŝna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora i inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŝ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 9

10 6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŝe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŝnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŝą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŝnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru moŝe dopuścić do uŝycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŝda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - waŝne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 6.8 Dokumenty budowy (1) Księga Obmiaru Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŝdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. (2) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŝde Ŝyczenie Inwestora i inspektora nadzoru. 10

11 (3) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: - protokoły przekazania Terenu Budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protokoły odbioru robót, - protokoły z narad i ustaleń, - korespondencję na budowie. (4) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją kosztorysową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. NaleŜy korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi. 7.2 Szczególne zasady obmiaru robót W dziale 7.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ODBIÓR ROBÓT 8.1 Ogólne zasady odbioru robót W zaleŝności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu odbiorowi końcowemu odbiorowi pogwarancyjnemu odbiorowi ostatecznemu, końcowemu. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inwestora oraz Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŝ 3 dni od daty zgłoszenia. Z przeprowadzonych czynności naleŝy sporządzić protokoły odbioru technicznego. Szczególnie istotne są tzw. odbiory międzyfazowe robót zanikających i 11

12 ulegających zakryciu przez roboty następne w kolejności technologicznej. ( Dotyczy odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorowi częściowemu.) Odbiór końcowy, pogwarancyjny i ostateczny końcowy wynika z prawa budowlanego Inwestor od chwili zakończenia robót zgłoszonych przez wykonawcę i potwierdzonych przez inspektora nadzoru rozpisuje odbiór w ciągu 14 dni. 8.2 Szczególne zasady odbioru robót W dziale 8.2 w poszczególnych częściach ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie PRZEPISY ZWIĄZANE Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r Dz.U.92/88 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Dz.U.19/177 z późniejszymi zmianami, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.207/2016 z 2003 z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...) Dz.U. 130/1389, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno uŝytkowego ( Dz.U.nr202,poz. 2072, z dnia 16 września 2004 r ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.47/401, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o. Warszawa 2003, Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano montaŝowych w okresie obniŝonych temperatur. ITB, 1988 r. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989 r 12

13 II. ST Prace związane w przebudową toalet w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Lesznie 1.1 Przedmiot ST 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac budowlanych związanych z przebudową toalet w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Lesznie 1.2 Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt Zakres robót objętych ST W skład niniejszej części ST wchodzą następujące działy z przedmiarów robót: 1. Przebudowa pomieszczenia toaleta damska I piętro (pomieszczenie B ) 1.1 Roboty ogólnobudowlane 1.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 1.3 Instalacje wentylacyjne 1.4 Instalacje elektryczne 1.5 Instalacje centralnego ogrzewania 2. Przebudowa pomieszczenia toaleta męska I piętro (pomieszczenie D ) 2.1 Roboty ogólnobudowlane 2.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 13

14 2.3 Instalacje wentylacyjne 2.4 Instalacje elektryczne 2.5 Instalacje centralnego ogrzewania 3. Przebudowa pomieszczenia toaleta damska II piętro (pomieszczenie B ) 3.1 Roboty ogólnobudowlane 3.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 3.3 Instalacje wentylacyjne 3.4 Instalacje elektryczne 3.5 Instalacje centralnego ogrzewania 4. Przebudowa pomieszczenia toaleta męska II piętro (pomieszczenie A ) 4.1 Roboty ogólnobudowlane 4.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 4.3 Instalacje wentylacyjne 4.4 Instalacje elektryczne 4.5 Instalacje centralnego ogrzewania 8. Przebudowa pomieszczenia toaleta damska I piętro (pomieszczenie A+P+M+B+Z ) 8.1 Roboty ogólnobudowlane 8.2 Instalacje wodno - kanalizacyjne 8.3 Instalacje wentylacyjne 8.4 Instalacje elektryczne 8.5 Instalacje centralnego ogrzewania 2. MATERIAŁY 2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 01. Wymagania ogólne pkt Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów. Materiał dotyczący prac ogólnobudowlanych. Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm; Zaprawa budowlana zwykła; Cement portlandzki zwykły bez dodatków; Wapno hydratyzowane; Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe bez przeszklenia w kolorze białym wraz z ramą aluminiową * Drzwi aluminiowe o wymiarach: szer. 0,90m ; wys. 2,00m Ilość: 14 kpl. Pianka montaŝowa poliuretanowa; Masa uszczelniająca silikonowa. Zaprawa cementowo wapienna do wykonywania tynków; Płytki ceramiczne ścienne - 40cm x 40 cm (wzór według Inwestora); Płytki ceramiczne podłogowe 40 cm x 40 cm (wzór według Inwestora); Zaprawy do spoinowania; 14

15 Klej do płytek ceramicznych; Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10; Środek gruntujący UNI GRUNT lub równowaŝny; Konstrukcja obudowy elementów z płyt gipsowo kartonowych (płyty kartonowo gipsowe, profile aluminiowe, łączniki, wieszaki, wkręty, taśmy z włókna szklanego); Konstrukcja sufitu podwieszanego z płyt gipsowo kartonowych (płyty kartonowo gipsowe, profile aluminiowe, łączniki, wieszaki, wkręty, taśmy z włókna szklanego); NaroŜniki stalowe z siatką z włókna szklanego; Gips budowlany zwykły; Gips budowlany szpachlowy do gładzi tynkowych; Farba emulsyjna biała; Parapety z tworzywa sztucznego o wymiarach szer. 1,25m głębokość 0,40m; Konstrukcja kabin systemowych lekkiej zabudowy z laminatu (drzwi, ścianki oraz wszystkie niezbędne elementy mocujące) UWAGA: Przed dokonaniem zamówienia drzwi, naleŝy wykonać dokładny pomiar otworu drzwiowego, według którego będą zamawiane drzwi wraz z konstrukcją. Materiały dotyczące prac instalacyjnych wodno - kanalizacyjnych Rurociągi kanalizacyjne PVC, DN 50, 75, 110; Kształtki kanalizacyjne PVC, DN 50, 75, 110; Uchwyty stalowe montaŝowe do rur PVC kanalizacyjnych; Materiały pomocnicze niezbędne do montaŝu systemu kanalizacyjnego PVC; Rurociągi z polietylenu DN 20; Kształtki z polietylenu DN 20; Uchwyty montaŝowe do rur z tworzyw sztucznych; StelaŜ montaŝowy GEBERIT do montowania miski ustępowej wraz z obudową lub równowaŝne; Miska ustępowa podwieszana stosowana do systemu GEBERIT lub równowaŝne; StelaŜ montaŝowy GEBERIT do montowania pisuaru wraz z obudową lub równowaŝne; Pisuar stosowany do systemu GEBERIT lub równowaŝne; Umywalka porcelanowa usytuowana w szafce w białej obudowie; Zlewozmywak ze stali nierdzewnej; Bateria umywalkowa chromowana; Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego wiały 90cm x 90cm; Kabina natryskowa systemowa z szybami szklanymi hartowanymi; Bateria natryskowa chromowana; Prostokątne lustro montowane nad umywalką; Pojemniki na mydło w płynie; Pojemniki na ręczniki papierowe; Pojemniki na papier toaletowy; Uwaga: dopuszczone jest zastosowanie kabiny wykonanej z płytek ceramicznych z odwodnieniem liniowym oraz drzwiami ze szkła hartowanego. Materiały dotyczące prac instalacyjnych wentylacyjnych Wentylator z czujką ruchu Kratki wentylacyjne z tworzyw sztucznych 20 cm x 20 cm 15

16 Materiały dotyczące prac instalacyjnych elektrycznych Lampy oświetleniowe montowane do sufitu podwieszanego; Gniazda włącznikowe hermetyczne; Gniazda wtykowe hermetyczne; Przewody elektryczne YDY 3 x 1,5 mm2; Przewody elektryczne YDY 3 x 2,5 mm2 ; Puszki podtynkowe okrągłe; Materiały dotyczące prac instalacyjnych centralnego ogrzewania Zawór grzejnikowy; Zawór grzejnikowy z termostatem; Rurociągi z tworzywa sztucznego DN 25; Uchwyty do rurociągów z tworzywa sztucznego DN 25; Grzejnik stalowy trzypłytowy o wymiarach: długość 600mm, wysokość 600mm; 3. SPRZĘT 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST. 01. Wymagania ogólne pkt.3 4. TRANSPORT 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne zasady transportu podano w ST. 01. Wymagania ogólne pkt Szczegółowe wymagania dotyczące transportu Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływami atmosferycznymi. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne pkt Szczególne zasady wykonania robót Prace ogólnobudowlane Wszystkie drzwi drewniane w toalecie naleŝy zdemontować wraz z usunięciem ościeŝnicy; Istniejące płytki ceramiczne na podłodze naleŝy skuć wraz z usunięciem starego kleju; Istniejące płytki ceramiczne na ścianach naleŝy skuć wraz z usunięciem starego kleju; Na wszystkich ścianach w toalecie naleŝy skuć istniejący tynk; 16

17 W chwili obecnej w toaletach znajdują się ścianki działowe z cegły pełnej dzielące pomieszczenia. NaleŜy je rozebrać oraz wybudować nowe w konfiguracji uzgodnionej z Inwestorem; Powstały gruz z rozbiórki naleŝy wywieść na wysypisko oraz poddać utylizacji; W związku z faktem, iŝ pomieszczenia są gruntownie przebudowane, naleŝy postawić nowe ścianki działowe z cegły pełnej w konfiguracji uzgodnionej z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru rzuty poszczególnych pomieszczeń załączono w dziale Dokumentacja rysunkowo fotograficzna ; Następnie w otworach drzwiowych prowadzących do pomieszczeń nowo wybudowanych pomieszczeń naleŝy zamontować nowe drzwi aluminiowe bez przeszklenia wraz z zamontowaniem nowej ramy aluminiowej Ilości oraz wielkości drzwi podano w punkcie 2.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Na wszystkich ścianach w pomieszczeniu naleŝy wykonać nowe tynki cementowo wapienne; Na wszystkich ścianach w pomieszczeniach naleŝy ułoŝyć płytki ceramiczne 40cm x 40cm montowane na klej. Płytki montowane będą na całej wysokości ścian w pomieszczeniu. W celu wyrównania istniejącej posadzki naleŝy wylać masę samopoziomującą; Po wykonaniu w/w czynności nową posadzkę naleŝy zagruntować środkami gruntującymi oraz pomalować folią w płynie ; Na tak przygotowana powierzchnię naleŝy ułoŝyć nowe płytki ceramiczne o wymiarach 40cm x 40cm (wzór według Inwestora); W całym pomieszczeniu naleŝy zamontować sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych wodooodpornych zawieszanych na konstrukcji aluminiowej; W wybranych pomieszczeniach naleŝy zamontować kabinę toaletową w systemie lekkiej zabudowy laminatowej; W pomieszczeniach na parterze istniejącą ściankę z konstrukcji PVC naleŝy zdemontować, a następnie zdemontowaną konstrukcję zamontować w miejscu wskazanym na rzucie pomieszczeń parteru. Prace instalacyjne wodno kanalizacyjne W pomieszczeniach naleŝy zdemontować wszelkie urządzenia sanitarne (umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki prysznicowe, miski ustępowe, pisuary, baterie umywalkowe); W pomieszczeniu naleŝy równieŝ zdemontować wszelkie rurociągi kanalizacyjne wraz z istniejącymi pionami; W pomieszczeniu naleŝy zdemontować wszystkie rurociągi wodociągowe wraz z istniejącymi pionami; W związku z faktem, iŝ pomieszczenie jest gruntownie modernizowane naleŝy wykonać nową instalację kanalizacyjną przystosowaną do nowego układu pomieszczeń oraz nowego rozmieszczenia urządzeń sanitarnych. Do wymiany przewidziane są równieŝ piony kanalizacyjne w modernizowanych pomieszczeniach. Instalację kanalizacyjną naleŝy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC W związku z faktem, iŝ pomieszczenie jest gruntownie modernizowane naleŝy wykonać nową instalację wodociągową przystosowaną do nowego układu pomieszczeń oraz nowego rozmieszczenia urządzeń sanitarnych. Do wymiany przewidziane są równieŝ piony wodociągowe w modernizowanych pomieszczeniach. Instalację wodociągową naleŝy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PP; W toaletach naleŝy zamontować nowe miski ustępowe porcelanowe, pisuary montowanie na stelaŝu systemowym GEBERIT lub równowaŝny. W pozycji przedmiarowej naleŝy uwzględnić równieŝ zabudowanie nowego stelaŝu; 17

18 W pomieszczeniach naleŝy równieŝ zamontować nowe umywalki porcelanowe wraz z baterią chromowaną montowana na umywalce; W wybranych pomieszczeniach do zamontowania są równieŝ kabiny natryskowe. Do tych czynności naleŝy, - zamontowanie nowego brodzika z tworzywa sztucznego, - zamontowanie nowej kabiny natryskowej, oraz zamontowanie nowej baterii natryskowej; Do czynności wykonawcy naleŝy równieŝ zamontowanie podstawowych urządzeń sanitarnych takich jak: - montaŝ lustra nad umywalką, - montaŝ pojemnika na mydło w płynie, - montaŝ pojemnika na ręczniki papierowe, montaŝ pojemnika na papier toaletowy; Prace instalacyjne wentylacyjne Istniejące kratki wentylacyjne naleŝy zdemontować; W pomieszczeniach naleŝy równieŝ zamontować nowe kratki wentylacyjne. We wszystkich pomieszczeniach naleŝy zamontować wentylatorki wywiewne z czujką ruchu; Prace instalacyjne elektryczne DemontaŜ istniejących lamp w pomieszczeniu; DemontaŜ starych puszek podtynkowych; W przebudowywanym pomieszczeniu naleŝy wymienić wszelkie kable elektryczne zasilające gniazdka elektryczne; Na nowo zamontowanym suficie podwieszanym naleŝy zamontować nowe lampy oświetleniowe przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych W przestrzeni między sufitowej naleŝy ułoŝyć nowe przewody elektryczne zasilające nowe lampy; W miejscach montaŝu gniazd wtykowych lub włącznikowych naleŝy zamontować nowe puszki podtynkowe; W pomieszczeniu naleŝy zamontować nowe hermetyczne gniazda wtykowe oraz hermetyczne gniazda włącznikowe; Prace instalacyjne centralnego ogrzewania Istniejący grzejnik Ŝeliwny naleŝy zdemontować wraz z usunięciem starych zaworów grzejnikowych, oraz odgałęzień grzejnikowych; NaleŜy zdemontować istniejące piony centralnego ogrzewania; NaleŜy wykonać nowe piony centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowych odgałęzień grzejnikowych z rur z tworzywa sztucznego; W miejscu starego grzejnika naleŝy zamontować nowy grzejnik stalowy dwupłytowy o wymiarach 600 x 600mm; Grzejnik naleŝy wyposaŝyć w zawór grzejnikowy oraz zawór termostatyczny; Po zakończeniu prac związanych z montaŝem grzejnika naleŝy wykonać próbę szczelności instalacji. DemontaŜ rur stalowych prowadzących do naczynia wzbiorczego otwartego; DemontaŜ naczynia wzbiorczego otwartego; 18

19 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST. 01. Wymagania ogólne pkt OBMIAR ROBÓT 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne pkt.7 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1 Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 01. Wymagania ogólne pkt.8 9. ROZLICZENIE ROBÓT 9.1 Szczególne zasady dotyczące rozliczenia robót. Podstawą rozliczenia finansowego robót będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym, a takŝe wskaźniki i ceny ofertowe Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiającego. 19

20 III. ST Prace związane w przebudową pomieszczeń w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Lesznie 1.1 Przedmiot ST 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Lesznie 1.2 Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt Zakres robót objętych ST W skład niniejszej części ST wchodzą następujące działy z przedmiarów robót: 5. Przebudowa pomieszczenia na II piętrze (pomieszczenie C ) 5.1 Roboty ogólnobudowlane 9. Przebudowa pomieszczenia piwnicznego 9.1 Roboty ogólnobudowlane 9.2 Instalacje centralnego ogrzewania 9.3 Instalacje elektryczne 10. Przebudowa korytarza na I piętrze 10.1 Roboty ogólnobudowlane 20

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu

Instalacje elektryczne wewnętrzne i oświetlenie terenu Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 i nr 2 Lokalizacja: Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego / ul. Słońska Inwestor: Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Bema 23a 87-720

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU

DOKUMENTACJA DO PRZETARGU DOKUMENTACJA DO PRZETARGU Obiekt: Hala basenowa Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1 Rodzaj robót budowlanych Podstawowe: CPV 45421100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo