SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na"

Transkrypt

1 Projekt pn. Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŝywczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa narzędzi, sprzętu transportowego i mebli warsztatowych na potrzeby zaplecza technicznego Hali Laboratoryjno-technologicznej budynku Instytutu Technologii śywności i Gastronomii PWSIiP w ŁomŜy I. ZAMAWIAJĄCY Państwowa WyŜsza Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy ul. Akademicka 14, ŁomŜa strona godziny urzędowania 8:00-16:00 telefon faks NIP REGON II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwotę euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) zwanej dalej Pzp, 2) Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3) Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art.10 ust.1 oraz art Prawa zamówień publicznych.

2 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA III.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi, sprzętu transportowego i mebli warsztatowych na potrzeby zaplecza technicznego Hali Laboratoryjno-technologicznej budynku Instytutu Technologii śywności i Gastronomii PWSIiP w ŁomŜy według następującego podziału: Część I: dostawa narzędzi mechanicznych i elektrotechnicznych niezbędnych do funkcjonowania warsztatu stanowiącego zaplecze techniczne dla hali laboratoryjno-technologicznej ITśiG tj. Klucze nasadowe 1/2 cala, sześciokątne 1 szt; Uniwersalne ściski śrubowe 300 x 85 mm ±10% DuoKLamp 4 szt; Teleskopowy podnośnik magnetyczny 1 szt; Miernik uniwersalny MM szt; Poziomnica laserowa 400 mm 1szt; Laserowy przyrząd do pomiaru odległości BOSCH lub równowaŝny 2 szt; Taśma miernicza zwijana kieszonkowa 8 m 2 szt; Suwmiarki 150 mm- 2 szt; Wskaźnik ciągłości obwodu i przewodności DUTEST 1 szt; Wskaźnik kierunku wirowania pola TRITESTcontrol -1szt; Miernik cyfrowy z prądowym przekładnikiem cęgowym -1 szt; Multidetektor do wykrywania metalu- 1szt; Młotek ciesielski z dziobem 2szt; Młotek ślusarski z karbowanym trzonkiem; a' 300g 2szt; Młotek ślusarski a 1000g-2szt; Młotek ślusarski a 500g 2szt; Młotek ślusarski a 300g 2szt; Młotek ślusarski a 100g 2szt; Młotek z kompozytów gumy- 2szt; Młotek z miękkim bijakiem- 2szt; NoŜyce precyzyjne -1szt; NoŜyce do rur z tworzywa sztucznego -1 szt; NoŜyce do blachy 1szt; Szczypce instalacyjne dł. 300 mm- 2szt; Szczypce instalacyjne dł. 180 mm- 2szt; Szczypce róŝne 2szt; Szczypce do rur 1cal 2 szt; Gwintownica ręczna R 3/8, ½, ¾, 1, 1¼ -1szt; Imadło wiertarskie 1 szt; Imadło ślusarskie 2szt; Imadło do rur do 3 cali -2szt; Klucz do śrub DIN 3117 B -2szt; Kleszcze zaciskowe 2szt; Wycinarka młoteczkowa-1szt; Piła tarczowa ręczna- 1szt; Wyrzynarka przemysłowa 1szt; Wiertarka udarowa- 1szt; Akumulatorowa wiertarkowkrętarka -2szt; Pistolet do klejenia 2szt; Lutownica moc 150 W 2 szt; Lutownica moc 30 W -1szt; Wiertarka stołowa- 1szt; Stół maszynowy 1szt; Piła stołowa -1szt; Szlifierka oscylacyjna -1szt; Szlifierka taśmowa 1szt; Szlifierka kątowa fi 180 m/m 1szt; Szlifierka kątowa fi 230 m/m 1szt; Odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i na sucho 2szt; Dmuchawa gorącego powietrza -1szt; Spawarka MIG/MAG 1szt; Osłony głowy dla spawaczy -1szt; Fartuch dla spawaczy- 1szt; Zestaw min 12 otwornic -1szt; Klucz dynamometryczny ½ cala -1szt; Zestaw do kielichowania ręcznego 1szt; Narzędzia do nacinania gwintów 1szt; Zestaw wykrętaków-1szt; Zestaw kluczy płaskich -2szt; Zestaw kluczy oczkowych -2szt; Zestaw kluczy nimbusowych- 2szt; Zestaw wkrętaków prostych i krzyŝowych 6 części 2szt; Wiertła do metalu 2szt; Zestaw wierteł do betonu, kamienia 2szt; Pilniki do drewna -1szt; Pilniki do metalu 1szt; Zestaw 36 narzędzi w jednym pokrowcu 2szt; Młoto-wiertarka -1szt. Część II: dostawa sprzętu transportowego i mebli warsztatowych niezbędnych do funkcjonowania warsztatu stanowiącego zaplecze techniczne dla hali laboratoryjno-technologicznej ITśiG tj. Ręczny wózek paletowy-1 szt; Wózek ręczny platformowy z podłogą z płyty laminowanej 1 szt.; Wózek ręczny platformowy z podłogą z blachy nierdzewnej- 2szt.; Wózek ręczny platformowy do transportu lekkich towarów 1 szt.; Wózek ręczny platformowy osiatkowany 1szt; Wózek ręczny taczkowy typu"polgaz" do 1 szt butki z gazem technicznym 1 szt; Wózek serwisowy 2 szt; Szafa serwisowa 2 szt; Drabina magazynowa przejezdna 2

3 stalowa trójkołowa- 1 szt; Paleta plastikowa 4szt; Stołowa waga do paczek 1 szt; Pojemnik warsztatowy typu IIIA 10 szt; Pojemnik warsztatowy typu IIA- 6 szt; Pojemnik do segregacji -4szt; Stojak pojedynczy stacjonarny 3 szt; Worki plastikowe (opakowania zbiorcze) 3 szt; Regały półkowe do lekkich ładunków - typ "dostawny" 3 szt; Regały półkowe do lekkich ładunków - typ "podstawowy" 1 szt; Stół warsztatowy- blat ze stali kwasoodpornej 4 szt; Stół warsztatowy- blat z płyty MDF pokrytej PCV 2szt; Stół warsztatowy - blat guma gładka 1 szt; Stół warsztatowy - blat ze sklejki 1 szt; Nadbudowa Ŝaluzjowa 2 szt; Konstrukcja z lampą do stołu warsztatowego 2 szt; Rozdzielnica 3x230V 2 szt; Kontenerek ( 4 szuflady) 4 szt; Kontenerek ( 3 szuflady) 4szt; Szafa ubraniowa BHP 2 szt; Zawieszki ( 1 komplet zawiera 15 zwieszek wg STPZ) 2 szt; Zestawy kołowe z płytką 5 szt; Krzesło warsztatowe 2 szt. Szczegółowe wymagania techniczne, zakresy rzeczowe i ilościowe określa Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŝywczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.1Infrastruktura Uczelni 1) Przez uŝyte w opisie przedmiotu zmówienia symboli lub nazw własnych naleŝy rozumieć, Ŝe Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty równowaŝnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź lepszych niŝ określono w SIWZ. Zamawiający dopuszcza stosowanie terminologii (nazw i skrótów) angielskiej przy opisie oferowanego sprzętu. Zgodnie z art.30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca załączy do oferty opisy zawierające szczegółowe dane oferowanego sprzętu równowaŝnego. 2) Miejscem dostawy jest Hala Laboratoryjno-Technologiczna, znajdująca się w segmencie C budynku dydaktycznego Instytutu Technologii śywności i Gastronomii Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy, mieszczącego się przy ul. Akademickiej 1 w ŁomŜy. 3) Przedmiot zamówienia musi być nie uŝywany (fabrycznie nowy), w pełni sprawny i wolny od wad prawnych i fizycznych, odpowiadający standardom jakościowym i technicznym, wynikających z funkcji i przeznaczenia. 4) Oferowany sprzęt musi być gotowy do uŝycia, to znaczy musi posiadać akcesoria niezbędne do pracy. 5) Wykonawca zaproponuje sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne sprzętu. 6) Warunki gwarancji: 3

4 6.1 Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 6.2 Wykonawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych względem przedmiotu zamówienia przez wykwalifikowany personel, polegających na usuwaniu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w czasie trwania gwarancji. Świadczenie usług gwarancyjnych nastąpi z uwzględnieniem następujących postanowień: a) termin (okres) udzielonej gwarancji zgodnie z ofertą, z tym, Ŝe termin udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia nie moŝe być krótszy niŝ wskazany w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia liczony od daty uruchomienia (dotyczy tylko poz.4,6,10,11,12,46 w części 1) i przekazania urządzenia, w tym przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób, b) wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeŝeli wady te ujawnia się w czasie trwania gwarancji w dostarczonym przedmiocie zamówienia, c) świadczenie usług gwarancyjnych będzie odbywało się w miejscu uŝytkowania przedmiotu zamówienia jak równieŝ u Wykonawcy, jeŝeli u uŝytkownika okaŝe się niemoŝliwa. W przypadku wykonywania napraw poza miejscem dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z transportem rzeczy podlegających naprawie do miejsca wykonania napraw gwarancyjnych oraz transportem powrotnym, d) Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w ciągu 3 dni roboczych - licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady, jeśli w specyfikacji nie określono inaczej. e) Koszty świadczenia usług gwarancyjnych, w tym transportu oraz wymienianych części, przez cały okres gwarancji będzie ponosił Wykonawca Bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeŝeń stwierdzającego wykonanie zamówienia. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas wykonywania napraw gwarancyjnych. Na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji będzie ulegał zawieszeniu Sposób i forma zgłaszania przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia: telefonicznie, faksem lub droga elektroniczną na dane wskazane przez Wykonawcę tj nr telefonu, numer faksu, adres poczty , imię i nazwisko osoby wskazanej przez Wykonawcę do kontaktów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku braku formularzy gwarancji producenta Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia własnych formularzy gwarancji wraz z opisem procedury zgłaszania awarii sprzętu. 4

5 6.6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w wypadku zakończenia działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja jakości. 7) Warunki realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia: 1) przeniósł na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia, 2) dostarczył na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do Instytutu Technologii śywności i Gastronomii PWSIiP w ŁomŜy, ul. Akademicka1, ŁomŜa 3) przeprowadził rozładunek, montaŝ i uruchomienie wskazanych w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 4) przeszkolił w pełnym zakresie obsługi osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia (ilość osób zostanie określona w terminie poprzedzającym szkolenie). 8) Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca obowiązany jest wskazać w wierszu Nazwa typ, producent Formularza technicznego przedmiotu zamówienia oferowany przedmiot zamówienia poprzez wskazanie producenta, modelu/typu. Wypełniony załącznik musi być nierozłącznym elementem oferty. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z naleŝytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 9) Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część Ręczne narzędzia elektromechaniczne Narzędzia ręczne Część Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe Palety Wagi RóŜne meble i wyposaŝenie III.2. Wykaz dokumentów potwierdzających, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 5

6 III.2.1 Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć katalogi lub prospekty producenta lub dystrybutora oferowanych elementów dostawy, zawierające ich dane techniczne. Z materiałów tych, w sposób jednoznaczny musi wynikać zapewnienie spełnienie wymagań Zamawiającego co do parametrów wskazanych w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia III.2.2 W celu wykazania, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego Wykonawca zobligowany jest do załączenia do oferty opisu oferowanego asortymentu (załącznik nr 5A-B do SIWZ). III.3. Oferty częściowe 1) W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2) Zamawiający nie ogranicza liczby zadań, na które moŝna składać oferty. 3) Wykonawca moŝe ubiegać się o udzielenie zamówienia na w ramach jednej lub wszystkich części, według następującego podziału: Część 1 - Dostawa narzędzi mechanicznych i elektrotechnicznych niezbędnych do funkcjonowania warsztatu stanowiącego zaplecze techniczne dla hali laboratoryjno-technologicznej ITśiG Część 2 - dostawa sprzętu transportowego i mebli warsztatowych niezbędnych do funkcjonowania warsztatu stanowiącego zaplecze techniczne dla hali laboratoryjno-technologicznej ITśiG III.4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp jeŝeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. III.5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. III.6. Informacja o zawarciu umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. III.7. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą 6

7 prowadzone wyłącznie w złotych polskich, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. III.8. Podwykonawcy Wykonawca winien wskazać, czy zamówienie w całości wykona własnymi siłami czy powierzy podwykonawcy zamówienia i w jakiej części (pkt.10 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku nie wskazania części zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Dla części 1 - nie dłuŝej niŝ 21 dni od dnia podpisania umowy. Dla części 2 - nie dłuŝej niŝ 21 dni od dnia podpisania umowy. Za datę realizacji zamówienia uwaŝać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeŝeń stwierdzającego wykonanie zamówienia. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: V.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, (o których mowa w art.22 ust.1 Pzp) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. V.2. 1). W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp. 2). W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp. V.3. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 7

8 V.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 1) W zakresie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt V.1 ppkt 1 oraz ppkt. 3-4 Zamawiający odstępuje od dokonania opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 2) W zakresie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt V.1 ppkt 2 Zamawiający dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w następujący sposób: Dla części 1 - Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, co najmniej 3 główne dostawy narzędzi warsztatowych lub innego wyposaŝenia warsztatów o wartości brutto nie mniejszej niŝ ,00 zł kaŝda. Dla części 2- Warunek ten zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, co najmniej 3 główne dostawy mebli warsztatowych i/lub sprzętu do transportu wewnętrznego lub innego wyposaŝenia warsztatów o wartości brutto nie mniejszej niŝ ,00 zł kaŝda W celu przeliczenia wartości dostawy wykazanej w innych walutach niŝ w PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a w przypadku, gdy w tym dniu takiego kursu nie ogłoszono, według ostatniego ogłoszonego kursu przed tym dniem. (strona z kursami: ) 3) W zakresie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt V.2 Zamawiający dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób: W celu potwierdzenia, Ŝe wobec wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art.24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, jeŝeli Wykonawca odpowiednio wykaŝe, Ŝe nie później niŝ w dniu upływu terminu składania ofert: nie wyrządził szkody polegającej na nie wykonaniu przez niego zamówienia lub wykonaniu go nienaleŝycie lub został zobowiązany do zapłaty kary umownej, jeŝeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŝ 5% wartości realizowanego zamówienia i stwierdzonej orzeczeniem sądu uprawomocnionym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie otwarto wobec niego likwidacji lub ogłoszenia upadłości z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 8

9 prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, nie zalegał z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał odroczenie, rozłoŝenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania, nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego dotyczy osób fizycznych, wspólników spółki jawnej, partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej, komplementariuszy spółki komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych; brak orzeczenia sądu zakazu ubiegania się podmiotu zbiorowego o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary; nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo, którym mowa w art. 9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - dotyczy osób fizycznych, wspólników spółki jawnej, partnerów lub członków zarządu spółki partnerskiej, komplementariuszy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych (przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku). 4) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 9). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złoŝonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt VI niniejszej specyfikacji, wg formuły spełnia nie spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe Wykonawca spełnił warunki. Niespełnienie chociaŝby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. V.5. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki /konsorcja) 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, kaŝdy z warunków określonych w pkt.v.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych 9

10 wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2) śaden z Wykonawców występujących wspólnie nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek określony w pkt. V.2 powinien spełniać kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3) Warunek określony w pkt.v.2 powinien spełniać kaŝdy z wykonawców samodzielnie. 4) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) będzie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, które są wymagane od podmiotu wiodącego i kaŝdego uczestnika konsorcjum (szczegółowo wymienione w pkt.vi). VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU VI.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty naleŝy załączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp wg wzoru na załączniku nr 6 do SIWZ (oryginał) 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt V.1 ppkt 2 SIWZ do oferty naleŝy załączyć wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. VI.2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp naleŝy złoŝyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŝnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ (oryginał). 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 10

11 ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej z w/w dokumentu powinno wynikać, iŝ warunek spełniają wszyscy wspólnicy spółki, jak i sama spółka (w/w dokumenty naleŝy złoŝyć dla spółki jak i dla kaŝdego przedsiębiorcy tj. wspólnika). 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W przypadku spółki cywilnej z w/w dokumentu powinno wynikać, iŝ warunek spełniają wszyscy wspólnicy spółki, jak i sama spółka (w/w dokumenty naleŝy złoŝyć dla spółki jak i dla kaŝdego przedsiębiorcy tj. wspólnika). VI.3. JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1) Oświadczenie wymienione w pkt.vi.1 ppkt.1) składa co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo przedłoŝone zostaje w imieniu wszystkich Wykonawców. 2) Dokumenty wymienione w pkt.vi.2.(1-7) winny być przedłoŝone przez kaŝdego Wykonawcę wchodzącego w skład konsorcjum lub kaŝdego ze wspólników spółki cywilnej. 3) Dla podmiotu wiodącego lidera- musi być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez przedstawicieli (osoby uprawnione do reprezentowania firmy) wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Podmiot wiodący lider wskazany w pełnomocnictwie i przekładający ofertę zobowiązany jest do przedłoŝenia wszystkich dokumentów wymienionych w pkt VI. 11

12 4) JeŜeli oferta wspólna złoŝona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zaŝąda w wyznaczonym terminie złoŝenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie moŝe być krótszy niŝ termin realizacji zamówienia. 5) Uczestnik konsorcjum nie moŝe złoŝyć oferty odrębnej. Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w sposób umoŝliwiający prawidłową ocenę kaŝdego uczestnika konsorcjum. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. VI.5. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.vi.2 ppkt2), VI.2 ppkt3), VI.2 ppkt 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę. VI.6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŝonych: 12

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo