RAP/59/2009 Wrocław, dnia r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAP/59/2009 Wrocław, dnia 09.02.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4"

Transkrypt

1 RAP/59/2009 Wrocław, dnia r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i montażowych dla inwestycji pn. Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach ul. Pawłowicka ( dz.5/10, 5/9, 5/8, 5/5, 5/4, 5/2, 5/1). Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnienia/odpowiedzi na poniżesz pytania: 1. W związku z nieprecyzyjna odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 1 zawartą w Informacji dla Wykonawców Nr 1 z dnia r. po raz kolejny prosimy o jednoznaczne określenie wymagań Zamawiającego dla systemu BMS. Zgodnie z Ustawą prawo Zamówień Publicznych powołujemy się na treść art. 29 ust 1, który jasno precyzuje się, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, na treść art. 31 ust 2 Ustawy, gdzie ustawodawca wskazał na program funkcjonalno-użytkowy, jako podstawę określenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia dla łącznego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na treść art. 31 ust 3 ustawy o brzmieniu Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne ). Jest dla nas oczywistym, że projektant wykonawcy przedstawiał będzie konkretne rozwiązania (nie tylko dla systemu BMS), jednakże musi on opierać się na chociażby na opisie materiałowym i funkcjonalnym. To obowiązkiem Zamawiającego jest określenie czego oczekuje od systemu BMS (co ma realizować)-prosimy więc o sprecyzowanie, które z parametrów pracy dla poszczególnych instalacji mają być monitorowane, a które maja być monitorowane i sterowane (lub też podanie wytycznych ilościowych dla systemu BMS- określenie ilości punktów tylko monitorujących prace poszczególnych parametrów takich, czy innych instalacji oraz ilości punktów umożliwiających sterowanie tymi parametrami przy użyciu systemu BMS). 2. Odpowiedź na pytanie nr 3 pkt b) zawarta w Informacji dla Wykonawców Nr 3 z dnia (gdzie wskazuje się bezwzględnie na konieczność zastosowania co najmniej dwóch stanowisk nadzoru z komputerami) jest sprzeczna z odpowiedzią na pytanie nr 4 pkt b) Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia r. ( gdzie Zamawiający 1

2 dopuszcza jedno stanowisko nadzoru ). Prosimy o jednoznaczną odpowiedź ile stanowisk należy przewidzieć i w jaki sprzęt mają być wyposażone. 3. Odpowiedź na pytanie nr 6 zawarta w Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia r. jest niekompletna ile serwisów zamontuje Zamawiający? Z uwagi na nadal niejednoznaczna odpowiedź ( o najniższym poziomie hałasu z pośród wielu innych lub zużywająca mniej energii niż pozostałe inne ) prosimy o podanie oczekiwanych (minimalnych) wymagań dla parametrów pracy sprężarki rotacyjnej, czy też minimalnych zmian temperatury, przy których system ma zareagować. 4. Wydane przez EnergiaPro SA warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie przewidują zasilania z dwóch niezależnych źródeł ani po stronie sieci SN, ani po stronie sieci NN, pkt 3 Wnioskodawca nie zgłasza wymagań odmiennych od standardowych parametrów dostarczania i parametrów jakościowych energii elektrycznej W/w warunki przyłączenia są nieadekwatne do założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt Zasilanie energetyczne, ppkt. System zasilania, który wskazuje: Należy przewidzieć zasilanie po stronie SN z dwóch niezależnych źródeł oraz Wskazane jest aby Głowna rozdzielnica obiektu była rezerwowana zasilaniem dwustronnym Czy w związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 5 w Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia r., gdzie czytamy Zamawiający nie przewiduje montażu agregatu prądotwórczego oraz Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z załączonymi warunkami należy rozumieć, że zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt Zasilanie energetyczne, ppkt System zasilania: Należy przewidzieć zasilanie po stronie SN z dwóch niezależnych źródeł oraz Wskazane jest aby główna rozdzielnica obiektu była rezerwowana zasilaniem dwustronnym przestają być wiążące dla Wykonawców? Należy przy tym zaznaczyć, iż sygnalizowana przez Zamawiającego ewentualna konieczność wystąpienia (na etapie zbilansowania mocy przy opracowywaniu projektu budowlanego) przez wykonawcę o aktualizację warunków przyłączeniowych dotyczyć może li tylko zmian energii elektrycznej, przy zachowanych pozostałych warunkach przyłączenia. Ewentualne oczekiwanie przez Zamawiającego uzyskania i wykonania przez wykonawcę warunków całkowicie odmiennych, generujących we wszelkim prawdopodobieństwie konieczność wybudowania na rzecz zakładu energetycznego nowej trafostacji (dodatkowej stanowiącej drugie niezależne źródło średniego napięcia) oraz linii SN jest przy zakładanych terminach przekazania Projektu Budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę niemożliwe. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z Programu Funkcjonalno-Użytkowego przywołanych powyżej zapisów. 5. Czy gniazda wtyczkowe dedykowane dla okablowania strukturalnego w pokojach hotelowych muszą być rezerwowane UPS-ami o czasie podtrzymania co najmniej 20 minut? 6. Czy system p.poż musi być wyposażony w dźwiękowy system ostrzegania (DSO) z certyfikatem CNBOP? Zaznaczamy, że dla obiektu (budynku), będącego przedmiotem przetargu nie jest to obligatoryjne rozwiązanie techniczne (zwłaszcza przy zakładanej ilości pomieszczeń i osób). 2

3 7. W pkt 6 rozdziału II SIWZ istniej zapis: W przypadku powierzenia prac (branż) podwykonawcy Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu do akceptacji umowę z podwykonawcą (lub jej projekt) wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, w terminie do 3 dni od chwili uprawomocnienia się wyboru najkorzystniejszej oferty. W umowie tej określić należy co najmniej: - przedmiot umowy, - strony umowy, - termin wykonania, - warunki odbioru i rozliczeń, - sposób zapłaty za wykonane i odebrane prace Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że aby wypełnić zapisy tego punktu Wykonawca musiałby zawierać umowę na wykonanie robót budowlanych na około pół roku przez przekazaniem placu budowy, dla inwestycji nie posiadającej nawet pozwolenia na budowę? Ponadto na bazie czego miałaby zostać ustalona wartość takich umów skoro na tym etapie Wykonawca nie dysponuje projektami Wykonawczymi, ani przedmiarami robót, gdyż dopiero na podstawie umowy z Zamawiającym, ma je sporządzić? Prosimy o dostosowanie tego zapisu do rzeczywistości, poprzez uwagę, że umowy takie powinny być przedstawione Zamawiającemu nie mniej niż 7 dni przez wprowadzeniem podwykonawcy na plac budowy lub że zapis ten dotyczy ewentualnych umów podwykonawstwa na projektowanie. 8. W pkt 1 Załącznika nr 4 do Umowy istnieje zapis: Bieg gwarancji i rękojmi liczy się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Jeżeli gwarancja na zamontowane urządzenia wystawiona przez ich producenta jest krótsza od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę dla całego obiektu, koszty ewentualnych napraw Wykonawca wkalkuluje w całkowity, ryczałtowy koszt obiektu podany w ofercie, który w odniesieniu do 60 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia prowadzi do sytuacji w której Wykonawca musi przewidzieć koszty ewentualnych napraw urządzeń. Usterki, które winny prowadzić do napraw są niemierzalne, a fakt wygaśnięcia gwarancji udzielonej przez producenta na dane urządzenie świadczy o tym, że po tym terminie istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia jego awarii. Oczekiwanie od Wykonawców posiadania wiedzy na temat awaryjności urządzeń po okresie gwarancji uniemożliwia przyjęcie ryczałtowej formy rozliczenia i narusza pkt 2 art. 29 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, tj.: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wykonawca może udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia jako całość, natomiast urządzenia podlegają gwarancji producentów, z których nie wszyscy określają termin gwarancji na 60 miesięcy, W momencie sprzedaży tych urządzeń Zamawiającemu przez Wykonawcę, uprawnienia gwarancyjne przechodzą za niego automatycznie, na warunkach, jakie określa producent a Wykonawca nie ma na nie żadnego wpływu; oraz w rozdziale III SIWZ istnieje zapis: 3

4 Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 60 miesięcy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji 60 miesięcy na wykonane roboty. Przy realizacji robót podobnych do przedmiotu zamówienia przyjęło się udzielanie gwarancji na roboty na 36 miesięcy. Prosimy zatem o urealnienie zapisów dotyczących gwarancji w pkt 1 Załącznika nr 4 do Umowy i rozdziale III SIWZ. 9. W pkt 1 rozdziału III istniej zapis: projekt budowlany do r. Prosimy o wyjaśnienie sensu jego treści. Czy jest to zalecany termin sporządzenia, złożenia czy też zatwierdzenia projektu budowlanego? 10. W pkt 1 4 Wzoru Umowy istnieje zapis: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletny projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w 5 egzemplarzach (do pozwolenia na budowę) z pisemnym oświadczeniem o kompletności oraz zgodności z warunkami umowy i obowiązującymi przepisami oraz 3 komplety projektu wykonawczego. Prosimy o sprecyzowanie bądź wyjaśnienie jego treści, z której nie można jasno określić czy Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu 5 egzemplarzy projektu budowlanego, czy też wykonać 5 kompletów na potrzeby pozwolenia na budowę (z czego jeden zostanie zarchiwizowany w Urzędzie Miasta, a pozostałe przekazane Inwestorowi) Oraz W pkt 2 15 Wzoru Umowy istniej zapis: Zapłata za projekt budowlany wraz z zaakceptowaną koncepcją programowoprzestrzenną po jego protokolarnym przekazaniu w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniem o jego kompletności i decyzją o pozwoleniu na budowę w ilości 5 kompletów wg zawartości opisanej w 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu przekazania i na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. W pkt 2a 15 Wzoru Umowy istniej zapis: Zapłata za projekty wykonawcze w ilości 4 kompletów nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury. Podstawą wystawienia faktury są zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze. Prosimy o sprecyzowanie ilości wymaganych kompletów dokumentacji projektowej. W pkt 1 4 Wzoru Umowy jest mowa o 3 kompletach natomiast w pkt. 2a 15 Wzoru Umowy o Czy koszty związane z serwisem eksploatacyjnym należy uwzględnić w wycenie? Zgodnie z wymogami producentów urządzeń, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, urządzenia wymagają okresowych przeglądów i konserwacji i 4

5 jest to serwis eksploatacyjny. Czy Wykonawca ma przyja koszty takiego serwisu w okresie gwarancji, czy też zostanie on zapewniony po stronie Inwestora? 12. Czy Zamawiający wymaga aby w wycenie uwzględniono koszty wyposażenia: - pokoi (meble, wykładziny), - holu wystawienniczego (meble), - aneksu kuchennego (meble, sprzęt AGD wolnostojących), - pomieszczenia magazynowo-technicznego (meble, regały), -zespołu wejściowo-recepcyjnego (meble, elementy szatni)? 13. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w układzie funkcjonalno-przestrzennym budynku w stosunku do układu przedstawionego w załączonej do SIWZ koncepcji? Czy ewentualne zmiany w rozwiązaniach funkcjonalnych dla budynku i terenu będą musiały być uzgadniane z autorami koncepcji? Czy autorzy koncepcji wyrażają zgodę na dokonywanie zmian w rozwiązaniach przyjętych w koncepcji bez ich autoryzacji? 14. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy (wyłonionemu w przetargu): - inwentaryzację budynku, - inwentaryzację zieleni, - koncepcję, Zapisane w plikach.dwg? 15. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w części hotelowej budynku na mechaniczną ze względu na występowanie dużych jednoprzestrzennych pomieszczeń na wyższej kondygnacji? 16. W punkcie 3.3. PFU wymieniono obiekty należące do folwarku- przeznaczone do wyburzenia. Czy należy rozumieć, że Zamawiający posiada już pozwolenie na rozbiórki wspomnianych obiektów? Czy może należy przewidzieć w ofercie koszt sporządzenia odpowiedniej dokumentacji i wystąpień o pozwolenie na rozbiórki. Odpowiedzi Zamawiającego: Ad. 1 System monitoringu BMS ma obejmować następujące urządzenia i systemy wyposażenia budynku: - kotłownię, węzły cieplne, węzeł ciepła technologicznego - instalację gazową np. aktywny układ detekcji wycieku gazu - centrale wentylacji i klimatyzacji - instalacje wodne, cieplne i kanalizacyjne - pomieszczenie UPS - instalacja p-poż - instalację antywłamaniową monitoringu i kontroli dostępu - instalacje elektryczne i energoelektryczne 5

6 - instalacje oświetleniowe - oraz inne elementy, które w trakcie projektowania będą zaproponowane przez Wykonawcę do objęcia monitoringiem systemu BMS. W świetle powyżej wymienionych składowych systemu w PFU wszystkie elementy które mają być objęte monitoringiem BMS zostały wymienione. Poniżej podano przykładowe parametry jakie powinno być rejestrowane czy kontrolowane przez system BMS: 1) Monitoring pracy kotła 2) monitoring pracy pomp: - cyrkulacyjnej wymiennika ciepła - cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej; - cyrkulacyjnej instalacji centralnego ogrzewania; - ładującej zasobniki cieplej wody użytkowej; - oraz zaworu 3-drogowego instalacji c.o. 3) monitoring układu automatyki pogodowej kaskadowej w oparciu o pomiary: - pomiar temperatury zewnętrznej; - pomiar temperatury czynnika grzewczego na powrocie do sprzęgła hydraulicznego - pomiar temperatury wody w zasobniku c.w.u. - pomiar temperatury pomieszczeniowej; - temperatury czynnika grzewczego w rurociągu zasilającym instalację grzejników 4) monitoring układu detekcji wycieków gazu, 5) monitoring układu pompowo-mieszającego zasilającego nagrzewnice central wentylacyjnych - wentylatorów nawiewnych w centrali - wentylatorów wywiewnych w centralach: - przepustnicy powietrza świeżego; - przepustnicy powietrza usuwanego na zewnątrz; - 3-ech przepustnic wyciągowych; - przepustnicy by-passu; - przepustnicy wywietrzaka; - presostatu zbrudzenia filtra wyciągowego; - presostatu zabrudzenia filtra powietrza świeżego; - presostatów wentylatorów; - układu nawilżania powietrza; - pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy - zaworu 3-drogowego nagrzewnicy - zaworu 3-drogowego chłodnicy 6) monitoring układu automatyki pogodowej kaskadowej w oparciu o pomiary: - temperatury pomieszczeniowej; - temperatury powietrza wywiewanego - temperatury powietrza nawiewanego 6

7 - temperatury powietrza nawiewanego z zewnątrz; - temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy (czujnik przylgowy); - wilgotności powietrza nawiewanego; - wilgotności powietrza w pomieszczeniach. 6) monitoring układu automatyki instalacji chłodu powinien kontrolować pracę: - agregatu wody lodowej; - chłodnicy wentylatorowej; - pompy obiegowej, wymiennika ciepła zainstalowanego w kotłowni ; - pompy obiegowej instalacji odbiorczej chłodu - zaworu 3-drogowego instalacji chłodu dla potrzeb gospodarki olejowej; - zaworu przełączającego obwody zasilania: wymiennika ciepła i chłodnicy wentylatorowej. Do Projektanta należy zaprojektowanie i zaproponowanie optymalnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem obiektu i racjonalnym wykorzystaniem energii. Ad 2. Należy przyjąć jedno stanowisko nadzoru wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający obsługę systemu monitoringu BMS i VAV. Poniższe podaje się minimalne wymagania dotyczące zestawu komputerowego: Lp. Komponent Wymagania minimalne 1 Procesor 1. częstotliwość taktowania: 2400 MHz 2. ilość pamięci podręcznej L2: 4 MB 3. ilość rdzeni: 2 2 Pamięć RAM 1. SDRAM DDR2 2. pojemność: 2048 MB 3. częstotliwość: 800 MHz 3 Dysk twardy GB 2. ilość pamięci podręcznej: 8MB 3. SATA II 4 Napęd optyczny 1. DVD +/- RW 2. obsługa płyt dwuwarstwowych 5 Wprowadzanie danych 1. klawiatura USB w standardzie QWERTY 2. mysz optyczna USB z rolką, podkładka 6 Wyświetlacz 1. przekątna rozdzielczość nominalna: 1440 x czas reakcji matrycy: 7 mbs 4. złącze DVI 7

8 7 Płyta główna 1. 6 portów USB zintegrowana karta muzyczna (wyjście stereofoniczne, wejście mikrofonowe) 3. zintegrowana karta graficzna (pamięć współdzielona z RAM, zgodna z DirectX 9) 4. zintegrowana karta sieciowa 10/100 Mbit/s 8 System operacyjny 1. polska wersja językowa 2. Windows 7 lub równoważny 9 Obudowa 1. tower z zasilaczem 2. 2 porty USB w przednim panelu Głośniki 10 Gwarancja miesięcy Pakiet biurowy Oprogramowanie filtrujące Inne 1. stereofoniczne z aktywnym wzmacniaczem 1. polska wersja językowa 2. licencja dla użytkowników domowych i wsparciem technicznym 3. procesor tekstu 4. arkusz kalkulacyjny 5. program do tworzenia prezentacji 1. zapewnienie aktywnej ochrony komputera przed szkodliwym oprogramowaniem 1. listwa zasilająca z filtrem przeciw przepięciowym Wymienione wyżej minimalne wymagania należy przyjąć dla wszystkich jednostek komputerowych przewidzianych do zainstalowania w PRCK. Ad 3 Należy przyjąć jeden serwer Sprężarka rotacyjna ma spełniać następujące wymogi: - poziom hałasu nie więcej niż 55 decybeli. - zużycie energii będzie zależało od przyjętych rozwiązań projektowych maksymalny pobór będzie wynikał z projektu. Należy przewidzieć sprężarkę z modulacyjnym sposobem jej pracy od 10% do 100% poboru mocy. - minimalny skok temperatury określa się na + - 0,5 C. 8

9 Ad 4. Przyłączenia do sieci energetycznej należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi z dnia , które modyfikują zapisy pkt PFU. Ewentualne zmiany warunków przyłączeniowych, o których mowa w informacji dla wykonawców nr 3 z dnia dotyczą tylko zmiany ilości energii elektrycznej. Ad 5. Tak. Ad. 6. Tak Ad. 7 Zamawiający nie zmienia zapisów umowy ani specyfikacji w zakresie żądania od Wykonawców umowy bądź projektu umowy z podwykonawcami. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od uprawomocnienia się wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca może nie znać wszystkich szczegółów umów z podwykonawcami, jacy mogą się pojawić w trakcie realizacji robót, a w szczególności kwot jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić podwykonawcom. Niemniej jednak w trakcie oszacowania ceny ofertowej Wykonawca musi wiedzieć jaki jest koszt robót budowlanych (w tym projektu), co umożliwia mu określenie wynagrodzenia podwykonawców tym bardziej, że w formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać części prac, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zapis siwz dotyczący przedstawienia umowy z podwykonawcą do akceptacji wynika z artykułu 647 ¹ 2 k.c. Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami rozdziału XI pkt 14 s.i.w.z. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: - możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom s.i.w.z. A zatem z chwilą pojawienia się konieczności zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy możliwe jest sporządzenie stosownego aneksu do umowy. Ad.8. Zamawiający utrzymuje dotychczasowy termin gwarancji na całość inwestycji: 60 miesięcy. 9

10 Ad 9. Jest to termin sporządzenia projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami gotowego do złożenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego celem uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę. Ad 10. Zamawiający informuję, iż dokonuje zmiany we Wzorze Umowy, tj. 4 ust 1. Otrzymuje następująca treść: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 1 kompletny projekt budowlany a także złożyć 4 kompletne projekty budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego celem uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Po jej uzyskaniu Wykonawca zobowiązuje się złożyć u Zamawiającego 2 projekty budowlane (zwrócone przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego) wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pisemne oświadczenie o kompletności oraz zgodności z warunkami umowy i obowiązującymi przepisami a także 4 komplety projektu wykonawczego. Ad 11. Serwis zostanie zapewniony po stronie Zamawiającego. Ad 12. Zgodnie z odpowiedzią nr 3 w Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia r. Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zmiany w uzasadnionych przypadkach; podstawą wykonania projektu jest Program Funkcjonalno-Użytkowy. Ad 14 Będzie to możliwe po otrzymaniu zgody od wszystkich projektantów. Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zmianę wentylacji pod warunkiem realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Ad. 16 Należy przewidzieć w ofercie koszt sporządzenia odpowiedniej dokumentacji i koszty wykonania rozbiórek. Zastępca Kanclerza mgr inż. Krzysztof Grembowski 10

11 11

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"

SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - Zakurzonej SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" "INFLANCKA" SP ZOZ Warszawa, 02.lc.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin etap I faza I POIS.07.04.00-00-007/10-00, nr referencyjny: 1/2013/ZCS ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ SERWEROWNI WROCŁAW, DNIA 08.07.2015 R. DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo