RAP/59/2009 Wrocław, dnia r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAP/59/2009 Wrocław, dnia 09.02.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4"

Transkrypt

1 RAP/59/2009 Wrocław, dnia r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych i montażowych dla inwestycji pn. Modernizacja Zespołu pałacowo-folwarcznego na potrzeby Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach ul. Pawłowicka ( dz.5/10, 5/9, 5/8, 5/5, 5/4, 5/2, 5/1). Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnienia/odpowiedzi na poniżesz pytania: 1. W związku z nieprecyzyjna odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 1 zawartą w Informacji dla Wykonawców Nr 1 z dnia r. po raz kolejny prosimy o jednoznaczne określenie wymagań Zamawiającego dla systemu BMS. Zgodnie z Ustawą prawo Zamówień Publicznych powołujemy się na treść art. 29 ust 1, który jasno precyzuje się, iż przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, na treść art. 31 ust 2 Ustawy, gdzie ustawodawca wskazał na program funkcjonalno-użytkowy, jako podstawę określenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia dla łącznego zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz na treść art. 31 ust 3 ustawy o brzmieniu Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne ). Jest dla nas oczywistym, że projektant wykonawcy przedstawiał będzie konkretne rozwiązania (nie tylko dla systemu BMS), jednakże musi on opierać się na chociażby na opisie materiałowym i funkcjonalnym. To obowiązkiem Zamawiającego jest określenie czego oczekuje od systemu BMS (co ma realizować)-prosimy więc o sprecyzowanie, które z parametrów pracy dla poszczególnych instalacji mają być monitorowane, a które maja być monitorowane i sterowane (lub też podanie wytycznych ilościowych dla systemu BMS- określenie ilości punktów tylko monitorujących prace poszczególnych parametrów takich, czy innych instalacji oraz ilości punktów umożliwiających sterowanie tymi parametrami przy użyciu systemu BMS). 2. Odpowiedź na pytanie nr 3 pkt b) zawarta w Informacji dla Wykonawców Nr 3 z dnia (gdzie wskazuje się bezwzględnie na konieczność zastosowania co najmniej dwóch stanowisk nadzoru z komputerami) jest sprzeczna z odpowiedzią na pytanie nr 4 pkt b) Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia r. ( gdzie Zamawiający 1

2 dopuszcza jedno stanowisko nadzoru ). Prosimy o jednoznaczną odpowiedź ile stanowisk należy przewidzieć i w jaki sprzęt mają być wyposażone. 3. Odpowiedź na pytanie nr 6 zawarta w Informacji dla Wykonawców nr 1 z dnia r. jest niekompletna ile serwisów zamontuje Zamawiający? Z uwagi na nadal niejednoznaczna odpowiedź ( o najniższym poziomie hałasu z pośród wielu innych lub zużywająca mniej energii niż pozostałe inne ) prosimy o podanie oczekiwanych (minimalnych) wymagań dla parametrów pracy sprężarki rotacyjnej, czy też minimalnych zmian temperatury, przy których system ma zareagować. 4. Wydane przez EnergiaPro SA warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie przewidują zasilania z dwóch niezależnych źródeł ani po stronie sieci SN, ani po stronie sieci NN, pkt 3 Wnioskodawca nie zgłasza wymagań odmiennych od standardowych parametrów dostarczania i parametrów jakościowych energii elektrycznej W/w warunki przyłączenia są nieadekwatne do założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt Zasilanie energetyczne, ppkt. System zasilania, który wskazuje: Należy przewidzieć zasilanie po stronie SN z dwóch niezależnych źródeł oraz Wskazane jest aby Głowna rozdzielnica obiektu była rezerwowana zasilaniem dwustronnym Czy w związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 5 w Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia r., gdzie czytamy Zamawiający nie przewiduje montażu agregatu prądotwórczego oraz Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z załączonymi warunkami należy rozumieć, że zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego pkt Zasilanie energetyczne, ppkt System zasilania: Należy przewidzieć zasilanie po stronie SN z dwóch niezależnych źródeł oraz Wskazane jest aby główna rozdzielnica obiektu była rezerwowana zasilaniem dwustronnym przestają być wiążące dla Wykonawców? Należy przy tym zaznaczyć, iż sygnalizowana przez Zamawiającego ewentualna konieczność wystąpienia (na etapie zbilansowania mocy przy opracowywaniu projektu budowlanego) przez wykonawcę o aktualizację warunków przyłączeniowych dotyczyć może li tylko zmian energii elektrycznej, przy zachowanych pozostałych warunkach przyłączenia. Ewentualne oczekiwanie przez Zamawiającego uzyskania i wykonania przez wykonawcę warunków całkowicie odmiennych, generujących we wszelkim prawdopodobieństwie konieczność wybudowania na rzecz zakładu energetycznego nowej trafostacji (dodatkowej stanowiącej drugie niezależne źródło średniego napięcia) oraz linii SN jest przy zakładanych terminach przekazania Projektu Budowlanego i decyzji o pozwoleniu na budowę niemożliwe. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z Programu Funkcjonalno-Użytkowego przywołanych powyżej zapisów. 5. Czy gniazda wtyczkowe dedykowane dla okablowania strukturalnego w pokojach hotelowych muszą być rezerwowane UPS-ami o czasie podtrzymania co najmniej 20 minut? 6. Czy system p.poż musi być wyposażony w dźwiękowy system ostrzegania (DSO) z certyfikatem CNBOP? Zaznaczamy, że dla obiektu (budynku), będącego przedmiotem przetargu nie jest to obligatoryjne rozwiązanie techniczne (zwłaszcza przy zakładanej ilości pomieszczeń i osób). 2

3 7. W pkt 6 rozdziału II SIWZ istniej zapis: W przypadku powierzenia prac (branż) podwykonawcy Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, przedłoży Zamawiającemu do akceptacji umowę z podwykonawcą (lub jej projekt) wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, w terminie do 3 dni od chwili uprawomocnienia się wyboru najkorzystniejszej oferty. W umowie tej określić należy co najmniej: - przedmiot umowy, - strony umowy, - termin wykonania, - warunki odbioru i rozliczeń, - sposób zapłaty za wykonane i odebrane prace Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, że aby wypełnić zapisy tego punktu Wykonawca musiałby zawierać umowę na wykonanie robót budowlanych na około pół roku przez przekazaniem placu budowy, dla inwestycji nie posiadającej nawet pozwolenia na budowę? Ponadto na bazie czego miałaby zostać ustalona wartość takich umów skoro na tym etapie Wykonawca nie dysponuje projektami Wykonawczymi, ani przedmiarami robót, gdyż dopiero na podstawie umowy z Zamawiającym, ma je sporządzić? Prosimy o dostosowanie tego zapisu do rzeczywistości, poprzez uwagę, że umowy takie powinny być przedstawione Zamawiającemu nie mniej niż 7 dni przez wprowadzeniem podwykonawcy na plac budowy lub że zapis ten dotyczy ewentualnych umów podwykonawstwa na projektowanie. 8. W pkt 1 Załącznika nr 4 do Umowy istnieje zapis: Bieg gwarancji i rękojmi liczy się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. Jeżeli gwarancja na zamontowane urządzenia wystawiona przez ich producenta jest krótsza od gwarancji zaoferowanej przez Wykonawcę dla całego obiektu, koszty ewentualnych napraw Wykonawca wkalkuluje w całkowity, ryczałtowy koszt obiektu podany w ofercie, który w odniesieniu do 60 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia prowadzi do sytuacji w której Wykonawca musi przewidzieć koszty ewentualnych napraw urządzeń. Usterki, które winny prowadzić do napraw są niemierzalne, a fakt wygaśnięcia gwarancji udzielonej przez producenta na dane urządzenie świadczy o tym, że po tym terminie istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia jego awarii. Oczekiwanie od Wykonawców posiadania wiedzy na temat awaryjności urządzeń po okresie gwarancji uniemożliwia przyjęcie ryczałtowej formy rozliczenia i narusza pkt 2 art. 29 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, tj.: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wykonawca może udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia jako całość, natomiast urządzenia podlegają gwarancji producentów, z których nie wszyscy określają termin gwarancji na 60 miesięcy, W momencie sprzedaży tych urządzeń Zamawiającemu przez Wykonawcę, uprawnienia gwarancyjne przechodzą za niego automatycznie, na warunkach, jakie określa producent a Wykonawca nie ma na nie żadnego wpływu; oraz w rozdziale III SIWZ istnieje zapis: 3

4 Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia : 60 miesięcy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji 60 miesięcy na wykonane roboty. Przy realizacji robót podobnych do przedmiotu zamówienia przyjęło się udzielanie gwarancji na roboty na 36 miesięcy. Prosimy zatem o urealnienie zapisów dotyczących gwarancji w pkt 1 Załącznika nr 4 do Umowy i rozdziale III SIWZ. 9. W pkt 1 rozdziału III istniej zapis: projekt budowlany do r. Prosimy o wyjaśnienie sensu jego treści. Czy jest to zalecany termin sporządzenia, złożenia czy też zatwierdzenia projektu budowlanego? 10. W pkt 1 4 Wzoru Umowy istnieje zapis: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletny projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę w 5 egzemplarzach (do pozwolenia na budowę) z pisemnym oświadczeniem o kompletności oraz zgodności z warunkami umowy i obowiązującymi przepisami oraz 3 komplety projektu wykonawczego. Prosimy o sprecyzowanie bądź wyjaśnienie jego treści, z której nie można jasno określić czy Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu 5 egzemplarzy projektu budowlanego, czy też wykonać 5 kompletów na potrzeby pozwolenia na budowę (z czego jeden zostanie zarchiwizowany w Urzędzie Miasta, a pozostałe przekazane Inwestorowi) Oraz W pkt 2 15 Wzoru Umowy istniej zapis: Zapłata za projekt budowlany wraz z zaakceptowaną koncepcją programowoprzestrzenną po jego protokolarnym przekazaniu w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniem o jego kompletności i decyzją o pozwoleniu na budowę w ilości 5 kompletów wg zawartości opisanej w 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu przekazania i na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. W pkt 2a 15 Wzoru Umowy istniej zapis: Zapłata za projekty wykonawcze w ilości 4 kompletów nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury. Podstawą wystawienia faktury są zaakceptowane przez Zamawiającego projekty wykonawcze. Prosimy o sprecyzowanie ilości wymaganych kompletów dokumentacji projektowej. W pkt 1 4 Wzoru Umowy jest mowa o 3 kompletach natomiast w pkt. 2a 15 Wzoru Umowy o Czy koszty związane z serwisem eksploatacyjnym należy uwzględnić w wycenie? Zgodnie z wymogami producentów urządzeń, dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, urządzenia wymagają okresowych przeglądów i konserwacji i 4

5 jest to serwis eksploatacyjny. Czy Wykonawca ma przyja koszty takiego serwisu w okresie gwarancji, czy też zostanie on zapewniony po stronie Inwestora? 12. Czy Zamawiający wymaga aby w wycenie uwzględniono koszty wyposażenia: - pokoi (meble, wykładziny), - holu wystawienniczego (meble), - aneksu kuchennego (meble, sprzęt AGD wolnostojących), - pomieszczenia magazynowo-technicznego (meble, regały), -zespołu wejściowo-recepcyjnego (meble, elementy szatni)? 13. Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w układzie funkcjonalno-przestrzennym budynku w stosunku do układu przedstawionego w załączonej do SIWZ koncepcji? Czy ewentualne zmiany w rozwiązaniach funkcjonalnych dla budynku i terenu będą musiały być uzgadniane z autorami koncepcji? Czy autorzy koncepcji wyrażają zgodę na dokonywanie zmian w rozwiązaniach przyjętych w koncepcji bez ich autoryzacji? 14. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy (wyłonionemu w przetargu): - inwentaryzację budynku, - inwentaryzację zieleni, - koncepcję, Zapisane w plikach.dwg? 15. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w części hotelowej budynku na mechaniczną ze względu na występowanie dużych jednoprzestrzennych pomieszczeń na wyższej kondygnacji? 16. W punkcie 3.3. PFU wymieniono obiekty należące do folwarku- przeznaczone do wyburzenia. Czy należy rozumieć, że Zamawiający posiada już pozwolenie na rozbiórki wspomnianych obiektów? Czy może należy przewidzieć w ofercie koszt sporządzenia odpowiedniej dokumentacji i wystąpień o pozwolenie na rozbiórki. Odpowiedzi Zamawiającego: Ad. 1 System monitoringu BMS ma obejmować następujące urządzenia i systemy wyposażenia budynku: - kotłownię, węzły cieplne, węzeł ciepła technologicznego - instalację gazową np. aktywny układ detekcji wycieku gazu - centrale wentylacji i klimatyzacji - instalacje wodne, cieplne i kanalizacyjne - pomieszczenie UPS - instalacja p-poż - instalację antywłamaniową monitoringu i kontroli dostępu - instalacje elektryczne i energoelektryczne 5

6 - instalacje oświetleniowe - oraz inne elementy, które w trakcie projektowania będą zaproponowane przez Wykonawcę do objęcia monitoringiem systemu BMS. W świetle powyżej wymienionych składowych systemu w PFU wszystkie elementy które mają być objęte monitoringiem BMS zostały wymienione. Poniżej podano przykładowe parametry jakie powinno być rejestrowane czy kontrolowane przez system BMS: 1) Monitoring pracy kotła 2) monitoring pracy pomp: - cyrkulacyjnej wymiennika ciepła - cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej; - cyrkulacyjnej instalacji centralnego ogrzewania; - ładującej zasobniki cieplej wody użytkowej; - oraz zaworu 3-drogowego instalacji c.o. 3) monitoring układu automatyki pogodowej kaskadowej w oparciu o pomiary: - pomiar temperatury zewnętrznej; - pomiar temperatury czynnika grzewczego na powrocie do sprzęgła hydraulicznego - pomiar temperatury wody w zasobniku c.w.u. - pomiar temperatury pomieszczeniowej; - temperatury czynnika grzewczego w rurociągu zasilającym instalację grzejników 4) monitoring układu detekcji wycieków gazu, 5) monitoring układu pompowo-mieszającego zasilającego nagrzewnice central wentylacyjnych - wentylatorów nawiewnych w centrali - wentylatorów wywiewnych w centralach: - przepustnicy powietrza świeżego; - przepustnicy powietrza usuwanego na zewnątrz; - 3-ech przepustnic wyciągowych; - przepustnicy by-passu; - przepustnicy wywietrzaka; - presostatu zbrudzenia filtra wyciągowego; - presostatu zabrudzenia filtra powietrza świeżego; - presostatów wentylatorów; - układu nawilżania powietrza; - pompy cyrkulacyjnej nagrzewnicy - zaworu 3-drogowego nagrzewnicy - zaworu 3-drogowego chłodnicy 6) monitoring układu automatyki pogodowej kaskadowej w oparciu o pomiary: - temperatury pomieszczeniowej; - temperatury powietrza wywiewanego - temperatury powietrza nawiewanego 6

7 - temperatury powietrza nawiewanego z zewnątrz; - temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy (czujnik przylgowy); - wilgotności powietrza nawiewanego; - wilgotności powietrza w pomieszczeniach. 6) monitoring układu automatyki instalacji chłodu powinien kontrolować pracę: - agregatu wody lodowej; - chłodnicy wentylatorowej; - pompy obiegowej, wymiennika ciepła zainstalowanego w kotłowni ; - pompy obiegowej instalacji odbiorczej chłodu - zaworu 3-drogowego instalacji chłodu dla potrzeb gospodarki olejowej; - zaworu przełączającego obwody zasilania: wymiennika ciepła i chłodnicy wentylatorowej. Do Projektanta należy zaprojektowanie i zaproponowanie optymalnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem obiektu i racjonalnym wykorzystaniem energii. Ad 2. Należy przyjąć jedno stanowisko nadzoru wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający obsługę systemu monitoringu BMS i VAV. Poniższe podaje się minimalne wymagania dotyczące zestawu komputerowego: Lp. Komponent Wymagania minimalne 1 Procesor 1. częstotliwość taktowania: 2400 MHz 2. ilość pamięci podręcznej L2: 4 MB 3. ilość rdzeni: 2 2 Pamięć RAM 1. SDRAM DDR2 2. pojemność: 2048 MB 3. częstotliwość: 800 MHz 3 Dysk twardy GB 2. ilość pamięci podręcznej: 8MB 3. SATA II 4 Napęd optyczny 1. DVD +/- RW 2. obsługa płyt dwuwarstwowych 5 Wprowadzanie danych 1. klawiatura USB w standardzie QWERTY 2. mysz optyczna USB z rolką, podkładka 6 Wyświetlacz 1. przekątna rozdzielczość nominalna: 1440 x czas reakcji matrycy: 7 mbs 4. złącze DVI 7

8 7 Płyta główna 1. 6 portów USB zintegrowana karta muzyczna (wyjście stereofoniczne, wejście mikrofonowe) 3. zintegrowana karta graficzna (pamięć współdzielona z RAM, zgodna z DirectX 9) 4. zintegrowana karta sieciowa 10/100 Mbit/s 8 System operacyjny 1. polska wersja językowa 2. Windows 7 lub równoważny 9 Obudowa 1. tower z zasilaczem 2. 2 porty USB w przednim panelu Głośniki 10 Gwarancja miesięcy Pakiet biurowy Oprogramowanie filtrujące Inne 1. stereofoniczne z aktywnym wzmacniaczem 1. polska wersja językowa 2. licencja dla użytkowników domowych i wsparciem technicznym 3. procesor tekstu 4. arkusz kalkulacyjny 5. program do tworzenia prezentacji 1. zapewnienie aktywnej ochrony komputera przed szkodliwym oprogramowaniem 1. listwa zasilająca z filtrem przeciw przepięciowym Wymienione wyżej minimalne wymagania należy przyjąć dla wszystkich jednostek komputerowych przewidzianych do zainstalowania w PRCK. Ad 3 Należy przyjąć jeden serwer Sprężarka rotacyjna ma spełniać następujące wymogi: - poziom hałasu nie więcej niż 55 decybeli. - zużycie energii będzie zależało od przyjętych rozwiązań projektowych maksymalny pobór będzie wynikał z projektu. Należy przewidzieć sprężarkę z modulacyjnym sposobem jej pracy od 10% do 100% poboru mocy. - minimalny skok temperatury określa się na + - 0,5 C. 8

9 Ad 4. Przyłączenia do sieci energetycznej należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi z dnia , które modyfikują zapisy pkt PFU. Ewentualne zmiany warunków przyłączeniowych, o których mowa w informacji dla wykonawców nr 3 z dnia dotyczą tylko zmiany ilości energii elektrycznej. Ad 5. Tak. Ad. 6. Tak Ad. 7 Zamawiający nie zmienia zapisów umowy ani specyfikacji w zakresie żądania od Wykonawców umowy bądź projektu umowy z podwykonawcami. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od uprawomocnienia się wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca może nie znać wszystkich szczegółów umów z podwykonawcami, jacy mogą się pojawić w trakcie realizacji robót, a w szczególności kwot jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić podwykonawcom. Niemniej jednak w trakcie oszacowania ceny ofertowej Wykonawca musi wiedzieć jaki jest koszt robót budowlanych (w tym projektu), co umożliwia mu określenie wynagrodzenia podwykonawców tym bardziej, że w formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać części prac, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zapis siwz dotyczący przedstawienia umowy z podwykonawcą do akceptacji wynika z artykułu 647 ¹ 2 k.c. Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami rozdziału XI pkt 14 s.i.w.z. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: - możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, a także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom s.i.w.z. A zatem z chwilą pojawienia się konieczności zmiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy możliwe jest sporządzenie stosownego aneksu do umowy. Ad.8. Zamawiający utrzymuje dotychczasowy termin gwarancji na całość inwestycji: 60 miesięcy. 9

10 Ad 9. Jest to termin sporządzenia projektu budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami gotowego do złożenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego celem uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na budowę. Ad 10. Zamawiający informuję, iż dokonuje zmiany we Wzorze Umowy, tj. 4 ust 1. Otrzymuje następująca treść: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 1 kompletny projekt budowlany a także złożyć 4 kompletne projekty budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego celem uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Po jej uzyskaniu Wykonawca zobowiązuje się złożyć u Zamawiającego 2 projekty budowlane (zwrócone przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego) wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę oraz pisemne oświadczenie o kompletności oraz zgodności z warunkami umowy i obowiązującymi przepisami a także 4 komplety projektu wykonawczego. Ad 11. Serwis zostanie zapewniony po stronie Zamawiającego. Ad 12. Zgodnie z odpowiedzią nr 3 w Informacji dla Wykonawców nr 3 z dnia r. Ad. 13 Zamawiający dopuszcza zmiany w uzasadnionych przypadkach; podstawą wykonania projektu jest Program Funkcjonalno-Użytkowy. Ad 14 Będzie to możliwe po otrzymaniu zgody od wszystkich projektantów. Ad. 15 Zamawiający dopuszcza zmianę wentylacji pod warunkiem realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Ad. 16 Należy przewidzieć w ofercie koszt sporządzenia odpowiedniej dokumentacji i koszty wykonania rozbiórek. Zastępca Kanclerza mgr inż. Krzysztof Grembowski 10

11 11

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową

Poznań, dnia r. Ogłoszenie na stronę internetową Poznań, dnia 19.04.2010r. Ogłoszenie na stronę internetową www.zus.pl 540000- TZ 370-11/10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

sprawy: MZŻ/T/262/9/12 załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ

sprawy: MZŻ/T/262/9/12 załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ ......... (nazwa i siedziba oferenta) FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ 1. Zestaw komputerowy Komputer PC z monitorem LCD i systemem operacyjnym 30 kpl. Część

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 7/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro Znak sprawy KG.261.5.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę a) 20 kompletów komputerów typu All in One z systemem

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/38/2013 Załącznik nr 2

ZP/PN/38/2013 Załącznik nr 2 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/38/2013 Przedmiot postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Dostawa komputerów do pełnienia funkcji routera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: ZZ-271-171-U-PN/2015 - Zakup usług serwisowych urządzeń chłodniczych zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2016-05-11. Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Warszawa, 2016-05-11. Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Warszawa Warszawa, 2016-05-11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

CUI-DOAZ Wrocław, r.

CUI-DOAZ Wrocław, r. Do Wykonawców CUI-DOAZ. 3405.2.2014 Wrocław, 18.02.2014 r. CUI/ZP/PN/2/2014/9 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Dostawa notebooków dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. Działając

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (miejscowość, data) WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. Burmistrz Cedyni,

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. Burmistrz Cedyni, Ogłoszenie Ogłoszenie OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym Burmistrz Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. (091) 414-40-58, 414-40-06, fax. 414-41-62, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. Dobczyce, dnia 08.03.2013r. RI.271.188.2013.II Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni w budynku KS Raba w Dobczycach. W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych. ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 13.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu.

Tak. Zamawiający zmienia treść załącznika /BR-2/ Opis Przedmiotu Zamówienia. Nowa treść w załączeniu. Warszawa, dnia 30.10.2013 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BRPO/BDG/WZP/ZP/215/47(1)/2013 00-090 Warszawa Tel. 0-22 55 17 756 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 55 17 826 Do uczestników postępowania Na

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r.

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. 1 Zp. 271.21.2012 Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.5.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z

Bardziej szczegółowo

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508 Poznań, dnia 16.09.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE PBS 01/2014 W związku z realizacją projektu badawczego Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo