35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0"

Transkrypt

1 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny / wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I WyposaŜenie sali hybrydowej A. Angiograf do zabiegów hybrydowych w obrębie całego ciała pacjenta Ilość 1 zestaw CPV: nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji 2012, podać Statyw 5 aparat w wersji podłogowej 6 silnikowe ustawianie statywu z ramieniem C w połoŝeniach umoŝliwiających wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (ramię C za głową pacjenta oraz ramię C minimum z jednego boku pacjenta) bez zmiany ułoŝenia pacjenta, podać 7 obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole, podać 8 zakres projekcji LAO/RAO [ ], podać zakres [1,5] 9 zakres projekcji CRAN/CAUD [ ], podać zakres [1,2] 10 maksymalna szybkość ruchów ramienia C [ /s] w płaszczyźnie LAO/RAO z wyłączeniem prędkości ruchów przy angiografii rotacyjnej (ramię C za głową pacjenta oraz ramię C minimum z jednego boku pacjenta) 20 [ /s]., podać wartość 11 maksymalna szybkość ruchów ramienia C [ /s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD z wyłączeniem prędkości ruchów przy angiografii rotacyjnej (ramię C za głową pacjenta oraz ramię C minimum z jednego boku pacjenta) 20 [ /s]., podać wartość 12 angiografia rotacyjna w pozycji statywu za głową pacjenta 13 szybkość ruchów ramienia C [ /s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji ramię C za głową pacjenta podać [1,5] 14 angiografia rotacyjna w pozycji ramienia C z boku stołu 15 szybkość ruchów ramienia C [ /s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji ramię C z boku pacjenta, podać [1,5] 16 funkcja wykonywania angiografii rotacyjnej w zakresie 360 /NIE 2/0 17 pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu w bok lub do tyłu do pozycji umoŝliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron bez konieczności ruszania stołu) 18 silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej 19 pamięć pozycji statywu 20 pozycji., podać liczbę pozycji 20 automatyczne ustawianie statywu (angulacje ramienia C, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D 21 automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu statywu 22 pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej 23 system zabezpieczenia statywu przed kolizją 24 prezentacja danych systemowych w sali badań, min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania, podać Stół pacjenta 25 mocowanie stołu na podłodze 240 [ ]., podać 26 zakres obrotu wokół osi pionowej [ ] zakres 27 blat/y stołu przezierny/e dla promieniowania RTG umoŝliwiający/e wykonywanie zabiegów obwodowych (obszar: abdominalny, kończyn dolnych, głowy, klatki piersiowej) oraz zabiegów kardiologicznych/ kardiochirurgicznych. Opisać proponowane rozwiązanie, dwa wymienne blaty (jeden dedykowany do zabiegów obwodowych i drugi dedykowany do zabiegów kardiologicznych/ kardiochirurgicznych) 3 punkty; jeden blat uniwersalny 0 punktów 28 przesuw wzdłuŝny blatu/ów pacjenta [cm] 125 [cm]., podać 29 zakres przesuwu poprzecznego blatu/ów [cm] 30 regulacja wysokości stołu [cm] bez wykorzystania pozycji uchylnych 31 pochył blatu/ów pacjenta w osi wzdłuŝnej (Trendelenburg i antytrendelenburg) [ ] 32 pochył blatu/ów pacjenta w osi poprzecznej [ ] 28 [cm]., podać zakres 30 [cm]., podać zakres 15 [ ]/12 [ ]., podać /NIE. JeŜeli podac zakres [ ] 3/0 33 synchroniczny ruch ramienia C i stołu pacjenta w osi pionowej bez zmiany odległości izocentrum od blatu stołu pacjenta, umoŝliwiający komfortową pracę operatorom o róŝnym wzroście w trakcie długotrwałych zabiegów /NIE. JeŜeli podać zakres zmiany odległości izocentrum od podłogi [cm] 3/0 34 max. cięŝar pacjenta [kg] 200 [kg]., podać 35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu /NIE 5/0 36 max. dopuszczalne obciaŝenie stołu pacjenta w pozycji skrajnie wysuniętej [kg] 200 [kg]., podać [1,3] 37 pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań 38 minimalny zestaw dostarczonych akcesorii adekwatny do rozwiązania zaoferowanego w pkt. 27 w zakresie liczby materacy, dodatkowo: podkładka (przepuszczalna dla promieniowania RTG) pod ramię przy iniekcji, statyw na płyny infuzyjne, szyny na akcesoria z 3 stron stołu, wieszak na parawan anestetyczny mocowany na szynach akcesoryjnych, podkładka/i pod głowę, taśmy przezierne dla promieniowania RTG do unieruchamiania pacjenta podczas zabiegu Generator wysokiej częstotliwości 39 maksymalna moc wyjściowa [kw] 100 [kw]., podać 40 minimalny czas ekspozycji [ms], podać 41 maksymalne obciąŝenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min), podać 42 włączniki ekspozycji (wyzwalacz) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) 43 wyzwalanie ekspozycji (zdjęcia) ze sterowni 44 wyzwalacz ekspozycji bezprzewodowy /NIE 3/0 Lampa RTG/ przysłony 45 lampa min. 3ogniskowa, podać 46 wymiar najmniejszego ogniska [mm], podać 47 wymiar największego ogniska [mm], podać 48 sposób ułoŝyskowania anody podać i opisać 49 pojemność cieplna anody, min [khu], podać [1,3] 50 pojemność cieplna kołpaka, min [khu], podać [1,3] 1

2 51 max. obciąŝenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 30 min) podać [1,3] 52 przysłona prostokątna 53 filtry półprzepuszczalne 54 dostępna funkcjonalność dostososowania pozycji przysłony i detektora przy zmianie połoŝenia ramienia C z pozycji za głową pacjenta do pozycji ramienia C z boku stołu pacjenta, opisać sposób realizacji 55 dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach, podać 56 ilość stopni filtracji (np. miedziowej), opisać i podać 57 automatyczny dobór i automatyczne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (np. filtr miedziowy) redukującej dawkę w zaleŝności od projekcji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy róŝnych projekcjach) przy fluoroskopii i akwizycji, realizowany poprzez monitorowanie przepuszczalności pacjenta przez automatykę naświetlania 58 promieniowanie przeciekowe kołpaka przy: 125 kv, 2000 W i w odległości max. 1 m [mgy/h] podać 59 pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z fluoroskopii i akwizycji na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim 60 detektor cyfrowy spełniający wymogi opisane w części "Zabiegi endowaskularne naczynia obwodowe" Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. ((Dziennik Ustaw z 15 listopada 2011 Nr 244 poz. 1457) zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 61 DQE, min. 70 [%], podać [1,5] 62 wielkość pixela [µm] podać 63 graniczna rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego tzw. częstotliwość Nyquista, min. 2,5 [PL/mm], podać [1,5] 64 liczba pól obrazowych detektora 4., podać [1,3] 65 zawieszenie sufitowe dla min. czterech monitorów TFT/LCD w sali zabiegowej (dwa monitory obrazowe angiografu live i referencyjny, jeden monitor stacji rekonstrukcji 3D, jeden monitor dla podłączenia urządzeń zewnętrzych). Sposób zawieszenia sufitowego ma umoŝliwiać ustawienie monitorów po obydwóch stronach stołu zabiegowego wzdłuŝ jego osi długiej, nie zaburzając nawiewu laminarnego opisać sposób realizacji, opisać 66 wykonawca w ramach oferty zaoferuje monitory opisane w punktach: i 103, o parametrach min. zgodnych w zakresie wymagań szczegółowych z wymogami opisanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku "W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej" 67 dwa monitory obrazowe angiografu flat (TFT/LCD) w sali zabiegowej (live + obrazy referencyjne) jeden kolorowy monitor TFT/LCD w sali zabiegowej o przekątnej min. 19 do prezentacji: obrazu ze stacji rekonstrukcji 3D, obrazu z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, SVideo i composite) jak i cyfrowy (DVID) sygnał wizyjny jeden kolorowy monitor TFT/LCD w sali zabiegowej o przekątnej min. 19 pełniący funkcję wyswietlacza dla urządzeń zewnętrznych, w tym funkcję ekranu kopiującego dla kardiomonitora opisanego w pkt. 133 jeden dodatkowy kolorowy monitor przeglądowy TFT/LCD w sali zabiegowej o przekątnej min. 24, który Wykonawca zainstaluje fizycznie i skonfiguruje w zakresie prezentacji obrazu live. Monitor przeznaczony do instalacji na jednym z ramion dostarczonego w ramach oferty dwuramiennego zawieszenia sufitowego (opis w "CZĘŚCI C" pkt. 229) zamocowanego po przeciwległej stronie do zawieszenia sufitowego opisanego w pkt. 65. Drugie ramię tego zawieszenia przeznaczone będzie dla lampy operacyjnej (opis funkcjonalny w "CZĘŚCI C") 71 jeden monitor obrazowy angiografu w sterowni typu flat (TFT/LCD) jeden kolorowy monitor TFT/LCD w sterowni o przekątnej min. 19 pełniący funkcję ekranu kopiującego dla kardiomonitora opisanego w pkt. 133 automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni w zaleŝności od natęŝenia oświetlenia, podać model i numer katalogowy oferowanego modelu monitora, podać model i numer katalogowy oferowanego modelu monitora, podać model i numer katalogowy oferowanego modelu monitora, podać model i numer katalogowy oferowanego modelu monitora, podać model i numer katalogowy oferowanego, podać modelu i numer katalogowy oferowanego modelu monitora /NIE 1/0 74 System cyfrowy/ postprocessing/ archiwizacja filtracja on line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym oraz filtracja off line (w postprocessingu), podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję i opisać 75 matryca akwizycyjna min. 1024x1024, podać 76 matryca prezentacyjna min x 1024, podać 77 cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. od 7,5 do 30 pulsów/s, podać 78 zapis na HD min. 450 obrazów prześwietlenia pulsacyjnego, podać [1,3] 79 pamięć ostatniego obrazu (LIH) 80 ustawianie połoŝenia przysłon min. prostokątnej znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania, podać 81 akwizycja i zapis na HD serii angiograficznych DR (radiografia cyfrowa) i DSA w matrycy min x 1024 w zakresie min od 1 do 7,5 obrazów/s oraz scen kardiologicznych w zakresie min od 10 do 30 obrazów/s, podać 82 rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] w matrycy 1024x1024 min 12 bit, podać 83 pamięć obrazów na HD min obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej, podać 84 zoom w postprocessingu 85 roadmapping 86 DSA online i offline 87 automatyczny i manualny pixelshift 88 angiografia rotacyjna w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA 89 angiografia peryferyjna DSA całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu, opisać 90 oprogramowanie do analizy stenoz (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości), podać 91 specjalistyczne oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów wieńcowych, podać i opisać 92 sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań 93 realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) 94 pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni 95 realizacja wszystkich opisanych w punktach powyŝej funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni, podać archiwizacja obrazów na CDR i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umoŝliwiającego odtwarzanie nagranych CDR i DVD na komputerach osobistych odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CDR i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni 98 prezentacja przebiegu EKG synchronicznie ze sceną kardioangiograficzną na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni, zapis na HD synchronicznie ze sceną i archiwizacja na CDR i DVD sceny łącznie z przebiegiem EKG. Sygnał EKG udostepniony bedzie z kardiomonitora opisanego w punkcie 133 2

3 interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Print, DICOM Worklist funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM do zdefinowanego węzła sieciowego w miarę akwizycji kolejnych serii / scen funkcja autosend 101 zainstalowana w oferowanym angiografie nagrywarka do archiwizacji obrazów na CDR i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umoŝliwiającego odtwarzanie nagranych badań na PC Stacja postprocessingowa realizująca poniŝsze wymogi techniczne i funkcjonalne Ilość 1 sztuka 102 wyprowadzenie sygnału obrazowego ze stacji na monitor w sali zabiegowej opisany w pkt monitor stacji postprocessingowej (min 19, TFT/LCD, kolorowy) w sterowni, podać 104 RAM, min. 6 [GB], podać 105 HDD min. 290 [GB], podać 106 wyświetlanie/ przeglądanie/ archiwizacja/ postprocessing scen kardioangiograficznych i serii angiograficznych w tym z DSA z zachowaniem funkcjonalności min.: zmianę okna, wyostrzanie krawędzi, zmianę maski dla obrazów DSA, pixelshift oraz sumację (zapamiętywanie maksymalnego wypełnienia kontrastem poszczególnych klatek) wyświetlanie/ przeglądanie/ archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM ) 108 zoom i lupa 109 DICOM 3.0: Dicom Send, Dicom Receive, Dicom Query/Retrieve, Dicom Print 110 nagrywarka do archiwizacji obrazów na CDR i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umoŝliwiającego odtwarzanie nagranych dysków na komputerach osobistych 111 eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) 112 oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA, opisać 113 oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej, opisać oprogramowanie do niskokontrastowej rekonstrukcji 3D danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej umoŝliwiające rekonstrukcję 3D z uzyskaniem kompletnych przekrojów poprzecznych pacjenta w obszarze klatki piersiowej i abdominalnym oprogramowanie do niskokontrastowej rekonstrukcji 3D danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej umoŝliwiające uzyskanie zrekonstruowanego obrazu 3D aorty lub kręgosłupa o długości min. 25 [cm] oprogramowanie do niskokontrastowej rekonstrukcji 3D sylwetki serca z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej, opisać, podać, opisać 117 dostępne oprorogramowanie, min. MIP, MPR, VRT, podać transparency view prezentacja naczyń z rotacjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z "pustym środkiem". róŝnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie tzw. Dual Volume Display, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję i opisać 120 pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D ilościowa analiza stenoz na zrekonstruowanym obiekcie 3D obejmująca, min. automatyczne rozpoznawanie kształtów, 121 określanie stopnia stenozy, automatyczne i manualne określanie średnicy referencyjnej, podać 122 roadmap 3D z automatyczną korektą połoŝenia obiektu 3D względem nałoŝonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) 123 oprogramowanie do automatycznej segmentacji łuku aorty z danych uzyskiwanych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej z automatycznym znakowaniem płaszczyzny ujścia aorty oraz z automatycznym ustawianiem ramienia C w pozycji optymalnej dla wstawienia zastawki (prostopadle do ujścia aorty) dostępna funkcja automatycznego znakowania odejść tętnic wieńcowych z danych uzyskiwanych z niskokontrastowej 124 angiografii rotacyjnej / NIE 2/0 125 automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D 126 automatyczny obrót obiektu 3D do połoŝenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie połoŝenia statywu 127 pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub 128 osobny) WyposaŜenie dodatkowe osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na szynie zlokalizowanej na suficie po stronie wskazanej w "Załączniku_3_7_Rozmieszczenie". Wykonawca ustali precyzyjne usytułowanie szyny, które nie koliduje: z innymi urządzeniami umieszczonymi na suficie oraz z nawiewem laminarnym 131 interkom do komunikacji głosowej sterownia sala zabiegowa 132 Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego. Zasilanie wstrzykiwacza zapewnione jest zarówno poprzez kabel integracyjny (kabel interfejsu), poprzez który realizowana jest integracja z angiografem jak i niezaleŝne zasilanie sieciowe 230V/50Hz dające moŝliwość zastosowania wstrzykiwacza na innej sali zabiegowej., podać typ i nr katalogowy 133 kardiomonitor na wózku (mocowanie umoŝliwające szybkie odłaczenie od wózka, posiadającego min. blokadę kół oraz kosz na akcesoria) przekątna min. 15", dostępne funkcje pomiarowe, min.: EKG 12 odprowadzeń, CVP, ART, SpO2, NIBP, TEMP, CO2, NMT monitor skonfigurowany do uŝycia jako monitor parametrów Ŝyciowych pacjenta. Dodatkowo wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie okablowanie do: transmisji sygnału EKG w celu osiągnięcia funkcjonalności opisanej w pkt. 98., podać model i numer katalogowy oferowanego modelu kardiomonitora i oferowane funkcje diagnostyczne 134 akcesora do kardiomonitora: 3 komplety okablowania dla 12 odprowadzeniowego EKG długość odprowadzeń kończynwych min. 150 [cm] z odprowadzeniami zaciskowymi, kabel interfejsowy kompatybilny ze stosowanym przez Zamawiającego przetwornikiem do pomiaru ciśnienia firmy Edwards, nr kat. T100209A lub T001718A 5 szt., wielorazowy dezynfekowalny czujnik na palec typu klips dla dorosłych 5 szt., węŝyk łączący mankiet do NIBP z monitorem, dla dorosłych 3 szt., mankiet do NIBP dla dorosłych w rozmiarach: L 2 szt., M 3 szt., S 1 szt., wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury: powierzchniowej 3 szt. oraz głębokiej 3 szt., min. 2 kompletne zestawy czujnika CO 2, 30 jednorazowych adapterów do CO 2, 2 kompletne wielorazowe zestawy czujnika do NMT, podać 135 wykonawca zainstaluje okablowanie pozwalające na podłaczenie kardiomonitora opisanego w punkcie 133 i osiągnięcie funkcjonalności "ekranu kopiującego" na monitorach opisanych w pkt. 69 i 72, które bedzie wykorzystane w czasie, kiedy nie będzie wykorzystywana funkcjonalność opisana w pkt. 98 np. zabieg chirurgiczny (monitor będzie elementem stanowiska do znieczulania wykorzystywany jako monitor parametrów Ŝyciowych pacjenta) Warunki gwarancji i serwisu 3

4 136 okres gwarancji od daty podpisania ostatecznego protokołu instalacji i uruchomienia (do którego Zamawiający nie zgłasza zastrzeŝeń), min. 12 [mies.], podać w miesiacach Gwarancja 12 miesięcy 0 pkt, dla gwarancji powyŝej 12 miesięcy 1pkt za kaŝdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji 137 przeglądy okresowe zalecane przez producenta i naprawy w okresie gwarancyjnym dokonywane przez autoryzowany serwis bezpłatnie, równieŝ w ostatnim miesiącu zakończenia terminu gwarancji z uwzględnieniem koniecznej wymiany wszystkich części oferowanego angiografu (w szczególności lampy RTG i wzmacniacza). Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeglądami oraz naprawami gwarancyjnymi, tj. koszty dojazdów, noclegów, robocizny oraz części i elementów zamiennych, podać ilość i częstotliwość przeglądów 138 czas reakcji serwisu technicznego od zgłoszenia awarii nie dłuŝszy niŝ 24 godziny od chwili zgłoszenia, podać czas usunięcia awarii nie dłuŝszy niŝ 48 godziny, w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski nie 139 dłuŝszy niŝ 5 dni roboczych gwarancja produkcji lub dostępności nowych części zamiennych, przez co najmniej 10 lat (na oferowane komputery i części 140 komputerowe co najmniej 5 lat), podać, podać 141 wykonawca prowadzi serwis oferowanego urządzenia na terenie Polski 142 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, adres , osoba kontaktowa, podać 143 aktualizacja zaoferowanego oprogramowania, w tym do postprocessingu, jeŝeli w trakcie trwania gwarancji pojawią się jego nowsze wersje, wraz ze szkoleniem personelu (technicy, lekarze) w tym zakresie po kaŝdej aktualizacji, w cenie oferty 144 wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu testów specjalistycznych, min. raz w roku oraz w ostatnim miesiącu oferowanej gwarancji 145 Wymagania dodatkowe do oferty naleŝy dołączyć katalogi/ulotki informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń w języku polskim lub angielskim 146 dwie instrukcje obsługi w języku polskim dołączone do oferowanego systemu oraz dokumentacja techniczna (przy dostawie) 147 szkolenie personelu medycznego (podać czas, miejsce i ilość osób), podać 148 zapewnienie bezpłatnego supportu aplikacyjnego min. 1 rok od podpisania protokołu odbioru aparatu 149 dodatkowa instrukcja obsługi dostarczona do oferowanego systemu dla pracowników Działu InŜynierii Klinicznej (preferowana wersja elektroniczna) 150 szkolenie pracowników Działu InŜynierii Klinicznej (podać czas, miejsce i ilość osób), podać 151 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanego angiografu oraz wszystkich elementów urządzenia niezbednych do prawidłowej pracy (w szczególnosci wyspecyfikowanych w częsci A pakietu I) 152 Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej 153 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których maja być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanego angiografu (do którego odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na III pietrze budynku E w szczególności dotyczy pomieszczeń: "+3;50;Sterownia", "+3;54;Sala operacyjna I hybrydowa", "+3;55;Pomieszczenie techniczne" w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Agnieszka Zwolińska, tel , Paweł Szkodny, tel Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie wykona projekt ochrony radiologiczej dla pomieszczenia "+3;54" i dostarczy go Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy na realizację pakietu I. Niezbędne do przygotowania projektu informacje ze strony Zamawiającego zostaną dostarczone niezwłocznie po rozstrzygnięcu postepowania przetargowego 156 Wykonawca w ramach oferty zobowiązany jest do integracji oferowanego angiografu i stacji postprocessingowej z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp z o.o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), pobierania z i wysyłania do archiwum PACS badań oraz przyjmowanie komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment), zgodnie ze standardem DICOM 3.0 Funkcjonalność pobierania i wysyłania badań do archiwum PACS ma być realizowana takŝe w czasie wykonywania zabiegu na Dostawcy angiografu spoczywa obowiązek realizacji wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji opisanej w SIWZ w porozumieniu z producentem systemu PACS firmą CompuGroup Medical Polska Sp z o.o. na Dostawcy angiografu spoczywa obowiązek dostarczenia odpowiedniej ilości licencji systemu NETRAAD CompuGroup Medical Polska Sp z o.o. na przyłączenie poszczególnych urządzeń (kaŝdy DICOM node) wraz z dokumentem potwierdzającym przeniesienie niezbywalnych praw własności licencji na Zamawiającego 159 W ramach oferty Wykonawca dostarczy i zainstaluje w pomieszczeniu "+3;55 (pomieszczenie techniczne) główną szafę zasilania oferowanego angiografu hybrydowego wraz z niezbędnymi połączeniami kablowymi do wszystkich elementów oferowanego angiografu hybrydowego. 160 Wykonawca zaprojektuje (projekt wykonawczy zostanie uzgodniony i przekazany Zamawiającemu), dostarczy i zamontuje kompletny system bezprzerwowego zasilania UPS skonfigurowany z oferowanym angiografem. System naleŝy wyposaŝyć w zewnętrzny bypass oraz zewnętrzny sygnalizator stanu pracy. Zaoferowany zasilacz UPS w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej ma gwarantować moŝliwość, wykonania fluoroskopii (minimum. 7 min.) celem zakończenia zabiegu, dodatkowo zapewniając zachowanie bieŝących danych i uporządkowane zamykanie systemu oferowanego angiografu w przypadku przedłuŝającej się awarii zasilania. śywotność baterii oferowanego UPS, min.10 lat. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie wykona rozdzielnię pośrednią z zabezpieczeniami dla obwodów angiografu i oferowanego UPS. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zaprojektuje i wykona kablową linię zasilającą z UPS do szafy głównej zasilającej w pomieszczeniu Do dyspozycji Wykonawcy będzie kabel typu N2XCH4x70/ [mm2] doprowadzony do pomieszczenia "+3;55" z rozdzielnicy głównej RGRE (pole rezerwowane agregatem prądotwórczym), zabezpieczony za pomocą bezpiecznika topikowego mocy 160 [A]. Długość kabla ok. 150 [m], podać parametry oferowanego urządzenia UPS 161 w ramach oferty Wykonawca dostarczy i zainstaluje w pomieszczeniu "+3;50;Sterownia" wyposaŝenie meblowe, niezbędne do ustawienia wyposaŝenia aparatu (np. monitorów, pulpitu sterowniczego, stacji postprocessingowej, etc.) i ergonomiczne fotele dla obsługi, min. 4 sztuki zakres rzeczowy wyposaŝenia, wymiary i kolorystyka do uzgodnienia w czasie wizji lokalnej, przed złozeniem oferty 4

5 162 Szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E (w szczególności piętra III na którym zlokalizowana została "+3;54;Sala operacyjna I hybrydowa" wraz z przyległymi pomieszczeniami) Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6. W załaczniku 3_7 Zamawiający zaproponował orientacyjne (w skali, z dokładnością ±25 [cm]) rozmieszczenie urządzeń wyspecyfikowanych w części B i C pakietu I. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych: angiografu z wyposaŝeniem (część A pakietu I) oraz lamp operacyjnych i kolumny anestezjologicznej (część B i C pakietu I) ustali dokładną lokalizację powyŝszych urządzeń względem siebie, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię uŝycia 163 Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) w oparciu o dołaczoną dokumentację techniczną i projektową zaproponuje aranŝację wyposaŝenia pomieszczeń zwiazanych z salą hybrydową (w szczególnosci pomieszczeń +3;50, +3;54, +3;55) z uwzglednieniem sugesti Zamawiającego dotyczącej rozmieszczenia sprzętu medycznego zaproponowanej w załączniku 3_7 i przedstawi ją Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu umowy na realzację pakietu I 164 Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację pakietu nr I, ustali w porozumieniu z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą ERBUD, dokładną lokalizację urządzeń, których dotyczy pakiet nr I. W przypadku konieczności zastosowania dedykowanego podłoŝa (wylewki) w pomieszczeniu "+3;54", innego niŝ przewidziane w projekcie do wykonania przez Generalnego Wykonawcę Erbud Wykonawca dostawy angiografu na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy wszelkie niezbędne materiały i wykona podłoŝe w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po przeprowadzonych pracach instalacyjnych i uruchomieniu oferowanego angiografu, dokumentację powykonawczą wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami i atestami 167 Do oferty dołączone certfikaty CE na oferowane w części A pakiecie I wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EC, dołączyć do oferty 168 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku 169 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku 170 Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną do przyłączy systemu jaki będzie montowany w danym pomieszczeniu B. Kolumna anestezjologiczna do sali hybrydowej Ilość sztuk 1 CPV: nazwa produktu podać 172 numer katalogowy produktu lub grupy podać 173 producent podać 174 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min rok kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na suficie sali hybrydowej umoŝliwiająca doprowadzenie zasilania 230 [V] oraz gazów medycznych sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym min [mm] 177 ramię dalsze kolumny wyposaŝone w głowicę ruchomą zarówno w pionie i w poziomie konstrukcja głowicy umoŝliwiająca montaŝ gniazd (zasilających i gazów medycznych) zapewniających dostęp z przodu i z boku kolumny ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych 180 z przodu głowicy zasilającej zainstalowane szyny do mocowania innego wyposaŝenia 181 udźwig kolumny: min. 50 [kg] 182 na bocznych ściankach, z tyłu bądź z przodu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próŝni: spręŝone powietrze 5 [bar] 2 [szt.] gniazdo spręŝonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych typu Airmotor 1 [szt.] próŝnia 2 [szt.] tlen 4 [szt.] b) odciąg gazów anestetycznych 1 [szt.] c) gniazdka elektryczne 230 [V] 6 [szt.] d) bolce ekwipotencjalne 6 [szt.] e) gniazdko sieci komputerowej typu RJ45 2 [szt.], opisać 183 punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS (tzw. typ AGA) 184 wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi, typ gazu zgodnie z normą PNISO gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44 zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania na stropie) do osi obrotu głowicy zasilającej: min [mm] ramię dalsze kolumny z głowicą mocowane na przegubie umoŝliwiającym obniŝanie i podnoszenie głowicy; pozycja 187 minimalna od podłoŝa 1300 [mm] ± 100 [mm], pozycja maksymalna od podłoŝa 1900 [mm] ± 100 [mm], z moŝliwością blokowania w pośrednich wysokościach, opisać 188 głowica kolumny łatwa do obniŝania za pomocą np. siły mięśni lub napędu elektrycznego, opisać 189 całość kolumny wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości Warunki gwarancji i serwisu 190 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [miesiące] 191 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 192 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłuŝającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] 193 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 194 gwarantowany czas naprawy, max. 10 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy 195 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 5

6 196 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 197 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 198 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 199 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanych kolumn 200 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku 201 Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną i gazów medycznych do przyłączy kolumn jakie będą montowane w danym pomieszczeniu 202 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanej kolumny (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na III pietrze budynku E w szczególności dotyczy pomieszczenia"+3;54;sala operacyjna I hybrydowa" 203 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E (w szczególności piętra III na którym zlokalizowana została "+3;54;Sala operacyjna I hybrydowa") Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6. W załaczniku 3_7 Zamawiający zaproponował orientacyjne (z dokładnością ±25 [cm]) rozmieszczenie urządzeń wyspecyfikowanych w części B i C pakietu I. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych: angiografu z wyposaŝeniem (część A pakietu I) oraz lamp operacyjnych i kolumny anestezjologicznej (część B i C pakietu I) ustali dokładną lokalizację powyŝszych urządzeń względem siebie zapewniającą bezkolizyjność oraz ergonomię uŝycia Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Agnieszka Sopel, tel. (012) wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 208 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt C. Zestaw lamp operacyjnych LED do sali hybrydowej Ilość 1 zestaw CPV: nazwa produktu podać 210 numer katalogowy produktu lub grupy podać 211 producent podać 212 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min rok 213 zasilanie: 230 [V]/50 [Hz] i 24 [V] DC (z automatycznym przełączaniem na szpitalne zasilanie awaryjne 24 [V] DC) 214 konstrukcja i materiały umoŝliwiające czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami 215 przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym 216 źródło światła: lampa diodowa 217 mocowanie sufitowe, mechanizm podwieszenia lampy umoŝliwiający wygodne pozycjonowanie, obrót lampy wokół osi pionowej o min. 340 [ ], opisać 218 pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy 219 regulacja natęŝenia oświetlenia i wielkości pola bezcieniowego regulowana z panelu sterującego umieszczonego przy czaszy lampy 220 regulacja natęŝenia oświetlenia w zakresie min [%], podać [1,3] 221 indeks odtworzenia barwy światła słonecznego, min temperatura barwowa, przełączana w min. 3 skokach w zakresie min [K] 4700 [K] 223 Ŝywotność układu świetlnego dla czaszy, min [h], podać [1,3] Lampa 2 szt. 224 producent / typ / wersja / numer katalogowy podać 225 natęŝenie oświetlenia czaszy głównej, min. 140 [klux] 226 maksymalna średnica (regulowana) pola bezcieniowego dla czaszy, min. 250 [mm], podać [1,3] 227 funkcja ustawienia pola bezcieniowego w kształcie elipsy dla czaszy /NIE 3/0 228 przedział roboczy bez konieczności ogniskowania min. 80 [cm] (L 1 + L 2) 229 kaŝda lampa montowana na własnym zawiesiu 230 do kaŝdej sztuki oferowanej lampy uchwyt do poruszania czaszą lampy 10 szt. 231 dodatkowo na głównym mocowaniu (zawiesiu) jednej z lamp dodatkowe ramię (tak jak do montaŝu czaszy lampy) słuŝące do zamontowania monitora 24" wraz z okablowaniem. Monitor słuŝący do realizacji funkcjonalności opisanej w części A w pkt. 70 Warunki gwarancji i serwisu 232 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 [miesiące] 233 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 2 na rok 234 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłuŝającej okresu gwarancji, max. 3 [dni] 235 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] 236 punkt serwisowy najbliŝszy względem Zamawiającego podać 237 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 238 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 6

7 239 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 240 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 241 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanych lamp 242 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku 243 Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną do przyłączy lamp jakie będą montowane w danym pomieszczeniu 244 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanego zestawu lamp (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na III pietrze budynku E w szczególności dotyczy pomieszczenia"+3;54;sala operacyjna I hybrydowa" 245 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E (w szczególności piętra III na którym zlokalizowana została "+3;54;Sala operacyjna I hybrydowa") Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6. W załaczniku 3_7 Zamawiający zaproponował orientacyjne (z dokładnością ±25 [cm]) rozmieszczenie urządzeń wyspecyfikowanych w części B i C pakietu I. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanych: angiografu z wyposaŝeniem (część A pakietu I) oraz lamp operacyjnych i kolumny anestezjologicznej (część B i C pakietu I) ustali dokładną lokalizację powyŝszych urządzeń względem siebie zapewniającą bezkolizyjność oraz ergonomię uŝycia. 246 Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej 247 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku 248 w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Agnieszka Sopel, tel. (012) wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 250 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt......, dnia... Podpisy i pieczątki imienne osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 7

8 PAKIET II Kolumny chirurgiczne, anestezjologiczne i do intensywnej terapii, lampy operacyjne i zabiegowe CPV: A. Kolumna chirurgiczna do sali operacyjnej Ilość sztuk 1 1 nazwa produktu podać 2 numer katalogowy produktu lub grupy podać 3 producent podać 4 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min rok kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na suficie sali operacyjnej umoŝliwiająca zawieszenie lub połoŝenie 5 aparatury chirurgicznej i doprowadzenie zasilania 230 [V] oraz gazów medycznych sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku 6 dwuramiennym min [mm] 7 ramię dalsze kolumny wyposaŝone w głowicę ruchomą zarówno w pionie i w poziomie 8 9 konstrukcja głowicy umoŝliwiająca montaŝ gniazd (zasilających i gazów medycznych) zapewniających dostęp z przodu i z boku kolumny ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych 10 z przodu głowicy zasilającej zainstalowane szyny do mocowania innego wyposaŝenia 11 udźwig kolumny: min. 80 [kg] 12 na bocznych ściankach, z tyłu bądź z przodu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próŝni: spręŝone powietrze 5 [bar] 2 [szt.] gniazdo spręŝonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych typu Airmotor 1 [szt.] próŝnia 2 [szt.] tlen 4 [szt.] b) gniazdka elektryczne 230 [V] 6 [szt.] c) bolce ekwipotencjalne 6 [szt.], opisać 13 punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS (tzw. typ AGA) 14 wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi, typ gazu zgodnie z normą PNISO gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44 16 zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania na stropie) do osi obrotu głowicy zasilającej: min [mm] 17 blokada obrotu ramion zwalniana przyciskami umieszczonymi w uchwytach na przedniej ściance półki 18 półki 2 [szt.] mocowane do głowicy kolumny o wymiarach powierzchni roboczej (szerokość x głębokość) 500 x 500 [mm] ± 70 [mm] 19 półki wyposaŝone w szyny montaŝowe z dwóch stron: lewej i prawej 20 powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości 21 naroŝniki półki zabezpieczone bezpiecznymi odbojnikami zintegrowanymi z półką 22 moŝliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez uŝytkownika, min. skok 60 [mm] 23 udźwig półki: min. 40 [kg] 24 pod dolną półką zamontowana szuflada o wymiarach półki, wysokość szuflady min. 120 [mm] 25 uchwyt do otwierania szuflady zamontowany poza obrysem zewnętrznym szuflady np. uchwyt pod szufladą, opisać 26 ramię dalsze kolumny z głowicą mocowane na przegubie umoŝliwiającym obniŝanie i podnoszenie głowicy; pozycja minimalna od podłoŝa 1300 [mm] ± 100 [mm], pozycja maksymalna od podłoŝa 1900 [mm] ± 100 [mm], z moŝliwością blokowania w pośrednich wysokościach, opisać 27 głowica kolumny łatwa do obniŝania za pomocą np. siły mięśni lub napędu elektrycznego, opisać 28 całość kolumny wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości Warunki gwarancji i serwisu 29 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [miesiące] 30 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 31 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłuŝającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] 32 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 33 gwarantowany czas naprawy, max. 10 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy 34 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 35 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 36 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 37 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 38 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanych kolumn 39 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku 40 Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną i gazów medycznych do przyłączy kolumn jakie będą montowane w danym pomieszczeniu 41 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanej kolumny (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na III pietrze budynku E dotyczy pomieszczenia"+3;60;sala operacyjna II" 42 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E (w szczególności piętra III na którym zlokalizowana została "+3;60;Sala operacyjna II") Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6 43 Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej 8

9 44 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku 45 w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Agnieszka Sopel, tel. (012) wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 47 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt B. Kolumna chirurgiczna do sali zabiegów natychmiastowych Ilość sztuk 1 48 nazwa produktu podać 49 numer katalogowy produktu lub grupy podać 50 producent podać 51 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min rok 52 kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na suficie sali zabiegów natychmiastowych umoŝliwiająca zawieszenie lub połoŝenie aparatury chirurgicznej i doprowadzenie zasilania 230 [V] oraz gazów medycznych 53 sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym min [mm] 54 ramię dalsze kolumny wyposaŝone w głowicę ruchomą zarówno w pionie i w poziomie konstrukcja głowicy umoŝliwiająca montaŝ gniazd (zasilających i gazów medycznych) zapewniających dostęp z przodu i z boku kolumny ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych 57 z przodu głowicy zasilającej zainstalowane szyny do mocowania innego wyposaŝenia 58 udźwig kolumny: min. 80 [kg] 59 na bocznych ściankach, z tyłu bądź z przodu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próŝni: spręŝone powietrze 5 [bar] 2 [szt.] gniazdo spręŝonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych typu Airmotor 1 [szt.] próŝnia 2 [szt.] tlen 4 [szt.] b) gniazdka elektryczne 230 [V] 6 [szt.] c) bolce ekwipotencjalne 6 [szt.], opisać 60 punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS (tzw. typ AGA) 61 wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi, typ gazu zgodnie z normą PNISO gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44 63 zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania na stropie) do osi obrotu głowicy zasilającej: min [mm] 64 blokada obrotu ramion zwalniana przyciskami umieszczonymi w uchwytach na przedniej ściance półki 65 półki 2 [szt.] mocowane do głowicy kolumny o wymiarach powierzchni roboczej (szerokość x głębokość) 500 x 500 [mm] ± 70 [mm] 66 półki wyposaŝone w szyny montaŝowe z dwóch stron: lewej i prawej 67 powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości 68 naroŝniki półki zabezpieczone bezpiecznymi odbojnikami zintegrowanymi z półką 69 moŝliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez uŝytkownika, min. skok 60 [mm] 70 udźwig półki: min. 40 [kg] 71 pod dolną półką zamontowana szuflada o wymiarach półki, wysokość szuflady min. 120 [mm] 72 uchwyt do otwierania szuflady zamontowany poza obrysem zewnętrznym szuflady np. uchwyt pod szufladą, opisać 73 ramię dalsze kolumny z głowicą mocowane na przegubie umoŝliwiającym obniŝanie i podnoszenie głowicy; pozycja minimalna od podłoŝa 1300 [mm] ± 100 [mm], pozycja maksymalna od podłoŝa 1900 [mm] ± 100 [mm], z moŝliwością blokowania w pośrednich wysokościach, opisać 74 głowica kolumny łatwa do obniŝania za pomocą np. siły mięśni lub napędu elektrycznego, opisać 75 całość kolumny wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości Warunki gwarancji i serwisu 76 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [miesiące] 77 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 78 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłuŝającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] 79 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 80 gwarantowany czas naprawy, max. 10 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy 81 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 82 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 83 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 84 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 85 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanych kolumn 86 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną i gazów medycznych do przyłączy kolumn jakie 87 będą montowane w danym pomieszczeniu Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe 88 informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanej kolumny (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na parterze budynku E dotyczy pomieszczenia"0;50;sala zabiegów natychmiastowych" 89 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E (w szczególności piętra III na którym zlokalizowana została "0;50;Sala zabiegów natychmiastowych") Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6 9

10 Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Agnieszka Sopel, tel. (012) wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych 94 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt, załączyć kopie dokumentów do oferty C. Kolumna anestezjologiczna do sali operacyjnej Ilość sztuk 1 95 nazwa produktu podać 96 numer katalogowy produktu lub grupy podać 97 producent podać 98 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min rok kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na suficie sali operacyjnej umoŝliwiająca zawieszenie lub połoŝenie 99 aparatury i doprowadzenie zasilania 230 [V] oraz gazów medycznych sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku 100 dwuramiennym min [mm] 101 ramię dalsze kolumny wyposaŝone w głowicę ruchomą zarówno w pionie i w poziomie konstrukcja głowicy umoŝliwiająca montaŝ gniazd (zasilających i gazów medycznych) zapewniających dostęp z przodu i z boku kolumny ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych 104 z przodu głowicy zasilającej zainstalowane szyny do mocowania innego wyposaŝenia 105 udźwig kolumny: min. 120 [kg] 106 na bocznych ściankach, z tyłu bądź z przodu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próŝni: spręŝone powietrze 5 [bar] 2 [szt.] próŝnia 2 [szt.] tlen 4 [szt.] b) odciąg gazów anestetycznych 1 [szt.] c) gniazdka elektryczne 230 [V] 6 [szt.] d) bolce ekwipotencjalne 6 [szt.] e) gniazdko sieci komputerowej typu RJ45 2 [szt.], opisać 107 punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS (tzw. typ AGA) 108 wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi, typ gazu zgodnie z normą PNISO gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania na stropie) do osi obrotu głowicy zasilającej: min [mm] ( ± 100 [mm] ) 111 blokada obrotu ramion zwalniana przyciskami umieszczonymi w uchwytach na przedniej ściance półki 112 półki 2 [szt.] mocowane do głowicy kolumny o wymiarach powierzchni roboczej (szerokość x głębokość) 500 x 500 [mm] ± 70 [mm] 113 półki wyposaŝone w szyny montaŝowe z dwóch stron: lewej i prawej 114 powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości 115 naroŝniki półki zabezpieczone bezpiecznymi odbojnikami zintegrowanymi z półką 116 moŝliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez uŝytkownika, min. skok 60 [mm] 117 udźwig półki: min. 40 [kg] 118 pod dolną półką zamontowana szuflada o wymiarach półki, wysokość szuflady min. 120 [mm] 119 uchwyt do otwierania szuflady zamontowany poza obrysem zewnętrznym szuflady np. uchwyt pod szufladą, opisać 120 ramię dalsze kolumny z głowicą mocowane na przegubie umoŝliwiającym obniŝanie i podnoszenie głowicy; pozycja minimalna od podłoŝa 1300 [mm] ± 100 [mm], pozycja maksymalna od podłoŝa 1900 [mm] ± 100 [mm], z moŝliwością blokowania w pośrednich wysokościach, opisać 121 głowica kolumny łatwa do obniŝania za pomocą np. siły mięśni lub napędu elektrycznego, opisać 122 całość kolumny wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości Warunki gwarancji i serwisu 123 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [miesiące] 124 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 125 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłuŝającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] 126 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 127 gwarantowany czas naprawy, max. 10 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy 128 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 129 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 130 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 131 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 132 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanych kolumn 133 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku 134 Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną i gazów medycznych do przyłączy kolumn jakie będą montowane w danym pomieszczeniu 135 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanej kolumny (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na III pietrze budynku E dotyczy pomieszczenia"+3;60;sala operacyjna II" 10

11 136 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E (w szczególności piętra III na którym zlokalizowana została "+3;60;Sala operacyjna II") Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6 137 Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Agnieszka Sopel, tel. (012) wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 141 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt D. Kolumna anestezjologiczna do sali zabiegów natychmiastowych Ilość sztuk nazwa produktu podać 143 numer katalogowy produktu lub grupy podać 144 producent podać 145 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min rok kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na suficie sali zabiegów natychmiastowych umoŝliwiająca 146 zawieszenie lub połoŝenie aparatury i doprowadzenie zasilania 230 [V] oraz gazów medycznych sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku 147 dwuramiennym min [mm] 148 ramię dalsze kolumny wyposaŝone w głowicę ruchomą zarówno w pionie i w poziomie konstrukcja głowicy umoŝliwiająca montaŝ gniazd (zasilających i gazów medycznych) zapewniających dostęp z przodu i z boku kolumny ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych 151 z przodu głowicy zasilającej zainstalowane szyny do mocowania innego wyposaŝenia 152 udźwig kolumny: min. 120 [kg] 153 na bocznych ściankach, z tyłu bądź z przodu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próŝni: spręŝone powietrze 5 [bar] 2 [szt.] próŝnia 2 [szt.] tlen 4 [szt.] b) odciąg gazów anestetycznych 1 [szt.] c) gniazdka elektryczne 230 [V] 6 [szt.] d) bolce ekwipotencjalne 6 [szt.] e) gniazdko sieci komputerowej typu RJ45 2 [szt.], opisać 154 punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS (tzw. typ AGA) 155 wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi, typ gazu zgodnie z normą PNISO gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania na stropie) do osi obrotu głowicy zasilającej: min [mm] 158 blokada obrotu ramion zwalniana przyciskami umieszczonymi w uchwytach na przedniej ściance półki 159 półki 2 [szt.] mocowane do głowicy kolumny o wymiarach powierzchni roboczej (szerokość x głębokość) 500 x 500 [mm] ± 70 [mm] 160 półki wyposaŝone w szyny montaŝowe z dwóch stron: lewej i prawej 161 powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości 162 naroŝniki półki zabezpieczone bezpiecznymi odbojnikami zintegrowanymi z półką 163 moŝliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez uŝytkownika, min. skok 60 [mm] 164 udźwig półki: min. 40 [kg] 165 pod dolną półką zamontowana szuflada o wymiarach półki, wysokość szuflady min. 120 [mm] 166 uchwyt do otwierania szuflady zamontowany poza obrysem zewnętrznym szuflady np. uchwyt pod szufladą, opisać 167 ramię dalsze kolumny z głowicą mocowane na przegubie umoŝliwiającym obniŝanie i podnoszenie głowicy; pozycja minimalna od podłoŝa 1300 [mm] ± 100 [mm], pozycja maksymalna od podłoŝa 1900 [mm] ± 100 [mm], z moŝliwością blokowania w pośrednich wysokościach, opisać 168 głowica kolumny łatwa do obniŝania za pomocą np. siły mięśni lub napędu elektrycznego, opisać 169 całość kolumny wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości Warunki gwarancji i serwisu 170 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [miesiące] 171 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 172 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłuŝającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] 173 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 174 gwarantowany czas naprawy, max. 10 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy 175 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 176 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 177 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 178 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 179 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanych kolumn 180 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku 181 Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną i gazów medycznych do przyłączy kolumn jakie będą montowane w danym pomieszczeniu 11

12 182 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanej kolumny (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na parterze budynku E dotyczy pomieszczenia"0;50;sala zabiegów natychmiastowych" 183 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E (w szczególności piętra III na którym zlokalizowana została "0;50;Sala zabiegów natychmiastowych") Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6 184 Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej 185 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku 186 w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę Kontakt: Agnieszka Sopel, tel. (012) wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 188 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt E. Kolumna intensywnej terapii Ilość sztuk nazwa produktu podać 190 numer katalogowy produktu lub grupy podać 191 producent podać 192 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min rok kolumna intensywnej terapii przeznaczona do instalacji na suficie sali intensywnej terapii umoŝliwiająca mocowanie lub 193 połoŝenie aparatury i doprowadzenie zasilania 230 [V] oraz gazów medycznych sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku 194 jednoramiennym min. 500 [mm] 195 ramię kolumny wyposaŝone w głowicę ruchomą w osi mocowania kolumny min. 180 [ ], podać konstrukcja głowicy umoŝliwiająca montaŝ gniazd (zasilających i gazów medycznych) zapewniających dostęp z przodu i z boków kolumny ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, krawędzie zaokrąglone, bezpieczne wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych 198 z przodu głowicy zasilającej zainstalowane szyny do mocowania innego wyposaŝenia 199 udźwig kolumny: min. 50 [kg] 200 na bocznych ściankach i z przodu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próŝni: spręŝone powietrze 5 [bar] 2 [szt.] próŝnia 2 [szt.] tlen 4 [szt.] b) gniazdka elektryczne 230 [V] 8 [szt.] c) bolce ekwipotencjalne 8 [szt.] d) gniazdko sieci komputerowej typu RJ45 2 [szt.], opisać 201 punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS (tzw. typ AGA) 202 wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi, typ gazu zgodnie z normą PNISO gniazda elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44, opisać 204 zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania na stropie) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 500 [mm] 205 całość kolumny wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości 206 półki 2 [szt.] mocowane do głowicy kolumny o wymiarach powierzchni roboczej (szerokość x głębokość) 500 x 500 [mm] ± 70 [mm] 207 półka wyposaŝone w szyny montaŝowe z dwóch stron: lewej i prawej 208 powierzchnia robocza półki łatwa do utrzymania w czystości 209 naroŝniki półki zabezpieczone bezpiecznymi odbojnikami zintegrowanymi z półką 210 moŝliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez uŝytkownika, min. skok 60 [mm] 211 udźwig półki: min. 40 [kg] 212 pod półką zamontowana szuflada o wymiarach półki, wysokość szuflady min. 120 [mm] 213 całość kolumny wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, łatwa do utrzymania w czystości 214 uchwyt do otwierania szuflady zamontowany poza obrysem zewnętrznym szuflady np. uchwyt pod szufladą, opisać Warunki gwarancji i serwisu 215 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [miesiące] 216 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 217 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłuŝającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] 218 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 219 gwarantowany czas naprawy, max. 10 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy 220 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 221 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 222 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 223 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 12

13 224 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanych kolumn 225 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku 226 Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną i gazów medycznych do przyłączy kolumn jakie będą montowane w danym pomieszczeniu 227 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanych kolumn (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na parterze i I piętrze budynku E dotyczy pomieszczeń: "0;55;Pokój resuscytacji", "+1;54;OIOK 1 Ł", "+1;55;OIOK 10 Ł" 228 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6 229 Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Agnieszka Sopel, tel. (012) wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 233 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt F. Lampa operacyjna LED z torem wizyjnym, kamerą i monitorem na salę operacyjną Ilość sztuk 1 zestaw 234 nazwa produktu podać 235 numer katalogowy produktu lub grupy podać 236 producent podać 237 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min rok podać 238 zasilanie: 230 [V]/50 [Hz] i 24 [V] DC (z automatycznym przełączaniem na szpitalne zasilanie awaryjne 24 [V] DC) 239 konstrukcja i materiały umoŝliwiające czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami 240 przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym 241 źródło światła: lampa diodowa 242 mocowanie sufitowe, mechanizm podwieszenia lampy umoŝliwiający wygodne pozycjonowanie, obrót lampy wokół osi pionowej o 360 [ ] 243 pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo brudnym uchwytem na czaszy lampy 244 regulacja natęŝenia oświetlenia i wielkości pola bezcieniowego regulowana z panelu sterującego umieszczonego przy czaszach lamp 245 regulacja natęŝenia oświetlenia w zakresie min [%] 246 indeks odtworzenia barwy światła słonecznego, min temperatura barwowa, przełączana w min. 3 skokach w zakresie min [K] 4700 [K], opisać 248 Ŝywotność układu świetlnego dla kaŝdej z czasz min [h], podać [1,2] Lampa główna 249 producent / typ / wersja / numer katalogowy podać 250 natęŝenie oświetlenia czaszy głównej, min. 140 [klux] 251 maksymalna średnica (regulowana) pola bezcieniowego dla czaszy głównej, min. 250 [mm] podać [1,3] 252 funkcja ustawienia pola bezcieniowego w kształcie elipsy dla czaszy głównej /NIE 3/0 253 przedział roboczy bez konieczności ogniskowania min. 80 [cm] (L 1 + L 2) podać [1,3] 254 uchwyt do poruszania czaszą lampy z kamerą 10 [szt.] Lampa satelitarna 255 producent / typ / wersja / numer katalogowy podać 256 natęŝenie oświetlenia czaszy satelitarnej, min. 110 [klux] 257 maksymalna średnica (regulowana) pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej, min. 250 [mm] podać [1,3] 258 funkcja ustawienia pola bezcieniowego w kształcie elipsy dla czaszy satelitarnej /NIE 3/0 259 uchwyt do poruszania czaszą satelitarną 10 [szt.] Tor wizyjny 260 producent / typ / wersja / odpowiednie numery katalogowe podać 261 czasza główna wyposaŝona w kamerę cyfrową 262 kamera cyfrowa umieszczona centralnie w osi czaszy 263 standard TV: PAL, automatyczny balans bieli, stosunek sygnału do szumu min. 49 [db] 264 czułość, max. 3 [lux] 265 kamera TV CCD z funkcją optycznego zoom'u, min. 10x 266 zoom cyfrowy, min. 12x 267 moŝliwość przeniesienia kamery i sterownika do innej lampy tego samego typu bez uŝycia narzędzi przez personel medyczny /NIE 1/0 268 monitor LCD do wyświetlania obrazu z kamery mocowany na ścianie o przekątnej ekranu min. 30 Warunki gwarancji i serwisu 269 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące podać 270 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 2 na rok podać 271 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłuŝającej okresu gwarancji, max. 3 dni podać 272 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 h podać 13

14 273 punkt serwisowy najbliŝszy względem Zamawiającego podać 274 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 275 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 276 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 277 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 278 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanych lamp 279 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku 280 Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną do przyłączy lamp jakie będą montowane w danym pomieszczeniu 281 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanego zestawu lamp (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na III pietrze budynku E dotyczy pomieszczenia"+3;60;sala operacyjna II" 282 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E (w szczególności piętra III na którym zlokalizowana została "+3;60;Sala operacyjna II") Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6 283 Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej 284 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku 285 w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Agnieszka Sopel, tel. (012) wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 287 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt G. Lampa operacyjna LED do sali zabiegów natychmiastowych Ilość sztuk 1 zestaw 288 nazwa produktu podać 289 numer katalogowy produktu lub grupy podać 290 producent podać 291 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min podać 292 zasilanie: 230 [V]/50 [Hz] i 24 [V] DC (z automatycznym przełączaniem na szpitalne zasilanie awaryjne 24 [V] DC) 293 konstrukcja i materiały umoŝliwiające czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami 294 przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym 295 źródło światła: lampa diodowa 296 mocowanie sufitowe, mechanizm podwieszenia lampy umoŝliwiający wygodne pozycjonowanie, obrót lampy wokół osi pionowej o pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo brudnym uchwytem na czaszy lampy 298 regulacja natęŝenia oświetlenia i wielkości pola bezcieniowego regulowana z panelu sterującego umieszczonego przy czaszach lamp 299 regulacja natęŝenia oświetlenia w zakresie min % 300 indeks odtworzenia barwy światła słonecznego, min temperatura barwowa, przełączana w min. 3 skokach w zakresie min [K] 4700 [K], opisać 302 Ŝywotność układu świetlnego dla kaŝdej z czasz min [h], podać [1,2] Lampa główna 303 producent / typ / wersja / numer katalogowy podać 304 natęŝenie oświetlenia czaszy głównej, min. 140 [klux] 305 maksymalna średnica (regulowana) pola bezcieniowego dla czaszy głównej, min. 250 [mm] podać [1,3] 306 funkcja ustawienia pola bezcieniowego w kształcie elipsy dla czaszy głównej /NIE 3/0 307 przedział roboczy bez konieczności ogniskowania min. 80 [cm] (L 1 + L 2) podać [1,3] Lampa satelitarna 308 producent / typ / wersja / numer katalogowy podać 309 natęŝenie oświetlenia czaszy satelitarnej, min. 110 [klux] 310 maksymalna średnica (regulowana) pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej, min. 250 [mm] podać [1,3] 311 funkcja ustawienia pola bezcieniowego w kształcie elipsy dla czaszy satelitarnej /NIE 3/0 312 uchwyt do poruszania czaszą lampy 10 szt. 313 uchwyt do poruszania czaszą satelitarną 10 szt. Warunki gwarancji i serwisu 314 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące podać 315 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 2 na rok podać 316 czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłuŝającej okresu gwarancji, max. 3 dni podać 317 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 h podać 14

15 318 punkt serwisowy najbliŝszy względem Zamawiającego podać 319 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 320 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 321 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 322 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 323 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu i uruchomienia oferowanych lamp 324 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z doprowadzoną instalacją zasilającą zamontowaną w budynku 325 Wykonawca zobowiązany jest dostosować istniejącą instalację elektryczną do przyłączy lamp jakie będą montowane w danym pomieszczeniu 326 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanej lampy (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane jest na parterze budynku E dotyczy pomieszczenia"0;50;sala zabiegów natychmiastowych" 327 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E (w szczególności piętra III na którym zlokalizowana została "0;50;Sala zabiegów natychmiastowych") Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6 328 Wykonawca nie moŝe podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były moŝliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z naleŝytą starannością wizji lokalnej 329 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku 330 w celu dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej ustalić termin oraz godzinę. Kontakt: Agnieszka Sopel, tel. (012) wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 332 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt H. Lampa zabiegowa sufitowa Ilość sztuk nazwa produktu podać 334 numer katalogowy produktu lub grupy podać 335 producent podać 336 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min lampa zabiegowa LED do pokoju zabiegowego montowana na zawieszeniu sufitowym 338 zasilanie: 230 [V]/50 [Hz] i 24 [V] DC (z automatycznym przełączaniem na szpitalne zasilanie awaryjne 24 [V] DC) 339 włączanie i wyłączanie lampy umieszczone na czaszy lampy 340 zakres roboczy lampy zabiegowej, min [mm] 341 konstrukcja i materiały umoŝliwiające czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami 342 natęŝenie oświetlenia, min. 50 [klux] 343 maksymalna średnica pola bezcieniowego dla czaszy, min. 150 [mm] 344 Ŝywotność diod LED, min [h], podać [1,3] 345 do kaŝdej oferowanej lampy dołączone 3 sztuki uchwytów niesterylnych do poruszania czaszą Warunki gwarancji i serwisu 346 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] 347 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta naleŝy dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 348 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku 349 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 350 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy 351 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 352 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 353 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku 15

16 356 Wykonawca przed złoŝeniem oferty (w celu jej właściwego skalkulowania oraz określenia zakresu prac do wykonania) uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których mają być zamontowane wszystkie elementy, których przedmiotem jest oferta. Podczas wizji lokalnej Wykonawca otrzyma wszystkie ewentualne dodatkowe informacje. Zamawiający informuje, Ŝe miejsce instalacji oferowanych lamp (do której odnoszą się oznaczenia w dołączonej dokumentacji technicznej i projektowej) zlokalizowane w budynku E dotyczy pomieszczeń:"0;55;pokój resuscytacji", "0;58;Gipsownia", "+1;12;Pokój badań i zabiegów", "+2;33;Pokój badań i zabiegów", "+3;11;Pokój badań i zabiegów" 357 szczegóły dotyczące projektów wykonawczych dla budynku E Zamawiający udostępnił w postaci załączników od 3_1 do 3_6 358 wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 359 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt I. Lampa zabiegowa mobilna Ilość sztuk nazwa produktu podać 361 numer katalogowy produktu lub grupy podać 362 producent podać 363 produkt fabrycznie nowy, rok produkcji min lampa zabiegowa LED do pokoju zabiegowego, mobilna, na statywie, z moŝliwością blokady kół 365 zasilanie: 230 [V]/50 [Hz] i 24 [V] DC (z automatycznym przełączaniem na szpitalne zasilanie awaryjne 24 [V] DC bądź awaryjne zasilanie w postaci akumulatora podtrzymującego oświetlenie bez straty natęŝenia oświetlenia przez min. 3 [h]) 366 włączanie i wyłączanie lampy umieszczone na czaszy lampy 367 zakres roboczy lampy zabiegowej, min [mm] 368 konstrukcja i materiały umoŝliwiające czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami 369 natęŝenie oświetlenia, min. 50 [klux] 370 maksymalna średnica pola bezcieniowego dla czaszy, min. 150 [mm] 371 Ŝywotność diod LED min [h], podać [1,3] 372 kaŝda oferowana lampa wyposaŝona w uchwyt niesterylny do poruszania czaszą Warunki gwarancji i serwisu 373 okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] 374 bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta naleŝy dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta 375 gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 376 gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy 377 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać Inne 378 do oferty naleŝy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim 379 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 380 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczoodbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej 381 Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montaŝu, instalacji, uruchomienia i oddania do uŝytkowania oferowanego urządzenia co zostanie potwierdzone protokołem instalacji i uruchomienia, który zostanie podpisany przez Strony nie później niŝ do 23 listopada 2012 roku 382 wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych, załączyć kopie dokumentów do oferty 383 w ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instajacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt......, dnia... Podpisy i pieczątki imienne osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy 16

17 PAKIET III Meble medyczne stacjonarne i do zabudowy na blok operacyjny CPV: Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji w pakiecie III 1 wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, rok produkcji min. IV kwartał tolerancja wymiarów mebli ± 20 [mm] (wolne przestrzenie wypełnione blendami dotyczy mebli medycznych do zabudowy) 3 wybór kolorystyki pozwalający na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza 20 kolorów. Wybór kolorów poszczególnych mebli lub wyposaŝenia (jeŝeli nie został określony w opisie) Zamawiający określi przed dostawą, dołączyć do oferty wzornik wszystkie meble medyczne do zabudowy wykonane w oparciu o stelaŝ metalowy, dopasowany do wyposaŝenia danego pomieszczenia, na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z regulacją wysokości w zakresie 20 [mm], wypełnienia boczne i tylne w przypadku gdy montaŝ mebli wiszących będzie niemoŝliwy (np. z powodu nadmiernego obciąŝenia ścian) meble wiszące naleŝy montować na odpowiednio zamocowanych stelaŝach w wymaganych przypadkach blaty o grubości 40 [mm] ± 2 [mm], szerokość w zaleŝności od rozmiarów mebli, postforming ćwierćwałek, wykonane z materiałów jak blat, z rowkiem antyzaciekowym o bardzo duŝej odporności na barwniki zawiasy ze stali nierdzewnej o prostej konstrukcji (łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji), puszkowe, samodomykające z doŝywotnią gwarancją, posiadające moŝliwość regulacji, z funkcją blokady skrajnego rozwarcia, umoŝliwiające otwarcie drzwi o kąt 90, opisać, opisać, opisać 8 wszystkie pozycje w pakiecie III odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach słuŝby zdrowia na salach operacyjnych, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych mebli, dołączyć wykaz do oferty i protokołu zd odb. 9 w wymaganych przypadkach zamki patentowe i centralne w całości metalowe 10 w wymaganych przypadkach uchwyty w kształcie litery C metalowe lub z odpornego tworzywa sztucznego A. Stanowisko pielęgniarskie w śluzie pacjenta Ilość sztuk 1 11 nazwa produktu podać 12 numer katalogowy produktu lub grupy podać 13 producent podać 14 wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 1200 [mm] x 600 [mm] x 750 [mm] ± 20 [mm] 15 stanowisko wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 16 blat wykonany ze Staronu lub Corianu, podać 17 stanowisko na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm] 18 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 19 po prawej stronie pod blatem zabudowana szafka z pionowym rzędem czterech szuflad (jedna pod drugą) 20 długość szuflad min. 500 [mm] 21 szuflady na prowadnicach samodociągowych 22 fronty szuflad malowane proszkowo na dowolny kolor z załączonego wzornika 23 stanowisko z wmontowanymi gniazdami elektrycznymi i komputerowymi, gniazda elektryczne 6 [szt.], gniazda komputerowe 4 [szt.] 24 tylna część stanowiska zabudowana maskownicą na wysokość szuflad, pozostała część stanowiska bez zabudowy B. Stanowisko pielęgniarskie w sali wybudzeń Ilość sztuk 1 25 nazwa produktu podać 26 numer katalogowy produktu lub grupy podać 27 producent podać 28 wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 1800 [mm] x 600 [mm] x 750 [mm] ± 20 [mm] 29 do podstawowego stanowiska dołączona na stałe lada robocza wykonana z materiału jak blat stanowiska tworząca zamkniętą przestrzeń przy najbliŝszej ścianie, lada oparta na ogrągłych nogach ze stali kwasoodpormej malowanej proszkowo na wybrany kolor z załączoego wzornika 30 stanowisko wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 31 blat wykonany ze Staronu lub Corianu, podać 32 stanowisko na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm] 33 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 34 po prawej i lewej stronie pod blatem zabudowana szafka z pionowym rzędem czterech szuflad (jedna pod drugą) 35 długość szuflad min. 500 [mm] 36 szuflady na prowadnicach samodociągowych 37 fronty szuflad malowane proszkowo na dowolny kolor z załączonego wzornika 38 stanowisko z wmontowanymi gniazdami elektrycznymi i komputerowymi, gniazda elektryczne 8 [szt.], gniazda komputerowe 8 [szt.] 39 tylna część stanowiska zabudowana maskownicą na wysokość szuflad, pozostała część stanowiska bez zabudowy C. Zabudowa szaf z nadstawkami na bieliznę w śluzie pacjenta Ilość sztuk 1 40 nazwa produktu podać 41 numer katalogowy produktu lub grupy podać 42 producent podać 43 wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 1800 [mm] x 600 [mm] x 2500 [mm] ± 20 [mm] 44 zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 45 zabudowa składająca się z: dwóch szaf dwudrzwiowych oraz dwóch nadstawek dwudzwiowych nad szafami 46 zabudowa na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm] 47 drzwi szaf i nadstawek otwierane skrzydłowo 17

18 48 drzwi wyposaŝone w uchwyt typu C oraz zamek patentowy 49 drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione np. w technologii plastrem miodu, opisać 50 drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na naroŝach 51 szafy wyposaŝone w pięć półek czyli sześć przestrzeni 52 nadstawki wyposaŝone w jedną półkę czyli dwie przestrzenie 53 półki wewnętrzne z zamocowaniem umoŝliwiającym regulację wysokości 54 fronty zabudowy malowane proszkowo na dowolny kolor z załączonego wzornika 55 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 56 w celu zapewnienia bezpieczeństwa nadstawki mocowane do ściany D. Zabudowa meblowa w kształcie litery L w śluzie pacjenta Ilość sztuk 1 57 nazwa produktu podać 58 numer katalogowy produktu lub grupy podać 59 producent podać 60 zabudowa składająca się z krótszego i dłuŝszego rzędu szafek stojących i wiszących wymiary zabudowy szafek stojących: (długość x szerokość x wysokość) 1300/3000 [mm] (lewe ramię / prawe ramię) x 600 [mm] x 850 [mm] ± 100 [mm] wymiary zabudowy szafek wiszących: (długość x szerokość x wysokość) 1300/3000 [mm] (lewe ramię / prawe ramię) x 350 [mm] x 600 [mm] ± 100 [mm] 63 zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 64 poziom szafek wiszących mocowany do ściany na wysokości 1250 [mm] ± 250 [mm] od podłogi do dolnych krawędzi szafek wiszących 65 zabudowa na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm] 66 krótszy rząd szafek stojących wyposaŝony w zlewozmywak jednokomorowy 67 dłuŝszy rząd zabudowy meblowej poziomu dolnego składający się na przemian z szafek stojących i szafek z pionowym rzędem czterech szuflad (jedna pod drugą) 68 dłuŝszy rząd zabudowy meblowej poziomu górnego składający się z szafek wiszących dłuŝszy rząd zabudowy meblowej po prawej stronie w ostatnim segmencie wyposaŝony w chłodziarkozamraŝarkę do zabudowy chłodziarkozamraŝarka do zabudowy o pojemności całkowitej netto ok. 214 [l], z automatycznym rozmraŝaniem chłodziarki, funkcją szybkiego zamraŝania, z wyświetlaczem temperatury umieszczonym na zewnątrz zabudowy, w klasie energetycznej A, wymiary (długość x szerokość x wysokość): 540 [mm] x 545 [mm] x 1445 [mm] ± 20 [mm], pojemność części chłodzącej ok. 164 [l], części zamraŝającej ok. 50 [l], opisać 71 zabudowa meblowa połączona jednym wspólnym blatem ze zlewozmywakiem jednokomorowym 72 blat i komora zlewu wykonana ze Staronu lub Corianu 73 drzwi szafek otwierane skrzydłowo 74 drzwi szafek wyposaŝone w uchwyt typu C 75 drzwi szafek pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione np. w technologii plastra miodu, opisać 76 drzwi szafek z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na naroŝach 77 szafki stojące i wiszące wyposaŝone w jedną półkę czyli dwie przestrzenie 78 półki wewnętrzne szafek z zamocowaniem umoŝliwiającym regulację wysokości 79 fronty zabudowy malowane proszkowo na dowolny kolor z załączonego wzornika 80 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 81 długość szuflad min. 500 [mm] 82 szuflady na prowadnicach samodociągowych 83 fronty szuflad malowane proszkowo na dowolny kolor z załączonego wzornika E. Ławeczka tapcerowana do śluzy pacjenta Ilość sztuk 1 84 nazwa produktu podać 85 numer katalogowy produktu lub grupy podać 86 producent podać 87 wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 1000 [mm] x 300 [mm] x 400 [mm] ± 20 [mm] 88 ławeczka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 89 podstawa ławeczki na nóŝkach wysokości min. 100 [mm] regulowanych w zakresie 20 [mm] (moŝliwość wypoziomowania ławeczki) 90 stopki ławeczki wykonane z tworzywa sztucznego 91 siedzisko ławeczki miękkie, tapicerowane 92 tapicerka ławeczki zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych 93 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne F. Ławeczka tapcerowana do śluzy damskiej i męskiej Ilość sztuk 2 94 nazwa produktu podać 95 numer katalogowy produktu lub grupy podać 96 producent podać 97 wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 1300 [mm] x 300 [mm] x 400 [mm] ± 20 [mm] 98 ławeczka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 99 podstawa ławeczki na nóŝkach wysokości min. 100 [mm] regulowanych w zakresie 20 [mm] (moŝliwość wypoziomowania ławeczki) 100 stopki ławeczki wykonane z tworzywa sztucznego 101 siedzisko ławeczki miękkie, tapicerowane 102 tapicerka ławeczki zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych 103 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne G. Zabudowana szafa z kasetonami w śluzie damskiej i męskiej Ilość sztuk nazwa produktu podać 105 numer katalogowy produktu lub grupy podać 106 producent podać 107 wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 2300 [mm] x 300 [mm] x 2000 [mm] ± 500 [mm] 18

19 108 zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 109 zabudowa na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm], podać 110 kasetony o wymiarach min. 300 x 300 [mm] 111 kaŝdy kaseton czytelnie numowany cyframi arabskimi w lewym górnym rogu, wielkość cyfr 50 [mm] 112 drzwiczki wyposaŝone w uchwyt typu C oraz zamek patentowy (do kaŝdego zamka dodatkowy komplet kluczy, klucze zaopatrzone w breloczek z numerem kasetonu) 113 fronty zabudowy malowane proszkowo na dowolny kolor z załączonego wzornika 114 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne H. Wieszak na ubrania wierzchnie w śluzie damskiej i męskiej Ilość sztuk nazwa produktu podać 116 numer katalogowy produktu lub grupy podać 117 producent podać 118 wymiary wieszaka: (długość) 1700 [mm] ± 100 [mm] 119 wieszak naścienny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 120 wieszak składający się min. trzech listw z haczykami przeznaczonych do zawieszenia na ścianie, podać 121 wieszak z min. 45 haczykami (po min. 15 haczyków na jednej listwie czyli razem min. 45 haczyków) 122 wieszak (min. trzy listwy z haczykami) montowany na wysokości ok [mm] od podłogi 123 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne I. Półka na maski i czapki Ilość sztuk nazwa produktu podać 125 numer katalogowy produktu lub grupy podać 126 producent podać 127 wymiary półki: (długość x szerokość) 1000 [mm] x 400 [mm] ± 100 [mm] 128 półka wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 129 półka przeznaczona do zawieszenia na ścianie 130 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne J. Wieszak na buty operacyjne w śluzie damskiej i męskiej Ilość sztuk nazwa produktu podać 132 numer katalogowy produktu lub grupy podać 133 producent podać 134 wymiary wieszaka: (długość) 1300 [mm] ± 250 [mm] 135 wieszak naścienny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 136 wieszak składający się min. sześciu listw z uchwytami słuŝącymi do zawieszenia butów operacyjnych 137 wieszak wyposaŝony w uchwyty do powieszenia min. 40 par butów operacyjnych 138 wieszak montowany do wysokości max [mm] od podłogi 139 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne K. Zabudowa meblowa na bieliznę w magazynie bielizny Ilość sztuk nazwa produktu podać 141 numer katalogowy produktu lub grupy podać 142 producent podać 143 wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 2600/1650 [mm] x 400 [mm] x 3000 [mm] ± 200 [mm] 144 zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 145 zabudowa składająca się z dłuŝszego i krótszego rzędu szaf z nadstawkami 146 zabudowa połączona ze sobą poprzez maskownice naroŝne tworząc jednolitą całość w kształcie litery L 147 zabudowa składająca się z: szaf dwudrzwiowych oraz dwudzwiowych nadstawek nad szafami 148 wysokość szaf: 2000 [mm] ± 100 [mm] 149 wysokość nadstawek: 1000 [mm] ± 100 [mm] 150 zabudowa na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm] 151 drzwi szaf i nadstawek otwierane skrzydłowo 152 drzwi wyposaŝone w uchwyt typu C oraz zamek patentowy 153 drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione np. w technologii plastra miodu, opisać 154 drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na naroŝach 155 szafy wyposaŝone w pięć półek czyli sześć przestrzeni 156 nadstawki wyposaŝone w dwie półki czyli trzy przestrzenie 157 półki wewnętrzne z zamocowaniem umoŝliwiającym regulację wysokości 158 fronty zabudowy malowane proszkowo na dowolny kolor z załączonego wzornika 159 wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 160 w celu zapewnienia bezpieczeństwa nadstawki mocowane do ściany L. Zabudowa meblowa i regałowa w magazynie sprzętu Ilość sztuk nazwa produktu podać 162 numer katalogowy produktu lub grupy podać 163 producent podać 164 wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 1350/3800/2550 [mm] x 400 [mm] x 3000 [mm] ± 200 [mm] 165 zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 166 zabudowa składająca się z lewego, środkowego i prawego rzędu szaf z nadstawkami oraz regałami magazynowymi 167 lewy i prawy rząd składa się z regałów magazynowych 168 regały magazynowe wyposaŝone w osiem pełnych półek czyli dziewięć przestrzeni 169 regały magazynowe wykonane z profili min. 30 [mm] x 30 [mm] x 1,2 [mm], blacha 1,5 [mm] 170 pełne jednolite półki regałów z zamocowaniem umoŝliwiającym regulację wysokości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 19

20 171 odległość między półkami w zabudowie regałami magazynowymi min. 330 [mm] 172 środkowy rząd składa się z szaf z nadstawkami, wymiary środkowego rzędu: (długość x szerokość x wysokość) 3800 [mm] x 400 [mm] x 3000 [mm] ± 200 [mm] 173 wysokość szaf: 2000 [mm] ± 100 [mm] 174 wysokość nadstawek: 1000 [mm] ± 100 [mm] 175 zabudowa połączona ze sobą rzędem środkowym i prawym tworząc jednolitą całość w kształcie litery L 176 drzwi szaf i nadstawek otwierane skrzydłowo 177 drzwi wyposaŝone w uchwyt typu C oraz zamek patentowy 178 drzwi pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione np. w technologii plastra miodu, opisać 179 drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na naroŝach 180 szafy wyposaŝone w pięć półek czyli sześć przestrzeni 181 nadstawki wyposaŝone w dwie półki czyli trzy przestrzenie 182 półki wewnętrzne szaf i nadstawek z zamocowaniem umoŝliwiającym regulację wysokości 183 fronty zabudowy malowane proszkowo na dowolny kolor z załączonego wzornika 184 zabudowa na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm] 185 wszystkie krawędzie zabudowy zaokrąglone, bezpieczne 186 w celu zapewnienia bezpieczeństwa nadstawki i regały magazynowe mocowane do ściany Ł. Zabudowa regałami magazynowymi w magazynie pakietów sterylnych Ilość sztuk nazwa produktu podać 188 numer katalogowy produktu lub grupy podać 189 producent podać 190 zabudowa składająca się z: zabudowy regałami magazynowymi w kształcie litery U i zabudowy regałami magazynowymi w środkowej części pomieszczenia wymiary zabudowy regałami magazynowymi w kształcie litery U: (długość x szerokość x wysokość) 5200/2400/5200 [mm] x 300 [mm] x 2900 [mm] ± 200 [mm] wymiary zabudowy regałami magazynowymi w środkowej części pomieszczenia: (długość x szerokość x wysokość) 3000 [mm] x 300 [mm] x 2900 [mm] ± 200 [mm] 193 zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 194 regały magazynowe wyposaŝone w osiem pełnych półek czyli dziewięć przestrzeni 195 regały magazynowe wykonane z profili min. 30 [mm] x30 [mm] x1,2 [mm], blacha 1,5 [mm] 196 odległość między półkami w zabudowie regałami magazynowymi min. 320 [mm] 197 pełne jednolite półki regałów z zamocowaniem umoŝliwiającym regulację wysokości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 198 zabudowa połączona ze sobą poprzez maskownice naroŝne tworząc jednolitą całość w kształcie litery U 199 zabudowa na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm] 200 wszystkie krawędzie zabudowy zaokrąglone, bezpieczne 201 w celu zapewnienia bezpieczeństwa regały magazynowe mocowane do ściany M. Zabudowa regałami magazynowymi w składziku porządkowym Ilość sztuk nazwa produktu podać 203 numer katalogowy produktu lub grupy podać 204 producent podać 205 zabudowa składająca się z rzędu regałów magazynowych 206 wymiary zabudowy regałami magazynowymi: (długość x szerokość x wysokość) 2200 [mm] x 400 [mm] x 2900 [mm] ± 200 [mm] 207 zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 208 regały magazynowe wyposaŝone w osiem pełnych półek czyli dziewięć przestrzeni 209 regały magazynowe wykonane z profili min. 30 [mm] x 30 [mm] x 1,2 [mm], blacha 1,5 [mm] 210 odległość między półkami w zabudowie regałami magazynowymi min. 320 [mm] 211 pełne jednolite półki regałów z zamocowaniem umoŝliwiającym regulację wysokości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 212 zabudowa na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm] 213 wszystkie krawędzie zabudowy zaokrąglone, bezpieczne 214 w celu zapewnienia bezpieczeństwa regały magazynowe mocowane do ściany N. Zabudowa meblowa w kształcie litery L przy pokoju wybudzeń Ilość sztuk nazwa produktu podać 216 numer katalogowy produktu lub grupy podać 217 producent podać 218 zabudowa składająca się z krótszego i dłuŝszego rzędu szafek stojących i wiszących wymiary zabudowy szafek stojących: (długość x szerokość x wysokość) 1000/3500 [mm] (lewe ramię / prawe ramię) x 600 [mm] x 850 [mm] ± 200 [mm] wymiary zabudowy szafek wiszących: (długość x szerokość x wysokość) 1000/3500 [mm] (lewe ramię / prawe ramię) x 350 [mm] x 600 [mm] ± 100 [mm] 221 zabudowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 222 poziom szafek wiszących mocowany do ściany na wysokości 1250 [mm] ± 250 [mm] od podłogi do dolnych krawędzi szafek wiszących 223 zabudowa na nóŝkach o wysokości min. 100 [mm] z moŝliwością regulacji w zakresie 20 [mm] 224 dłuŝszy rząd szafek stojących wyposaŝony w zlewozmywak jednokomorowy 225 dłuŝszy rząd zabudowy meblowej poziomu dolnego składający się na przemian z szafek stojących i szafek z pionowym rzędem czterech szuflad (jedna pod drugą) 226 zabudowa meblowa poziomu górnego składająca się z szafek wiszących 227 dłuŝszy rząd zabudowy meblowej po prawej stronie w ostatnim i przedostatnim segmencie wyposaŝony w chłodziarkozamraŝarkę do zabudowy oraz lodówkę na krew do zabudowy 20

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH INSTRUKTAśU 04 03 02 01 00 MGE / 07.12.2010 MRO / 07.12.2010 Rew. Nr Autor Data / Podpis Projektant Sprawdził I zatwierdził Data / Podpis Zamawiający M+W Process Industries

Bardziej szczegółowo

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/22 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:33705-2015:text:pl:html Polska-Golub-Dobrzyń: Urządzenia medyczne 2015/S 021-033705 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

Min. 1024 GB SATA, wbudowana w dysk pamięci SSD o pojemności co najmniej 8 GB.

Min. 1024 GB SATA, wbudowana w dysk pamięci SSD o pojemności co najmniej 8 GB. Załącznik Nr 1a Zestawienie oferowanego sprzętu elektronicznego Aktualizacja z dn. 30-09-2014r. Parametry oferowanego sprzętu elektronicznego dla przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Gwarancja rozszerzona do 3 lat DOOR-TO-DOOR Oprogramowanie antywirusowe z 36 miesięczną subskrybcją tabela Nr 1

Gwarancja rozszerzona do 3 lat DOOR-TO-DOOR Oprogramowanie antywirusowe z 36 miesięczną subskrybcją tabela Nr 1 załącznik Nr 1 Specyfikacja techniczna i ilościowa sprzętu Przenośny komputer dla ucznia 22 sztuki Gwarancja rozszerzona do 3 lat DOOR-TO-DOOR Oprogramowanie antywirusowe z 36 miesięczną subskrybcją tabela

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp.

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp. 1. Skaner formatu A0 1 szt. Wymagane minimalne parametry parametru 1. Rodzaj skanera Skaner dziełowy do masowej digitalizacji map, książek, starodruków z głowicą skanującą przejeżdżającą nad skanowanym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 AGFA Pawilon 7, stoisko 27 IMPAX 6 Nowa generacja systemu do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych posiada zmodyfikowane raportowanie,

Bardziej szczegółowo