Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum Geologicznego i,,wjazdu na działkę oraz wybudowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uŝytkowanie powyŝszego budynku biblioteki wraz z wjazdem na teren zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi. 1. Nazwa zamówienia. Realizacja projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum Geologicznego i,,wjazdu na działkę oraz wybudowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uŝytkowanie powyŝszego budynku hali biblioteki wraz z wjazdem na teren zgodnie z projektami wykonawczymi. 2. Adres realizowanego obiektu. Ul. Okuniewska 1, Halinów pow. Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie. Działka ew. 605 i Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie bibliotek Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Betonowanie konstrukcji Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej Wznoszenie konstrukcji budynków Wykonywanie pokryć dachowych Nakładanie powłok antykorozyjnych Roboty w zakresie dróg Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne z zakresu urządzeń sanitarnych Roboty instalacyjne przeciwpoŝarowe Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Regały archiwalne 4.Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel w 323, Opracowujący program funkcjonalno - uŝytkowy: Mgr inŝ. Michał BłaŜewicz Mgr inŝ. Zbigniew Pruchner Mgr inŝ. Wojciech Świdziński Mgr inŝ. Waldemar Jóźwiak - 1 -

2 6. Spis treści: 7.Opis stanu istniejącego 8.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 8.1 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy konstrukcyjnej 8.2 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy architektonicznej 8.3 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy drogowej 8.4 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy sanitarnej oraz zakres realizacji budynku hali w branŝy sanitarnej 8.5 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy elektrycznej i teletechnicznej oraz zakres realizacji budynku hali w branŝy elektrycznej i teletechnicznej 8.6 Przygotowanie terenu budowy 8.7 Zakres realizacji budynku hali w branŝy budowlanej 8.8 Zakres realizacji w branŝy drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu 8.9 Zakres wyposaŝenia obiektu w regały 9. Obowiązki projektanta i kierownika budowy 10. Termin wykonania zamówienia 11.Wymagania dla Wykonawców 7. Opis stanu istniejącego: Działka nr 605 na której ma być wybudowany budynek,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych jest terenem niezabudowanym i stanowi własność Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego. Działka jest nie uzbrojona. Od strony południowej działka graniczy z działką 577 naleŝącą do Instytutu i która jest działką zabudowaną i uzbrojoną. Od strony zachodniej działka graniczy z pasem drogowym a z pozostałych stron z działkami zabudowanymi. W chwili obecnej Instytut posiada prawomocne decyzję o pozwoleniu na budowę budynku biblioteki oraz projekt budowlany budynku biblioteki obejmujący projekt zagospodarowania terenu, projekt architektury, projekt dróg i ukształtowania terenu, dokumentację geologiczno-inŝynierską, projekt konstrukcji, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej i projekt instalacji elektrycznych. Dodatkowo Instytut posiada projekt budowlany wjazdu na teren wraz z pozwoleniem na budowę tego wjazdu. 8. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji wykonawczej na podstawie projektu budowlanego oraz wykonanie budynku hali zgodnego z dokumentacją budowlaną i wykonawczą. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zawarte są w załączonym projekcie budowlanym. Wykonawca ma uzgodnić projekt wykonawczy z Zamawiającym. Szczegółowy zakres wykonania projektu oraz realizacji obiektu przedstawiono w punktach od 8.1 do 8.9. Kierownik budowy Wykonawcy dokona zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o podjęciu funkcji kierownika budowy i wykona plan BIOZ. Wykonawca ma wykonać obiekt pod klucz, dokonać zgłoszeń w celu uzyskania zgody na uŝytkowanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Powiatowego - 2 -

3 Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na uŝytkowanie budynku biblioteki. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się ma w czterech zasadniczych etapach. 1) Etap I wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, zagospodarowanie placu budowy, wykonanie stanu surowego zamkniętego. 2) Etap II wykonanie robót wykończeniowych budynku biblioteki wraz z instalacjami wewnętrznymi, wykonanie przyłączy między nowo wybudowanym budynkiem biblioteki a istniejącym budynkiem, wyposaŝenie budynku biblioteki w regały. 3) Etap III Przebudowa kotłowni wbudowanej w istniejącym budynku wraz z wymianą pieca i zainstalowanie wkładu kominowego ze stali szlachetnej, wykonanie w istniejącym budynku kanału podpodłogowego centralnego ogrzewania, przebudowa przyłącza wodociągowego od ulicy Okuniewskiej, przeprowadzenie przewodu wodociągowego przez istniejący budynek, wykonanie przyłącza energetycznego, częściowa przebudowa instalacji elektrycznych w istniejącym budynku, roboty budowlane związane z przebudową instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie terenu w stopniu niezbędnym wraz z wewnętrznym układem drogowym, przestawienie i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą ogrodzenia wykonanie zbiornika p.poŝ przekazanie budynku biblioteki do uŝytkowania. 4) Etap IV Prace pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku biblioteki i budynku socjalnego jak nawierzchnie dróg, wewnętrzne instalacje w istniejącym budynku socjalnym oraz naprawy tynków i posadzek, roboty malarskie. W celu zapewnienia ciągłości realizacji robót powyŝsze etapy naleŝy realizować zgodnie z zatwierdzonym i uzgodnionym Harmonogramem rzeczowo finansowym który moŝna dzielić tematycznie tak jak w punkcie 8.7 wraz z uwzględnieniem etapowości pozostałych branŝ i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich opinii, decyzji, pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uŝytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 8.1 Zakres wykonania projektu wykonawczego konstrukcji. Projekt wykonawczy konstrukcji w 6 egzemplarzach ( 3 egzemplarze zszyte, 3 egzemplarze z rysunkami spakowanymi do teczki oraz wersję elektroniczną) zawierający: 1) Opis techniczny wraz z technologią wykonania i montaŝu oraz zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 2) Obliczenia statyczne wszystkich elementów konstrukcyjnych zawierając obliczenia stanu granicznego stateczności, nośności i uŝytkowania. 3) Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 4) Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych w skali 1:50 5) Rysunki detali konstrukcyjnych oraz szczegóły połączeń w skalach 1:10 i 1:20 6) Szczegółowy wykaz materiałów (w tym wykaz stali ). 7) Kosztorys Inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 art.. 33 ust.3 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ). 8) Klauzulę zgodności podpisaną przez projektantów wszystkich branŝ o uzgodnieniu i skoordynowaniu dokumentacji wykonawczej ze wszystkimi branŝami. 9) Oświadczenie, Ŝe projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

4 8.2 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy architektonicznej Projekt wykonawczy konstrukcji w 6 egzemplarzach ( 3 egzemplarze zszyte, 3 egzemplarze z rysunkami spakowanymi do teczki oraz wersję elektroniczną) zawierający: 1) Opis techniczny wykonania elementów architektonicznych. 2) Wykaz stolarki drzwiowej i okiennej z podaniem producenta, koloru, parametrów technicznych. 3) Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 4) Rzuty i przekroje w skali 1:50 5) Rysunki detali architektonicznych oraz szczegóły połączeń w skalach 1:10 i 1:20 6) Wykaz pozostałych materiałów w tym izolacyjnych, ściennych, elewacyjnych i wykończeniowych wraz z wyposaŝeniem z podaniem szczegółowego opisu, właściwości mechanicznych, zastosowania, parametrów technicznych, producenta, koloru, kształtu, wraz z instrukcją obsługi 7) Kosztorys Inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 art.. 33 ust.3 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ). 8) Klauzulę zgodności podpisaną przez projektantów wszystkich branŝ o uzgodnieniu i skoordynowaniu dokumentacji wykonawczej ze wszystkimi branŝami 9) Oświadczenie, Ŝe projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 8.3 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy drogowej Projekt wykonawczy drogowy z zagospodarowaniem terenu i zbiornikiem p.poŝ. w 6 egzemplarzach ( 3 egzemplarze zszyte, 3 egzemplarze z rysunkami spakowanymi do teczki oraz wersję elektroniczną) zawierający: 1) Opis techniczny obejmujący drogi, nawierzchnie, zbiornik p.poŝ. wraz z jego uszczelnieniem, demontaŝ i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. 2) Wykaz materiałów z podaniem szczegółowego opisu, właściwości mechanicznych, zastosowania, parametrów technicznych, producenta, koloru i kształtu 3) Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 4) Plan sytuacyjny w skali 1:500 5) Plan sytuacyjny-rozwiązanie wysokościowe w skali 1:500 6) Przekrój podłuŝny w skali 1:20 7) Przekroje normalne w skali 1:20 8) Szczegóły konstrukcji nawierzchni 1:10 9) Kosztorys Inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 art.. 33 ust.3 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ). 10) Klauzulę zgodności podpisaną przez projektantów wszystkich branŝ o uzgodnieniu i skoordynowaniu dokumentacji wykonawczej ze wszystkimi branŝami 11). Oświadczenie, Ŝe projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 8.4 Zakres wykonania projektów wykonawczych w branŝy sanitarnej oraz zakres zakres realizacji budynku w branŝy sanitarnej Opis ogólny przedmiotu zamówienia i stanu istniejącego Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa wraz przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi oraz specyfikacjami technicznymi - 4 -

5 wykonania i odbioru robót obejmująca: 1. projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji 2. projekt instalacji grzewczej 3. projekt instalacji chłodniczej 4. projekt instalacji wodociągowej 5. projekt instalacji hydrantowej wewnętrznej p.poŝ. uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poŝ. PowyŜsze projekty naleŝy wykonać na podstawie PROJEKTU BUDOWLANEGO opracowanego przez: KfADRAT, Bartłomiej Telec, ul. Komorska 10/42, Warszawa i zgodnie z danymi zawartymi w projekcie oraz 7. projekt stałej instalacji gaśniczej do gaszenia gazem FM-200 lub HFC-227ea w budynku biblioteki uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poŝ 8. projekt przebudowy kotłowni wbudowanej w istniejącym budynku 9. projekt przyłącza c.o. z istniejącego budynku do projektowanego budynku biblioteki 10. projekt przebudowy przyłącza wodociągowego wraz z doprowadzeniem wody do projektowanego budynku biblioteki które naleŝy wykonać z uwzględnieniem danych zamieszczonych poniŝej. Kotłownia wbudowana znajdująca się w istniejącym budynku ma moc cieplną wystarczającą jedynie do ogrzania budynku w którym się znajduje. Przebudowa kotłowni musi być wykonana w celu dostosowania jej mocy cieplnej do ogrzania zarówno istniejącego budynku jak i budynku projektowanego. Przyłącze centralnego ogrzewania umoŝliwi dostarczenie energii cieplnej na cele grzewcze z przebudowanej kotłowni znajdującej się w budynku istniejącym do projektowanego budynku biblioteki. Przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego na nowe o większej średnicy i konieczność przedłuŝenia go do nowego budynku wynika z konieczności dostosowania wydajności przyłącza do większego zapotrzebowania na wodę związanego z zainstalowaniem w projektowanym budynku dwóch hydrantów poŝarowych wewnętrznych DN Szczegółowy opis urządzeń i materiałów z podaniem właściwości mechanicznych, zastosowania, parametrów technicznych, producenta, koloru, kształtu wraz z instrukcją obsługi Opis wymagań technicznych w stosunku do przedmiotu zamówienia 1. Przebudowa kotłowni wbudowanej powinna obejmować dostosowanie obecnej kotłowni do niezbędnych wymogów i przewidywać: - demontaŝ istniejącego kotła opalanego lekkim olejem opałowym firmy Viessmann typu Vitorond 100 wraz z przewodami, grupą bezpieczeństwa, pompą obiegowa centralnego ogrzewania i instalacją paliwową - montaŝ nowego kotła opalanego lekkim olejem opałowym o mocy ok. 70 kw wraz z przewodami, grupą bezpieczeństwa, pompą obiegową centralnego ogrzewania i instalacją paliwową doprowadzoną do istniejących zbiorników lekkiego oleju opałowego - 5 -

6 - zainstalowanie w istniejącym murowanym przewodzie kominowym wkładu kominowego wykonanego z elementów ze stali szlachetnej i średnicy dostosowanej do nowego kotła o większej mocy. - wykonanie adaptacji instalacji elektrycznej w celu dostosowania jej do nowego kotła, nowej pompy i zastosowanej automatyki. 2. Przewody przyłącza centralnego ogrzewania naleŝy wykonać z rur preizolowanych i przeprowadzić w budynku istniejącym w zaprojektowanym kanale podpodłogowym a pomiędzy budynkami po zaprojektowanej w projekcie budowlanym trasie w terenie. 3. Przebudowa przyłącza wodociągowego obejmować będzie: - demontaŝ istniejącego przyłącza wodociągowego Ǿ 40 od przewodu Ǿ 110 znajdującego się w ulicy Okuniewskiej. Istniejące odgałęzienie instalacji wodociągowej do budynku przy ulicy Okuniewskiej 3 będzie włączone do nowego przyłącza. - wykonanie nowego przyłącza Ǿ 63 zaopatrzonego w miejscu przyłączenia w zasuwę i doprowadzonego (poprzez istniejący budynek) do projektowanego budynku. Nowe przyłącze włączone będzie w przewód wodociągowy biegnący w ul. Okuniewskiej w miejscu gdzie było zdemontowane istniejące przyłącze.. Przyłącze wodociągowe wykonane będzie z rur z polietylenu (PE) do przesyłania wody do picia.. NaleŜy do niego dołączyć istniejące odgałęzienie instalacji wodociągowej do budynku przy ul Okuniewskiej 3 (odłączone w trakcie robót związanych z demontaŝem istniejącego przyłącza wodociągowego) - zainstalowanie na przewodzie wewnątrz budynku nowego wodomierza. - doprowadzenie wody przewodem Ǿ 63 z istniejącego do projektowanego budynku. 8.5 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy elektrycznej i teletechnicznej oraz zakres realizacji budynku hali w branŝy elektrycznej i teletechnicznej Dokumentacja projektowa wykonawcza w branŝy elektrycznej ma opierać się na załoŝeniach ujętych w Projekcie budowlano architektonicznym oraz programie funkcjonalnouŝytkowym i ma obejmować następujący zakres: linie zasilające złącze ZK rozdzielnicę główną rozdzielnice obwodowe instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych instalacje siłowe instalacje grzewcze instalację połączeń wyrównawczych instalację dodatkowej ochrony od poraŝeń instalację odgromową napręŝną system sygnalizacji poŝaru instalacja telefoniczna instalacja włamania - 6 -

7 OGÓLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE - Napięcie sieci zasilającej 230/400V - Zasilanie z linii kablowej n.n. - Pomiar energii elektrycznej nie występuje - System dodatkowej ochrony od poraŝeń szybkie wyłączenie zasilania - Oświetlenie ewakuacyjne, zasilane z wbudowanych inwerterów o czasie podtrzymania 2 godz. Projekt przyłącza energetycznego wykonać według warunków przyłączeniowych otrzymanych z Zakładu Energetycznego przez Zamawiającego stanowiących załącznik do niniejszego Programu. Instalacje odbiorcze zaprojektować w układzie TN-S z oddzielnymi przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Zasilanie projektowanego obiektu, zaprojektować linią kablową nn kablem YKyŜo z sąsiedniego obiektu do złącza ZK-2 usytuowanego przy budynku halowym System sieciowy TNC dla głównej sieci rozdzielczej nn oraz TNS dla sieci odbiorczej w budynku halowym W budynku zaprojektować rozdzielnicę główną RG, zasilaną linią kablową YKyŜo z złącza ZK-2 przy budynku halowym. Przy rozdzielnicy głównej zlokalizować główną szynę wyrównawczą uziemiającą- GSU, połączoną z uziomem, z punktem uziemiającym w złączu ZK-2 i zbrojeniem konstrukcyjnym budynku. Do głównej szyny wyrównawczej przyłączyć metalowe rurociągi instalacji sanitarnych, kanały wentylacyjne, przewody PE, metalowe elementy konstrukcji oraz szynę PE w rozdzielni głównej RG W obiekcie zaprojektować ochronę przeciwprzepięciową. Ochronniki klasy B+C zainstalować w rozdzielnicy głównej RG budynku halowego. Oświetlenie pomieszczeń zaprojektować oprawami świetlówkowymi wyposaŝonymi w świetlówki rurowe. W hali zaprojektować gniazda wtyczkowe 230V ogólnego przeznaczenia i gniazda siłowe. Instalacje odbiorcze siłowe obejmują : - Urządzenia wentylacyjne - Agregat chłodniczy Instalacje odbiorcze siłowe i oświetleniowe zasilić z rozdzielnicy głównej. Instalacje odbiorcze siłowe zaprojektować przewodami kabelkowymi typu YDY z Ŝyłami miedzianymi o izolacji 750V oraz kablami typu YKyŜo Dla obwodów oświetleniowych zastosować zabezpieczenia nadmiarowoprądowe, natomiast dla obwodów gniazd wtyczkowych, wyłączniki przeciwporaŝeniowe róŝnicowo-prądowe o prądzie róŝnicowym 30 ma Główne linie zasilające instalacje elektryczne, naleŝy prowadzić w korycie stalowym ocynkowanym perforowanym, podłączenia dla poszczególnych opraw i gniazd układać w rurkach winidurowych. Wyłącznik p. poŝarowy zlokalizować w złączu ZK-2. Sterowanie wyłącznika p. poŝarowego odbywać się ma przyciskiem zlokalizowanym przy wyjściu z budynku. W obiekcie przewidzieć podgrzewanie wpustów deszczowych. Instalację odgromową naleŝy wykonać zgodnie z normą. Na dachu zaprojektować zwody poziome niskie. Zwody naleŝy wykonać drutem stalowym ocynowanym DFeZn na wspornikach. Obróbki blacharskie naleŝy wykorzystać jako zwody poziome niskie. Wszystkie elementy metalowe występujące na dachu jak kominki wentylacyjne itp. naleŝy metalicznie połączyć ze zwodami

8 Jako przewody odprowadzające wykorzystać bednarkę FeZn30x4mm w słupach konstrukcyjnych. Jako uziom wykorzystać zbrojenie stóp fundamentowych. Stopy fundamentowe połączyć z uziomem otokowym. Uziom otokowy wykonać płaskownikiem FeZn ułoŝonym w ziemi w odległości ok. 1m od budynku, na głębokości ok. 1m pod powierzchnią terenu. Stalowe słupy konstrukcyjne naleŝy połączyć z uziomem otokowym płaskownikiem FeZn. Wykonawca załączy szczegółowy opis urządzeń i materiałów z podaniem właściwości mechanicznych, zastosowania, parametrów technicznych, producenta, koloru, kształtu wraz z instrukcją obsługi Instalacje teletechniczne W obiekcie zaprojektować instalacje sygnalizacji poŝaru z wykorzystaniem systemu adresowalnego.centralkę naleŝy zasilić przewodem (N)HXH FE 180/90, sprzed wyłącznika głównego prądu. Zabezpieczenie centrali bezpiecznikiem nadmiarowoprądowym Typ B. Zabezpieczenie centralki oznaczyć kolorem czerwonym. Na wypadek zaniku napięcia w sieci, przewidzieć rezerwowe zasilanie z baterii akumulatorów o napięciu znamionowym 2x12V i pojemności 38Ah. Centralkę zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Monitoring poŝarowy do JRG PSP realizować za pomocą urządzeń transmisji alarmu poŝarowego (UTA) przez centralę sterowań poŝarowych. Do automatycznego wykrywania poŝaru wykorzystać wielosensorowe czujki dymu zainstalowane w gniazdach. Do wywołania alarmu poŝarowego przez osoby, które zauwaŝą poŝar, zaprojektować ręczne ostrzegacze poŝarowe typu ROP Pętle dozorowe wykonać przewodem YnTKSy układanym w rurkach RL18. Przewody przechodzące przez ściany naleŝy prowadzić w osłonach rurowych. Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach naleŝy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. Instalacja telefoniczna Do budynku biblioteki doprowadzić linię telefoniczną z budynku istniejącego. Instalacja kontroli dostępu Instalacją kontroli dostępu objąć wejścia do budynku. 8.6 Przygotowanie terenu budowy Do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie: 1) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym planu zagospodarowania placu budowy. 2) Zamontowanie rozdzielni elektrycznej wraz z podlicznikiem energii elektrycznej i wykonanie oświetlenia placu budowy w zakresie wystarczającym dla realizacji inwestycji. 3) W przypadku nie wystarczającej mocy Wykonawca wystąpi do Zakładu Energetycznego o dodatkowy przydział mocy i wykona przyłącze energetyczne dla potrzeb placu budowy. 4) Zamontowanie podlicznika wody i wykonanie prowizorycznego przyłącza wodnego dla potrzeb placu budowy z jednoczesnym zabezpieczeniem go na okres zimowy. 5) Utwardzenie terenu wokół prowadzonej inwestycji. 6) Ustawienie kontenerów socjalnych, konteneru biurowego oraz sanitarnego. 7) Ustawienie toalet przenośnych. 8) Oznakowanie placu budowy pod względem BHP oraz wywieszenie tablicy informacyjnej

9 9) Zapewnienie dozoru placu budowy. 10) Likwidacja placu budowy i przywrócenie terenu nie objętego inwestycją do stanu z sprzed rozpoczęcia budowy. 8.7 Zakres realizacji budynku w branŝy budowlanej. Wykonawca ma wykonać budynek zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wyceną ofertową oraz przedstawiać i przekazywać na bieŝąco atesty, aprobaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały i wyposaŝenie. Zakres realizacji obejmuje: 1. Geodezyjne tyczenie obiektu potwierdzone wpisem uprawnionego geodety do dziennika budowy. 2. Wykonanie wykopu wraz z wywózką gruntu na zwałkę. Odbiór wykopu ma być potwierdzony wpisem w dziennik budowy przez uprawnionego geologa i projektanta konstrukcji. 3. Wykonanie fundamentów wraz z ich inwentaryzacją geodezyjną. 4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. 5. Wykonanie ścian z bloczków Ytong wraz z Ŝelbetowymi rdzeniami i nadproŝami i wieńcami. 6. Wykonanie stropodachu Ŝelbetowego. 7. Wykonanie dachu o konstrukcji stalowej z wiązarów kratownicowych i blachy trapezowej oraz stęŝeniami wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. 8. Wykonanie zewnętrznego pomostu roboczego o konstrukcji stalowej. 9. Wykonanie konstrukcji stalowej pilastrów. 10. Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia. 11. Wykonanie konstrukcji Ŝelbetowej attyki. 12. Wykonanie posadzki z płyty Ŝelbetowej. 13. Wykonanie warstw izolacyjnych pokrycia dachowego wraz obróbkami blacharskimi orynnowaniem i orurowaniem. 14. Wykonanie izolacji termicznej ścian wraz z tynkami i malowaniem ścian. 15. Wykonanie ścian wewnętrznych. 16. MontaŜ stolarki/ślusarki drzwiowej i okiennej wraz obróbkami okiennymi. 17. Wykonanie tynków wewnętrznych 18. Wykonanie warstw wykończeniowych posadzek. 19. Wykonanie powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 20. Pozostałe roboty wykończeniowe. 21. Przebudowa kotłowni w istniejącym budynku wraz z robotami wykończeniowymi. Kolorystyka obiektu ma być zgodna z kolorystyką zaprojektowaną w projekcie budowlanym. 8.8 Zakres realizacji w branŝy drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zakres realizacji jest określony w projekcie budowlanym obejmującym zagospodarowanie terenu oraz drogi i ukształtowanie terenu oraz rozszerzonym o projekt wykonawczy który ma wykonać Wykonawca. Wykonawca ma zapewnić szczelność zbiornika przeciwpoŝarowego, wykonanie wszelkich robót drogowych zgodnie z ogólno dostępnymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót w branŝy drogowej, demontaŝ części ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową

10 8.9 Zakres wyposaŝenia obiektu w regały W ramach niniejszej realizacji naleŝy dostarczyć regały archiwalne wykonane z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym przeznaczone do prawidłowego magazynowania dokumentów archiwalnych. Układ i system regałów winien gwarantować najbardziej optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej określonej w projekcie budowlanym rzędu 560 m 2 Regały jezdne powinny być posadowione na odpowiednio przygotowanym podłoŝu spełniającym wymagania wytrzymałościowe i technologiczne dla tego typu regałów. Regały przesuwne typu KOMPAKT lub SYSCO sterowane ręcznie. w kolumnie napędowej blokada przypadkowego ruch regału długość 700 cm, wysokość 310 cm, głębokość 64 cm, dwustronny 7 półek + półka kryjąca, głębokość półki cm, wysokość półki cm (regulowana). Planowana ilości regałów wg. projektu budowlanego: 8 sekcji po 8 regałów dwustronnych jezdnych 2 sekcje po 7 regałów dwustronnych jezdnych Przestrzeń umoŝliwiająca przesuw regałów rzędu 90 cm. 9.Obowiązki projektanta i kierownika budowy 9.1 Obowiązki projektanta Obowiązki projektanta projektu wykonawczego wynikają z Art.20 prawa budowlanego z pominięciem tej części dokumentacji która została juŝ opracowana w projekcie budowlanym. Do nich naleŝy: 1) rozpoczęcie i zakończenie prac zgodnie z umową, 2) zapewnienie sprawdzenia projektów wykonawczych przez uprawnionych projektantów w kaŝdej branŝy, 3) udział w spotkaniach wyznaczanych przez zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu realizacji dokumentacji projektowej, 4) realizowanie prac projektowych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami technicznymi i innymi przepisami w zakresie jakim powinien odpowiadać przedmiot niniejszej umowy, 5) oświadczenia, Ŝe dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, Ŝe dokumentacja i wycena są kompletne i została wykonana zgodnie z celem jakiemu ma słuŝyć, 6) zgłoszenie wykonanej dokumentacji projektowej do odbioru i przekazanie Zamawiającemu w 6 egzemplarzach. 7) ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji lub usunięcie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 8) wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub rozwiązanie kolizji, uzgodnionych wcześniej z zamawiającym, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji w terminie trzech dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego za wyjątkiem przypadków awaryjnych, które muszą być wykonane bezzwłocznie i zgłoszone Zamawiającemu. Opracowanie powinno zawierać pełną dokumentację wykonawczą niezbędną dla wykonania zadania

11 9.2 Obowiązki kierownika budowy Kierownik budowy ma wypełniać obowiązki zgodnie z Art. 21 a, Art.22, Art23, Art41, Art46 oraz Art. 57 Ustawy Prawo Budowlane. 10. Termin wykonania zamówienia: Realizacja całości zadania wraz z przekazaniem obiektu do uŝytkowania i eksploatacji do r. Termin wykonania projektu 10 tygodni od daty podpisania umowy. Dopuszcza się rozpoczęcie robót przygotowawczych, ziemnych i fundamentowych w trakcie wykonywania dokumentacji. 11. Wymagania dla Wykonawców: 1) Doświadczenie: a) wykonanie co najmniej dwóch zamówień obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego we wszystkich branŝach obiektu o charakterze uŝyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 700 m 2 kaŝda, na podstawie których obiekty zostały zrealizowane i oddane do uŝytkowania. b) wykonanie, co najmniej trzech robót budowlanych w obiektach o charakterze uŝyteczności publicznej o powierzchni uŝytkowej co najmniej 700 m 2 kaŝda, wykonanych w konstrukcji stalowej, c) -wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wybudowanie obiektu o charakterze uŝyteczności publicznej wyposaŝonego w sygnalizację poŝaru i instalacje gaszenia gazem. 2) Wymagania dotyczące osób: a) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Koordynatora zamówienia - robót i projektów, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, c) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, d) 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, e) 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, f) 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, g) 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3) Wykonawca przekaŝe dokumentację z punktu 8.1 w 6 egzemplarzach ( po trzy egzemplarze dla stron) oraz w wersji elektronicznej ( PDF) oraz kosztorysy inwestorskie

12 4) Wykonawca opracuje i wdroŝy w terminie 7 dni od wprowadzenia na plac budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 5) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 6) Po zakończeniu robót budowlano- montaŝowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie wykonywania robót. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym. 7) Wykonawca lub konsorcjum wykonawców ma przekazać Zamawiającemu atesty na wbudowane materiały oraz protokóły z badań instalacji elektrycznych i odgromowej oraz z badań instalacji wodociągowej, wentylacyjnej. 8) Wykonawca lub konsorcjum ma w imieniu Zamawiającego zgłosić do właściwych organów terenowych jak Państwowa StraŜ PoŜarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, zakończenie robót budowlanych i zamiar przystąpienia do uŝytkowania obiektu oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego decyzję na uŝytkowanie obiektu

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo