Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum Geologicznego i,,wjazdu na działkę oraz wybudowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uŝytkowanie powyŝszego budynku biblioteki wraz z wjazdem na teren zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi. 1. Nazwa zamówienia. Realizacja projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum Geologicznego i,,wjazdu na działkę oraz wybudowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uŝytkowanie powyŝszego budynku hali biblioteki wraz z wjazdem na teren zgodnie z projektami wykonawczymi. 2. Adres realizowanego obiektu. Ul. Okuniewska 1, Halinów pow. Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie. Działka ew. 605 i Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie bibliotek Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Betonowanie konstrukcji Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej Wznoszenie konstrukcji budynków Wykonywanie pokryć dachowych Nakładanie powłok antykorozyjnych Roboty w zakresie dróg Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty sanitarne Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne z zakresu urządzeń sanitarnych Roboty instalacyjne przeciwpoŝarowe Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Regały archiwalne 4.Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, Warszawa, tel w 323, Opracowujący program funkcjonalno - uŝytkowy: Mgr inŝ. Michał BłaŜewicz Mgr inŝ. Zbigniew Pruchner Mgr inŝ. Wojciech Świdziński Mgr inŝ. Waldemar Jóźwiak - 1 -

2 6. Spis treści: 7.Opis stanu istniejącego 8.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 8.1 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy konstrukcyjnej 8.2 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy architektonicznej 8.3 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy drogowej 8.4 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy sanitarnej oraz zakres realizacji budynku hali w branŝy sanitarnej 8.5 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy elektrycznej i teletechnicznej oraz zakres realizacji budynku hali w branŝy elektrycznej i teletechnicznej 8.6 Przygotowanie terenu budowy 8.7 Zakres realizacji budynku hali w branŝy budowlanej 8.8 Zakres realizacji w branŝy drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu 8.9 Zakres wyposaŝenia obiektu w regały 9. Obowiązki projektanta i kierownika budowy 10. Termin wykonania zamówienia 11.Wymagania dla Wykonawców 7. Opis stanu istniejącego: Działka nr 605 na której ma być wybudowany budynek,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych jest terenem niezabudowanym i stanowi własność Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego. Działka jest nie uzbrojona. Od strony południowej działka graniczy z działką 577 naleŝącą do Instytutu i która jest działką zabudowaną i uzbrojoną. Od strony zachodniej działka graniczy z pasem drogowym a z pozostałych stron z działkami zabudowanymi. W chwili obecnej Instytut posiada prawomocne decyzję o pozwoleniu na budowę budynku biblioteki oraz projekt budowlany budynku biblioteki obejmujący projekt zagospodarowania terenu, projekt architektury, projekt dróg i ukształtowania terenu, dokumentację geologiczno-inŝynierską, projekt konstrukcji, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej i projekt instalacji elektrycznych. Dodatkowo Instytut posiada projekt budowlany wjazdu na teren wraz z pozwoleniem na budowę tego wjazdu. 8. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji wykonawczej na podstawie projektu budowlanego oraz wykonanie budynku hali zgodnego z dokumentacją budowlaną i wykonawczą. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zawarte są w załączonym projekcie budowlanym. Wykonawca ma uzgodnić projekt wykonawczy z Zamawiającym. Szczegółowy zakres wykonania projektu oraz realizacji obiektu przedstawiono w punktach od 8.1 do 8.9. Kierownik budowy Wykonawcy dokona zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o podjęciu funkcji kierownika budowy i wykona plan BIOZ. Wykonawca ma wykonać obiekt pod klucz, dokonać zgłoszeń w celu uzyskania zgody na uŝytkowanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendy Państwowej StraŜy PoŜarnej, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Powiatowego - 2 -

3 Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na uŝytkowanie budynku biblioteki. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się ma w czterech zasadniczych etapach. 1) Etap I wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej, zagospodarowanie placu budowy, wykonanie stanu surowego zamkniętego. 2) Etap II wykonanie robót wykończeniowych budynku biblioteki wraz z instalacjami wewnętrznymi, wykonanie przyłączy między nowo wybudowanym budynkiem biblioteki a istniejącym budynkiem, wyposaŝenie budynku biblioteki w regały. 3) Etap III Przebudowa kotłowni wbudowanej w istniejącym budynku wraz z wymianą pieca i zainstalowanie wkładu kominowego ze stali szlachetnej, wykonanie w istniejącym budynku kanału podpodłogowego centralnego ogrzewania, przebudowa przyłącza wodociągowego od ulicy Okuniewskiej, przeprowadzenie przewodu wodociągowego przez istniejący budynek, wykonanie przyłącza energetycznego, częściowa przebudowa instalacji elektrycznych w istniejącym budynku, roboty budowlane związane z przebudową instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie terenu w stopniu niezbędnym wraz z wewnętrznym układem drogowym, przestawienie i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą ogrodzenia wykonanie zbiornika p.poŝ przekazanie budynku biblioteki do uŝytkowania. 4) Etap IV Prace pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku biblioteki i budynku socjalnego jak nawierzchnie dróg, wewnętrzne instalacje w istniejącym budynku socjalnym oraz naprawy tynków i posadzek, roboty malarskie. W celu zapewnienia ciągłości realizacji robót powyŝsze etapy naleŝy realizować zgodnie z zatwierdzonym i uzgodnionym Harmonogramem rzeczowo finansowym który moŝna dzielić tematycznie tak jak w punkcie 8.7 wraz z uwzględnieniem etapowości pozostałych branŝ i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich opinii, decyzji, pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uŝytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 8.1 Zakres wykonania projektu wykonawczego konstrukcji. Projekt wykonawczy konstrukcji w 6 egzemplarzach ( 3 egzemplarze zszyte, 3 egzemplarze z rysunkami spakowanymi do teczki oraz wersję elektroniczną) zawierający: 1) Opis techniczny wraz z technologią wykonania i montaŝu oraz zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji. 2) Obliczenia statyczne wszystkich elementów konstrukcyjnych zawierając obliczenia stanu granicznego stateczności, nośności i uŝytkowania. 3) Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 4) Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych w skali 1:50 5) Rysunki detali konstrukcyjnych oraz szczegóły połączeń w skalach 1:10 i 1:20 6) Szczegółowy wykaz materiałów (w tym wykaz stali ). 7) Kosztorys Inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 art.. 33 ust.3 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ). 8) Klauzulę zgodności podpisaną przez projektantów wszystkich branŝ o uzgodnieniu i skoordynowaniu dokumentacji wykonawczej ze wszystkimi branŝami. 9) Oświadczenie, Ŝe projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

4 8.2 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy architektonicznej Projekt wykonawczy konstrukcji w 6 egzemplarzach ( 3 egzemplarze zszyte, 3 egzemplarze z rysunkami spakowanymi do teczki oraz wersję elektroniczną) zawierający: 1) Opis techniczny wykonania elementów architektonicznych. 2) Wykaz stolarki drzwiowej i okiennej z podaniem producenta, koloru, parametrów technicznych. 3) Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 4) Rzuty i przekroje w skali 1:50 5) Rysunki detali architektonicznych oraz szczegóły połączeń w skalach 1:10 i 1:20 6) Wykaz pozostałych materiałów w tym izolacyjnych, ściennych, elewacyjnych i wykończeniowych wraz z wyposaŝeniem z podaniem szczegółowego opisu, właściwości mechanicznych, zastosowania, parametrów technicznych, producenta, koloru, kształtu, wraz z instrukcją obsługi 7) Kosztorys Inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 art.. 33 ust.3 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ). 8) Klauzulę zgodności podpisaną przez projektantów wszystkich branŝ o uzgodnieniu i skoordynowaniu dokumentacji wykonawczej ze wszystkimi branŝami 9) Oświadczenie, Ŝe projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 8.3 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy drogowej Projekt wykonawczy drogowy z zagospodarowaniem terenu i zbiornikiem p.poŝ. w 6 egzemplarzach ( 3 egzemplarze zszyte, 3 egzemplarze z rysunkami spakowanymi do teczki oraz wersję elektroniczną) zawierający: 1) Opis techniczny obejmujący drogi, nawierzchnie, zbiornik p.poŝ. wraz z jego uszczelnieniem, demontaŝ i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. 2) Wykaz materiałów z podaniem szczegółowego opisu, właściwości mechanicznych, zastosowania, parametrów technicznych, producenta, koloru i kształtu 3) Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 4) Plan sytuacyjny w skali 1:500 5) Plan sytuacyjny-rozwiązanie wysokościowe w skali 1:500 6) Przekrój podłuŝny w skali 1:20 7) Przekroje normalne w skali 1:20 8) Szczegóły konstrukcji nawierzchni 1:10 9) Kosztorys Inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 art.. 33 ust.3 ustawy z dnia r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ). 10) Klauzulę zgodności podpisaną przez projektantów wszystkich branŝ o uzgodnieniu i skoordynowaniu dokumentacji wykonawczej ze wszystkimi branŝami 11). Oświadczenie, Ŝe projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 8.4 Zakres wykonania projektów wykonawczych w branŝy sanitarnej oraz zakres zakres realizacji budynku w branŝy sanitarnej Opis ogólny przedmiotu zamówienia i stanu istniejącego Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa wraz przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi oraz specyfikacjami technicznymi - 4 -

5 wykonania i odbioru robót obejmująca: 1. projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji 2. projekt instalacji grzewczej 3. projekt instalacji chłodniczej 4. projekt instalacji wodociągowej 5. projekt instalacji hydrantowej wewnętrznej p.poŝ. uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poŝ. PowyŜsze projekty naleŝy wykonać na podstawie PROJEKTU BUDOWLANEGO opracowanego przez: KfADRAT, Bartłomiej Telec, ul. Komorska 10/42, Warszawa i zgodnie z danymi zawartymi w projekcie oraz 7. projekt stałej instalacji gaśniczej do gaszenia gazem FM-200 lub HFC-227ea w budynku biblioteki uzgodniony przez rzeczoznawcę p.poŝ 8. projekt przebudowy kotłowni wbudowanej w istniejącym budynku 9. projekt przyłącza c.o. z istniejącego budynku do projektowanego budynku biblioteki 10. projekt przebudowy przyłącza wodociągowego wraz z doprowadzeniem wody do projektowanego budynku biblioteki które naleŝy wykonać z uwzględnieniem danych zamieszczonych poniŝej. Kotłownia wbudowana znajdująca się w istniejącym budynku ma moc cieplną wystarczającą jedynie do ogrzania budynku w którym się znajduje. Przebudowa kotłowni musi być wykonana w celu dostosowania jej mocy cieplnej do ogrzania zarówno istniejącego budynku jak i budynku projektowanego. Przyłącze centralnego ogrzewania umoŝliwi dostarczenie energii cieplnej na cele grzewcze z przebudowanej kotłowni znajdującej się w budynku istniejącym do projektowanego budynku biblioteki. Przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego na nowe o większej średnicy i konieczność przedłuŝenia go do nowego budynku wynika z konieczności dostosowania wydajności przyłącza do większego zapotrzebowania na wodę związanego z zainstalowaniem w projektowanym budynku dwóch hydrantów poŝarowych wewnętrznych DN Szczegółowy opis urządzeń i materiałów z podaniem właściwości mechanicznych, zastosowania, parametrów technicznych, producenta, koloru, kształtu wraz z instrukcją obsługi Opis wymagań technicznych w stosunku do przedmiotu zamówienia 1. Przebudowa kotłowni wbudowanej powinna obejmować dostosowanie obecnej kotłowni do niezbędnych wymogów i przewidywać: - demontaŝ istniejącego kotła opalanego lekkim olejem opałowym firmy Viessmann typu Vitorond 100 wraz z przewodami, grupą bezpieczeństwa, pompą obiegowa centralnego ogrzewania i instalacją paliwową - montaŝ nowego kotła opalanego lekkim olejem opałowym o mocy ok. 70 kw wraz z przewodami, grupą bezpieczeństwa, pompą obiegową centralnego ogrzewania i instalacją paliwową doprowadzoną do istniejących zbiorników lekkiego oleju opałowego - 5 -

6 - zainstalowanie w istniejącym murowanym przewodzie kominowym wkładu kominowego wykonanego z elementów ze stali szlachetnej i średnicy dostosowanej do nowego kotła o większej mocy. - wykonanie adaptacji instalacji elektrycznej w celu dostosowania jej do nowego kotła, nowej pompy i zastosowanej automatyki. 2. Przewody przyłącza centralnego ogrzewania naleŝy wykonać z rur preizolowanych i przeprowadzić w budynku istniejącym w zaprojektowanym kanale podpodłogowym a pomiędzy budynkami po zaprojektowanej w projekcie budowlanym trasie w terenie. 3. Przebudowa przyłącza wodociągowego obejmować będzie: - demontaŝ istniejącego przyłącza wodociągowego Ǿ 40 od przewodu Ǿ 110 znajdującego się w ulicy Okuniewskiej. Istniejące odgałęzienie instalacji wodociągowej do budynku przy ulicy Okuniewskiej 3 będzie włączone do nowego przyłącza. - wykonanie nowego przyłącza Ǿ 63 zaopatrzonego w miejscu przyłączenia w zasuwę i doprowadzonego (poprzez istniejący budynek) do projektowanego budynku. Nowe przyłącze włączone będzie w przewód wodociągowy biegnący w ul. Okuniewskiej w miejscu gdzie było zdemontowane istniejące przyłącze.. Przyłącze wodociągowe wykonane będzie z rur z polietylenu (PE) do przesyłania wody do picia.. NaleŜy do niego dołączyć istniejące odgałęzienie instalacji wodociągowej do budynku przy ul Okuniewskiej 3 (odłączone w trakcie robót związanych z demontaŝem istniejącego przyłącza wodociągowego) - zainstalowanie na przewodzie wewnątrz budynku nowego wodomierza. - doprowadzenie wody przewodem Ǿ 63 z istniejącego do projektowanego budynku. 8.5 Zakres wykonania projektu wykonawczego w branŝy elektrycznej i teletechnicznej oraz zakres realizacji budynku hali w branŝy elektrycznej i teletechnicznej Dokumentacja projektowa wykonawcza w branŝy elektrycznej ma opierać się na załoŝeniach ujętych w Projekcie budowlano architektonicznym oraz programie funkcjonalnouŝytkowym i ma obejmować następujący zakres: linie zasilające złącze ZK rozdzielnicę główną rozdzielnice obwodowe instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych instalacje siłowe instalacje grzewcze instalację połączeń wyrównawczych instalację dodatkowej ochrony od poraŝeń instalację odgromową napręŝną system sygnalizacji poŝaru instalacja telefoniczna instalacja włamania - 6 -

7 OGÓLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE - Napięcie sieci zasilającej 230/400V - Zasilanie z linii kablowej n.n. - Pomiar energii elektrycznej nie występuje - System dodatkowej ochrony od poraŝeń szybkie wyłączenie zasilania - Oświetlenie ewakuacyjne, zasilane z wbudowanych inwerterów o czasie podtrzymania 2 godz. Projekt przyłącza energetycznego wykonać według warunków przyłączeniowych otrzymanych z Zakładu Energetycznego przez Zamawiającego stanowiących załącznik do niniejszego Programu. Instalacje odbiorcze zaprojektować w układzie TN-S z oddzielnymi przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Zasilanie projektowanego obiektu, zaprojektować linią kablową nn kablem YKyŜo z sąsiedniego obiektu do złącza ZK-2 usytuowanego przy budynku halowym System sieciowy TNC dla głównej sieci rozdzielczej nn oraz TNS dla sieci odbiorczej w budynku halowym W budynku zaprojektować rozdzielnicę główną RG, zasilaną linią kablową YKyŜo z złącza ZK-2 przy budynku halowym. Przy rozdzielnicy głównej zlokalizować główną szynę wyrównawczą uziemiającą- GSU, połączoną z uziomem, z punktem uziemiającym w złączu ZK-2 i zbrojeniem konstrukcyjnym budynku. Do głównej szyny wyrównawczej przyłączyć metalowe rurociągi instalacji sanitarnych, kanały wentylacyjne, przewody PE, metalowe elementy konstrukcji oraz szynę PE w rozdzielni głównej RG W obiekcie zaprojektować ochronę przeciwprzepięciową. Ochronniki klasy B+C zainstalować w rozdzielnicy głównej RG budynku halowego. Oświetlenie pomieszczeń zaprojektować oprawami świetlówkowymi wyposaŝonymi w świetlówki rurowe. W hali zaprojektować gniazda wtyczkowe 230V ogólnego przeznaczenia i gniazda siłowe. Instalacje odbiorcze siłowe obejmują : - Urządzenia wentylacyjne - Agregat chłodniczy Instalacje odbiorcze siłowe i oświetleniowe zasilić z rozdzielnicy głównej. Instalacje odbiorcze siłowe zaprojektować przewodami kabelkowymi typu YDY z Ŝyłami miedzianymi o izolacji 750V oraz kablami typu YKyŜo Dla obwodów oświetleniowych zastosować zabezpieczenia nadmiarowoprądowe, natomiast dla obwodów gniazd wtyczkowych, wyłączniki przeciwporaŝeniowe róŝnicowo-prądowe o prądzie róŝnicowym 30 ma Główne linie zasilające instalacje elektryczne, naleŝy prowadzić w korycie stalowym ocynkowanym perforowanym, podłączenia dla poszczególnych opraw i gniazd układać w rurkach winidurowych. Wyłącznik p. poŝarowy zlokalizować w złączu ZK-2. Sterowanie wyłącznika p. poŝarowego odbywać się ma przyciskiem zlokalizowanym przy wyjściu z budynku. W obiekcie przewidzieć podgrzewanie wpustów deszczowych. Instalację odgromową naleŝy wykonać zgodnie z normą. Na dachu zaprojektować zwody poziome niskie. Zwody naleŝy wykonać drutem stalowym ocynowanym DFeZn na wspornikach. Obróbki blacharskie naleŝy wykorzystać jako zwody poziome niskie. Wszystkie elementy metalowe występujące na dachu jak kominki wentylacyjne itp. naleŝy metalicznie połączyć ze zwodami

8 Jako przewody odprowadzające wykorzystać bednarkę FeZn30x4mm w słupach konstrukcyjnych. Jako uziom wykorzystać zbrojenie stóp fundamentowych. Stopy fundamentowe połączyć z uziomem otokowym. Uziom otokowy wykonać płaskownikiem FeZn ułoŝonym w ziemi w odległości ok. 1m od budynku, na głębokości ok. 1m pod powierzchnią terenu. Stalowe słupy konstrukcyjne naleŝy połączyć z uziomem otokowym płaskownikiem FeZn. Wykonawca załączy szczegółowy opis urządzeń i materiałów z podaniem właściwości mechanicznych, zastosowania, parametrów technicznych, producenta, koloru, kształtu wraz z instrukcją obsługi Instalacje teletechniczne W obiekcie zaprojektować instalacje sygnalizacji poŝaru z wykorzystaniem systemu adresowalnego.centralkę naleŝy zasilić przewodem (N)HXH FE 180/90, sprzed wyłącznika głównego prądu. Zabezpieczenie centrali bezpiecznikiem nadmiarowoprądowym Typ B. Zabezpieczenie centralki oznaczyć kolorem czerwonym. Na wypadek zaniku napięcia w sieci, przewidzieć rezerwowe zasilanie z baterii akumulatorów o napięciu znamionowym 2x12V i pojemności 38Ah. Centralkę zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej. Monitoring poŝarowy do JRG PSP realizować za pomocą urządzeń transmisji alarmu poŝarowego (UTA) przez centralę sterowań poŝarowych. Do automatycznego wykrywania poŝaru wykorzystać wielosensorowe czujki dymu zainstalowane w gniazdach. Do wywołania alarmu poŝarowego przez osoby, które zauwaŝą poŝar, zaprojektować ręczne ostrzegacze poŝarowe typu ROP Pętle dozorowe wykonać przewodem YnTKSy układanym w rurkach RL18. Przewody przechodzące przez ściany naleŝy prowadzić w osłonach rurowych. Uszczelnienia przepustów w ścianach i stropach naleŝy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. Instalacja telefoniczna Do budynku biblioteki doprowadzić linię telefoniczną z budynku istniejącego. Instalacja kontroli dostępu Instalacją kontroli dostępu objąć wejścia do budynku. 8.6 Przygotowanie terenu budowy Do obowiązków Wykonawcy naleŝeć będzie: 1) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym planu zagospodarowania placu budowy. 2) Zamontowanie rozdzielni elektrycznej wraz z podlicznikiem energii elektrycznej i wykonanie oświetlenia placu budowy w zakresie wystarczającym dla realizacji inwestycji. 3) W przypadku nie wystarczającej mocy Wykonawca wystąpi do Zakładu Energetycznego o dodatkowy przydział mocy i wykona przyłącze energetyczne dla potrzeb placu budowy. 4) Zamontowanie podlicznika wody i wykonanie prowizorycznego przyłącza wodnego dla potrzeb placu budowy z jednoczesnym zabezpieczeniem go na okres zimowy. 5) Utwardzenie terenu wokół prowadzonej inwestycji. 6) Ustawienie kontenerów socjalnych, konteneru biurowego oraz sanitarnego. 7) Ustawienie toalet przenośnych. 8) Oznakowanie placu budowy pod względem BHP oraz wywieszenie tablicy informacyjnej

9 9) Zapewnienie dozoru placu budowy. 10) Likwidacja placu budowy i przywrócenie terenu nie objętego inwestycją do stanu z sprzed rozpoczęcia budowy. 8.7 Zakres realizacji budynku w branŝy budowlanej. Wykonawca ma wykonać budynek zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wyceną ofertową oraz przedstawiać i przekazywać na bieŝąco atesty, aprobaty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały i wyposaŝenie. Zakres realizacji obejmuje: 1. Geodezyjne tyczenie obiektu potwierdzone wpisem uprawnionego geodety do dziennika budowy. 2. Wykonanie wykopu wraz z wywózką gruntu na zwałkę. Odbiór wykopu ma być potwierdzony wpisem w dziennik budowy przez uprawnionego geologa i projektanta konstrukcji. 3. Wykonanie fundamentów wraz z ich inwentaryzacją geodezyjną. 4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. 5. Wykonanie ścian z bloczków Ytong wraz z Ŝelbetowymi rdzeniami i nadproŝami i wieńcami. 6. Wykonanie stropodachu Ŝelbetowego. 7. Wykonanie dachu o konstrukcji stalowej z wiązarów kratownicowych i blachy trapezowej oraz stęŝeniami wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. 8. Wykonanie zewnętrznego pomostu roboczego o konstrukcji stalowej. 9. Wykonanie konstrukcji stalowej pilastrów. 10. Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia. 11. Wykonanie konstrukcji Ŝelbetowej attyki. 12. Wykonanie posadzki z płyty Ŝelbetowej. 13. Wykonanie warstw izolacyjnych pokrycia dachowego wraz obróbkami blacharskimi orynnowaniem i orurowaniem. 14. Wykonanie izolacji termicznej ścian wraz z tynkami i malowaniem ścian. 15. Wykonanie ścian wewnętrznych. 16. MontaŜ stolarki/ślusarki drzwiowej i okiennej wraz obróbkami okiennymi. 17. Wykonanie tynków wewnętrznych 18. Wykonanie warstw wykończeniowych posadzek. 19. Wykonanie powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych 20. Pozostałe roboty wykończeniowe. 21. Przebudowa kotłowni w istniejącym budynku wraz z robotami wykończeniowymi. Kolorystyka obiektu ma być zgodna z kolorystyką zaprojektowaną w projekcie budowlanym. 8.8 Zakres realizacji w branŝy drogowej wraz z zagospodarowaniem terenu Zakres realizacji jest określony w projekcie budowlanym obejmującym zagospodarowanie terenu oraz drogi i ukształtowanie terenu oraz rozszerzonym o projekt wykonawczy który ma wykonać Wykonawca. Wykonawca ma zapewnić szczelność zbiornika przeciwpoŝarowego, wykonanie wszelkich robót drogowych zgodnie z ogólno dostępnymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót w branŝy drogowej, demontaŝ części ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową

10 8.9 Zakres wyposaŝenia obiektu w regały W ramach niniejszej realizacji naleŝy dostarczyć regały archiwalne wykonane z blachy stalowej malowanej lakierem proszkowym przeznaczone do prawidłowego magazynowania dokumentów archiwalnych. Układ i system regałów winien gwarantować najbardziej optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej określonej w projekcie budowlanym rzędu 560 m 2 Regały jezdne powinny być posadowione na odpowiednio przygotowanym podłoŝu spełniającym wymagania wytrzymałościowe i technologiczne dla tego typu regałów. Regały przesuwne typu KOMPAKT lub SYSCO sterowane ręcznie. w kolumnie napędowej blokada przypadkowego ruch regału długość 700 cm, wysokość 310 cm, głębokość 64 cm, dwustronny 7 półek + półka kryjąca, głębokość półki cm, wysokość półki cm (regulowana). Planowana ilości regałów wg. projektu budowlanego: 8 sekcji po 8 regałów dwustronnych jezdnych 2 sekcje po 7 regałów dwustronnych jezdnych Przestrzeń umoŝliwiająca przesuw regałów rzędu 90 cm. 9.Obowiązki projektanta i kierownika budowy 9.1 Obowiązki projektanta Obowiązki projektanta projektu wykonawczego wynikają z Art.20 prawa budowlanego z pominięciem tej części dokumentacji która została juŝ opracowana w projekcie budowlanym. Do nich naleŝy: 1) rozpoczęcie i zakończenie prac zgodnie z umową, 2) zapewnienie sprawdzenia projektów wykonawczych przez uprawnionych projektantów w kaŝdej branŝy, 3) udział w spotkaniach wyznaczanych przez zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu realizacji dokumentacji projektowej, 4) realizowanie prac projektowych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami technicznymi i innymi przepisami w zakresie jakim powinien odpowiadać przedmiot niniejszej umowy, 5) oświadczenia, Ŝe dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, Ŝe dokumentacja i wycena są kompletne i została wykonana zgodnie z celem jakiemu ma słuŝyć, 6) zgłoszenie wykonanej dokumentacji projektowej do odbioru i przekazanie Zamawiającemu w 6 egzemplarzach. 7) ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji lub usunięcie wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 8) wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub rozwiązanie kolizji, uzgodnionych wcześniej z zamawiającym, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji w terminie trzech dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego za wyjątkiem przypadków awaryjnych, które muszą być wykonane bezzwłocznie i zgłoszone Zamawiającemu. Opracowanie powinno zawierać pełną dokumentację wykonawczą niezbędną dla wykonania zadania

11 9.2 Obowiązki kierownika budowy Kierownik budowy ma wypełniać obowiązki zgodnie z Art. 21 a, Art.22, Art23, Art41, Art46 oraz Art. 57 Ustawy Prawo Budowlane. 10. Termin wykonania zamówienia: Realizacja całości zadania wraz z przekazaniem obiektu do uŝytkowania i eksploatacji do r. Termin wykonania projektu 10 tygodni od daty podpisania umowy. Dopuszcza się rozpoczęcie robót przygotowawczych, ziemnych i fundamentowych w trakcie wykonywania dokumentacji. 11. Wymagania dla Wykonawców: 1) Doświadczenie: a) wykonanie co najmniej dwóch zamówień obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego we wszystkich branŝach obiektu o charakterze uŝyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 700 m 2 kaŝda, na podstawie których obiekty zostały zrealizowane i oddane do uŝytkowania. b) wykonanie, co najmniej trzech robót budowlanych w obiektach o charakterze uŝyteczności publicznej o powierzchni uŝytkowej co najmniej 700 m 2 kaŝda, wykonanych w konstrukcji stalowej, c) -wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej wybudowanie obiektu o charakterze uŝyteczności publicznej wyposaŝonego w sygnalizację poŝaru i instalacje gaszenia gazem. 2) Wymagania dotyczące osób: a) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Koordynatora zamówienia - robót i projektów, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, c) 1 osoba, która będzie pełniła funkcję projektanta posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, d) 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, e) 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, f) 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, g) 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3) Wykonawca przekaŝe dokumentację z punktu 8.1 w 6 egzemplarzach ( po trzy egzemplarze dla stron) oraz w wersji elektronicznej ( PDF) oraz kosztorysy inwestorskie

12 4) Wykonawca opracuje i wdroŝy w terminie 7 dni od wprowadzenia na plac budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 5) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 6) Po zakończeniu robót budowlano- montaŝowych Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonego projektu budowlanego w trakcie wykonywania robót. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym. 7) Wykonawca lub konsorcjum wykonawców ma przekazać Zamawiającemu atesty na wbudowane materiały oraz protokóły z badań instalacji elektrycznych i odgromowej oraz z badań instalacji wodociągowej, wentylacyjnej. 8) Wykonawca lub konsorcjum ma w imieniu Zamawiającego zgłosić do właściwych organów terenowych jak Państwowa StraŜ PoŜarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, zakończenie robót budowlanych i zamiar przystąpienia do uŝytkowania obiektu oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego decyzję na uŝytkowanie obiektu

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Program funkcjonalno-uŝytkowy

Rozdział 3 Program funkcjonalno-uŝytkowy Rozdział 3 Program funkcjonalno-uŝytkowy Warszawa, 18. 07. 2011 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku,,biblioteki oryginałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13 Tytuł opracowania : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ BUDYNKU SZATNI NA POTRZEBY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BIEśNIĄ LEKKOATLETYCZNĄ ORLIK 2012 Adres inwestycji : Baranów ul. Sportowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zamówienia. Wymiana pokrycia eternitowego hali nr 6, remont konstrukcji stalowej i pokrycie hali blachą trapezową typu warstwowego.

1. Nazwa zamówienia. Wymiana pokrycia eternitowego hali nr 6, remont konstrukcji stalowej i pokrycie hali blachą trapezową typu warstwowego. 1 Warszawa, dn. 25. 02. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektu wykonawczego remontu hali magazynowej nr 6 oraz wykonanie remontu powyŝszej hali magazynowej zgodnie z projektem wykonawczym.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY 1 Warszawa, dn. 04. 02. 2016 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (określonej w załączniku do zapytania ofertowego) wraz z uzyskaniem w imieniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 OPIS TECHNICZNY... 4 1 Podstawa opracowania... 4 2 Przedmiot opracowania... 4 3 Zakres opracowania... 4 4 Zasilanie obiektu...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003r., poz. 2016 z pózn. zmianami)oświadczam niniejszym, ze projekt budowlany został sporządzony

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania i wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA MAŁEGO

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna Pracownia Projektowa EXPANS 18-400 ŁomŜa ul. Senatorska 8 tel. 216-67-48, EGZ. nr. autorska pracownia EXPANS ŁOMśA projektowa ul. Senatorska 8 tel. 086 216-67-48 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów

KATEGORIA BUDYNKU: XIII. EGZ. Nr. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Krasińskiego Węgrów nr. ewidencyjny działki 5891/13; obręb 003 Węgrów EGZ. Nr teczka 3/3- branŝa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I ELEKTRYCZNĄ ORAZ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

H go sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Inwestycji Elektroenergetycznych -Projektowanie -Nadzór Inwestorski -Rzeczoznawstwo -Pomiary i Wykonawstwo

H go sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Inwestycji Elektroenergetycznych -Projektowanie -Nadzór Inwestorski -Rzeczoznawstwo -Pomiary i Wykonawstwo H go sp. z o.o. HOGO sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. J. Fabianiego 43 Kompleksowa Obsługa Inwestycji Elektroenergetycznych -Projektowanie -Nadzór Inwestorski -Rzeczoznawstwo -Pomiary i Wykonawstwo

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wlkp r.

Ostrów Wlkp r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELKA Adam Kurzawski 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Dembińskiego 10/14 tel: 062 / 592 47 02, 0602 / 593098 Stadium : Obiekt : Temat : Projekt Budowlany Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa opracowania. podkłady architektoniczno-budowlane, obowiązujące normy i przepisy elektryczne.

2. Podstawa opracowania. podkłady architektoniczno-budowlane, obowiązujące normy i przepisy elektryczne. SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2. Oświadczenie 3. Opis techniczny 4. Plan BIOZ 5. Bilans mocy 6. Rysunki Nr 1 Schemat ideowy rozdzielni RG Nr 2 Schemat ideowy rozdzielni TE1 i TE2 Nr 3 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Opis robót : ROBOTY ELEKTRYCZNE Data : 2014-07-25 Str: 1 B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : WIATA PRZYGOTOWANIA DO RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH A d r e s : DZIAŁKA NR GEOD.70/1 UL.EKOLOGICZNA 1 BIAŁA PODLASKA Data : 2014-07-25 Str: 1 1. STAN : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Węgliniec 10.09.2012r. Program funkcjonalno uŝytkowy Temat: Przebudowa systemu grzewczego w budynku gimnazjum przy ul. T. Kościuszki Nr 5 dla Zespołu Szkół w Węglińcu KODY CPV kody podstawowe (określające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Adaptacja pomieszczeń kotłowni na potrzeby sali dydaktycznej zajęć praktycznych ADRES : ul. Wesele 41, Kraków, działka nr338/6, obręb 2 KROWODRZA TEMAT : STADIUM : Projekt

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

Część IV Elektryczna.

Część IV Elektryczna. Część IV Elektryczna. Zestawienie dokumentacji I. Opis techniczny. II. Zestawienie rysunków: 1. Schemat zasilania rozdzielnicy T1. 2. Plan instalacji oświetlenia piętro. 3. Plan instalacji oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ZAŁĄCZNIKI 1 Zaświadczenie ŁOIIB 2 Uprawnienia Projektowe 3 Oświadczenie Projektanta 4 Informacja BiOZ

SPIS TREŚCI. ZAŁĄCZNIKI 1 Zaświadczenie ŁOIIB 2 Uprawnienia Projektowe 3 Oświadczenie Projektanta 4 Informacja BiOZ USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RODZKI 97-330 Sulejów, ul. Góra Strzelecka 18 H go sp. z o.o. HOGO sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. J. Fabianiego 43 Kompleksowa Obsługa Inwestycji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo