I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, Płońsk, woj. mazowieckie, tel , faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 0-23 6622232, faks 0-23 6622702."

Transkrypt

1 Płońsk: Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, Płońsk, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku 1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1: dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. Część 2: dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wybraną część lub na wszystkie części. 3. Opis części zamówienia i wymagania Zamawiającego zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble i wyposażenie pomieszczeń oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem w ramach Części 1-2 dla wszystkich elementów wchodzących w skład danej części zamówienia. 5. Wskazane w opisach znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, nazwy oraz rozwiązania nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w złożonej ofercie produkty równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego i merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność i kompatybilność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Oferując produkty równoważne, Wykonawca oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości

2 parametrów produktów oferowanych jako równoważne. 6. Określone w opisie przedmiotu zamówienia parametry wyposażenia są parametrami minimalnymi. 7. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku Płońsk ul. Płocka Zestawienie ilościowe: Część Krzesło barowe z tworzywa sztucznego - sztuk 4 2. Stolik kawowy wysoki czarny - sztuk 4 3. Pufa - sztuk Pufa narożna - sztuk 7 5. Stolik ława - sztuk 7 6. Pufa - sztuk 9 7. Pufa narożna z oparciem - sztuk 2 8. Pufa z oparciem Stolik kawowy czarny - sztuk Szafa ubraniowa - sztuk Krzesło wielofunkcyjne z pulpitem - sztuk Krzesło wielofunkcyjne - sztuk Fotel obrotowy - sztuk Biurko pracownicze narożne - sztuk Biurko pracownicze proste - sztuk Biurko pracownicze proste - sztuk Kontener podbiurkowy - sztuk Regał wysoki - sztuk Szafka niska typ I - sztuk Szafka niska typ II - sztuk Krzesło do kawiarni z podłokietnikami - sztuk Krzesło do kawiarni - sztuk Zestaw ( biurko dyrektorskie wraz z kontenerem mobilnym) - komplet Fotel dyrektorski obrotowy - sztuk Stół konferencyjny - sztuk Krzesło konferencyjne - sztuk Szafa pod projekt - sztuk Regały przesuwne dwustronne do szatni - komplet Prowadnice z linkami i hakami - komplet 15 Część Zestaw komputerowy typ 1 - sztuk 3 W skład zestawu wchodzi: - jednostka centralna szt. 1 - monitor szt. 1 - zasilacz awaryjny UPS szt. 1 - klawiatura bezprzewodowa szt. 1 - mysz bezprzewodowa szt. 1 - listwa zasilająca min. 5 gniazd z kablem o długości min. 3m szt. 1 - system operacyjny szt Zestaw komputerowy typ 2 - sztuk 1 W skład zestawu wchodzi: - jednostka centralna szt. 1 - monitor szt. 1 - zasilacz awaryjny UPS szt. 1 - klawiatura bezprzewodowa szt. 1 - mysz bezprzewodowa szt. 1 - listwa zasilająca min. 5 gniazd z kablem o długości min. 5m szt. 3 - głośniki komputerowe szt. 1 - dysk przenośny szt. 2 - system operacyjny szt Komputer przenośny zestaw typ 1 - sztuk 1 W zestawie: - komputer przenośny szt.1 - torba transportowa dopasowana do wielkości laptopa szt. 1 - myszka bezprzewodowa szt. 1 - zainstalowany system operacyjny + nośnik szt. 1 - oprogramowanie antywirusowe szt.1 4. Urządzenie typu tablet - sztuk 1 5. Urządzenie wielofunkcyjne - sztuk 1. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. III.2) ZALICZKI

3 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane

4 przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku przez Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia -nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie spełnia warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; inne dokumenty a) dla Części 1: dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń 1. Wyniki badań potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań względem laminatów wymienionych w normie EN 438, w szczególności wytrzymałości na uderzenie, na ścieranie, na płyny, na temperaturę i inne wymienione w normie EN w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych na blaty biurek i stołów zamiast laminatu HPL lub CPL (nie dotyczy tych biurek i stołów, w których wskazano w opisie inne wykończenie niż laminat HPL lub CPL). 2. Bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta - w przypadku oferowania mebli równoważnych. 3. Katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy - dotyczy biurek, szaf, kontenerów; nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie. 4. Fabryczny próbnik tkanin, potwierdzający skład oraz atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające wymaganą wytrzymałość na ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej) wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów - w przypadku tkanin tapicerskich. 5. Karta katalogowa do każdego mebla minimum jedna, osobna karta katalogowa (formatu minimum A4) w celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów, na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać: nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły - optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z opisu - wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania. 6. Gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami: a) dowolne biurko z systemu, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia, jedno biurko z pozycji 14 lub 15 lub 16 zestawienia

6 ilościowego b) dowolną szafę z systemu szaf, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia, jedna szafa z pozycji 18 lub 19 lub 20 zestawienia ilościowego c) krzesło z pozycji 11, 12, 22 zestawienia ilościowego. 7. Pozostałe wymagane dokumenty dedykowane dla wymienionych poniżej mebli: L.p. 3.Pufa 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami: PN- EN 16139, PN-EN (lub równoważne), wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.4. Pufa narożna 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami: PN-EN 16139, PN-EN (lub równoważne), wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.6. Pufa 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami: PN-EN 16139, PN- EN (lub równoważne), wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.7.Pufa narożna z oparciem 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami: PN-EN 16139, PN- EN (lub równoważne), wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.8. Pufa z oparciem 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami: PN-EN 16139, PN- EN (lub równoważne), wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.10. Szafa ubraniowa 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN , wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p. 11. Krzesło wielofunkcyjne z pulpitem 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN (lub równoważna), wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.13. Fotel obrotowy 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normą PN-EN oraz PN-EN , wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p. 14. Biurko pracownicze narożne 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN oraz PN-EN 527-2, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.15. Biurko pracownicze proste 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN oraz PN-EN 527-2, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.16. Biurko pracownicze proste 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN oraz PN-EN 527-2, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.17. Kontener podbiurkowy 1) pozytywne wyniki badań - pozytywne lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN , wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.18. Regał wysoki 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN , wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.19. Szafka niska 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN , wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.20. Szafka niska 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi

7 jakości mebli biurowych: PN-EN , wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.23. Zestaw ( biurko dyrektorskie wraz z kontenerem mobilnym) 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN oraz PN-EN 527-2, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). 2) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN , wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) - dla kontenera. L.p.24. Fotel dyrektorski obrotowy 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normą PN-EN oraz PN-EN , wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.25.Stół konferencyjny 1) pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN oraz PN-EN 527-2, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). L.p.26. Krzesło konferencyjne 1) pozytywne wyniki badań pozytywne lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN (lub równoważna), wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). b) dla Części 2: dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem L.p.1. Zestaw komputerowy typ 1 1) Test wydajności Passmark CPU Benchmark co najmniej 6600 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności obliczeniowej 2) Test wydajności Passmark Videocard Benchmark co najmniej 790 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności grafiki 3) Potwierdzenie zgodności z systemami operacyjnymi i standardami - potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową - wydruk ze strony internetowej 4) Certyfikaty i standardy: a) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - dokument potwierdzający spełnianie wymogu b) Deklaracja zgodności CE c) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie pn. Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g d) Potwierdzenie spełniania wymogów normy Energy Star wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub - wydruk ze strony internetowej e) Deklaracja producenta dotycząca ergonomii - potwierdzająca, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 22 db 5) Dokument potwierdzający ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej, 6) Oświadczenie producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 7) Potwierdzenie wsparcia technicznego w formie dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta

8 numeru seryjnego lub modelu komputera - dołączyć link strony L.p.2. Zestaw komputerowy typ 2 1) Test wydajności Passmark CPU Benchmark co najmniej punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności obliczeniowej 2) Test wydajności Passmark Videocard Benchmark co najmniej 3200 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności grafiki 3) Potwierdzenie zgodności z systemami operacyjnymi i standardami - potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową - wydruk ze strony internetowej 4) Certyfikaty i standardy: 1) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - dokument potwierdzający spełnianie wymogu 2) Deklaracja zgodności CE 3) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie pn. Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g 4) Potwierdzenie spełniania wymogów normy Energy Star wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub - wydruk ze strony internetowej 5) Deklaracja producenta dotycząca ergonomii - potwierdzająca, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 22 db 5) ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej, 6) Oświadczenie producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 7) Potwierdzenie wsparcia technicznego w formie dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera - dołączyć link strony. L.p. 3.Komputer przenośny zestaw typ 1 1) Test wydajności Passmark CPU Benchmark co najmniej 3980 punktów na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności obliczeniowej 2) Test wydajności Passmark Performance Test co najmniej 841 punktów w G3D Rating na dzień (załączony do SIWZ) dla potwierdzenia wymaganej wydajności grafiki 3) Certyfikaty i deklaracje: a) Certyfikat ISO9001:2000 dla sprzętu b) Certyfikat ISO dla sprzętu c) Deklaracja zgodności CE d) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki e) Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo d Products List na daną platformę systemową -wydruk ze strony internetowej 4) Certyfikat EnergyStar komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie (wydruk ze strony internetowej) lub załączyć certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy. 5) Deklaracja producenta potwierdzająca, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosi maksymalnie 26 db. 6) Oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii

9 dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 7) ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz autoryzacje producenta komputera dla firmy serwisującej, 8) Oświadczenia producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) formularz oferty cenowej dla danej części -Załącznik Nr 2 do SIWZ b) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, c) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy) - Załącznik Nr 5 do SIWZ. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Gwarancja - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przeniesienie uprawnień, obowiązków i wierzytelności z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej strony 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek w następujących przypadkach: 1) w zakresie zmiany terminu wykonania oraz terminu płatności, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy. 2) w zakresie zmiany rachunku bankowego Strony umowy po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy. 3) zmiany przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy. 4) zmiany adresu Wykonawcy, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy. 5) Zamawiający dopuszcza również możliwość nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy - na etapie zawierania umowy w stosunku do jej projektu. 3. Zmiany umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ani naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze Stron.

10 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tymczasowa aktualna siedziba MCK w Płońsku: Market z kulturą, ul. Płocka 86, Płońsk, parter, pokój Nr 1 - na pisemny wniosek Wykonawcy.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Tymczasowa aktualna siedziba MCK w Płońsku: Market z kulturą, ul. Płocka 86, Płońsk, parter, pokój Nr 1. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt pn.: Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ul. Płockiej Nr 50 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Działania 5.2. Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - (wg wzoru Załącznik Nr 5). 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, wobec których występują podstawy do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 4. Na podstawie art. 24 ust.2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art.31 a ust. 1 ustawy Pzp, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art.46 ust.3 ustawy Pzp albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn.zm), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, ze istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

11 Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. Na podstawie art.24b ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, o których mowa w art. 24b.ust.1i 2, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art.26 ust.2d. ustawy Pzp. 6. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jako Wykonawców wspólnie ubiegających się. 2) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) Przy ocenie spełniania warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, brany jest pod uwagę łączny potencjał Wykonawców. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 5) W przypadku warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności spełnienie musi wykazać tylko ten Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, który będzie faktycznie realizował zamówienie. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają wspólne oświadczenie, że razem spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. 7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców... IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1: dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia Część 1 jest dostawa mebli i wyposażenia pomieszczeń dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku 2.Opis części zamówienia i wymagania Zamawiającego zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. Zestawienie ilościowe: Część Krzesło barowe z tworzywa sztucznego - sztuk 4 2. Stolik kawowy wysoki czarny - sztuk 4 3. Pufa - sztuk Pufa narożna - sztuk 7 5. Stolik ława - sztuk 7 6. Pufa - sztuk 9 7. Pufa narożna z oparciem - sztuk 2 8. Pufa z oparciem Stolik kawowy czarny - sztuk Szafa ubraniowa - sztuk Krzesło wielofunkcyjne z pulpitem - sztuk Krzesło wielofunkcyjne - sztuk Fotel obrotowy - sztuk Biurko pracownicze narożne - sztuk Biurko pracownicze proste - sztuk Biurko pracownicze proste - sztuk Kontener podbiurkowy - sztuk Regał wysoki - sztuk Szafka niska typ I - sztuk Szafka niska typ II - sztuk

12 5 21. Krzesło do kawiarni z podłokietnikami - sztuk Krzesło do kawiarni - sztuk Zestaw ( biurko dyrektorskie wraz z kontenerem mobilnym) - komplet Fotel dyrektorski obrotowy - sztuk Stół konferencyjny - sztuk Krzesło konferencyjne - sztuk Szafa pod projekt - sztuk Regały przesuwne dwustronne do szatni - komplet Prowadnice z linkami i hakami - komplet 15. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. Gwarancja - 10 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2: dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia Część 2 jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. 2. Opis części zamówienia i wymagania Zamawiającego zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3. Zestawienie ilościowe: Część Zestaw komputerowy typ 1 - sztuk 3 W skład zestawu wchodzi: - jednostka centralna szt. 1 - monitor szt. 1 - zasilacz awaryjny UPS szt. 1 - klawiatura bezprzewodowa szt. 1 - mysz bezprzewodowa szt. 1 - listwa zasilająca min. 5 gniazd z kablem o długości min. 3m szt. 1 - system operacyjny szt Zestaw komputerowy typ 2 - sztuk 1 W skład zestawu wchodzi: - jednostka centralna szt. 1 - monitor szt. 1 - zasilacz awaryjny UPS szt. 1 - klawiatura bezprzewodowa szt. 1 - mysz bezprzewodowa szt. 1 - listwa zasilająca min. 5 gniazd z kablem o długości min. 5m szt. 3 - głośniki komputerowe szt. 1 - dysk przenośny szt. 2 - system operacyjny szt Komputer przenośny zestaw typ 1 - sztuk 1 W zestawie: - komputer przenośny szt.1 - torba transportowa dopasowana do wielkości laptopa szt. 1 - myszka bezprzewodowa szt. 1 - zainstalowany system operacyjny + nośnik szt. 1 - oprogramowanie antywirusowe szt.1 4. Urządzenie typu tablet - sztuk 1 5. Urządzenie wielofunkcyjne - sztuk 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 90 o 2. Gwarancja - 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl 1 z 9 2015-08-03 15:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lsi.net.pl Łódź: Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa detektora liniowego z akcesoriami dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45. Zielona Góra: Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 180085-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze

Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Warszawa: Konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz usuwanie awarii systemów na wezwanie w ramach całodobowego serwisu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej Numer ogłoszenia: 142414-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program

Bardziej szczegółowo