ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Dostawa i montaż regałów archiwalnych jezdnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44 (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8) Nr sprawy: ZP/PN/04/11 1

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski WWW: II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : 1. Dostawa i montaż metalowych przesuwnych regałów archiwalnych, tworzących system archiwalny w pomieszczeniu archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Pomieszczenie archiwum ma powierzchnię użytkową 146,03 m2 (9,90 m x 14,75 m) i wysokość 3,86 m (w najniższym punkcie). 2. Przedmiotowe zamówienie dotyczy zakupu montażu i konserwacji systemu archiwalnego będącego I etapem zagospodarowania powierzchni magazynowej regałami archiwalnymi. Dostawa i montaż szyn (torów) jezdnych dotyczy docelowego zagospodarowania pomieszczenia archiwum (wg załącznika do SIWZ rzut parteru z projektu aranżacji wnętrz). 3. Sumaryczna długość półek użytkowych nie może być mniejsza niż 1290 m b. Wg wyliczeń Zamawiającego powinna wynosić (16 reg. ruchomych+2 reg. stałe)*[(9 półek użytkowych w pionie *2 półki w poziomie)*1,0 m szerokość półki*4 zespolone moduły] = 1296 m b. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 4.1 dostawę kompletnego systemu metalowych przesuwnych regałów archiwalnych składających się z: regałów przesuwnych podwójnych (dwie półki w poziomie z dostępem do półek z dwóch stron) łączonych w moduły w łącznej ilości 16 szt., oznaczone na rzucie projektu aranżacji jako X, 4.2 regałów stacjonarnych podwójnych (stanowiących uzupełnienie regałów przesuwnych) łączonych w moduły w łącznej ilości 2 szt., oznaczone na rzucie projektu aranżacji jako Y (rysunek - rzut parteru stanowi załącznik do SIWZ), 4.3 dostawę szyn jezdnych dla regałów przesuwnych oraz innych akcesoriów wchodzących w skład systemów przesuwnych regałów archiwalnych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania zgodnego z przeznaczeniem. Długości szyn, ich ilość i rozmieszczenie wg systemu danego producenta i odpowiednio do gabarytów, ciężaru regałów oraz obciążenia użytkowego regałów (7200 kg na jeden zestaw przesuwny 9x2x4x100 kg) Długość torów jezdnych wg docelowego zagospodarowania archiwum (na całej długości pomieszczenia w pomniejszeniu o odstępy od ścian t.j. o długości toru około 13 m b ), 4.4 montaż szyn jezdnych i regałów w pomieszczeniu archiwum, 4.5 konserwacja kompletnego systemu archiwalnego w okresie udzielonej gwarancji liczonej 2

3 od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zamieści w ofercie tabelę z wyceną poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wg przedstawionego wzoru: L. p. Nazwa towaru / usługi ilość 1 Dostawa regałów przesuwnych, podwójnych X 4000x750x3000 mm 16 szt. 2 Dostawa regałów stacjonarnych, podwójnych Y 4000x750x3000 mm 2 szt. 3 Dostawa kompletnych torów jezdnych o długości przesuwu około 13 mb 2 kpl 4 Montaż szyn jezdnych i regałów usługa 5 Konserwacja systemu archiwalnego przez okres gwarancji (...lat) usługa Suma: 6. Zestawienie ilościowe i wymiary regałów. cena jedn. wartość sztuk regałów przesuwnych ( X na rzucie pomieszczenia), podwójnych o długości 4,00 m, wysokości około 3,00 m i szerokości około 75 cm sztuki regałów stacjonarnych ( Y na rzucie pomieszczenia), podwójnych o długości 4,00 m, wysokości około 3,00 m i szerokości około 75 cm. 7. Parametry techniczne, wymogi materiałowe i technologiczne dla regałów. 7.1 Wysokość całkowita regałów przesuwnych i stacjonarnych około 3,00 m od podłoża, 7.2 Głębokość półek regałów 350 mm, 7.3 Odpowiednio skonstruowane półki stalowe, bez ostrych krawędzi z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów (ręcznie mocowane zaczepy ułatwiające przekładanie półek), półki na dłuższych krawędziach trzykrotnie gięte aby zapobiec skaleczeniom, odpowiednie przetłoczenia i wzmocnienia dla zapewnienia wymaganej nośności półki, 7.4 Grubość półek około 30 mm, 7.5 Rozstaw (w pionie) półek regałów 300 mm między powierzchnią użytkowa półek z zachowaniem prześwitu między półkami około 270 mm (300 mm 30 mm grubości półki), 7.6 Ilość półek w regałach w jednym pionie 9 szt. półek użytkowych + 1 półka zakrywająca od góry, 7.7 Dopuszczalna nośność półki - nie mniej niż 100 kg obciążenia równomiernego na 1 m b, 7.8 Regały wyposażone muszą być w czytelną informację o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów, 7.9 Regulacja rozstawu (prześwitu w pionie) półek co około 20 mm (dopuszczalny zakres ± 5 mm) na całej wysokości regałów, 7.10 Ścianki wzdłużne regałów (środkowe pomiędzy dłuższymi bokami półek) ażurowe, zapewniające swobodny przepływ powietrza, w postaci krzyżowych usztywnień na całej wysokości regałów, 3

4 7.11 Regały wyposażone w odboje dystansowe, 7.12 Regały przesuwane ręcznie za pomocą korby trójramiennej (siła poruszania korby nie większa niż 5 kg) z gałkami (uchwytami) obracającymi się wokół własnej osi, 7.13 Regały przesuwne wyposażone w blokady przy korbie dla blokowania przesuwu, 7.14 Regały z odbojami chroniącymi przed przygnieceniem dłoni podczas przesuwania regałów, 7.15 Napęd kół poprzez odpowiednie przekładnie, elementy ruchome osadzone na uszczelnionych łożyskach tocznych, 7.16 Elementy napędu wykonane jako stalowe, zabezpieczone przed korozją poprzez ich ocynkowanie, 7.17 Wyposażenie regałów w zamontowany w szynie antywyważnik zabezpieczający regał przed niekontrolowanym przechyłem (wykolejeniem regału), 7.18 Układ jezdny regałów zamontowany na sztywnej ramie gwarantującej dużą stabilność elementów jezdnych oraz łatwość w przesuwaniu regałów, 7.19 Krawędzie tylne półek z odgięciem blachy (odpowiednio wykształtowanym, uniemożliwiającym skaleczenie) na wysokość około 3 cm - jako ogranicznik przesuwu dokumentów, 7.20 Ramy regałów przesuwnych z mechanizmami napędowymi mają być odpowiednio skonstruowane dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania regałów ich stateczności, wytrzymałości i niezawodnego działania, 7.21 Regały stacjonarne mają stanowić uzupełnienie regałów przesuwnych z zachowaniem tego samego wyglądu, technologii wykonania i użytych materiałów do produkcji, 7.22 Boki regałów osłonięte stalowymi pełnymi panelami ozdobnymi, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi) boki z korbą dodatkowo z wyposażeniem umożliwiającym oznaczanie zawartości regałów (tabliczki opisowe z możliwością wymiany kart opisowych), boki regałów wykonane z jednego arkusza blachy, 7.23 Regały wykończone mają być trwałą powłoką lakierniczą (malowanie proszkowe z utwardzaniem termicznym) odporną na ścieranie i zadrapania w kolorze standardowym jasno szarym, podstawy regałów zaleca się pomalować w kolorze szarym (o odcień ciemniej niż regały), 7.24 Regały mają posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów. 8. Regały mają spełniać wymagania określone w odpowiednich Polskich Normach Wykonawca przedstawi deklarację producenta regałów o wykonaniu regałów zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami lub przedstawi zaświadczenie zawierające co najmniej: nazwę i znak wytwórcy, nazwę i oznaczenie regału, numer fabryczny i rok produkcji, zakres i wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. 9. System regałów archiwalnych przesuwnych zabudowany ma być w pomieszczeniu archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44. Pomieszczenie archiwum znajduje się na parterze budynku sądu. 4

5 10. Szyny jezdne przewidziano jako wpuszczone w posadzkę. Szyny montowane będą do płyty betonowej, zbrojonej o grubości 20 cm. Po zamontowaniu szyn wykonawca trwającego na obiekcie remontu wykona w ciągu 14 dni żywiczną posadzkę przemysłową). Po wykończeniu posadzki archiwum będzie można przystąpić do montażu regałów. 11. Schemat docelowego rozmieszczenia regałów archiwalnych (zamawianych obecnie i planowanych do zakupu w latach następnych) w archiwum przedstawia załączony rysunek rzut parteru. 12. Wyłoniony do realizacji zadania wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i zatwierdzenia projektu (planu) rozmieszczenia regałów w archiwum u autora dokumentacji projektowej i jeśli będzie to konieczne, wykonawca dokona niezbędnych korekt w rozplanowaniu regałów. Przed wykonaniem regałów Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów z natury CPV: Regały archiwalne. Zamawiający podał minimalne, wymagane parametry techniczne. Wykonawcy są zobowiązani do zaoferowania sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku parametrów niższych oferta zostanie odrzucona. 13. Gwarancje 1.Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli: pisemnej pełnej gwarancji (na regały i na montaż) na okres nie krótszy niż 3 lata, który biegnie od daty podpisania protokołu odbioru,oraz zagwarantuje dostawę części zamiennych do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia przez okres co najmniej kolejnych 2 lat po okresie gwarancyjnym (w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia). 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowy całości lub każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu zamówienia, które uległy uszkodzeniu, na własny koszt. W ramach tych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do odbioru na własny koszt uszkodzonych elementów, podzespołów, zespołów lub całości oraz ich ponownego zamontowania. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonych instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia. 5. Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem) w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych, lub 5 dni roboczych w przypadku konieczności dokonania wymiany części zamiennych lub całości. Naprawa sprzętu odbywać się będzie w miejscu dostawy. 6. Jeżeli suma wszystkich dni w okresie gwarancji, w którym urządzenie było niesprawne z powodu usterek nie zawinionych przez Zamawiającego, nie przekracza 5 dni to gwarancji nie przedłuża się. Jeżeli natomiast okres niesprawności wydłużył się ponad 5 dni to gwarancję przedłuża się o tyle dni, o ile okres ten został przekroczony. 7. W przypadku 3-krotnej naprawy elementu, zespołu lub podzespołu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element, zespół lub podzespół na nowy. 8. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do dostarczonego przedmiotu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 5

6 9. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wnieść wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy. 10. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 11. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (w tym koszty wysyłki sprzętu do serwisu) ponosi Wykonawca. 14. Do oferty należy dołączyć oryginalną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu podawaną przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako podstawy przetargu. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych. Dostarczony sprzęt będzie posiadał nie gorsze parametry niż wskazane w SIWZ. Zamawiający: 1. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 2. nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 3. nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych, 4. nie przewiduje aukcji elektronicznej, 5. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający: przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 40% wartości zamówienia podstawowego. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: Dostawa i montaż szyn jezdnych nastapi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Dostawa i montaż regałów w terminie 10 dni od przekazania pomieszczenia z wykonaną posadzką Realizacja całości przedmiotu zamówienia do 5 tygodni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 września 2011 r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w punkcie 3 niniejszego rozdziału. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI, na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 6

7 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a. posiadania wiedzy i doświadczenia: - w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) Wykonawca wykonał co najmniej 2 dostawy o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). b. sytuacji ekonomicznej i finansowej: - Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia: a. pisemnej gwarancji, b. oświadczenia producenta o zapewnieniu gwarancji, c. deklarację producenta regałów o wykonaniu regałów zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami lub przedstawi zaświadczenie zawierające co najmniej: nazwę i znak wytwórcy, nazwę i oznaczenie regału, numer fabryczny i rok produkcji, zakres i wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. d. oryginalnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu podawanej przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawcę nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów. VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć: 1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wypis z rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 1.2 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2a do formularza ofertowego). 1.3 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7

8 1.4 aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed wyznaczonym terminem składania ofert, 1.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed wyznaczonym terminem składania ofert, 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć: 2.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do formularza ofertowego), 2.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 3) oraz potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje), 2.3 opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 3. Dokumenty mogą być wystawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 5.1 dokumenty wymienione w pkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, oraz oświadczenie wymienione w pkt 1.2 albo odpowiadające im określone w pkt 4 i 5, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, 5.2 oświadczenie wymienione w pkt 2.1 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców, 5.3 dokumenty wymienione w pkt 2.2, 2.3. Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: a. oryginalnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu podawaną przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu, b. pisemnej gwarancji, 8

9 c. oświadczenia producenta o zapewnieniu gwarancji, e. deklarację producenta regałów o wykonaniu regałów zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami lub przedstawi zaświadczenie zawierające co najmniej: nazwę i znak wytwórcy, nazwę i oznaczenie regału, numer fabryczny i rok produkcji, zakres i wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający jak i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem nr (32) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nie spełnienie powyższego żądania stworzy domniemanie prawne, że wskazane wiadomości doszły do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy o ile składający oświadczenie woli za pomocą faksu dysponować będzie wydrukiem potwierdzającym odebranie przez aparat odbiorcy. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, oznaczając je numerem sprawy: ZP/PN/04/11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców. VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się następujące osoby: - w zakresie merytorycznym: Konrad Kwiecień tel. (32) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Joanna Golińska tel. (32) IX.Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, 9

10 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.. 275) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: r., godz. 9: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto nr: Uwaga. Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy składać do kasy Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, II piętro - w siedzibie Zamawiającego W przypadku, gdy oferta będzie zabezpieczona wadium w postaci innej niż wskazana w pkt. 1.1., lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem wyżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, któremu wadium zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Wykonawca, którego oferta została wybrana straci wadium (wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.9.Wykonawcy stracą wadium jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożą dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. X. Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia r. XI - Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę własną lub jako członek konsorcjum. 2. Ofertę mogą złożyć podmioty występujące wspólnie. 3. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w SIWZ. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. 10

11 4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez te osoby do tego upoważnione (oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega informacje w treści oferty, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać: spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. 6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą w sposób uniemożliwiający samoczynną dekompletację (np. zszyć, zbindować lub w inny sposób). 7. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi. 8. Ofertę należy włożyć do nieprzeźroczystej koperty, oznaczonej następująco: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski Nr sprawy: ZP/PN/04/11 Oferta na: Dostawę i montaż regałów archiwalnych jezdnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44 Nie otwierać przed: r. godz. 11:00 Nazwa i adres Wykonawcy Wewnątrz tej koperty ma znajdować się pełna oferta zawierająca wszelkie dokumenty, załączniki i propozycje przetargowe Wykonawcy złożone w następującej kolejności: spis treści oferty, formularz ofertowy wraz załącznikami, oświadczenia i dokumenty, parafowany projekt umowy (załącznik nr 4), zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (załącznik nr 3a) (jeśli dotyczy). 11

12 dowód wniesienia wadium: kopia przelewu lub kserokopia wniesionego do kasy poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej czy też poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Podawczym na parterze budynku. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w punkcie 1, zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte, po terminie na wniesienie odwołania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sądowej 3 w pokoju nr 37- II piętro. XIII. Sposób obliczania ceny ofertowej Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, montaż, podatek, itp.). Należy ją podać w następujący sposób: - cenę bez podatku VAT (netto), - należny VAT, - cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto). Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, powinna być podana cyframi w złotych polskich. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Cena ofertowa nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia. XIV. Kryteria oceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena - 80 pkt Termin udzielonej gwarancji - 20 pkt Maksymalnie można uzyskać pkt Punkty oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 80 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: cena najniższa 12

13 x 80 pkt = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty Za wydłużenie okresu gwarancji na dostawę i montaż regałów archiwalnych jezdnych, Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty - 10 za każdy dodatkowy rok. Maksymalnie Wykonawca w tym kryterium może otrzymać 20 punktów. 10 pkt - 4 lata 20 pkt - 5 lat Postępowanie wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów. XV. Warunki umowy. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony wzór umowy (załącznik nr 4). Na podstawie oferty Wykonawcy Zamawiający przygotuje umowę. 2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy, Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, pisemnie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. XVI. Pouczenia o środkach ochrony prawnej. 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą. 2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI (art. 179 do art. 198g) Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wodzisław Śląski, dnia r. Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Sląskim Joanna Marcjan 13

14 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIE NA: Nr sprawy ZP/PN/04/11 Dostawa i montaż regałów archiwalnych jezdnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44 Wykonawca: 1. Zarejestrowana nazwa firmy: Zarejestrowany adres firmy: miejscowość, ulica województwo 3. Numer telefonu: Numer Fax: Numer konta bankowego: Numer NIP Oświadczam, że...* płatnikiem VAT *) wpisać jestem lub nie jestem 9. REGON Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... 14

15 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona ZAŁĄCZNIK Nr 1 Oferta Nr sprawy ZP/PN/04/11 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena ofertowa: L. p. Nazwa towaru / usługi ilość 1 Dostawa regałów przesuwnych, podwójnych X 4000x750x3000 mm 16 szt. 2 Dostawa regałów stacjonarnych, podwójnych Y 4000x750x3000 mm 2 szt. 3 Dostawa kompletnych torów jezdnych o długości przesuwu około 13 mb 2 kpl 4 Montaż szyn jezdnych i regałów usługa 5 Konserwacja systemu archiwalnego przez okres gwarancji (...lat) usługa Suma: cena jedn. wartość 2. Oświadczamy, że: - oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. - udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie zgodnym z SIWZ, - zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania i parametry zgodnie z załącznikami do SIWZ, - zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, - akceptujemy czas związania ofertą wskazany w SIWZ. 3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Upełnomocniony przedstawiciel... ( podpis i pieczęć ) Data :... 15

16 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona Nr sprawy ZP/PN/04/11 ZAŁĄCZNIK Nr 2: "Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... 16

17 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona Nr sprawy ZP/PN/04/11 ZAŁĄCZNIK Nr 2a: "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... 17

18 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Informacje na temat doświadczenia Strona Nr sprawy: ZP/PN/04/11 Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz miejsca wykonywania Lp Nazwa zamówienia Całkowita wartość zamówienia brutto Termin rozpoczęcia i ukończenia Odbiorca Upełnomocniony przedstawiciel... ( podpis i pieczęć ) 18

19 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 4 wzór umowy Strona Nr sprawy: ZP/PN/04/11 UMOWA nr. zawarta dnia r., w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy: Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski ul. Sądowa 3, reprezentowanym przez: Joanna Marcjan - Kierownik Finansowy Sądu zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: Przedmiot umowy 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż regałów archiwalnych jezdnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44. Przedmiot umowy określony został szczegółowo w SIWZ i polega na: 1. Dostawie i montażu metalowych przesuwnych regałów archiwalnych, tworzących system archiwalny w pomieszczeniu archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Pomieszczenie archiwum ma powierzchnię użytkową 146,03 m2 (9,90 m x 14,75 m) i wysokość 3,86 m (w najniższym punkcie). 2. Przedmiotowe zamówienie dotyczy zakupu montażu i konserwacji systemu archiwalnego będącego I etapem zagospodarowania powierzchni magazynowej regałami archiwalnymi. Dostawa i montaż szyn (torów) jezdnych dotyczy docelowego zagospodarowania pomieszczenia archiwum (wg załącznika do SIWZ rzut parteru z projektu aranżacji wnętrz). 3. Sumaryczna długość półek użytkowych nie może być mniejsza niż 1290 m b. Wg wyliczeń Zamawiającego powinna wynosić (16 reg. ruchomych+2 reg. stałe)*[(9 półek użytkowych w pionie *2 półki w poziomie)*1,0 m szerokość półki*4 zespolone moduły] = 1296 m b. 4. Przedmiot umowy obejmuje: 19

20 4.1 dostawę kompletnego systemu metalowych przesuwnych regałów archiwalnych składających się z: regałów przesuwnych podwójnych (dwie półki w poziomie z dostępem do półek z dwóch stron) łączonych w moduły w łącznej ilości 16 szt., oznaczone na rzucie projektu aranżacji jako X, 4.2 regałów stacjonarnych podwójnych (stanowiących uzupełnienie regałów przesuwnych) łączonych w moduły w łącznej ilości 2 szt., oznaczone na rzucie projektu aranżacji jako Y (rysunek - rzut parteru stanowi załącznik do SIWZ), 4.3 dostawę szyn jezdnych dla regałów przesuwnych oraz innych akcesoriów wchodzących w skład systemów przesuwnych regałów archiwalnych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania zgodnego z przeznaczeniem. Długości szyn, ich ilość i rozmieszczenie wg systemu danego producenta i odpowiednio do gabarytów, ciężaru regałów oraz obciążenia użytkowego regałów (7200 kg na jeden zestaw przesuwny 9x2x4x100 kg) Długość torów jezdnych wg docelowego zagospodarowania archiwum (na całej długości pomieszczenia w pomniejszeniu o odstępy od ścian t.j. o długości toru około 13 m b ), 4.4 montaż szyn jezdnych i regałów w pomieszczeniu archiwum, 4.5 konserwacja kompletnego systemu archiwalnego w okresie udzielonej gwarancji liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 5 Zestawienie ilościowe i wymiary regałów sztuk regałów przesuwnych ( X na rzucie pomieszczenia), podwójnych o długości 4,00 m, wysokości około 3,00 m i szerokości około 75 cm sztuki regałów stacjonarnych ( Y na rzucie pomieszczenia), podwójnych o długości 4,00 m, wysokości około 3,00 m i szerokości około 75 cm. 6. Parametry techniczne, wymogi materiałowe i technologiczne dla regałów. 6.1 Wysokość całkowita regałów przesuwnych i stacjonarnych około 3,00 m od podłoża, 6.2 Głębokość półek regałów 350 mm, 6.3 Odpowiednio skonstruowane półki stalowe, bez ostrych krawędzi z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów (ręcznie mocowane zaczepy ułatwiające przekładanie półek), półki na dłuższych krawędziach trzykrotnie gięte aby zapobiec skaleczeniom, odpowiednie przetłoczenia i wzmocnienia dla zapewnienia wymaganej nośności półki, 6.4 Grubość półek około 30 mm, 6.5 Rozstaw (w pionie) półek regałów 300 mm między powierzchnią użytkowa półek z zachowaniem prześwitu między półkami około 270 mm (300 mm 30 mm grubości półki), 6.6 Ilość półek w regałach w jednym pionie 9 szt. półek użytkowych + 1 półka zakrywająca od góry, 6.7 Dopuszczalna nośność półki - nie mniej niż 100 kg obciążenia równomiernego na 1 m b, 6.8 Regały wyposażone muszą być w czytelną informację o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów, 6.9 Regulacja rozstawu (prześwitu w pionie) półek co około 20 mm (dopuszczalny zakres ± 5 mm) na całej wysokości regałów, 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej ul. 1 Maja 225, 41-710 Ruda Śląska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup i dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIE: Dostawa regałów przesuwnych do wyposażenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Brzozowie KOD CPV: 39.13.11.00-0 - Regały archiwalne ZAMAWIAJĄCY: Powiat Brzozowski

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Poznań: Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. Numer ogłoszenia: 296454-2015; data zamieszczenia: 04.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Numer ogłoszenia: 227756 2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 227876 2015 na : Remont sanitariatów w budynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA MI/GOS/7062/341/II/ 2 /10 I. Informacje ogólne. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA 1.Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony 2.Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015. Białystok: Dostawa 5 bibliotek taśmowych, 4 laptopów oraz 4 dysków macierzy do sądów apelacji białostockiej. Numer ogłoszenia: 309166 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo