ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Dostawa i montaż regałów archiwalnych jezdnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44 (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8) Nr sprawy: ZP/PN/04/11 1

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski WWW: II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : 1. Dostawa i montaż metalowych przesuwnych regałów archiwalnych, tworzących system archiwalny w pomieszczeniu archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Pomieszczenie archiwum ma powierzchnię użytkową 146,03 m2 (9,90 m x 14,75 m) i wysokość 3,86 m (w najniższym punkcie). 2. Przedmiotowe zamówienie dotyczy zakupu montażu i konserwacji systemu archiwalnego będącego I etapem zagospodarowania powierzchni magazynowej regałami archiwalnymi. Dostawa i montaż szyn (torów) jezdnych dotyczy docelowego zagospodarowania pomieszczenia archiwum (wg załącznika do SIWZ rzut parteru z projektu aranżacji wnętrz). 3. Sumaryczna długość półek użytkowych nie może być mniejsza niż 1290 m b. Wg wyliczeń Zamawiającego powinna wynosić (16 reg. ruchomych+2 reg. stałe)*[(9 półek użytkowych w pionie *2 półki w poziomie)*1,0 m szerokość półki*4 zespolone moduły] = 1296 m b. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 4.1 dostawę kompletnego systemu metalowych przesuwnych regałów archiwalnych składających się z: regałów przesuwnych podwójnych (dwie półki w poziomie z dostępem do półek z dwóch stron) łączonych w moduły w łącznej ilości 16 szt., oznaczone na rzucie projektu aranżacji jako X, 4.2 regałów stacjonarnych podwójnych (stanowiących uzupełnienie regałów przesuwnych) łączonych w moduły w łącznej ilości 2 szt., oznaczone na rzucie projektu aranżacji jako Y (rysunek - rzut parteru stanowi załącznik do SIWZ), 4.3 dostawę szyn jezdnych dla regałów przesuwnych oraz innych akcesoriów wchodzących w skład systemów przesuwnych regałów archiwalnych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania zgodnego z przeznaczeniem. Długości szyn, ich ilość i rozmieszczenie wg systemu danego producenta i odpowiednio do gabarytów, ciężaru regałów oraz obciążenia użytkowego regałów (7200 kg na jeden zestaw przesuwny 9x2x4x100 kg) Długość torów jezdnych wg docelowego zagospodarowania archiwum (na całej długości pomieszczenia w pomniejszeniu o odstępy od ścian t.j. o długości toru około 13 m b ), 4.4 montaż szyn jezdnych i regałów w pomieszczeniu archiwum, 4.5 konserwacja kompletnego systemu archiwalnego w okresie udzielonej gwarancji liczonej 2

3 od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zamieści w ofercie tabelę z wyceną poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wg przedstawionego wzoru: L. p. Nazwa towaru / usługi ilość 1 Dostawa regałów przesuwnych, podwójnych X 4000x750x3000 mm 16 szt. 2 Dostawa regałów stacjonarnych, podwójnych Y 4000x750x3000 mm 2 szt. 3 Dostawa kompletnych torów jezdnych o długości przesuwu około 13 mb 2 kpl 4 Montaż szyn jezdnych i regałów usługa 5 Konserwacja systemu archiwalnego przez okres gwarancji (...lat) usługa Suma: 6. Zestawienie ilościowe i wymiary regałów. cena jedn. wartość sztuk regałów przesuwnych ( X na rzucie pomieszczenia), podwójnych o długości 4,00 m, wysokości około 3,00 m i szerokości około 75 cm sztuki regałów stacjonarnych ( Y na rzucie pomieszczenia), podwójnych o długości 4,00 m, wysokości około 3,00 m i szerokości około 75 cm. 7. Parametry techniczne, wymogi materiałowe i technologiczne dla regałów. 7.1 Wysokość całkowita regałów przesuwnych i stacjonarnych około 3,00 m od podłoża, 7.2 Głębokość półek regałów 350 mm, 7.3 Odpowiednio skonstruowane półki stalowe, bez ostrych krawędzi z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów (ręcznie mocowane zaczepy ułatwiające przekładanie półek), półki na dłuższych krawędziach trzykrotnie gięte aby zapobiec skaleczeniom, odpowiednie przetłoczenia i wzmocnienia dla zapewnienia wymaganej nośności półki, 7.4 Grubość półek około 30 mm, 7.5 Rozstaw (w pionie) półek regałów 300 mm między powierzchnią użytkowa półek z zachowaniem prześwitu między półkami około 270 mm (300 mm 30 mm grubości półki), 7.6 Ilość półek w regałach w jednym pionie 9 szt. półek użytkowych + 1 półka zakrywająca od góry, 7.7 Dopuszczalna nośność półki - nie mniej niż 100 kg obciążenia równomiernego na 1 m b, 7.8 Regały wyposażone muszą być w czytelną informację o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów, 7.9 Regulacja rozstawu (prześwitu w pionie) półek co około 20 mm (dopuszczalny zakres ± 5 mm) na całej wysokości regałów, 7.10 Ścianki wzdłużne regałów (środkowe pomiędzy dłuższymi bokami półek) ażurowe, zapewniające swobodny przepływ powietrza, w postaci krzyżowych usztywnień na całej wysokości regałów, 3

4 7.11 Regały wyposażone w odboje dystansowe, 7.12 Regały przesuwane ręcznie za pomocą korby trójramiennej (siła poruszania korby nie większa niż 5 kg) z gałkami (uchwytami) obracającymi się wokół własnej osi, 7.13 Regały przesuwne wyposażone w blokady przy korbie dla blokowania przesuwu, 7.14 Regały z odbojami chroniącymi przed przygnieceniem dłoni podczas przesuwania regałów, 7.15 Napęd kół poprzez odpowiednie przekładnie, elementy ruchome osadzone na uszczelnionych łożyskach tocznych, 7.16 Elementy napędu wykonane jako stalowe, zabezpieczone przed korozją poprzez ich ocynkowanie, 7.17 Wyposażenie regałów w zamontowany w szynie antywyważnik zabezpieczający regał przed niekontrolowanym przechyłem (wykolejeniem regału), 7.18 Układ jezdny regałów zamontowany na sztywnej ramie gwarantującej dużą stabilność elementów jezdnych oraz łatwość w przesuwaniu regałów, 7.19 Krawędzie tylne półek z odgięciem blachy (odpowiednio wykształtowanym, uniemożliwiającym skaleczenie) na wysokość około 3 cm - jako ogranicznik przesuwu dokumentów, 7.20 Ramy regałów przesuwnych z mechanizmami napędowymi mają być odpowiednio skonstruowane dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania regałów ich stateczności, wytrzymałości i niezawodnego działania, 7.21 Regały stacjonarne mają stanowić uzupełnienie regałów przesuwnych z zachowaniem tego samego wyglądu, technologii wykonania i użytych materiałów do produkcji, 7.22 Boki regałów osłonięte stalowymi pełnymi panelami ozdobnymi, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi) boki z korbą dodatkowo z wyposażeniem umożliwiającym oznaczanie zawartości regałów (tabliczki opisowe z możliwością wymiany kart opisowych), boki regałów wykonane z jednego arkusza blachy, 7.23 Regały wykończone mają być trwałą powłoką lakierniczą (malowanie proszkowe z utwardzaniem termicznym) odporną na ścieranie i zadrapania w kolorze standardowym jasno szarym, podstawy regałów zaleca się pomalować w kolorze szarym (o odcień ciemniej niż regały), 7.24 Regały mają posiadać tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę oraz adres), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów. 8. Regały mają spełniać wymagania określone w odpowiednich Polskich Normach Wykonawca przedstawi deklarację producenta regałów o wykonaniu regałów zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami lub przedstawi zaświadczenie zawierające co najmniej: nazwę i znak wytwórcy, nazwę i oznaczenie regału, numer fabryczny i rok produkcji, zakres i wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. 9. System regałów archiwalnych przesuwnych zabudowany ma być w pomieszczeniu archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44. Pomieszczenie archiwum znajduje się na parterze budynku sądu. 4

5 10. Szyny jezdne przewidziano jako wpuszczone w posadzkę. Szyny montowane będą do płyty betonowej, zbrojonej o grubości 20 cm. Po zamontowaniu szyn wykonawca trwającego na obiekcie remontu wykona w ciągu 14 dni żywiczną posadzkę przemysłową). Po wykończeniu posadzki archiwum będzie można przystąpić do montażu regałów. 11. Schemat docelowego rozmieszczenia regałów archiwalnych (zamawianych obecnie i planowanych do zakupu w latach następnych) w archiwum przedstawia załączony rysunek rzut parteru. 12. Wyłoniony do realizacji zadania wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i zatwierdzenia projektu (planu) rozmieszczenia regałów w archiwum u autora dokumentacji projektowej i jeśli będzie to konieczne, wykonawca dokona niezbędnych korekt w rozplanowaniu regałów. Przed wykonaniem regałów Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania pomiarów z natury CPV: Regały archiwalne. Zamawiający podał minimalne, wymagane parametry techniczne. Wykonawcy są zobowiązani do zaoferowania sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku parametrów niższych oferta zostanie odrzucona. 13. Gwarancje 1.Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli: pisemnej pełnej gwarancji (na regały i na montaż) na okres nie krótszy niż 3 lata, który biegnie od daty podpisania protokołu odbioru,oraz zagwarantuje dostawę części zamiennych do urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia przez okres co najmniej kolejnych 2 lat po okresie gwarancyjnym (w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia). 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nowy całości lub każdego z elementów, podzespołów lub zespołów dostarczonego przedmiotu zamówienia, które uległy uszkodzeniu, na własny koszt. W ramach tych obowiązków Wykonawca jest zobowiązany do odbioru na własny koszt uszkodzonych elementów, podzespołów, zespołów lub całości oraz ich ponownego zamontowania. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonych instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia. 5. Czas trwania naprawy nie może być dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od daty pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego (równoważne pisemnemu jest zgłoszenie faxem) w przypadku braku konieczności wymiany części zamiennych, lub 5 dni roboczych w przypadku konieczności dokonania wymiany części zamiennych lub całości. Naprawa sprzętu odbywać się będzie w miejscu dostawy. 6. Jeżeli suma wszystkich dni w okresie gwarancji, w którym urządzenie było niesprawne z powodu usterek nie zawinionych przez Zamawiającego, nie przekracza 5 dni to gwarancji nie przedłuża się. Jeżeli natomiast okres niesprawności wydłużył się ponad 5 dni to gwarancję przedłuża się o tyle dni, o ile okres ten został przekroczony. 7. W przypadku 3-krotnej naprawy elementu, zespołu lub podzespołu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element, zespół lub podzespół na nowy. 8. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do dostarczonego przedmiotu zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 5

6 9. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wnieść wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy. 10. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 11. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (w tym koszty wysyłki sprzętu do serwisu) ponosi Wykonawca. 14. Do oferty należy dołączyć oryginalną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu podawaną przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako podstawy przetargu. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych. Dostarczony sprzęt będzie posiadał nie gorsze parametry niż wskazane w SIWZ. Zamawiający: 1. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 2. nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 3. nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych, 4. nie przewiduje aukcji elektronicznej, 5. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający: przewiduje zamówienia uzupełniające o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 40% wartości zamówienia podstawowego. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: Dostawa i montaż szyn jezdnych nastapi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Dostawa i montaż regałów w terminie 10 dni od przekazania pomieszczenia z wykonaną posadzką Realizacja całości przedmiotu zamówienia do 5 tygodni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 września 2011 r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i określone w punkcie 3 niniejszego rozdziału. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI, na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 6

7 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a. posiadania wiedzy i doświadczenia: - w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) Wykonawca wykonał co najmniej 2 dostawy o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). b. sytuacji ekonomicznej i finansowej: - Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia: a. pisemnej gwarancji, b. oświadczenia producenta o zapewnieniu gwarancji, c. deklarację producenta regałów o wykonaniu regałów zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami lub przedstawi zaświadczenie zawierające co najmniej: nazwę i znak wytwórcy, nazwę i oznaczenie regału, numer fabryczny i rok produkcji, zakres i wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. d. oryginalnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu podawanej przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawcę nastąpi na podstawie niżej wymienionych dokumentów. VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć: 1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy wypis z rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 1.2 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2a do formularza ofertowego). 1.3 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7

8 1.4 aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed wyznaczonym terminem składania ofert, 1.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed wyznaczonym terminem składania ofert, 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć: 2.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do formularza ofertowego), 2.2 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 3) oraz potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje), 2.3 opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 3. Dokumenty mogą być wystawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 5.1 dokumenty wymienione w pkt 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, oraz oświadczenie wymienione w pkt 1.2 albo odpowiadające im określone w pkt 4 i 5, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, 5.2 oświadczenie wymienione w pkt 2.1 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców, 5.3 dokumenty wymienione w pkt 2.2, 2.3. Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty: a. oryginalnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu podawaną przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu, b. pisemnej gwarancji, 8

9 c. oświadczenia producenta o zapewnieniu gwarancji, e. deklarację producenta regałów o wykonaniu regałów zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami lub przedstawi zaświadczenie zawierające co najmniej: nazwę i znak wytwórcy, nazwę i oznaczenie regału, numer fabryczny i rok produkcji, zakres i wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający jak i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem nr (32) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nie spełnienie powyższego żądania stworzy domniemanie prawne, że wskazane wiadomości doszły do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy o ile składający oświadczenie woli za pomocą faksu dysponować będzie wydrukiem potwierdzającym odebranie przez aparat odbiorcy. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, oznaczając je numerem sprawy: ZP/PN/04/11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców. VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się następujące osoby: - w zakresie merytorycznym: Konrad Kwiecień tel. (32) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Joanna Golińska tel. (32) IX.Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, 9

10 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.. 275) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: r., godz. 9: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto nr: Uwaga. Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy składać do kasy Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, II piętro - w siedzibie Zamawiającego W przypadku, gdy oferta będzie zabezpieczona wadium w postaci innej niż wskazana w pkt. 1.1., lub wadium zostanie wniesione niezgodnie ze sposobem wyżej podanym, Zamawiający dokona wykluczenia Wykonawcy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Pzp, któremu wadium zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Wykonawca, którego oferta została wybrana straci wadium (wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.9.Wykonawcy stracą wadium jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożą dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. X. Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia r. XI - Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę własną lub jako członek konsorcjum. 2. Ofertę mogą złożyć podmioty występujące wspólnie. 3. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w SIWZ. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. 10

11 4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez te osoby do tego upoważnione (oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega informacje w treści oferty, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać: spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. 6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą w sposób uniemożliwiający samoczynną dekompletację (np. zszyć, zbindować lub w inny sposób). 7. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi. 8. Ofertę należy włożyć do nieprzeźroczystej koperty, oznaczonej następująco: Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Sądowa 3, Wodzisław Śląski Nr sprawy: ZP/PN/04/11 Oferta na: Dostawę i montaż regałów archiwalnych jezdnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44 Nie otwierać przed: r. godz. 11:00 Nazwa i adres Wykonawcy Wewnątrz tej koperty ma znajdować się pełna oferta zawierająca wszelkie dokumenty, załączniki i propozycje przetargowe Wykonawcy złożone w następującej kolejności: spis treści oferty, formularz ofertowy wraz załącznikami, oświadczenia i dokumenty, parafowany projekt umowy (załącznik nr 4), zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (załącznik nr 3a) (jeśli dotyczy). 11

12 dowód wniesienia wadium: kopia przelewu lub kserokopia wniesionego do kasy poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej czy też poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Podawczym na parterze budynku. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w punkcie 1, zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte, po terminie na wniesienie odwołania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sądowej 3 w pokoju nr 37- II piętro. XIII. Sposób obliczania ceny ofertowej Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, montaż, podatek, itp.). Należy ją podać w następujący sposób: - cenę bez podatku VAT (netto), - należny VAT, - cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto). Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, powinna być podana cyframi w złotych polskich. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Cena ofertowa nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia. XIV. Kryteria oceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena - 80 pkt Termin udzielonej gwarancji - 20 pkt Maksymalnie można uzyskać pkt Punkty oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 80 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: cena najniższa 12

13 x 80 pkt = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty Za wydłużenie okresu gwarancji na dostawę i montaż regałów archiwalnych jezdnych, Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty - 10 za każdy dodatkowy rok. Maksymalnie Wykonawca w tym kryterium może otrzymać 20 punktów. 10 pkt - 4 lata 20 pkt - 5 lat Postępowanie wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów. XV. Warunki umowy. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony wzór umowy (załącznik nr 4). Na podstawie oferty Wykonawcy Zamawiający przygotuje umowę. 2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy, Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, pisemnie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. XVI. Pouczenia o środkach ochrony prawnej. 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą. 2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI (art. 179 do art. 198g) Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wodzisław Śląski, dnia r. Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Sląskim Joanna Marcjan 13

14 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIE NA: Nr sprawy ZP/PN/04/11 Dostawa i montaż regałów archiwalnych jezdnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44 Wykonawca: 1. Zarejestrowana nazwa firmy: Zarejestrowany adres firmy: miejscowość, ulica województwo 3. Numer telefonu: Numer Fax: Numer konta bankowego: Numer NIP Oświadczam, że...* płatnikiem VAT *) wpisać jestem lub nie jestem 9. REGON Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... 14

15 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona ZAŁĄCZNIK Nr 1 Oferta Nr sprawy ZP/PN/04/11 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena ofertowa: L. p. Nazwa towaru / usługi ilość 1 Dostawa regałów przesuwnych, podwójnych X 4000x750x3000 mm 16 szt. 2 Dostawa regałów stacjonarnych, podwójnych Y 4000x750x3000 mm 2 szt. 3 Dostawa kompletnych torów jezdnych o długości przesuwu około 13 mb 2 kpl 4 Montaż szyn jezdnych i regałów usługa 5 Konserwacja systemu archiwalnego przez okres gwarancji (...lat) usługa Suma: cena jedn. wartość 2. Oświadczamy, że: - oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. - udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie zgodnym z SIWZ, - zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania i parametry zgodnie z załącznikami do SIWZ, - zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, - akceptujemy czas związania ofertą wskazany w SIWZ. 3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Upełnomocniony przedstawiciel... ( podpis i pieczęć ) Data :... 15

16 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona Nr sprawy ZP/PN/04/11 ZAŁĄCZNIK Nr 2: "Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... 16

17 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona Nr sprawy ZP/PN/04/11 ZAŁĄCZNIK Nr 2a: "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... 17

18 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 3 - Informacje na temat doświadczenia Strona Nr sprawy: ZP/PN/04/11 Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz miejsca wykonywania Lp Nazwa zamówienia Całkowita wartość zamówienia brutto Termin rozpoczęcia i ukończenia Odbiorca Upełnomocniony przedstawiciel... ( podpis i pieczęć ) 18

19 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 4 wzór umowy Strona Nr sprawy: ZP/PN/04/11 UMOWA nr. zawarta dnia r., w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy: Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski ul. Sądowa 3, reprezentowanym przez: Joanna Marcjan - Kierownik Finansowy Sądu zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: Przedmiot umowy 1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż regałów archiwalnych jezdnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 44. Przedmiot umowy określony został szczegółowo w SIWZ i polega na: 1. Dostawie i montażu metalowych przesuwnych regałów archiwalnych, tworzących system archiwalny w pomieszczeniu archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Pomieszczenie archiwum ma powierzchnię użytkową 146,03 m2 (9,90 m x 14,75 m) i wysokość 3,86 m (w najniższym punkcie). 2. Przedmiotowe zamówienie dotyczy zakupu montażu i konserwacji systemu archiwalnego będącego I etapem zagospodarowania powierzchni magazynowej regałami archiwalnymi. Dostawa i montaż szyn (torów) jezdnych dotyczy docelowego zagospodarowania pomieszczenia archiwum (wg załącznika do SIWZ rzut parteru z projektu aranżacji wnętrz). 3. Sumaryczna długość półek użytkowych nie może być mniejsza niż 1290 m b. Wg wyliczeń Zamawiającego powinna wynosić (16 reg. ruchomych+2 reg. stałe)*[(9 półek użytkowych w pionie *2 półki w poziomie)*1,0 m szerokość półki*4 zespolone moduły] = 1296 m b. 4. Przedmiot umowy obejmuje: 19

20 4.1 dostawę kompletnego systemu metalowych przesuwnych regałów archiwalnych składających się z: regałów przesuwnych podwójnych (dwie półki w poziomie z dostępem do półek z dwóch stron) łączonych w moduły w łącznej ilości 16 szt., oznaczone na rzucie projektu aranżacji jako X, 4.2 regałów stacjonarnych podwójnych (stanowiących uzupełnienie regałów przesuwnych) łączonych w moduły w łącznej ilości 2 szt., oznaczone na rzucie projektu aranżacji jako Y (rysunek - rzut parteru stanowi załącznik do SIWZ), 4.3 dostawę szyn jezdnych dla regałów przesuwnych oraz innych akcesoriów wchodzących w skład systemów przesuwnych regałów archiwalnych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania zgodnego z przeznaczeniem. Długości szyn, ich ilość i rozmieszczenie wg systemu danego producenta i odpowiednio do gabarytów, ciężaru regałów oraz obciążenia użytkowego regałów (7200 kg na jeden zestaw przesuwny 9x2x4x100 kg) Długość torów jezdnych wg docelowego zagospodarowania archiwum (na całej długości pomieszczenia w pomniejszeniu o odstępy od ścian t.j. o długości toru około 13 m b ), 4.4 montaż szyn jezdnych i regałów w pomieszczeniu archiwum, 4.5 konserwacja kompletnego systemu archiwalnego w okresie udzielonej gwarancji liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 5 Zestawienie ilościowe i wymiary regałów sztuk regałów przesuwnych ( X na rzucie pomieszczenia), podwójnych o długości 4,00 m, wysokości około 3,00 m i szerokości około 75 cm sztuki regałów stacjonarnych ( Y na rzucie pomieszczenia), podwójnych o długości 4,00 m, wysokości około 3,00 m i szerokości około 75 cm. 6. Parametry techniczne, wymogi materiałowe i technologiczne dla regałów. 6.1 Wysokość całkowita regałów przesuwnych i stacjonarnych około 3,00 m od podłoża, 6.2 Głębokość półek regałów 350 mm, 6.3 Odpowiednio skonstruowane półki stalowe, bez ostrych krawędzi z systemem beznarzędziowego ich mocowania do boków regałów (ręcznie mocowane zaczepy ułatwiające przekładanie półek), półki na dłuższych krawędziach trzykrotnie gięte aby zapobiec skaleczeniom, odpowiednie przetłoczenia i wzmocnienia dla zapewnienia wymaganej nośności półki, 6.4 Grubość półek około 30 mm, 6.5 Rozstaw (w pionie) półek regałów 300 mm między powierzchnią użytkowa półek z zachowaniem prześwitu między półkami około 270 mm (300 mm 30 mm grubości półki), 6.6 Ilość półek w regałach w jednym pionie 9 szt. półek użytkowych + 1 półka zakrywająca od góry, 6.7 Dopuszczalna nośność półki - nie mniej niż 100 kg obciążenia równomiernego na 1 m b, 6.8 Regały wyposażone muszą być w czytelną informację o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów, 6.9 Regulacja rozstawu (prześwitu w pionie) półek co około 20 mm (dopuszczalny zakres ± 5 mm) na całej wysokości regałów, 20

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo