S P R A W O Z D A N I E Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2014 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2014 rok"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2014 rok I. INFORMACJE PODSTAWOWE Bank Spółdzielczy w Zwoleniu w roku ubiegłym realizował zadania określone na ostatni rok w planie strategicznym na lata , oraz w planie ekonomiczno finansowym na rok Analiza realizacji planu rocznego przedstawia się następująco: Suma bilansowa Banku zamknęła się kwotą tys. zł dynamika wzrostu wynosi 106,85%. Należności od sektora niefinansowego i samorządowego wzrosły do kwoty tys. zł, dynamika wzrostu wynosi 106,82%, przy założeniu wzrostu średniorocznego około 106%. Depozyty sektora niefinansowego i budżetowego wzrosły do tys. zł dynamika wzrostu wynosi 107,57 % przy założeniu wzrostu średniorocznego 108%. Bank osiągał współczynnik wypłacalności powyżej zakładanego minimum tj. 11%, w pierwszym roku realizacji strategii tj. na dzień r. wynosił on 12,64%, na dzień r. wynosił 12,70%, na dzień r. wynosi 13,60%, natomiast na wynosi 14,24%. Efektywnie zaspokajaliśmy potrzeby członków i innych klientów detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego a także wspieraliśmy inicjatywy społeczne, mające na celu rozwój środowisk lokalnych. Bank specjalizował się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz świadczeniu usług i wspieraniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw jak również kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie działania naszego Banku. Przedstawiając wykonanie zadań roku 2014 należy stwierdzić, że był to trudny rok w naszej działalności bankowej. Osiągnięty zysk brutto w wysokości tys. zł jest większy od planowanego o13 tys. zł tj.101,08%. Bank już na etapie planowania zadań na 2014 rok przyjął że wynik będzie mniejszy niż w roku 2013 gdyż zaplanowaliśmy utworzenie rezerw celowych około 1 mln, zł. Czynnikiem mającym wpływ na brak osiągnięcia większego zysku w stosunku do planu jest obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 4 października, stopa redyskonta weksli oraz stopa referencyjna NBP obniżyły się o 0,5 % natomiast stopa lombardowa została obniżona o 1% co przełożyło się na obniżenie dochodów odsetkowych w IV kw.2014 r. Miniony rok to czas rozruchów na Ukrainie a w drugiej połowie roku wojna domowa. Sankcje nałożone przez Rosję na dostawy produktów spożywczych z Polski dotknęły wielu polskich producentów. Wielu z nich ma

2 problemy finansowe i płynnościowe dlatego zarówno Państwo jak i Banki przedłużają terminy płatności bieżących rat lub dokonują restrukturyzacji zadłużeń aby w czasie obowiązywania embarga rolnicy, producenci i przedsiębiorstwa rolno spożywcze miały możliwość przetrwania. Na pomoc w latach przeznaczono 500 milionów złotych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc ta ma za zadanie ochronę miejsc pracy i jest skierowana do firm związanych z handlem, przetwórstwem, transportem, uprawami rolnymi lub chowem i hodowlą zwierząt w których obroty gospodarcze spadną o co najmniej 15 %. Pomimo dużych trudności klienci Banku w roku 2014 swoje zobowiązania wobec banku obsługiwali dość regularnie a poziom kredytów nieprawidłowych obniżył się z 4,59% do 3,34 % i jest niższy o 1,25 % w stosunku do roku poprzedniego. Zapewniamy konkurencyjne stopy oprocentowania depozytów i kredytów oraz kompetentną i szybką obsługę klientów. Bank w roku 2014 wprowadził do swojej oferty wiele promocji i nowych produktów zarówno kredytowych jak i depozytowych. Oferujemy karty płatnicze, dostęp do rachunków przez Internet, Homebanking, telefony komórkowe (sms), 6 bankomatów, szybkie przesyłanie pieniędzy Western Union, prowadziliśmy też pełną obsługę dewizową w EUR i USD. II. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO SAMORZĄDOWA Bank Spółdzielczy w Zwoleniu na dzień r. zrzeszał członków, wszyscy posiadają pełny udział. Nastąpił spadek o 26 członków w stosunku do roku poprzedniego. Fundusz udziałowy wynosi: ,00 zł W rozbiciu na poszczególne gminy stan ten przedstawia się następująco: Oddział Liczba członków Kwota funduszu udziałowego Zwoleń ,00 Ciepielów ,00 Chotcza ,00 Garbatka - Letnisko ,00 Kazanów ,00 Policzna ,00 Przyłęk ,00 Radom ,00 Sienno ,00 Tczów ,00

3 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu swoje zadania statutowe realizuje poprzez Centralę w Zwoleniu i dziesięć Oddziałów. Placówki Banku zlokalizowane są na terenie czterech powiatów: kozienickim, lipskim, radomskim i zwoleńskim. Bank został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 21 listopada 2001 roku pod nr Jesteśmy spółdzielnią i posiadamy osobowość prawną. Działalnością Banku kieruje 3 - osobowy Zarząd i reprezentuje go na zewnątrz. Kontrolę i nadzór nad działalnością Banku sprawuje w chwili obecnej 12 - osobowa Rada Nadzorcza i 4 - osobowa Komisja Rewizyjna. Czynności wykonywane przez Bank zostały określone w Statucie, uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli, które jest najwyższym organem decyzyjnym w naszym Banku. Bank Spółdzielczy w Zwoleniu jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu. Zrzeszenie jest silną grupą finansową, zrzeszającą w sumie ponad 200 banków spółdzielczych, dysponująca siecią ponad placówek w Polsce. Łącznie w ubiegłym roku Zarząd odbył 31 posiedzeń, na których omawiał całokształt działalności bankowej, podejmując 167 uchwał. III. ROZMIARY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI SUMA BILANSOWA Rozmiary prowadzonej działalności Banku na koniec 2014 r. zamknęły się sumą bilansową w wysokości tys. zł. która wzrosła o tys. zł tj. o 6,85 % w stosunku do stanu na koniec 2013 r. Gromadzone przez klientów w Banku środki pieniężne są gwarantowane przez Bakowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tys. EUR oraz stanowią podstawowe źródło finansowania kredytów. IV. DZIAŁALNOŚĆ DEPOZYTOWA Stan depozytów na r. zamknął się kwotą tys. zł, z tego osoby prywatne tys. zł, podmioty gospodarcze tys. zł, samorządy tys. zł. Stan oszczędności ludności na r. wynosił kwotę tys. zł. łącznie z rezerwą odsetkową od lokat terminowych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych. W rozbiciu na poszczególne rachunki i lokaty przedstawia się następująco: - rachunki oszczędnościowe /ror/ tys. zł na rachunkach - rachunki bieżące walutowe EUR i USD 510 tys. zł na 132 rachunkach - książeczki oszczędnościowe a vista tys. zł na rachunkach

4 - oszczędności terminowe tys. zł na rachunkach w tym: terminowe walutowe EUR i USD 895 tys. zł na 18 rachunkach książeczki mieszkaniowe 19 tys. zł na 9 rachunkach - rezerwa na odsetki 632 tys. zł V. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA Stan obliga kredytowego na r. zamknął się kwotą tys. zł i jest ono większe w stosunku do roku ubiegłego o tys. zł Stan obliga kredytowego w poszczególnych placówkach kształtował się następująco: - Zwoleń tys. zł - Ciepielów tys. zł - Chotcza tys. zł - Garbatka-Letnisko tys. zł - Kazanów tys. zł - Policzna tys. zł - Przyłęk tys. zł - Radom tys. zł - Tczów tys. zł - O/Zwoleń tys. zł - Sienno tys. zł Spłaty kredytów w tym okresie wyniosły ,37 tys. zł. Łącznie w 2014 roku Bank udzielił szt. kredytów na kwotę tys. zł. z tego: - komercyjnych szt. na kwotę tys. zł. - preferencyjnych 16 szt. na kwotę tys. zł. W rozbiciu na poszczególne rodzaje kredytów wypłaty wyniosły: 1. Kredyty komercyjne - detaliczne dla osób prywatnych 786 szt. na kwotę tys. zł - kredyty dla rolnictwa 456 szt. na kwotę tys. zł - kredyty dla pod. gospodarczych 18 szt. na kwotę tys. zł - kredyty w rach. bieżących 153 szt. na kwotę tys. zł - kredyty w ROR 281 szt. na kwotę tys. zł - kredyty dla budżetów 3 szt. na kwotę tys. zł 2. Kredyty preferencyjne - kredyty na zakup ziemi 3 szt. na kwotę 323 tys. zł

5 - kredyty klęskowe 12 szt. na kwotę 305 tys. zł - inwestycyjne podstawowe 1 szt. na kwotę 490 tys. zł Stosunek kredytów preferencyjnych do obliga kredytowego wynosił 8,25% i zmalał w stosunku do 2013 r. o 1,06 %. Kredyty pod obserwacją wynoszą tys. zł Kredyty zagrożone wynoszą tys. zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 833 tys. zł. Rezerwy celowe wynoszą tys. zł. Łączne obroty (narastająco) wynoszą ,67 mld. zł VI. DZIAŁALNOŚĆ ROZLICZENIOWA Według stanu na r. Bank prowadził ogółem rachunków w tym dla: - przedsiębiorców indywidualnych 322 w tym: rachunki walutowe 20 - rolników indywidualnych pozostałych podmiotów niefinansowych 158 budżetu 212 spółdzielnie i spółki 47 Stan środków na rachunkach na dzień r. wraz z rezerwą na odsetki wynosił tys. zł z tego: - środki na rachunkach bieżących tys. zł szt. w tym środki na rachunkach walutowych 168 tys. zł 20 szt. - lokaty terminowe 522 tys. zł 8 szt. - rezerwa na odsetki od środków 2 tys. zł Stan środków na rachunkach budżetowych na dzień r. wraz z rezerwą na odsetki wynosił tys. zł, z tego : - środki na rachunkach bieżących tys. zł 193 szt. - lokaty na rachunkach terminowych 527 tys. zł 19 szt. - rezerwy na odsetki od środków 1 tys. zł. Na koniec 2014 bank wydał 1682 karty bankomatowe Visa Elektron, Visa Elektron dla Młodzieży i Visa Elektron Bussines, podpisano 1051 umów rachunków internetowych oraz 33 instalacji Home-Banking i klientów korzysta z usługi sms.

6 VII. ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Przychody i koszty realizowane były zgodnie z planem finansowym Banku. Ogółem przychody zamknęły się kwotą tys. zł, na które złożyły się: - odsetki od sektora finansowego tys. zł - odsetki od sektora niefinansowego tys. zł - odsetki od sektora budżetowego 109 tys. zł - odsetki od papierów wartościowych o stałej stopie procentowej 33 tys. zł - dywidendy od udziałów 4 tys. zł - przychody z tytułu prowizji tys. zł - rezerwy rozwiązane 128 tys. zł - pozostałe przychody operacyjne 209 tys. zł - wynik z pozycji wymiany 11 tys. zł Ogółem koszty wyniosły tys. zł, na które złożyły się: - odsetki dla sektora finansowego 2 tys. zł - odsetki dla sektora niefinansowego tys. zł - odsetki dla sektora budżetowego 235 tys. zł - pozostałe koszty operacyjne 122 tys. zł - koszty z tytułu prowizji 253 tys. zł - koszty działania Banku tys. zł w tym: 1/ wynagrodzenia tys. zł 2/ narzuty na wynagrodzenia 676 tys. zł 3/ pozostałe tys. zł - odpisy na amortyzację 374 tys. zł - odpisy na rezerwy celowe 926 tys. zł VIII. FUNDUSZE WŁASNE Suma funduszy własnych zamknęła się kwotą ,64 zł z tego: - fundusze własne podstawowe ,23 zł w tym: - fundusz zasobowy ,23 zł - fundusz udziałowy 852,390,00 zł - fundusz rezerwowy ,00 zł - fundusze własne uzupełniające ,41 zł Kwoty zmniejszające fundusze własne to: 100% nie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych ,27zł

7 Razem fundusze własne netto ,37 zł to jest ,42 EURO przeliczenie po kursie NBP z dnia r. tj. 4,2623 Posiadamy akcje: - w SGB -Bank S.A ,98 tys. zł i udziały w PartNet Sp. z o.o. w Krakowie 68,20 tys. zł Bank w swoim portfelu posiada dłużne papiery wartościowe i bony NBP na kwotę 2.634,26 tys. zł w tym: - SGB Bank S.A - 301,36 tys. zł. - BPS S.A - 832,90 tys. zł. - Bony NBP ,00 tys. zł IX. WYNIK FINANSOWY Wynik finansowy brutto wyniósł na dzień roku Podatek dochodowy wyniósł Wynik finansowy netto wyniósł ,73 zł ,00 zł ,73 zł 8,51%. Wskaźniki ryzyka związane z rentownością wyniosły ROA brutto 0,77% i ROE brutto X. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych w Banku. Ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz rentowności działalności w zmieniającym się otoczeniu prawnym i ekonomicznym. W ramach oceny procesu szacowania adekwatności kapitałowej zostały określone ryzyka występujące w Banku, w oparciu o analizę jakościowych i ilościowych kryteriów istotności ryzyk. Bank za istotne uznaje ryzyka: kredytowe, operacyjne, walutowe, koncentracji, płynności, stopy procentowej i kapitałowe. Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem ryzyka jest ryzyko kredytowe. Proces zarządzania ryzykiem jest odpowiedni do skali działalności oraz istotności i złożoności danego ryzyka. Metody zarządzania ryzykiem oraz systemy pomiaru ryzyka są dostosowane do skali i złożoności ryzyka, a poziom ryzyka jest na bieżąco kontrolowany. Zarządzanie ryzykiem odbywa się zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strategią oraz z zasadami dotyczącymi ryzyka uznanego za istotne, w szczególności w zakresie poziomu tolerancji na ryzyko. W roku 2014 Bank podjął działania zmierzające do wdrożenia Dyrektywy CRD IV

8 i Rozporządzenia CRR Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz Rekomendacji D wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. XI. ZARZĄDZANIE KADRAMI I SZKOLENIA Polityka kadrowa Banku ukierunkowana jest na zapewnienie właściwego poziomu usług bankowych odpowiadającego standardom nowoczesnej bankowości oraz efektywności zatrudnienia. Według danych na roku Bank zatrudniał 66 pracowników. Suma bilansowa na jednego zatrudnionego wynosi tys. zł, obligo kredytowe tys. zł, a depozyty tys. zł. we wszystkich pozycjach nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2014 pracownicy Banku wzięli udział w 40 szkoleniach zewnętrznych w których uczestniczyło łącznie 60 osób, 19 kadry kierowniczej i 41 pozostałych pracowników. Szkolenia organizowane były głównie przez Bank Zrzeszający, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, firmę informatyczną SoftNet, Szkołę Bankową z Sandomierza oraz Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych. Tematyka szkoleń dostosowana była do bieżących potrzeb Banku i dotyczyła m.in. Rekomendacja D, wdrożenia Dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia CRR, zmian w EuroBankNet C w związku z wejściem w życie Dyrektywy CRD 4 oraz Rozporządzenia CRR w zakresie zmian w płynności i wymogach kapitałach banków. Zorganizowano również szkolenia wewnętrzne: - rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych z uwzględnieniem zmodernizowanych wchodzących do obiegu z dniem r. oraz zagranicznych znaków pieniężnych 8 lutego 2014 r. udział wzięło 23 kasjerów i osób ich zastępujących, - szkolenie do tyczące produktów bankowych z ubezpieczeniem prowadzący Concordia Capital termin szkolenia 25 luty 2014 r. udział 26 osób, - przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem uwag pokontrolnych KNF oraz GIIF data r. udział 44 osoby, - napad rabunkowy, podłożenie ładunku wybuchowego, porwanie dla okupu i atak terrorystyczny w dniu r. udział 59 osób. - pierwsza pomoc przedmedyczna r. udział 12 pracowników Zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia. Tematyka i realizacja szkoleń została oceniona pozytywnie. XII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI WŁASNEJ

9 Zadania w zakresie gospodarki własnej Banku realizowane były w 2014 roku na podstawie przyjętego uchwałą Zarządu Nr 7/2014 z dnia roku planu zadań gospodarki własnej. Realizacja planu przebiegła następująco: W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU: - w Centrali - zakupiono regały metalowe za 1.48 tys. zł. - w Garbatce Letnisko-- wykonano wymianę okien na I piętrze, remont pokrycia dachowego oraz zakupiono regały do archiwum za kwotę tys. zł, - w Oddziale Policzna przebudowano sygnalizację alarmową oraz wymieniono piec gazowego ogrzewania za kwotę tys. zł, - w Oddziale Tczów -dokończono remont budynku banku wraz z wymianą dachu i termomodernizacją ścian, wymieniono meble, oświetlenie oraz położono nową sieć monitoringu i telewizji przemysłowej, zainstalowano nowy baner świetlny koszt inwestycji na dzień r. zamknął się kwotą 222,08 tys. zł, w 2013 r. koszt wyniósł 320,89 tys. zł, oraz wykonano dodatkowe roboty remontowe i zakupiono regały do archiwum za 18,79 tys. zł, - w Oddziale Ciepielów wykonano termomodernizację budynku wraz z niezbędnymi remontami wewnątrz budynku oraz wymieniono bramę wjazdową wraz z furtką i jedno przęsło za kwotę 261,45 tys. zł oraz wykonano nową sygnalizację alarmową za 41,98 tys. zł i nową instalację telewizji przemysłowej za 39,90 tys. zł. - w Oddziale Kazanów wykonano remont schodów zewnętrznych za kwotę 22,14 tys. zł. W ramach realizacji zadań gospodarczych Bank dokonał zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego realizacja tych zadań wyniosła na dzień roku 94,43 tys. zł. Plan zadań gospodarczych wykonano w całości. XIII. REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMU DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO KULTURALNEJ Bank Spółdzielczy w Zwoleniu zrealizował plan działalności społeczno kulturalnej w całości. Bank zorganizował konkurs dla dzieci oszczędzających w SKO fundując im nagrody, w m-cu październiku wszystkim pierwszakom przystępującym do SKO wręczono książeczki i drobne upominki a dla opiekunów zorganizowano uroczyste spotkanie, na którym podsumowano całoroczne osiągnięcia uczniów i podziękowano opiekunom za ich pracę. Bank był fundatorem nagród podczas obchodów Imienin Pana Jana, Dożynek Powiatowych, dla laureata konkursu Pieśni Pielgrzymkowych, Słodkich Mikołajek, wspomagał różne organizacje i osoby prywatne, jest wydawcą kwartalnika Głos Ziemi Zwoleńskiej.

10 XIV. KIERUNKI DZIAŁANIA BANKU W LATACH NASTĘPNYCH Bank Spółdzielczy w Zwoleniu w roku 2015 będzie realizował zadania określone w planie ekonomiczno - finansowym na rok 2015 oraz zadania określone w planie strategicznym na lata z uwzględnieniem misji, którą jest świadczenie korzystnych i bezpiecznych kompleksowych usług finansowych kierując się potrzebami naszych klientów. Cele określone w strategii zamierzamy osiągnąć poprzez: - zaspokojenie potrzeb klientów - relacje klient pracownik opartą na rzetelności, wiarygodności, profesjonalizmie, - budowanie zaufania do Banku, w tym zwłaszcza wspieranie klientów w sytuacji kryzysowej /Bank lojalny w stosunku do swoich klientów / - dbałość o bezpieczeństwo powierzonych środków, poprzez wdrożenie zasady stabilnego i ostrożnego zarządzania, w celu optymalizacji ryzyka - dbałość o poziom kapitałów, - rozpoznawalność i konkurencyjność na rynku działania, - zapewnienie nowoczesności i innowacyjności usług finansowych, - integrowanie i wzbogacanie katalogu produktów w celu zaspokojenia potrzeb klientów - współpracę z lokalnymi samorządami Pełne zaspokojenie potrzeb naszych klientów zapewnimy przy aktywnej współpracy z Bankiem Zrzeszającym. Nasze zadania obsługi bankowej finansowej, gospodarki własnej i działalności kulturalno oświatowej realizować będziemy w miarę naszych możliwości finansowych. Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu: /-/ Irena Zawadzka Prezes Zarządu, /-/ Wojciech Machnik Zastępca Prezesa, /-/ Józef Nędzi Członek Zarządu Główny Księgowy

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W K O S T R Z Y N I E Kostrzyn, 12 stycznia 2015 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach. Sprawozdanie Zarządu. z działalności za 2007 rok

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach. Sprawozdanie Zarządu. z działalności za 2007 rok BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 rok ŁOSICE, luty 2008 Bank Spółdzielczy w Łosicach zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E

Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O K O S T R Z Y N I E S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W K O S T R Z Y N I E Kostrzyn, 16 stycznia 2014 r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie realizując

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego na dzień r.

Sprawozdanie z działalności Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego na dzień r. Sprawozdanie z działalności Orzesko - Knurowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 30.06.2014 r. Bilans Pierwsze półrocze 2014 roku zamknęło się sumą bilansową w wysokości 581 618 tys. zł. Suma bilansowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013. Łączy nas Region. Rok założenia 1902

RAPORT ROCZNY 2013. Łączy nas Region. Rok założenia 1902 RAPORT ROCZNY 2013 2014 Łączy nas Region Rok założenia 1902 ÓŁDZIELCZY w KIELCACH BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH BANK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Skaryszewie według stanu na dzień 31.12.2012 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Skaryszewie, zwany dalej Bankiem,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo