S P R A W O Z D A N I E Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2014 rok"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2014 rok I. INFORMACJE PODSTAWOWE Bank Spółdzielczy w Zwoleniu w roku ubiegłym realizował zadania określone na ostatni rok w planie strategicznym na lata , oraz w planie ekonomiczno finansowym na rok Analiza realizacji planu rocznego przedstawia się następująco: Suma bilansowa Banku zamknęła się kwotą tys. zł dynamika wzrostu wynosi 106,85%. Należności od sektora niefinansowego i samorządowego wzrosły do kwoty tys. zł, dynamika wzrostu wynosi 106,82%, przy założeniu wzrostu średniorocznego około 106%. Depozyty sektora niefinansowego i budżetowego wzrosły do tys. zł dynamika wzrostu wynosi 107,57 % przy założeniu wzrostu średniorocznego 108%. Bank osiągał współczynnik wypłacalności powyżej zakładanego minimum tj. 11%, w pierwszym roku realizacji strategii tj. na dzień r. wynosił on 12,64%, na dzień r. wynosił 12,70%, na dzień r. wynosi 13,60%, natomiast na wynosi 14,24%. Efektywnie zaspokajaliśmy potrzeby członków i innych klientów detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego a także wspieraliśmy inicjatywy społeczne, mające na celu rozwój środowisk lokalnych. Bank specjalizował się w finansowaniu rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz świadczeniu usług i wspieraniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw jak również kompleksowej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie działania naszego Banku. Przedstawiając wykonanie zadań roku 2014 należy stwierdzić, że był to trudny rok w naszej działalności bankowej. Osiągnięty zysk brutto w wysokości tys. zł jest większy od planowanego o13 tys. zł tj.101,08%. Bank już na etapie planowania zadań na 2014 rok przyjął że wynik będzie mniejszy niż w roku 2013 gdyż zaplanowaliśmy utworzenie rezerw celowych około 1 mln, zł. Czynnikiem mającym wpływ na brak osiągnięcia większego zysku w stosunku do planu jest obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 4 października, stopa redyskonta weksli oraz stopa referencyjna NBP obniżyły się o 0,5 % natomiast stopa lombardowa została obniżona o 1% co przełożyło się na obniżenie dochodów odsetkowych w IV kw.2014 r. Miniony rok to czas rozruchów na Ukrainie a w drugiej połowie roku wojna domowa. Sankcje nałożone przez Rosję na dostawy produktów spożywczych z Polski dotknęły wielu polskich producentów. Wielu z nich ma

2 problemy finansowe i płynnościowe dlatego zarówno Państwo jak i Banki przedłużają terminy płatności bieżących rat lub dokonują restrukturyzacji zadłużeń aby w czasie obowiązywania embarga rolnicy, producenci i przedsiębiorstwa rolno spożywcze miały możliwość przetrwania. Na pomoc w latach przeznaczono 500 milionów złotych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc ta ma za zadanie ochronę miejsc pracy i jest skierowana do firm związanych z handlem, przetwórstwem, transportem, uprawami rolnymi lub chowem i hodowlą zwierząt w których obroty gospodarcze spadną o co najmniej 15 %. Pomimo dużych trudności klienci Banku w roku 2014 swoje zobowiązania wobec banku obsługiwali dość regularnie a poziom kredytów nieprawidłowych obniżył się z 4,59% do 3,34 % i jest niższy o 1,25 % w stosunku do roku poprzedniego. Zapewniamy konkurencyjne stopy oprocentowania depozytów i kredytów oraz kompetentną i szybką obsługę klientów. Bank w roku 2014 wprowadził do swojej oferty wiele promocji i nowych produktów zarówno kredytowych jak i depozytowych. Oferujemy karty płatnicze, dostęp do rachunków przez Internet, Homebanking, telefony komórkowe (sms), 6 bankomatów, szybkie przesyłanie pieniędzy Western Union, prowadziliśmy też pełną obsługę dewizową w EUR i USD. II. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO SAMORZĄDOWA Bank Spółdzielczy w Zwoleniu na dzień r. zrzeszał członków, wszyscy posiadają pełny udział. Nastąpił spadek o 26 członków w stosunku do roku poprzedniego. Fundusz udziałowy wynosi: ,00 zł W rozbiciu na poszczególne gminy stan ten przedstawia się następująco: Oddział Liczba członków Kwota funduszu udziałowego Zwoleń ,00 Ciepielów ,00 Chotcza ,00 Garbatka - Letnisko ,00 Kazanów ,00 Policzna ,00 Przyłęk ,00 Radom ,00 Sienno ,00 Tczów ,00

3 Bank Spółdzielczy w Zwoleniu swoje zadania statutowe realizuje poprzez Centralę w Zwoleniu i dziesięć Oddziałów. Placówki Banku zlokalizowane są na terenie czterech powiatów: kozienickim, lipskim, radomskim i zwoleńskim. Bank został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 21 listopada 2001 roku pod nr Jesteśmy spółdzielnią i posiadamy osobowość prawną. Działalnością Banku kieruje 3 - osobowy Zarząd i reprezentuje go na zewnątrz. Kontrolę i nadzór nad działalnością Banku sprawuje w chwili obecnej 12 - osobowa Rada Nadzorcza i 4 - osobowa Komisja Rewizyjna. Czynności wykonywane przez Bank zostały określone w Statucie, uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli, które jest najwyższym organem decyzyjnym w naszym Banku. Bank Spółdzielczy w Zwoleniu jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu. Zrzeszenie jest silną grupą finansową, zrzeszającą w sumie ponad 200 banków spółdzielczych, dysponująca siecią ponad placówek w Polsce. Łącznie w ubiegłym roku Zarząd odbył 31 posiedzeń, na których omawiał całokształt działalności bankowej, podejmując 167 uchwał. III. ROZMIARY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI SUMA BILANSOWA Rozmiary prowadzonej działalności Banku na koniec 2014 r. zamknęły się sumą bilansową w wysokości tys. zł. która wzrosła o tys. zł tj. o 6,85 % w stosunku do stanu na koniec 2013 r. Gromadzone przez klientów w Banku środki pieniężne są gwarantowane przez Bakowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tys. EUR oraz stanowią podstawowe źródło finansowania kredytów. IV. DZIAŁALNOŚĆ DEPOZYTOWA Stan depozytów na r. zamknął się kwotą tys. zł, z tego osoby prywatne tys. zł, podmioty gospodarcze tys. zł, samorządy tys. zł. Stan oszczędności ludności na r. wynosił kwotę tys. zł. łącznie z rezerwą odsetkową od lokat terminowych zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych. W rozbiciu na poszczególne rachunki i lokaty przedstawia się następująco: - rachunki oszczędnościowe /ror/ tys. zł na rachunkach - rachunki bieżące walutowe EUR i USD 510 tys. zł na 132 rachunkach - książeczki oszczędnościowe a vista tys. zł na rachunkach

4 - oszczędności terminowe tys. zł na rachunkach w tym: terminowe walutowe EUR i USD 895 tys. zł na 18 rachunkach książeczki mieszkaniowe 19 tys. zł na 9 rachunkach - rezerwa na odsetki 632 tys. zł V. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA Stan obliga kredytowego na r. zamknął się kwotą tys. zł i jest ono większe w stosunku do roku ubiegłego o tys. zł Stan obliga kredytowego w poszczególnych placówkach kształtował się następująco: - Zwoleń tys. zł - Ciepielów tys. zł - Chotcza tys. zł - Garbatka-Letnisko tys. zł - Kazanów tys. zł - Policzna tys. zł - Przyłęk tys. zł - Radom tys. zł - Tczów tys. zł - O/Zwoleń tys. zł - Sienno tys. zł Spłaty kredytów w tym okresie wyniosły ,37 tys. zł. Łącznie w 2014 roku Bank udzielił szt. kredytów na kwotę tys. zł. z tego: - komercyjnych szt. na kwotę tys. zł. - preferencyjnych 16 szt. na kwotę tys. zł. W rozbiciu na poszczególne rodzaje kredytów wypłaty wyniosły: 1. Kredyty komercyjne - detaliczne dla osób prywatnych 786 szt. na kwotę tys. zł - kredyty dla rolnictwa 456 szt. na kwotę tys. zł - kredyty dla pod. gospodarczych 18 szt. na kwotę tys. zł - kredyty w rach. bieżących 153 szt. na kwotę tys. zł - kredyty w ROR 281 szt. na kwotę tys. zł - kredyty dla budżetów 3 szt. na kwotę tys. zł 2. Kredyty preferencyjne - kredyty na zakup ziemi 3 szt. na kwotę 323 tys. zł

5 - kredyty klęskowe 12 szt. na kwotę 305 tys. zł - inwestycyjne podstawowe 1 szt. na kwotę 490 tys. zł Stosunek kredytów preferencyjnych do obliga kredytowego wynosił 8,25% i zmalał w stosunku do 2013 r. o 1,06 %. Kredyty pod obserwacją wynoszą tys. zł Kredyty zagrożone wynoszą tys. zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 833 tys. zł. Rezerwy celowe wynoszą tys. zł. Łączne obroty (narastająco) wynoszą ,67 mld. zł VI. DZIAŁALNOŚĆ ROZLICZENIOWA Według stanu na r. Bank prowadził ogółem rachunków w tym dla: - przedsiębiorców indywidualnych 322 w tym: rachunki walutowe 20 - rolników indywidualnych pozostałych podmiotów niefinansowych 158 budżetu 212 spółdzielnie i spółki 47 Stan środków na rachunkach na dzień r. wraz z rezerwą na odsetki wynosił tys. zł z tego: - środki na rachunkach bieżących tys. zł szt. w tym środki na rachunkach walutowych 168 tys. zł 20 szt. - lokaty terminowe 522 tys. zł 8 szt. - rezerwa na odsetki od środków 2 tys. zł Stan środków na rachunkach budżetowych na dzień r. wraz z rezerwą na odsetki wynosił tys. zł, z tego : - środki na rachunkach bieżących tys. zł 193 szt. - lokaty na rachunkach terminowych 527 tys. zł 19 szt. - rezerwy na odsetki od środków 1 tys. zł. Na koniec 2014 bank wydał 1682 karty bankomatowe Visa Elektron, Visa Elektron dla Młodzieży i Visa Elektron Bussines, podpisano 1051 umów rachunków internetowych oraz 33 instalacji Home-Banking i klientów korzysta z usługi sms.

6 VII. ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Przychody i koszty realizowane były zgodnie z planem finansowym Banku. Ogółem przychody zamknęły się kwotą tys. zł, na które złożyły się: - odsetki od sektora finansowego tys. zł - odsetki od sektora niefinansowego tys. zł - odsetki od sektora budżetowego 109 tys. zł - odsetki od papierów wartościowych o stałej stopie procentowej 33 tys. zł - dywidendy od udziałów 4 tys. zł - przychody z tytułu prowizji tys. zł - rezerwy rozwiązane 128 tys. zł - pozostałe przychody operacyjne 209 tys. zł - wynik z pozycji wymiany 11 tys. zł Ogółem koszty wyniosły tys. zł, na które złożyły się: - odsetki dla sektora finansowego 2 tys. zł - odsetki dla sektora niefinansowego tys. zł - odsetki dla sektora budżetowego 235 tys. zł - pozostałe koszty operacyjne 122 tys. zł - koszty z tytułu prowizji 253 tys. zł - koszty działania Banku tys. zł w tym: 1/ wynagrodzenia tys. zł 2/ narzuty na wynagrodzenia 676 tys. zł 3/ pozostałe tys. zł - odpisy na amortyzację 374 tys. zł - odpisy na rezerwy celowe 926 tys. zł VIII. FUNDUSZE WŁASNE Suma funduszy własnych zamknęła się kwotą ,64 zł z tego: - fundusze własne podstawowe ,23 zł w tym: - fundusz zasobowy ,23 zł - fundusz udziałowy 852,390,00 zł - fundusz rezerwowy ,00 zł - fundusze własne uzupełniające ,41 zł Kwoty zmniejszające fundusze własne to: 100% nie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych ,27zł

7 Razem fundusze własne netto ,37 zł to jest ,42 EURO przeliczenie po kursie NBP z dnia r. tj. 4,2623 Posiadamy akcje: - w SGB -Bank S.A ,98 tys. zł i udziały w PartNet Sp. z o.o. w Krakowie 68,20 tys. zł Bank w swoim portfelu posiada dłużne papiery wartościowe i bony NBP na kwotę 2.634,26 tys. zł w tym: - SGB Bank S.A - 301,36 tys. zł. - BPS S.A - 832,90 tys. zł. - Bony NBP ,00 tys. zł IX. WYNIK FINANSOWY Wynik finansowy brutto wyniósł na dzień roku Podatek dochodowy wyniósł Wynik finansowy netto wyniósł ,73 zł ,00 zł ,73 zł 8,51%. Wskaźniki ryzyka związane z rentownością wyniosły ROA brutto 0,77% i ROE brutto X. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych w Banku. Ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz rentowności działalności w zmieniającym się otoczeniu prawnym i ekonomicznym. W ramach oceny procesu szacowania adekwatności kapitałowej zostały określone ryzyka występujące w Banku, w oparciu o analizę jakościowych i ilościowych kryteriów istotności ryzyk. Bank za istotne uznaje ryzyka: kredytowe, operacyjne, walutowe, koncentracji, płynności, stopy procentowej i kapitałowe. Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem ryzyka jest ryzyko kredytowe. Proces zarządzania ryzykiem jest odpowiedni do skali działalności oraz istotności i złożoności danego ryzyka. Metody zarządzania ryzykiem oraz systemy pomiaru ryzyka są dostosowane do skali i złożoności ryzyka, a poziom ryzyka jest na bieżąco kontrolowany. Zarządzanie ryzykiem odbywa się zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strategią oraz z zasadami dotyczącymi ryzyka uznanego za istotne, w szczególności w zakresie poziomu tolerancji na ryzyko. W roku 2014 Bank podjął działania zmierzające do wdrożenia Dyrektywy CRD IV

8 i Rozporządzenia CRR Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz Rekomendacji D wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. XI. ZARZĄDZANIE KADRAMI I SZKOLENIA Polityka kadrowa Banku ukierunkowana jest na zapewnienie właściwego poziomu usług bankowych odpowiadającego standardom nowoczesnej bankowości oraz efektywności zatrudnienia. Według danych na roku Bank zatrudniał 66 pracowników. Suma bilansowa na jednego zatrudnionego wynosi tys. zł, obligo kredytowe tys. zł, a depozyty tys. zł. we wszystkich pozycjach nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2014 pracownicy Banku wzięli udział w 40 szkoleniach zewnętrznych w których uczestniczyło łącznie 60 osób, 19 kadry kierowniczej i 41 pozostałych pracowników. Szkolenia organizowane były głównie przez Bank Zrzeszający, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, firmę informatyczną SoftNet, Szkołę Bankową z Sandomierza oraz Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych. Tematyka szkoleń dostosowana była do bieżących potrzeb Banku i dotyczyła m.in. Rekomendacja D, wdrożenia Dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia CRR, zmian w EuroBankNet C w związku z wejściem w życie Dyrektywy CRD 4 oraz Rozporządzenia CRR w zakresie zmian w płynności i wymogach kapitałach banków. Zorganizowano również szkolenia wewnętrzne: - rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych z uwzględnieniem zmodernizowanych wchodzących do obiegu z dniem r. oraz zagranicznych znaków pieniężnych 8 lutego 2014 r. udział wzięło 23 kasjerów i osób ich zastępujących, - szkolenie do tyczące produktów bankowych z ubezpieczeniem prowadzący Concordia Capital termin szkolenia 25 luty 2014 r. udział 26 osób, - przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle uregulowań przepisów krajowych i unijnych z uwzględnieniem uwag pokontrolnych KNF oraz GIIF data r. udział 44 osoby, - napad rabunkowy, podłożenie ładunku wybuchowego, porwanie dla okupu i atak terrorystyczny w dniu r. udział 59 osób. - pierwsza pomoc przedmedyczna r. udział 12 pracowników Zrealizowano wszystkie zaplanowane szkolenia. Tematyka i realizacja szkoleń została oceniona pozytywnie. XII. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI WŁASNEJ

9 Zadania w zakresie gospodarki własnej Banku realizowane były w 2014 roku na podstawie przyjętego uchwałą Zarządu Nr 7/2014 z dnia roku planu zadań gospodarki własnej. Realizacja planu przebiegła następująco: W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH BANKU: - w Centrali - zakupiono regały metalowe za 1.48 tys. zł. - w Garbatce Letnisko-- wykonano wymianę okien na I piętrze, remont pokrycia dachowego oraz zakupiono regały do archiwum za kwotę tys. zł, - w Oddziale Policzna przebudowano sygnalizację alarmową oraz wymieniono piec gazowego ogrzewania za kwotę tys. zł, - w Oddziale Tczów -dokończono remont budynku banku wraz z wymianą dachu i termomodernizacją ścian, wymieniono meble, oświetlenie oraz położono nową sieć monitoringu i telewizji przemysłowej, zainstalowano nowy baner świetlny koszt inwestycji na dzień r. zamknął się kwotą 222,08 tys. zł, w 2013 r. koszt wyniósł 320,89 tys. zł, oraz wykonano dodatkowe roboty remontowe i zakupiono regały do archiwum za 18,79 tys. zł, - w Oddziale Ciepielów wykonano termomodernizację budynku wraz z niezbędnymi remontami wewnątrz budynku oraz wymieniono bramę wjazdową wraz z furtką i jedno przęsło za kwotę 261,45 tys. zł oraz wykonano nową sygnalizację alarmową za 41,98 tys. zł i nową instalację telewizji przemysłowej za 39,90 tys. zł. - w Oddziale Kazanów wykonano remont schodów zewnętrznych za kwotę 22,14 tys. zł. W ramach realizacji zadań gospodarczych Bank dokonał zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego realizacja tych zadań wyniosła na dzień roku 94,43 tys. zł. Plan zadań gospodarczych wykonano w całości. XIII. REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMU DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO KULTURALNEJ Bank Spółdzielczy w Zwoleniu zrealizował plan działalności społeczno kulturalnej w całości. Bank zorganizował konkurs dla dzieci oszczędzających w SKO fundując im nagrody, w m-cu październiku wszystkim pierwszakom przystępującym do SKO wręczono książeczki i drobne upominki a dla opiekunów zorganizowano uroczyste spotkanie, na którym podsumowano całoroczne osiągnięcia uczniów i podziękowano opiekunom za ich pracę. Bank był fundatorem nagród podczas obchodów Imienin Pana Jana, Dożynek Powiatowych, dla laureata konkursu Pieśni Pielgrzymkowych, Słodkich Mikołajek, wspomagał różne organizacje i osoby prywatne, jest wydawcą kwartalnika Głos Ziemi Zwoleńskiej.

10 XIV. KIERUNKI DZIAŁANIA BANKU W LATACH NASTĘPNYCH Bank Spółdzielczy w Zwoleniu w roku 2015 będzie realizował zadania określone w planie ekonomiczno - finansowym na rok 2015 oraz zadania określone w planie strategicznym na lata z uwzględnieniem misji, którą jest świadczenie korzystnych i bezpiecznych kompleksowych usług finansowych kierując się potrzebami naszych klientów. Cele określone w strategii zamierzamy osiągnąć poprzez: - zaspokojenie potrzeb klientów - relacje klient pracownik opartą na rzetelności, wiarygodności, profesjonalizmie, - budowanie zaufania do Banku, w tym zwłaszcza wspieranie klientów w sytuacji kryzysowej /Bank lojalny w stosunku do swoich klientów / - dbałość o bezpieczeństwo powierzonych środków, poprzez wdrożenie zasady stabilnego i ostrożnego zarządzania, w celu optymalizacji ryzyka - dbałość o poziom kapitałów, - rozpoznawalność i konkurencyjność na rynku działania, - zapewnienie nowoczesności i innowacyjności usług finansowych, - integrowanie i wzbogacanie katalogu produktów w celu zaspokojenia potrzeb klientów - współpracę z lokalnymi samorządami Pełne zaspokojenie potrzeb naszych klientów zapewnimy przy aktywnej współpracy z Bankiem Zrzeszającym. Nasze zadania obsługi bankowej finansowej, gospodarki własnej i działalności kulturalno oświatowej realizować będziemy w miarę naszych możliwości finansowych. Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu: /-/ Irena Zawadzka Prezes Zarządu, /-/ Wojciech Machnik Zastępca Prezesa, /-/ Józef Nędzi Członek Zarządu Główny Księgowy

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar)

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim podlegająca ujawnieniom (III filar) na dzień 31 grudnia 2008r. Nowy Dwór Mazowiecki, 24 kwietnia 2009r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZYNIE NA DZIEŃ 31-12-2014r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r.

Polityka kredytowa. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie. na 2015 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kredytowa (w tym polityka zarządzania ryzykiem koncentracji,

Bardziej szczegółowo