DIS 2. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09"

Transkrypt

1 DIS Instrukcja obsługi p

2 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji Informacje dodatkowe upoważnienia Data p DEKLARACJA GODNOŚCI WE Niżej podpisani potwierdzają niniejszym, że opisany tutaj napędzany wózek jezdniowy spełnia wymagania określone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE (Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami mającymi na celu przekształcenie tych dyrektyw w prawo krajów członkowskich. Każdy z sygnatariuszy jest upoważniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej PL 1

3 PL

4 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. F M t o Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

5 0108.PL

6 Spis treści A B astosowanie zgodne z przeznaczeniem Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis podzespołów i działania... B Pojazd... B 3 3 Parametry techniczne... B Parametry dla wózków standardowych (karetka wideł DIS)... B Wymiary... B Typy urządzeń / Formaty palet (głębokość sztaplowania podkreślona)... B Normy EN... B Warunki użytkowania... B 7 4 Punkty oznaczeń i tabliczki typologiczne... B Tabliczka znamionowa, pojazd... B Tabliczka udźwigu... B 9 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 aładunek przy pomocy wózka widłowego... C 1 2 Montaż modułu zaczepowego w wózku widłowym... C 1 3 Pierwsze uruchomienie... C 2 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Stan naładowania akumulatora... D 2 4 ładuj akumulator prądem zmiennym 230 V... D 3 5 Wymiana akumulatora... D 4 E Obsługa 1 asady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania podłogowego pojazdu transportowego (karetka wideł DIS)... E 1 2 Opis elementów obsługi i wskaźników... E 2 3 Uruchamianie pojazdu... E Włączanie pojazdu:... E Przygotowywanie wózka widłowego:... E Wybrać sanie ładunkowe:... E 4 I 1

7 4 Eksploatacja wózka (karetka wideł DIS)... E asady bezpieczeństwa jazdy... E Podejmowanie urządzenia... E Jazda... E Podejmowanie palety z podłoża... E Wkładanie palety... E Wprowadzanie i wyprowadzanie karetki wideł DIS w kanale paletowym (w kanale: tryb automatyczny) [nie: wkładanie ostatniej palety w kanale] E Odkładanie przedniej palety w kanale [tryb ręczny] E Wyjmowanie palety... E Wprowadzanie i wyprowadzanie karetki wideł DIS w kanale paletowym (w kanale: tryb automatyczny) [nie: do wyprowadzania przedniej palety w kanale] E Wyjmowanie przedniej palety z kanału [tryb ręczny] E Ustawianie ogranicznika palet (opcja)... E Wkładanie i wyjmowanie palet na styk... E Odłączanie sań ładunkowych DIS-2 od wózka widłowego - bezpieczne odstawianie... E Odstawianie w regale:... E Ustawianie na podłożu:... E Komunikaty stanu i żądania... E Instrukcja wideł zapasowych DIS-2 (stan montażowy: zaczep ETV)... E Krótka instrukcja obsługi... E Instrukcja obsługi regału Jungheinrich DIS... E Regał DIS firmy Jungheinrich, tryb pracy FIFO (o)... E Holowanie pojazdu DIS-2 z kanału (karetka wideł DIS)... E 22 F Utrzymanie wózka w stanie sprawności technicznej 1 Sprawność wózka i ochrona środowiska... F 1 2 Przepisy bezpieczeństwa związane z utrzymaniem wózka w stanie sprawności technicznej... F 1 3 Czynności konserwacyjne i inspekcyjne... F Wartungs-Checkliste... F Plan smarowania... F 4 4 Wskazówki dotyczące konserwacji... F Przygotowywanie pojazdu do konserwacji... F djąć pokrywę przednią i przednią ściankę... F Sprawdzić bezpieczniki elektryczne... F Ponowne uruchamianie... F 6 5 Wycofywanie pojazdu z eksploatacji... F Czynności przed wyłączeniem wózka z eksploatacji... F Podczas przestoju... F Ponowne rozpoczynanie użytkowania po przestoju... F 7 6 Kontrola bezpieczeństwa po upływie zdefiniowanego czasu i zdarzeń wyjątkowych... F 8 I 2

8 7 Pomoc w przypadku usterek i rozpoznawanie błędów... F Pomoc w przypadku usterek... F Komunikaty błędów... F 9 8 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja... F 12 I 3

9 I 4

10 A astosowanie zgodne z przeznaczeniem Wytyczne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem zastosowania wózków jezdniowych niskiego podnoszenia (VDMA) należą do zakresu dostawy wózka. Stanowią one integralną część składową niniejszej Instrukcji obsługi i bezwzględnie należy ich przestrzegać. W żadnym wypadku nie ograniczają one obowiązujących przepisów krajowych, które w pełni zachowują swą moc. Opisany w tej Instrukcji wózek stanowi wózek jezdniowy niskiego podnoszenia przeznaczony do unoszenia i transportowania ładunków. Wolno go użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tej Instrukcji. Inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i może doprowadzić do urazu osób, uszkodzenia samego wózka lub spowodowania szkód rzeczowych. Przede wszystkim należy unikać przeciążeń wskutek unoszenia zbyt ciężkich ładunków lub nierównomiernego ich usytuowania na widłach. Wiążące są przy tym dane zamieszczone na tabliczce znamionowej lub wykresie obciążeń przytwierdzonych do wózka. Wózka jezdniowego nie wolno eksploatować w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem, a także w powodującym korozję lub silnie zapylonym środowisku. M Obowiązki użytkownika: Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Instrukcji obsługi jest każda osoba fizyczna lub prawna, która sama użytkuje wózek jezdniowy lub na której zlecenie jest on użytkowany. W szczególnych przypadkach (na przykład leasing, wynajem) eksploatatorem jest taka osoba, która na podstawie umowy zawartej między właścicielem a użytkownikiem wózka wzięła na siebie obowiązek eksploatacji wózka. Użytkownik musi zapewnić, by wózek był użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie użytkownika lub osób trzecich nie było narażone na niebezpieczeństwo. Ponadto należy przestrzegać przepisów ochrony przed nieszczęśliwymi wypadkami i innych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stosować się do wytycznych do eksploatacji, konserwacji i utrzymania wózka w stanie sprawności technicznej. Użytkownik musi zadbać o to, by wszyscy użytkownicy wózka przeczytali i zrozumieli niniejszą Instrukcję obsługi. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji Obsługi wygasa nasze zobowiązanie gwarancyjne. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie. Montaż wyposażenia dodatkowego: Montaż wyposażenia dodatkowego, które wpływa na funkcje wózka jezdniowego lub je zmienia, jest dopuszczalny wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W szczególnych przypadkach niezbędne może się okazać zezwolenie miejscowych władz, ale nie zwalnia ono z dokonania homologacji przez producenta PL A 1

11 A PL

12 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania Samojezdna karetka wideł DIS-2 jest oprzyrządowaniem doczepianym przeznaczonym do eksploatacji w systemach głębokiego składowania DIS i służącym do transportu towarów na paletach. Stosowany wózek widłowy musi posiadać atest firmy Jungheinrich, stwierdzający jego przydatność do tego typu użytkowania. F M e względu na wyższy środek ciężkości ładunku udźwig wózka widłowego jest mniejszy operator wózka musi przeprowadzić kontrolę ładunku przed jego podjęciem i w razie potrzeby skorygować ustawienie regulowanego oporu paletowego (typ P5) przeciążenie może spowodować przewrócenie się wózka! Udźwig i odległość środka ciężkości ładunku podane są na tabliczce znamionowej. Wymagany pozostały udźwig wózka zależy od typu urządzenia i jego odległości środka ciężkości. W przypadku eksploatacji urządzenia w systemie DIS-2 należy umieścić na wózku dodatkowy wykres nośności i przestrzegać go. W systemie DIS przewidziane są następujące rodzaje palet: paleta euro, paleta przemysłowa i ich połączenie (przełączane). B 1

13 2 Opis podzespołów i działania Poz. DIS-2 Nazwa 1 t Sprzęg wózka widłowego z zaczepem stożkowym 2 t Osłona 3 t / o Pojemnik na akumulatory / Pojemnik wymienny 4 o Wózek akumulatorowy 5 t Płyta zaczepowa z zaczepem stożkowym 6 t Przełącznik I/O / Stacyjka 7 t Wtyczka prostownika akumulatora 230 V pr. zm. (zintegrowany prostownik, 24 V, 9 A) 8 t Podnośnik widłowy 9 t Koło nośne 10 o Ogranicznik palety, regulowany 11 t Koło napędowe 12 t Stacja dokująca (wraz z ładowarką) 13 t Sterownik ręczny t = Wyposażenie seryjne o = Wyposażenie dodatkowe B 2

14 2.1 Pojazd Konstrukcja: DIS-2 jest 4-kołowym pojazdem z 2 kołami nośnymi i 2 kołami napędowymi, połączonymi ze sobą sztywno wałem niedzielonym. Prosta w demontażu osłona zapewnia łatwy dostęp do wszystkich podzespołów. Urządzenie jest obsługiwane z wózka widłowego zdalnym pilotem radiowym. Elementy zabezpieczające: Silny, duży i aktywnie sterowany hak blokujący zapobiega przypadkowemu odłączeniu sań ładunkowych od wózka widłowego Czujniki rozpoznają szynę jezdną i koniec kanału Nadmiarowy układ pomiaru odcinka zapewnia wysokie bezpieczeństwo jazdy w kanale derzaki mechaniczne pewnie uniemożliwiają wypadnięcie sań ładunkowych z kanału, nawet przy totalnej awarii układu sterowania i elektronicznego układu sterowania mocą Instrumenty sterownicze i sygnalizacyjne: Poręczny terminal obsługowy z zamocowaniem do wózka i zasilaniem (stacja dokująca) z akumulatora wózka (18 do 60 V). Dzięki akumulatorowi buforowemu można stosować jako urządzenie przenośne. Wyświetlacz LCD wskazujący stan pojazdu definiowane przyciski funkcyjne programowanego przebiegu transportu Klawisze numeryczne na przypadki szczególne Tryb serwisowy Napęd jezdny: Osadzona bezpośrednio na wale przekładnia stożkowa. Silnik jezdny 24 V pr. st (0,37 kw (KB 60 min) z obrotomierzem cyfrowym i czujnikiem termicznym. Napęd skokowy: Agregat hydrauliczny z pompą, zbiornikiem i cylindrem łącza elektryczne: Tryb bezpotencjałowy. Klasa zabezpieczenia: IP 65 dla wtyczek, czujników i obudowy. Akumulatory: 2 x Akumulatory ołowiowe żelowe 12 V /60 Ah szeregowo w pojemniku akumulatorowym z zestykami automatycznymi. B 3

15 3 Parametry techniczne Parametry techniczne są podane zg. z VDI miany i uzupełnienia techniczne zastrzeżone. 3.1 Parametry dla wózków standardowych (karetka wideł DIS) Nazwa DIS-2 Q Nośność znamionowa 1200 kg C Odległość środka ciężkości ładunku patrz rozdział 3.3 Prędkość jazdy do przodu/do tyłu (0,5 m/s) 1,8 km/h Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku 0,01 / 0,02 m/s Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku 0,04 / 0,02 m/s Masa własna karetki wideł wraz z akumulatorem i zaczepem 440 kg Masa akumulatora 58 kg Akumulator 2 x 12 V / 60 kg Ah szeregowo asięg na całkowicie naładowanym akumulatorze ok h (w zależności od warunków eksploatacji) Masa zaczepu wózka (w zależności od typu wózka) 30 kg Moc silnika 0,37 kw 3.2 Wymiary Nazwa DIS-2 l 6 Głębokość składowania ładunku/długość palet mm l 1 Długość karetki wideł patrz rozdział 3.3 b 1 Szerokość pojazdu mm b 4 Szerokość między wysięgnikami kół mm b 5 Wymiar ponad widłami mm h 8 Wysokość wysięgników kół 122 mm h 13 Wysokość opuszczonych wideł 100 mm e Szerokość wideł 160 mm s Grubość wideł 50 mm l Długość wideł patrz rozdział 3.3 h 1 Wysokość konstrukcyjna 950 mm h 3 Wznios 80 mm c e Własny środek ciężkości ładunku 305 mm B 4

16 3.3 Typy urządzeń / Formaty palet (głębokość sztaplowania podkreślona) Parametry techniczne są podane zgodnie z VDI 2198 Rozmiar palety 800 x 1200 (P1) 1000 x 1200 (P2) 1200 x 800 (P3) 1200 x 1000 (P4) 800 x 1000 x 1200 (P5) Rodzaj palety EURO poprzecznie INDU poprzecznie EURO podłużnie INDU podłużnie EURO / INDU poprzecznie (możl. przełączania) Długość wideł (l) Środek ciężkości ładunku (c) Długość karetki wideł (l 1 ) Wymiar ponad widłami (b 5 ) Sze-rokość całko-wita (b 1 ) / c = 600 mm dla palety euro l 6 = 800 mm, tu pobieranie na wierzchołku wideł Pomoce załadunkowe: Sanie ładunkowe DIS wolno stosować tylko z niewybrakowanymi, zgodnymi ze specyfikacjami paletami. Inne wymiary: zobacz listę Dane zamówieniowe DIS załączoną do dokumentacji pojazdu. Nieprzestrzeganie podanych specyfikacji może powodować istotne ograniczenia działania i różne zagrożenia. Powoduje ono również utratę uprawnień gwarancyjnych. B 5

17 c h3 h8 h13 s l1 l1 l e b1 b4 b5 = = 397 c B 6

18 3.4 Normy EN Stały poziom ciśnienia akustycznego: 66 db(a) wg normy EN zgodnie z normą ISO Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością uśrednioną zgodnie z wymogami norm i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, podczas unoszenia oraz na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy rurze sterowniczej. Nieszkodliwość elektromagnetyczna (EMC) Producent potwierdza zachowania wartości granicznych obowiązujących dla zakłóceń elektromagnetycznych oraz przeprowadzenie kontroli wyładowań statycznych wg normy EN oraz wymienionych w niej zaleceń normatywnych. Modyfikacje komponentów elektrycznych lub elektronicznych są dozwolone tylko za pisemną zgodą producenta. 3.5 Warunki użytkowania Wersja normalna: podczas pracy 0 C do 40 C średnio w skali doby max. 25 C Przy stałym użytkowaniu w temperaturach poniżej 5 C lub w chłodniach wzgl. przy ekstremalnych wahaniach temperatury lub wilgotności powietrza podłogowe pojazdy transportowe wymagają specjalnego wyposażenia i atestu. Wersja przeznaczona do pracy w zamrażalniach: podczas pracy -30 C do 0 C Tryb pracy 4, wózki pracujące przeważnie w zamrażalniach i tylko na krótko opuszczające zamrażalnię w celu wyładowania ładunku, jednak bez funkcji zamrażania szokowego (TKR 1006 z ). Brak przejść zimno-ciepło (oszranianie) Przed wprowadzeniem do strefy zamrażalni urządzenie należy całkowicie wysuszyć. Ładowanie akumulatora następuje zawsze poza strefą zamrażalni. Podczas przerw w eksploatacji powyżej 30 minut należy wyprowadzić wózek ze strefy zamrażalni. Wózek w stanie wyłączonym wolno parkować tylko poza strefą zamrażalni. B 7

19 4 Punkty oznaczeń i tabliczki typologiczne Poz. Nazwa 14 Tabliczka zakazu Nie jeździć na urządzeniu 15 Udźwig 16 Tabliczka znamionowa, pojazd 17 Tabliczka ostrzegawcza Uwaga elektronika i niskie napięcie B 8

20 4.1 Tabliczka znamionowa, pojazd Pos. Nazwa Pos. Nazwa 18 Typ 24 Ciężar akumulatora min./max. w kg 19 Nr seryjny 25 Moc napędu w kw 20 Udźwig znamionowy w kg 26 Odstęp środków ciężkości w mm 21 Akumulator:Napięcie V 27 Rok produkcji amperogodz. Ah 22 Ciężar własny bez akumulatora 28 Opcja, np. TK 23 Producent W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych należy podawać nazwę typu (18) i numer seryjny (19). 4.2 Tabliczka udźwigu W pojeździe nośnym należy w zasięgu wzroku operatora dodatkowo umieścić wykres obciążeń. Tabliczka nośności podaje nośność wózka Q w kg w przypadku masztu ustawionego pionowo. W tabeli podano maksymalny udźwig dla standardowej odległości środka ciężkości* C (26, w mm) i żądanej wysokości podnoszenia H (w mm). * Standardowa odległość środka ciężkości uwzględnia obok wysokości ładunku również jego szerokość. Przykład obliczenia maksymalnego udźwigu: X.XXXX.XX.XX W przypadku odległośći środka ciężkości ładunku C wynoszącej 600 mm i maksymalnej wysokości podnoszenia H wynoszącej 3600 mm udźwig maksymalny Q wynosi 1105 kg B 9

21 B 10

22 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 aładunek przy pomocy wózka widłowego M Używać tylko wózków widłowych o wystarczającym udźwigu, ciężar podejmować tak, by czubki wysięgników kołowych były skierowane do zewnętrz wózka widłowego! (ciężar załadunkowy = 550 kg wł. z paletą i sprzęgiem wózka widłowego bez urządzeń dodatkowych) Pojazd (1) jest dostarczany na specjalnym stelażu transportowym (3), na którym znajduje się też zapakowany sprzęg wózka widłowego (2). Ustawić pojazd w stelażu na równym podłożu, zluzować pasy mocujące. 2 Montaż modułu zaczepowego w wózku widłowym M asilaczem i wspornikiem sterownika ręcznego jest moduł zaczepowy, który należy zamontować w wózku widłowym. Przy montażu i przyłączaniu modułu zaczepowego należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa konserwacji (zob. rozdz. F) oraz dokumentacji wózka widłowego. Mocowanie w zasięgu wzroku i rąk kierowcy, np. na uchwycie daszku ochronnego kierowcy. ( uchwyt nie jest objęty zakresem dostawy ) Przyłącze elektryczne ( tylko upoważniony, wykwalifikowany personel! ) Napięcie zasilania: V pr. st., bezpiecznik: 2A, w miarę możliwości stały plus. Kabel przyłączeniowy ( 2 m ) zawarty w zakresie dostawy. M Funkcje styków wtyczki / kabla: 1 brązowy (+); 3 niebieski (-) W wózkach ze sterowaniem tyrystorowym występują szczytowe wartości napięcia, które są szkodliwe dla modułu zaczepowego. Przed takimi urządzeniami należy zastosować filtr lub przekładnik prąd stały-prąd stały. C 1

23 3 Pierwsze uruchomienie M Pojazd użytkować tylko z założonym pojemnikiem akumulatorowym. Nie użytkować pojazdu z kablem ciągnionym! W celu przygotowania pojazdu do pracy po dostawie lub przetransportowaniu należy wykonać następujące czynności: Sprawdzić kompletność i stan wyposażenia. W razie potrzeby zamontować akumulator, nie uszkodzić kabla i wtyczki akumulatora. Naładować akumulator (zob. rozdz. D) amontować sprzęg wózka widłowego do podnośnika widłowego typu FEM przewidzianego do tego celu i atestowanego wózka widłowego, w tym celu podnieść rygiel zatrzaskowy (4) i zablokować go w górnej pozycji. Nasunąć sprzęg na środek podnośnika widłowego FEM, zablokować rygiel zatrzaskowy w środkowym otworze. Dokręcić i zabezpieczyć dolne śruby regulacyjne (5). 4 5 Stożek podporowy (6) i elementy centrujące (9) zaczepu wózka oraz płytę mocującą (7) i blachy cierne (8) karetki wideł należy przed rozpoczęciem eksploatacji dobrze nasmarować (np. smarem uniwersalnym lub smarem Molykote; w razie potrzeby odwoskować). M Uruchomić pojazd w opisany sposób (zob. rozdz. E). Wskutek parkowania może dojść do spłaszczeń powierzchni bieżnych kół. nikają one po krótkiej jeździe. C 2

24 D Akumulator - konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy BHP przy obsłudze akumulatorów kwasowych Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z obsługą akumulatorów trzeba zabezpieczyć wózek przed niekontrolowanym odjechaniem (patrz: rozdział E, punkt 4.9). Konserwatorzy: Ładowaniem, konserwacją i wymianą akumulatorów może się zajmować tylko odpowiednio wyszkolony personel. Musi on przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz przepisów wydanych przez producenta akumulatora istacji ładowania akumulatorów. Środki ochrony przeciwpożarowej: Pracując przy akumulatorach nie wolno palić tytoniu ani posługiwać się otwartym ogniem. W celu naładowania akumulatora, w promieniu przynajmniej 2 m nie mogą się znajdować żadne łatwopalne materiały ani iskrzące urządzenia. Pomieszczenie musi być wentylowane, a w pogotowiu powinny się znajdować środki gaśnicze. Konserwacja akumulatora: Korki poszczególnych ogniw akumulatora muszą być suche i czyste, a bieguny i zaciski kablowe - oczyszczone, lekko nasmarowane wazeliną techniczną i dobrze dokręcone. M F M F Utylizacja akumulatorów: Akumulatory wolno utylizować tylko zgodnie z obowiązującymi państwowymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego lub zarządzeniami o likwidacji niebezpiecznych materiałów. Bezwzględnie trzeba przy tym przestrzegać odnośnych zaleceń wydanych przez producenta. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdź, czy nie może ona spowodować uszkodzenia kabli. Akumulatory zawierają elektrolit, który jest trujący i żrący. tego powodu przy wszelkich pracach związanych z akumulatorami zakładaj specjalną odzież i okulary ochronne. Bezwzględnie unikaj jakiegokolwiek kontaktu z elektrolitem. Gdyby pomimo to elektrolit prysnął na odzież, skórę lub w oczy, porażone miejsca natychmiast spłucz obficie czystą wodą, a jeżeli porażona została skóra lub oczy, zgłoś się do lekarza. Niezwłocznie zneutralizuj rozlany elektrolit. Dozwolone jest tylko używanie akumulatorów w pojemniku na akumulatory. Ciężar i wymiary akumulatorów mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania pojazdu. Wymiana akumulatorów pojazdu na inne jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu zgody producenta. D 1

25 2 Typy akumulatorów M Pojazd jest wyposażony w bezobsługowe akumulatory (zob. rozdz. B 3.1). Do akumulatorów tego typu nie wolno dolewać wody destylowanej. Pokrywy ogniw są trwale zamknięte. Otwarcie pokryw ogniw powoduje zniszczenie akumulatora! Ciężary akumulatorów są podane na tabliczce typologicznej akumulatora. 3 Stan naładowania akumulatora Stan naładowania akumulatora jest rejestrowany przez układ sterowania i wyświetlany w sterowniku ręcznym. Możliwe są następujące stany: Stan naładowania 30% - 100% 20% - 30% poniżej 20% Czerwona dioda nie świeci miga miga Funkcja pojazdu pełna funkcja pełna funkcja nie wykonuje żadnych dalszych poleceń jazdy Jeżeli czerwona dioda zaczyna migać, pojazd może jeszcze pracować przez ok. 1 godziny. Aby zapewnić długotrwałe działanie akumulatora, należy unikać jego zbyt głębokiego rozładowywania. Aktualne napięcie akumulatora może też być wyświetlane bezpośrednio w sterowniku ręcznym; przy pomocy przycisku u przewinąć wskazanie 1-raz w prawo: Menu: D 2

26 4 ładuj akumulator prądem zmiennym 230 V Kabel sieciowy prostownika jest dostępny z zewnątrz. Wyłączyć pojazd przy pomocy stacyjki. Wyciągnąć wtyczkę (1) z gniazdka (2) prostownika i włożyć ją do odpowiedniego gniazdka sieci elektrycznej (230 V ± 10 %). Dioda (3) sygnalizuje zielonym migającym światłem, że prostownik jest przyłączony do sieci i że trwa ładowanie. Ładować akumulator tak długo, aż dioda (3) zacznie się świecić ciągłym zielonym światłem. Wyjąć wtyczkę (1) z gniazdka sieciowego i włożyć do gniazdka układu bezpieczeństwa pojazdu (2). Parametry sieci: Napięcie sieciowe: 230 V ± 10 % Częstotliwość sieciowa: 50 H 4 % Podczas ładowania nie jest aktywna żadna elektryczna funkcja pojazdu (elektroniczne zabezpieczenie przed ruszeniem). Użytkowanie pojazdu jest niemożliwe. Czasy ładowania Czas ładowania wynosi w zależności od stopnia wyładowania akumulatora do 8 h. Ładowanie zachowawcze Kilka godzin po ładowaniu ładowarka przełącza się na ładowanie podtrzymujące. Ładowanie wraz z ładowaniem podtrzymującym trwa do 40 godzin i kończy się przez rozłączenie złącza wtykowego. Ładowanie podtrzymujące, np. podczas weekendu, wydłuża żywotność akumulatora. Ładowania częściowe W przypadku podłączenia częściowo naładowanego akumulatora ładowarka dostosowuje się automatycznie do aktualnego stanu naładowania. Minimalizuje to zużycie akumulatora. Czerwona pulsująca dioda (3) sygnalizuje uszkodzenie akumulatora lub przerwanie obwodu ładowania. D 3

27 5 Wymiana akumulatora Do pracy wielozmianowej oraz do pracy w chłodniach służy koncepcja akumulatorów wymiennych. Wózek akumulatorowy ze zintegrowanym prostownikiem i dodatkowe pojemniki na akumulatory są dostępne jako akcesoria. Aby była możliwa wymiana akumulatora, sanie ładunkowe muszą stać na równym podłożu, wolna przestrzeń po stronie akumulatora ok. 1,5 m, po stronie wózka widłowego ok. 0,5 m. Sanie ładunkowe są zaczepione i włączone: Opuszczać słup, aż sanie ładunkowe dotkną podłoża (jak w celu podjęcia palety z podłoża). W sterowniku ręcznym nacisnąć przycisk Start, otwiera się rygiel (4). Opuszczać słup do momentu zwolnienia stożka (5). Odjechać wózkiem widłowym ok. 0,5 m do tyłu. D 4

28 F Wyłączyć sanie ładunkowe przy pomocy stacyjki (13). Podjechać wózkiem akumulatorowym (7) pustą półką (8) pod półkę sań ładunkowych i wycentrować wózek akumulatorowy. Pociągnąć przycisk blokujący (12) do góry. Wciągnąć pojemnik na akumulator (6) z sań ładunkowych na wózek akumulatorowy. abezpieczyć pojemnik na akumulator (6) przyciskiem blokującym (9)! Przemieścić wózek akumulatorowy tak, by naładowany akumulator znalazł się przy półce sań ładunkowych. Pociągnąć przycisk blokujący (10) do góry i wsunąć pojemnik z naładowanym akumulatorem (11) do sań ładunkowych, unosząc przycisk blokujący (12) od odległości 10 cm przed punktem zatrzymania i zwolnić go, gdy akumulator dotknie ogranicznika. Akumulator styka się automatycznie z zestykami. M F Przycisk blokujący (12) musi się dosunąć na sam dół po całkowitym wsunięciu pojemnika z akumulatorem (stycznie z obudową pojazdu), aby pojemnik z akumulatorem został prawidłowo zablokowany. Sprawdzić, czy pojemnik został prawidłowo zablokowany! Niezablokowany pojemnik na akumulator może się wysunąć i upaść na ziemię podczas unoszenia wózkiem widłowym. Włączyć sanie ładunkowe przy pomocy stacyjki (13) Podjąć sanie ładunkowe wózkiem widłowym, blokada zamyka się automatycznie po sczepieniu sań z wózkiem widłowym D 5

29 D 6

30 E Obsługa 1 asady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania podłogowego pojazdu transportowego (karetka wideł DIS) Pozwolenie na obsługę: Przystawka wraz z odpowiednim podłogowym pojazdem transportowym może być użytkowana wyłącznie przez posiadające odpowiednie umiejętności osoby, które zostały przeszkolone w zakresie prowadzenia pojazdu, przedstawiły użytkownikowi pojazdu dowód kwalifikacji w zakresie obsługi prowadzenia pojazdów transportowych i manipulowania ciężarami oraz zostały przez niego jednoznacznie wyznaczone do obsługi pojazdu. Prawa, obowiązki i zasady zachowania kierowcy: Kierowca musi być poinformowany o swoich prawach i obowiązkach, przeszkolony w zakresie obsługi podłogowego pojazdu transportowego oraz przystawki i zapoznany z treścią tej instrukcji obsługi. Kierowcy należy zapewnić wymagane uprawnienia. Kierowca może obsługiwać pojazd tylko wtedy, jeżeli ma na sobie obuwie ochronne. akaz użytkowania pojazdu przez osoby nieupoważnione: W czasie użytkowania kierowca odpowiada za podłogowy przejazd transportowy i przystawkę. Kierowca musi zakazać osobom nieupoważnionym prowadzenia i uruchamiania podłogowego pojazdu transportowego i przystawki. Na pojeździe nie wolno przewozić ani podnosić osób. Uszkodzenia i wady: Uszkodzenia i inne braki podłogowego pojazdu transportowego i/lub przystawki należy natychmiast zgłaszać personelowi nadzorczemu. Niebezpieczne w eksploatacji podłogowe pojazdy transportowe i/lub przystawki (np. zużyte koła lub uszkodzone hamulce) nie mogą być stosowane przed prawidłową naprawą. Naprawy: Kierowca nie może wykonywać napraw ani modyfikacji podłogowego pojazdu transportowego i/lub przystawki bez specjalnych kwalifikacji i pozwolenia. Kierowca nie może wyłączać ani zmieniać ustawień jakichkolwiek elementów zabezpieczających. Strefa niebezpieczna: Strefa niebezpieczna to strefa, w której osoby są zagrożone przez ruchy jezdne i/lub skokowe podłogowego pojazdu transportowego, jego elementów podejmujących ciężary (np. wideł lub przystawek) albo ładunku. Jest to również strefa, którą może osiągnąć spadający ładunek lub opuszczany albo opadający element podejmujący ciężar. Szczególnie przy wjeżdżaniu do regałów należy się upewnić, że między regałem a saniami ładunkowymi względnie ciężarem nie znajdują się ludzie. Osobom nieupoważnionym należy nakazać wyjście ze strefy niebezpiecznej. W razie F zagrożenia osób należy dostatecznie wcześniej dać znak ostrzegawczy. Jeżeli osoby nieupoważnione nie opuściły strefy niebezpiecznej mimo wezwania, należy natychmiast zatrzymać podłogowy pojazd transportowy. Mechanizmy zabezpieczające i tabliczki ostrzegawcze: Opisanych tutaj mechanizmów zabezpieczających, tabliczek ostrzegawczych i wskazówek ostrzegawczych należy bezwzględnie przestrzegać. Regał: Pojazd jest przystosowany do stosowania w regale Jungheinrich-DIS i może być używany tylko w tym regale oraz z zamontowanymi ogrodzeniami zabezpieczającymi (o wysokości do 2,5 m). Prawidłowość montażu elementów zabezpieczających należy specjalnie sprawdzić, zob. rozdz (Ograniczniki mechaniczne, blacha odblaskowa i blachy wjazdowe). abezpieczanie ładunku: ależnie od cech ciężaru należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku, zapobiegające spadnięciu ładunku (np. opakować tekturowych) z palety. Transportowanie ładunku luzem jest zabronione - niebezpieczeństwo upadku! Czujniki bezpieczeństwa: Czujniki mające znacznie dla bezpiecznej eksploatacji pojazdu B1 (koniec kanału) i B11 (rozpoznawanie szyny jezdnej) należy regularnie sprawdzać. E 1

31 2 Opis elementów obsługi i wskaźników Poz. Element obsługi lub DIS-2 Funkcja wskaźnik 1 Ręczny terminal obsługowy t 2 Wyświetlacz t Wskazuje stany pracy i parametry 3 Dioda kontrolna READY t Karetka wideł jest gotowa (zielona) 4 Dioda kontrolna RUN (żółta) t Polecenia dla operatora wózka 5 Przycisk START t Rozpoczyna zlecenie jazdy 6 Przycisk REVERS t Karetka wideł jedzie powoli do tyłu 7 Przycisk RESET t atrzymuje karetkę wideł DIS, kasuje aktualne zlecenie jazdy, wyłącza komputer pojazdu i włącza go ponownie, następnie pojawia się Bereit (gotowy) (ok. 4 s) 8 Przycisk I / O t Włączanie/wyłączanie prądu sterującego ręcznego terminala obsługowego 9 Dioda kontrolna ERROR (czerwona) t Wskazanie błędu Dodatkowo: tekst na wyświetlaczu 10 Stacja dokująca t Napięcie zasilania (ładowanie) i uchwyt dla ręcznego terminalu obsługowego 11 Ustawienie blokady t Przesuwa zamocowanie ręcznego terminala obsługowego na stację dokującą 12 Blokada akumulatora t walnia kontener akumulatora przez pociągnięcie do góry 13 Hak ryglujący t Blokada karetki wideł na wózku 14 Dioda kontrolna ładowania (wskaźnik ładowania) 15 Wtyk ładowarki/wbudowana ładowarka (wraz z układem zabezpieczającym) t t Wskazuje stan naładowania akumulatora (patrz część D) Ładowanie akumulatora przez włożenie wtyku sieciowego do gniazda 230V 16 Stacyjka t Włączanie i wyłączanie prądu sterującego. Wyjęcie kluczyka ze stacyjki zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem go przez osoby niepowołane. 17 Przycisk SHIFT - Wspólnie z cyfrą wybiera pojazd 18 ielona kontrolka t Sygnalizuje zadokowany stan 19 Lampa obrotowa t Lampa obrotowa włączona jest przy pracującym silniku jezdnym 20 atrzymanie awaryjne t atrzymanie awaryjne wyłącza DIS t = Wyposażenie standardowe o = Wyposażenie dodatkowe E 2

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing

Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania. Second Third Edition Seventh First Printing Instrukcja obsługi z informacjami dotyczącymi serwisowania Second Third Edition Seventh First Printing Part Part No. No. 43645 97780PO Instrukcja obsługi Wydanie trzecie Nakład pierwszy Ważne! Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote WBE 4220 de Betriebsanleitung Radauswuchtmaschine en Operating instructions Wheel Balancing Machine fr Consignes d utilisation Banc d équilibrage de roues es Instrucciones de Funcionamiento Máquina de

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracy w Państwa magazynie, firma ESPERTO ma przyjemność przedstawić Instruktaż do bezpiecznej pracy w magazynie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo