Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV 39131100-0"

Transkrypt

1 SIWZ Sygn. IR 014/13/08 Gdańsk, 13 sierpień 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa przesuwnych regałów metalowych CPV l. Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34, Gdańsk Tel.: Fax.: N l P: M. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r,, póz. 907.) zwaną dalej Pzp. -i-

2 SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stałych o łącznej długości półek użytkowych (bez półki kryjącej) ok mb. Miejsce montażu Gdańsk ul. 3 Maja 9a. Zamawiający przewiduje zwiększenie zamówienia o ok. 30% w przypadku możliwości wygospodarowania większej ilości półek w pomieszczeniach. Ostateczna ilość zostanie zatwierdzona na etapie opracowywania aranżacji pomieszczenia i harmonogramu prac. Parametry techniczne: Wysokość regałów do 2600mm + element jezdny tj. szyny najazdowe lub zatopione w podłodze. Głębokość półek 350 mm Prześwit między półkami ok. 285 mm (ok. 8 półek na regał z możliwością dowolnej regulacji ułożenia co min. 10mm). Długość półek do 1200mm. Półki zabezpieczone od tyłu elementem kryjącym zabezpieczającym przed wypadaniem dokumentów, oraz ich samowolnym, niekontrolowanym przesuwaniem. Krawędzie regałów pozbawione ostrych krawędzi. Całość konstrukcji połączona w trwałą konstrukcję. Regały wyposażone w etykiety do opisu zawartości (min. 1 na regał). Materiał: metal o grubości ok. 2 mm zabezpieczony przed korozją, malowany na kolor szary, grafitowy, Półki wygięte na krawędziach w celu zapewnienia sztywności, grubość ok. 1 mm, element jezdny nie podlegający korozji, koła łożyskowane, Napęd ręczny -przekładnia z korbą koła zębate, użycie siły ok.3,5n na każde 10kN poruszanego ładunku. Gwarancja; min. 24 miesiące na dostarczony produkt oraz prace montażowe. Czas reakcji na zgłaszane awarie do 12 godzin. Czas usunięcia awarii do 48 godzin od zgłoszenia. W okresie gwarancji należy przeprowadzić bezpłatne min. 2 przeglądy konserwacyjne zapewniające sprawne działanie systemu lub częściej jeżeli wymaga tego producent szaf. Wykonawca w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu propozycje montażu i rozmieszczenia regałów w wskazanych pomieszczeniach oraz harmonogram prac montażowych. Dostępność obiektu w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku lub inna ustalona z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu. Z uwagi na czynny obiekt, Zamawiający wymaga prowadzenie prac głośnych na koniec lub na początek każdego dnia przez czas nie dłuższy niż 1 godzina lub w inny sposób w porozumieniu z użytkownikiem obiektu. W załączeniu rzut pomieszczeń i propozycja rozmieszczenia regałów -zał.6 do Siwz. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz informacji o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5. IV. Termin wykonania zamówienia: 14 tygodni od dnia zawarcia umowy. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 1. Wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie jedną dostawę przesuwnych regałów metalowych o wartości min. 100 tyś. zł brutto. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie 1 współwykonawca musi wykazać wymagane doświadczenie. -2-

3 SIWZ W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz spełnia warunki z art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie metodą spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VI VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 ust.1 oraz Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na post. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykaz wykonanych dostaw wraz z podaniem ich odbiorcy, terminu, wartości oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane należycie. Pozostałe dokumenty 1. Formularz ofertowy -zał Wykaz podwykonawców, informacja o grupie kapitałowej- zał. 5 Nie złożenie wraz z ofertą powyższych dokumentów podmiotowych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą faksową pod nr (058) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniu odwoławczym. Dokumenty uzupełniane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp należy dostarczyć w wyznaczonym terminie w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 3} Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ t przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pisemna odpowiedź zostanie przekazano wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania, oraz udostępniona na stronie WWW zamawiającego. 4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z PZP. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Sławomir Piotrowski - Specjalista ds, zamówień publicznych, tel , w godz. od 8.00 do ; VIII. Wymagania dotyczące wadium: Nie wymagane. IX. Termin związania oferta: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. -3-

4 SIWZ X. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem. 2. Wszystkie dokumenty, oświadczenia lub inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone. Dokumenty takie muszą być poświadczone przez Wykonawcę. 3. Zaleca się aby oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo. Oferta winna być ostemplowana i podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa). Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać, zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony napisem np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego). 3.1 Przedsiębiorcy będący wspólnikami spółki cywilnej (dot. też grupy wykonawców ubiegających się o zamówienie - konsorcjum) mogą złożyć wspólną ofertę, pod warunkiem udzielenia jednemu z nich pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy złożyli wspólną ofertę ponoszą w razie wybrania ich oferty przez Zamawiającego, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Wszystkie dokumenty dostarczone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być czytelne oraz zaparafowane przez Wykonawcę. 6. Oferta musi być złożona w formie załączonego druku Formularz ofertowy" stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia z postępowania, 8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Zaleca się umieszczenie oferty w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Sąd Okręgowy w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/ Gdańsk opatrzona napisem: Przetarg - Dostawa regałów przesuwnych. Nie otwierać przed dniem r. godz. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Oferty trwale niezamknięte nie będą rozpatrywane. 11. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. XI. Wycofanie lub zmiana oferty. 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje lub uzupełnienia do złożonych ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie przysłane faxem musi być potwierdzone pisemnie (listownie). 2) Powiadomienie o chęci wprowadzenia zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta dodatkowo oznakowana dopiskiem Zmiana". 3) Koperty oznaczone dopiskiem Zmiana" zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonane zmiany zostaną dołączone do oferty. 4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na zewnętrznej kopercie Wycofane". 5) Koperty oznaczone napisem Wycofane" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. -4-

5 SIWZ XII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego - na adres: Sąd Okręgowy w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/ Gdańsk w pokoju nr 108 nie później niż do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23, r. o godz w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 108 Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwierania ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, protokół z sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć sfinansowanie zamówienia. XIII. na Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i postanowieniach umowy wraz z uwzględnieniem podatku VAT. 2. Cena przyjęta w ofercie może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Rozliczenie nastąpi jednorazowo po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia na podstawie faktycznej ilości metrów bieżących użytkowych półek (bez półki kryjącej) wynikającej z obmiaru. 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić zgodnie z zapisami formularza ofertowego stanowiącego załączniki nr 1 do SIWZ z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych. XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100%. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, lub krótszym jeżeli w postępowaniu złożono tylko 1 ofertę. W przypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie dotyczy. XVII. Postanowienia dotyczące umowy: Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z zobowiązaniem zawartym w ofercie. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z -5-

6 SIWZ okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, Przyszłe zobowiązania i warunki wymagane przez Zamawiającego określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad udzielania zamówień określonych w ustawie Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI Pzp. Art. od 179 do 198 ustawy. Załączniki do SIWZ: 1. Form ularz ofertowy zał Druk Oświadczenia" - zał.2 3. Wykaz wykonanych dostaw- zał.3 4. Wzór umowy - zał.4 5. Druk dot. Podwykonawcy i grupy kapitałowej- zał Rzut pomieszczeń i propozycja rozmieszczenia regałów- zał. 6 Sporządził: Sławomir Piotrowski Zatwierdził: Dyrektor 0 w Gdańsku -6

7 Sygn. akt IR 014/13/8 Załączniki Dostawa przesuwnych regałów metalowych Dane Wykonawcy: Pełna nazwa: Adres (kod, miejscowość, ulica, nr lokalu): Tel.:.., fax.: Nazwa oferowanego produktu Producent Model LP 1 Długość użytkowa półek w mb (bez półki kryjącej) 2 Cena netto za 1mb użytkowy półki w PLN 3 Wartość netto w PLN 4=(2x3) 4 Stawka podatku VAT w% 5 Wartość brutto w PLN RAZEM Oświadczenia: 1. Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i wzorze umowy i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 2. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. miejscowość, data podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (pieczątka)

8 Sygn.akt IR 014/13/8 Załącznik 2 pieczęć wykonawcy Niniejszym oświadczam, że: Dostawa przesuwnych regałów metalowych Oświadczenie 1.1 Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy uoiowjr i nakładają i w r\i au a j c^ obowiązek \ju\j vvic^ _^r\ posiadania ^/v«iiavibii na takich «ai\n uprawnień, 1.2 Posiadam OnciaHam niezbędną ni^^h^hna wiedzę wi^h 1?^ i HnćwiaHr.TPnip doświadczenie, 1.3 Dysponuję potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.4 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust, 1 Prawa zamówień publicznych. podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy (pieczątka)

9 Sygn. Akt IR 014/13/8 Załącznik 3 Dostawa przesuwnych regałów metalowych Wykaz wykonanych dostaw Wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie jedną dostawę przesuwnych regałów metalowych o wartości min. 100tys zł brutto. Lp. Przedmiot zamówienia Wartość brutto wpln Termin wykonania DD/MM/RR do Odbiorca Do oferty należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wymienionych zamówień. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia innych podmiotów wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy (pieczątka)

10 Sygn. akt IR 014/13/8 Załącznik 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu pomiędzy Zamawiającym: Sądem Okręgowym w Gdańsku - z siedzibą w Gdańsku , przy ul. Nowe Ogrody 30/34, NIP , reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Zbigniew Lewandowski a Wykonawcą: reprezentowanym przez: 1. - z siedzibąw NIP... REGON Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 1 Przedmiot zamówienia 1 = Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przesuwnych regałów metalowych do pomieszczeń w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9a w ilości ok mb użytkowych półek (opis zamówienia zawiera SIWZ} 2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji producenta na dostarczony sprzęt licząc od dnia ich odbioru przez Zamawiającego oraz na prace montażowe. 3, Punkt serwisowy: (adres, tel, fax) 2 Termin wykonania 1. Wykonanie, dostawa i montaż nastąpi w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia:.,,2013r. 2. Harmonogram montażu oraz sposobu rozmieszczenia regałów ustalony zostanie z Zamawiającym w terminie do 14 dni od zawarcia umowy. 1. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi: 3 Wynagrodzenie - Łączna wartość netto zł o wartość VAT %-...,.zł Łączna wartość brutto zł - Słownie wartość brutto: - Cena jednostkowa netto za 1 mb użytkowej półki: zł Sygn. akt IR 014/13/8 Wzór umowy do SIWZ Załącznik 4 l

11 Rozliczenie zamówienia nastąpi jednorazowo na podstawie faktycznej ilości metrów bieżących półek użytkowych (bez półki kryjącej) potwierdzonej obmiarem i cenie jednostkowej określonej w ust.1. 4 Zmiany umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zawartej umowie w szczególności dotyczące: zmiany terminu wykonania zamówienia wynikającej z powodu wyłączenia obiektu z użytkowania lub innej okoliczności powodującej ustanie konieczności wykonania dostawy. zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5 Warunki płatności 1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. 3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej(-ych) z niniejszej umowy. 4. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne oraz odszkodowania wprost z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 6 Odszkodowanie i kary 1. W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy chyba że nastąpiły one wskutek działania siły wyższej. 3. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na terenie objętym dostawą wynikłe między innymi z dewastacji, kradzieży powstałe w okresie realizacji Umowy. 4. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do naprawienia szkody w sposób wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ustalenia okoliczności i stwierdzenia winy leżącej po stronie Wykonawcy. W przypadku nie naprawienia szkody w sposób wskazany przez Zamawiającego w terminie, o którym jest mowa powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty odszkodowania w wysokości ustalonej przez Zamawiającego na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Sygn. akt IR 014/13/8 Wzór umowy do SIWZ Załącznik 4

12 5. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający naliczy karę w wysokości 1% wartości brutto za każdy dzień. 6. W przypadku zwłoki w wykonaniu prac serwisowych lub konserwacyjnych Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5% wartości brutto za każdą rozpoczęta godzinę. 7. W przypadku zwłoki w podjęciu prac serwisowych dłuższej niż 24 godziny od zgłoszenia Zamawiający może zlecić prace innemu podmiotowi i obciążyć kosztami usuwania awarii wykonawcę oraz naliczyć dodatkowo karę za zwłokę w usunięciu awarii. 8. W przypadku zwłoki od ostatecznego terminu wykonania zamówienia określonego w 2 ust.1 o ponad 10 dni Zamawiający może rozwiązać umowę i naliczyć karę w wysokości 10% wartości brutto całości zamówienia. 9. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych w przypadku: - gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego powierzy wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy osobom trzecim, 10. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania umowy strony będą dążyły do jego polubownego załatwienia, a w przypadku braku porozumienia, na drodze sądowej przez właściwy sąd powszechny w Gdańsku, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 7 Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Kodeksu 8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający Sygn.akt IR 014/13/8 Wzór umowy do SIWZ Załącznik 4 3

13 Sygn. akt IR 014/13/8 Załącznik 5 Dostawa przesuwnych regałów metalowych PODWYKONAWCY fleżeli dotyczy) Grupa kapitałowa Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż niżej wymienione części zamówienia zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom: (należy podać zakres- jeżeli dotyczy). Oświadczam, iż przynależę/ nie przynależę* do grupy kapitałowej Wykaz firm powiązanych: * skreślić niewłaściwe, dn. podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy (pieczątka)

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo