Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim"

Transkrypt

1 I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w

2 Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité Beaupuy Mouilleron le Captif Francja Tel Faks Prawa autorskie dla instrukcji obsługi Firma Interroll Dynamic Storage posiada prawa własności intelektualnej. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera normy, plany i rysunki, których bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Interroll nie wolno udostępniać, publikować, powielać w części ani w całości, ani wykorzystywać do celów innych niż obsługa instalacji stanowiącej przedmiot niniejszej instrukcji obsługi.

3 Pallet Roller Flow FIFO Spis treści Na temat niniejszego dokumentu Uwagi dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 4 Ostrzeżenia w niniejszym dokumencie... 5 Inne symbole... 5 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa... 6 Prawidłowe użytkowanie... 6 Nieprawidłowe użytkowanie... 6 Wykwalifikowany personel... 7 Zagrożenia... 7 Informacje dotyczące produktu Opis urządzenia... 8 Elementy składowe... 8 Charakterystyki techniczne systemu Pallet Roller Flow FIFO... 9 Transport i przechowywanie Transport Składowanie Montaż i instalacja Ostrzeżenia dotyczące montażu Zasady montażu Montaż korytarzy Etap 1 Montaż przęsła próbnego Etap 2 Test korytarza Etap 3 Montaż wszystkich korytarzy Rozruch i działanie Ostrzeżenia dotyczące działania urządzenia Wymagania dotyczące urządzenia do transportu Sposób załadunku i rozładunku Działanie Zachowanie w razie wypadku lub awarii Czyszczenie, konserwacja i naprawy Czyszczenie Uwagi dotyczące konserwacji i napraw Używanie palety naprawczej Lista konserwacji i kontroli Pomoc w razie awarii W przypadku awarii Wyszukiwanie usterek Wyłączenie z użytkowania i złomowanie Usuwanie odpadów Załącznik Oznaczenie zestawów i części zamiennych w modułach Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z 3

4 Na temat niniejszego dokumentu Uwagi dotyczące korzystania z instrukcji obsługi Treść instrukcji obsługi Ważność instrukcji obsługi Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera uwagi i ważne informacje dotyczące poszczególnych faz działania systemu Pallet Roller Flow: transportu, montażu i rozruchu, bezpiecznej obsługi, konserwacji, pomocy w razie usterek, usuwania odpadów. Instrukcja obsługi opisuje system Pallet Roller Flow w momencie jego dostawy przez Interroll. W przypadku instalacji dla niestandardowych pojemników lub ich zawartości, do niniejszego dokumentu dołączone są zalecenia specjalne, specjalne tryby działania i wszystkie dokumenty kontraktowe. Aby zapewnić działanie bez zakłóceń i bezpieczne oraz aby skorzystać z gwarancji, przed rozpoczęciem użytkowania należy przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi oraz danych zawartych w potwierdzeniu zamówienia systemu Pallet Roller Flow. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu systemu Pallet Roller Flow. Należy ją również przekazać kolejnemu użytkownikowi systemu Pallet Roller Flow. Interroll nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody ani usterki mogące wynikać z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku pytań po zapoznaniu się z instrukcją obsługi prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Interroll. Na ostatniej stronie znajdują się dane kontaktowe osób dla danego kraju. 4 Na temat niniejszego dokumentu

5 Ostrzeżenia w niniejszym dokumencie Ostrzeżenia w niniejszym dokumencie dotyczą zagrożeń związanych z użytkowaniem systemu Pallet Roller Flow. Odpowiednie ostrzeżenia znajdują się w rozdziale Bezpieczeństwo, strona 6 oraz na początku każdego rozdziału. Ostrzeżenia mają trzy poziomy. Rozpoznawane są za pomocą następujących słów kluczowych Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Uwaga Słowo kluczowe Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Uwaga Znaczenie Ostrzega o bezpośrednim zagrożeniu, które powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzega o bezpośrednim zagrożeniu, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzega o bezpośrednim zagrożeniu, które może spowodować lekkie lub niegroźne obrażenia ciała. Układ ostrzeżenia Niebezpieczeństwo Opis rodzaju i źródła zagrożenia Ewentualne konsekwencje nieprzestrzegania ostrzeżenia. Sposoby umożliwiające uniknięcie zagrożenia. Porada Symbol ten zwraca uwagę na ewentualne szkody materialne Sposoby umożliwiające uniknięcie szkód materialnych. Inne symbole Symbol ten zwraca uwagę na informację dotyczącą bezpieczeństwa. Symbol ten zwraca uwagę na ważne informacje. Symbol ten zwraca uwagę na czynność, którą należy wykonać. Na temat niniejszego dokumentu 5

6 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa System Pallet Roller Flow nawet zmontowany zgodnie z zasadami może powodować pewne zagrożenia podczas użytkowania: obrażenia ciała lub śmierć użytkowników lub osób trzecich, szkody powstające w systemie Pallet Roller Flow lub inne szkody materialne. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Obsługę systemu Pallet Roller Flow należy powierzyć osobom odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu miejsca użytkowania i powinna ona być dostępna dla wszystkich. Zawsze należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danej firmie. W przypadku pytań po zapoznaniu się z instrukcją obsługi prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Interroll. Na ostatniej stronie znajdują się dane kontaktowe osób dla danego kraju. Prawidłowe użytkowanie System Pallet Roller Flow jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego w odpowiednim otoczeniu. Zainstalowane korytarze są przeznaczone wyłącznie do składowania dynamicznego (grawitacyjnego) pojedynczych ładunków wcześniej przewidzianych i zatwierdzonych. Są one przeznaczone wyłącznie do składowania pojemników wybranych lub znormalizowanych. Każdy inny sposób użytkowania może zostać uznany za nieprawidłowy. Należy przestrzegać konfiguracji instalacji. Są one określone w potwierdzeniu zamówienia i w niniejszej instrukcji obsługi. Nie są dozwolone żadne zmiany w elementach i ich lokalizacji w korytarzu. Do załadunku i wyładunku pojemników do i z korytarzy należy używać odpowiedniego urządzenia transportowego. Musi ono posiadać wszystkie poniższe cechy: maszt lub widły pochylane lub nie, w zależności od zaleceń podanych w potwierdzeniu zamówienia, wysokość masztu dostosowana do wysokości regałów. Przestrzegać maksymalnych obciążeń podanych przez producenta regałów i podanych na tabliczce obciążeń. Masa zawartości nie może w żadnym wypadku przekraczać obciążenia maksymalnego określonego przez producenta pojemnika lub przez normę. Nieprawidłowe użytkowanie System Pallet Roller Flow nie jest przeznaczony do transportu osób, produktów luzem ani małych elementów. Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem systemu Pallet Roller Flow wymagają uprzedniej pisemnej zgody ze strony Interroll. 6 Bezpieczeństwo

7 Wykwalifikowany personel Za personel wykwalifikowany uznaje się osoby, które mogą przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi oraz wykonać prace zgodnie z zasadami sztuki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Obsługę systemu Pallet Roller Flow należy powierzyć osobom odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym, uwzględniając następujące dokumenty: odpowiednie rysunki i instrukcje, zasady bezpieczeństwa podane w instrukcji obsługi, zalecenia i wymagania specyficzne dla instalacji, patrz "Montaż i instalacja", strona 12 obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Zagrożenia Poniżej podano informacje dotyczące różnych rodzajów zagrożeń lub uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas instalacji i użytkowania systemu Pallet Roller Flow. Obrażenia ciała Elementy obracające się Sprzęt we wszystkich trybach działania powinien być obsługiwany przez osoby wykwalifikowane. Przestrzegać danych technicznych podanych w potwierdzeniu zamówienia. Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Używać wyłącznie odpowiednich urządzeń transportowych. Regularnie kontrolować i konserwować instalację. Sprawdzać, czy nikt nie przechodzi ani nie pozostaje pod obciążeniami, w strefach odkładania i pobierania z korytarza składowania dynamicznego. Podjąć odpowiednie środki celem zakazania obecności osób wewnątrz korytarzy. Sprawdzać, czy aleja załadunku/wyładunku jest wystarczająco oświetlona tak, by nie zakłócać czynności transportowych. Ryzyko obrażeń ciała: nie chodzić po profilach poprzecznych modułów ani po rolkach bez używania uprzęży ochronnej. Nosić dopasowaną odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej (obuwie ochronne, rękawice itp.). Długie włosy należy wiązać lub nosić nakrycie głowy. Nie nosić biżuterii, takiej jak naszyjniki lub bransoletki. Nie chodzić po rolkach. Do korytarzy mogą wchodzić jedynie pracownicy serwisowi, przestrzegając obowiązujących norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo 7

8 Informacje dotyczące produktu Opis urządzenia System Pallet Roller Flow to system dynamicznego składowania dla dużych obciążeń. Zapewnia on kontrolowany zjazd palety. Spływ palet ze stałą prędkością jest kontrolowane przez regulatory prędkości. Od strony rozładunku, paleta jest izolowana od nacisku szeregu palet przez separator. Elementy składowe (1) Układ sterowania separatorem (2) Profil (3) Rolka transportowa (4) Ogranicznik separatora (5) Regulator prędkości (6) Rozpórka (7) Prowadnica odkładania (8) Strefa odkładania (9) Moduł wejściowy (10) Podpora (11) Moduł pośredni (12) Moduł wyjściowy (13) Ogranicznik końca korytarza (14) Zwalniacz time plus 8 Informacje dotyczące produktu

9 Charakterystyki techniczne systemu Pallet Roller Flow FIFO Układ grawitacyjny Obciążenia Prędkość regulowana 60 do kg na paletę 0,3 m/s od 60 do 1250 kg Maksymalna prędkość chwilowa 0,6 m/s przy odkładaniu i separacji Maksymalne opóźnienie 1 m/s 2 Nachylenie korytarza Palety transportowane przez system Interroll Podawane w potwierdzeniu zamówienia Nachylenie ogólnie zalecane: 4% Paleta znormalizowana EUR EPAL 800 mm na fasadzie i o głębokości 1200 mm, patrz Prawidłowe użytkowanie, strona 6 Paleta znormalizowana EUR EPAL 1000 mm na fasadzie i o głębokości 1200 mm Paleta znormalizowana GKN CHEP 1000 mm na fasadzie i o głębokości 1200 mm Inne pojemniki po konsultacji z Interroll. Urządzenia transportowe Podawane w potwierdzeniu zamówienia Warunki otoczenia Temperatura otoczenia podczas działania -30 C do +40 C montażu -30 C do +40 C transportu i przechowywania -30 C do +80 C Wilgotność Maks. 90%, bez kondensacji Informacje dotyczące produktu 9

10 Otoczenie System Pallet Roller Flow nie jest przystosowany do użytku w otoczeniach, w których występują następujące zagrożenia: utlenianie (atmosferyczne lub z powodu środków chemicznych), rozpryski, rozkład, wibracje, wybuch, promieniowanie, promieniowanie cieplne, Wyjątki są możliwe po konsultacji z Interroll. Skład ładunków Skład ładunków i ich elementy składowe nie powinny: utleniać się, korodować, rozkładać się, blokować elementów korytarza, zanieczyszczać elementów stalowych i plastikowych, przeszkadzać w prawidłowym działaniu wszystkich mechanizmów. System Pallet Roller Flow nie może być używany w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi. 10 Informacje dotyczące produktu

11 Transport i przechowywanie Transport Transport może być wykonywany wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i uprawnione. Elementy należy przenosić za pomocą zawiesi lub odpowiednich urządzeń dźwigowych. Jeżeli zawartość nie jest stabilna, rozładować pojemnik element po elemencie, a nie za pomocą wózka. Masa każdej palety jest podana na palecie. W przypadku urządzenia transportowego o nieodpowiedniej nośności, przewozić palety modułów pojedynczo. Składowanie Urządzenia należy składować wewnątrz budynków. Nigdy nie składować urządzeń na zewnątrz ani w miejscach zapylonych lub wilgotnych. Przestrzegać warunków otoczenia, patrz "Charakterystyki techniczne systemu Pallet Roller Flow FIFO", strona 9. Nie ustawiać dodatkowych obciążeń na paletach ani na skrzyniach zawierających system Pallet Roller Flow i jego elementy. Transport i przechowywanie 11

12 Montaż i instalacja Ostrzeżenia dotyczące montażu Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń w przypadku nieprawidłowego montażu Ponieważ system Pallet Roller Flow stanowi podsystem większej instalacji, przeprowadzić analizę ryzyk dla całej instalacji. Przestudiować konieczne środki zabezpieczające przed zagrożeniami związanymi z lokalnymi warunkami ustawienia i użytkowania. Określić strefę bezpieczeństwa dla strefy roboczej. Zabezpieczyć strefę i odpowiednio oznakować. Podczas montażu modułów na regałach stosować zasady bezpieczeństwa dla prac na wysokości. Nigdy nie wchodzić na rolki ani na profile korytarzy bez uprzęży ochronnej. Przez cały czas trwania montażu stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (rękawice, obuwie ochronne, uprząż ochronną, kask itp.). 12 Montaż i instalacja

13 Zasady montażu Montaż systemu Pallet Roller Flow można wykonywać w różne sposoby. Dostosować sposób montażu zalecany przez Interroll do zasad bezpieczeństwa obowiązującym w danym kraju. Niektóre firmy mogą wymagać użycia kosza podnośnikowego do prac na wysokości. Korytarze składowania dynamicznego stanowią podsystemy instalacji całkowitej. Są one dostarczane zgodnie z danymi technicznymi podanymi w potwierdzeniu zamówienia. Dostawa korytarzy systemu Pallet Roller Flow obejmuje wstępnie zmontowane moduły z rolkami i akcesoria. Elementy te należy zmontować, zainstalować i ustawić na regałach lub podporach. Wszelkie zmiany dokonywane w elementach składowych lub korytarzach zwalniają Interroll z odpowiedzialności i są uznawane za nieprawidłowe użytkowanie systemu Pallet Roller Flow. Montaż regału należy wykonywać stopniowo, w miarę wprowadzania modułów z rolkami na belki. Regał musi być zamocowany do posadzki i zapewniać ogólną sztywność systemu. Wykwalifikowany personel Zasady ogólne Montaż i instalacja muszą być wykonywane przez osoby wykwalifikowane zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tych prac i zasadami bezpieczeństwa. Kierownik zespołu wyznaczonego do montażu korytarzy musi posiadać odpowiednie kompetencje techniczne i przeszkolenie w następującym zakresie: produkty i ich użytkowanie, ryzyka związane z montażem elementów ciężkich lub o dużych rozmiarach na dużych wysokościach, ryzyka wynikające z nieprawidłowego montażu. Brak opanowania prędkości i sił nacisku ładunków składowanych w korytarzu może powodować poważne wypadki. Regulacje niezbędne dla prawidłowego działania korytarzy. Interroll pozostaje do Państwa dyspozycji w celu przeszkolenia pracowników w zakresie systemu Pallet Roller Flow. Oferta zostanie wysłana po zapytaniu. Przestrzegać specyfikacji regału. Jeżeli inne systemy współdziałają z systemem Pallet Roller Flow, do mocowania drabinek należy używać tych samych punktów odniesienia, jak dla pozostałych systemów. Przed przecięciem obejm sprawdzić stabilność modułów na pojemnikach. Zalecany moment dokręcania modułów do płaskowników łączących: 45 Nm. Montaż rozpoczynać zawsze od strony załadunku. Uważać, by podczas montażu nie uszkodzić modułów ani innych elementów. Zwracać szczególną uwagę na regulatory prędkości, separator i ogranicznik końca korytarza. Zaleca się zamontowanie ogranicznika na posadzce od strony załadunku i wyładunku. Ogranicznik ten zatrzymuje urządzenie transportowe i zapobiega jego zetknięciu się z regałem. Przed zamocowaniem lub podwieszeniem urządzenia (np. tryskacza) w przestrzeni zajętej przez instalację składowania dynamicznego, zasięgnąć wcześniej opinii Interroll. Po zakończeniu montażu uprzątnąć strefę prowadzenia prac. Nie pozostawiać elementów ani narzędzi w otoczeniu instalacji. Przed rozpoczęciem użytkowania przetestować korytarze. - Montaż i instalacja 13

14 Montaż regałów Regały należy mocować do posadzki zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez ich dostawcę. Podpory dostarczane przez Interroll należy mocować do posadzki zgodnie ze specyfikacją. Belki muszą być prostopadłe do drabinek wsporczych. Belki prostopadłe do drabinek wsporczych (widok z góry) Belki muszą być poziome. Belki muszą być wyrównane i ułożone ze stałym nachyleniem od wejścia do wyjścia. Nachylenie to odpowiada nachyleniu korytarza. Regulacja nachylenia Moduły z rolkami są instalowane z nachyleniem 4%, chyba, że na planie całości podano inaczej. Pamiętać o przestrzeganiu lokalizacji każdej belki zgodnie z planem całości regałów. 14 Montaż i instalacja

15 Ustawianie modułu na regale Przestrzeń między korytarzem i słupem regału musi być równomiernie podzielona. Zalecana jest minimalna odległość 35 mm. Dla odległości między pojemnikiem a słupem regału, zalecana jest minimalna wartość 100 mm. Korytarz pojedynczy a: odległość między korytarzem a słupem regału, min. 35 mm Korytarz podwójny a: odległość między korytarzem a słupem regału (a) stanowi połowę odległości (2a) między dwoma korytarzami Montaż i instalacja 15

16 Montaż korytarzy Identyfikacja elementów składowych Kontrola regału Dołączone plany podają skład korytarza Pallet Roller Flow. Plany te znajdują się w kopercie umieszczonej w kartonie z częściami zamiennymi. Zidentyfikować każdy element składowy posługując się planami. Jest to szczególnie ważne, kiedy mają być montowane różne rodzaje korytarzy. Sprawdzić, czy wszystkie elementy przewidziane i konieczne do montażu są dostępne. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Interroll w ciągu 8 dni. Sprawdzić, czy regał został zamontowany zgodnie z zasadami, patrz "Montaż regałów", strona 14. Sprawdzić w szczególności wyrównanie i nachylenie belek. Etap 1 Montaż przęsła próbnego Przed przystąpieniem do montażu kompletnej instalacji, należy zmontować przęsło próbne, celem sprawdzenia prawidłowego działania systemu. Rozpocząć należy od określenia bloku składowania dynamicznego na podstawie planu całości. W razie potrzeby, usunąć palety z modułów w strefie montażu. Pozamiatać strefę i zabezpieczyć strefę roboczą. Wyznaczyć na posadzce siatkę kwadratów umożliwiającą ustawienie wszystkich słupków drabinek. Za pomocą poziomnicy laserowej lub optycznej określić wysokości klinowania poszczególnych słupków drabinki. Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, drabinki regałów muszą być wypoziomowane. W przypadku nieprawidłowego montażu regałów, Interroll nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieprawidłowości. 16 Montaż i instalacja

17 Regały Rozpocząć od montażu rzędu drabinek na fasadzie, od strony załadunku. Wyrównać regały na podstawie oznakowania na posadzce, na fasadzie i na bokach. Użyć niezbędnej ilości klinów do wypoziomowania regałów (wysokość klinowania uzyskana za pomocą poziomnicy laserowej lub optycznej). Belki powinny być poziome, a słupki pionowe. Odchyłka od pionu ±0,25% Odchyłka od poziomu ±0,25% Montaż i instalacja 17

18 Umieścić belki na całej długości drabinek zgodnie z planem całości dostarczonym przez producenta regałów. Przestrzegać prawidłowego rodzaju belek od strony załadunku (belki o prof lu zamkniętym lub kątowym). belki o profilu zamkniętym belki o profilu kątowym Belki muszą być wyrównane i ułożone ze stałym nachyleniem od wejścia do wyjścia. Nachylenie odpowiada nachyleniu korytarza (4% = podpora 50 mm co 1250 mm). Wywiercić otwory i zamocować drabinki w posadzce. 18 Montaż i instalacja

19 Moduły załadunkowe Montaż korytarzy systemu Pallet Roller Flow należy wykonywać zgodnie z załączonym planem montażu. Od strony załadunku wsunąć wszystkie moduły załadunkowe do przęsła próbnego w regale. Wyrównanie i mocowanie pierwszego modułu Wyrównać pierwszy moduł od strony załadunku w stosunku do osi opuszczania palet. Sprawdzić, czy obydwie odległości (a) między słupkami regału i profilami są równe. Montaż i instalacja 19

20 belki o profilu zamkniętym moduł załadunku RT (rolki przechodzące) Wyśrodkować kątownik mocujący na belki, a następnie zamocować go za pomocą 2 wkrętów samogwintujących. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania W zależności od konfiguracji korytarza, może zaistnieć potrzeba zastosowania nakładek na całość korytarza, przy każdym połączeniu modułów. 20 Montaż i instalacja

21 belki o profilu zamkniętym moduł załadunku E3R (między 3 szynami) Wyśrodkować kątownik mocujący E3R (z 8 otworami podłużnymi) na belki, a następnie zamocować go za pomocą 2 wkrętów samogwintujących. Kątownik ten wyznacza rozstaw szyn. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Montaż i instalacja 21

22 belki o profilu kątowym moduł załadunku RT (rolki przechodzące) Otwory w belki o profilu kątowym umożliwiają automatyczne środkowanie modułu załadunku. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania 22 Montaż i instalacja

23 Porada Płaskowniki łączące należy montować w następujący sposób: Płaskowniki łączące nie powinny wystawać poza szerokość modułów. Płaskowniki łączące powinny wystawać między profilami (pod rolkami). Łapa mocująca płaskownik łączący powinna znajdować się od strony załadunku. Śruba mocująca profil na płaskowniku łączącym wkładana jest do drugiego otworu profilu, z łbem od góry (zalecany moment dokręcania 45 Nm). Wystawanie płaskowników łączących do wewnątrz modułu. 2. otwór Łapa mocująca płaskownika łączącego od strony załadunku Przypomnienie Na razie nie mocować (wkrętami samogwintującymi) płaskowników łączących do belek. Nie dokręcać śrub między profilem a płaskownikiem łączącym. Otwory podłużne umożliwiają regulację położenia modułów podczas wyrównywania korytarzy. Montaż i instalacja 23

24 Moduły pośrednie Zamocować kolejne drabinki zgodnie z oznakowaniem na posadzce. Następnie wsunąć moduły pośrednie na wszystkie poziomy przęsła próbnego. Moduły ładować od przodu (od strony rozładunku). Moduły montować od dołu do góry. 24 Montaż i instalacja

25 Montaż modułów pośrednich długich Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Przypomnienie Na razie nie mocować (wkrętami samogwintującymi) płaskowników łączących do belek. Nie dokręcać śrub między profilem a płaskownikiem łączącym. Otwory podłużne umożliwiają regulację położenia modułów podczas wyrównywania korytarzy. Montaż i instalacja 25

26 Montaż modułów pośrednich krótkich Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Przypomnienie Na razie nie mocować (wkrętami samogwintującymi) płaskowników łączących do belek. Nie dokręcać śrub między profilem a płaskownikiem łączącym. Otwory podłużne umożliwiają regulację położenia modułów podczas wyrównywania korytarzy. 26 Montaż i instalacja

27 Moduły rozładunkowe Od strony rozładunku wsunąć wszystkie moduły rozładunkowe do przęsła próbnego w regale. Montaż i instalacja 27

28 Nie uderzać w elementy zabezpieczeń separatora. Podczas wsuwania modułów wyjściowych do regału pamiętać, by elementy przedstawione w ramce poniżej (Time Plus, sterowanie separatorem, cięgno i ogranicznik separatora) nie uderzały o widły wózka ani o belki regału. Uszkodzenie tych elementów zabezpieczeń może spowodować nieprawidłowości w korytarzu. belki o profilu zamkniętym moduł rozładunku RT (rolki przechodzące) Wyśrodkować moduł na belki, a następnie zamocować 2 płaskowniki łączące krótkie za pomocą 2 wkrętów samogwintujących. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania 28 Montaż i instalacja

29 Wyjście na posadzkę moduł rozładunku RT (rolki przechodzące) Wyśrodkować moduł wyjścia między słupkami drabinek. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, podpory muszą być wypoziomowane. W razie potrzeby, aby zapewnić nachylenie 4% zaklinować podpory. Szczegóły montażu korytarza na podporach patrz załączone plany montażu. Montaż i instalacja 29

30 belki o profilu zamkniętym moduł rozładunku E3R (między 3 szynami) Wyśrodkować moduł na belki, a następnie zamocować kątownik mocujący na końcu korytarza do belki wyjściowej za pomocą 2 wkrętów samogwintujących. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania 30 Montaż i instalacja

31 belki kątowa moduł rozładunku RT (rolki przechodzące) Otwory w belki o profilu kątowym umożliwiają automatyczne środkowanie modułu rozładunku. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Montaż i instalacja 31

32 Wyjście na posadzkę moduł wyjściowy STP (wózek do palet) Szyna z regulatorem prędkości Okucie ochronne mocowane do posadzki Moduł pośredni dla STP Podpora do mocowania do posadzki Szyna z separatorem Wyśrodkować moduł między słupkami drabinki z przestrzeganiem odstępu między 2 szynami wyjściowymi. Jeżeli korytarz jest zamontowany tylko na podporze (bez regału), aby określić wyrównanie szyn w stosunku do korytarza, należy korzystać z oznakowania na posadzce. Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, podpory muszą być wypoziomowane. W razie potrzeby, aby zapewnić nachylenie 4% zaklinować podpory. Szczegóły montażu korytarza STP patrz załączone plany montażu. 32 Montaż i instalacja

33 Kontrola przekątnych Sprawdzić, czy obydwie przekątne modułu są równe. Przekątne należy mierzyć między osiami otworów znajdujących się na końcówkach profili. Wyrównanie korytarzy Aby zapewnić prawidłowe działanie korytarza, konieczne jest dokładne wyrównanie modułów. Linia odniesienia W razie potrzeby wyrównać moduły ponownie. Montaż i instalacja 33

34 Przykład ponownego wyrównania Zamocować wkrętami samogwintującymi wszystkie płaskowniki łączące ze sobą moduły. Maksymalny zalecany moment dokręcania 8 Nm. Wkręcanie przerwać kiedy łapa mocująca płaskownika łączącego zetknie się z belką. Zalecane jest użycie przedłużenia, celem ułatwienia założenia nasadki na śruby 10 x 30. Pozostawić luz 6 mm między poszczególnymi modułami i dokręcić moduły do płaskowników łączących (zalecany moment dokręcania 45 Nm). 34 Montaż i instalacja

35 Następnie zamocować pozostałe płaskowniki łączące (bez funkcji łączenia modułów) za pomocą wkrętów samogwintujących. Dokręcić moduły do płaskowników łączących (zalecany moment dokręcania 45 Nm). Montaż i instalacja 35

36 Etap 2 Test korytarza Próby w korytarzach przęsła próbnego należy wykonać w obecności osoby odpowiedzialnej za montaż i użytkownika. Przestrzegać danych podanych w potwierdzeniu zamówienia. Dane podane w potwierdzeniu zamówienia to: obciążenia (maks./min./mieszane), tryb załadunku/rozładunku, pojemniki. Sprawdzić następujące punkty: prawidłową regulację prędkości zjazdu grawitacyjnego ładunków, brak odchyłki trasy ładunków, ponowne ruszanie ładunków, prawidłowe działanie separatora, prawidłowe utrzymywanie się ładunków na nośnikach, skuteczność ogranicznika końca korytarza. Prędkość zjazdu palet Załadować najlżejszą paletę opisaną w potwierdzeniu zamówienia. Sprawdzić, czy zjazd odbywa się bez odchyłek i zatrzymań. Powtórzyć operację z paletą najcięższą. Brak odchyłki trasy ładunku 36 Montaż i instalacja

37 Ponowne ruszanie ładunków Prawidłowe działanie separatora Prawidłowe utrzymywanie ładunków na nośniku Raport z prawidłowego działania Rozładować pojemnik od strony fasady. Sprawdzić, czy kolejne pojemniki ruszają prawidłowo. Zasada działania separatora została opisana w patrz strona 45. Przed załadunkiem korytarza sprawdzić, czy nie ma przeszkód w swobodnych ruchach separatora (sterowanie, cięgno, ograniczniki). Aby uniknąć upadków z powodu poślizgu i przewrócenia się zawartości, ładunki powinny być stabilne i równomiernie rozłożone na nośnikach. Sprawdzić, czy ładunki są prawidłowo utrzymywane na nośnikach podczas zatrzymania pojemnika na ograniczniku separatora i/lub ograniczniku końca korytarza. Należy sporządzić raport z prawidłowego działania korytarzy i zatwierdzenia instalacji. Raporty te muszą zostać podpisane przez użytkownika końcowego. Jedną kopię raportu należy przesłać do Interroll. Przykład raportu z prawidłowego działania przedstawiono na stronie 38. Raport z prawidłowego działania stanowi podstawę dla gwarancji. W przypadku braku raportu z prawidłowego działania, Interroll nie może udzielić gwarancji na instalację. Montaż i instalacja 37

38 Raport z prawidłowego działania Pallet Roller Flow FIFO Raport z prawidłowego działania stanowi podstawę dla gwarancji na korytarze składowania dynamicznego dostarczane przez Interroll. Kopię tego raportu podpisaną przez kierownika montażu, użytkownika lub producenta regałów należy przesłać do Interroll w terminie nieprzekraczającym 4 tygodni od dostawy sprzętu. Interroll SAS Dział obsługi klienta 310 rue du clair bocage BP255 Mouilleron le Captif F La Roche-sur-Yon, Cedex Próby należy przeprowadzić w obecności kierownika montażu, użytkownika lub producenta regałów. Przestrzegać danych podanych w warunkach początkowych umowy: obciążenia maks. i min., sposób załadunku i rozładunku, pojemniki. Aby gwarancja została udzielona, wszystkie 5 prób opisanych poniżej musi dać wynik pozytywny. Przestrzegać instrukcji prób korytarza opisanych w instrukcji obsługi, na stronie 36. Zgodność 1- Prędkość zjazdu palet 2- Brak odchyłki trasy ładunku 3- Ponowne ruszanie ładunków 4- Prawidłowe działanie separatora 5- Prawidłowe utrzymywanie się ładunków na nośnikach Nr OF Wpisać numer OF podany na etykietach umieszczonych na paletach modułów. Kierownik montażu Nazwisko/imię: Firma: Data: Podpis Użytkownik lub producent regałów Nazwisko/imię: Firma: Data: Podpis 38 Montaż i instalacja

39 Usunięcie odchyłki lub blokady pojemnika Znalezienie przyczyny problemu Sprawdzić, czy regały są prawidłowo zmontowane, patrz "Montaż regałów", strona 14. Sprawdzić, czy belki stykają się z modułami. Usunięcie blokady palety Sprawdzić ogólnie zalecane nachylenie 4% (lub inne podane w potwierdzeniu zamówienia). Sprawdzić, czy wszystkie belki stykają się z modułami. Jeżeli nachylenie jest prawidłowe, patrz pomoc w przypadku usterki, patrz "Pomoc w razie awarii", strona 60. Montaż i instalacja 39

40 Usunięcie odchyłki Jeżeli regały są zmontowane prawidłowo, odchyłkę można skorygować zmieniając luz 6 mm między modułami. Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń spowodowanych niestabilnością modułów Nigdy nie luzować połączenia między płaskownikiem łączącym a belką. Luzować wyłącznie połączenia między płaskownikiem łączącym a modułem. Znaleźć położenie, w którym stwierdzona została odchyłka. Poluzować wkręty łączące płaskowniki łączące z modułem po stronie przeciwnej do odchyłki. Poluzować rozpórki i wyrównać moduły. Zbliżyć do siebie profile dwóch kolejnych modułów (1 lub 2 mm). 40 Montaż i instalacja

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

Maszynka do makaronu PROFI LINE. Instrukcja obsługi

Maszynka do makaronu PROFI LINE. Instrukcja obsługi Maszynka do makaronu PROFI LINE 975480 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYKŁADY Gratulujemy zakupu urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od dostępnych platform

Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od dostępnych platform Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od dostępnych platform Pod żadnym pozorem nie można pozwolić na przebywanie na platformie roboczej podczas transportu oraz podnoszenia. Kask ochronny,

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek

Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek Instrukcja obsługi Hydrauliczny podnośnik beczek 112 349 EMPORO Sp.z.o.o. ul. Kminkowa 1, 55-080 Krzeptów NIP: 914 154 1139 web: www.emporo.pl / emporo@emporo.pl / tel:+48 71-333 57 80 Spis treści 1 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ręczna łuparka / obrabiarka do drewna

Ręczna łuparka / obrabiarka do drewna Ręczna łuparka / obrabiarka do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ręcznej łuparki / obrabiarki do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia INSTRUKCJA OBSŁUGI POJEMNIK WYWRACANY KOLEBA/KOŁYSKA Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem urządzenia 1 1. WPROWADZENIE Poniższa instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie koleby. Z jej treścią

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bram zwijanych BGR: - w skrzynkach typu SK, SKO-P - na konsolach typu KNB

Instrukcja montażu Bram zwijanych BGR: - w skrzynkach typu SK, SKO-P - na konsolach typu KNB Instrukcja montażu Bram zwijanych BGR: - w skrzynkach typu SK, SKO-P - na konsolach typu KNB - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

Bardziej szczegółowo

Krzesełko do karmienia JUICE

Krzesełko do karmienia JUICE Numer wersji v.1.1. Krzesełko do karmienia JUICE Produkt przeznaczony dla dzieci od 6 m-ca życia do 3 roku życia. Dziękujemy! Warto wiedzieć: Dziękujemy kilka słów od twórców marki O produkcie Spis: Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Śruba regulacyjna. Płytka ozdobna. Upewnić się, że śruba regulacyjna nie wystaje ponad płytkę dekoracyjną.

Śruba regulacyjna. Płytka ozdobna. Upewnić się, że śruba regulacyjna nie wystaje ponad płytkę dekoracyjną. Instrukcja montażu 1. Zalecenia wstępne Sprawdzić okna do regulacji (Rys. A). Sprawdzić płytkę wzmaniającą i kanał zawiasu. 2. Instalacja podstawy czopu dolnego 3. Montaż drzwi Zamontować podstawę czopu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level Instrukcja użytkowania Drabiny ewakuacyjne Drabiny Instrukcja bez kosza użytkowania ochronnego drabiny POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użytkownik drabin powinien: udzielić instruktażu osobom montującym i użytkującym

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA BRAMA ROZWIERANA TYP MARC-D2 00 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa podlega ewidencjonowaniu. Powielanie jej i rozpowszechnianie bez zgody firmy Małkowski-Martech S.A. jest

Bardziej szczegółowo

Uchwyt do beczek FK1/FK2

Uchwyt do beczek FK1/FK2 Uchwyt do beczek FK1/FK2 DENIOS Sp. z o.o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice tel.: +48 46 832 60 76 faks: +48 46 832 60 88 e-mail: info@denios.pl Informacje dotyczące naszego partnera w Państwa regionie

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitonakrętek

Głowica do nitonakrętek Głowica do nitonakrętek ND 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitonakrętek stalowych oraz aluminiowych. Nitonakrętki stalowe M3 M4 M5 M6 M8 Nitonakrętki aluminiowe M3 M4 M5 M6 M8 2. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ZipTex.2

Instrukcja montażu. ZipTex.2 Instrukcja montażu ZipTex.2 ALUKON KG Münchberger Str. 31 D-95176 Konradsreuth Telefon +49 0 92 92 / 950-0 Faks. +49 0 92 92 / 950-293 Internet www.alukon.com e-mail info@alukon.com Zmiany techniczne zastrzeżone!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA MONTAŻU BRAM I OSŁON ROLOWANYCH Przed przystąpieniem do montażu bramy należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania brama powinna leżeć poziomo

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU BIURKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI CONSET - MODEL: 501-49 INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU PL OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH MONTAŻU, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

WindPitch. I. Montaż modułu śmigła. Łopatki profilowane. Instrukcja montażu. Nr katalogowy: FCJJ-29

WindPitch. I. Montaż modułu śmigła. Łopatki profilowane. Instrukcja montażu. Nr katalogowy: FCJJ-29 WindPitch Instrukcja montażu Nr katalogowy: FCJJ-29 I. Montaż modułu śmigła Łopatki profilowane 1 2 3 4 5 Ułóż podstawę wirnika (1) na gładkiej powierzchni stołu. Umieść 3 jednakowe łopaty profilowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-02-A Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych

Bardziej szczegółowo

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej

Bardziej szczegółowo

Insulated Door Components. System sprężyn naciągowych. System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych

Insulated Door Components. System sprężyn naciągowych. System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych Insulated Door Components System sprężyn naciągowych System bram o wysokich parametrach do zastosowań garażowych System sprężyn naciągowych Prosty i szybki, odpowiedni dla bram o wymiarach 3000 mm x 2125

Bardziej szczegółowo

LISTWY ROLKOWE. Pro l prowadnicy łańcucha. Listwa rolkowa z rolką dzieloną P=16,5 mm CECHY:

LISTWY ROLKOWE. Pro l prowadnicy łańcucha. Listwa rolkowa z rolką dzieloną P=16,5 mm CECHY: .1 LISTWY ROLKOWE Pro l prowadnicy łańcucha LISTWY ROLKOWE część nośna - 0,8 mm, maksymalna długość listwy - 400 mm, dostępne w kolorze czarnym ESD lub szarym, niezależnie od toru, każda rolka ma nośność

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015.

Galaxy VM. Zestaw IP32. Instalacja 06/2015. Galaxy VM Zestaw IP32 Instalacja 06/2015 www.schneider-electric.com Informacje prawne Marka Schneider Electric oraz wszelkie zastrzeżone znaki towarowe firmy Schneider Electric Industries SAS wymienione

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Chodzik. Szanowni Klienci, 11075694 Chodzik Szanowni Klienci, Zwróćcie uwgę na to, aby przed pierwszym użyciem chodzika Rollators 155 usunąć z jego kół folię zabezpieczającą. W przeciwnym razie hamulce nie będą działać prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB6

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB6 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB6 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB6 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Cykl pracy: 10% ~ 6

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 46 GLT 48 Pojemniki wielkogabarytowe 50 VDA-GLT 5 KOLOX 54 KOLOX specjalny 57 PALOX Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 47 Pojemniki wielkogabarytowe VDA-GLT / KOLOX / KOLOX specjalny Składane, do składowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM ANIKOL ul. Podzamcze 2 32-210 Książ Wielki tel/fax: +48 41 383 80 34 PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM Wydanie:1 Maj 2012 Opracowanie: ANIKOL Jarosław Kruczek www.anikol.com.pl

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Montaż śrub kotwiących HPM

Montaż śrub kotwiących HPM Identyfikacja produktów Śruby kotwiące HPM są dostępne w standardowych rozmiarach (16, 20, 24, 30, oraz 39) analogicznie do rozmiaru gwintu typu M śruby. Model śruby kotwiącej można rozpoznać po nazwie

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY KARTOTEKOWE. 1 korpus szafy 2 zamek cylindryczny 3 szuflada. Szafa kartotekowa czteroszufladowa SK

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY KARTOTEKOWE. 1 korpus szafy 2 zamek cylindryczny 3 szuflada. Szafa kartotekowa czteroszufladowa SK INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY KARTOTEKOWE 1 korpus szafy 2 zamek cylindryczny 3 szuflada Szafa kartotekowa czteroszufladowa SK 4-1 - SK2 SK3 SK 5/1 SK5/2 Przykłady szaf kartotekowych - 2 - Model

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

PALETY. Stabilność u podstawy. PALETY. 130 Stabilność u podstawy 132 UPAL-H 135 UPAL-S 137 UPAL-I 139 UPAL-V 140 UPAL-D 141 UPAL-U 142 UPAL-E

PALETY. Stabilność u podstawy. PALETY. 130 Stabilność u podstawy 132 UPAL-H 135 UPAL-S 137 UPAL-I 139 UPAL-V 140 UPAL-D 141 UPAL-U 142 UPAL-E 8 PALETY 0 Stabilność u podstawy UPAL-H 5 UPAL-S 7 UPAL-I 9 UPAL-V 40 UPAL-D 4 UPAL-U 4 UPAL-E 44 Rozwiązania specjalne Stabilność u podstawy. PALETY 9 Stabilność u podstawy Tworzywo sztuczne czy drewno?

Bardziej szczegółowo

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO oddział w Poznaniu Nieszczęśliwe wpadki i uszkodzenia przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych I KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl)

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl) Instrukcja montażu ANTTI M06 W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA 009 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 9 FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tel. + 77 700 Fax + 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB

instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB instrukcja obsługi NVB-SD40W NVB-SD40CB UWAGI I OSTRZEŻE IA UWAGA! ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED PRZYSTĄPIENIEM

Bardziej szczegółowo

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej DRIVE IN Utilisation Wysokiej jakości optimale system de l espace składowania palet dla optymalizacji przestrzeni magazynowej REGAŁY WJEZDNE Regały wjezdne zaprojektowano po to, by przechowywać duże ilości

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47" INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 47 INSTRUKCJA MONTAŻU. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. INSTRUKCJA MONTAŻU Uchwyt sufitowy BRATECK-PLB-CE344 UWAGA: PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEJ OBCIĄŻALNOŚCI UCHWYTU GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA ORAZ ZAGROŻENIEM ŻYCIA OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W POBLIŻU UCHWYTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ

I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ I N S T R U K C J A BRAMY GARAŻOWEJ Dziękujemy za zakup Proszę zapoznać się z instrukcją przed użyciem BRAMA SEGMENTOWA OCIEPLONA Z JEDNĄ SPRĘŹYNĄ 1 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa W celu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50)

CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUCTIONS: PR-2500-UD (V.50) DATA 19-11-2006 CHWYTACZ BEZPIECZEŃSTWA DYNATECH PROGRESSIVE PR-2500-UD (V.50) INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. INSTALACJA CHWYTACZA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB5 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Maks. prędkość: 38 mm/s

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

celexon. Instrukcja obsługi celexon uchwyt ścienno-sufitowy OMG-1000 celexon Germany GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 2, Emsdetten, DE

celexon. Instrukcja obsługi celexon uchwyt ścienno-sufitowy OMG-1000 celexon Germany GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 2, Emsdetten, DE celexon. TM Instrukcja obsługi celexon uchwyt ścienno-sufitowy OMG-1000 Producent: Adres: Nazwa produktu: Producent: celexon Germany GmbH & Co. KG Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE celexon uchwyt

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY RF350 P A S E D O Z A W I E R C I E u l. G L I N I A N A 6 3 + 4 8 3 2 7 2 5 1 3 2 8 1. Warunki gwarancji Instrukcja została wykonana w celu używania przez wykwalifikowane osoby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 1. WPROWADZENIE... 2 Informacja ogólna...2 OSTRZEŻENIE...2 2. PRZENOSZENIE (ORAZ ROZPAKOWYWANIE)... 3 3. PRZECHOWYWANIE... 5 4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7

Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uchwyt ścienny do TV, LCD SpeaKa Professional, maks. 55 kg, 81 cm - 152 cm (32'' - 60'') Nr produktu : 989930 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Uchwyt ścienny TV jest używany do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI 11639937 Urządzenie do ostrzenia łańcucha piły łańcuchowej Art. Nr 11639937 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT ŻALUZJE FASADOWE CHRONIĄ PRZED ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI

CERTYFIKAT ŻALUZJE FASADOWE CHRONIĄ PRZED ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI CERTYFIKAT ŻALUZJE FASADOWE CHRONIĄ PRZED ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI Stale pracujemy nad podnoszeniem jakości naszych wyrobów. W tym celu powstał Dział Jakości. Wszelkie wątpliwości

Bardziej szczegółowo

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-03 Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo