Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim"

Transkrypt

1 I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w

2 Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité Beaupuy Mouilleron le Captif Francja Tel Faks Prawa autorskie dla instrukcji obsługi Firma Interroll Dynamic Storage posiada prawa własności intelektualnej. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera normy, plany i rysunki, których bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Interroll nie wolno udostępniać, publikować, powielać w części ani w całości, ani wykorzystywać do celów innych niż obsługa instalacji stanowiącej przedmiot niniejszej instrukcji obsługi.

3 Pallet Roller Flow FIFO Spis treści Na temat niniejszego dokumentu Uwagi dotyczące korzystania z instrukcji obsługi... 4 Ostrzeżenia w niniejszym dokumencie... 5 Inne symbole... 5 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa... 6 Prawidłowe użytkowanie... 6 Nieprawidłowe użytkowanie... 6 Wykwalifikowany personel... 7 Zagrożenia... 7 Informacje dotyczące produktu Opis urządzenia... 8 Elementy składowe... 8 Charakterystyki techniczne systemu Pallet Roller Flow FIFO... 9 Transport i przechowywanie Transport Składowanie Montaż i instalacja Ostrzeżenia dotyczące montażu Zasady montażu Montaż korytarzy Etap 1 Montaż przęsła próbnego Etap 2 Test korytarza Etap 3 Montaż wszystkich korytarzy Rozruch i działanie Ostrzeżenia dotyczące działania urządzenia Wymagania dotyczące urządzenia do transportu Sposób załadunku i rozładunku Działanie Zachowanie w razie wypadku lub awarii Czyszczenie, konserwacja i naprawy Czyszczenie Uwagi dotyczące konserwacji i napraw Używanie palety naprawczej Lista konserwacji i kontroli Pomoc w razie awarii W przypadku awarii Wyszukiwanie usterek Wyłączenie z użytkowania i złomowanie Usuwanie odpadów Załącznik Oznaczenie zestawów i części zamiennych w modułach Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z 3

4 Na temat niniejszego dokumentu Uwagi dotyczące korzystania z instrukcji obsługi Treść instrukcji obsługi Ważność instrukcji obsługi Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera uwagi i ważne informacje dotyczące poszczególnych faz działania systemu Pallet Roller Flow: transportu, montażu i rozruchu, bezpiecznej obsługi, konserwacji, pomocy w razie usterek, usuwania odpadów. Instrukcja obsługi opisuje system Pallet Roller Flow w momencie jego dostawy przez Interroll. W przypadku instalacji dla niestandardowych pojemników lub ich zawartości, do niniejszego dokumentu dołączone są zalecenia specjalne, specjalne tryby działania i wszystkie dokumenty kontraktowe. Aby zapewnić działanie bez zakłóceń i bezpieczne oraz aby skorzystać z gwarancji, przed rozpoczęciem użytkowania należy przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi oraz danych zawartych w potwierdzeniu zamówienia systemu Pallet Roller Flow. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu systemu Pallet Roller Flow. Należy ją również przekazać kolejnemu użytkownikowi systemu Pallet Roller Flow. Interroll nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody ani usterki mogące wynikać z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku pytań po zapoznaniu się z instrukcją obsługi prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Interroll. Na ostatniej stronie znajdują się dane kontaktowe osób dla danego kraju. 4 Na temat niniejszego dokumentu

5 Ostrzeżenia w niniejszym dokumencie Ostrzeżenia w niniejszym dokumencie dotyczą zagrożeń związanych z użytkowaniem systemu Pallet Roller Flow. Odpowiednie ostrzeżenia znajdują się w rozdziale Bezpieczeństwo, strona 6 oraz na początku każdego rozdziału. Ostrzeżenia mają trzy poziomy. Rozpoznawane są za pomocą następujących słów kluczowych Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Uwaga Słowo kluczowe Niebezpieczeństwo Ostrzeżenie Uwaga Znaczenie Ostrzega o bezpośrednim zagrożeniu, które powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzega o bezpośrednim zagrożeniu, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzega o bezpośrednim zagrożeniu, które może spowodować lekkie lub niegroźne obrażenia ciała. Układ ostrzeżenia Niebezpieczeństwo Opis rodzaju i źródła zagrożenia Ewentualne konsekwencje nieprzestrzegania ostrzeżenia. Sposoby umożliwiające uniknięcie zagrożenia. Porada Symbol ten zwraca uwagę na ewentualne szkody materialne Sposoby umożliwiające uniknięcie szkód materialnych. Inne symbole Symbol ten zwraca uwagę na informację dotyczącą bezpieczeństwa. Symbol ten zwraca uwagę na ważne informacje. Symbol ten zwraca uwagę na czynność, którą należy wykonać. Na temat niniejszego dokumentu 5

6 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady bezpieczeństwa System Pallet Roller Flow nawet zmontowany zgodnie z zasadami może powodować pewne zagrożenia podczas użytkowania: obrażenia ciała lub śmierć użytkowników lub osób trzecich, szkody powstające w systemie Pallet Roller Flow lub inne szkody materialne. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Obsługę systemu Pallet Roller Flow należy powierzyć osobom odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu miejsca użytkowania i powinna ona być dostępna dla wszystkich. Zawsze należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danej firmie. W przypadku pytań po zapoznaniu się z instrukcją obsługi prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Interroll. Na ostatniej stronie znajdują się dane kontaktowe osób dla danego kraju. Prawidłowe użytkowanie System Pallet Roller Flow jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego w odpowiednim otoczeniu. Zainstalowane korytarze są przeznaczone wyłącznie do składowania dynamicznego (grawitacyjnego) pojedynczych ładunków wcześniej przewidzianych i zatwierdzonych. Są one przeznaczone wyłącznie do składowania pojemników wybranych lub znormalizowanych. Każdy inny sposób użytkowania może zostać uznany za nieprawidłowy. Należy przestrzegać konfiguracji instalacji. Są one określone w potwierdzeniu zamówienia i w niniejszej instrukcji obsługi. Nie są dozwolone żadne zmiany w elementach i ich lokalizacji w korytarzu. Do załadunku i wyładunku pojemników do i z korytarzy należy używać odpowiedniego urządzenia transportowego. Musi ono posiadać wszystkie poniższe cechy: maszt lub widły pochylane lub nie, w zależności od zaleceń podanych w potwierdzeniu zamówienia, wysokość masztu dostosowana do wysokości regałów. Przestrzegać maksymalnych obciążeń podanych przez producenta regałów i podanych na tabliczce obciążeń. Masa zawartości nie może w żadnym wypadku przekraczać obciążenia maksymalnego określonego przez producenta pojemnika lub przez normę. Nieprawidłowe użytkowanie System Pallet Roller Flow nie jest przeznaczony do transportu osób, produktów luzem ani małych elementów. Zastosowania niezgodne z przeznaczeniem systemu Pallet Roller Flow wymagają uprzedniej pisemnej zgody ze strony Interroll. 6 Bezpieczeństwo

7 Wykwalifikowany personel Za personel wykwalifikowany uznaje się osoby, które mogą przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi oraz wykonać prace zgodnie z zasadami sztuki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Obsługę systemu Pallet Roller Flow należy powierzyć osobom odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym, uwzględniając następujące dokumenty: odpowiednie rysunki i instrukcje, zasady bezpieczeństwa podane w instrukcji obsługi, zalecenia i wymagania specyficzne dla instalacji, patrz "Montaż i instalacja", strona 12 obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Zagrożenia Poniżej podano informacje dotyczące różnych rodzajów zagrożeń lub uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas instalacji i użytkowania systemu Pallet Roller Flow. Obrażenia ciała Elementy obracające się Sprzęt we wszystkich trybach działania powinien być obsługiwany przez osoby wykwalifikowane. Przestrzegać danych technicznych podanych w potwierdzeniu zamówienia. Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi. Używać wyłącznie odpowiednich urządzeń transportowych. Regularnie kontrolować i konserwować instalację. Sprawdzać, czy nikt nie przechodzi ani nie pozostaje pod obciążeniami, w strefach odkładania i pobierania z korytarza składowania dynamicznego. Podjąć odpowiednie środki celem zakazania obecności osób wewnątrz korytarzy. Sprawdzać, czy aleja załadunku/wyładunku jest wystarczająco oświetlona tak, by nie zakłócać czynności transportowych. Ryzyko obrażeń ciała: nie chodzić po profilach poprzecznych modułów ani po rolkach bez używania uprzęży ochronnej. Nosić dopasowaną odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej (obuwie ochronne, rękawice itp.). Długie włosy należy wiązać lub nosić nakrycie głowy. Nie nosić biżuterii, takiej jak naszyjniki lub bransoletki. Nie chodzić po rolkach. Do korytarzy mogą wchodzić jedynie pracownicy serwisowi, przestrzegając obowiązujących norm bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo 7

8 Informacje dotyczące produktu Opis urządzenia System Pallet Roller Flow to system dynamicznego składowania dla dużych obciążeń. Zapewnia on kontrolowany zjazd palety. Spływ palet ze stałą prędkością jest kontrolowane przez regulatory prędkości. Od strony rozładunku, paleta jest izolowana od nacisku szeregu palet przez separator. Elementy składowe (1) Układ sterowania separatorem (2) Profil (3) Rolka transportowa (4) Ogranicznik separatora (5) Regulator prędkości (6) Rozpórka (7) Prowadnica odkładania (8) Strefa odkładania (9) Moduł wejściowy (10) Podpora (11) Moduł pośredni (12) Moduł wyjściowy (13) Ogranicznik końca korytarza (14) Zwalniacz time plus 8 Informacje dotyczące produktu

9 Charakterystyki techniczne systemu Pallet Roller Flow FIFO Układ grawitacyjny Obciążenia Prędkość regulowana 60 do kg na paletę 0,3 m/s od 60 do 1250 kg Maksymalna prędkość chwilowa 0,6 m/s przy odkładaniu i separacji Maksymalne opóźnienie 1 m/s 2 Nachylenie korytarza Palety transportowane przez system Interroll Podawane w potwierdzeniu zamówienia Nachylenie ogólnie zalecane: 4% Paleta znormalizowana EUR EPAL 800 mm na fasadzie i o głębokości 1200 mm, patrz Prawidłowe użytkowanie, strona 6 Paleta znormalizowana EUR EPAL 1000 mm na fasadzie i o głębokości 1200 mm Paleta znormalizowana GKN CHEP 1000 mm na fasadzie i o głębokości 1200 mm Inne pojemniki po konsultacji z Interroll. Urządzenia transportowe Podawane w potwierdzeniu zamówienia Warunki otoczenia Temperatura otoczenia podczas działania -30 C do +40 C montażu -30 C do +40 C transportu i przechowywania -30 C do +80 C Wilgotność Maks. 90%, bez kondensacji Informacje dotyczące produktu 9

10 Otoczenie System Pallet Roller Flow nie jest przystosowany do użytku w otoczeniach, w których występują następujące zagrożenia: utlenianie (atmosferyczne lub z powodu środków chemicznych), rozpryski, rozkład, wibracje, wybuch, promieniowanie, promieniowanie cieplne, Wyjątki są możliwe po konsultacji z Interroll. Skład ładunków Skład ładunków i ich elementy składowe nie powinny: utleniać się, korodować, rozkładać się, blokować elementów korytarza, zanieczyszczać elementów stalowych i plastikowych, przeszkadzać w prawidłowym działaniu wszystkich mechanizmów. System Pallet Roller Flow nie może być używany w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi. 10 Informacje dotyczące produktu

11 Transport i przechowywanie Transport Transport może być wykonywany wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i uprawnione. Elementy należy przenosić za pomocą zawiesi lub odpowiednich urządzeń dźwigowych. Jeżeli zawartość nie jest stabilna, rozładować pojemnik element po elemencie, a nie za pomocą wózka. Masa każdej palety jest podana na palecie. W przypadku urządzenia transportowego o nieodpowiedniej nośności, przewozić palety modułów pojedynczo. Składowanie Urządzenia należy składować wewnątrz budynków. Nigdy nie składować urządzeń na zewnątrz ani w miejscach zapylonych lub wilgotnych. Przestrzegać warunków otoczenia, patrz "Charakterystyki techniczne systemu Pallet Roller Flow FIFO", strona 9. Nie ustawiać dodatkowych obciążeń na paletach ani na skrzyniach zawierających system Pallet Roller Flow i jego elementy. Transport i przechowywanie 11

12 Montaż i instalacja Ostrzeżenia dotyczące montażu Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń w przypadku nieprawidłowego montażu Ponieważ system Pallet Roller Flow stanowi podsystem większej instalacji, przeprowadzić analizę ryzyk dla całej instalacji. Przestudiować konieczne środki zabezpieczające przed zagrożeniami związanymi z lokalnymi warunkami ustawienia i użytkowania. Określić strefę bezpieczeństwa dla strefy roboczej. Zabezpieczyć strefę i odpowiednio oznakować. Podczas montażu modułów na regałach stosować zasady bezpieczeństwa dla prac na wysokości. Nigdy nie wchodzić na rolki ani na profile korytarzy bez uprzęży ochronnej. Przez cały czas trwania montażu stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (rękawice, obuwie ochronne, uprząż ochronną, kask itp.). 12 Montaż i instalacja

13 Zasady montażu Montaż systemu Pallet Roller Flow można wykonywać w różne sposoby. Dostosować sposób montażu zalecany przez Interroll do zasad bezpieczeństwa obowiązującym w danym kraju. Niektóre firmy mogą wymagać użycia kosza podnośnikowego do prac na wysokości. Korytarze składowania dynamicznego stanowią podsystemy instalacji całkowitej. Są one dostarczane zgodnie z danymi technicznymi podanymi w potwierdzeniu zamówienia. Dostawa korytarzy systemu Pallet Roller Flow obejmuje wstępnie zmontowane moduły z rolkami i akcesoria. Elementy te należy zmontować, zainstalować i ustawić na regałach lub podporach. Wszelkie zmiany dokonywane w elementach składowych lub korytarzach zwalniają Interroll z odpowiedzialności i są uznawane za nieprawidłowe użytkowanie systemu Pallet Roller Flow. Montaż regału należy wykonywać stopniowo, w miarę wprowadzania modułów z rolkami na belki. Regał musi być zamocowany do posadzki i zapewniać ogólną sztywność systemu. Wykwalifikowany personel Zasady ogólne Montaż i instalacja muszą być wykonywane przez osoby wykwalifikowane zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tych prac i zasadami bezpieczeństwa. Kierownik zespołu wyznaczonego do montażu korytarzy musi posiadać odpowiednie kompetencje techniczne i przeszkolenie w następującym zakresie: produkty i ich użytkowanie, ryzyka związane z montażem elementów ciężkich lub o dużych rozmiarach na dużych wysokościach, ryzyka wynikające z nieprawidłowego montażu. Brak opanowania prędkości i sił nacisku ładunków składowanych w korytarzu może powodować poważne wypadki. Regulacje niezbędne dla prawidłowego działania korytarzy. Interroll pozostaje do Państwa dyspozycji w celu przeszkolenia pracowników w zakresie systemu Pallet Roller Flow. Oferta zostanie wysłana po zapytaniu. Przestrzegać specyfikacji regału. Jeżeli inne systemy współdziałają z systemem Pallet Roller Flow, do mocowania drabinek należy używać tych samych punktów odniesienia, jak dla pozostałych systemów. Przed przecięciem obejm sprawdzić stabilność modułów na pojemnikach. Zalecany moment dokręcania modułów do płaskowników łączących: 45 Nm. Montaż rozpoczynać zawsze od strony załadunku. Uważać, by podczas montażu nie uszkodzić modułów ani innych elementów. Zwracać szczególną uwagę na regulatory prędkości, separator i ogranicznik końca korytarza. Zaleca się zamontowanie ogranicznika na posadzce od strony załadunku i wyładunku. Ogranicznik ten zatrzymuje urządzenie transportowe i zapobiega jego zetknięciu się z regałem. Przed zamocowaniem lub podwieszeniem urządzenia (np. tryskacza) w przestrzeni zajętej przez instalację składowania dynamicznego, zasięgnąć wcześniej opinii Interroll. Po zakończeniu montażu uprzątnąć strefę prowadzenia prac. Nie pozostawiać elementów ani narzędzi w otoczeniu instalacji. Przed rozpoczęciem użytkowania przetestować korytarze. - Montaż i instalacja 13

14 Montaż regałów Regały należy mocować do posadzki zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez ich dostawcę. Podpory dostarczane przez Interroll należy mocować do posadzki zgodnie ze specyfikacją. Belki muszą być prostopadłe do drabinek wsporczych. Belki prostopadłe do drabinek wsporczych (widok z góry) Belki muszą być poziome. Belki muszą być wyrównane i ułożone ze stałym nachyleniem od wejścia do wyjścia. Nachylenie to odpowiada nachyleniu korytarza. Regulacja nachylenia Moduły z rolkami są instalowane z nachyleniem 4%, chyba, że na planie całości podano inaczej. Pamiętać o przestrzeganiu lokalizacji każdej belki zgodnie z planem całości regałów. 14 Montaż i instalacja

15 Ustawianie modułu na regale Przestrzeń między korytarzem i słupem regału musi być równomiernie podzielona. Zalecana jest minimalna odległość 35 mm. Dla odległości między pojemnikiem a słupem regału, zalecana jest minimalna wartość 100 mm. Korytarz pojedynczy a: odległość między korytarzem a słupem regału, min. 35 mm Korytarz podwójny a: odległość między korytarzem a słupem regału (a) stanowi połowę odległości (2a) między dwoma korytarzami Montaż i instalacja 15

16 Montaż korytarzy Identyfikacja elementów składowych Kontrola regału Dołączone plany podają skład korytarza Pallet Roller Flow. Plany te znajdują się w kopercie umieszczonej w kartonie z częściami zamiennymi. Zidentyfikować każdy element składowy posługując się planami. Jest to szczególnie ważne, kiedy mają być montowane różne rodzaje korytarzy. Sprawdzić, czy wszystkie elementy przewidziane i konieczne do montażu są dostępne. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Interroll w ciągu 8 dni. Sprawdzić, czy regał został zamontowany zgodnie z zasadami, patrz "Montaż regałów", strona 14. Sprawdzić w szczególności wyrównanie i nachylenie belek. Etap 1 Montaż przęsła próbnego Przed przystąpieniem do montażu kompletnej instalacji, należy zmontować przęsło próbne, celem sprawdzenia prawidłowego działania systemu. Rozpocząć należy od określenia bloku składowania dynamicznego na podstawie planu całości. W razie potrzeby, usunąć palety z modułów w strefie montażu. Pozamiatać strefę i zabezpieczyć strefę roboczą. Wyznaczyć na posadzce siatkę kwadratów umożliwiającą ustawienie wszystkich słupków drabinek. Za pomocą poziomnicy laserowej lub optycznej określić wysokości klinowania poszczególnych słupków drabinki. Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, drabinki regałów muszą być wypoziomowane. W przypadku nieprawidłowego montażu regałów, Interroll nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieprawidłowości. 16 Montaż i instalacja

17 Regały Rozpocząć od montażu rzędu drabinek na fasadzie, od strony załadunku. Wyrównać regały na podstawie oznakowania na posadzce, na fasadzie i na bokach. Użyć niezbędnej ilości klinów do wypoziomowania regałów (wysokość klinowania uzyskana za pomocą poziomnicy laserowej lub optycznej). Belki powinny być poziome, a słupki pionowe. Odchyłka od pionu ±0,25% Odchyłka od poziomu ±0,25% Montaż i instalacja 17

18 Umieścić belki na całej długości drabinek zgodnie z planem całości dostarczonym przez producenta regałów. Przestrzegać prawidłowego rodzaju belek od strony załadunku (belki o prof lu zamkniętym lub kątowym). belki o profilu zamkniętym belki o profilu kątowym Belki muszą być wyrównane i ułożone ze stałym nachyleniem od wejścia do wyjścia. Nachylenie odpowiada nachyleniu korytarza (4% = podpora 50 mm co 1250 mm). Wywiercić otwory i zamocować drabinki w posadzce. 18 Montaż i instalacja

19 Moduły załadunkowe Montaż korytarzy systemu Pallet Roller Flow należy wykonywać zgodnie z załączonym planem montażu. Od strony załadunku wsunąć wszystkie moduły załadunkowe do przęsła próbnego w regale. Wyrównanie i mocowanie pierwszego modułu Wyrównać pierwszy moduł od strony załadunku w stosunku do osi opuszczania palet. Sprawdzić, czy obydwie odległości (a) między słupkami regału i profilami są równe. Montaż i instalacja 19

20 belki o profilu zamkniętym moduł załadunku RT (rolki przechodzące) Wyśrodkować kątownik mocujący na belki, a następnie zamocować go za pomocą 2 wkrętów samogwintujących. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania W zależności od konfiguracji korytarza, może zaistnieć potrzeba zastosowania nakładek na całość korytarza, przy każdym połączeniu modułów. 20 Montaż i instalacja

21 belki o profilu zamkniętym moduł załadunku E3R (między 3 szynami) Wyśrodkować kątownik mocujący E3R (z 8 otworami podłużnymi) na belki, a następnie zamocować go za pomocą 2 wkrętów samogwintujących. Kątownik ten wyznacza rozstaw szyn. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Montaż i instalacja 21

22 belki o profilu kątowym moduł załadunku RT (rolki przechodzące) Otwory w belki o profilu kątowym umożliwiają automatyczne środkowanie modułu załadunku. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania 22 Montaż i instalacja

23 Porada Płaskowniki łączące należy montować w następujący sposób: Płaskowniki łączące nie powinny wystawać poza szerokość modułów. Płaskowniki łączące powinny wystawać między profilami (pod rolkami). Łapa mocująca płaskownik łączący powinna znajdować się od strony załadunku. Śruba mocująca profil na płaskowniku łączącym wkładana jest do drugiego otworu profilu, z łbem od góry (zalecany moment dokręcania 45 Nm). Wystawanie płaskowników łączących do wewnątrz modułu. 2. otwór Łapa mocująca płaskownika łączącego od strony załadunku Przypomnienie Na razie nie mocować (wkrętami samogwintującymi) płaskowników łączących do belek. Nie dokręcać śrub między profilem a płaskownikiem łączącym. Otwory podłużne umożliwiają regulację położenia modułów podczas wyrównywania korytarzy. Montaż i instalacja 23

24 Moduły pośrednie Zamocować kolejne drabinki zgodnie z oznakowaniem na posadzce. Następnie wsunąć moduły pośrednie na wszystkie poziomy przęsła próbnego. Moduły ładować od przodu (od strony rozładunku). Moduły montować od dołu do góry. 24 Montaż i instalacja

25 Montaż modułów pośrednich długich Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Przypomnienie Na razie nie mocować (wkrętami samogwintującymi) płaskowników łączących do belek. Nie dokręcać śrub między profilem a płaskownikiem łączącym. Otwory podłużne umożliwiają regulację położenia modułów podczas wyrównywania korytarzy. Montaż i instalacja 25

26 Montaż modułów pośrednich krótkich Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Przypomnienie Na razie nie mocować (wkrętami samogwintującymi) płaskowników łączących do belek. Nie dokręcać śrub między profilem a płaskownikiem łączącym. Otwory podłużne umożliwiają regulację położenia modułów podczas wyrównywania korytarzy. 26 Montaż i instalacja

27 Moduły rozładunkowe Od strony rozładunku wsunąć wszystkie moduły rozładunkowe do przęsła próbnego w regale. Montaż i instalacja 27

28 Nie uderzać w elementy zabezpieczeń separatora. Podczas wsuwania modułów wyjściowych do regału pamiętać, by elementy przedstawione w ramce poniżej (Time Plus, sterowanie separatorem, cięgno i ogranicznik separatora) nie uderzały o widły wózka ani o belki regału. Uszkodzenie tych elementów zabezpieczeń może spowodować nieprawidłowości w korytarzu. belki o profilu zamkniętym moduł rozładunku RT (rolki przechodzące) Wyśrodkować moduł na belki, a następnie zamocować 2 płaskowniki łączące krótkie za pomocą 2 wkrętów samogwintujących. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania 28 Montaż i instalacja

29 Wyjście na posadzkę moduł rozładunku RT (rolki przechodzące) Wyśrodkować moduł wyjścia między słupkami drabinek. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, podpory muszą być wypoziomowane. W razie potrzeby, aby zapewnić nachylenie 4% zaklinować podpory. Szczegóły montażu korytarza na podporach patrz załączone plany montażu. Montaż i instalacja 29

30 belki o profilu zamkniętym moduł rozładunku E3R (między 3 szynami) Wyśrodkować moduł na belki, a następnie zamocować kątownik mocujący na końcu korytarza do belki wyjściowej za pomocą 2 wkrętów samogwintujących. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania 30 Montaż i instalacja

31 belki kątowa moduł rozładunku RT (rolki przechodzące) Otwory w belki o profilu kątowym umożliwiają automatyczne środkowanie modułu rozładunku. Zamocować bez dokręcania Zamocować bez dokręcania Montaż i instalacja 31

32 Wyjście na posadzkę moduł wyjściowy STP (wózek do palet) Szyna z regulatorem prędkości Okucie ochronne mocowane do posadzki Moduł pośredni dla STP Podpora do mocowania do posadzki Szyna z separatorem Wyśrodkować moduł między słupkami drabinki z przestrzeganiem odstępu między 2 szynami wyjściowymi. Jeżeli korytarz jest zamontowany tylko na podporze (bez regału), aby określić wyrównanie szyn w stosunku do korytarza, należy korzystać z oznakowania na posadzce. Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, podpory muszą być wypoziomowane. W razie potrzeby, aby zapewnić nachylenie 4% zaklinować podpory. Szczegóły montażu korytarza STP patrz załączone plany montażu. 32 Montaż i instalacja

33 Kontrola przekątnych Sprawdzić, czy obydwie przekątne modułu są równe. Przekątne należy mierzyć między osiami otworów znajdujących się na końcówkach profili. Wyrównanie korytarzy Aby zapewnić prawidłowe działanie korytarza, konieczne jest dokładne wyrównanie modułów. Linia odniesienia W razie potrzeby wyrównać moduły ponownie. Montaż i instalacja 33

34 Przykład ponownego wyrównania Zamocować wkrętami samogwintującymi wszystkie płaskowniki łączące ze sobą moduły. Maksymalny zalecany moment dokręcania 8 Nm. Wkręcanie przerwać kiedy łapa mocująca płaskownika łączącego zetknie się z belką. Zalecane jest użycie przedłużenia, celem ułatwienia założenia nasadki na śruby 10 x 30. Pozostawić luz 6 mm między poszczególnymi modułami i dokręcić moduły do płaskowników łączących (zalecany moment dokręcania 45 Nm). 34 Montaż i instalacja

35 Następnie zamocować pozostałe płaskowniki łączące (bez funkcji łączenia modułów) za pomocą wkrętów samogwintujących. Dokręcić moduły do płaskowników łączących (zalecany moment dokręcania 45 Nm). Montaż i instalacja 35

36 Etap 2 Test korytarza Próby w korytarzach przęsła próbnego należy wykonać w obecności osoby odpowiedzialnej za montaż i użytkownika. Przestrzegać danych podanych w potwierdzeniu zamówienia. Dane podane w potwierdzeniu zamówienia to: obciążenia (maks./min./mieszane), tryb załadunku/rozładunku, pojemniki. Sprawdzić następujące punkty: prawidłową regulację prędkości zjazdu grawitacyjnego ładunków, brak odchyłki trasy ładunków, ponowne ruszanie ładunków, prawidłowe działanie separatora, prawidłowe utrzymywanie się ładunków na nośnikach, skuteczność ogranicznika końca korytarza. Prędkość zjazdu palet Załadować najlżejszą paletę opisaną w potwierdzeniu zamówienia. Sprawdzić, czy zjazd odbywa się bez odchyłek i zatrzymań. Powtórzyć operację z paletą najcięższą. Brak odchyłki trasy ładunku 36 Montaż i instalacja

37 Ponowne ruszanie ładunków Prawidłowe działanie separatora Prawidłowe utrzymywanie ładunków na nośniku Raport z prawidłowego działania Rozładować pojemnik od strony fasady. Sprawdzić, czy kolejne pojemniki ruszają prawidłowo. Zasada działania separatora została opisana w patrz strona 45. Przed załadunkiem korytarza sprawdzić, czy nie ma przeszkód w swobodnych ruchach separatora (sterowanie, cięgno, ograniczniki). Aby uniknąć upadków z powodu poślizgu i przewrócenia się zawartości, ładunki powinny być stabilne i równomiernie rozłożone na nośnikach. Sprawdzić, czy ładunki są prawidłowo utrzymywane na nośnikach podczas zatrzymania pojemnika na ograniczniku separatora i/lub ograniczniku końca korytarza. Należy sporządzić raport z prawidłowego działania korytarzy i zatwierdzenia instalacji. Raporty te muszą zostać podpisane przez użytkownika końcowego. Jedną kopię raportu należy przesłać do Interroll. Przykład raportu z prawidłowego działania przedstawiono na stronie 38. Raport z prawidłowego działania stanowi podstawę dla gwarancji. W przypadku braku raportu z prawidłowego działania, Interroll nie może udzielić gwarancji na instalację. Montaż i instalacja 37

38 Raport z prawidłowego działania Pallet Roller Flow FIFO Raport z prawidłowego działania stanowi podstawę dla gwarancji na korytarze składowania dynamicznego dostarczane przez Interroll. Kopię tego raportu podpisaną przez kierownika montażu, użytkownika lub producenta regałów należy przesłać do Interroll w terminie nieprzekraczającym 4 tygodni od dostawy sprzętu. Interroll SAS Dział obsługi klienta 310 rue du clair bocage BP255 Mouilleron le Captif F La Roche-sur-Yon, Cedex Próby należy przeprowadzić w obecności kierownika montażu, użytkownika lub producenta regałów. Przestrzegać danych podanych w warunkach początkowych umowy: obciążenia maks. i min., sposób załadunku i rozładunku, pojemniki. Aby gwarancja została udzielona, wszystkie 5 prób opisanych poniżej musi dać wynik pozytywny. Przestrzegać instrukcji prób korytarza opisanych w instrukcji obsługi, na stronie 36. Zgodność 1- Prędkość zjazdu palet 2- Brak odchyłki trasy ładunku 3- Ponowne ruszanie ładunków 4- Prawidłowe działanie separatora 5- Prawidłowe utrzymywanie się ładunków na nośnikach Nr OF Wpisać numer OF podany na etykietach umieszczonych na paletach modułów. Kierownik montażu Nazwisko/imię: Firma: Data: Podpis Użytkownik lub producent regałów Nazwisko/imię: Firma: Data: Podpis 38 Montaż i instalacja

39 Usunięcie odchyłki lub blokady pojemnika Znalezienie przyczyny problemu Sprawdzić, czy regały są prawidłowo zmontowane, patrz "Montaż regałów", strona 14. Sprawdzić, czy belki stykają się z modułami. Usunięcie blokady palety Sprawdzić ogólnie zalecane nachylenie 4% (lub inne podane w potwierdzeniu zamówienia). Sprawdzić, czy wszystkie belki stykają się z modułami. Jeżeli nachylenie jest prawidłowe, patrz pomoc w przypadku usterki, patrz "Pomoc w razie awarii", strona 60. Montaż i instalacja 39

40 Usunięcie odchyłki Jeżeli regały są zmontowane prawidłowo, odchyłkę można skorygować zmieniając luz 6 mm między modułami. Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń spowodowanych niestabilnością modułów Nigdy nie luzować połączenia między płaskownikiem łączącym a belką. Luzować wyłącznie połączenia między płaskownikiem łączącym a modułem. Znaleźć położenie, w którym stwierdzona została odchyłka. Poluzować wkręty łączące płaskowniki łączące z modułem po stronie przeciwnej do odchyłki. Poluzować rozpórki i wyrównać moduły. Zbliżyć do siebie profile dwóch kolejnych modułów (1 lub 2 mm). 40 Montaż i instalacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracy w Państwa magazynie, firma ESPERTO ma przyjemność przedstawić Instruktaż do bezpiecznej pracy w magazynie.

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa Pierwotne instrukcje - Ta instrukcja powinna zawsze znajdować się w maszynie Modele 1930ES/2030ES/2630ES/ 2646ES/3246ES ANSI P/N 3122783 January 18, 2011 Polish Operation

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003)

MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) INSTRUKCJA OBSŁUGI SERIA NIGHTHAWK MODEL LT12DAB SPECJALISTYCZNA WIEŻA OŚWIETLENIOWA (SILNIK WYSOKOPRĘŻNY LOMBARDINI LDW 1003) Aktualizacja #0 (03.06.11) Aby uzyskać najnowszą wersję tej publikacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Separator cieczy lekkich KESSEL

Separator cieczy lekkich KESSEL Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji Separator cieczy lekkich KESSEL według euronormy EN 858 z polietylenu NS 3-15 Separator substancji ropopochodnych KESSEL Separator koalescencyjny KESSEL NS 3-15

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo