Załącznik II do SIWZ UMOWA. Zawarta. pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik II do SIWZ UMOWA. Zawarta. pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik II do SIWZ UMOWA Zawarta. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce przy ul. Łowczej nr 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: z kapitałem zakładowym ,00 zł, numer identyfikacji NIP: reprezentowanym przez: mgr inż. Jarosław Kot Prezes Zarządu, mgr Piotr Monach- Wiceprezes Zarządu zwaną dalej ODBIORCĄ a. Zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych regałów sklepowych według projektu do Marketu Fachowiec w Hajnówce, w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia określa projekt oraz zestawienie materiałów, które stanowią integralną część niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania regałów sklepowych oraz ich dostarczenia i zamontowania w Markecie Budowlanym Fachowiec w Hajnówce ul. Armii Krajowej Regały zostaną wykonane według projektu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Regały zostaną wykonane zgodnie z zestawieniem materiałów, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego i zamontowane regały będą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach w szczególności Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tj. posiadać m.in: Odpowiednią wytrzymałość Odpowiednią stabilności konstrukcji; Zabezpieczenia przed wywróceniem się; Właściwe odstępy między regałami. 5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i środki niezbędne dla prawidłowego, profesjonalnego wykonania swoich obowiązków. 6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż przedmiotowe regały będą wykorzystywane do eksponowania i sprzedaży towarów na palecie maks. 700 Kg, co zostanie uwzględnione przez Wykonawcę przy ich wykonaniu i montażu, zwłaszcza w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowników.

2 7. Wykonawca zobowiązuje się zamieścić na regałach tabliczkę zawierającą dane pozwalające na pełną identyfikację producenta (nazwę producenta oraz adres nazwę wykonawcy z telefonem do kontaktów alarmowych), dane o dopuszczalnym obciążeniu półek regałów oraz instrukcję transportu, montażu i użytkowania regałów. Powyższe dane powinny także zostać zawarte w oddzielnej instrukcji eksploatacji zakupionego systemu. 8. Wykonawca zobowiązuje się wystawić deklarację zgodności zgodnie z PN-88/M78321, zawierające, co najmniej: nazwę i znak wytwórcy, nazwę i oznaczenie regału, rok produkcji, dopuszczalne obciążenia zgodne z DTR Producenta zakres i wyniki przeprowadzonych badań, stwierdzenie zgodności wyników badań z PN. 9. Wykonanie umowy przez Wykonawcę zostanie potwierdzone podpisanym przez strony protokołem odbioru. Wykonawca nie jest uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru. 10. Strony ustalają następujące dane do kontaktu: a) Odbiorca... (imię i nazwisko) Tel. kom.. b) Wykonawca :.(imię i nazwisko) Tel. kom Regały zostaną dostarczone w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniami w czasie transportu w sposób określony normami przedmiotowymi lub w odpowiedni sposób stosowany przez Wykonawcę. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego opakowania. 3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia towarów. 4. Koszty opakowania oraz koszty transportu i jego ryzyko ponosi Dostawca Ryczałtowa należność za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy została ustalona na...zł (słownie:... złotych). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powiększone zostanie o należny podatek VAT w obowiązującej na dzień wystawienia faktury wysokości. 3. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności, czy innych błędów Wykonawcy (w szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzeniu przedmiaru prac czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu w projekcie) oraz że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie prac są wystarczające do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 4. Przyjmuje się, że cena zawarta w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 5. Zaoferowana cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie prace dodatkowe, które mogły zostać pominięte w projekcie, lecz które są niezbędne do pełnego i doskonałego wykończenia przedmiotu umowy.

3 4 1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę Faktur VAT. 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 nastąpi w ratach tj. a) 1 rata w wysokości.. (..) wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 płatna jest w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, b) 2 rata w wysokości 80% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 płatna jest w terminie 3 dni od dnia dostawy regałów. c) 3 rata w wysokości pozostałej kwoty wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 płatna jest w terminie 7 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Przy czym zapłata 2 i 3 raty nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Odbiorcę środków z umowy leasingu zawartej z. 3. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Odbiorcę. 4. Wykonawca i Odbiorca oświadczają, że są płatnikami VAT. NIP Odbiorcy:... NIP Wykonawcy.. 5. Odbiorca upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu, jednak w żadnym wypadku upoważnienie to nie może być traktowane, jako zaakceptowanie treści faktury, czy uznanie długu. 6. Odbiorca nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli nieterminowa zapłata wynika z przyczyn leżących po stronie leasingodawcy. W takiej sytuacji strony uzgodnią nowe terminy wykonania umowy. 7. Jakość zastosowanych materiałów oraz wykonanych prac objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w umowie. W przeciwnym wypadku Odbiorca jest upoważniony do zatrzymania kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę. Wartość zatrzymanej kwoty Strony ustalą solidarnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać regały w ciągu max 21 dni od wpłaty 1 raty. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć regały w ciągu max 21 dni od wpłaty 1 raty 3. Wykonawca przystąpi do montażu natychmiast po dostawie regałów. Odbiorca gwarantuje rozładunek regałów i odbiór opakowań służących do transportu regałów, wózki paletowe w ilości 2szt., miejsce do montażu powinno umożliwiać swobodny montaż bez konieczności przestawiana innych konstrukcji regałowych niebędących przedmiotem umowy. Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wskazówek Odbiorcy lub jego przedstawiciela mających na celu ograniczenie zakłóceń w funkcjonowaniu Marketu Budowlanego Fachowiec Wykonawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % zryczałtowego wynagrodzenia określonego 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od terminów określonych w 5, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w

4 wysokości 1% zryczałtowego wynagrodzenia określonego 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia upływu wyznaczonego terminu. c) za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% zryczałtowego wynagrodzenia określonego 3 ust. 1, 2. W przypadku nienależytego wykonania prac przez Wykonawcę, Odbiorca może dochodzić od niego odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści do pełnej ich wysokości, przenoszącej wysokość kar umownych Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone regały oraz wykonane prace na podstawie niniejszej umowy, liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Wykonawca nie odpowiada za wady będące następstwem eksploatacji niezgodnej z instrukcją eksploatacji systemu. 2. Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji na powłokę lakierniczą oraz rocznej gwarancji na wytrzymałość materiałów. 3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad powstałych w związku z produkcją lub będącymi wadami materiału lub wadami montażu. 4. Reklamacje zgłasza się na piśmie bezpośrednio, za pośrednictwem poczty, faksem lub em na adres :.. 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia przez Odbiorcę. Obowiązek usunięcia wady obejmuje także usunięcie wszelkich skutków będących normalnym następstwem wad. 6. Usunięcie wady następuje według wyboru Odbiorcy poprzez: a. Naprawę b. Wymianę wadliwego elementu na nowy, wolny od wad 7. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 3, Odbiorca może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o koszt doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z umową lub usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 8. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy, jeżeli trwa ona dłużej niż 3 dni. 9. Wszelkie wadliwe towary, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością Odbiorcy. 10. Za zgodą zgłaszającego reklamację reklamacja może być załatwiona poprzez zmniejszenie ceny towaru o kwotę uzgodnioną przez strony. 11. Strony ustalają, że postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wad i usterek ujawnionych w trakcie trwania umowy jak też w okresie rękojmi i gwarancji Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej. 2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Dostawcy, jak i do Odbiorcy, i któremu nie mogli Oni przeciwstawić się, działając z należytą starannością.

5 3. Zdarzeniami siły wyższej, w myśl niniejszej umowy, są w szczególności strajk generalny, blokady dróg, portów lub innych powszechnie -używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności Odbiorca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: a) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacji Wykonawcy, b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w wyznaczonym terminie i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 10 dni, c) Wykonawca przerwał wykonywanie umowy na okres dłuższy niż 10 dni, d) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z dokumentacją techniczną lub nie wykonuje innych zobowiązań umownych; pomimo upomnienia przez Odbiorcę, 2. Nastąpi odmowa finansowania umowy przez leasingodawcę. 3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia z zapłaty kar umownych 4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia polskiego Kodeksu cywilnego. 5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy. 6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1. Projekt 2. Zestawienie materiałów......

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo