system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,"

Transkrypt

1 T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

2

3 SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia Charakterystyka wyrobu Producent Charakterystyka Systemu MR Charakterystyka podstawowych elementów i zespołów regału Wytrzymałość elementów Systemu MR Stateczność regałów Zakres zastosowań Oznakowanie Montaż Warunki posadowienia regału Transport elementów regału Systemu MR Schemat montażu Dokładność montażu Zabezpieczenia regału Postanowienia końcowe. Uwagi Eksploatacja Warunki bezpiecznej eksploatacji Warunki bezpiecznego składowania Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Normy i dokumenty związane

4 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa 1. Definicje i określenia. Określenia przyjęto zgodne z normami PNM78320, PNM78321, nomenklaturą zakładową oraz nazewnictwem używanym w Kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa przygotowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie jednostkę wyznaczoną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji do przeprowadzenia procedury certyfikacji regałów magazynowych stałych na znak bezpieczeństwa B. Regał urządzenie wielopoziomowe przestrzenne, przeznaczone do składowania zapasów przez układanie ich na jego elementach konstrukcyjnych. Regał stały regał, którego elementy konstrukcyjne zachowują stałe położenie w czasie procesu składowania zapasów, przy czym może on być związany lub niezwiązany z podłożem. Regał ramowy regał, którego zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ ramowy. Poziom składowania wysokość miejsca składowania mierzona od poziomu posadzki. Gniazdo miejsce do składowania zapasów ograniczone po bokach ramami regału. Miejsce paletowe miejsce na jedną paletę na/w gnieździe regału. Rama konstrukcja kratownicowa składająca się ze słupów i stężeń. W nomenklaturze handlowej rama jest określana także jako noga. Słupy pionowe elementy nośne ramy regału. Stężenia elementy łączące słupy, stanowiące wraz ze słupami ramę regału. Trawers (podłużnica) pozioma belka łącząca słupy w pojedynczym gnieździe; para trawersów stanowi podstawę gniazda. Obciążenie regału masa ładunku umieszczona na/w regale. Obciążenie nominalne (nośność regału) maksymalna, deklarowana przez Producenta, masa ładunku umieszczona na/w regale. Stateczność podłużna regału zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania poziomych sił wzdłuż pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. Stateczność poprzeczna regału zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania sił prostopadłych do pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału 2

5 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 1. System regałów magazynowych MR. 2. Charakterystyka wyrobu Producent. Producentem Systemu regałów magazynowych MR jest firma Mago S.A., zwana dalej Producentem. Nasza firma jest wiodącym w Polsce przedsiębiorstwem branży producentów wyposażenia sklepów i magazynów. Nasza wieloletnia tradycja i doświadczenie, w połączeniu z inwencją młodego, gotowego do rozwiązywania najtrudniejszych zadań zespołu firmy, gwarantuje naszym klientom najwyższą jakość, bezpieczeństwo, estetykę i zadowolenie z użytkowania naszych wyrobów Charakterystyka Systemu MR. System regałów magazynowych wysokiego składowania MR jest odpowiedzią na zapotrzebowanie małych i dużych firm oraz prywatnych użytkowników na potrzebę składowania szerokiej gamy towarów. System stanowi rodzina regałów stałych ramowych, półkowych z półkami stałymi przeznaczonych do wysokiego składowania (od 2,0 do 6,0 m). Podstawową formą składowania jest przechowywanie zapasów umieszczonych na paletach, ale dzięki zastosowaniu szerokiej gamy separatorów, półek i innych akcesoriów możliwe jest bezpieczne i uporządkowane magazynowanie towarów składowanych luzem, elementów łatwo toczących się lub pogrupowanych w dowolne opakowania. Ideę Systemu regałowego stanowi możliwość tworzenia ciągów regałowych składających się z jednego, dwóch i wielu segmentów, z różną liczbą poziomów składowania w każdym z nich, a zbudowanych z kilku podstawowych powtarzających, się elementów. Tymi podstawowymi elementami są: słupy i stężenia, z których budowane są ramy oraz trawersy, które montowane parami tworzą poziomy składowania towarów. Montaż wszystkich elementów odbywa się wyłącznie przy użyciu połączeń rozłącznych: śrub, kotew i nakrętek. 3

6 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 2. Pojedynczy segment regału magazynowego MR: 1 słup; 2 trawers; 3 stężenie skośne; 4 stężenie poziome; 5 belka poprzeczna; 6 odbojnik narożny; 7 odbojnik boczny; 8 zabezpieczenie paletowe tylne; 9 zabezpieczenie paletowe boczne; 10 belka wzmacniająca pod ramę; 11 blaszka stężenia typ A; 12 blaszka stężenia typ B; 13 śruba; 14 nakrętka; 15 kotwa; 16 zabezpieczenie trawersu. Tworząc ciągi regałów w Systemie MR do budowy dwóch sąsiednich segmentów wykorzystuje się jedną, wspólną ramę. Przy ustalaniu konfiguracji regału magazynowego, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: dostępną przestrzeń przeznaczoną do magazynowania zapasów, przewidywane przez użytkownika obciążenie regału, gabaryty przewidzianych do składowania przedmiotów oraz formę ich przechowy wania (np. luzem lub na paletach), wytrzymałość posadzki, na której będzie ustawiony regał, nośność pary trawersów (gniazda regału), wytrzymałość ramy regału w zależności od wysokości gniazda. Konfiguracja regału magazynowego rozstaw słupów, wzajemne położenie rzędów regałów, długość ciągów regałowych, jest ustalana w oparciu o zapotrzebowanie użytkownika (masy i gabaryty zapasów oraz sposób ich składowania) i dostępną przestrzeń magazynową 4

7 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa (gabaryty magazynu, rozmieszczenie filarów, zbrojeń i innych elementów konstrukcyjnych). Dzięki gęstemu rozstawowi otworów montażowych użytkownik może swobodnie ustalać wysokość mocowania trawersów w regale według własnych potrzeb eksploatacyjnych. Regał może być wyposażony w różnego rodzaju wypełnienia półek, a także w zabezpieczenia paletowe tylne i boczne, uniemożliwiające przypadkowe przemieszczanie się magazynowanych towarów. Dostępne są także różnego rodzaju separatory i akcesoria ułatwiające składowanie towarów (p. rysunek 11). Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa eksploatacyjnego regałów obsługiwanych jezdniowymi wózkami podnośnikowymi należy stosować zabezpieczenia niezwiązane z konstrukcją regału w postaci odbojników narożnych (wg PNM78321) Charakterystyka podstawowych elementów i zespołów regału. Rama. Rama w Systemie MR jest konstrukcją kratownicową wykonaną z dwóch słupów połączonych za pomocą stężeń poziomych i skośnych. Węzły kratownicy tworzą blaszki typu A lub B, połączone śrubami ze stężeniami. Jako słup wykorzystany jest stalowy profil zamknięty 70x70 wraz z przyspawaną do niego stopą (Rys. 3.). W słupie wykonane są dwa rzędy otworów montażowych, rozmieszczonych co 50 mm. Stopa o kształcie przedstawionym na rysunku 3 zapewnia możliwość prowadzenia młotowiertarek i wyboru otworu pod kotwy. Ma to szczególne znaczenie jeżeli pod jednym z otworów w stopie przebiega zbrojenie posadzki lub szczelina dylatacyjna. Otwory w słupach zostały zaprojektowane w taki sposób, że możliwe jest wykorzystanie jednego otworu pod montaż stężenia jak i pod osadzenie trawersu. otwory montażowe słup H 50 Rys. 3. Słup z przyspawaną stopą. stopa Stężenia regałów Systemu MR stanowią stalowe profile o przekroju prostokątnym. Stosowane są dwa rodzaje stężeń: Poziome montowane prostopadle do słupów. Skośne montowane do słupów pod kątem 45. Stężenia zastosowane do budowy kratownicy ramy regału tworzą układ przedstawiony 5

8 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa na rysunku 4. Charakterystycznymi wymiarami handlowymi ramy są: G szerokość ramy odpowiadająca głębokości zmontowanego regału. H wysokość regału magazynowego. W Systemie MR powyższe wielkości tworzą następujące ciągi wymiarowe: Szerokość ramy G : 600, 650, 750, 850, 900, 950, 1050 i 1150 mm. Wysokość ramy H : 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500 i 6000 mm. Pojęcie wymiaru handlowego służy systematyzacji rodzajów produkowanych ram dla potrzeb sprzedaży. Wymiary produkowanych ram, odpowiadające oznaczeniom handlowym, wraz ze schematem wymiarowania zawiera Tabela 1. Tabela 1. Wymiary charakterystyczne produkowanych ram, odpowiadające poszczególnym oznaczeniom handlowym. Oznaczenia handlowe G G 1 G 2 G Wartości tworzące ciągi wymiarów handlowych najlepiej odpowiadają życzeniom naszych dotychczasowych klientów. Kombinacje tych wymiarów umożliwiają budowę regałów z optymalną liczbą gniazd i miejsc paletowych. 6

9 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa H słup stopa stężenie G Rys. 4. Kompletna rama regału magazynowego Systemu MR. Trawers. Trawersy stanowią stalowe belki zakończone stalowymi łapami, umożliwiającymi osadzenie trawersu w otworach perforacji słupów regału (Rys. 5). Konstrukcja trawersu i wysoka jakość wykonania połączeń spawanych między belką i łapami, zapewniają wymaganą nośność i sztywność gniazda regału. Kształt łapy zapewnia łatwy i szybki montaż i demontaż trawersów. W celu uniemożliwienia przypadkowego podniesienia i wysunięcia trawersów przez urządzenia transportowe stosuje się obowiązkowo elementy zabezpieczające (Rys. 2 element nr 16). Charakterystycznym wymiarem trawersu jest długość handlowa L h. Długości produkowanych trawersów należą do następującego ciągu wymiarowego: Lh : 1000, 1200, 1250, 1330, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2660, 2700, 3200, 3300, 3600 i 3800, Podobnie jak w przypadku ram mierzalne wymiary trawersów odbiegają od wartości tworzących ciąg wymiarów handlowych. Charakterystyczne długości trawersów odpowiadające przyjętym oznaczeniom handlowym zawiera Tabela 2 7

10 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Tabela 2. Wymiary charakterystyczne produkowanych trawersów, odpowiadające poszczególnym ozna czeniom handlowym. Oznaczenia handlowe L L 1 P

11 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa a a b c c b łapa belka Rys. 5. Trawersy występujące w Systemie MR. Rodzaje: a trawers górny; b trawers standardowy; c trawers dolny. Sposób zamocowania. Profil prostokątny zamknięty Profil prostokątny składany Dwuteownik Profil schodkowy składany Rys. 6. Typowe przekroje trawersów i ich wymiary charakterystyczne. 9

12 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa 2.4. Wytrzymałość elementów Systemu MR. Sposoby wyznaczania obciążeń regału. Obciążenie regału stanowią składowane na/w nim zapasy. Aby ustalić jaką największą, dopuszczalną masę można zeskładować na/w regale, należy zapoznać się ze sposobami wyznaczania jego obciążeń. Wszystkie zestawione w poniższych tabelach wartości obciążeń są podawane w kilogramach. Dopuszczalne obciążenia gniazd utworzonych przy użyciu trawersów określonego typu podane są jako suma dopuszczalnych obciążeń każdego z przewidzianych miejsc paletowych. Dla wyznaczenia dopuszczalnego obciążenia ramy istotne są trzy wielkości: obciążenie pojedynczego węzła ramy (Rys. 7), obciążenie całkowite ramy, określane wg schematu przedstawionego na rysunku 8; w Systemie MR wielkość ta wynosi kg, obciążenie regału ponad gniazdem o określonej wysokości, ustalane wg schematu przedstawionego na rysunku 9; dane o dopuszczalnych obciążeniach tego rodzaju zawiera Tabela 3. i1 i i2 = i 2 poziom składowania i i=0,1,...,n Ncałkowita liczba poziomów składowania Rys. 7. Obciążenie pojedynczego węzła ramy. C = C całkowite obciążenie ramy poziom składowania poziom składowania poziom składowania 1 poziom składowania 0 Rys. 8. Całkowite obciążenie ramy. 10

13 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Ncałkowita liczba poziomów składowania i+2,1 i+2 i+2,2 poziom składowania i+2 i+1,1 i+1 i+1,2 poziom składowania i+1 h i i,1 i,2 i poziom składowania i pqi = i+1 + i+2,i=0,1,...,n Rys. 9. Obciążenie ramy ponad gniazdem i o wysokości h i. Tabela 3. Nośność ramy regału ponad gniazdem o wysokości h i, i=1,2,...,n. Uwaga! Wysokość gniazda nie może być większa niż 3200 mm. Wysokość gniazda i h i [mm] do 500 do 900 do 1000 do 1100 do 1200 do 1300 do 1400 do 1500 do 1600 do 1700 do 1800 do 1900 do 2000 do 2100 do 2200 do 2300 do 2400 do 2500 do 2600 do 2900 do 3200 Obciążenie nominalne ramy ponad gniazdem i pgi [kg] Wytrzymałość trawersu. Dopuszczalne obciążenie pary trawersów zależy od: rodzaju przekroju trawersu; długości trawersu. Przy jednocześnie spełnionym warunku optymalnego składowania palet wytrzymałość pary trawersów tworzących gniazdo przedstawia Tabela 4. Wytrzymałość ram. Nośność ram uzależniona jest od całkowitego obciążenia i wysokości gniazd w regale. Możliwości obciążania pojedynczej ramy ilustrują rysunki 7 9 oraz tabela 3 (zawarte w tabeli wielkości zostały określone z włączeniem podanych wymiarów). 11

14 Tabela 4. Zestawienie dopuszczalnych obciążeń pary trawersów typu MR tworzących gniazdo. 12 Wymiary handlowe trawersów L h [mm] x x Rodzaj trawersu, charakterystyka profilu wymiary: wysokość x szerokość x grubość ścianki [mm] Profil prostokątny Profil prostokątny składany Profil dwuteowy Profil schodkowy zamknięty 100 x x x x 40 wzmocniony x x x x x x x x MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa

15 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa 2.5. Stateczność regałów. Stateczność to cecha opisująca zachowanie się regału pod wpływem działania poziomych sił charakteryzująca możliwość zmiany wzajemnego położenia względem siebie elementów konstrukcji, zmiany ich położenia względem podłoża oraz deformacji całej sylwetki regału. Regały o wysokości większej od czterokrotności ich głębokości dla zachowania stateczności wymagają kotwienia. Dodatkowo dla zapewnienia odpowiedniej sztywności konstrukcji regału należy przestrzegać następujących zasad: dwie pary trawersów stanowią minimum potrzebne do stworzenia pojedynczego segmentu regału; trawersy tworzące parę muszą być umieszczone na jednej wysokości nad posadzką z odchyłkami opisanymi w rozdziale 3.4; maksymalna wysokość gniazda w regałach jedno lub dwusegmentowych nie wymagających kotwienia oraz dodatkowego wzmocnienia w postaci wykrzyżowania wynosi 1600 mm; w regałach o mniej niż trzech poziomach składowania (trzech parach trawersów) i utworzonych z jednego lub dwóch segmentów regałowych powinno się kotwić ramy oraz stosować wykrzyżowania tylne pokazane na rysunku 10; pierwsza, najniżej położona para trawersów tworząca gniazdo w regale jedno lub dwusegmentowym powinna być zamontowana na wysokości nie większej niż 1,5 metra nad posadzką, w przeciwnym przypadku regał taki musi zostać zakotwiony oraz wzmocniony wykrzyżowaniem; w dowolnym ciągu regałowym, w którym znajdują się segmenty z gniazdami o wysokości większej niż 2600 mm należy jeden z takich segmentów zabezpieczyć wykrzyżowaniem tylnym; wysokość gniazda nie może być większa niż 3200 mm. Wykrzyżowanie stanowią dwa cięgna montowane do dwóch kolejnych ram w płaszczyźnie prostopadłej do podłoża, przecinające się ze sobą pod kątem jak najbliższym 90. Muszą one spinać ramy na całej ich wysokości, co w niektórych przypadkach oznacza konieczność wykorzystania więcej niż jednego wykrzyżowania w jednym segmencie regału. Ich liczbę należy dobierać tak aby cięgna wszystkich par przecinały się pod takim samym kątem, jak najbliższym 90. Każdy moduł regałowy o dowolnej kombinacji wymiarów: głębokości, wysokości i szerokości (G x H x Lh) zmontowany w oparciu o niniejsze zalecenia jest stateczny podłużnie i poprzecznie zgodnie z kryteriami oceny bezpieczeństwa regałów magazynowych stałych, ustalonymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Producent zaleca stosowanie stężeń międzyregałowych w przypadku kiedy obok siebie ustawione są dwa ciągi regałowe. Stężeniami spina się na górze i w połowie wysokości krańcowe ramy oraz co trzecią ramę wzdłuż ciągu regałowego. Zabieg ten stosuje się w szczególności w regałach wysokich. 13

16 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 10. Wykrzyżowania Zakres zastosowań regałów Systemu MR. Poprzez zastosowanie dodatkowych elementów takich jak: separatory, belki łączące trawersy wraz z płytami wypełniającymi i innych, jest możliwe dostosowanie regału Systemu MR do potrzeb składowania bardzo szerokiej gamy materiałów przechowywanych na paletach, w beczkach i luzem (Rys. 11). Regały magazynowe Systemu MR pokryte lakierem proszkowym są przeznaczone do montażu i eksploatacji tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Regały Systemu MR z cynkową powłoką ochronną mogą być użytkowane na otwartej i/ lub niezadaszonej przestrzeni. Regały eksploatowane na otwartej przestrzeni kupujący powinien wyposażyć w instalację odgromową wg normy PNE , 03, 04 i PNIEC W obydwu przypadkach użytkowania regały Systemu MR wymagają odpowiedniego przygotowania podłoża pod ustawienie regału. Instrukcje dotyczące przygotowania podłoża zawiera punkt

17 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 11. Zastosowania regału Systemu MR. Elementy: 1 belka pod półkę; 2,3,4,5,6 separatory; 7 podstawa pod elementy łatwo toczące się; 8 półka; 9 zabezpieczenie paletowe boczne Oznakowanie. W Systemie regałów magazynowych MR są stosowane dwa rodzaje tabliczek informacyjnych, które umieszczane są na: słupie; na wysokości wzroku; trawersie; na jego zewnętrznej stronie, w pobliżu połączenia belki z łapą. Rys. 12. (a) Tabliczka informacyjna trawersu. (b) Tabliczka informacyjna nogi. 15

18 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Na tabliczkach są umieszczone następujące informacje: rok produkcji, identyfikacja wytwórcy, oznaczenie wyrobu, w przypadku słupa dodatkowo podaje się w formie tabeli nośność ramy oraz informację o dopuszczalnym obciążeniu gniazd. W przypadku trawersu dodatkowo szerokość tworzonego przy jego użyciu gniazda oraz jego nośność (Rys.12). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tabliczki informacyjnej należy bez zwłocznie skontaktować się z Producentem w celu otrzymania nowej tabliczki. Elementy pozbawione tabliczek nie podlegają gwarancji. 3. Montaż Warunki posadowienia regału. Budowa podłoża. Posadzka, na której są ustawiane i eksploatowane regały magazynowe wysokiego składowania, powinna być wykonana zgodnie z normą PNB10144 i jednocześnie spełniać warunki określone dla betonu klasy B25 lub wyższej. Zapewnienie stateczności konstrukcji w całym okresie eksploatacji wymaga, aby nośność podłoża była co najmniej równa nośności regału magazynowego wraz z umieszczonym na nim obciążeniem. W szczególnych przypadkach należy przewidzieć i zastosować specjalne konstrukcje wspomagające. Przykładowo przy posadzce zapewniającej odpowiednią nośność ale wykończonej warstwą cienką i kruchą należy zastosować specjalne belki pod ramy regału magazynowego (Rys. 2 element nr 10), skutecznie rozkładające obciążenie na większą powierzchnię. W przypadku posadzki nie zapewniającej dobrej nośności lub niestabilnego podłoża należy wykonać niezależne stopy fundamentowe pod ramy, spełniające warunki nośności podłoża. W przypadku regałów ustawianych na niestabilnym podłożu np. piasek, kostka Bauma należy wykonać ławy fundamentowe pod ramy regału. Poziomowanie konstrukcji. Powierzchnia posadzki powinna być równa, a odchylenie od poziomu, na całej długości i szerokości posadzki, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie powinno przekraczać 3 mm dla posadzek z zaprawy cementowej i 5 mm dla posadzek z betonu. Niezależnie od spełnienia tego warunku, budowa posadzki, na której montowany jest regał, musi umożliwiać dokładne wypoziomowanie konstrukcji przy użyciu dostarczanych przez Producenta, firmę Mago S.A. specjalnych podkładek dystansowych, przy czym suma grubości podkładek pod pojedynczą stopą nie może być większa niż 20 mm. Kotwienie ram regału. Ramy regału muszą zostać przymocowane kotwami do podłoża jeżeli wysokość regału przekracza wymiar czterokrotności jego głębokości oraz w przypadkach opisanych w punkcie 2.5. Kotwienie należy przeprowadzić przy użyciu kotew stalowych do ciężkich zamocowań w materiałach pełnych (SŁR) lub zgodnych. Element kotwiący powinien posiadać atest ITB lub inny zgodny z powyższym i jednocześnie kotwy powinny charakteryzować się mini 16

19 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa malnym obciążeniem dopuszczalnym równym lub większym od 4kN. Jeżeli wysokość regału nie jest większa od czterokrotności jego głębokości kotwienie nie jest konieczne Transport elementów regałów Systemu MR. Elementy regału magazynowego przygotowane do transportu są oznakowane oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i zdeformowaniem przez ich rozdzielenie odpowiednimi przekładkami. Części, w szczególności długie takie jak słupy, trawersy, stężenia, są wiązane w pakiet i ustawiane na palecie. Elementy pokryte lakierem proszkowym muszą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych. Inny rodzaj składowania zakupionych elementów regałów z proszkową powłoką lakierniczą spowoduje utratę gwarancji Schemat montażu. Do montażu i regulacji regału magazynowego stosuje się wyłącznie łatwo dostępne narzędzia i przyrządy. Dla zmontowania podstawowej konfiguracji jednego modułu (segmentu) typowego regału MR, o przykładowych wymiarach H = 2500 x L = 2700 x G = 1050 [mm], składającego się h z dwóch gniazd wymagana jest minimalna ilość elementów: 2 kompletne ramy, zawierające: 4 słupy o wysokości H = 2500 mm (po dwa słupy na ramę); 6 stężeń poziomych (po trzy stężenia na ramę); 4 stężenia skośne (po dwa stężenia na ramę); 16 blaszek do stężeń typu A (po osiem blaszek na jedną ramę); 24 blaszek do stężeń typu B (po dwanaście blaszek na jedną ramę); 40 kompletów śrub do montażu rozłącznego (śruba M6x30 + nakrętka M6) po 20 kompletów na jedną ramę; 4 trawersy o długości L h = 2700 mm; 8 zabezpieczeń trawersów; 2 odbojniki (przy założeniu, że regał będzie eksploatowany jezdniowym wózkiem pod nośnikowym); odbojniki należy zamontować od strony przejazdu (zakładając, że regał jest z jednej strony osłonięty np. ustawiony przy ścianie); 12 kompletnych kotew stalowych (po jednej na każdą stopę i po cztery na każdy z odbojników). Kolejność montażu regałów magazynowych Systemu MR: przygotować wszystkie elementy konieczne do zmontowania regału; sprawdzić komplet ność części; przygotować niezbędne narzędzia i przyrządy; zaznaczyć miejsce przewidziane pod ustawienie regału; sprawdzić na planie architekto nicznym położenie w wyznaczonym obszarze ewentualnych zbrojeń lub innych elemen tów konstrukcji posadzki i stropów, mogących przeszkadzać w montażu (czynność ta ma szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia konieczności kotwienia ram regału); połączyć dwa słupy stężeniami poziomymi i skośnymi przy pomocy odpowiedniej ilości 17

20 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa blaszek do stężeń typu A i B, oraz śrub i nakrętek (Rys. 13 i 14); jako pierwsze należy założyć stężenie nr 1 znajdujące się na dole ramy, a następnie, przesuwając się ku górze, montować kolejne stężenia (Rys. 13); Rys. 13. Kolejność montowania stężeń. Schemat montażu węzła w stężeniu nr 1. odpowiednio rozłożyć i ustawić zmontowane ramy na posadzce, według planu zagospodarowania; w celu zapewnienia równowagi ram założyć co najmniej po jednej parze trawersów pomiędzy każdymi kolejnymi dwoma ramami; w przypadku regałów, których stopy mają być kotwione należy założyć co najmniej po dwie pary trawersów w jednym module; trawersy należy zakładać począwszy od najniższych poziomów składowania; poprawny sposób zakładania trawersu przedstawiono na rysunku 15; 18

21 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa H= G=1150 Typ A (8szt.) B B B Typ B (12szt.) A A A B A B B Rys. 14. Rozmieszczenie blaszek do stężeń typu A i B. Rys. 15. Zakładanie trawersu. wypoziomować konstrukcję regału przy pomocy podkładek pod stopę (Rys. 16), pamię tając że jednocześnie pod jednym słupem suma grubości podkładek nie może być więk sza niż 20 mm; 19

22 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa max 20mm Rys. 16. Poziomowanie regału przy pomocy podkładek. Podkładka dystansująca. zakotwić ramy regału: wykonać w posadzce otwory pod kotwy; stopa regału posiada dwa otwory pod kotwy, należy wykorzystać jeden z nich, drugi jest przewidziany na wy padek gdyby umieszczenie kotwy w pierwszym nie było możliwe (zbrojenie posadzki lub szczeliny dylatacyjne znajdujące się w tym miejscu); za pomocą kotew zamocować do posadzki ramy regału (Rys. 17); wykonać cztery otwory pod kotwy odbojników; za pomocą czterech kotew zamocować każdy z odbojników; Faza montażu lub Efekt montażu lub Rys. 17. Schemat sposobu kotwienia stopy ramy i odbojnika założyć pozostałe trawersy na ramy regałów zgodnie z planem zagospoda rowania magazynu; założyć zabezpieczenia trawersów (Rys. 15); założyć wykrzyżowanie tylne; ramy powinny być spięte na całej wysokości a kąt pomiędzy cięgnami powinien być najbliższy 90 ; 20

23 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Rys. 18. Zmontowany wg instrukcji segment regałowy. ewentualnie założyć i zamocować dodatkowe wyposażenie i akcesoria regału: stężenia międzyregałowe; łączniki ram magazynowych; zabezpieczenia paletowe tylne i boczne; belki poprzeczne pod półki, półki panelowe, separatory Dokładność montażu. Dokładność montażu regału powinna mieścić się w następujących granicach (według Rys.19): odchylenie od poziomu pojedynczego trawersu p = ± 5 mm, błąd położenia półki regału (trawersu) w stosunku do podstawy regału h = ± 5 mm, błąd szerokości drogi międzyregałowej, mierzony w świetle między regałami nie obciążonymi s = ± 5 mm, odchylenie słupa od pionu mierzone na wysokości H (wymiar e): 21

24 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa e = ± H R / 400, regały obsługiwane ręcznie, e = ± H R / 600, regały obsługiwane jezdniowymi wózkami podnośnikowymi, odchylenie słupa od pionu w miejscu jego największego ugięcia (wymiar f): f = ± H R / 300, regały obsługiwane ręcznie, f = ± H R / 600, regały obsługiwane jezdniowymi wózkami podnośnikowymi. e e H R f p f H R(n) +h S O +S Rys. 19. Schemat dokładności montażu regału magazynowego Zabezpieczenia regału. Wszystkie trawersy powinny być zabezpieczone przed przypadkowym zdemontowaniem przy użyciu specjalnie do tego celu przewidzianych zabezpieczeń (Rys. 2 element 16). Zgodnie z normą PNM78321 regały obsługiwane jezdniowymi wózkami podnośnikowymi powinny być wyposażone w zabezpieczenia w postaci odbojników narożnych. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji Producent zaleca stosowanie odbojników bocznych Postanowienia końcowe. Uwagi. Producent dopuszcza możliwość samodzielnego, opartego na zawartych w niniejszej dokumentacji zaleceniach, projektowania konfiguracji regału przez kupującego. Oferujemy Państwu pomoc w projektowaniu zabudowy magazynu w biurze projektowym Mago S.A. Doświadczenie naszych konstruktorów oszczędzi Państwa czas, pozwoli jak najlepiej zagospodarować dostępną przestrzeń i usprawni montaż regałów. 4. Eksploatacja Warunki bezpiecznej eksploatacji. Dla zapewnienia podstaw bezpiecznej eksploatacji użytkownik powinien przestrzegać następujących punktów instrukcji: Regały magazynowe mogą być używane tylko zgodnie z określonym przeznacze niem. 22

25 MAGO S.A. System MR (Mago 050) Dokumentacja techniczno ruchowa Należy bezwzględnie stosować wytyczne i wskazówki zawarte w niniejszej instruk cji. W trakcie eksploatacji należy stosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i hi gieny pracy. Użytkownik regałów magazynowych z cynkową powłoką ochronną, eksploato wanych na otwartej i/lub niezadaszonej przestrzeni powinien dodatkowo wypo sażyć je w skuteczną podstawową instalację odgromową według PNE , 03, 04 i PNIEC Użytkownik regałów powinien ze względów bezpieczeństwa wytyczyć drogi ewa kuacyjne i umieścić na linii wzroku odpowiednie znaki bezpieczeństwa (ostrze gawcze i informacyjne wg normy PNN01255). Dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami, środka mi transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. Na skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra widoczność. W pomieszczeniach, w których są użytkowane regały magazynowe należy zapew nić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Pozostałe parametry środowiskowe (wilgotność, oświetlenie, wentylacja, hałas i drgania) są uzależnione od składowa nych zapasów oraz czasu przebywania ludzi w pomieszczeniu (wg zakładowej instrukcji BHP). Regały, przez cały okres eksploatacji powinny być kompletne, wszystkie elemen ty powinny być pozbawione uszkodzeń mechanicznych (w razie ich wystąpienia patrz rozdział pt. Sytuacje krytyczne i awarie ). Połączenia rozłączne nie powin ny wykazywać luzów (patrz rozdział pt. Konserwacja ). Zabrania się przebywania ludzi na i w regale w czasie składowania zapasów z wyjątkiem okresu przeprowadzania niezbędnych przeglądów i konserwacji. Podczas montażu, okresowych przeglądów i konserwacji regału należy zachować odnośne przepisy BHP. Wszystkie prace konserwacyjne na wysokości powyżej 2 m uważa się za pracę na wysokości. W takim przypadku pracowników wykonujących prace konserwacyj ne (także montażowe) należy wyposażyć w szelki ochronne z wyposażeniem: linką bezpieczeństwa i amortyzatorem włókienniczym, skutecznie zamocowanymi do elementów stałych np. konstrukcji regału. Środki służące uzupełnianiu ubytków powłoki malarskiej oraz służące do przeprowadzania pozostałych prac konser wacyjnych powinny posiadać atest PZH. Przy składowaniu materiałów użytkownik jest obowiązany: określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopusz czalną wysokość składowania, przestrzegać zasad bezpiecznego składowania (patrz Rozdz. 4.2), zapewnić, aby masa składowanego ładunku, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.), zapewnić centryczny rozkład masy składowanych zapasów, zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przezna czonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego 23

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania. Regały MONOS 25 (026)

Instrukcja montażu i użytkowania. Regały MONOS 25 (026) Instrukcja montażu i użytkowania Regały MONOS 25 (026) My: MAGO S.A. z siedzibą: Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn POLSKA deklarujemy, z pełną odpowiedzialnością, że nasz produkt: DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracy w Państwa magazynie, firma ESPERTO ma przyjemność przedstawić Instruktaż do bezpiecznej pracy w magazynie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

TELEFONIA DIALOG S.A.

TELEFONIA DIALOG S.A. TELEFONIA DIALOG S.A. PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ZN-0/TD S.A.- 03 BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ = Wrocław, marzec 00 r. = Departament Planowania i Modelowania Sieci ZN-0/TD S.A. - 03

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie

Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie Razem spełniamy oczekiwania. h Instalowanie HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat tel.: +48.32. 639 04 50 fax:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM ANIKOL ul. Podzamcze 2 32-210 Książ Wielki tel/fax: +48 41 383 80 34 PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM Wydanie:1 Maj 2012 Opracowanie: ANIKOL Jarosław Kruczek www.anikol.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo