1/KK/SPZRIV/EFS/11 OGŁOSZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/KK/SPZRIV/EFS/11 OGŁOSZENIE"

Transkrypt

1 1/KK/SPZRIV/EFS/11 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY, OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warmińsko Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie ul. Narutowicza Olsztyn tel./fax (089) adres OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY NA USŁUGĘ przeprowadzenia kursu komputerowego podstawowego ECDL START - European Computer Driving Licence lub równoważny ( CPV kursy komputerowe ) dla 50 beneficjentów ostatecznych projektu "Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój IV edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Warmińsko Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Młodzieży w Pasłęku. Wymagany termin wykonania zamówienia: do r. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do r. do godz

2 w siedzibie Zamawiającego: Warmińsko - Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie ul. Narutowicza Olsztyn Sekretariat, pokój 1 Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Warmińsko Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie ul. Narutowicza Olsztyn, pokój 2 Otwarcie wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu jest jawne. Wnioski należy składać w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach a następnie całość włożyć do jednej zewnętrznej, nieprzeźroczystej koperty i zapieczętowanej w taki sposób aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści przez osoby nieupoważnione. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowane do Zamawiającego, na adres: Warmińsko Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie, ul. Narutowicza 4, Olsztyn z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego podstawowego ECDL START - European Computer Driving Licence lub równoważny dla 50 beneficjentów ostatecznych projektu "Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój IV edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Warmińsko Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Młodzieży w Pasłęku. Opakowanie wewnętrzne powinno być zaadresowane i oznakowane jak wyżej, ponadto opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, tzn. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonanie lub wykonywanie należycie minimum dwóch usług polegających na przeprowadzeniu kursu podstawowego ECDL Start lub równoważny dla min 30 osób,

3 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia ww. warunków wymienionych w pkt 1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia dokonana zostania zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów wynikać musi jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełnienia warunków, o którym mowa w pkt 1 należy przedłożyć wraz z ofertą 1. oświadczenie w zakresie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4); 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców ; 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 3); 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie

4 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w pkt powinny być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2: 3.1 pkt i pkt 2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

5 3.2 pkt 2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1 lit. a i c oraz pkt 3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 3.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt 3.2 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Wniosek i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisywane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej wniosek. Strony muszą być ponumerowane i zaparafowane. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kserokopii wymaganych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo). Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w SIWZ będą oceniane według poniższych kryteriów i wag: Kryterium Waga kryterium Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla jednego uczestnika 100% Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: zł, słownie: jeden tysiąc czterysta złotych. Umowa ramowa: nie. Zamówienia uzupełniające: nie. Dynamiczny system zakupów: nie. Aukcja elektroniczna: nie.

6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego podstawowego ECDL START lub równoważny (European Computer Driving Licence) dla 50 beneficjentów ostatecznych projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój IV edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Warmińsko Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie. Szkolenie będzie się odbywało w 5 grupach dziesięcioosobowych w następujących jednostkach WM WK OHP: a) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu - 2 grupy b) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie - 2 grupy c) Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku 1 grupa. Łącznie szkolenie obejmie 50 osób. 1. Komputerowy kurs podstawowy ECDL START lub równoważny (European Computer Driving Licence) przeprowadzony będzie przez uprawnione do tego podmioty. 2. Szkolenie prowadzone będzie w pięciu grupach 10-cio osobowych z zapewnieniem każdemu uczestnikowi indywidualnego stanowiska pracy (komputer). Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem system operacyjny Windows XP lub Windows Vista oraz z pakietem MS Office lub innymi równoważnym, a także z niezbędną infrastrukturą (sieć, projektor, ekran, tablica flipchart, plansze dydaktyczne, zestawy foliogramów, podręczniki, czasopisma fachowe itp.) w ilości odpowiadającej ilości osób biorących udział w szkoleniu. 3. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały dydaktyczne i pomocnicze, w tym multimedialny kurs ECDL START lub równoważny do samodzielnej nauki w domu zgodny z programem realizowanym w trakcie szkolenia. 4. Po każdym z modułów należy przeprowadzić egzamin przez uprawnionego egzaminatora ECDL lub posiadającego równoważne uprawnienia w miejscu realizacji szkoleń. Egzaminator zobowiązany jest odnotować fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. 5. Wykonawca przejmuje wszystkie kwestie związane z rozliczeniem oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i formalności ze strony Polskiego Biura ECDL (wydanie EKUK), karty rejestracji uczestników egzaminu, opłaty egzaminacyjne oraz wydanie certyfikatu ECDL lub równoważnym.

7 6. W ramach przeprowadzanych zajęć Zleceniobiorca powinien przygotować program który podlega zatwierdzeniu przez koordynatora projektu, zapewnić salę komputerową, zapewnić materiały i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć oraz prowadzić dziennik zajęć i listę obecności. 7. Szkolenia muszą odbywać się w terminach zgodnych z harmonogramem realizowanych zajęć w ramach projektu Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój IV edycja uzgodnionym z Koordynatorem wojewódzkim projektu w Warmińsko-Mazurskiej WK OHP w Olsztynie oraz Koordynatorami w poszczególnych jednostkach. 8. Program szkolenia należy zrealizować w wymiarze łącznym min. 60 godzin lekcyjnych (jedna godzina lekcyjna wynosi 45 minut zegarowych) dla każdej grupy. 9. Szkolenie prowadzone będzie metodą blended learning. Każdy uczestnik oprócz profesjonalnego szkolenia powinien otrzymać materiały szkoleniowe tj.: zeszyt (notatnik) i długopis, pendrive (pamięć USB) o pojemności min. 2 GB, multimedialną płytę CD do samodzielnej nauki w domu. 10.Forma realizacji zajęć w ramach kursu to: metody aktywne, różnorodne i atrakcyjne pod względem przekazywania treści szkoleniowych dla uczestnika kursu. Zajęcia powinny być połączeniem wykładu z ćwiczeniami, z uwzględnieniem kontrolowanej pracy własnej uczestnika podczas zajęć. 11.Szkolenie przeprowadzone będzie zgodnie ze standardami dla kursów ECDL lub równoważnymi czyli w 4 modułach każdy moduł zakończony egzaminem: Moduł 2: Użytkowanie komputerów Moduł 3: Przetwarzanie tekstów Moduł 4: Arkusze kalkulacyjne Moduł 7 : Przeglądanie stron internetowych i komunikacja 12. Szkolenie musi być przeprowadzone zgodnie ze standardami dla kursów ECDL START lub równoważnymi. Podział godzinowy na poszczególne moduły określi Wykonawca bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać 60 godzin lekcyjnych dla realizacji wszystkich czterech modułów. 13. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi możliwość wzięcia w udziału w średnio na uczestnika w 3 egzaminach poprawkowych. 14. Wykonawca zapewni stały nadzór merytorycznych nad realizacją projektu. 15. Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do r. Zgodnie z harmonogramem w poszczególnych jednostkach realizujących projekt. 16.Kurs zakończy się wydaniem stosownych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu certyfikaty ECDL lub równoważnym.

8 Usługa będąca przedmiotem zamówienia winna być wykonana i dokumentowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert od 5 do 20. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza zamawiający zaprosi do złożenia oferty wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli będzie większa zamawiający zaprosi do złożenia oferty wykonawców którzy otrzymali najwyższe oceny spełnienia tych warunków. Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby wykonawców: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów załączonych do wniosku na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dodatkowo punktowana będzie doświadczenie zawodowe Wykonawcy. Doświadczenie zawodowe Zamawiający oceniać będzie punktowo na podstawie załączonego do wniosku wykazu wykonanych usług dla danego zadania. Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w danym zadaniu Wykonawca otrzyma 0 pkt. Za każde kolejne dodatkowo wykazane zadanie spełniające warunki udziału w postępowaniu Wykonawca otrzyma 1 pkt. W przypadku, gdy Wykonawcy otrzymają taką samą liczbę punktów zamawiający zaprosi do złożenia oferty wykonawcę, który wykaże się zadaniami o najwyższej wartości. Termin związania ofertą: 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 412628-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: "PKP Intercity" S.A.

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: usługę windykacji należności wynikających

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo