Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwanej dalej Ustawą, ze stosowania jej przepisów na dostawę pakietów szkoleniowych dla nauczycieli na potrzeby projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim Zamawiający: POWIATOWE CENTRUM DYDAKTYKI W STRZELINIE Ul.S.Staszica Strzelin ZATWIERDZAM: Dyrektor /-/ Krystyna Kubów Strzelin, 9 październik 2013 r.

2 Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia... 4 Rozdział 4. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą... 4 Rozdział 5. Termin związania ofertą... 4 Rozdział 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami... 5 Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert... 5 Rozdział 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert... 5 Rozdział 9. Opis sposobu obliczania ceny... 6 Rozdział 10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert... 6 Rozdział 11. Inne informacje... 6 Rozdział 12. Załączniki... 6

3 Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1. Nazwa Zamawiającego: Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie Adres Zamawiającego: ul.s.staszica 5, Strzelin Telefon: (71) Adres poczty elektronicznej: Godziny urzędowania: 7:30 15:30 Strona internetowa Zamawiającego: 2. Zapytanie ofertowe zostało umieszczone: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelinie: zakładka BIP, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Dydaktyki w Strzelinie na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w Powiatowym Centrum Dydaktyki w Strzelinie, ul.s.staszica 5, Strzelin i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Strzelinie, ul.kamienna 10, Strzelin. Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zapytania jest dostawa pakietów szkoleniowych na potrzeby projektu pn Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim, którego beneficjentem jest Powiat Strzeliński, a jednostką realizującą projekt: Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. kod CPV Urządzenia do przechowywania i odczytu danych kod CPV Worki i torby kod CPV Notatniki 1. Składowe pakietów: L.p. Nazwa towaru Opis Ilość sztuk 1. Pamięć masowa USB ( pen drive) o pojemności 8GB Pendrive typu Credit Card Połączenie z komputerem: min.usb 2.0 Kompatybilność z systemem operacyjnym Windows Nadruk cyfrowy full color, dwustronny Projekt nadruku zawierający loga umieszczone w nagłówku zapytania ofertowego proszę dostarczyć wraz z ofertą Pojemność:8GB Min.prędkość zapisu danych:15 Mb/s (preferowana wyższa) 2. Notes 1. Format: A5 2. Objętość: min. 80 kartek 3. Środek: w linię lub kratkę, 4. Papier: 80g, biały 5. Okładka: twarda szyto-klejona, może być na spirali 6. Narożniki: proste lub zaokrąglone

4 3. Długopis Urządzenie łączące 4 funkcje w stylowej formie długopisu: - Długopis - Laser - wskaźnik laserowy do prezentacji - Latarka - Rysik do PDA / telefonu Długopis doskonale dopasowuje się do dłoni piszącego. Długopis zapakowany w estetyczne metalowe etui. Dane techniczne: Korpus metalowy Wygodna profilowana końcówka z tworzywa sztucznego Długopis z mechaniką obrotową - wysuwane końcówki: długopis, rysik Zasilanie 3x bateria AG3 Kolor promienia lasera czerwony, latarka - biały W zestawie znajduje się: Długopis 4 w 1 Dodatkowy zestaw baterii Metalowe etui Grawer laserowy loga na długopisie i pudełku 4. Torba Nazwa: Torba na dokumenty, przegroda główna i przednia kieszeo na zamek błyskawiczny, regulowany pasek na ramię Wymiary min. : 39,5 x 28,5 x 10 cm Materiał: poliester 600D lub sztywniejsza 2. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym kosztów dostawy. 3. DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE: a) pełna dokumentacja sprzętu w tym m.in. karty gwarancyjne; b) dostarczony sprzęt ma być fabrycznie nowy i nieużywany w jakikolwiek sposób; c) dostawa pakietów szkoleniowych będącego przedmiotem oferty do Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy; Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 29 października 2013r. Rozdział 4. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. Rozdział 5. Termin związania ofertą Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

5 Rozdział 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Dopuszcza się porozumiewanie drogą (na adres znajdujący się w Rozdziale 1 pkt.1 zapytania ofertowego), przy zachowaniu minimum formalności, to jest przesłania zeskanowanego pisma. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. We wniosku należy podać: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) nr telefonu i faksu, , 3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania, 4) znak postępowania: ZP.ZW Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest Dyrektor Powiatowego Centrum Dydaktyki Krystyna Kubów tel: , , Koordynator Projektu Małgorzata Stachowiak: w sprawach merytorycznych i Monika Głąb tel: w sprawach proceduralnych. Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca sporządzi swoją ofertę na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 3. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4. Informacje pozostałe: 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 3) Oferta musi być sporządzona: a) w języku polskim, b) w formie pisemnej. 4) Na ofertę składa się: a) formularz ofertowy zgodny w treści z załącznikiem nr 1, Rozdział 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Termin składania ofert upływa 17 października 2013r. o godz Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać: listownie na adres: Powiatowe Centrum Dydaktyki ul.s.staszica 5, Strzelin w pokoju nr 39 III piętro z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Zapytanie ofertowe na dostawę pakietów szkoleniowych dla nauczycieli na potrzeby projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim osobiście w Powiatowym Centrum Dydaktyki ul.s.staszica 5, Strzelin w pokoju nr 39 III piętro z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: Zapytanie ofertowe na dostawę pakietów szkoleniowych dla nauczycieli na potrzeby projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok III piętro., w dniu r. o godz. 11:40 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6 4. Otwierając oferty, wg kolejności wpływu, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen. 5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Rozdział 9. Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która obejmować będzie wszystkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 2. Przez cenę oferty rozumie się całkowite wynagrodzenie brutto za wykonywanie usługi. 3. Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, koszty transportu, obsługi, etc. 5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania formularzu oferty. Rozdział 10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat wykonali min. trzy dostawy pendrivów i/lub toreb i/lub długopisów i/lub notesów wraz z nadrukami dla jednostek finansów publicznych na kwotę min.15000,00 zł brutto każda i potwierdzą dokumentami (referencja, protokoły odbioru, etc.), ze dostawy te zostały należycie zrealizowane. Jednym kryterium w przedmiotowym postępowaniu będzie cena. Kryterium oceny ofert: cena 100%. W zakresie tego kryterium najwyżej oceniana będzie oferta z najniższą ceną. Oferty oceniane będą według wzoru: C= (cena najniższa/cena oferty badanej)x100 pkt C ilość punktów przyznana w kryterium cena OCENA OFERT 1. Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń przyznanej liczby punktów z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i która uzyska największą ilość punktów przyznanych w kryterium cena. Rozdział 11. Inne informacje Zamawiający zastrzega sobie prawo do: - zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia, - zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, - unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Rozdział 12. Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załączniki Formularz oferty Wzór umowy

7 załącznik nr 1 Formularz oferty... (imię i nazwisko adres Wykonawcy/ pieczęd Wykonawcy)... FORMULARZ OFERTY (imię i nazwisko adres Wykonawcy/ Nazwa pieczęd i adres Wykonawcy) WYKONAWCY:... NIP...REGON... Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: Strona internetowa Wykonawcy :... Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: numer telefonu: Numer faksu: Odpowiadając na zapytanie ofertowe na dostawę pakietów szkoleniowych dla nauczycieli na potrzeby projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim : 1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową obejmującą podatek VAT w wysokości: Lp. Nazwa oferowanego produktu (producent, model) Ilość sztuk Oferowana cena jednostkow a netto PLN Oferowana cena jednostkowa brutto PLN Wartość brutto PLN Oferowane parametry techniczne = 2x4 6 1 Pamięć masowa USB ( pen drive) o pojemności 8GB 2 Notes

8 3. Długopis 4. Torba 5. RAZEM 2. Oświadczamy, że: 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń; 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 3) akceptujemy wzór umowy, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 3. Do oferty dołączono następujące dokumenty: , dn... r. (miejscowość) podpis osoby upoważnionej

9 Załącznik nr 2 - Wzór umowy UMOWA Nr zawarta w dniu w Strzelinie pomiędzy: Powiatowym Centrum Dydaktyki w Strzelinie z siedzibą przy ul.s.staszica 5, Strzelin, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym w treści umowy Wykonawcą W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907) na mocy art. 4 ust.8 cyt.wyżej ustawy, zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego sztuk pakietów szkoleniowych dla nauczycieli na potrzeby projektu pn Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2 Terminy realizacji umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pakietów składających się z pamięci USB 8GB, długopisu, notesu i torby każdy, będących przedmiotem zamówienia, o którym mowa w 1, pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do dnia 29 października 2013 r. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca dostawy. W takim przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę mailowo lub pisemnie o nowym terminie dostawy. Powiadomienie nastąpi najpóźniej na 2 dni kalendarzowe przed terminem wskazanym w 2 ust. 1, i nie może przekroczyć 30 dni licząc od terminu wskazanego 2 ust Dostawa i odbiór pakietów potwierdzony będzie protokołem dostawy załącznik nr 2 do niniejszej umowy i protokołem odbioru załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 4. Zamawiający sprawdzi dostarczone pakiety w terminie do 4 dni kalendarzowych licząc od dnia ich dostawy. 5. W przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru przedmiotu umowy, podpisując wraz z Wykonawcą protokół odbioru lub sporządzając i podpisując protokół uwag. Na realizację uwag Wykonawcy przysługuje 5 dni kalendarzowych od daty podpisania przedmiotowego protokołu. 3 Wynagrodzenie 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy po dokonaniu dostawy, za dostarczony przedmiot umowy, wymieniony w 1, zgodnie ze złożoną ofertą, cenę w wysokości: netto...pln (słownie... PLN), podatek VAT...PLN (słownie... PLN) łącznie brutto...pln (słownie... PLN). 2. Na cenę o której mowa w ust. 1 składa się: a) cena brutto za dostawę sztuka pamięci USB 8 GB.zł, b) cena brutto za dostawę sztuk długopisów..zł, c) cena brutto za dostawę sztuk notesów.zł, d) cena brutto za dostawę sztuk toreb..zł.

10 3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji ofertowej oraz niezbędne do wykonania zamówienia, a także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca oświadcza, że koszty ubezpieczenia, transportu, opakowania, oznakowania, dokumentacji użytkownika zawarte są w cenie podanej w 3 ust Warunki płatności 1. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. 2. Zapłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej dostarczenia i zatwierdzenia przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 3. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego. 4. Termin płatności uzależniony jest od dostępności środków finansowych na koncie projektowym Zamawiającego. W przypadku braku środków finansowych przekazywanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunku projektowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odroczenia płatności do momentu otrzymania środków finansowych ze strony Instytucji Pośredniczącej. Zapłata zostanie dokonana natychmiast po wpłynięciu środków finansowych z Instytucji Pośredniczącej na konto projektu. Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku żadne roszczenia z tytułu opóźnień zapłaty. 5 Gwarancja 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy. miesięcy gwarancji. 2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. 3. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie. 6 Kary umowne i odszkodowania 1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w 2 ust. 1 dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości netto określonej w 3 ust. 1 wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w 3 ust. 1 niniejszej umowy. 3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyniku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dokonać naprawy i doprowadzić do stanu poprzedniego majątek Zamawiającego, przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 7 Przedstawiciele stron 1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: Imię i nazwisko: 2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy: Imię i nazwisko: 3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej dostawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanej dostawy. 5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu. 8 Odstąpienie od umowy 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania odpowiedniej części umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry techniczne dostarczonego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez

11 Zamawiającego w niniejszej umowie i zapytaniu ofertowym. Zdanie poprzedzające nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 3. W przypadku zwłoki dłuższej niż 15 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy. 9 Postępowanie reklamacyjne 1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 2. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zapytania ofertowego Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 3. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony przeciwnej w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 4. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strona przeciwna może wystąpić do Sądu. 5. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy. 6. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami wszelkie spory dotyczące postanowień niniejszej umowy lub powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 10 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: Nr 1 Oferta Wykonawcy Nr 2 Protokół Dostawy Nr 3 Protokół Odbioru

12 Załącznik nr 2 do Wzoru umowy PROTOKÓŁ DOSTAWY Sporządzony w dniu. r. na podstawie umowy z dnia.. o numerze. Zamawiający: Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie ul.s.staszica 5, Strzelin Wykonawca: Pkt 1 Przedstawicielami odpowiedzialnymi za przebieg dostawy byli: Ze strony Zamawiającego (imię i nazwisko):.. Ze strony Wykonawcy (imię i nazwisko):.. Zestawienie dostawy: L.P. Nazwa Model Producent Pkt 2 Niniejszy protokół potwierdza jedynie dostarczenie do siedziby Zamawiającego i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT. Pkt 3 Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. Protokół podpisali: Ze strony Wykonawcy: Ze strony Zamawiającego:...

13 Załącznik nr 3 do Wzoru umowy PROTOKÓŁ ODBIORU Sporządzony w dniu. r. na podstawie umowy z dnia.. o numerze. Zamawiający: Powiatowe Centrum Dydaktyki w Strzelinie ul.s.staszica 5, Strzelin Wykonawca: Pkt 1 Przedstawicielami odpowiedzialnymi za przebieg dostawy byli: Ze strony Zamawiającego (imię i nazwisko):.. Ze strony Wykonawcy (imię i nazwisko):.. Zestawienie dostawy: L.P. Nazwa Model Producent Pkt 2 Strony zgodnie ustalają, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych, uprzedniego używania, a ilość dostarczonych produktówjest zgodna z Umową. Pkt 3 Wraz ze sprzętem przekazane zostały następujące dokumenty: a).. b)... Pkt 4 Podpisanie przez Zamawiającego niniejszego Protokołu bez zastrzeżeń uprawnia Wykonawcę do wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktury VAT. Pkt 5 Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. Protokół podpisali: Ze strony Wykonawcy: Ze strony Zamawiającego:..

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo