Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Określa się podstawę programową: 1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) kształcenia ogólnego dla: a) szkół podstawowych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, b) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia, c) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia, d) zasadniczych szkół zawodowych, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia, e) szkół policealnych, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia, f) szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia. 2. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą kształcenia dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim W roku szkolnym 2012/2013 w klasach V i VI szkoły podstawowej oraz w roku szkolnym 2013/2014 w klasach VI szkoły podstawowej stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm. 3) ). 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz oraz z 2012 r. poz ) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r. Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz i Nr 171, poz oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992.

2 Dziennik Ustaw 2 Poz W zależności od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych szkoły podstawowej, w klasach V i VI szkoły podstawowej, w których stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, określoną w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I liceum ogólnokształcącego i technikum. 2. W pozostałych klasach liceum ogólnokształcącego i technikum, do zakończenia cyklu kształcenia w tych szkołach, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust W zależności od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasach II i III liceum ogólnokształcącego i w klasach II IV technikum, w których stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla tych szkół, określonej w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia Podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, w klasach I zasadniczej szkoły zawodowej. 2. W pozostałych klasach zasadniczej szkoły zawodowej, do zakończenia cyklu kształcenia w tej szkole, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust W zależności od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych zasadniczej szkoły zawodowej, w klasach II i III zasadniczej szkoły zawodowej, w których stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust. 1, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych, określonej w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia W liceum profilowanym, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym oraz technikum uzupełniającym, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach, stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych szkół, określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w 3 ust W zależności od potrzeb uczniów i możliwości organizacyjnych liceum profilowanego, w klasach II i III liceum profilowanego, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia. 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 4) Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas 4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz oraz z 2012 r. poz. 941).

3 Dziennik Ustaw 3 Poz. 977 Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIA ÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKO ACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Za àcznik nr 1

4 Dziennik Ustaw 24 1 Poz

5 Dziennik Ustaw s 52 Poz. o

6 Dziennik Ustaw 620 Poz

7 Dziennik Ustaw s 72 Poz. o

8 Dziennik Ustaw 28 Poz

9 Dziennik Ustaw Poz PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ PODSTAWOWYCH Za àcznik nr 2

10 i i U Dziennik Ustaw 10 1 Poz. 977

11 Dziennik Ustaw 11 Poz. 977

12 Dziennik Ustaw Poz

13 Dziennik ni Ustaw w 132 Poz

14 Dziennik Ustaw 1421 Poz

15 Dziennik Ustaw U 152 Poz

16 Dziennik i Ustaw w 162 Poz. P 977 1

17 Dziennik k Ustaw 1721 Poz

18 Dziennik Ustaw Poz

19 D i U Dziennik Ustaw Poz. 977

20 Dziennik e n Ustaw s a 202 Poz. o 977 1

21 Dziennik Ustaw U 212 Poz

22 Dziennik ni Ustaw w 222 Poz

23 Dziennik D i i Ustaw 23 2 Poz

24 Dziennik ni Ustaw w 242 Poz

25 Dziennik D Ustaw 2522 Poz

26 Dziennik Ustaw 262 Poz. o

27 Dziennik Ustaw Poz

28 Dziennik n k Ust Ustaw 28 Poz

29 Dziennik i Ustaw 29 Poz

30 Dziennik D i i Ustaw U 30 2 Poz

31 Dziennik k Ustaw 312 Poz

32 Dziennik Ustaw U 32 Poz

33 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

34 Dziennik n k Ustaw w 34 Poz

35 Dziennik D i Ustaw U 35 Poz

36 Dziennik e n Ustaw s a 36 Poz. o 977 1

37 Dziennik n k Ustaw 37 Poz. P z 977 7

38 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

39 Dziennik D i i Ustaw 39 2 Poz

40 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

41 Dziennik Ustaw 41 1 Poz. 977

42 Dziennik D i Ustaw U 42 2 Poz

43 Dziennik i Ustaw w 432 Poz. P 977 1

44 Dziennik ni Ustaw w 442 Poz

45 Dziennik Ustaw U 452 Poz

46 Dziennik e n Ustaw s a 46 Poz. o 977 1

47 Dziennik Ustaw 472 Poz

48 Dziennik i Ustaw 48 Poz

49 Dziennik i Ustaw 492 Poz

50 Dziennik ni Ustaw w 502 Poz

51 Dziennik i Ustaw 512 Poz

52 Dziennik D i i Ustaw U 52 2 Poz

53 Dziennik Ustaw U 532 Poz

54 Dziennik i Ustaw 54 5 Poz

55 Dziennik Ustaw a 55 Poz. o 9777

56 D i U Dziennik Ustaw 56 1 Poz. 977

57 Dziennik ni Ustaw w 572 Poz

58 Dziennik ni Ustaw w 582 Poz

59 Dziennik Ustaw a 59 Poz. oz 9777

60 Dziennik Ustaw s 602 Poz. o

61 Dziennik Ustaw 6125 Poz

62 Dziennik Ustaw U 62 Poz

63 Dziennik Ustaw s 632 Poz. o

64 Dziennik Ustaw 64 Poz. o 977 1

65 Dziennik e ik U Ustaw 65 2 Poz. z 977 1

66 Dziennik Ustaw 66 Poz

67 Dziennik Ustaw 67 2 Poz

68 Dziennik i Ustaw Poz Za àcznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKO ACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

69 Dziennik D i i Ustaw U 69 2 Poz

70 Dziennik ni Ustaw w 702 Poz

71 Dziennik D i i Ustaw U 71 2 Poz

72 D Dziennik ik U Ustaw 72 Poz

73 Dziennik Ustaw 732 Poz Za àcznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO CZENIE UMO LIWIA UZYSKANIE ÂWIADECTWA DOJRZA OÂCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO

74 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

75 Dziennik i Ustaw w 752 Poz. P 977 1

76 Dziennik ik UUstaw t w 76 2 Poz. z 977 7

77 Dziennik Ustaw 77 Poz. 977

78 Dziennik D i i Ustaw U 78 2 Poz

79 Dziennik Ustaw U 79 Poz

80 Dziennik Ustaw 802 Poz

81 Dziennik i Ustaw 812 Poz

82 Dziennik ni Ustaw w 822 Poz

83 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

84 Dziennik Ustaw 84 2 Poz

85 D i i U Dziennik Ustaw 85 1 Poz. 977

86 Dziennik Ustaw U 862 Poz

87 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

88 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

89 Dziennik ni Ustaw w 892 Poz

90 Dziennik Ustaw 90 Poz

91 Dziennik Ustaw 91 Poz

92 Dziennik D i i Ustaw U 92 2 Poz

93 Dziennik ni Ustaw w 932 Poz

94 Dziennik D i i Ustaw U 94 2 Poz

95 Dziennik i Ustaw 952 Poz

96 Dziennik Ustaw U 962 Poz

97 Dziennik Ustaw 9729 Poz. o 977 1

98 Dziennik Ustaw Poz

99 Dziennik e ik U Ustaw 99 2 Poz. z 977 1

100 Dziennik D i i Ustaw U Poz

101 Dziennik D i Ustaw U Poz

102 Dziennik D i i Ustaw U Poz

103 Dziennik ik UUstaw t w Poz. z 977 7

104 Dziennik i Ustaw 1043 Poz

105 Dziennik D i i Ustaw U 105 Poz

106 Dziennik ni Ustaw w 1063 Poz

107 Dziennik Ustaw U 1073 Poz

108 Dziennik n k Ustaw 108 Poz. P z 977 7

109 Dziennik Ustaw 109 Poz. o

110 Dziennik Ustaw U 1103 Poz

111 Dziennik Ustaw Poz

112 Dziennik ni Ustaw w 1123 Poz

113 Dziennik D i i Ustaw U Poz

114 Dziennik ni Ustaw w 1143 Poz

115 Dziennik ni Ustaw w 1153 Poz

116 Dziennik i Ustaw w 1163 Poz. P 977 1

117 Dziennik ni Ustaw w 1173 Poz

118 U Dziennik Ustaw Poz. 977

119 D i U Dziennik Ustaw Poz. 977

120 Dziennik i Ustaw 1203 Poz

121 Dziennik D i Ustaw U 121 Poz

122 Dziennik e n Ustaw s a 122 Poz. o 977 1

123 Dziennik i Ustaw w 123 Poz. P 977 1

124 D Dziennik k U Ustaw Poz. 977

125 Dziennik Ustaw 125 Poz

126 Dziennik Ustaw Poz

127 Dziennik D i i Ustaw U 127 Poz

128 Dziennik i Ustaw U aw 128 Poz. oz 9777

129 Dziennik i Ustaw w 1293 Poz. P 977 1

130 Dziennik D i i Ustaw U 130 Poz

131 Dziennik i Ustaw 1313 Poz

132 Dziennik D i i Ustaw U 132 Poz

133 Dziennik Ustaw Poz

134 Dziennik Ustaw U 1343 Poz

135 Dziennik Ustaw 1353 Poz

136 Dziennik i Ustaw w 1363 Poz. P 977 1

137 Dziennik Ustaw U Poz. 977

138 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

139 Dziennik Ustaw Poz

140 Dziennik Ustaw Poz

141 Dziennik D i i Ustaw U 141 Poz

142 Dziennik D i i Ustaw U 142 Poz

143 Dziennik Ustaw U 1433 Poz

144 Dziennik e ik U Ustaw Poz. z 977 1

145 Dziennik i Ustaw 1453 Poz

146 Dziennik D i i Ustaw U 146 Poz

147 Dziennik Ustaw 1473 Poz

148 Dziennik D i i Ustaw U 148 Poz

149 Dziennik Ustaw Poz

150 Dziennik Ustaw Poz

151 Dziennik Ustaw U 1513 Poz

152 Dziennik i Ustaw Poz

153 Dziennik Ustaw U 1533 Poz

154 Dziennik ni Ustaw w 1543 Poz

155 Dziennik i Ustaw 1553 Poz

156 Dziennik i Ustaw 1563 Poz

157 Dziennik Ustaw 157 Poz. o

158 Dziennik Ustaw Poz

159 Dziennik Ustaw U 1593 Poz

160 Dziennik D i i Ustaw U 160 Poz

161 Dziennik ni Ustaw w 161 Poz

162 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

163 Dziennik i Ustaw 1636 Poz

164 Dziennik Ustaw Poz

165 Dziennik D i Ustaw U 165 Poz

166 Dziennik D i i Ustaw U 166 Poz

167 Dziennik i Ustaw w 1673 Poz. P 977 1

168 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

169 Dziennik ik UUstaw t w Poz. z 977 7

170 Dziennik ni Ustaw w 1703 Poz

171 Dziennik D i i Ustaw Poz

172 Dziennik ni Ustaw w 1723 Poz

173 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

174 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

175 Dziennik D i i Ustaw U 175 Poz

176 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

177 Dziennik D i i Ustaw U 177 Poz

178 Dziennik Ustaw U 1783 Poz

179 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

180 Dziennik ni Ustaw w 1803 Poz

181 Dziennik D i i Ustaw U 181 Poz

182 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

183 Dziennik D i i Ustaw U Poz

184 Dziennik D i Ustaw U Poz

185 Dziennik D i Ustaw U 185 Poz

186 Dziennik i Ustaw w 1863 Poz. P 977 1

187 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

188 Dziennik D i i Ustaw U 188 Poz

189 Dziennik Ustaw 1893 Poz

190 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

191 Dziennik Ustaw Poz. 977

192 Dziennik Ustaw 192 Poz. 977

193 Dziennik D i i Ustaw U Poz

194 Dziennik n k Ustaw 194 Poz. z

195 Dziennik D i i Ustaw U 195 Poz

196 Dziennik D i i Ustaw U 196 Poz

197 D Dziennik Ustaw P Poz. 977

198 Dziennik Ustaw 198 Poz. 977

199 Dziennik D i i Ustaw U 199 Poz

200 D i U Dziennik Ustaw Poz. 977

201 Dziennik Ustaw 201 Poz. 977

202 Dziennik Ustaw 202 Poz. 977

203 Dziennik Ustaw 203 Poz. 977

204 Dziennik Ustaw 204 Poz. 977

205 ik Dziennik Ustaw 205 oz Poz. 977

206 Dziennik Ustaw k U ta 206 Poz. 977 z

207 Dziennik Ustaw 207 Poz. 977

208 Dziennik Ustaw 208 Poz. 977

209 i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

210 Dziennik Ustaw 210 Poz. 977

211 Dziennik D i i Ustaw U 211 Poz

212 Dziennik Ustaw 212 Poz. 977

213 U Dziennik Ustaw 213 Poz. 977

214 Dziennik i Ustaw w 214 Poz. P 977 1

215 Dziennik Ustaw 215 Poz. 977

216 Dziennik D i i Ustaw U 216 Poz

217 Dziennik Ustaw 217 Poz. 977

218 Dziennik n k Ustaw 218 Poz. 977 z 1

219 Dziennik Ustaw U 2194 Poz

220 Dziennik Ustaw a 220 Poz. oz 9777

221 Dziennik D i i Ustaw U 221 Poz

222 Dziennik Ustaw 222 Poz. 977

223 Dziennik D i i Ustaw 223 Poz

224 Dziennik n k Ustaw 224 Poz. z

225 Dziennik Ustaw 225 oz Poz. 977

226 Dziennik Ustaw 226 Poz. 977

227 Dziennik Ustaw 227 Poz. 977

228 Dziennik Ustaw 228 Poz. 977

229 Dziennik Ustaw 229 Poz. 977

230 D Dziennik ik U Ustaw 230 Poz

231 Dziennik Ustaw 231 Poz. 977

232 Dziennik Ustaw 232 Poz. 977

233 Dziennik Ustaw 233 z Poz. 977

234 Dziennik Ustaw 234 z Poz. 977

235 Dziennik Ustaw 235 Poz. 977

236 Dziennik Ustaw 236 Poz. 977

237 Dziennik Ustaw 237 Poz. 977

238 Dziennik Ustaw 238 Poz. 977

239 Dziennik Ustaw 239 Poz. 977

240 Dziennik D i Ustaw U 240 Poz

241 Dziennik k Ust Ustaw w 241 Poz. 1977

242 D i U Dziennik Ustaw Poz. 977

243 Dziennik D i Ustaw U 243 Poz

244 Dziennik ni Ustaw w 244 Poz

245 Dziennik Ustaw 245 Poz. 977

246 Dziennik Ustaw 246 Poz. 977

247 D Dziennik Ustaw 247 P Poz. 977

248 Dziennik Ustaw 248 Poz. 977

249 Dziennik Ustaw 249 Poz. 977

250 Dziennik Ustaw 250 Poz. 977

251 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

252 i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

253 Dziennik Ustaw 253 Poz. 977

254 Dziennik Ustaw 254 Poz. 977

255 Dziennik Ustaw 255 Poz. 977

256 Dziennik Ustaw 256 Poz. 977

257 n k Dziennik Ustaw 257 z 1 Poz. 977

258 i Dziennik Ustaw 258 oz Poz. 977

259 Dziennik Ustaw 259 Poz. 977

260 z U Dziennik Ustaw 260. Poz. 977

261 n k Dziennik Ustaw 261 z. 17 Poz. 977

262 Dziennik Ustaw 262 Poz. 977

263 Dziennik Ustaw 263 Poz. 977

264 D Dziennik ik U Ustaw Poz

265 Dziennik Ustaw 265 Poz. 977

266 Dziennik Ustaw 266 Poz. 977

267 Dziennik Ustaw 267 Poz. 977

268 Dziennik D i i Ustaw U 268 Poz

269 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

270 Dziennik Ustaw 270 Poz. 977

271 Dziennik Ustaw 271 Poz. 977

272 Dziennik D i Ustaw U 272 Poz

273 Dziennik Ustaw 273 Poz. 977

274 Dziennik Ustaw 274 Poz. 977

275 e n Dziennik Ustaw 275 oz Poz. 977

276 Dziennik Ustaw 276 Poz. 977

277 Dziennik Ustaw 277 Poz. 977

278 D i i Dziennik Ustaw Poz. 977

279 z k Dziennik Ustaw 279 z 1 Poz. 977

280 n k Dziennik Ustaw 280 z. 17 Poz. 977

281 Dziennik Ustaw 281 Poz. 977

282 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

283 Dziennik Ustaw 283 Poz. 977

284 Dziennik Ustaw 284 Poz. 977

285 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

286 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

287 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

288 Dziennik Ustaw 288 Poz. 977

289 Dziennik Ustaw 289 Poz. 977

290 Dziennik Ustaw 290 Poz

291 Dziennik Ustaw 291 Poz. 977

292 Dziennik Ustaw 292 Poz. 977

293 Dziennik Ustaw 293 Poz. 977

294 Dziennik Ustaw 294 Poz. 977

295 Dziennik Ustaw 295 Poz. 977

296 z st Dziennik Ustaw o Poz. 977

297 D i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

298 Dziennik Ustaw 298 Poz. 977

299 n k Dziennik Ustaw 299 z. 17 Poz. 977

300 Dziennik Ustaw 300 Poz. 977

301 Dziennik Ustaw 301 Poz. 977

302 Dziennik Ustaw 302 Poz. 977

303 Dziennik Ustaw 303 Poz. 977

304 D k Us Dziennik Ustaw 304 Poz. 977

305 Dziennik Ustaw 305 Poz. 977

306 Dziennik Ustaw 306 Poz. 977

307 Dziennik Ustaw 307 Poz. 977

308 Dziennik Ustaw 308 Poz. 977

309 Dziennik Ustaw Poz

310 Dziennik Ustaw 310 Poz. 977

311 Dziennik n k Ustaw Poz

312 Dziennik Ustaw 312 Poz. 977

313 D k U Dziennik Ustaw 313 Poz. 977

314 D k U Dziennik Ustaw Poz. 977

315 D k U Dziennik Ustaw Poz. 977

316 U Dziennik Ustaw Poz. 977

317 D Us Dziennik Ustaw 317 Poz. 977

318 Dziennik Ustaw 318 Poz. 977

319 Dziennik Ustaw 319 Poz. 977

320 Dziennik Ustaw Poz. 977

321 D i i Dziennik Ustaw Poz. 977

322 D ik U Dziennik Ustaw Poz. 977

323 U Dziennik Ustaw 323 Poz. 977

324 Dziennik Ustaw 324 Poz. 977

325 Dziennik Ustaw 325 Poz. 977

326 Dziennik Ustaw 326 Poz. 977

327 Dziennik Ustaw Poz Za àcznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA ZASADNICZYCH SZKÓ ZAWODOWYCH

328 Dziennik n k Ustaw Poz. 9777

329 Dziennik Ustaw 329 Poz. 977

330 k s Dziennik Ustaw Poz. 977

331 Dziennik ik Ustaw 331 Poz. Poz 977

332 z k Dziennik Ustaw 332 z 1 Poz. 977

333 Dziennik z Ustaw Poz. o 1 977

334 Dziennik Ustaw 334 Poz. 977

335 D Dziennik ik U Ustaw Poz

336 Dziennik Ustaw 336 Poz. 977

337 Dziennik Ustaw 337 Poz. 977

338 Dziennik Ustaw Poz PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ POLICEALNYCH Za àcznik nr 6

339 i i U Dziennik Ustaw Poz. 977

340 D i U Dziennik Ustaw Poz. 977

341 D Dziennik k U Ustaw 341 Poz. 977

342 Dziennik i Ustaw Poz Za àcznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓ SPECJALNYCH PRZYSPOSABIAJÑCYCH DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOÂLEDZENIEM UMYS OWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA UCZNIÓW Z NIEPE NOSPRAWNOÂCIAMI SPRZ ONYMI

343 k s Dziennik Ustaw Poz. 977

344 Dziennik Ustaw 344 Poz. 977

345 Dziennik Ustaw 345 Poz. 977

346 Dziennik Ustaw 346 Poz. 977

347 D i U Dziennik Ustaw Poz. 977

348 D ik U Dziennik Ustaw Poz. 977

349 Dziennik Ustaw 349 Poz. 977

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 4 198 Poz. 17 17 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela)

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) W zakresie dotyczącym czasu pracy nauczycieli, zmianie uległy przede wszystkim niektóre przepisy art. 42 KN. Wchodzą one w życie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4604 Poz. 400 400 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreêlenia szkó i wypadków,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 6 lipca 2007 r.) Dz.U.07.121.835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 224 13249 Poz. 1347 1347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo