GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 BZP GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B współfinansowanego ze środków europejskich. Zatwierdzam Maj, 2014r.

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. ZAMAWIAJĄCY gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy; tel. (81) ; fax. (81) ; adres internetowy: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie organizacji konferencji/seminariów, konkursu na start-up, imprez targowych, dni innowacji, wizyt inwestorów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje następujące zadania: I. SZEŚĆ KONFERENCJI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PPNT II. KONKURS NA START- UP III. IMPREZY TARGOWE IV. KONFERENCJĘ PROMOCYJNĄ BRANśY IT/ICT MIASTA LUBLINA I PUŁAW V. WIZYTY INWESTORÓW VI. DNI INNWOWACJI W PPNT Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów kod Usługi w zakresie organizowania seminariów kod Usługi w zakresie organizowania imprez kod Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin realizacji zamówienia: do r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie wykonanie:

3 - co najmniej 5 usług polegających na organizacji konferencji (seminarium, forum) z podaniem jej wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz z dowodem naleŝytego wykonania tej usługi, w tym przynajmniej jedną usługę kompleksowej organizacji konferencji (seminarium, forum) o wartości netto min ,00 złotych (w przypadku, jeśli wartość usługi była w umowie wyraŝona w walucie obcej - równowartość ,00 złotych ustala się wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi). Przez usługę naleŝy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego zleceniodawcy w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu zamówienia w czasie trwania jednej imprezy wskazanego typu (Zamawiający nie dopuszcza - w celu wykazania spełniania powyŝszego warunku - łączenia usług o wartości mniejszej niŝ wymagana). Zamawiający informuje, iŝ kompleksowa organizacja oznacza zarówno logistyczną organizację wydarzenia (zapewnienie sal, sprzętu, cateringu, noclegów, druk zaproszeń, obsługę techniczną i recepcyjną etc.), jak równieŝ opracowanie i realizację programu merytorycznego wydarzenia (sporządzenie programu wydarzenia, zaproszenie oraz zapewnienie prelegentów etc.) - i tylko organizacja tego typu wydarzenia w taki właśnie sposób będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego. - co najmniej jednego konkursu na start-up lub na przyznawanie środków finansowych na własną działalność gospodarczą. W przypadku, gdy wartość zamówienia wykazanego w Wykazie głównych dostaw została określona w walucie innej, niŝ wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, naleŝy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaŝe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 8 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w tym: 1 osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika zamówienia, odpowiedzialnej za koordynowanie zadań promocyjnych w ramach zamówienia oraz bieŝące kontakty z Zamawiającym, która posiada doświadczenie zawodowe, w tym kierowanie zespołem przy pracach nad zamówieniami dotyczącymi działań informacyjnopromocyjnych, co najmniej 2 osobami odpowiedzialnymi za organizacje konferencji i imprez w ramach zamówienia z doświadczeniem w organizacji kampanii promocyjnoinformacyjnych (np. organizacji imprez typu forum, konferencja, seminarium, targi), co najmniej 5 osobami z doświadczeniem w organizacji konkursów na start-upy lub na przyznawanie środków finansowych na własną działalność gospodarczą i/lub z doświadczeniem w ocenie biznesplanów oraz w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów z zakresu przedsiębiorczości. d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada : opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min ,00 zł. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 3. spełnią pozostałe wymagania SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI. na zasadzie spełnia/ nie spełnia

4 wymaganego warunku. Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. JeŜeli z treści polisy nie wynika, Ŝe została ona opłacona, Zamawiający wymaga dołączenia potwierdzenia opłaty polisy. 7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 8. Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane naleŝycie. (Załącznik Wykaz głównych usług ) 9. Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia (Załącznik Wykaz Osób ) 10. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej. 11. JeŜeli Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej to za wiąŝące uznaje się podpisanie druku oferty. JeŜeli jednak Wykonawca naleŝy do grupy kapitałowej to zobowiązany jest do złoŝenia listy udziałowców grupy kapitałowej stanowiącą załącznik do SIWZ i wykreślenia zapisu o nienaleŝeniu do grupy kapitałowej na druku oferty. JeŜeli Wykonawca złoŝy wraz z ofertą listę udziałowców grupy kapitałowej i nie dokona wykreślenia na druku oferty - uznaje się, Ŝe naleŝy do grupy kapitałowej.

5 12. JeŜeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złoŝenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 11. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. B. 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - o którym mowa w pkt A.1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - o których mowa w pkt A.2,3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. C. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - kaŝdy z wykonawców składa oświadczenie wymienione w pkt A. 4 i dokumenty wymienione w pkt A.1,2,3 albo odpowiadające im określone w pkt B, - dokumenty wymienione w pkt A.6,7,8 mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; - oświadczenie wymienione w pkt A.5 powinno być złoŝone w imieniu wszystkich Wykonawców. D. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŝytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Ŝąda: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy dokumentów, o których mowa w pkt A.6,7. 2) dokumentów dotyczących: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6 Uwaga! Dokumenty, o których mowa wyŝej, za wyjątkiem pełnomocnictwa, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie. VII. WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW DO OFERTY. 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu - w przypadku wykonawców występujących wspólnie. 2. dowód wniesienia wadium VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wadium w zamówieniu wynosi 9.000,00 zł 2. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w formie pienięŝnej naleŝy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Getin Banku, nr rachunku: ; z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć do oferty. 4. Dowód wniesienia wadium w innej formie niŝ pienięŝna naleŝy dołączyć do oferty. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŝeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych z ich treści winno wynikać bezwarunkowe, na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie.

7 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie 2. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Pazik tel w zakresie procedury przetargowej: Urszula Bochniarz tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Powinna być ona napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny. 3. Oferta winna być sporządzona na załączonym do niniejszej specyfikacji FORMULARZU OFERTY lub być zgodna z tym formularzem. 4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w specyfikacji. 5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta na Realizację zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy oraz nie otwierać przed dniem r. do godz Poza oznaczeniami powyŝej, koperta będzie posiadać nazwę i siedzibę Wykonawcy, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku złoŝenia jej po terminie.

8 6. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania naleŝy załączyć w osobnym opakowaniu z napisem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, ul. Lubelska 5, nr pokoju 1, nie później niŝ do godz w dniu r. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju nr 7. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Kalkulację ceny oferty, jako ceny ryczałtowej naleŝy sporządzić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej specyfikacji. 3. W cenie oferty naleŝy uwzględnić podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - najniŝsza cena. 2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób: cena oferty najtańszej x 100 pkt. = N pkt. cena oferty badanej 3. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania: - czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, - czy oferta złoŝona w postępowaniu podlega odrzuceniu. 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) Terminie, po upływie którego moŝe być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w ust.1 pkt a, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. 3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców

9 wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłoŝyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. 4. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta, zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niŝ Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie; 3) w związku z rozbieŝnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia zapisów umowy, a zmiana będzie umoŝliwiać usunięcie rozbieŝności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 7. Zmiany dotyczące 10 ust. 1-2 umowy mogą być dokonywane w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony (równieŝ za pomocą faksu lub a). 8. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, za jego zgodą, z zastrzeŝeniem, Ŝe nowe osoby będą spełniać warunki określone w SIWZ. XVII. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy , b. poręczeniach bankowych, c. poręczeniach pienięŝnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych, e. gwarancjach ubezpieczeniowych f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności

10 jednoznacznie wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem umowy, oraz termin obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu gwarancji. 4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w następujący sposób: 1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane, 2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane w inny sposób, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, odwołanie wobec czynności innych niŝ określone powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. JeŜeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie: 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŝeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy, w ramach projektu Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: I. ORGANIZACJA SZEŚCIU KONFERENCJI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PPNT Usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i obsłudze sześciu jednodniowych 6-cio godzinnych konferencji/seminariów naukowych z zakresu działalności Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego (przedstawienie działalności utworzonych laboratoriów i pozostałej oferty PPNT) skierowanych do potencjalnych partnerów naukowych i biznesowych, potencjalnych inwestorów oraz społeczności. Łącznie we wszystkich seminariach /konferencjach ma uczestniczyć 250 osób z całej Polski. Co najmniej jedna konferencja/seminarium ma mieć zasięg międzynarodowy. Okres wykonania usługi: od czerwca 2014 r. do kwietnia 2015 r. Dokładne daty organizacji konferencji/seminariów zostaną określone przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. 1) Obowiązki Wykonawcy w ramach wspólnych warunków organizacji konferencji/seminariów to m.in.: b) zapewnienie wynajmu sali konferencyjnej wraz z wyposaŝeniem o powierzchni min. 300 m 2 oraz powierzchni pomocniczych (np. pod przygotowanie cateringu) w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym; c) zaproszenie do prelekcji i zapewnienie wynagrodzenia dla 36 prelegentów, po 6 prelegentów na kaŝdą konferencję/ seminarium, zapewnienie moderatora (prowadzącego) kaŝdą konferencję; d) zapewnienie recepcji konferencji wraz obsługą i rejestracją uczestników (2 osoby do obsługi); e) zapewnienie oznakowania wizualnego miejsca konferencji (tablica lub inny nośnik z nazwą i datą wydarzenia do ustawienia przy recepcji wydarzenia); f) zapewnienie cateringu w dniach trwania 6 konferencji dla łącznie 250 osób, składającego się z: - 2 przerw kawowych, Przerwa kawowa obejmuje co najmniej: kawę, herbatę, wodę mineralna gazowaną i niegazowaną, soki, ciasto, paluszki. - lunchu, Lunch w formie bufetu szwedzkiego składający się z: dwudaniowego obiadu ( 1 zupa, 2 dania główne do wyboru jedno danie mięsne 70%, jedno danie bezmięsne 30%), sałatek dwa rodzaje, przystawek regionalnych prezentujących walory smakowe Lubelszczyzny (składające się np. z: pierogów (min. dwa rodzaje), deski serów, pieczywa, wędlin lub mięsa). Posiłek dla kaŝdej osoby powinien być ciepły, wysokiej jakości odŝywczej. Nie dopuszcza się podania plastikowych i papierowych naczyń i sztućców. Wszystkie naczynia do posiłków powinny być szklane lub ceramiczne. Wykonawca zapewni wyposaŝenie do organizacji cateringu: naczynia, sztućce, obrusy, stoły. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską wszystkich posiłków. Szczegółowe menu posiłków powinno zostać przesłane do akceptacji przez Zamawiającego (minimum 7 dni przed realizacją usługi). Dopuszcza się moŝliwość zmiany/rozszerzenia menu, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym (minimum 3 dni przed realizacją usługi). g) przygotowanie i dystrybucja 250 szt. kompletów materiałów promocyjnych część materiałów promocyjnych identyczna dla kaŝdej konferencji jak np. teczki z notesem i długopisem oraz część róŝna w formie innowacyjnych gadŝetów w zaleŝności od profilu konferencji: Notatnik wykonany z surowców wtórnych: format A5, ok. 50 kartek w kratkę lub linię, papier offset, nadruk pełen kolor jednostronnie - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość: 250 sztuk; Długopis antystresowy plastikowy, róŝne kolory, automatyczny, ruchomy (wahadłowy) mechanizm, nadruk: na klipsie, logotyp miasta Puławy, logo PPNT, logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość 150 sztuk; Długopis ekologiczny bądź zestaw piśmienny (długopis i ołówek) z przetworzonego materiału, drewna lub bambusa w kartonowym opakowaniu z nadrukiem w jednym kolorze logotyp miasta Puławy, logo PPNT, logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość: 50 sztuk;

12 Długopis w kształcie strzykawki: nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość: 50 sztuk; Teczka: materiał PP, zapięcie na guziki lub rzep, nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość: 250 sztuk; Antystres w kształcie kapsułki, tabletki lub kropli krwi; nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość: 50 sztuk; Drewniany pendrive o pojemności nie mniejszej niŝ 4 GB, nadruk obustronny jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość: 100 sztuk; Power bank lub ładowarka słoneczna - uniwersalna ładowarka 2xUSB, o pojemności min mah nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość: 50 sztuk; Głośnik wibracyjny z przyssawką wyposaŝony w czytnik kart pamięci microsd + przyssawka do szyby, moc muzyczna: 5W; nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość: 50 sztuk; h) wykonanie i dystrybucja łącznie dla wszystkich konferencji 500 szt. zaproszeń do wskazanych osób w formie tradycyjnej 300 szt. (druk pełen kolor dwustronnie, format 2 x DL, papier: kreda 300g) i elektronicznej 200 szt., lista zaproszonych gości zostanie uzgodniona z Zamawiającym; Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu raportu z procesu zapraszania uczestników (imię i nazwisko, instytucja, data kontaktu, uczestnictwo - TAK/NIE) w terminie 7 dni przed rozpoczęciem seminarium; i) jedna emisja informacji o konferencji w prasie branŝowej (profil prasy zgodny z tematyką poszczególnych konferencji) min. 1/8 strony redakcyjnej dla kaŝdej konferencji łącznie 6 szt., publikacja nie później niŝ 5 dni przed terminem konferencji; j) jedna informacja o konferencji na portalu branŝowym dla kaŝdej konferencji łącznie 6 szt., profil portalu zgodny z tematyką poszczególnych konferencji, reklama typu billboard na górze strony (750x100 pikseli) zamieszczona przez 5 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia; k) obsługa medialna konferencji (przygotowanie materiałów informacyjnych dla prasy i Zamawiającego zapowiadających wydarzenie, pozyskanie patronów medialnych, opracowanie relacji i fotorelacji z konferencji, przygotowywanie relacji video oraz rejestracja konferencji na nośniku DVD, opracowanie raportów podsumowujących konferencje; l) zapewnienie wody mineralnej butelka wody gazowanej i niegazowanej dla kaŝdego z prelegentów. Materiały promocyjne, zaproszenia, informacje w prasie i portalu musza zawierać logo Miasta Puławy, logo PPNT oraz być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata Rodzaj, treść i grafika materiałów promocyjno-informacyjnych oraz wybór prasy i portalu branŝowego muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 2) Tematyka konferencji/ seminariów. W ramach organizacji konferencji/seminariów Wykonawca musi zapewnić wysoki poziom przygotowania, profesjonalny dobór wykładowców/prelegentów z określonych dziedzin wiedzy odpowiadającym profilowi przedstawianej działalności lub laboratoriów z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego. Wykonawca przygotowane agendy konferencji przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Tematy konferencji: 1. Kampania informacyjna dotycząca DATA CENTER. Seminarium dotyczące ogólnej oferty Data Center jako innowacyjnej usługi dedykowanej dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych i jednostek samorządowych. PRELEGENCI: przedstawiciele z branŝy IT, którzy zaprezentują wykłady o zbliŝonych zagadnieniach: Data Center jako nowy model świadczenia usług Doświadczenia, wyzwania oraz perspektywy w zarządzaniu Data Center na przykładzie firmy korzystającej z tego systemu Efektywność i znaczenie Data Center

13 Usługi Data Center usługi w chmurze Najnowsze trendy na rynku Data Center w Polsce oraz zestawienie ich z ofertą PPN-T Zarządzanie i bezpieczeństwo systemów baz danych i pamięci masowych Panel dyskusyjny Data Center argumenty za budową własnego systemu Tematy konferencji mogą zostać zmienione w uzgodnieniu z Zamawiającym. Termin realizacji konferencji: wrzesień 2014r. 2. Kampania informacyjno-promocyjna DATA CENTER Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego. Seminarium dotyczące oferty Data Center PPNT jako innowacyjnej usługi dedykowanej dla przedsiębiorstw, instytutów naukowo-badawczych i jednostek samorządowych. PRELEGENCI: przedstawiciele z branŝy IT, Operator Data Center PPNT, którzy zaprezentują wykłady o zbliŝonych zagadnieniach: Systemy operacyjne dla Data Center Mobilne systemy pamięci masowych Nowoczesne trendy na rynku Data Center w Polsce Budowa efektywnego energetycznie Data Center Bezpieczeństwo i niezawodność składowania danych w Data Center Przechowywanie baz danych w Data Center jako element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT Ekonomia Data Center czyli jak robić więcej za mniej Panel dyskusyjny Data Center przyszłością kaŝdego przedsiębiorstwa? Tematy konferencji mogą zostać zmienione w uzgodnieniu z Zamawiającym. Termin realizacji konferencji: marzec 2015r. 3. Działalność Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Konferencja dotycząca ogólnej oferty PPNT jako miejsca oferującego nowoczesną, atrakcyjną bazę lokalową, niezbędną dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jako miejsca praktycznej współpracy instytucji naukowo badawczych, uczelni wyŝszych oraz firm produkcyjnych. PRELEGENCI: przedstawiciele Operatora PPNT, instytucji i firm prowadzących działalność w PPNT oraz ekspertów ds. start-upów, którzy zaprezentują wykłady o poniŝszych zagadnieniach lub w zbliŝonej tematyce: Historia i rozwój PPNT; Działalność i usługi oferowane przez PPNT; Oferta dla rozpoczynających działalność gospodarczą (Inkubator Technologiczny) Park Naukowo-Technologiczny jako miejsce dedykowane na rozpoczęcie działalności gospodarczej ; Doradztwo, szkolenia, usługi biznesowe proponowane w PPNT; Usługi informatyczne i teleinformatyczne w PPNT. Wirtualne Biuro; Zaprezentowanie firm i instytucji mających swoją siedzibę w PPNT; Termin realizacji konferencji: listopad 2014 r. 4. Działalność laboratoriów Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Konferencja dotycząca działalności funkcjonujących na terenie PPNT laboratoriów, obszar działania, branŝa, oferowane produkty/usługi. PRELEGENCI: przedstawiciele instytucji i firm prowadzących działalność w laboratoriach PPNT. Wykonawca zaproponuje plan i zagadnienia konferencji do akceptacji. Termin realizacji konferencji: luty 2015 r. 5. Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna w PPNT w dwóch terminach. Konferencja dotycząca działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej prowadzonej w PPNT (zaprezentowanie laboratoriów, prowadzonych badań, wytwarzanych produktów, oferowanych usług, zaprezentowanie innowacyjnej działalności prowadzonej w PPNT). PRELEGENCI: przedstawiciele instytucji i firm prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Wykonawca zaproponuje plan i zagadnienia konferencji do akceptacji. Termin realizacji konferencji: czerwiec 2014 r., kwiecień 2015r. II. KONKURS NA START-UP

14 Zadanie polegające na zorganizowaniu konkursu na innowacyjny projekt biznesowy dla młodych przedsiębiorców oraz studentów. Celem konkursu będzie wyselekcjonowanie innowacyjnych pomysłów, które będą wyróŝniać się na tle istniejących na rynku rozwiązań i będą mieć szansę, aby stać się udanym oraz dochodowym biznesem. Laureaci konkursu zostaną otoczeni opieką aniołów biznesu/mentorów, którzy podzielą się swoim doświadczeniem oraz wiedzą w zakresie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zostaną objęci usługami prawnymi i księgowymi. Nagrodą dla zwycięscy konkursu będzie bezpłatny dostęp i moŝliwość korzystania przez okres jednego roku z zabudowanego stanowiska komputerowego w Inkubatorze Technologicznym Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Koszt korzystania z zabudowanego stanowiska komputerowego, przez okres jednego roku, pokryje Wykonawca. Zakres działań Wykonawcy: a) zorganizowanie konkursu na innowacyjny start up, w ramach którego zostanie wybranych 10 finalistów. KaŜdy z pomysłów na innowacyjną działalność zostanie poddany ocenie merytorycznej mentorów, których tworzyć będą Aniołowie Biznesu zajmujący się start-upami oraz lokalni przedsiębiorcy. Wykonawca zapewni osoby z odpowiednim doświadczeniem w zakresie ocen biznes planów. Spośród 10 pomysłów na biznes wytypowany zostanie jeden zwycięzca. Plan i regulamin konkursu zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji, b) miejscem organizacji konkursu ma być Puławski Park Naukowo-Technologiczny, c) zapewnienie trzech aniołów biznesu/mentorów dla finalistów konkursu przez 3 dni po 8 godzin dziennie oraz opłacenie ich wynagrodzenia, d) zapewnienie i opłacenie dwóch noclegów dla 10 finalistów w pokojach 2 lub 3 osobowych z łazienkami wyposaŝonymi w natryski i WC, e) zapewnienie całodziennego wyŝywienia (trzy pełnowartościowe posiłki: śniadanie, obiad, kolacja) dla uczestników konkursu przez 3 dni, f) zapewnienie usług prawnych i księgowych w wymiarze 4 godzin dla 10 finalistów, g) opłacenie rocznego pobytu w Inkubatorze Technologicznym Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego dla 1 zwycięzcy konkursu (opłacenie wynajmu stanowiska komputerowego w Inkubatorze zgodnie z cennikiem PPNT). Termin konkursu: Listopad Dokładny termin konkursu zostanie określony przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Scenariusz konkursu (przebieg, forma, harmonogram) zostanie przez Wykonawcę przedłoŝony Zamawiającemu do akceptacji. III. IMPREZY TARGOWE Usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i uczestnictwie w poniŝszych trzech imprezach targowych o zasięgu międzynarodowym: 1) INNO- TECH EXPO Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii, miejsce: Kielce, termin: X 2014r. 2) Targi Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM, miejsce: Warszawa, termin: IX 2014r. 3) Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technikon Innowacje 2014, miejsce: Gdańsk, termin: X.2014r. Liczba uczestników: 3 osoby na kaŝdą imprezę, łącznie 9 osób. Uczestnikami wyjazdu będą przedstawiciele Zamawiającego lub Operatora PPNT. Wybór uczestników wyjazdu w ilości 9 osób leŝy po stronie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych: Folder gospodarczy prezentujący walory inwestycyjne miasta, wysoką jakość Ŝycia oraz projekty realizowane z udziałem środków programów operacyjnych Unii Europejskiej. Materiał będzie równieŝ promował Puławski Park Naukowo-Technologiczny oraz tereny przeznaczone pod inwestycje wskazane przez Zamawiającego. Folder będzie składał się z min. 20 stron (łącznie z okładką), format publikacji: kwadrat o boku 20 cm, nadruk pełen kolor, papier: środek kreda min. 120 g, okładka kreda matowa min. 250 g z lakierem punktowym i laminatem, w ilości szt; Długopisy oraz gadŝety( np. brelok reklamowy, antystres, magnes) w ilościach po 1000 szt. Materiały promocyjne muszą zawierać logo Miasta Puławy, logo PPNT oraz być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata Rodzaj, treść i grafika materiałów promocyjnych muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. b) zapewnienie transportu uczestników oraz materiałów promocyjnych; Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie transportu dla uczestników imprez targowych. Wszystkie koszty i czynności związane z przejazdem uczestników (w tym ubezpieczeniem) oraz

15 materiałów promocyjnych ponosi Wykonawca. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia materiałów promocyjnych wszelkie koszty ponosi Wykonawca. c) zapewnienie noclegów i całodziennego wyŝywienia dla uczestników; Wykonawca zapewni łącznie maksymalnie 4 noclegi dla 9 osób w jednym obiekcie o standardzie co najmniej hotelu 3 - gwiazdkowego, w pokojach do 1-osobowego wykorzystania z łazienkami wyposaŝonymi w natryski i WC. KaŜdy uczestnik imprez targowych będzie miał zapewnione całodzienne wyŝywienie (trzy pełnowartościowe posiłki). d) wynajęcie powierzchni wystawienniczej, wykonanie i organizacja stoiska wystawienniczego; Wykonawca dokona rezerwacji oraz pokryje koszty wynajęcia stoiska wystawienniczego o powierzchni 8-10 m 2 na imprezach targowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania projektu, dostawy i zabudowy, demontaŝu i obsługi stoiska wystawienniczego dla Zamawiającego wewnątrz pawilonu wystawienniczego. Projekt stoiska zostanie zaprezentowany Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na wszystkich materiałach logotypów projektu przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego ściankę konferencyjną łukową z laminatem matowym o wymiarach 4 x 3 m (szerokość x wysokość) z oświetleniem w terminie do pierwszej wskazanej przez Zamawiającego imprezy targowej zgodnie ze specyfikacją: - stabilna samoblokująca konstrukcja aluminiowa o wymiarach 4x3 m ze wzmocnieniami krzyŝowymi - kufer transportowy na kołkach wraz z blatem na kufer oraz grafiką - listwy magnetyczne - minimum 2 lampy halogenowe - 4 panele graficzne frontowe oraz 2 panele graficzne boczne - grafika zapełniająca przód i boki ścianki wykonana na sztywnym nieprzepuszczającym światła materiale, - dwuczęściowy kufer powinien mieścić w jednej części konstrukcję, w drugiej listwy i grafikę. Przy projektowaniu grafiki naleŝy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przecięcia paneli, gdzie nie mogą znajdować się litery oraz znaki graficzne. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i pełnej koordynacji wyjazdów na imprezy targowe, w tym wszelkich spraw związanych z kaŝdym jego elementem, zarówno przed wyjazdem, jak i w trakcie trwania targów. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktów z Organizatorami targów oraz do przestrzegania Regulaminów targów. IV. KONFERENCJA PROMOCYJNA BRANśY IT/ICT MIASTA LUBLINA I PUŁAW Usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i obsłudze jednego dnia konferencji promocyjnej branŝy IT/ICT dla 100 osób, w ramach dwudniowej wspólnej konferencji miasta Lublina i Puław, promująca oba miasta jako obszary wspierające rozwój branŝy informatycznej i rozwiązań technicznych IT/ICT. Uczestnikami konferencji mają być przedstawiciele biznesu i społeczności regionalnej. PRELEGENCI: przedstawiciele z branŝy IT. Termin realizacji konferencji: listopad 2014 r., dokładny termin zostanie doprecyzowany przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Zakres usługi: a) opracowanie części merytorycznej programu konferencji, czas trwania konferencji max. 6 godzin, b) zapewnienie wynajmu sali konferencyjnej wraz z wyposaŝeniem o powierzchni min. 400 m 2 w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, c) zaproszenie do prelekcji i zapewnienie wynagrodzenia dla 4 prelegentów, d) zapewnienie cateringu dla 100 osób, składającego się z przerw kawowych i lunchu (opis cateringu analogiczny jak w zadaniu w pkt. 1 Organizacja sześciu konferencji), e) zapewnienie recepcji konferencji wraz obsługą oraz rejestracją uczestników, f) zapewnienie oznakowania wizualnego miejsca konferencji (tablica lub inny nośnik z nazwą i datą wydarzenia do ustawienia przy recepcji wydarzenia); g) przygotowanie i dystrybucja 100 szt. kompletów materiałów promocyjnych zgodnych z poniŝszą specyfikacją: Teczka z kieszenią na materiały: materiał papier kreda 250 g (lub karton), nadruk pełen kolor jednostronnie elementy wywiedzione z constansu herbowego miasta, herb Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ;

16 Notatnik: format A4, ok. 50 kartek w kratkę lub linię, papier offset, nadruk pełen kolor jednostronnie - elementy wywiedzione z constansu herbowego miasta, herb Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Długopis z touch penem z nadrukiem w jednym kolorze logotyp miasta Puławy, logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Pendrive 2.0 o pojemności min. 4 GB z przezroczystą lub metalową obudową z nadrukiem bądź grawerem - logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Antystres chmura: materiał PU, wymiary: 8x2x5 cm, kolorystyka: biały lub niebieski, nadruk jeden kolor obustronnie - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; h) obsługa medialna konferencji (przygotowanie materiałów informacyjnych dla prasy i Zamawiającego zapowiadających wydarzenie, pozyskanie patronów medialnych, opracowanie relacji i fotorelacji z konferencji, przygotowywanie relacji video oraz rejestracja konferencji na nośniku DVD, opracowanie raportu podsumowującego konferencję). Materiały promocyjne w tym zaproszenia muszą zawierać logo PPNT, logo Miasta Puławy oraz być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata Rodzaj, treść i grafika materiałów promocyjnych muszą być uzgodnione oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. V. WIZYTY INWESTORÓW Usługa polegająca na zorganizowaniu pięciu indywidualnych wizyt potencjalnych inwestorów strategicznych wizyt studyjnych, w których łącznie weźmie udział 50 osób. Zamówienie obejmuje: a) zorganizowanie 5 wizyt studyjnych w terminach wskazanych przez Zamawiającego (3 wizyty w 2014 r., 2 wizyty w 2015r.); Wykonawca po otrzymaniu polecenia od Zmawiającego o potrzebie zorganizowania spotkania zaplanuje przebieg i plan wizyty scenariusz w ciągu 5 dni roboczych, który będzie obejmował: miejsce spotkania, czas trwania spotkania, czas poszczególnych etapów spotkania, kolejność wystąpień, czas na zadawanie pytań, wizytę w terenie, program merytoryczny. Scenariusz poszczególnych wizyt będzie podlegał kaŝdorazowo akceptacji przez Zamawiającego; b) przygotowanie informacji dla zaproszonych gości dotyczących gminy i regionu, oferty inwestycyjnej miasta, obowiązującego prawa lokalnego w formie folderu oraz prezentacji multimedialnej z ofertą miasta; c) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Puławy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie obsługi inwestorów; d) zapewnienie tłumacza w przypadku zagranicznych inwestorów; e) wynajmem sali/ pokoju spotkań biznesowych w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym na potrzeby przeprowadzenia prezentacji oferty miasta; f) zapewnienie cateringu dla 50 osób, składającego się z bufetu regionalnego oraz obiadu lub kolacji (propozycja cateringu do akceptacji przez Zamawiającego). Bufet regionalny ma prezentować walory smakowe Lubelszczyzny w formie przystawek składających się np. z: pierogów (min. dwa rodzaje), deski serów, pieczywa, wędlin lub mięsa oraz obejmować kawę, herbatę, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, soki. g) zapewnienie przejazdu dla łącznie 50 osób w trakcie 5 wizyt przejazd na terenie miasta Puławy mający na celu zaprezentowanie terenów inwestycyjnych miasta Puławy, środek transportu dostosowany do ilości przewoŝonych osób. h) przygotowanie 50 szt. kompletów materiałów promocyjnych: Torba konferencyjna na dokumenty z jedną duŝą komorą zapinaną na suwak, materiał: polipropylen non woven, nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Uniwersalna teczka konferencyjna z uchwytem na tablet, notatnik i kieszonki; nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Notatnik wykonany z surowców wtórnych: format A5, ok. 50 kartek w kratkę lub linię, papier offset, nadruk jeden kolor jednostronnie - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ;

17 Długopis przekręcany w eleganckim pudełku materiał: metal, nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Pendrive 2.0 o pojemności min. 4 GB z przezroczystą lub metalową obudową z nadrukiem bądź grawerem - logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Ramka cyfrowa: rozmiar ekranu nie mniej niŝ 8 cali, rozdzielczość nie mniej niŝ 800x600 pikseli, format zdjęć.jpg. Funkcje wyświetlania obrazów pokaz slajdów. Czytnik kart pamięci, złącze USB 2.0, menu w języku polskim, zegar, kalendarz, zasilacz, instrukcja obsługi, futerał. Gwarancja nie krótsza niŝ 12 miesięcy; Zamawiający zastrzega moŝliwość zmiany gadŝetu po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą (w terminie minimum 3 dni przed zamówieniem gadŝetów). Materiały promocyjne, informacje dla inwestorów muszą być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata Rodzaj, treść i grafika materiałów promocyjnoinformacyjnych muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. VI. ORGANIZACJA DNI INNOWACJI Usługa polegająca na kompleksowej organizacji dwudniowej imprezy pn. Dni Innowacji w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym skierowanej do społeczności lokalnej. Impreza ma popularyzować osiągnięcia nauki i prezentować jej zastosowania. W ramach Dni Innowacji zostanie zorganizowana 1-dniowa 6-ciogodzinna konferencja dla 100 osób oraz dwudniowe dni przedsiębiorczości, w ramach których będą zorganizowane wystawy, warsztaty tematyczne oraz pokazy dla dzieci i młodzieŝy. Wykonawca przygotuje program Dni Innowacji i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. I. Zakres usługi: a) zapewnienie wynajmu sali konferencyjnej wraz z wyposaŝeniem w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym o powierzchni nie mniejszej niŝ 400 m 2 na potrzeby organizacji 1-dniowej konferencji; b) zaproszenie do prelekcji i zapewnienie wynagrodzenia dla 6 prelegentów oraz zapewnienie moderatora konferencji (dziennikarz lub publicysta z dziedziny ekonomii biznesu mający doświadczenie w prowadzeniu imprez w podanej tematyce); c) zapewnienie recepcji konferencji wraz z obsługą i rejestracją uczestników; d) zapewnienie oznakowania wizualnego miejsca konferencji (tablica lub inny nośnik z nazwą i datą wydarzenia do ustawienia przy recepcji wydarzenia); e) dystrybucja 200 szt. zaproszeń do wskazanych osób w formie tradycyjnej 50 szt. (druk pełen kolor dwustronnie, format 2 x DL, papier: kreda 300g) i elektronicznej 150 szt., lista zaproszonych gości zostanie uzgodniona z Zamawiającym; Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu raportu z procesu zapraszania uczestników (imię i nazwisko, instytucja, data kontaktu, uczestnictwo - TAK/NIE), f) zapewnienie cateringu dla 100 osób, składającego się z: 1) 2 przerw kawowych, Przerwa kawowa obejmuje co najmniej: kawę, herbatę, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, soki, ciasto, paluszki. 2) lunchu, Lunch w formie bufetu szwedzkiego składający się z: dwudaniowego obiadu ( 1 zupa, 2 dania główne do wyboru jedno danie mięsne 70%, jedno danie bezmięsne 30%), sałatek dwóch rodzajów, przystawek regionalnych. Posiłek dla kaŝdej osoby powinien być ciepły, wysokiej jakości odŝywczej. Nie dopuszcza się podania plastikowych i papierowych naczyń i sztućców. Wszystkie naczynia do posiłków powinny być szklane lub ceramiczne. Wykonawca zapewni wyposaŝenie do organizacji cateringu: naczynia, sztućce, obrusy, stoły. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską wszystkich posiłków. Szczegółowe menu posiłków powinno zostać przesłane do akceptacji przez Zamawiającego (minimum 5 dni przed realizacją usługi). Dopuszcza się moŝliwość zmiany/rozszerzenia menu, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym (minimum 3 dni przed realizacją usługi). g) przygotowanie i dystrybucja 100 szt. kompletów materiałów promocyjnych teczka z notesem i długopisem oraz innowacyjny gadŝet: Notatnik wykonany z surowców wtórnych: format A5, ok. 50 kartek w kratkę lub linię, papier offset, nadruk pełen kolor jednostronnie - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ;

18 Długopis ekologiczny bądź zestaw piśmienny (długopis i ołówek) z przetworzonego materiału, drewna lub bambusa w kartonowym opakowaniu z nadrukiem w jednym kolorze logotyp miasta Puławy, logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Teczka: materiał PP, zapięcie guziki lub rzep, nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Pendrive o pojemności nie mniejszej niŝ 4 GB, nadruk obustronny jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL ; Balony kolorowe o średnicy min. 11 cm, z nadrukiem w jednym kolorze - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji RPOWL , ilość: 1000 sztuk; h) zapewnienie trzech sal szkoleniowych w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym o powierzchni min. 60 m 2 kaŝda na potrzeby organizacji warsztatów tematycznych przez 2 dni; i) zapewnienie przestrzeni na pokazy chemiczne, fizyczne i naukowe o powierzchni ok. 400 m 2 przez 2 dni; j) zaproszenie do prowadzenia warsztatów tematycznych i zapewnienie wynagrodzenia dla 3 szkoleniowców; k) zaproszenie specjalistów na pokazy chemiczne, fizyczne i naukowe; l) zapewnienie dwudniowego transportu osób z centrum Puław do Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego z liczbą miejsc minimum 30 siedzących 10 przejazdów z Centrum Puław do Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w dwie strony przez 2 dni imprezy łącznie 40 przejazdów; II. Tematyka konferencji W ramach organizacji konferencji Wykonawca musi zapewnić wysoki poziom przygotowania, profesjonalny dobór wykładowców/prelegentów z określonych dziedzin wiedzy odpowiadającym profilowi przedstawianej działalności lub laboratoriów z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego. Wykonawca przygotowaną agendę konferencji przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Temat konferencji: INNOWACJA W BIZNESIE Konferencja poświęcona prowadzeniu działalności gospodarczej w oparciu o nowoczesne innowacje. Prelegenci: Przedstawiciele biznesu, eksperci w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, którzy zaprezentują wykłady o zbliŝonych zagadnieniach: ABC własnej firmy Od pomysłu do biznesu jak z małego biznesu zbudować wielkie przedsiębiorstwo Profesjonalna e-komunikacja w biznesie Jak dobrze wykreować idealną identyfikację wizualną małej firmy? Finansowanie innowacji Budowanie dochodowych przedsiębiorstw. Jak w skuteczny sposób rozmawiać z inwestorem? Start up: Jak unikać relacji, które zahamują rozwój firmy? Dyskusja na temat nowoczesnych moŝliwości promowania firmy/ Zewnętrzne źródła finansowania innowacyjnych pomysłów na biznes. Tematy konferencji mogą zostać zmienione w uzgodnieniu z Zamawiającym. III. Tematyka Warsztatów Warsztaty (3 szt.) dedykowane dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak i przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, którzy pragną transferować wyniki badań do sfery biznesowej. Prelegenci: Przedstawiciele/szkoleniowcy/ aniołowie biznesu, prowadzący działalność gospodarczą, którzy poprowadzą szkolenia o zbliŝonej tematyce: Komercjalizacja i wdraŝanie wyników badań do biznesu w ramach projektów badawczych Ile magii jest w nazwie? Warsztaty brandingowe, czyli jak nazwać firmę Mam nowoczesny pomysł na biznes, ale nie wiem czy się sprawdzi. Metody określania szans i ryzyka na powodzenie przedsięwzięcia/ Jak skutecznie wdraŝać innowacje?

19 Jak wykreować pozytywny wizerunek? Sposoby promowania firmy warsztaty z autoprezentacji IV. Pokazy Celem imprezy jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieŝy, którzy będą mogli wcielić się w rolę laborantów i samodzielnie wykonać wiele eksperymentów w pomieszczeniach Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Przykładowe pokazy: Pokazy chemiczne Tak zimno, aŝ skrapla się powietrze zabawy z ciekłym azotem Spektakularne reakcje chemiczne Reakcje utleniania i redukcji czyli dwie połówki jednego jabłka Zabawy z lodem dlaczego jeden lód pływa po wodzie, a drugi lód (suchy) tonie? Oznaczenie zawartości witaminy C w sokach z owoców i warzyw Kraina doświadczeń domowy wulkan, czarny smok, pływający metal, palący się metal, kolorowe butelki, duszek, kret z niebezpieczną substancją, folia z kanapki w zetknięciu z rozpuszczonym kretem, tańczący węgielek, otrzymywanie wodoru z kreta Pokazy fizyczne Fizyka na wesoło pokaz doświadczeń Biodiesel, czyli jak zrobić własne paliwo? Smuga światła doświadczenie Pokazy astronomiczne Pokazy naukowe Izolacji DNA w kuchni Pogromcy mitów, czyli zrób to sam doświadczenia dla kaŝdego Jak działają nasze zmysły? Jakiego paliwa potrzebujemy do Ŝycia? Pokazy kosmetyczne Malowanie twarzy MakijaŜ dla kobiety Obsługę imprez powinni zapewnić animatorzy, pomysłowi, kreatywni, uśmiechnięci, łatwo nawiązujący kontakt z dziećmi nie mniej niŝ 10 osób. Porządkowanie terenu imprezy zarówno w trakcie jej trwania jak i po zakończeniu eventu powinno odbywać się szybko i sprawnie. Wykonawca zapewni mikrofon bezprzewodowy dla animatora, który będzie informował o konkursach i nagłośnienie estradowe na potrzeby prowadzenia pokazów naukowych. V. Tematyka wystawy Rozwój przemysłu w Puławach wystawa prezentująca przekrój historyczny rozwoju przemysłu w Puławach. Termin Dni Innowacji zostanie określony przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.

20 ROZDZIAŁ III UMOWA Nr Projekt umowy W dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..mający m swą siedzibę w zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest realizacja działań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy w ramach projektu Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin i Puławy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , zwanych dalej usługami. 2. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 3. Usługi będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych umową warunkach. 2 Termin realizacji 1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do r. 2. Orientacyjne terminy organizacji poszczególnych działań wskazane zostały w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Dokładny termin (data) kaŝdego z organizowanych działań zostanie wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 3 Obowiązki stron 1. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca: 1) jest zobowiązany do ścisłego kontaktu i współpracy z Zamawiającym kaŝdorazowo przy realizacji kolejnych działań, 2) jest zobowiązany do zachowania najwyŝszej staranności i działania zgodnie z przepisami prawa, 3) ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usług, 4) zobowiązany jest realizować usługi będące przedmiotem umowy za pomocą osób wskazanych w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 5) odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia, 6) jest zobowiązany na kaŝdym etapie zamówienia do realizacji zadań zgodnie z wymogami Zamawiającego wskazanymi w dokumentacji niniejszego przedsięwzięcia oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie fazy przygotowań. Wszelkie uchybienia będą skutkować naliczaniem kar za nienaleŝyte wykonanie umowy, zgodnie z odpowiednimi zapisami umowy, 7) dochowania terminów określonych w umowie lub uzgodnionych przez Strony, 8) będzie zobowiązany do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego. 2. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do: 1) udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 2) terminowego regulowania płatności, 3) dochowywania terminów określonych w umowie. 4

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 173356-2014; data zamieszczenia: 22.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 230810-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 378 31 00, faks 22 201 97 25.

Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 378 31 00, faks 22 201 97 25. Strona 1 z 7 Warszawa: Świadczenie usługi profesjonalnej organizacji posiedzeń, szkoleń, spotkania i konferencji dla Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów Europejskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj. 1 z 7 2011-01-12 10:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części. Nr sprawy 2/ZP/11 Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-10-05 13:04 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 93383-2010; data zamieszczenia: 22.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 93383-2010; data zamieszczenia: 22.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego StrzyŜów: Usługi szkolenia komputerowego w ramach zadania nr 5 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ z 5 2015-02-20 13:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sejmik.kielce.pl/387-zamowienia-publiczne.html Chęciny: Budowa sieci światłowodowej na terenach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, Ul. Chałubińskiego 13, Gdańsk: Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Numer ogłoszenia: 172520-2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Warszawa: Realizacja projektu pn: Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo