REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru do udziału w Projekcie Zielone Światło dla Sektora Żywnościowego o numerze KSI WND-POKL /13-10 mikroprzedsiębiorstw sektora żywnościowego i ich pracowników/c (14 os.). II. Definicje UE - Unia Europejska EFS - Europejski Fundusz Społeczny PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt - Zielone Światło dla Sektora Żywnościowego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizator - Instytut Badań i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rymkiewicza 16, Olsztyn, REGON , NIP Kandydat - podmiot (czyli mikroprzedsiębiorstwo) ubiegający się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym regulaminie. Beneficjent Pomocy - podmiot zakwalifikowany do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Pracownik (-ca) Beneficjenta - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie wytypowana z ramienia Beneficjenta Pomocy do uczestniczenia w cyklu szkoleniowym, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Sektor żywnościowy - poprzez sektor żywnościowy Organizator rozumie przedsiębiorstwa, które są sklasyfikowane wg kodów PKD jak w tabeli poniżej. Organizator będzie weryfikować Kandydatów na podstawie kodu PKD określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r., nr 251, poz z późn. zm.). TABELA KODÓW PKD SEKCJA Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle DZIAŁ/GRUPA/KLASA/PODKLASA 10 Produkcja artykułów spożywczych 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

2 Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem A Badania i analizy związane z jakością żywności III. Polityka Środowiskowa Firmy - dokument mający być opracowany i przyjęty do realizacji w ramach Projektu przez Beneficjenta Pomocy, zawierający: opis zadań, celów i obszarów działania w realizacji działań przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Adres Biura Projektu: ul. Aleksandra Rymkiewicza 16, Olsztyn Strona internetowa Projektu: Projektu: Założenia Projektu 1. Projekt jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. 2. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. 3. Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw sektora żywnościowego z terenu całej Polski (10). Każde z mikroprzedsiębiorstw oddelegowuje do uczestnictwa w Projekcie maksymalnie 2 Pracowników(-ce) łącznie 14 osób (10 mężczyzn i 4 kobiety), w tym minimalnie 3 Pracowników(-ce) w wieku Głównym celem Projektu jest wzrost w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 r. aktywności proekologicznej w 10 mikroprzedsiębiorstwach sektora żywnościowego w efekcie odbytych szkoleń oraz wypracowania w toku Projektu Polityki Środowiskowej Firmy. 5. W ramach Projektu każde przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie, składające się z 3 modułów: Zadanie 1: Doradztwo Początkowe oraz Analiza potrzeb przedsiębiorstw z zakresu pożądanych działań proekologicznych: po zrekrutowaniu każde z 10 Beneficjentów Pomocy otrzyma 4 godziny wsparcia indywidualnego od doradcy, którego celem będzie ustalenie (we współpracy doradcy z kadrą kierowniczą/właścicielem) tematyki szkoleń (Zadanie 2) dopasowanej do potrzeb Beneficjenta Pomocy planowany termin: luty/marzec 2014 r. Zadanie 2: Realizacja szkolenia opartego na analizie potrzeb przedsiębiorstw w toku Doradztwa Początkowego (Zadanie 1): w szkoleniach wezmą udział Pracownicy/ce Beneficjentów Pomocy-14 osób, w tym 4 kobiety i 10 mężczyzn (maksymalnie 2 os. z 1 przedsiębiorstwa) w wymiarze 20 godzin szkoleniowych (3 dni szkoleń z zakwaterowaniem i wyżywieniem, w miejscu/ach optymalnie dopasowanych do możliwości wszystkich zrekrutowanych Pracowników/c). Szkolenia realizowane w 2 grupach 7-osobowych (każda grupa min. 5 os.); uczestnicy/czki wypełnią ankiety oceniające jakość udzielonego wsparcia; dla uczestników/czek przewidziano materiały szkoleniowe wykonane z materiałów ekologicznych tj. pendrive 2 GB, notatnik, długopis, teczka) planowany termin: kwiecień/maj 2014 r. Zadanie 3: Doradztwo Finalne oraz Opracowanie Polityk Ekologicznych dla przedsiębiorstw: A. Po zrealizowaniu szkoleń przez Pracowników/ce Każdy Beneficjent Pomocy otrzyma kolejne 4 godziny indywidualnego wsparcia doradczego, w ramach którego zostanie opracowany wstępny zarys dokumentu Polityka Środowiskowa Firmy, zawierającego opis realnych do wdrożenia działań i rozwiązań proekologicznych wraz z celami służącymi ich realizacji. Dokument będzie ściśle dopasowany do problemów, możliwości i charakteru działań każdego Beneficjenta Pomocy planowany termin: maj/czerwiec 2014 r.

3 B. Kolejna 4 godzinna wizyta doradcy będzie prowadzić do dopracowania dokumentu Polityka Środowiskowa Firmy, w toku wspólnej pracy doradcy, kierownictwa/właściciela Beneficjenta Pomocy oraz innych wskazanych czy / i delegowanych przez przedsiębiorcę Pracowników/c planowany termin: maj/czerwiec 2014 r. IV. Rekrutacja do udziału w Projekcie 1) Rekrutacja do uczestnictwa w Projekcie jest jawna i otwarta dla wszystkich podmiotów spełniających kryteria uczestnictwa przedstawione w niniejszej sekcji. 2) W Projekcie może brać udział przedsiębiorstwo, które z własnej inicjatywy zgłosiło chęć uczestnictwa i spełnia łącznie następujące wymogi formalne: a) jest mikroprzedsiębiorstwem (wg. definicji przytoczonej w sekcji II niniejszego regulaminu), b) działa w obszarze sektora żywnościowego, zgodnie z klasyfikacją PKD z sekcji II niniejszego regulaminu, c) siedziba przedsiębiorstwa mieści się na terenie Polski, d) nie ma opracowanego dokumentu o charakterze polityki środowiskowej i dotychczas nie korzystało ze środków pomocowych w tym zakresie, e) może być odbiorcą pomocy de minimis, czyli nie przekroczyło dozwolonego progu pomocy de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis), f) nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, g) nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego, h) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej wg WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art.nr 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, i) nie ubiega się o wsparcie dla sektora wykluczonego (uzyskanie pomocy publicznej WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art.nr 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis), j) nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnotowym rynkiem (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz.404 z późn. zm.). 3) Pracownicy/-ce Beneficjenta Pomocy wyznaczeni/-one do udziału w szkoleniach w ramach Zadania 2 ( Realizacja szkolenia opartego na analizie potrzeb przedsiębiorstw ) - za pracowników będą uznawane następujące osoby: a) pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), b) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, c) właściciele pełniący funkcje kierownicze, d) wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 4) Pracownicy, o których mowa w pkt. 3 lit. a-d niniejszej sekcji, muszą w przedsiębiorstwie Beneficjenta Pomocy pełnić w ramach: umowy o pracę, pełnionej funkcji (np. członek zarządu, dyrektor, właściciel etc.) lub umowy nieformalnej (ustnej) obowiązki związane z kwestiami, których projekt szeroko dotyczy czyli np. monitoringu zużycia energii, mediów, gospodarki odpadami, kwestii związanych z organizacją i prowadzeniem biura, realizacją produkcji, planowaniem i wdrażaniem innowacji, zarządzaniem personelem niższego szczebla, etc. 5) Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 2 lub art. 27 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji PO KL. Administratorem danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu

4 Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającej siedzibę przy ul. Pańskiej 81/83, Warszawa oraz Organizatorowi. Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej lub Organizatora badania ewaluacyjne w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba lub podmiot, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 6) Zgodę powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszej sekcji Organizator będzie wymagał od pracowników/c Beneficjentów Pomocy (oddelegowanych na szkolenia w ramach Zadania 2), natomiast od Beneficjenta Pomocy będzie wymagał zgody na przetwarzanie danych przedsiębiorstwa (vide Ankieta Rekrutacyjna cz. C). V. Procedura rekrutacyjna 1. Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans, w tym równości płci. 2. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 01 do 31 stycznia 2014 r. 3. Rekrutacja może być kontynuowana po upływie wyżej wymienionego terminu z powodu wolnych miejsc oraz także w przypadku rezygnacji Beneficjenta Pomocy z udziału w Projekcie. 4. Informacje dotyczące rekrutacji do Projektu zostaną wysłane em, pocztą tradycyjną do grupy docelowej, umieszone na stronie internetowej Organizatora, profilu na Facebook u, portalach branżowych. 5. Weryfikacja zgłoszeń będzie odbywała się na bieżąco. 6. Z uwagi na małą liczbę miejsc (10 mikroprzedsiębiorstw i ich 14 pracowników/-c) decydująca będzie kolejność zgłoszeń (decyduje data wpływu poprawnie wypełnionej i kompletnej Ankiety Rekrutacyjnej wraz z załącznikami do Biura Projektu). 7. Kandydat może zgłosić do uczestnictwa w Projekcie maksymalnie 2 osoby na 10 mikroprzedsiębiorstw biorących udział w Projekcie w sumie cykl szkoleniowy przejdzie 14 pracowników/-c w tym 10 mężczyzn i 4 kobiety, czyli 6 Beneficjentów Pomocy może zgłosić do udziału w Projekcie 1 Pracownika/-cę, a 4 Beneficjentów Pomocy - po 2 Pracowników/-ce. 8. Pierwszeństwo w przypadku pracowników/-c Beneficjentów Pomocy mają osoby w wieku 50+ na 14 osób biorących udział w cyklu szkoleniowym przynajmniej 3 osoby w wieku Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczeń w rekrutacji, które wynikają z pkt. 7 i 8 niniejszej sekcji. 10. Rekrutacji podlegać będą przedsiębiorstwa, które zaakceptują Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie oraz poprawnie wypełnią dokumenty I etapu rekrutacji - Ankietę Rekrutacyjną wraz z Załącznikiem nr 1 - Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i Załącznikiem nr 2 - Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (komplet dokumentów zamieszczony na stronie oraz Załączniki do Ankiety Rekrutacyjnej sporządzane przez przedsiębiorcę (wymienione w pkt. F i G na 1 str. Ankiety Rekrutacyjnej) i wyślą/dostarczą je osobiście pod adres Biura Projektu: ul. Rymkiewicza 16, Olsztyn. 11. Po zakończeniu rekrutacji zakwalifikowanym przedsiębiorstwom zostaną przekazane do podpisania dokumenty II etapu rekrutacji Umowa uczestnictwa (wewnątrzprojektowa) wraz z załącznikami. Komplet dokumentów należy wysłać/dostarczyć osobiście do Biura Projektu: ul. Rymkiewicza 16, Olsztyn. 12. Wszystkie niezbędne druki wymagane na II etapie rekrutacji zostaną dostarczone przez Biuro Projektu Kandydatowi na wskazany w Ankiecie Rekrutacyjnej adres Beneficjenta Pomocy. 13. Oceny zgłoszeń na podstawie przesłanego dokumentu I etapu rekrutacji dokonają Kierowniczka Projektu oraz Specjalistka ds. rekrutacji i sprawozdawczości.

5 14. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz pozytywna weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych I etapu. 15. Beneficjenci pomocy oraz ich pracownicy/czki na etapie podpisywania umowy wewnątrzprojektowej muszą udzielić Organizatorowi w formie oświadczeń - zgody na utrwalanie i publikację danych/wizerunku przedsiębiorstwa i pracownika/czki w celu upowszechniania, realizacji i promocji Projektu w mediach. Oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym będą integralną częścią umowy wewnątrzprojektowej (na wzorze Organizatora). 16. Organizator zastrzega sobie wybór miejsca/miejsc szkoleń (Zadanie 2) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem, że decydującym będzie miejsce/będą miejsca najbardziej korzystne pod względem komunikacyjnym dla danej grupy szkoleniowej (decydować będzie odległość i komunikacyjność dla większości uczestniczek/uczestników na trasie: miejsce zamieszkania-miejsce szkolenia). VI. Pomoc de minimis 1. Po zakończeniu procesu rekrutacji każde z zakwalifikowanych do udziału w Projekcie przedsiębiorstw zobligowane jest w terminie zakreślonym przez Organizatora do podpisania umowy wewnątrzprojektowej (zgodnej z treścią Ankiety Rekrutacyjnej) co jest równoważne z otrzymaniem pomocy de minims. 2. W przypadku rezygnacji przez Beneficjenta Pomocy z udziału w projekcie na 72 godziny i później przed udzieleniem mu doradztwa początkowego (Zadanie 1), zobowiązuje się on do zapłaty Organizatorowi kary finansowej w wysokości pomocy de minimis określonej w umowie wewnątrzprojektowej. 3. Każdy Beneficjent Pomocy otrzyma zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. VII. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przed podmioty doręczające przesyłki (pocztowe i kurierskie). W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Każda zmiana treści regulaminu wymaga formy pisemnej oraz musi zostać umieszczona na stronie internetowej Projektu. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: Załącznik 1 Ankieta Rekrutacyjna Załącznik 2 Zał. nr 1 do Ankiety Rekrutacyjnej - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik 3 - Zał. nr 2 do Ankiety Rekrutacyjnej - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Olsztyn, dn. 01 stycznia 2014 r. Opracowały: (-) Specjalistka ds. rekrutacji i sprawozdawczości Karolina Szmigiel (-) Kierowniczka Projektu Agnieszka Komła Zatwierdził: (-) Prezes Zarządu Instytutu Badań i Edukacji Sp. z o.o. Karol Kakowski

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Postanowienia ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Zaawansowane szkolenia multimedialne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo