II. Prawa i obowiązki studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Prawa i obowiązki studentów"

Transkrypt

1 I. Przepisy porządkowe 1. Kolejność ćwiczeń podana jest na tablicach ogłoszeniowych lub na bezpośrednich zajęciach z prowadzącym zajęcia. Na pierwszych zajęciach w danym semestrze zostaną ustalone zespoły ćwiczeniowe. 2. W trakcie pobytu w pracowni/terenie studenci zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń pracowników dydaktycznych prowadzących ćwiczenia oraz pracowników obsługi technicznej. 3. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie według rozkładu zajęć. Studenci przybywający do pracowni w chwili, gdy ich koledzy z zespołu rozpoczęli już pomiary, będą musieli odrobić zajęcia w innym możliwym terminie. 4. W pracowni zabronione jest: a) przynoszenie na zajęcia okryć wierzchnich i dużych bagaży (plecaków, toreb), b) komunikowanie się za pomocą telefonów komórkowych, c) spożywanie posiłków (w tym żucie gumy i picie napojów) oraz śmiecenie, d) prowadzenie głośnych rozmów i oddalanie się od swojego stanowiska bez wyraźnej potrzeby. 5. Z przyrządami/narzędziami należy obchodzić się z należytą starannością i ostrożnością, w szczególności: a) nie wolno rzucać, niszczyć, dewastować sprzętu pomiarowego. Instrumenty należy przenosić, zgodnie z zaleceniami prowadzącego i zasadami obsługi sprzętu. b) jeśli student, mimo przestudiowania skryptu i innych zalecanych materiałów dalej nie jest pewien, jak posługiwać się danym przyrządem, winien zasięgnąć porady prowadzącego ćwiczenia. 6. Studenci są materialnie odpowiedzialni za szkody powstałe w pracowni z ich winy (np. wskutek niezastosowania się do zaleceń prowadzących bądź kompletnej niefrasobliwości). 7. Dane zapisane na serwerach/dyskach lokalnych kasowane są po zakończeniu każdego z semestrów. Dlatego też zaleca się, aby każdy student przed zakończeniem semestru a najlepiej po każdych zajęciach, utrwalał dane na niezależnym nośniku danych (pendrive, itp.). 8. Za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych student może zostać usunięty z pracowni czego konsekwencją jest nieobecność nieusprawiedliwiona i niezaliczenie ćwiczenia. II. Prawa i obowiązki studentów 1. Przestrzeganie zasad i przepisów BHP jest obowiązkiem każdego studenta. 2. Studenci otrzymują w pracowni, na zajęciach terenowych, wszystkie niezbędne przyrządy, narzędzia, natomiast sami zaopatrują się w papier do sprawozdań, wykresów i wydruków (kancelaryjny, milimetrowy, kserograficzny) i wszelkie materiały biurowe (ołówki, długopisy, linijki, krzywiki, gumki itp.) oraz skrypty i podręczniki. 3. Studenci zobowiązani są do przygotowania się do zajęć. Rozumie się przez to: a) opanowanie odpowiedniego zakresu materiału i orientowanie się w metodach pomiarowych na podstawie przewodnika do ćwiczeń, podręczników kursowych i dodatkowych instrukcji dostępnych w pracowni ew. in. materiałów zalecanych przez prowadzących przedmiot, które należy przeczytać przed zajęciami, b) sporządzenie i przyniesienie na zajęcia formularza sprawozdania (na kartce formatu A4) zawierającego wstęp teoretyczny z wyrysowaną (wydrukowaną) tabelą pomiarów 1

2 i wyników. Wzorem jest aktualny przewodnik, skrypt, instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych lub zalecenia przekazane przez prowadzącego zajęcia. 4. Studenci mogą korzystać z rad, wskazówek, wyjaśnień i wszelkiej pomocy pracowników prowadzących zajęcia, dotyczących wykonania pomiarów i ich opracowania oraz ze wszystkich urządzeń pracowni przewidzianych do wykonania danego doświadczenia. Możliwość zadawania pytań i dyskusji z prowadzącymi ćwiczenia nie oznacza jednak tolerancji dla braku przygotowania. 5. Stwierdzenie braku elementarnego przygotowania do realizacji ćwiczenia może spowodować zakaz wykonywania pomiarów a także oceną negatywną z zajęć. 6. Wiedza i stopień przygotowania studentów do zajęć są sprawdzane przez prowadzących w formie kolokwiów ustnych i pisemnych w dowolnym momencie ćwiczeń. Niewystarczające przygotowanie teoretyczne studenta spowoduje niezaliczenie ćwiczenia. 7. Z wnioskami i zażaleniami należy zwracać się do prowadzącego przedmiot. III. Przebieg ćwiczeń 1. Po rozpoczęciu zajęć przedstawiciel zespołu pobiera (pozostawiając rewers) od prowadzącego dodatkowe przybory i materiały. Bez zwłoki studenci powinni zapoznać się z przyrządami, a ewentualne usterki, niesprawności i braki zgłosić natychmiast prowadzącym. Niezwłocznie należy też rozpocząć pomiary wg wskazówek przewodnika, skryptu i ewentualnych dodatkowych instrukcji także ustnych. 2. Wyniki pomiarów i odpowiednie dane należy na bieżąco wpisywać do tabel w sprawozdaniu i okazywać prowadzącym na ich żądanie. Po zakończeniu wszystkich pomiarów należy wykonać obliczenia i zdać sprawozdanie do zaliczenia. 3. Student może, za zgodą prowadzącego, zabrać sprawozdanie do opracowania w domu. Musi jednak zadbać o to, by zostało ono opatrzone podpisem prowadzącego potwierdzającym wykonanie i poprawność pomiarów. Sprawozdania bez takiego podpisu nie będą później przyjmowane! 4. Po zakończeniu pomiarów należy uporządkować stanowisko pomiarowe: wyczyścić sprzęt pomiarowy, zetrzeć/uporządkować stoły, wyłączyć przyrządy, rzeczy pobrane zdać prowadzącemu. 5. Przed opuszczeniem pracowni należy sprawdzić, czy nie pozostawiono na stole pomiarowym rzeczy osobistych. Za rzeczy pozostawione obsługa pracowni nie ponosi odpowiedzialności. 6. Podczas zajęć na terenie Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego, bez wyraźnego polecenia prowadzącego student nie może zbliżać się do krawędzi nabrzeża. 7. Bez asekuracji w postaci prowadzącego i drugiej osoby z grupy, nie należy wykonywać pomiaru, wymagającego zanurzenie sprzętu pomiarowego w wodzie. 8. Podczas pracy z komputerem w terenie, obowiązują takie same przepisy BHP i stanowiskowe jak dla zajęć prowadzonych w sali komputerowej. IV. Zaliczenia zasady ogólne 1. Warunkiem uzyskania zaliczenia są ustalane indywidualnie dla poszczególnych przedmiotów i form prowadzenia zajęć. 2. Organizator zajęć laboratoryjnych na danym kierunku (wykładowca) określa tematykę ćwiczeń, ich liczbę i normę na zaliczenie oraz szczegółowy tryb końcowych zaliczeń. 2

3 Wszystko to jest podawane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach (wprowadzających). 3. Warunkami zaliczenia poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych są: a) należyte (przynajmniej dostateczne) przygotowanie teoretyczne, b) poprawne wykonanie pomiarów, c) opracowanie wyników w formie sprawozdania, które uzyska akceptację prowadzącego. 4. Kompletne sprawozdanie z wykonanych pomiarów winno być oddane najpóźniej na kolejnych zajęciach. To samo dotyczy sprawozdań zwróconych przez prowadzącego do korekty. Prowadzący może nie zaliczyć ćwiczenia, jeśli sprawozdanie jest przetrzymywane przez studenta ponad określony wyżej termin! 5. Na studencie/ach ciąży obowiązek poprawienia wszystkich błędów wskazanych przez prowadzącego, a także ponownego, krytycznego przejrzenia całej pracy. Nieuwzględnienie wszystkich uwag prowadzącego i niestaranna poprawa sprawozdania może być przyczyną niezaliczenia ćwiczenia. 6. Prowadzący może zlecić powtórzenie źle wykonanych pomiarów, o ile znajdą się na to czas i miejsce w ramach zajęć. 7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych zwolnieniem lekarskim lub ważnymi przypadkami losowymi student może ubiegać się u swojego prowadzącego o wykonanie ćwiczenia w innym terminie, jeśli jest na to czas i dostępny sprzęt pomiarowy. 8. Stwierdzenie niesamodzielności wykonania pomiarów (odpisanie wyników, fikcyjne dane obserwacyjne) powoduje bezapelacyjne niezaliczenie ćwiczenia bez prawa jego poprawiania. Przez przygotowanie do ćwiczeń należy rozumieć, że student potrafi: 1. w obszarze wiedzy: a. sformułować temat i cel ćwiczenia, b. opisać zjawisko/a i proces/y zachodzące w czasie realizacji ćwiczenia, c. zdefiniować błędy pomiarowe, które mogą się zdarzyć podczas ćwiczeń, 2. w obszarze umiejętności: a. opisać i zastosować wybraną metodę pomiarową, b. prawidłowo posługiwać się sprzętem laboratoryjnym/pomiarowym/komputerowym, c. przedstawić i zinterpretować uzyskane wyniki/zdarzenia pomiarowe, d. wyciągnąć wnioski i zależności z uzyskanych wyników, 3. w obszarze kompetencji społecznych: a. przestrzegać praw autorskich, b. ponosić odpowiedzialność za mienie na stanowisku dydaktycznym, c. utrzymać porządek w trakcie i po zakończeniu zajęć, d. zachować szacunek do prowadzących i uczestników zajęć, e. odpowiadać za bezpieczeństwo własne i innych uczestników, f. współpracować w zespole (w trakcie zajęć a także podczas opracowania wyników). 3

4 Zasady BHP pracowni komputerowej Osoba obsługująca komputer przed rozpoczęciem pracy powinna: Posiadać szkolenie z zakresów przepisów BHP Przygotować stanowisko pracy przystosować biurko i krzesło do wymiarów swojego ciała, zapewnić odpowiednie oświetlenie, w miarę potrzeb wywietrzyć pomieszczenie Przygotować komputer do pracy: ustawić monitor we właściwej pozycji Uruchomić komputer Przygotować dokumenty potrzebne do pracy Po upewnieniu się, że nie ma żadnych zagrożeń ani przeciwwskazań Uruchomić żądany program W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do prowadzącego zajęcia lub administratora sali. Zauważone usterki na stanowisku należy natychmiast zgłosić prowadzącemu lub osobie odpowiedzialnej za administrowanie salą. Czynności zakazane obsługującemu komputer: Używania dyskietek i programów niewiadomego pochodzenia Czyszczenia komputera będącego pod napięciem na mokro Spożywania posiłków i płynów, a także alkoholu i palenia tytoniu na stanowisku obsługi komputera Gromadzenia na stanowisku płynów łatwopalnych i niebezpiecznych, magnesów, metali namagnesowanych, magnetycznej biżuterii Samowolnego naprawiania komputera bez odpowiednich uprawnień, używania komputera, jeśli jest niesprawny, lub istnieje prawdopodobieństwo przebicia prądu elektrycznego Zezwalania na obsługę komputera osobom postronnym, pozostawienie sprzętu bez nadzoru Stosowania niebezpiecznych metod obsługi komputera, które mogą spowodować zagrożenie wypadkowe Czynności użytkownika po zakończeniu obsługi komputera: Wyłączyć komputer, monitor i inne urządzenia oraz sprzęt zasilający urządzenia. Zabezpieczyć przed osobami postronnymi dyski i inne nośniki danych. Posprzątać stanowisko pracy. Sprawdzić, czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń. Komputery powodują określone zagrożenia, jakie niesie praca w środowisku pola elektrostatycznego i elektromagnetycznego: Kobiety w ciąży powinny pracować bezpośrednio przy monitorze nie więcej niż 4 godziny w ciągu dnia. Należy przestrzegać wszystkich zasad uwzględnionych w regulaminie BHP, a w razie zaistnienia sytuacji niewymienionej w przepisach należy zwrócić się do prowadzącego lub administratora sali. NIEPRZESTRZEGANIE ZASAD BHP BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM Z SALI 4

5 Zasady BHP obowiązujące na zajęciach terenowych z przedmiotów prowadzonych przez Instytut Geoinformatyki Zasady ogólne 1. Na zajęciach terenowych z hydrografii, odbywających się przy nabrzeżach Drab, Drab I i na akwenie Basenu Młyńskiego prowadzone są zajęcia specjalistyczne z zakresu wykorzystywania aparatury hydrograficznej: sondy do pomiaru prędkości dźwięku w wodzie, sonaru, echosondy pojazdu podwodnego. 2. Zajęcia odbywają są zawsze pod opieką dwóch prowadzących. 3. Termin realizacji zajęć ustalany jest każdorazowo przez prowadzącego w porozumieniu z grupą laboratoryjną. 4. Student zobowiązany jest do przybycia na zajęcia punktualnie i w stanie umożliwiającym normalne funkcjonowanie (tzn. zdrowy oraz niebędący pod wpływem alkoholu lub innych używek wpływających na motoryczność). 5. Na zajęciach terenowych obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków, alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania innych używek. 6. Przed przystąpieniem do pracy, prowadzący zajęcia każdorazowo sprawdzi stan liczbowy studentów. 7. Obowiązuje całkowity zakaz oddalania się bez zgody i wiedzy prowadzącego. 8. Każdorazowo grupa laboratoryjna zostanie podzielona na mniejsze grupy wykonujące zadane ćwiczenie. 9. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw sprzętu. 10. Zabrania się pozostawiania sprzętu bez nadzoru. 11. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu, nieprawidłowości wewnątrz grupy laboratoryjnej należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia. Praca z sondą do pomiaru prędkości dźwięku w wodzie 1. Praca z echosondą do pomiaru prędkości dźwięku w wodzie wymaga wychylenia się poza krawędź nabrzeża. 2. Pomiar prędkości dźwięku w wodzie odbywa się w grupach dwu-osobowych, z których jedna wykonuje pomiar, a druga asekuruje osobę wykonującą pomiar. 3. W trakcie wykonywania pomiaru, osoba asekurująca rozwija linę, na której zamocowana jest echosonda, w taki sposób by nie sprawiać zagrożenia osobie własnej oraz uczestnikom pomiaru. 4. Do nabrzeża zbliża się tylko grupa wykonująca pomiar na wyraźne polecenie prowadzącego. 5. Dodatkową asekurację zapewnia jeden z prowadzących zajęcia. 5

6 6. W trakcie zgrywania danych z wykonanego pomiaru, wykorzystywany jest komputer PC, obowiązują wówczas zasady BHP jak dla pracowni komputerowej. Praca z sonarem 1. Praca z sonarem wymaga wychylenia się poza krawędź nabrzeża. 2. Podłączenia systemu sonarowego oraz jego umieszczenie w wodzie wykonuje zawsze prowadzący zajęcia. 3. Wyciągnięcie systemu sonarowego z wody oraz rozłączenie jego komponentów wykonuje zawsze prowadzący zajęcia. 4. Praca z sonarem wymaga obsługi komputera, obowiązują wówczas zasady BHP jak dla pracowni komputerowej. Praca z echosondą 1. Praca z echosondą wymaga przebywania na jednostce Hydrograf XXI. 2. Wchodzenie, przebywanie, poruszanie się po jednostce oraz opuszczanie jednostki Hydrograf XXI odbywa się zawsze na wyraźne polecenie prowadzącego i zawsze pod jego asekuracją. 3. Podłączenie i uruchomienie systemu pomiarowego wykonuje zawsze prowadzący. 4. Praca na systemie batymetrycznym polega na pracy z oprogramowaniu specjalistycznym na komputerze, obowiązują wówczas zasady BHP jak dla pracowni komputerowej. Praca z pojazdem podwodnym 1. Podłączenia komponentów systemu pojazdu podwodnego oraz umieszczenie go w wodzie wykonuje zawsze prowadzący zajęcia. 2. Wyciągnięcie pojazdu podwodnego z wody oraz rozłączenia komponentów systemu wykonuje zawsze prowadzący zajęcia. 3. Obsługa pojazdu podwodnego przez studenta odbywa się zawsze w obecności prowadzącego zajęcia. 4. Podczas pracy z pojazdem podwodnym obowiązuje zakaz oddalania się od kontrolera pojazdu podwodnego bez wyraźnego polecenia prowadzącego. 5. Podczas pracy z pojazdem podwodnym obowiązuje zakaz wychylania się poza krawędź nabrzeża. Praca z instrumentami pomiarowymi (skaner, tachimetr, teodolit, niwelator) 1. Montaż instrumentu na statywie, demontaż, wraz z wyjęciem i włożeniem do walizki transportowej, uruchomienie i wyłączenie jest możliwe pod nadzorem prowadzącego. 2. Instrumentu nie zaleca się używać podczas silnego wiatru. W trudnych warunkach atmosferycznych instrumentu nie można pozostawiać bez osoby zabezpieczającej przed ewentualnym upadkiem lub innym uszkodzeniem. 6

7 3. Podczas pracy skanera należy utrzymywać odpowiednią odległość osiową i promieniową. Wiązka lasera posiada klasę 3R (szkodliwa dla zdrowia). 4. W przypadkach wymagających wyłączenia skanera należy korzystać z okularów ochronnych (producenta). 5. Instrumentów nie można pozostawiać bez nadzoru. 6. Nieprawidłowości w pracy instrumentów należny niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 7. Podczas pracy z instrumentami podłączonymi do komputera, obowiązują zasady BHP jak dla pracowni komputerowej. 7

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 237 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo