Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego dotyczy rozwiązania problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Chełm w obrębie miasta Chełm. Ścieki z obszaru objęte Projektem będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Chełmie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Uherka, lewy dopływ rzeki Bug. Celem przedsięwzięcia jest wyposaŝenie mieszkańców Chełma w infrastrukturę techniczną umoŝliwiającą: odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w Aglomeracji Chełm zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŝy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, przyczynienie się do wypełnienia wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zapewnienie ciągłości dostaw wody zdatnej do picia, odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980 i 98/83/EC z 3 listopada 1988 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi Zakres przedmiotowy Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zadania dotyczące: modernizacji oczyszczalni ścieków w Chełmie; budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Pszenna Metalowa; budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w osiedlu Wolwinów; remontu kolektora od ulicy Lubelskiej do wejścia do oczyszczalni przy ulicy Bieławin. Główne cele Projektu to: uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Chełm, wypełnienie postanowień dyrektyw unijnych i przepisów krajowych w zakresie odprowadzania ścieków i zagospodarowania osadów, zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych systemu ściekowego Aglomeracji Chełm, poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, zwiększenie perspektyw rozwojowych miasta Cel zamówienia Celem głównym prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych jest wsparcie pomyślnej realizacji Projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodnokanalizacyjnego w zakresie działań informacyjnych i promujących kierowanych do następujących grup docelowych: ogółu społeczeństwa, mediów, partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych. Celem działań promocyjnych i informacyjnych jest: 1) zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej: 1

2 a. projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, b. roli jaką odgrywa Unia Europejska w projektach realizowanych w ramach POIiŚ; c. korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach POIiŚ, istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionu, 2) promowanie Projektu wśród mieszkańców Aglomeracji Chełm, upowszechnianie i reklama Projektu. 2. ZAKRES PRAC 2.1. Ogólny zakres prac Celem Umowy są dostawy i usługi w ramach działań promujących i informacyjnych dla Projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno - kanalizacyjnego. Wszystkie materiały promocyjne winny zostać sporządzone zgodnie z: 1. Strategią komunikacji Funduszy Europejskich na lata (dokument zmodyfikowany, zatwierdzony 16 stycznia 2012 r.), 2. Załącznikiem do Strategii Komunikacji: Księga identyfikacji wizualnej NSS, 3. Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, 4. Planem komunikacji POIiŚ na lata (wersja z dnia r.), 5. Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ , 6. Załącznikiem nr 1 zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ, 7. oraz wszelkimi dokumentami opublikowanymi na stronie Zamawiający zastrzega, Ŝe wyŝej wymienione dokumenty mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Projektu. W związku z powyŝszym Wykonawca działań promocyjnych winien na bieŝąco śledzić zmiany w w/w dokumentach i dostosować opracowane materiały do aktualnych zasad Zakres zamówienia Wszelkie działania w zakresie promocji i informacji Projektu przygotowane zostaną, jako akcja długookresowa obejmująca zaproponowaną przez Wykonawcę efektywną kampanię na rzecz Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia swych usług na najwyŝszym profesjonalnym poziomie. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki i działania oraz niezwłocznie przekaŝe Zamawiającemu stosowne pisemnie informacje, które mogą wpływać na pomyślną realizację promocji Projektu. Wykonawca powinien uwzględnić, Ŝe działania informacyjne i promujące powinny być podejmowane w szczególności w przypadku: istotnych etapów realizacji Projektu (podpisywanie umów, rozpoczęcie robót, oddanie części inwestycji) oraz zakończenia Projektu. Wykonawca zaproponuje odpowiednią strategię działania w celu realizacji powyŝszych zobowiązań, a w szczególności: opracuje harmonogram i strategię działań promocyjnych dotyczących Projektu. Przygotowany przez Wykonawcę harmonogram musi uwzględniać przewidywany plan płatności Zamawiającego (tzn. okresy rozliczeniowe pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją WdraŜającą Projekt). 2

3 Plan realizacji promocji oraz strategia działań winny być złoŝone Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy. Zamawiający zaakceptuje sporządzony harmonogram i strategię w terminie 14 dni od daty ich otrzymania lub złoŝy zastrzeŝenia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 14 dni od ich otrzymania. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić ewentualne zastrzeŝenia Zamawiającego i złoŝyć skorygowany harmonogram i strategię, tak aby ich weryfikacja i ostateczna akceptacja była moŝliwa w pierwszym kwartale wykonywania Umowy. Wykonawca uwzględni w opracowanym harmonogramie działań promocyjnych etapy realizacji Projektu oraz dane kontrakty wykonawcze i specyfikę Projektu Szczegółowy zakres działań Część I Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaŝ tablic informacyjnych i pamiątkowych TABLICE INFORMACYJNE Wykonawca zobowiązany będzie wykonać i dostarczyć tablice informacyjne. Ustawienie i montaŝ tablic leŝą po stronie Wykonawcy robót budowlanych dla poszczególnych zadań inwestycji. Tablice informacyjne zostaną zainstalowane tymczasowo z wykorzystaniem dostępnej konstrukcji lub na samodzielnych konstrukcjach stalowych z fundamentem betonowym. Tablice naleŝy umieścić niezwłocznie po rozpoczęciu robót budowlanych w ramach danego kontraktu. Projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje i odpowiada za jakość i trwałość tablic w okresie realizacji danego kontraktu na roboty budowlane. Wygląd tablicy zgodnie z Wytycznymi zawartymi na stronie internetowej zakładka Zasady promocji projektu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , zakładka dokumenty, plik Zasady stosowania znaku, budowa ciągów znaków oraz projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ lub ich najnowszej wersji, jeŝeli takie zostaną opublikowane w trakcie realizacji Umowy. Ilość tablic - 7 sztuk dwustronne (o dacie montaŝu Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego i przekaŝe tablice do zamontowania Wykonawcy danego kontraktu robót budowlanych). Tablica musi zawierać m. in.: 1) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo beneficjenta, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ powyŝsze informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy, 3) tytuł projektu, 4) nazwę Zamawiającego, 5) wartość projektu w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN), 6) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN), Wymiary tablicy wynoszą minimum 3m szerokości x 2m wysokości, dolna krawędź min. 1m nad gruntem (dopuszcza się zmniejszenia lub zwiększania wymiarów tablicy, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego - muszą być zachowane wszystkie proporcje oryginalnego wzoru tablicy). Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć tablice z płyty PCV oraz zapewnić odpowiednie konstrukcje do ich montaŝu. Termin dostarczenia tablic wynosi 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 3

4 TABLICE PAMIĄTKOWE Stałe tablice pamiątkowe muszą zostać umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych publicznie najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu Projektu, tak aby upowszechniać informację o udziale UE w finansowaniu Projektu. Wygląd tablicy powinien być zgodny z Wytycznymi zawartymi na stronie internetowej zakładka Zasady promocji projektu dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , zakładka dokumenty, plik Zasady stosowania znaku, budowa ciągów znaków oraz projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ lub ich najnowszej wersji, jeŝeli takie zostaną opublikowane w trakcie realizacji Umowy. Ilość tablic pamiątkowych - 7 sztuk dwustronne (o miejscu montaŝu Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego). Tablice pamiątkowe muszą zawierać m. in.: a) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Projekt (naleŝy wstawić tytuł Projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisku; b) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo Zamawiającego, logo POIiŚ, hasłem promocyjnym POIiŚ powyŝsze informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy; 1 tablica pamiątkowa, która będzie umieszczona na oczyszczalni ścieków Bieławin będzie wykonana z trwałego materiału np.: metali szlachetnych (brązu, mosiądzu), lub kamienia (granitu, marmuru). Pozostałe 6 dwustronnych tablic pamiątkowych będzie wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zostanie zapewniona czytelność informacji. Tablice pamiątkowe będą umieszczone na dostępnych konstrukcjach lub na samodzielnych konstrukcjach stalowych z fundamentami betonowymi. Wykonawca gwarantuje jakość i trwałość tablic w okresie trwałości Projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Projekt tablicy przed jej wykonaniem musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do dopełnienia wszystkich kwestii formalno prawnych związanych z umieszczeniem tablic pamiątkowych. Tablice pamiątkowe będą umieszczone w miejscach najbardziej widocznych, zapewniający dostęp jak największej liczbie osób oraz umoŝliwiających swobodne zapoznanie się z jej treścią. Umiejscowienie tablic nie moŝe zagraŝać bezpieczeństwu osób zapoznających się z ich treścią. Opłaty z tytułu zajęcia gruntu dla umieszczenia tych tablic nie wchodzą w zakres oferty /ewentualne koszty ponosi Zamawiający/. Wymiary wszystkich tablic pamiątkowych będą wynosiły 1m szerokości x 0,7m wysokości. Termin dostarczenia tablic wynosi 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. NAKLEJKI INFORMACYJNE Wykonawca zrealizuje na folii samoprzylepnej naklejki informacyjne słuŝące do oznakowania środków trwałych. Wymiary naklejki informacyjnej wynoszą 7cm (szerokości) x 5cm (wysokości) w ilości 15 sztuk, 20cm (szerokości) x 15cm (wysokości) w ilości 50 sztuk. Zgodnie z Zasadami stosowania znaku na dole naklejki musi być umieszczony zielony pasek a na górze logotyp. Wygląd naklejki powinien być zgodny z wytycznymi zawartymi na stronie internetowej zakładka Zasady promocji Programu, zakładka dokumenty, plik Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz projektowanie tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ. Szczegółowy wygląd naklejek informacyjnych musi być uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia dostarczy Zamawiającemu naklejki. Wykonawca zobowiązany jest stosować zasady, strategie i wytyczne opisanych w punkcie 2.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia. Projekt naklejek musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 4

5 Część II serwis fotograficzny SERWIS FOTOGRAFICZNY Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zdjęć w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z kaŝdej sesji zdjęcia zostaną dostarczone Zamawiającemu na płycie CD/DVD. W terminie 14 dni od otrzymania zlecenia Wykonawca dostarczy zdjęcia w formacie nadającym się do obróbki (RAFF, RGB lub inny). Wykonawca wykona minimum 10 zdjęć na kwartał przez cały okres niniejszej Umowy. Zdjęcia muszą posiadać rozdzielczość minimum 240 dpi oraz rozmiar minimum 5 MB. Na płycie musi się znaleźć w formie cyfrowej indeks zdjęć zawierający informację dla kaŝdego zdjęcia, a w szczególności: nazwa pliku, data wykonania, miejsce wykonania. Indeks naleŝy równieŝ dołączyć do płyty w formie drukowanej jako wkładka do etui. KSIĄśKA PAMIĄTKOWA KsiąŜka pamiątkowa zostanie stworzona na zakończenie Projektu w ilości 200 sztuk. KsiąŜka powinna mieć: ok. 50 stron, format A4,papier kredowy o gramaturze 135 g/m², twardą okładkę o gramaturze 350 g/m², wydruk pełnokolorowy CMYK 4+4, zdjęcia fotograficzne z pełnymi prawami (ok. 60 sztuk), tekst, rysunki i schematy, folię mat (druk na dwóch stronach). KsiąŜka pamiątkowa powinna zawierać m. in.: nazwę Projektu; nazwę Zamawiającego; oznakowanie ksiąŝki musi być zgodne z dokumentami opisanymi w pkt 2.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ); czas realizacji inwestycji; wartość Projektu i dofinansowania; informacji na temat etapów prowadzonych prac; ciekawostki z regionu lub obszaru gospodarczego, w którym był realizowany Projekt (np. porównujące opisywaną inwestycję do liczby tego typu przedsięwzięć w Polsce); teksty zamieszczone w ksiąŝce muszą być materiałami autorskimi. Termin realizacji 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. ZDJĘCIA NA WYSTAWĘ Zadaniem Wykonawcy będzie wydrukowanie fotografii wybranych przez Zamawiającego. Zakres zadania obejmuje: wydrukowanie 24 zdjęć format 50x80 cm, zdjęcia mają być czarno - białe; wynajęcie stelaŝy do umieszczenia zdjęć na wystawę, rozstawienie w/w konstrukcji na zakończenie Projektu na terenie oczyszczalni ścieków Bieławin w Chełmie lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia dostarczy gotowe zdjęcia do siedziby Zamawiającego. WYKONANIE REPORTAśU NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Na zakończenie Projektu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu reportaŝ podsumowujący inwestycję. ReportaŜ będzie wykonany ze zdjęć zgromadzonych podczas trwania Umowy, w ilości co najmniej 50 sztuk (zdjęcia w kolorze czarno białym). ReportaŜ będzie podsumowaniem podjętych działań i będzie 5

6 przedstawiał stan sprzed realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Materiał winien zostać wykonany w formacie DVD oraz zawierać odpowiednie oznakowanie, zgodne z dokumentami wskazanymi w pkt 2.1.OPZ. Przynajmniej jeden egzemplarz DVD wykonanego reportaŝu musi być dostarczony w formacie umoŝliwiającym jej powielanie oraz edycję i drukowanie. Wykonawca dostarczy 50 płyt DVD. Wykonawca w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia dostarczy nośniki DVD z reportaŝem do siedziby Zamawiającego. Część III Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie publikacji drukowanych i elektronicznych (ulotki informacyjne, foldery, ksiąŝeczki edukacyjne, kartki świąteczne, prezentacje multimedialne, strona internetowa) ULOTKA INFORMACYJNA Wszystkie publikacje muszą być opatrzone informacją: egzemplarz bezpłatny. Przewiduje się 3 róŝne projekty ulotki: Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego ulotki, zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ; zebranie informacji, opracowanie tekstu (zgromadzonego przez siebie i przekazanego przez Zamawiającego), wykonanie zdjęć; przewiduje się 3 wzory ulotek I wzór w roku sztuk II wzór w roku sztuk III wzór w roku sztuk Termin druku moŝna ustalić z drukarnią po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Opis ulotki: pełnokolorowy dwustronny druk; format A4 składana na 3 części (składana na Z) papier błyszczący kredowy o gramaturze min. 130 g/m². Treść i szata graficzna oraz termin druku muszą być kaŝdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. W terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego ustaloną wcześniej partię ulotek informacyjnych. Zamawiający poda kaŝdorazowo w zleceniu liczbę egzemplarzy ulotek. FOLDER Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego folderu zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ; (zawierającego m. in. logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego), zebranie informacji, opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć, pełnokolorowy dwustronny druk w wymiarze ok. 25x17,5 cm o objętości min. 10 stron lub A4 minimum 8 stron, na papierze kredowym matowym uszlachetnionym techniką lakierowaną UV punktowo z połyskiem, o gramaturze 135g/m², okładka o gramaturze 180 g/ m², przygotowanie folderów w ilości 50 sztuk. Treść i szata graficzna musi być kaŝdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. Termin dostarczenia 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. KSIĄśECZKA EDUKACYJNA Zakres zadania obejmuje: 6

7 opracowanie projektu graficznego ksiąŝeczki edukacyjnej zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ (zawierającego m. in. logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego),; przygotowanie treści ksiąŝeczki, która powinna zawierać przede wszystkim ogólne wiadomości o wodzie i procesie oczyszczania; przygotowanie treści, która uczy poprzez zabawę w formie: rebusów, krzyŝówek, kolorowanek, wierszyków itp. KsiąŜeczka powinna mieć: 4 kartki, w formacie A5 dwustronnych; papier offsetowy o gramaturze 120g/m²; druk pełnokolorowy; okładka ma być wykonana ze sztywniejszego papieru, błyszcząca; ilość 500 sztuk. Termin dostarczenia 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. KARTKI ŚWIĄTECZNE Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ (zawierającego m. in. logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego); kartki przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie 1 miesiąca od otrzymania zlecenia. Kartka powinna mieć: wymiary 10cm x 21cm (kartka zamknięta) + koperta bez okienka odpowiadająca wymiarom kartki; papier kredowy satynowy o gramaturze co najmniej 300 g/m² w kolorze białym; kartki powinny mieć odpowiedni nadruk świąteczny wykonany techniką cyfrową; oznaczenia zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1.OPZ. Przewiduje się 5 serii po 100 sztuk kartek świątecznych (3 na BoŜe Narodzenie i 2 na Wielkanoc). Motywy i Ŝyczenia nie mogą się powtarzać w kolejnych seriach. Termin dostarczenia 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. WIZYTÓWKI Wizytówki zawierające informacje zgodnie z dokumentami opisanymi w pkt 2.1 OPZ. - wielkość ok. 90x50 mm lub 85x55 mm - papier kredowy o gramaturze 350g/m² - dwustronnie bielony - druk jednostronny 4/0 CMYK - folia matowa + uszlachetnienie (sztancowanie) z lakierem wybiórczym - całkowity nakład 1000 szt. ( 2 wzory po 500 szt. kaŝdy) Termin - 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Opracowanych będzie około 5 róŝnych prezentacji multimedialnych w trakcie realizacji Projektu, przedstawiających etapy realizacji inwestycji. KaŜda prezentacja zostanie nagrana na nośniku CD lub DVD i przekazana Zamawiającemu w ilości 40 szt. na kaŝdą konferencję. Prezentacje będą przygotowywane przez Wykonawcę w następujących okresach: 7

8 1. Na początku realizacji Projektu m. in. Wykonawca przedstawi wstępne informacje, koszty, zakres, wysokość dofinansowania przez UE ze środków Funduszu Spójności oraz cele i korzyści z realizacji Projektu. Ilość - 40 sztuk. Pierwsza konferencja odbędzie się maksymalnie w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy. 2. W trakcie realizacji (3 prezentacje) Wykonawca przygotuje prezentacje na temat postępów realizacji Projektu. Ilość 40 sztuk na kaŝdą wersję. 3. Na zakończenie realizacji Umowy Wykonawca przedstawi podsumowanie Projektu w formie prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem zakresu prac budowlanych w całym okresie realizacji. Prezentacja powstanie w oparciu o materiał wykonywany od rozpoczęcia robót budowlanych. Będzie on streszczeniem wcześniej powstałego materiału. Ilość 40 sztuk. KaŜda z w/w prezentacji musi zawierać co najmniej 20 slajdów, nie moŝe być powtarzane ponad 50% takiej samej treści w kaŝdej wersji prezentacji. W zakres zadania wchodzi równieŝ zaprojektowanie szaty graficznej płyty i okładki oraz wykonanie odpowiedniej ilości nadruków na płytach i okładkach zgodnych z dokumentami wskazanymi w pkt.2.1 OPZ (zawierające m. in. logo POIiŚ, flagę UE odwołanie słowne do Unii Europejskiej i Funduszu Spójności, informację o współfinansowaniu Projektu oraz logo Zamawiającego). Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do opracowanych prezentacji. Przynajmniej jeden egzemplarz CD lub DVD wykonanej prezentacji multimedialnej, będzie dostarczony w formacie umoŝliwiającym jej powielanie, edycję i drukowanie. Prezentacje multimedialne będą przedstawiane na konferencjach i spotkaniach z mieszkańcami oraz umieszczane na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt (JRP). Treść i szata graficzna oraz sposób wykonania prezentacji muszą być kaŝdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. Prezentacje multimedialne muszą być zgodne z dokumentami zawartymi w punkcie 2.1. OPZ. Termin dostarczenia prezentacji na nośnikach CD lub DVD wynosi 7 dni od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. Wyjątkowo w sytuacjach nieprzewidzianych Wykonawca zobowiązany będzie na Ŝądanie Zamawiającego do aktualizacji prezentacji multimedialnej najpóźniej w terminie 48 godzin. STRONA INTERNETOWA Wykonawca przygotuje i umieści w Internecie stronę internetową dla JRP, a takŝe będzie dokonywał jej bieŝącej aktualizacji w celu zobrazowania realizacji Projektu. Wykonawca będzie do tego zobowiązany przez cały okres realizacji Umowy. Zamawiający będzie właścicielem strony i będzie posiadał pełne uprawnienia administratora strony bez Ŝadnych ograniczeń. Wykonawca niezwłocznie przekaŝe Zamawiającemu wszelkie kody dostępu do strony, wraz z pełnymi uprawnieniami do jej treści. Zamawiający nie będzie wykorzystywał kodów dostępu, o ile Wykonawca będzie administrował stroną zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. W Ŝadnym wypadku Wykonawca nie ma prawa ograniczać dostępu Zamawiającemu do w/w strony /np. poprzez zmianę kodów dostępu itp/. Wszelkie zobowiązania wynikające z funkcjonowania strony internetowej leŝą po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu Umowy na Zamawiającym, nie będą ciąŝyć Ŝadne zobowiązania na rzecz Wykonawcy, ani osób trzecich. Niedopuszczalne jest wcześniejsze usuwanie jakiejkolwiek treści ze strony przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego. Zadanie Wykonawcy będzie: opracowanie strony graficznej; opracowanie strony merytorycznej (tj. treści zamieszczanych na stronie); aktualizowanie jej przez cały czas obowiązywania Umowy (aktualizacja co najmniej raz na kwartał lub w miarę zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego); dbanie o jej atrakcyjność i czytelność; 8

9 uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych przez siebie treści dotyczących Projektu (Zamawiający ma 3 dni na akceptację treści lub złoŝenie korekty); archiwizowanie danych zamieszczanych na stronie. Na projekcie strony powinny zostać umieszczone informacje przewidziane w dokumentach określonych w pkt 2.1. OPZ m. in.: logo POIiŚ, flagę Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Funduszu Spójności, hasło POIiŚ, informację o dofinansowaniu i kwota dofinansowania oraz odniesienie do strony internetowej informacje o Projekcie (etapy realizacji, harmonogram prac, kontakt do Jednostki Realizującej Projekt), linki do waŝnych stron związanych ze współpracą w sprawie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej Treści podlegające zamieszczeniu na stronie muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym (przed zamieszczeniem na stronie internetowej). Zamawiającemu przysługuje 1 dzień na akceptacje lub zgłoszenie uwag. W przypadku nie zaakceptowania przedstawionego materiału wykonawca dokona poprawy i przedstawi do powtórnego zatwierdzenia w ciągu 2 dni. W razie wystąpienia pomyłek lub błędów w treści zamieszczonej na stronie Zamawiającego, Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć zgłoszone nieprawidłowości. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronie, bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Zamawiający jakichkolwiek innych treści z nim niezwiązanych i nieuzgodnionych / np. reklam itp./. Wykonawca dołoŝy wszelkich starań w celu zapewnienia atrakcyjności i aktualności strony. Wszystkie działania muszą być zgodne z dokumentami opisanymi w punkcie 2.1. OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania strony internetowej na bieŝąco i/lub w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia. GWARANCJA 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres roku na wykonane prace, 2. Wykonawca będzie udzielał bezpłatnych odpowiedzi drogą mailową lub telefonicznie na wszystkie zapytania dotyczące funkcjonowania strony w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania przez cały okres realizacji projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno - kanalizacyjnego, 3. Wykonawca usunie wszelkie znalezione usterki ujawnione w trakcie fazy testowej oraz po uruchomieniu serwisu w ustalonym terminie, jednak nie dłuŝej niŝ do 3 dni od ich zgłoszenia, 4. W przypadku tworzenia na potrzeby serwisu specyficznych dodatków lub komponentów, Wykonawca zapewni bezpłatne wprowadzanie wszelkich poprawek bezpieczeństwa do wykonanych elementów przez cały okres gwarancji, 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji serwisu w tym instalacji nowych modułów i komponentów oraz modyfikacji szablonu, 6. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego nie podlegają gwarancji, jednak nie powodują jej utraty na pozostałe elementy serwisu. 7. Wykonawca odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Termin wykonania Wykonawca ma 45 dni od daty podpisania umowy na przygotowanie i wykonanie strony (20 dni na wizualizację strony oraz 25 dni na jej wykonanie). Część IV Współpraca z mediami (radio, prasa) 9

10 SPOT RADIOWY Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie będzie przygotowanie i wyemitowanie reklamy radiowej w regionalnym lub lokalnym radio. Wykonawca: przygotuje reklamę dotyczącą realizacji Projektu, co roku we wrześniu (codziennie od 1 IX do 30 IX), 2 razy dziennie w godzinach między 10.00, a przez cały okres trwania umowy tj. 3 lata; wykupi czas antenowy (długość spotu powinna wynosić 30 sekund); opatrzy spot radiowy komentarzem jednego lektora; przygotuje odpowiedni podkład muzyczny; w kaŝdym spocie radiowym Wykonawca podkreśli rolę Unii Europejskiej poprzez informację: Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania drobnych poprawek o charakterze merytorycznym lub stylistycznym do przygotowanego spotu. Poprawki te muszą zostać naniesione przez Wykonawcę, a następnie cały spot powinien zostać przekazany jeszcze raz Zamawiającemu do akceptacji. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania praw autorskich do wyprodukowanego spotu na rzecz MPGK w Chełmie. Treść spotów radiowych oraz dokładny termin emisji powinien być kaŝdorazowo uzgodniony z Zamawiającym. Po przeprowadzonej emisji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zarchiwizowanego nagrania na nośnikach DVD lub CD w ilości 3 egzemplarzy dla kaŝdego spotu. W komunikatach radiowych Wykonawca powinien skoncentrować się na podstawowych załoŝeniach Projektu, jego efektach i korzyściach oraz waŝnych wydarzeniach związanych z realizacją Projektu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu co najmniej 2 projektów do akceptacji. Wszystkie koszty związane z emisją spotu radiowego ponosi Wykonawca. Termin wrzesień 2012, 2013, WYWIAD Zostaną przeprowadzone wywiady w radio z przedstawicielem Zamawiającego (w tym pełnomocnikiem ds. Projektu MAO) na temat realizacji inwestycji. Przeprowadzone będą maksymalnie 2 wywiady w trakcie trwania Umowy. Zadaniem Wykonawcy będzie dopełnienie wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem wywiadu w radio. Termin realizacji 2 miesiące od otrzymania zlecenia. ARTYKUŁ PRASOWY W trakcie realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i publikacji w prasie lokalnej i regionalnej serii artykułów (co najmniej 5 razy w trakcie trwania umowy). Artykuły powinny być umieszczone w tygodnikach lokalnych i/lub tygodniku lub dzienniku regionalnym. Profesjonalnie przygotowana informacja prasowa stanowi efektywny sposób promocji Projektu. Informacja prasowa to krótki tekst, którego celem jest przedstawienie najwaŝniejszych wydarzeń związanych z Projektem realizowanym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podawana jest do wiadomości mediom tak, aby umoŝliwić im przekazanie tej informacji w sposób bardziej rozbudowany. Informacja prasowa moŝe być udostępniona dziennikarzom podczas konferencji prasowej, przesłana faksem lub pocztą elektroniczną. Przygotowany przez Wykonawcę artykuł prasowy powinien zawierać: Nagłówek krótki tytuł; Akapit wprowadzający streszczenie najwaŝniejszych faktów w słowach; Tekst opis zagadnienia z podaniem szczegółów (przedstawienie faktów, a nie opinii); 10

11 Końcowe akapity kontekst, cytaty, informację ogólne. Na koniec naleŝy podać nazwisko przynajmniej jednej osoby wraz z numerem telefonu, z którą dziennikarz będzie mógł się skontaktować w celu otrzymania dodatkowych informacji. Informację prasową naleŝy oznaczyć odpowiednimi elementami logotypów, zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt 2.1 OPZ. W zakresie informacji prasowej zadanie Wykonawcy będzie obejmowało przygotowanie materiałów do prasy press releases (treści artykułów, grafiki i ich zlecanie do publikacji) w prasie lokalnej i regionalnej. Artykuł powinien składać się, co najmniej z 20 modułów wykupionych w jednej ze wskazanych wyŝej rodzajów tytułów na stronie redakcyjnej. Zaleca się publikowanie artykułów na przemian w róŝnych tytułach prasowych. Wykonawca kaŝdorazowo przekaŝe Zamawiającemu opublikowane artykuły prasowe w zarchiwizowanej formie na płycie CD lub DVD w ilości dwóch egzemplarzy kaŝda. Termin publikacji 1 miesiąc od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. REKLAMA W PRASIE Zadaniem Wykonawca będzie wykonanie trzech projektów reklamy w czasie trwania Umowy; Reklama powinna: składać się 6 modułów w tygodnikach lokalnych i/lub tygodniku lub dzienniku regionalnym; być zamieszczona na stronie redakcyjnej, co najmniej raz na kwartał w dwóch ze wskazanych wyŝej rodzajach tytułów; zawierać grafikę (jedna reklama powinna zawierać wizualizację etapu końcowego); zawierać komentarz o współfinansowaniu oraz odpowiednie oznakowanie zgodne z dokumentami zawartymi w puncie 2.1. OPZ, a takŝe informację na temat Projektu. WKŁADKA DO GAZETY Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego wkładki zgodnie z dokumentami zawartymi w puncie 2.1. OPZ; zebranie informacji, opracowanie tekstu (zgromadzonego przez siebie lub przekazanego przez Zamawiającego), wykonanie zdjęć; dołączenie wkładki 2 razy w ciągu trwania Umowy do lokalnych gazet (w nakładzie ok sztuk do jednej z gazet, łącznie ok sztuk na okres obowiązywania Umowy) Termin druku i kolportaŝu podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Opis wkładki: pełnokolorowy dwustronny druk; Format A4 składana na pół Papier offsetowy o gramaturze g/m². Treść i szata graficzna musi być kaŝdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. Termin realizacji zadania wynosi 1 miesiąc od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. KONKURS RADIOWO - PRASOWY Zadaniem Wykonawcy będzie ogłoszenie konkursu plastycznego na nazwę i projekt maskotki. Wykonawca podejmie negocjacje w sprawie udzielenia patronatu medialnego nad konkursem przez radio i prasę. Ponadto przygotuje treść informacji do zamieszczenia w prasie i w radio oraz regulamin konkursu, a takŝe formularze zgłoszeniowe. Wszystkie prace konkursowe będą wysyłane na adres MPGK w Chełmie. W Jury konkursu będą zasiadały osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Ocena prac odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Z wybranych prac Wykonawca zleci uszycie stroju maskotki o wymiarach odpowiadających wielkości dorosłego męŝczyzny. Termin ogłoszenia 1 miesiąc od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 11

12 Część V Organizacja konferencji i spotkań z mieszkańcami KONFERENCJE INFORMACYJNE Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie będzie przygotowanie sali wraz z odpowiednim sprzętem (sprzęt nagłaśniający, rzutnik, ekran do prezentacji, laptop) oraz przygotowanie cateringu. W ramach niniejszej umowy przewidziane jest 5 konferencji informacyjnych dla 30 uczestników kaŝda. Konferencje informacyjne słuŝą podkreśleniu waŝnych wydarzeń związanych z realizacją Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności. Sala będzie udostępniona przez Zamawiającego. W miejscach, w których odbywają się konferencje naleŝy umieścić flagę Unii Europejskiej oraz flagę Chełma, roll-up przekazane wcześniej Wykonawcy przez Zamawiającego. Na zaproszeniach, materiałach konferencyjnych i innych dokumentach naleŝy umieścić podstawowe oznakowania, zgodnie z dokumentami zawartymi w punkcie 2.1. OPZ. Konferencje prasowe powinny odbywać się z udziałem przedstawicieli kierownictwa podmiotu realizującego Projekt, w tym Pełnomocnika ds. Projektu (MAO), w terminie i w miejscu ustalonym przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy w tym zakresie będzie m. in.: przygotowanie i rozesłanie 200 zaproszeń/format A4, składany na pół, pełen kolor, papier kreda 180 g/m², wraz z kopertą (na zaproszeniu naleŝy zamieścić odpowiednie oznakowanie, zgodne z dokumentami określonymi w pkt. 2.1OPZ). Zaproszenie powinno zawierać: datę i godzinę rozpoczęcia konferencji, miejsce oraz program spotkania. Koszt wysyłki zaproszeń listem zwykłym ponosi Wykonawca. Zaproszenie powinno zostać wysłane, tak aby doszło do zaproszonych gości nie później, niŝ 14 dni przed planowaną datą spotkania. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania projektu zaproszenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, rozdanie folderów i ulotek dla uczestników konferencji w trakcie trwania spotkania. Foldery i ulotki zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Na pierwszej stronie wszystkich materiałów w wersji papierowej powinno widnieć odpowiednie oznakowanie, zgodnie z dokumentami zawartymi w punkcie 2.1. OPZ; przygotowanie sprawozdania ze spotkania (zawierającego m. in. przebieg spotkania, poruszone zagadnienia, zdjęcia, materiały audiowizualne, listę uczestników). przygotowanie stołu konferencyjnego: stół ma być przykryty grubym zielonym materiałem, na stole znajdują się duŝe wizytówki z imieniem i nazwiskiem wszystkich osób siedzących przy stole konferencyjnym, ewentualnie laptop. zapewnienia obsługi medialnej tj. osoby, która dokona rejestracji DVD lub zdjęć całej konferencji, a następnie przekaŝe wykonany film Zamawiającemu do archiwizacji; zorganizowanie cateringu dla uczestników spotkania, który zawierać będzie: świeŝo parzoną gorącą kawę i herbatę serwowane w termosach ustawionych na stołach, do napojów wymagany cukier, śmietanka, cytryna, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną w butelkach 0,5l (30 butelek na jedną konferencję, po 15 butelek wody gazowanej i niegazowanej), soków w 3 rodzajach (ze 100 % wsadem owocowym, bez konserwantów, min. 400 ml/os, podane w dzbankach), ciastek kruchych 3 rodzaje (min. 150 gr/os). Gotowy plan konferencji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na 21 dni przed planową datą spotkania. 12

13 Wszystkie materiały z konferencji (ulotki, zaproszenia, listy obecności, prezentacje, zdjęcia, filmy, artykuły prasowe) winny zostać przekazane Zamawiającemu celem archiwizacji. Wykonawca zostanie poinformowany o dacie konferencji w formie zlecenia w terminie 1 miesiąca przed jej wyznaczeniem. SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI Zamawiający przewiduje 2 spotkania z mieszkańcami w ciągu trwania Umowy. Spotkania odbędą się na Radach Osiedla: Słoneczne i Działki w celu poinformowania mieszkańców osiedla Pszenna Metalowa i Wolwinów o znaczeniu Projektu dla poprawy warunków ich Ŝycia. Zadaniem Wykonawcy będzie m. in.: rozdanie ulotek informacyjnych w ilości 100 sztuk na kaŝdym spotkaniu (ulotki zostaną dostarczone przez Zamawiającego); zapewnienie osoby, która w czasie 20 minut opowie mieszkańcom na temat Projektu (o korzyściach przyłączenia się do sieci wod-kan); Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonego spotkania. Termin realizacji 1 miesiąc od otrzymania zlecenia. Część VI Zorganizowanie spotkań promocyjno informacyjne dla pracowników MPGK i partnerów oraz imprezy na zakończenie Projektu SPOTKANIA PROMOCYJNO INFORMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW MPGK I PARTNERÓW W ramach niniejszej umowy przewidziane są 3 spotkania informacyjne dla 200 uczestników kaŝde. Spotkania słuŝą podkreśleniu waŝnych wydarzeń związanych z realizacją Projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: wynajęciem i przygotowaniem sali oraz sprzętu nagłośniającego, rzutnika, ekranu, laptopa; wygłoszeniem odpowiedniej prezentacji multimedialnej dotyczącej danego etapu realizacji Projektu (prezentacja multimedialna zostanie dostarczona przez Zamawiającego); Oznakowanie sali oraz dostarczenie stosownych materiałów leŝy po stronie Zamawiającego. Program imprezy: powitanie i przedstawienie zaproszonych gości, przedstawienie informacji dotyczącej Projektu (sprawozdanie z dotychczasowych prac budowlanych) oraz źródeł współfinansowania, wystąpienia okolicznościowe (w tym MAO). Wykonawca zostanie poinformowany w formie zlecenia o terminie realizacji zadania na 3 miesiące przed dniem spotkania. Przewiduje się, Ŝe spotkania obligatoryjnie powinny odbywać się w piątek w godzinach popołudniowych. IMPREZA NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU Na zakończenie zostanie zorganizowana uroczystość podsumowująca Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno kanalizacyjnego. Zadaniem Wykonawcy będzie zorganizowanie część oficjalnej oraz uroczystego obiadu na 100 osób. Impreza podzielona będzie na dwie części. Pierwsza z nich o charakterze oficjalnym zostanie przeprowadzona na terenie oczyszczalni ścieków Bieławin. Przewiduje się: przemówienie Prezesa MPGK i zaproszonych gości, przecięcie wstęgi, rozbicie butelki szampana o rurę kanalizacyjną, uroczyste podpisanie aktu zakończenia robót, 13

14 spacer na terenie oczyszczalni, wystawę fotograficzną (na specjalnych konstrukcjach zostaną wystawione zdjęcia przedstawiające etapy realizacji Projektu oraz efekt końcowy). Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście zostaną zaproszeni na uroczysty obiad. Zadaniem Wykonawcy będzie: przygotowanie i rozesłanie zaproszeń według listy adresatów przekazanych przez Zamawiającego (zaproszenia powinny mieć format A5, na papierze kredowym, o gramaturze 180 g/m²., wydruk pełnokolorowy z uwzględnieniem oznaczeń przewidzianych w dokumentach określonych w pkt 2.1.OPZ, w kopercie bez okienka, na 100 osób), zaproszenia powinny być doręczone, co najmniej na 14 dni przed planowaną datą imprezy, przygotowanie i przedstawienie planu imprezy, zarówno części oficjalnej (na obiekcie oczyszczalni ścieków), jak i bankietowej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, co najmniej na 2 miesiące przed terminem imprezy propozycję dotyczącą lokalu i menu przewidywana liczba gości wynosi 100 osób, wynajęcie i przygotowanie sali oraz poczęstunku W zakresie organizacji części bankietowej wykonawca powinien przewidzieć: ustawienie stołów kaŝdy na maksymalnie 12 osób, ustawienie na kaŝdym stole kompozycji kwiatowych, zapewnienie obsługi kelnerskiej na najwyŝszym poziomie potrawy podawane są pojedynczo przez kelnerów, wodę i wino nalewają kelnerzy, zapewnienie regionalnego menu, a w tym: 1. Jedno danie ciepłe (zupa); 2. Jedno danie ciepłe (ziemniaki + kotlet + surówka); 3. Napoje ciepłe kawa naturalna, kawa rozpuszczalna, herbata z cytryną; 4. Napoje i soki zimne sok pomarańczowy, sok z czarnej porzeczki, woda mineralne gazowana i niegazowana, coca-cola, pepsi; 5. Pieczywo jasne i ciemne; 6. Wino stołowe białe i czerwone; 7. Deser tort okazjonalny dla 100 osób. Wykonawca zostanie poinformowany w formie zlecenia o terminie realizacji zadania na 5 miesięcy przed dniem imprezy. Część VII Dostawa gadŝetów do siedziby Zamawiającego reklamowych z logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, z logo MPGK zgodnie z dokumentami zawartymi w punkcie 2.1. OPZ, zgodnie z załącznikiem nr 1a. Wykonawca przedstawi wizualizację wraz z nadrukiem logotypów i projektów indywidualnych do wskazanych przez Zamawiającego gadŝetów na pliku elektronicznym w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni dostarczy po jednym egzemplarzu wzorcowym za wyjątkiem: tablic, zdjęć, stojaka flagowego, flagi, rollupu oraz namiotu. Zamawiający w terminie 7 dni od dostarczenia egzemplarzy wzorcowych zaakceptuje w/w materiał lub zgłosi uwagi. Wykonawca uwzględni powyŝsze uwagi w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. Szczegółowy opis gadŝetów reklamowych zawiera załącznik nr 1a. Część VIII Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie elementów systemu identyfikacji wizualnej (SIW) Projektu wraz z nadrukiem logotypów, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę przy wykonywaniu pozostałych 14

15 zadań opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu, którym będzie towarzyszyła oprawa wizualna. W szczególności do zadań Wykonawcy naleŝeć będzie opracowanie jednolitej szaty graficznej, która będzie stosowana do opracowań związanych z Projektem, materiałów piśmiennych (teczki, notatniki), prezentacji, itp. W/w materiały powinny zostać opracowane nie później, niŝ w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy, a propozycje dołączone do Raportu Otwarcia. Część IX Terminy Wykonawca przedstawi wizualizację wraz z nadrukiem logotypów i projektów indywidualnych do wskazanych przez Zamawiającego gadŝetów na pliku elektronicznym w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Dotyczy to materiałów drukowanych i elektronicznych dostarczanych przez Wykonawcę. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni dostarczy po jednym egzemplarzu wzorcowym. Zamawiający w terminie 7 dni od dostarczenia egzemplarzy wzorcowych zaakceptuje w/w materiał lub zgłosi uwagi. Wykonawca uwzględni powyŝsze uwagi w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczy krótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III niniejszego OPZ. ZALECENIA OGÓLNE Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania działań związanych z promocją Projektu przekazując je Zamawiającemu (wersja papierowa, elektroniczna wraz z przekazaniem praw autorskich); Zamawiający będzie świadczył pomoc Wykonawcy w uzyskaniu wszelkich materiałów i informacji będących w jego posiadaniu, a niezbędnych do wykonania usług. Wykonawca będzie współpracował z Jednostką Realizującą Projekt; usługi będą prowadzone w oparciu o harmonogram przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. W miarę potrzeb harmonogram moŝe być aktualizowany; termin realizacji przedmiotu postępowania moŝe ulec zmianie: a) jeŝeli zmianie ulegną terminy zakończenia robót budowlanych wchodzących w skład Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego. b) w przypadku działania siły wyŝszej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezaleŝnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania naleŝytej staranności nie moŝna było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk Ŝywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji moŝe zostać przesunięty o czas działania siły wyŝszej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, c) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemoŝliwych do przewidzenia i niezaleŝnych od nich np.: przedłuŝenie się procedur przetargowych wchodzących w skład Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego. d) jeŝeli podczas wykonywania prac okaŝe się, Ŝe konieczne do wykonania są czynności dodatkowe, których nie moŝna było przewidzieć, od których wykonania uzaleŝnione jest wykonanie prac podstawowych termin realizacji moŝe zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności, e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, f) jeŝeli prace objęte Umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy, co uniemoŝliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy - termin zakończenia realizacji 15

16 Umowy moŝe zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, RAPORTY Przewiduje się składanie raportów: wstępnego, rocznego oraz końcowego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę takŝe do sporządzania raportów co kwartał. Wszystkie sporządzone przez Wykonawcę sprawozdania podlegają zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez Zamawiającego. Zastrzega się, Ŝe sporządzone przez Wykonawcę raporty mogą zostać dołączone do sprawozdań lub rozliczeń doręczanych do Instytucji WdraŜającej, Pośredniczącej, do Ministerstwa Finansów oraz innych. Wszystkie dostarczane raporty powinny być zgodne z dokumentami określonymi w pkt 2.1. OPZ, a ich treść i forma powinna zostać wcześniej uzgodniona z Zamawiającym. Raport wstępny powinien zawierać analizę SWOT, propozycję harmonogramu realizacji działań promocyjnych, opis działań podjętych od chwili podpisania Umowy do przedstawienia raportu wstępnego. Ponadto dołączony zostanie SIW (na nośniku CD lub DVD w formie podlegającej obróbce graficznej) oraz propozycje graficzne przedmiotów promocyjnych z logotypem zamieszczonych w załączniku nr 1b do przedmiotu zamówienia. Termin składania raportu wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy na promocję Projektu. Raport ten nie stanowi podstawy do płatności dla Wykonawcy. Raporty kwartalne mają być składane na zakończenie kaŝdego kwartału i powinny stanowić podsumowanie działań promocyjnych podjętych przez Wykonawcę. Ponadto powinny zawierać opinie na temat szans i zagroŝeń realizacji promocji Projektu na tym etapie działania. Termin składania raportu wynosi 7 dni od dnia zakończenia kwartału (przyjmuje się Ŝe jest to ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał) Raporty roczne stanowią podsumowanie raportów kwartalnych w skali roku i podobnie jak powyŝsze dotyczyć będą podsumowania działań Wykonawcy podjętych w skali roku oraz opinie na temat szans i zagroŝeń promocji Projektu. Termin składania raportu wynosi 30 dni od dnia zakończenia powyŝszego okresu. Przyjmuje się zasadę tworzenia raportu rocznego według roku kalendarzowego tj. po 31.grudnia roku poprzedniego. Raport końcowy powinien zawierać w szczególności: pełny opis realizacji zadania, analizę wszystkich zagroŝeń (technicznych, organizacyjnych, finansowych, prawnych), które wystąpiły w czasie realizacji umowy promocji prac modernizacyjnych, ocenę stopnia realizacji załoŝeń podpisanej umowy, rozliczenie finansowe umowy WYMAGANIA ODNOŚNIE OZNAKOWANIA PRODUKTÓW 1. Materiały nie powinny posiadać innych oznaczeń takich jak nazwa producenta, seria, model itp. zamieszczonych w miejscach widocznych; jednak dopuszcza obecność takich oznaczeń pod warunkiem, Ŝe nie będą one dominowały nad oznaczeniami Projektu, 2. Wymagane oznaczenia to: Wersja kolorowa: Wersja czarno biała 16

17 Załącznik nr 1a Lp Nazwa produktu Liczba sztuk Opis przedmiotu 1 Długopis metalowy 200 Materiał: metal Wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna w kolorze srebrnym przykręcana, uchwyt mocujący; duŝy wkład cienko piszący w kolorze niebieskim, mechanizm przyciskany Kolorystyka: korpus srebrny metaliczny, przycisk, klip oraz pierścienie w kolorze srebrnym Nadruk: 1+0 grawer laserowy 2 Długopis plastikowy 3 Długopis ze wskaźnikiem laserowym 4 Komplet piśmienny 2000 Materiał: plastik Wykończenie: długopis automatyczny, końcówka dolna w kolorze srebrnym przykręcana, uchwyt mocujący; duŝy wkład cienko piszący w kolorze niebieskim, mechanizm przyciskany Kolorystyka: korpus srebrny metaliczny, przycisk, klip oraz pierścienie w kolorze srebrnym lub zielonym Nadruk: tampodruk 80 Materiał: aluminium. Wykończenie: długopis automatyczny ze wskaźnikiem laserowym, z bateriami, wkład cienko piszący koloru niebieskiego, w pudełku. Kolorystyka: srebrny matowy. Nadruk: 1+0 grawer laserowy. 40 Materiał: anodowany aluminiowy. Wykończenie: Długopis i ołówek automatyczny, końcówka dolna w kolorze srebrnym przykręcana, uchwyt mocujący; duŝy wkład cienko piszący w kolorze niebieskim, mechanizm przyciskany. W ozdobnym pudełku.. Kolorystyka: korpus czarny, przycisk, klip oraz pierścień w kolorze srebrnym Nadruk: 1+0 grawer laserowy na długopisie, ołówku i etui. 5 Ołówek z gumką 850 Materiał: drewno naturalne Wymiary: długość 18 cm lub zbliŝone Kolorystyka: w naturalnym kolorze drewna, pokryty bezbarwnym lakierem Nadruk: tampodruk Wykończenie: zatemperowany, o miękkości HB lub B, gumka w kolorze białym, nadruk Cienkopisy 750 Materiał: plastik Wykończenie: plastikowa oprawiona w metal Nadruk: 1+0 grawer laserowy Kolory: róŝne (Ŝółty, pomarańczowy, róŝowy, j-zielony, fioletowy, j-niebieski) 7 Zakreślacze 650 Kolory: róŝne (Ŝółty, pomarańczowy, róŝowy, j-zielony, fioletowy, j-niebieski), fluorescencyjne Materiał: nietoksyczny tusz na bazie wody, odporny na wysychanie, (doskonały do papieru faksowego i wydruków),plastik Wykończenie: ścięta końcówka doskonała do zakreślania oraz podkreślania Nadruk: tampodruk 8 Bloki karteczek firmowych klejonych (kostka) 9 Zestaw kartek samoprzylepnych 10 Bloczek reklamowy 720 Wymiary: od 8x8 do 9x9cm Materiał: kartki o gramaturze 80 g/m², Wykończenie: sklejone na jednym grzbiecie, kolor biały, z jednostronnym pełnokolorowym nadrukiem na dole kaŝdej kartki o wys. 0,7cm Ilość kartek: od 400 do 500 lub wysokość 40mm 60 Wykonanie: karteczki większe, a mniejsze do markowania w 5-miu kolorach W zestawie, w opakowaniu ochronnym. Nadruk: tampodruk, na opakowaniu 200 Format: A5 Gramatura: od 80 do 90 g/m² Ilość kartek w jednym bloczku: 50 lub

18 Wykończenie: usztywniający kartonik od spodu, standardowo klejone są po krótszym boku, kartki w kratkę koloru zielonego. Nadruk: jednostronny kolorowy nadruk na dole kaŝdej kartki o wys. 0,7cm Kolor: biały 11 Papier firmowy 1500 Format: A4 Kolor: biały Nadruk: w nagłówku o wysokości 3cm Papier: o gramaturze od 80 do 90 g/m², pełno- kolorowy, jednostronny 12 Notatnik biurowy A5 13 Kołonotatnik A5 120 Materiał: papier (gramatura 80 g/m²) Wykończenie: grzbiet klejony (krótszy bok) podkładka karton jednostronnie kredowany ( g/m²), Objętość: minimum 50 kartek Wymiary: A5 Nadruk: na okładce nadruk, jedno- kolorowy 120 Materiał: papier Wykończenie: mocowane w spirali kartki (dłuŝszy bok), kartki koloru białego w kratkę, strony perforowane, dziurkowane (moŝliwość wpięcia do segregatora) Okładka: druk pełnokolorowy karton jednostronnie kredowany ( g/m²) Podkładka: karton jednostronnie kredowany ( g/m²) jednokolorowy Objętość: minimum 50 kartek Wymiary: A5 Nadruk: na okładce nadruk jednostronny, jedno-kolorowy 14 Teczka z gumką 400 Wymiary: cm (A4) lub zbliŝone Grzbiet: 1cm szerokości, podwójnie zbigowany, regulacja od 8mm do 24mm Zakładki: regulowane odpowiednio do grzbietu Wykonanie: teczka na dokumenty z gumką wzdłuŝ dłuŝszego boku, karton o gramaturze od 300 do 400 g/m², lakierowana Nadruk: druk offsetowy, pełen kolor 4+0, jednostronnie 15 Teczka ofertowa 120 Wymiary: A4 Materiał: karton kredowy, powlekany dwustronnie, gramatura od 270 do 350 g/m², folia mat jednostronnie, kolorowy Nadruk: tampodruk, wydruk pełnokolorowy CMYK, jednostronny (na zewnątrz teczki) Okładka: indywidualny projekt Zakładki: pełnowymiarowe, minimum 7cm, z dwóch stron (na dole i po prawej stronie teczki), zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem 16 Kalendarz trójdzielny ścienny 220 Główka: otwór do zawieszenia, sztywny biały karton o gramaturze od 300 do 350 g/m2, wypukły, uszlachetniony techniką lakier UV połysk, druk pełnokolorowy (4+0) CMYK, indywidualny projekt Podkład:, sztywny biały karton o gramaturze od 300 do 350 g/m2, uszlachetniony techniką lakier UV połysk, druk pełnokolorowy Kalendarium: trójdzielne, papier offsetowy 90g, druk dwukolorowy, 3 bloczki miesięczne po 12 kartek klejone do podkładu od góry, kaŝdy miesiąc na oddzielnej kartce, dwujęzyczny ( j. polski i j. angielski), z podziałem na tygodnie, zaznaczone imieniny i święta, między kalendariami miejsce na dane firmy i logo, papier offsetowy min. 80 g/m², przesuwane okienko, Opakowanie: kalendarz pakowany pojedynczo w kopercie kartonowej, Wydanie: 2013 i 2014 po 60 sztuk na rok, a na sztuk 17 Kalendarz ksiąŝkowy 330 Format: A5 i A4(po 50 sztuk na kaŝdy rok) lub zbliŝone Wykończenie: 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na jednej stronie, perforacja naroŝna, obszerna część informacyjna, wewnątrz informacja o Projekcie na papierze szlachetnym, informacje o imieninach i oznaczenie świąt, tasiemka do oznaczenia stron Papier: ok. 400 stron na papierze chamois o gramaturze 90 g/m², kolor ecru, druk dwukolorowy (czarny-czerwony) Wklejki: na papierze typu Cocoon (lub równowaŝny), o gramaturze 150g/m2, kolorowy druk (4+0), indywidualny projekt wklejki. 18

19 18 Kalendarz biurkowy LeŜący (planer) Język kalendarium: PL-GB-D-RUS Okładka : aksamitna, miękka, miła w dotyku, z podkładem z pianki, pokryta papierem, powlekana folią matową, indywidualny projekt okładki. Wydanie: na rok 2013, 2014, 2015 ( po 110 sztuk na kaŝdy rok) 150 Format: podkładka na biurko do notowania, ze zdzieranymi kartkami, na kaŝdej karcie rozkład 12 miesięcy, wymiary co najmniej 30x40cm, ze wskazaniem na rok Papier: offset od 80 do 90 g/m², co najmniej 50 stron Podkład: karton powlekany 350 g/m², Nadruk: pełnokolorowy CMYK, indywidualny projekt 19 Brelok do kluczy 40 Wykonanie: metal, Kolor: srebrny. Opakowanie: w pudełeczku z kartonu w kolorze czarnym z flokowanym wnętrzem Nadruk: grawer, pole grawerowania minimum 3,3 x 2,4cm 20 Pendrive 40 Parametry: 4 GB, USB 2.0 kompatybilne z USB Obudowa: metalowa Certyfikat: FSC Wykonanie: w obrotowej obudowie bez zatyczki, w pudełku tekturowym, Kolor: czarny, srebrny lub zielony Nadruk: grawer jednostronny laserem, drukowanie sitowe 21 Smycz poliestrowa 300 Wymiary: ok. 1cm szerokości ok. 80cm długości Materiał: taśma poliestrowa zielona Wykończenie: zakończona karabinkiem odpowiednim do kluczy, pętelką na pendriva, czy zaczepem na telefon komórkowy Kolor: zielony (kolorystyka CMYK) Nadruk: biały, jednokolorowy, sitodruk obszar nadruku cała długość smyczy jednostronny. 22 Kubek szroniony 340 Wysokość: 95-97mm Pojemność: ml Wykonanie: ze szkła szronionego białego Nadruk: kalka ceramiczna 23 Parasol 20 Wymiary: długość parasola po złoŝeniu min. 89cm, średnica otwarcia parasola min. 115cm Wykończenie: parasol wykończony drewnianą rączką zagiętą, stelaŝ oraz poprzeczne druty wykonane z włókna szklanego, gruby metalowy czubek, czasza parasola rozkładana błyskawicznie, 6-8 paneli, zapięcie na rzepę Materiał: czasza wykonana z poliesteru 100% ( materiał trwały, antyutleniający, odporny na działania promieni UV nie tracący koloru), metalowy kij, drewniana rączka, metalowy czubek Kolor: zielony i czarny Nadruk: sitodruk lub tampodruk logo umieszczone na zewnątrz powierzchni czaszy jedno-kolorowy 24 Kredki 200 Materiał: drewniane z grafitem (12 kolorów) Opakowanie: tuba tekturowa, Nadruk: tampodruk, jedno-kolorowy 25 Magnesy na lodówkę 26 Komplet kolorowej kredy 500 Wymiary: min mm Wykończenie: warstwa laminaty zabezpieczająca przed ścieraniem lub wodą Nadruk: tampodruk, jedno-kolorowy 18 Opis przedmiotu: opakowanie tekturowe, co najmniej 6 kolorów Nadruk: tampodruk., jedno-kolorowy 27 Opaski odblaskowe 200 Kolor: fluorescencyjne, róŝne kolory Wymiary: minimum 34cm x 3cm Materiał: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną, materiał typu flock Nadruk: tampodruk, jedno-kolorowy 19

20 28 Czapka z daszkiem 150 Opis: Sportowa typu baseball z kontrastowym paskiem wokół daszka, o regulowanej wielkości za pomocą rzepy, sześciopanelowa, z otworami wentylacyjnymi Rozmiar: uniwersalny Materiał: bawełna (100%) Typ znakowania: haft, Kolor: białe i czarny Nadruk: jedno-kolorowy 29 Koszulki T-shirt 150 Opis produktu: typu t-shirt, minimum gramatura 155 g/m², podwójny szew wokół szyi, rękawów, u dołu koszulki i na wykończeniach. Kolor: biały, zielony, czarny Rozmiar: M - XXL Materiał: wysokogatunkowej bawełny (100 % bawełny), gramatura minimum 155 g/m², Typ znakowania: haft o wielkości minimum 7x7 cm Nadruk: jedno-kolorowy 30 Koszulki Polo 50 Opis produktu: typu t-shirt, minimum gramatura 155 g/m², podwójny szew wokół szyi, rękawów, u dołu koszulki i na wykończeniach. Kolor: biały, zielony, czarny Rozmiar: XL - XXL Materiał: wysokogatunkowej bawełny (100 % bawełny), gramatura minimum 155 g/m², Typ znakowania: haft o wielkości minimum 7x7 cm Nadruk: jedno-kolorowy 31 Bluza z polaru damska 32 Bluza z polaru męska 33 Kredki do malowania twarzy 20 Materiał: dzianina typu polar, 100% poliestru, gramatura g/m2, termowentylacyjna, przepuszczająca parę wodną, nie absorbująca wilgoci, szybkoschnąca, Wykończenie: mocne, podwójne szycie, krój podkreślający sylwetkę (dopasowana do sylwetki), bez kaptura, z kołnierzykiem, zasuwana na zamek błyskawiczny z moŝliwością zasunięcia w stójkę, z uchwytem do wieszania po wewnętrznej stronie Kolor: zielony Rozmiary: L, M Nadruk: Haft jeden kolor o wielkości minimum 7x7 cm Nadruk: jedno-kolorowy 20 Materiał: dzianina typu polar z włókien poliestrowych (100%), gramatura g/m2, termowentylacyjna, przepuszczająca parę wodną, nie absorbująca wilgoci, szybkoschnąca, Wykończenie: mocne, podwójne szycie, bez kaptura, z kołnierzykiem, zasuwana na zamek błyskawiczny z moŝliwością zasunięcia w stójkę, z uchwytem do wieszania po wewnętrznej stronie Kolor: zielony Rozmiary: L, XL,XXL Nadruk: Haft jeden kolor o wielkości minimum 7x7 cm Nadruk: jedno-kolorowy 7 Opis przedmiotu: bezpieczne, nietoksyczne kredki do malowania twarzy Ilość:12 kolorów. 34 Wiatraczki reklamowe z logiem 500 Papier: kreda, gramatura g/m² Wykonanie: wiatraczki 4-skrzydłowe, na patyczku plastikowym Nadruk: minimum jeden kolor na kaŝdym skrzydle 35 Balony reklamowe 600 Opis produktu: balony reklamowe z logiem, zamocowany na plastikowym patyku Kolory: zielony jasny, zielony ciemny (kilka odcieni zieleni), białe Rozmiar: cali Nadruk: jednostronny, jednokolorowy 36 Torba ekologiczna 60 opis przedmiotu: torba ekologiczna z juty, uszy z juty lub z bawełny, usztywnione dno z tworzywa nadruk: jednokolorowy, o wymiarach 10x20 cm skład: 100% juta 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1, materiały drukowane

Zadanie nr 1, materiały drukowane Załącznik nr 1 do SIWZ - charakterystyka, Zadanie nr 1, materiały drukowane 1. TECZKA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI/ SZKOLEŃ format: na dokumenty A4 bigowana na pół grzbiet 3 mm wykrojnik producenta kieszonka/zakładka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kalendarz wieloplakatowy na rok 2015 Nakład: 400 sztuk Ilość plansz: 13 z okładką a) format: szerokość 500 mm x 700 mm (+/- 10 mm). b) nadruk: pełen

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.7.2016 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia 1. Cel i przedmiot zamówienia W związku z realizacją Zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach Unia Europejska Fundusz Spójności ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8 08-110 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie,

Bardziej szczegółowo

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta

II Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów Wszystkie artykuły muszą być nowe i w pierwszym gatunku. III. Dostawa zamówienia 1. Wykonawca dosta Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część ogólna 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

funkcjonowanie? 3. Estetyka i precyzja wykonania, np.:

funkcjonowanie? 3. Estetyka i precyzja wykonania, np.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Dostawa artykułów promocyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Sp. z o.o. I. Cześć ogólna w Bolesławiu" 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Tablice informacyjne 6 szt. wymiary 3m x 2m

1. Tablice informacyjne 6 szt. wymiary 3m x 2m Załącznik Nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tablice informacyjne 6 szt. wymiary 3m x 2m Opis oraz zakres: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę sześciu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i dostarczenie w nakładzie 3 000 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, służącego promocji Projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2)

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E WO-ZP.2320.31.2015 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych NA D O S T A W Ę K A L E N D A R

Bardziej szczegółowo

Szlak rowerowy Śladami nadbużańskich tajemnic

Szlak rowerowy Śladami nadbużańskich tajemnic Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej oraz projektu pt. Szlak Rowerowy Śladami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu

Szczegółowy opis asortymentu Część I Artykuły papiernicze załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał. Białystok, dnia 17.06.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu: Kobiecy kapitał. 1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania: 1/2012/MJWPU Klaudyn, 10 października 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1. Pytanie 2.

INFORMACJA NR 1. Pytanie 2. Zielona Góra, dnia 04.01.2013 r. u l. L i c e a l n a 9 65-417 Zielona Góra t e l. ( 0 6 8 ) 3 2 8-2 8-9 0 f a x. ( 0 6 8 ) 3 2 4-7 4-4 7 DZIAŁ ZAOPATRZENIA INFORMACJA NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Świerzno, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerzno 13 72-405 Świerzno, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt.

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/11/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. 1. OPIS Blok firmowy w kratkę A4 zawierający 25 kartek klejonych wzdłuż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ROPS. III.361/4/2012 Załącznik nr 1.1. do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa produktu Opis produktu Ilość/nakład egz./sztuk 1 Plakat format A1 papier kreda, półmat o gramaturze 150 g liczba kolorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/36/2009 (oznaczenie postępowania) Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych dla projektów współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Świadczenie usług poligraficznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79823000-9 Nazwa: Usługi

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27.10.2015 r.

Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Szczecin, dnia 27.10.2015 r. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Tel.: + 48 91 486 15 56 Faks: + 48 91 486 15 57 Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji

Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek 16-02-2012, Łódź Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zdjęcie (wzór) Wymiar (+/-3%)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zdjęcie (wzór) Wymiar (+/-3%) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Czajniczek i filiżanka w kartoniku 100 szt. Wymiar (+/-3%) Filiżanka poj.180-250 ml Czajniczek - poj. 250-350

Bardziej szczegółowo

Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1.

Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1. Rabka-Zdrój 05.11.2013 r. Nr postępowania: 05/2013/POKL/8.1.1. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pt.: Przekształcanie Przedsiębiorstw w Inteligentne Organizacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU INSTRUKCJA OZNAKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ DOFINANSOWYWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław 2014 INDEKS: 1. WSTĘP...2 2. ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM...2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, skompletowanie i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką) Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne oraz wykonanie plakatów, ulotek, naklejek, nadruków na materiałach promocyjnych do wyprawek wraz z ich dostawą w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Częstochowa, dnia 12.07.2011 Zapytanie ofertowe nr 1/2011 Dotyczące wykonania materiałów promocyjnych Projektu Popatrz w przyszłość, zainwestuj w

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E LORP.41235-1/51/MK/14 I. ZAMAWIAJĄCY. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin Regon: 430123913 NIP: 712-193-69-39 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Załącznik nr 1 do zaproszenia 1. Teczka z gumką Teczka z gumką teczka na dokumenty A4 2 bigowa grzbiet 5mm 3 skrzydła teczka z nacięciem na wizytówkę wg projektu Zamawiającego kolory: CMYK+folia mat+lakieruv

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie na adresy wskazane przez Zamawiającego kalendarzy plakatowych, kalendarzy trójdzielnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rabka-Zdrój 17.12.2012 r. Nr postępowania: 04/2013/POKL/8.1.1. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I L.P. NAZWA MATERIAŁU ILOŚĆ OPIS/ WYMAGANE PARAMETRY 1 2 3 4 1. Teczka konferencyjna z wizualizacją projektu 100 szt. Teczki konferencyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II. 1. Opracowanie i wykonanie materiałów do przeprowadzenia konferencji w Starym Dzikowie (teczka, długopis, notatnik komplet) 40 szt.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

W ramach współpracy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nw. przedmiotów zamówienia:

W ramach współpracy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nw. przedmiotów zamówienia: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP: 701 007 37 77, REGON: 141032404) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-11/2012 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-11/2012 Załącznik nr 1do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: Za termin realizacji/ wykonania druku przyjmuje się: Dla pozycji: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 19 maksymalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługę druku

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Usługę druku Numer sprawy OA-3331 24/09 ZMIENIONY Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługę druku I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY PO KL Parametry

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Opis przedmiotu zamówienia kalendarze DOA-IV.272.58.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części III Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KSOW LP. Kalendarze Przykładowe zdjęcie LICZBA SZTUK 1. Wykonanie kalendarza

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie A. Część ogólna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów, dnia 09.01.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Rzeszów 22.08.2011 Rozeznanie rynku na: Opracowanie i wykonanie materiałów konferencyjnych

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Rzeszów 22.08.2011 Rozeznanie rynku na: Opracowanie i wykonanie materiałów konferencyjnych Rzeszów 22.08.2011 Rozeznanie rynku na: Opracowanie i wykonanie materiałów konferencyjnych W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ I FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: Wydruku materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE RNWK 042.2.2014-74 Swarzędz, dnia 05.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla zadania Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych dla PPNT Gdynia obejmująca: a. produkcję materiałów promocyjnych dla

Bardziej szczegółowo

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Nr sprawy ZP/4/COP/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa Ilość / szt. Parametry wymagane Parametry oferowane 1. Torba papierowa 2 000 szt. Torba papierowa w rozmiarze:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I do SIWZ. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ZAŁĄCZNIK I do SIWZ. Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ZAŁĄCZNIK I do SIWZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: a) Podane terminy realizacji/ wykonania druku dla wszystkich wymienionych poniżej pozycji określono włączając

Bardziej szczegółowo

Kalendarze SPIRALOWANE

Kalendarze SPIRALOWANE Kalendarze SPIRALOWANE A4 (210x297mm) A3 (297x420mm) A2 (420x597mm) Ilość kart: 1+12 1+6 B2 (480x680mm) Spirala z zawieszką: Kolor czarny, biały, srebrny Kolory niestandardowe Uszlachetnienie: Folia błysk

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Kalendarz dzienny 503 D A5 o wymiarach 145 x 205 mm* w ilości 140 szt.: ilość stron: min. 364, kalendarium (nazwy dni i miesięcy) w 5 językach: polski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Wydział Informacji Europejskiej - Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT ZIELONA GÓRA) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający. 2. Opis przedmiotu zamówienia Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi Ul. Rajców 11, 00-220 Warszawa Warszawa 2013.06.14 Zapytanie ofertowe na promocję projektu Poprawa infrastruktury obiektu poprzez modernizację pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostarczenie pendrivów USB: Długość 60 mm, szerokość 27 mm, wysokość 12,6 mm. b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I Lp. Przedmiot: Opis: Ilość /szt./ Uwagi/ sposób znakowania: zdjęcia poglądowe 1 torba papierowa Torba papierowa kolorowa o wymiarach 42 cm (wysokość)

Bardziej szczegółowo

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: Przebudowa części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 1. KALENDARZ DZIENNY 213 szt. rozmiar: 145 x 205 mm (+/-2 mm), papier: chamois lub równoważny pod względem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-1/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-1/231/2014 Załącznik nr 1do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: a) Podane terminy realizacji/ wykonania druku dla wszystkich wymienionych poniżej pozycji określono włączając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczy zadania: Opracowanie i wdrożenie Planu Informacji i Promocji w Projekcie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wytyczne oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Podstawowe zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych

Bardziej szczegółowo

Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk Jednostka budŝetowa Gminy Miasta Gdańska TOM III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk Jednostka budŝetowa Gminy Miasta Gdańska TOM III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SIWZ) Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk Jednostka budŝetowa Gminy Miasta Gdańska ul. 3 Maja 9a 80-802 Gdańsk POLSKA adres do korespondencji: ul. Gradowa 11 80-800 Gdańsk POLSKA Tel. 058 300

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. I.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego Biuro Sejmiku. 1. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe 1. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w 3 lokalizacjach, na terenie których projekt będzie realizowany.

Zapytanie Ofertowe 1. Wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w 3 lokalizacjach, na terenie których projekt będzie realizowany. Zapytanie Ofertowe Poniższy dokument opisuje działania promocyjne do wykonania w projekcie: Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający zleca wykonanie wszystkich materiałów

Bardziej szczegółowo

Rynek Wronki

Rynek Wronki Kalendarze 2017 Rynek 7 64-510 Wronki +48 501 467 452 www.agencjabazar.pl @ bazar@agencjabazar.pl Szanowni państwo Przedstawiamy państwu katalog, w którym zawarta jest oferta naszych kalendarzy na rok

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I. Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia (miejscowość) na dostawę artykułów poligraficznych o wartości poniŝej 14 000 euro. l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia (miejscowość) na dostawę artykułów poligraficznych o wartości poniŝej 14 000 euro. l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na dostawę artykułów poligraficznych o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-15/231/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Wymagane terminy wykonania dla poniżej podanych pozycji w ramach przedmiotowego zamówienia: a) Podane terminy realizacji/ wykonania druku dla wszystkich wymienionych poniżej pozycji określono włączając

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Pytanie 2: Dotyczy zapisu w SIWZ w Rozdziale 3 ust. 8 - Dyplomy okolicznościowe. Proszę o informację czy druk 4/0 czy 4/4.

Pytania i odpowiedzi. Pytanie 2: Dotyczy zapisu w SIWZ w Rozdziale 3 ust. 8 - Dyplomy okolicznościowe. Proszę o informację czy druk 4/0 czy 4/4. GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ~~2- L. dz /2014 Znak sprawy: GOSIR.DZPI.2710.3.2014 Gdynia, dnia 27 stycznia 2014 roku. Pytania i odpowiedzi Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0)

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 FORMULARZ CENOWY Lp CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) 1. Rodzaj druku spełniający warunki jakości i trwałości druku offsetowego. W kolumnie 6 należy sprecyzować

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO 1 /43/2011/Projekt Interstudia z dnia 21.10.2011 roku (dotyczy: artykułów biurowych)

Zapytanie ofertowe nr ZO 1 /43/2011/Projekt Interstudia z dnia 21.10.2011 roku (dotyczy: artykułów biurowych) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków e-mail: grazyna_kulesza@yahoo.com www.imim.pl, www.imim-phd.edu.pl Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

NIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TRE

NIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TRE ZZ/328/2014 Katowice, dnia 30 czerwca 2014 r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego według Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Załącznik nr 2 do SIWZ. ... (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY. Załącznik nr 2 do SIWZ. ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Świadczenie usług poligraficznych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. dnia.. r. nazwa (firma) Wykonawcy... adres Wykonawcy......

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie Wartości Zmówienia

Oszacowanie Wartości Zmówienia Oszacowanie Wartości Zmówienia W związku z realizacją przez Centrum RZL projektów systemowych: 1) Projekt B2.1/1.2 Diagnoza społeczna 2009-2013 ; 2) Projekt B2.3/1.1 Analiza czynników wpływających na zwiększenie

Bardziej szczegółowo