ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1"

Transkrypt

1 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza Łódź Łódź, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1 OPRACOWANIE GRAFICZNE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I ICH AKTUALIZACJA ORAZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH w ramach projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług: a. Opracowania graficznego materiałów promocyjno-informacyjnych i ich aktualizacji oraz wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP nr POKL /11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 2. Okres realizacji projektów: a. projekt GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP : od r. do r.; 3. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza Łódź 4. Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010r.; 20 Umowy o dofinansowanie projektu projekt GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opracowanie graficzne materiałów promocyjno-informacyjnych i ich aktualizacja oraz wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

2 2. Przedmiot zamówienia sklasyfikowano we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV pod nr: Artykuły informacyjne i promocyjne; Usługi projektów graficznych; Usługi w zakresie promocji; Usługi reklamowe; Usługi drukowania i powiązane; Usługi drukowania i dostawy. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane w następujących terminach: Projekt GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP : 1. Usługa opracowania graficznego materiałów promocyjno-informacyjnych ( ogłoszenia prasowego) i szkoleniowych (papier projektu, plakaty, naklejki, tablice i tabliczki, długopis, notatnik, pendrive, dyplom, zaświadczenie, podkład pod certyfikat): do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Po wskazanym terminie Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych modyfikacji projektów w oparciu o uwagi Zamawiającego i przedstawi mu je w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag od akceptacji; 2. Aktualizacja projektu ogłoszenia prasowego: od dnia zlecenia aktualizacji do 7 dni roboczych. Po wskazanym terminie Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych modyfikacji projektu w oparciu o uwagi Zamawiającego i przedstawi mu je w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Usługa zostanie zaakceptowana po ostatecznej akceptacji projektów ze strony Zamawiającego; jedna aktualizacja w 2013r. oraz jedna aktualizacja w 2014r.; 3. Usługa wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych i dostarczenia ich do Zamawiającego (plakaty, naklejki, tablice i tabliczki): do 7 dni roboczych, po uzyskaniu akceptacji projektów ze strony Zamawiającego. 4. Usługa wykonania materiałów szkoleniowych (długopis, notatnik, pendrive, dyplom, zaświadczenie, podkład pod certyfikat): do 14 dni roboczych po uzyskaniu akceptacji projektów ze strony Zamawiającego. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.

3 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: a) Otwarcia w stosunku do nich postępowania likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości; b) Zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 5. Posiadają doświadczenie w przygotowywaniu projektów graficznych materiałów promocyjnoinformacyjnych oraz wykonaniu materiałów promocyjno- informacyjnych i szkoleniowych w co najmniej 2 projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ciągu ostatnich 3 lat (licząc do momentu złożenia oferty). 6. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie usługi będącej przedmiotem Zapytania ofertowego Wykonawca przeniesie na niego bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, wszelkie prawa własności intelektualnej obejmujące Majątkowe Prawa Autorskie do stworzonych w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy projektów i materiałów określonych w pkt II Opis przedmiotu zamówienia. a. Przeniesienie Majątkowych Praw Autorskich, o których mowa w powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji: zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. poprzez dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny); wprowadzanie do pamięci komputera; wykorzystywanie w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci komputerowej; wystawianie i publikowanie dowolną techniką; wprowadzanie do obrotu; publiczne wykonanie oraz publiczne odtworzenie; wyświetlanie; udzielanie licencji na wykorzystanie; nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną; nadawanie za pośrednictwem satelity. b. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że posiada do danego Projektu lub Materiału wyłączne i samodzielne Majątkowe Prawa Autorskie. c. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw niemajątkowych ze

4 szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP. V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć uwzględniając cały zakres zamówienia określony w Rozdziale III. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. OCENA OFERT 1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki: a) uzyska najwyższą liczbę punktów; b) spełnia warunki określone w pkt. IV; c) nie będzie podlegała odrzuceniu; 2. Ocenie merytorycznej poddane zostaną tylko kompletne formularze ofertowe, opracowane w oparciu o wzory określone powyżej. Oferenci zostaną poinformowani w formie wiadomości o konieczności uzupełnienia oferty. 3. Oferty złożone bez kompletu załączników oraz zawierające braki formalne, które na prośbę Komisji oceniającej oferty nie zostaną uzupełnione w określonym przez Komisję terminie, nie będą przedstawione do opinii Komisji. 4. Poszczególne oferty będą oceniane przez Zamawiającego według podanego niżej kryterium: a) Cena - liczona w następujący sposób: Cena brutto najniższej oferty Cena brutto badanej oferty x 100 = ilość punktów 5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Ilość punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku. 6. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. O wynikach poinformujemy Oferentów drogą mailową. 7. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi określonej w zamówieniu Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami. 8. W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym poinformuje Oferentów najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz zamieści informację na stronie oraz w swojej siedzibie.

5 10. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania CK ZETO do zawarcia umowy. VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. 2. Do formularza oferty załączyć należy: a) Kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiedniego dokumentu rejestrowego Oferenta (np. odpis z KRS, informacja z CEIDG, w przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników również umowa spółki) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, wraz z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; b) Oświadczenie Oferenta stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego; c) Oświadczenie i Wykaz usług wykonywanych w ramach PO KL stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego; d) Oświadczenie, że Oferent uważa się za związanego ofertą w terminie do dnia 30 września 2012r. stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona oraz na każdej stronie ponumerowana i parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. 4. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta (data, czytelny podpis, pieczęć firmowa). 5. Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza oferty nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny oferty. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz.14:00, prosimy o przesłanie oryginału za pośrednictwem poczty, kurierem lub osobiście na adres: Centrum Komputerowe ZETO S.A., ul. Narutowicza 136, Łódź (decyduje data otrzymania oferty). 2. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Centrum Komputerowego ZETO S.A. 3. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Cena oferty musi być podana w PLN. 4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze Wykonawcy drogą mailową.

6 X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego. 2. Zostanie złożona po terminie składania ofert. 3. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Oferta złożona zostanie bez kompletu załączników oraz będzie zawierać braki formalne, które na prośbę Komisji oceniającej oferty nie zostaną uzupełnione przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie. XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy: 1. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych usług określonych w zamówieniu. 2. Postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 3. Wszystkie oferty zostaną odrzucone. XII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Załączniki: Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani: Barbara Galińska tel Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia do projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Załącznik nr 2 Formularz Oferty Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące aktualności danych Załącznik nr 4 Oświadczenie oferenta Załącznik nr 5 Oświadczenie oferenta i Wykaz usług wykonywanych w ramach PO KL Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące związania ofertą W imieniu Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Szczecin, dn. 27.06.2013 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) TOP-PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY UDZIELENIE I OBSŁUGA POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo