REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie) na podstawie Umowy nr UDA-POKL /12-00 o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 2. Projekt realizowany jest przez Beneficjenta w okresie od 01 listopada 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. 3. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego (WP), które utraciły pracę, są zagrożone jej utratą z winy pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne poprzez objęcie ich kompleksowym programem outplacement (szkolenia, doradztwo, staże, wsparcie przedsiębiorczości) do końca czerwca 2014 roku. 4. Dokładny termin rozpoczęcia rekrutacji (wraz z dokumentami rekrutacyjnymi) zostanie podany w ogłoszeniu o naborze, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Projektu oraz w innych mediach. 5. Liczbę Uczestników/Uczestniczek projektu ustalono na 50 osób, które otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci: a) indywidualne poradnictwo zawodowe (50 UP-2h) b) grupowe poradnictwo zawodowe ( 8h na 1 grupę) c) poradnictwo psychologiczne ( 50 UP-3h) d) szkoleń zawodowych (35 osób): I. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (120 godz.) śr.10 osób/1gr. II. Magazynier z obsługą wózka widłowego (120 godz.) śr.7 osób/1.gr. III. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (120 godz.) śr.10 osób/1gr. IV. Administracja nieruchomości (78 godz.) śr.8 osób/1gr V. Pośrednictwo pracy i staże zawodowe przez okres 5 miesięcy dla 35 UP e) szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (15 UP): I. Konstruowanie biznesplanu i prowadzenie firmy ( 2 grupy po 48h) II. Poradnictwo indywidualne z doradcą biznesu (6h/1UP) c) przyznania dotacji na rozwój przedsiębiorczości dla 12 UP w wysokości ,00 zł/osobę d) finansowe wsparcie pomostowego dla 12 UP (1500,00 zł przez 6 miesięcy). 1

2 6. Z wymienionego w ust. 5 wsparcia mogą skorzystać jedynie osoby zakwalifikowane do Projektu w procesie rekrutacji. 7. Informacje o warunkach rekrutacji będą dostępne w Biurze projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 8. Dane Uczestników Projektu zostaną wpisane w systemie ewidencji bazy danych PEFS (Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego). 9. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 2 Definicje Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekt należy przez to rozumieć projekt. pn. Recepta na kryzys realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL /12-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, 2. Instytucja Pośrednicząca (IP) należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, Rzeszów. 3. Projektodawca - należy przez to rozumieć Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 47, Szczecin. 4. Biuro projektu należy przez to rozumieć Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, Rzeszów. 5. Strona internetowa projektu należy przez to rozumieć stronę, na której będą umieszczone informacje na temat Projektu, tj. 6. Kandydat osoba fizyczna biorąca udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. 7. Uczestnik Projektu (UP) - należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz skorzysta z co najmniej jednej formy wsparcia. 8. Dokumenty rekrutacyjne należy przez to rozumieć dokumenty o których mowa w 5 pkt. 7 pkt I. 9. Okres naboru należy przez to rozumieć czas przyjmowania Dokumentów rekrutacyjnych przez Beneficjenta wskazany w ogłoszeniu o naborze, które ukaże się na co najmniej 6 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, na stronie internetowej Projektu. 10. Numer Identyfikacyjny Kandydata (NIK) należy przez to rozumieć indywidualny numer nadawany przez Projektodawcę każdemu zgłoszeniu w dniu jego składania. 11. Komisja rekrutacyjna (KR) należy przez to rozumieć komisję oceniającą dokumenty rekrutacyjne i dokonującą kwalifikacji osób do udziału w Projekcie. 12. Komisja Oceny Wniosków (KOW) należy przez to rozumieć komisję oceniającą Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podejmujący decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego. Wnioski są oceniane na podstawie Kart Oceny Wniosków. 13. Outplacement to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, pomoc w zmianie miejsca zamieszkania, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 2

3 14. Osoba bezrobotna - oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: - niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej; - nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w formie studiów niestacjonarnych; - zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; - która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 15. Osoba zatrudniona oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. 16. Osoba zamieszkująca teren Podkarpacia jest to osoba zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 17. Osoba która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oznacza to: a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników; b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych; c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy; d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika; 18. Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom. Jest to szczególny przypadek pomocy publicznej. Pomoc publiczna to obszar, który jest ściśle regulowany przez przepisy wspólnotowe. Zgodnie z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Oznacza to, że pomoc de minimis to forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, w ramach której przyjęto założenie, że ze względu na swoją wartość ma ona nieznaczny wpływ na konkurencję oraz wymianę handlową między państwami członkowskimi, dlatego nie wymaga uprzedniej kontroli ze strony Komisji Europejskiej w drodze notyfikacji. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. ogólna kwota pomocy de minimis przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie może przekraczać 200 tys. Euro w okresie trzech lat budżetowych. 3

4 Pomoc de minimis uregulowana jest w: Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L379, z dnia ). Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311). Rozporządzenia z Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354). Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311). 19. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Przyczyny dotyczące zakładu pracy obejmują następujące przypadki: rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników; rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych; wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy. 21. Procesy restrukturyzacyjne zmiany w przedsiębiorstwie związane z poprawą funkcjonowania jego sfery techniczno-technologicznej (np. majątkowe, zatrudnienia, finansowe, techniczne, technologiczne, produktowe). Za restrukturyzację uznaje się także zmiany systemowe wprowadzane w obszarze prawno-organizacyjnym oraz finansowo-ekonomicznym (np. zmiany własnościowe, prawnoorganizacyjne, systemu zarządzania). 22. Dzień przystąpienia do projektu dzień podpisania przez osobę zakwalifikowaną do projektu Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest podpisywana tylko przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym złożeniu Dokumentów rekrutacyjnych oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez KR. 23. Wsparcie finansowe bezzwrotna pomoc finansowa udzielana w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ułatwiającej sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych w ramach założonej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi ,00 zł. 24. Podstawowe wsparcie pomostowe bezzwrotna pomoc kapitałowa w formie comiesięcznej dotacji, w wysokości nie większej niż 1 500,00 zł, ułatwiająca początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat, udzielana przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. 4

5 25. Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej). 26. Pomoc de minimis pomoc udzielana Uczestnikowi projektu w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym finansowego wsparcia pomostowego, szkoleń oraz doradztwa). Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379, z r.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL (Dz. U. Nr 239, poz z 2010r. z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL (Dz. U. Nr 233, poz z 2011r. z późn. zm.) 27. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej data rozpoczęcia działalności w CEIDG. 3 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które spełniają następujące kryteria formalne (obowiązkowe): a) są osobami w wieku produkcyjnym (18-64 lat); b) są osobami zatrudnionymi u pracodawcy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne; c) posiadają wykształcenie nie wyższe niż średnie; d) zamieszkującymi na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego); e) utraciły pracę z powodu wygaśnięcia stosunku pracy lub jego rozwiązania z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; f) zamierzają podnieść/ zmienić swoje kwalifikacje zawodowe ścieżka szkoleniowa; g) zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej - ścieżka przedsiębiorczości; h) nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; i) nie korzystały równolegle ze środków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotyczy osób chcących korzystać ze ścieżki przedsiębiorczości); j) płeć (52%K i 48%M). 2. Kryteria fakultatywne: bez wykształcenia średniego (2 pkt); powyżej 50 roku życia ( 2 pkt); zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w sektorach lotniczy/chemiczny/przetwórstwo rolno spożywcze/turystyczny (3 pkt). 5

6 6 Recepta na kryzys 3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, stąd zakłada się 52 % udział kobiet w grupie docelowej, gdyż cechuje je niższa aktywność zawodowa i niższy wskaźnik zatrudnienia. 4 Wyłączenia z uczestnictwa w projekcie 1. O udział w Projekcie nie mogą ubiegać się osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu: a) posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); b) były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 5 Procedura rekrutacji 1. Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w okresie od 01 grudnia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. 2. Ogłoszenie o naborach ukaże się: a) na stronie internetowej Projektu: b) drogą dystrybucji plakatów i ulotek; c) poprzez ogłoszenia prasowe; d) spoty w mediach lokalnych. Informacje dotyczące naborów będzie można również uzyskać bezpośrednio w Biurze Projektu w Rzeszowie, w godz lub drogą telefoniczną 17/ lub Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w wersji papierowej w biurze projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie www projektu: kryzys.inbit.pl 4. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą do dnia roku wyłącznie w godzinach pracy biura projektu. Formularze dostarczone po terminie, niezależnie od daty stempla pocztowego będą oceniane wyłącznie w przypadku przedłużenia rekrutacji. Odpowiedzialność za terminowe dostarczenie formularza spoczywa na Kandydacie. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby 50 uczestników projektu, Projektodawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy zgłoszeniowych i/lub przedłużenia okresu rekrutacji. 6 Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularza zgłoszeniowego, składającego się z następujących dokumentów: a) formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu); b) oświadczenie Uczestnika Projektu/ Deklaracja udziału w projekcie; c) oświadczenie zawierające m.in.: oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa

7 w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych; oświadczenie, że w ciągu 2 lat Kandydat nie pozostawał i nie pozostaje obecnie w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem i/lub nie pozostawał i nie pozostaje w stosunku pracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie i/lub nie łączy i nie łączył z Beneficjentem lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznes planów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. d) kopia świadectwa pracy potwierdzającego rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie pracodawcy (składane w sytuacji kiedy ze świadectwa pracy nie wynika jednoznacznie, iż rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy); e) zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy dot. osób zarejestrowanych w PUP właściwym dla miejsca zameldowania; f) oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis (dotyczy osób ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej); g) oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej (dotyczy osób ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej); h) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (dotyczy osób ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej); i) pomysł na działalność gospodarczą - Załącznik 4 do formularza zgłoszeniowego (dotyczy osób ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej). 1. Podpisane dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską do biura projektu. Wnioski przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą honorowane z uwagi na wymóg dotyczący oryginału podpisów na każdym z dokumentów rekrutacyjnych. 2. Kandydat ma prawo wycofać złożony Formularz rekrutacyjny i złożyć nowy Formularz rekrutacyjny w okresie naboru wniosków. 3. Każde zgłoszenie otrzyma NIK. 4. Istnieje możliwość uzupełnienia przez Kandydata złożonych Dokumentów rekrutacyjnych. Uzupełnienia będą przyjmowane tylko w okresie naboru. Można uzupełniać wszystkie Dokumenty rekrutacyjne we wszystkich polach. 7 Kwalifikacja Uczestników/Uczestniczek Projektu 1. Kwalifikacji uczestników dokonywać będzie powołana przez Zespół Projektowy InBIT Sp. z o.o., trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna składająca się: ze specjalisty (doradcy zawodowego, posiadającego kompetencje i uprawnienia do wykonywania zawodu i oceny predyspozycji kandydata); Koordynatora projektu; Specjalistę ds. rekrutacji i administracji. 2. Kwalifikacja Uczestników/Uczestniczek będzie realizowana w następujących etapach: 7

8 I. Ocena formalna: ocena kompletności złożonych dokumentów oraz spełniania kryteriów formalnych. Oceny dokona Spec. ds. rekrutacji i administracji przy zastosowaniu Karty oceny formalnej (załącznik nr 2 do Regulaminu). Ocena zostanie zatwierdzona przez Koordynatora; kryteria oceny formalnej: ocena 0-1 (0 nie spełnia; 1 spełnia); do 2 etapu zostaną zakwalifikowane wszystkie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Niespełnienie któregokolwiek kryterium skutkuje odrzuceniem Dokumentów rekrutacyjnych z przyczyn formalnych. Komisja rekrutacyjna ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Kandydata, prosząc o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne, zawierające uchybienia formalne wskazane wyżej lub niespełniające warunków wymienionych w 3 i 4 będą odrzucane z przyczyn formalnych i nie będą podlegały dalszej ocenie. II. Ocena merytoryczna: wypełnienie ankiety dotyczącej potencjału osobowego i zawodowego (0-5 pkt); ocena predyspozycji Kandydata i jego uzasadnienie ścieżki szkolenia lub pomysłu na biznes w kontekście kontynuacji aktywności zawodowej (0-10 pkt.); w ocenie merytorycznej warunkiem koniecznym jest uzyskanie min 9 pkt. do zdobycia max. 15 pkt. Spośród dostarczonych formularzy zostanie wyłoniona przez Komisję Rekrutacyjną grupa 60 Kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani jako UP i odbędą rozmowy z Doradcą zawodowym. III. Rozmowa zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek Projektu po ocenie merytorycznej z Doradcą zawodowym: Każdy z UP wypełni: wypełnienie testu JA-PRACA-diagnoza motywacji do aktywności zawodowej (0-6 pkt min. 3pkt); wypełnienie i ocena Inwentarza Potrzeb Zawodowych (0-6 pkt min. 3 pkt). 8 IV. Kwalifikacja Uczestników/Uczestniczek Projektu, ogłoszenie wyników, podpisanie umowy: na zakończenie rekrutacji zostanie wyłonionych 50 UP (lista podstawowa) oraz 10 UP (lista rezerwowa 8 osób ścieżka szkoleniowa i 2 osoby ścieżka przedsiębiorczości); Zostanie sporządzona lista UP zakwalifikowanych i lista rezerwowa wraz z uzyskaną liczbą punktów. Lista dostępna będzie na stronie internetowej i w biurze Projektu. UP w dniu opublikowania w/w list zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości) o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do projektu. UP, którzy nie zakwalifikowali się do projektu przesłane zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej uzasadnienie decyzji o niezakwalifikowaniu się do projektu wraz z uzyskanym wynikiem punktowym;

9 Przed podpisaniem umowy zostaną zweryfikowane oryginały Dokumentów rekrutacyjnych. UP, którzy przesłali drogą mailową lub faksem dokumenty rekrutacyjne będą zobowiązani do dostarczenia w oryginale podpisane dwie części Formularza rekrutacyjnego oraz oryginały lub kserokopie dokumentów (z adnotacją za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie kryteriów uczestnictwa w projekcie oraz kryteriów preferencyjnych; Z UP zostaną podpisane Umowy zgodnie z wybraną ścieżką szkoleniową lub przedsiębiorczości. UP posiadający status osoby bezrobotnej zgłoszą swój udział w projekcie we właściwym PUP; W przypadku rezygnacji UP z udziału w Projekcie lub niepodpisania z Kandydatem w podanym terminie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, możliwe jest zakwalifikowanie do Projektu 1 osoby z listy rezerwowej.; Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 8 Zakres i rodzaj przyznanego wsparcia 1. Po pozytywnym przejściu etapu rekrutacji i zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie Uczestnicy/Uczestniczki przejdą do etapu doradztwa psychologicznego i zawodowego. Udział w nim jest podstawowym kryterium wsparcia oferowanego w Projekcie i następuje po podpisaniu przez UP Umowy. 2. Pierwszym elementem tego etapu Indywidualne doradztwo zawodowe. Jest to pierwszy etap udziału UP w projekcie. Diagnoza potrzeb prowadzona jest z każdym z UP indywidualnie (2 godziny), ma na celu ustalenie słabych i mocnych stron UP, jaką posiada wiedzę i umiejętności oraz w jakim obszarze potrzebować będzie szkoleń i doradztwa. Dodatkowo odbędą się spotkania grupowe warsztaty edukacyjne, które będą prowadzone w średnio 10 osobowych grupach. Odbędą się 2 spotkania po 4 h dydaktyczne. 3. Kolejnym elementem tego etapu jest indywidualne poradnictwo psychologiczne, które obejmie swoją tematyką samoocenę,radzenie sobie ze stresem, pozycję na rynku pracy, obawy dotyczące zmian w życiu. Łącznie w ramach tego zadania odbędą się 2 spotkania po 1,5h dydaktycznej na jednego UP. 4. Każdy z 50 UP otrzyma dodatkowe wsparcie w formie: - pakietu szkoleniowego(segregator, notatnik, długopis, pendrive); - cateringu dla uczestników poradnictwa grupowego serwis kawowy; - zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo indywidualne i grupowe (łącznie na 1 UP/ 5 spotkań). 5. W wyniku diagnozy psychologicznej 35 UP zostanie objętych ścieżką szkoleń zawodowych a 15 UP otrzyma wsparcie w postaci szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. a. Szkolenia zawodowe - zostaną utworzone łącznie 4 grupy szkoleniowe, które rozpoczną zajęcia w chwili jej skompletowania i będą trwały od 4 do 6 tygodni, aby umożliwić udział osobom jeszcze zatrudnionym: Operator CNC (120h) - 1 grupa szkoleniowa: szkolenie wraz z częścią praktyczną obejmuje m.in. tematykę: zasady segregacji odpadów z obrabiarek CNC; zasady konserwacji obrabiarek CNC; analiza dokumentacji technicznej i technologicznej dotyczącej obsługi obrabiarek CNC; analiza struktury programu i bloku do tłoczenia; programowanie tokarek i frezarek CNC; 9

10 korektorowanie danych wprowadzonych do programu tłoczenia; analiza narzędzi służących do obróbki; analiza sterowności nad pracą i zatrzymywania działania obrabiarki i inne; Magazynier z obsługą wózka widłowego(120h) - 1 grupa szkoleniowa szkolenie wraz z częścią praktyczną, obejmuje m.in. tematykę zajęć: obsługa komputera; program Subiekt; fakturowanie komputerowe; zasady gospodarki magazynowej; technologie prac magazynowych; gospodarka zapasami; inwentaryzacja stanów magazynowych; cel, zadania i wyposażenie magazynu; obsługa wózka jezdniowego i inne; Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej(120h) - 1 grupa szkoleniowa szkolenie wraz z częścią praktyczną obejmuje m.in. tematykę zajęć: psychologia komunikacji interpersonalnej; istota sprzedaży; zadania handlu i jego organizacja; marketing; organizacja zaopatrzenia i zakupu towarów; gospodarka magazynowa i obrót towarowy; dokumenty sprzedaży; efektywna obsługa klienta; techniki sprzedaży; komputer w handlu; obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem kart płatniczych i inne; Administrator budynków (78h) - 1 grupa szkoleniowa szkolenie wraz z częścią praktyczną obejmuje m.in. tematykę: istota i cele zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami; rola administratora w zarządzaniu nieruchomościami; najem lokali mieszkalnych i użytkowych; dodatki mieszkaniowe, windykacja zobowiązań; rozliczanie mediów- sporządzanie regulaminów rozliczeń mediów; podstawy zarzadzanie nieruchomościami komercyjnymi - handlowymi ;zasady zarządzania nieruchomościami i inne. 6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do uczestniczenia w minimum 80 % zaplanowanych godzin szkolenia. 100% godzin wsparcia tj. Doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne. 7. Każdy z UP w ramach szkoleń zawodowych otrzyma dodatkowe wsparcie w formie: - cateringu (serwis kawowy i ciepły posiłek); - podręczniki i materiały szkoleniowe (śr.. 2 podręczniki do szkoleń zawodowych); - zwrot kosztów dojazdu na czas trwania kursu max. 1,5 mies.; - stypendium szkoleniowe dla 35 UP 5.13 zł/ 1 h dla 1 UP; - stypendium stażowe dla 35 UP ,10 zł wraz z narzutami; 8. Kwota stypendium stażowego to kwota minimalnego wynagrodzenia czyli 1500,00 zł brutto, która została powiększona o kwotę narzutów pracodawcy - 428,10 zł. 9. Po zakończonej ścieżce szkoleniowej i zdanym egzaminie wewnętrznym zostanie wydanych 35 zaświadczeń o ukończonym szkoleniu i każdy z 35 UP zostanie skierowany na staż z którym Projektodawca podpisze umowę. Staże zostaną zorganizowane w firmach odpowiadających kierunkom szkoleń. Staż zawodowy potrwa 5 miesięcy, w tym czasie każdy UP otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1928,10 zł wraz z narzutami oraz zwrot kosztów dojazdu na staże. 10. Jednocześnie każdy UP będzie miał szansę korzystać z pośrednictwa pracy, które będzie realizowane w projekcie od momentu rozpoczęcia szkoleń do zakończenia udziału w projekcie. Pomocą dla UP będzie Ekspert ds. pośrednictwa- dobrze znający podkarpacki rynek pracy, nawiązujący kontakt z potencjalnymi pracodawcami (baza pracodawców + oferty pracy każdemu UP zostaną przedstawione min 2 oferty) oraz pomagający w pozyskaniu miejsca do odbycia stażu. Spotkania z Ekspertem odbywać się będą formie indywidualnej w ilości 4,5h/1UP. 10 b. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości zostaną zorganizowane dwie grupy szkoleniowe liczące 7-8 osób. Szkolenie z Przedsiębiorczości to 48 h zajęć /1 gr. z zakresu: Zasady formalnoprawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie działalnością

11 gospodarczą, podstawy księgowości, wadamecum prawne przedsiębiorcy, podstawy marketingu, pomysł na biznes- biznes plan 11 9 Prawa Uczestników/Uczestniczek Projektu 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników/Uczestniczek w Projekcie pokrywa Projektodawca. 2. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w 8; otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku działań, w których przewidziano takie materiały; korzystania z serwisu kawowego, cateringu; otrzymania dyplomu uczestnictwa w szkoleniach (po spełnieniu warunków ukończenia danego szkolenia); zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach Projektu, bezpośrednio do osób zatrudnionych w Projekcie; otrzymania stypendium szkoleniowego w przypadku działań, w których zostało przewidziane: a. Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium (w Projekcie: dodatku szkoleniowego) ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia w których Uczestnik brał udział. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach Projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. b. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przez Projektodawcę. c. Osoby pobierające stypendium szkoleniowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek jest Projektodawca. d. Stypendium szkoleniowe jest przychodem dla Uczestników/Uczestniczek Projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm). otrzymania stypendium stażowego w przypadku działań, w których stypendia zostały przewidziane: a. Kwota stypendium stażowego to kwota minimalnego wynagrodzenia czyli 1500,00 zł brutto, która została powiększona o kwotę narzutów pracodawcy - 428,10 zł.. b. Stypendium wypłacane jest Uczestnikowi/Uczestniczce projektu przez Projektodawcę. c. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje.

12 12 Recepta na kryzys d. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu. e. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek Projektodawca. f. Stypendium jest przychodem dla Uczestników/Uczestniczek Projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). g. Stypendium jest wypłacane również za dni wolne (2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu). otrzymania zwrotu kosztów dojazdu w przypadku działań, w których taki zwrot został przewidziany. Zwrot kosztów dojazdu odbywa się na następujących zasadach: a. Uczestnicy/Uczestniczki dojeżdżający do miejsca szkolenia mogą wystąpić do Realizatora o refundację kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji działań (oraz kosztów powrotu). Koszty przejazdu zwracane będą do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej po spełnieniu następujących warunków: - złożenia przez Uczestnika wniosku o zwrot kosztów przejazdu (według wzoru określonego przez Projektodawcę) wraz z dokumentami szczegółowo wskazanymi w tym wniosku, - odpowiednim udokumentowaniu poniesienia tych kosztów (przedstawienia biletów lub innych równoważnych dowodów poniesienia kosztów przejazdów). c. Uczestnik/Uczestniczka ubiegający/a się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, którego wnioski te dotyczą, a jeżeli działanie kończy się w trakcie miesiąca w ostatnim dniu działania. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych środków finansowych. d. Wypłata refundowanych kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych. 10 Obowiązki Uczestników/Uczestniczek 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% każdego z działań; - złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z serwisu kawowego i cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych; - wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających; - bieżącego informowania Projektodawcę o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie; - zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (tylko i wyłącznie w formie pisemnej); - w przypadku podjęcia pracy Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest dostarczyć kserokopię umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w terminie 7 dni od daty jej zawarcia; Projektodawca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika/Uczestniczki w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami

13 losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Projektodawcy w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. 2. W przypadku nie wywiązania ze zobowiązań wymienionych w pkt 1 tego paragrafu Projektodawca może uznać koszty poniesione na Uczestnika/Uczestniczkę za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu. 11 Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczkę z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: - naruszenia przez Uczestnika/Uczestniczkę postanowień Regulaminu; - rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń; - opuszczenia przez Uczestnika/Uczestniczkę bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć, -opuszczenia przez Uczestnika/Uczestniczkę ponad 20% czasu godzin zajęć (łącznie usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). 2. Uczestnik/Uczestniczka może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 3. Uczestnik/Uczestniczka, który/a został zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie i rozpoczął/a w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika/Uczestniczki, choroba dziecka) lub podjęcia przez niego pracy zarobkowej. Za członka rodziny Uczestnika/Uczestniczki Projektu uznaje się małżonka Uczestnika/Uczestniczki, dzieci Uczestnika/Uczestniczki własne lub przysposobione, rodziców Uczestnika/Uczestniczki, brata lub siostrę. 4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek o których mowa wyżej uzasadniających rezygnację Uczestnika/Uczestniczki Projektu poprzez żądanie od Uczestnika/Uczestniczki przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp. 5. Uczestnik/Uczestniczka, który/a zrezygnował/a z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w niniejszym Regulaminie, lub który/a został/a skreślony/a z listy Uczestników/Uczestniczek przez Projektodawcę, jest zobowiązany/a do zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie. 6. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika/Uczestniczki z obowiązku zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie w całości lub odpowiedniej części. 7. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika/Uczestniczki Projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika/Uczestniczkę informacje lub/i dostarczone dokumenty. 12 Udzielenie wsparcia finansowego 13

14 1. UP Projektu mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do ,00 PLN. 2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz udział w konkursie na składanie Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z biznes planem. Termin konkursu zostanie ogłoszony w Biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu w terminie nie dłuższym niż pięć dni kalendarzowych od zakończenia wsparcia szkoleniowodoradczego. Uczestniczki zostaną powiadomieni telefonicznie lub owo o terminie ogłoszenia konkursu oraz terminie ogłoszenia wyników oceny biznes planów. Załącznikami do wniosków są następujące dokumenty: a) oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (z wyłączeniem działalności gospodarczej rozpoczętej w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 6.2); b) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania na rozpoczęcie działalności gospodarczej; c) zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie Przedsiębiorczości; d) kopia dokumentu tożsamości zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy (potencjalnego Przedsiębiorcy); e) biznes plan; f) Uczestnik/Uczestniczka projektu, która w biznes planie zadeklarowała iż będzie płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że uzyskane w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT środki przeznaczy na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem planowanej działalności gospodarczej; g) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających; h) kserokopia zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; i) wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego w sytuacji jeśli Beneficjent pomocy chce ubiegać się o w/w wsparcie. 3. Składany wraz z Wnioskiem o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości biznes plan musi być rozwinięciem pomysłu na działalność gospodarczą przedstawionym w Formularzu rekrutacyjnym uczestniczki łącznie z kryterium przynależności planowanej działalności. Oceny biznes planów dokonywać będzie Komisja Oceny Wniosków (KOW) w skład, której wchodzą eksperci oceniający wnioski oraz koordynator/ekspert projektu akceptujący wnioski. Jeżeli w KOW będzie więcej niż dwóch oceniających, wnioski ekspertom będą przydzielane losowo. Wnioski oceniane są w oparciu o kartę oceny merytorycznej. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie formalnej i merytorycznej. Podczas oceny formalnej sprawdzane będzie czy zostały wypełnione wszystkie pola biznes planu. Podczas oceny merytorycznej BO będą mogli uzyskać maksymalnie 100 pkt. w następujących kategoriach oceny: 14

15 Pomysł na biznes - analiza marketingowa 35 pkt. Ocena działań marketingowych oraz niezbędnych informacji o rynku, znalezienie miejsca firmy w tym otoczeniu oraz określenie możliwości sprzedaży na tym rynku. Analiza powinna uwzględnić różnorodne czynniki, które kształtują obecne i przyszłe możliwości oraz ograniczenia w poszerzaniu i wzbogacaniu działalności danej firmy. Analiza czynników zewnętrznych powinna uwzględniać: ustawodawstwo, stan koniunktury i perspektywy rozwojowe, rozwój i możliwości branży działania firmy, konkurencję i podział rynku, wielkość i charakterystykę poszczególnych segmentów rynków, pozycję własnego przedsiębiorstwa na rynku i w branży, kanały zbytu, systemy dystrybucji, charakterystykę odbiorców, dostawców, pośredników. Analiza czynników wewnętrznych powinna z kolei obejmować: strukturę przedsiębiorstwa i strukturę organizacyjną, obrót, koszty i zyski, możliwości finansowe i inwestycyjne, możliwości oddziaływania na rynek (np. środki na reklamę), środki wspierające dystrybucję i sprzedaż. W kategorii pomysł na biznes analiza marketingowa ocenie podlegają zestawione w tabeli następujące podkategorie: Pomysł na biznes - analiza marketingowa podkategorie: Maksymalna liczba punktów 35 Produkt 9 Klienci i rynek 9 Promocja 4 Główni konkurenci 6 Analiza ograniczeń 7 Potencjał Wnioskodawcy 15 pkt. Ocenie podlega wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, personel oraz przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania (grunty, budynki, maszyny, środki transportu, środki trwałe i wartości niematerialne). W kategorii potencjał wnioskodawcy ocenie podlegają zestawione w tabeli następujące podkategorie: Potencjał wnioskodawcy podkategorie: Maksymalna liczba punktów 15 Beneficjent posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu Beneficjent dysponuje potencjałem technicznym do wdrożenia projektu 8 7 Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 40 pkt. Ocenie podlegają przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem ekonomiczno-finansowym (opis planowanego przedsięwzięcia z jego uzasadnieniem, zakresem, rodzajem działania i kosztami, harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia), wykonalność ekonomiczno-finansowa (prognoza poziomu cen, wielkości sprzedaży, przychodów ze sprzedaży, kosztów) oraz prognoza finansowa (bilans, rachunek zysków i strat, źródła finansowania). Opłacalność i efektywność ekonomicnza Maksymalna liczba punktów 15

16 przedsięwzięcia podkategorie: 40 Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym 22 Wykonalność ekonomiczno-finansowa 12 Prognoza finansowa 6 Operacyjność i kompletność 10 pkt. Operacyjność i kompletność podkategorie: Maksymalna liczba punktów 10 Przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń 5 Całościowość opisu przedsięwzięcia 5 Wymagane jest uzyskanie min. 70 pkt. w tym min. w kategorii Pomysł na biznes - analiza marketingowa 25 pkt, Potencjał Wnioskodawcy 9 pkt., Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia 30 pkt, Operacyjność i kompletność 6 pkt. Dokonywane będzie obliczenie średniej arytmetycznej dwóch niezależnych ocen ekspertów. W sytuacji kiedy pomiędzy punktacją dwóch ekspertów oceniających biznes plan różnica w ocenie jest większa niż 20 pkt. ponownej oceny dokonuje inny członek KOW i jego ocena jest ostateczna. Końcowa ocena biznes planów w formie opisowej zatwierdzana jest przez Koordynatora projektu. Na podstawie wyniku tworzona jest wstępna lista rankingowa biznes planów od najwyższej do najniższej liczby punktów umieszczona na stronie www projektu oraz w Biurze projektu, a po zakończeniu procedury odwoławczej ostateczna lista rankingowa biznes planów. Dofinansowanie przyznawane będzie od wniosku z numerem 1 na liście rankingowej do wyczerpania limitu środków. BO którym nie została przyznana dotacja będą mogli złożyć je po dokonaniu aktualizacji do oceny w drugiej edycji konkursu. 4. Wszystkie uczestniczki/uczestnicy zarówno te, którym zostaną przyznane środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, jak i te, którym nie zostaną one przyznane, będą pisemnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej) w dniu opublikowania wstępnej listy rankingowej poinformowane o wynikach oceny biznes planów (przesłane zostanie uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym). 5. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny służyć pokryciu wydatków uznanych za niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych - przez BO projektu - w biznes planie. Tym samym środki te mogą być przeznaczone w szczególności na: 16 wydatki inwestycyjne - np. na zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe i budowlane, wydatki na środki obrotowe np. zakup towarów, wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wypłaty wynagrodzeń np. koszty promocji z zastrzeżeniem wykluczeń określonych przy przyznawaniu pomocy de minimis.

17 17 Recepta na kryzys 6. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności BO projektu, będzie zobligowany do uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (wymagana będzie kopia wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, kopia nadania numeru REGON, kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ZUS). Działalność gospodarcza rozpoczynana przez BO projektu musi zostać zarejestrowana (adres/siedziba zakładu głównego działalności) i może być prowadzona w formie: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, spółki cywilnej (zawartej między uczestniczkami projektu Recepta na kryzys ). 7. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą udzielone w formie jednorazowej zaliczki na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawartej pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (Beneficjentem pomocy) po rozpoczęciu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Wzór umowy zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu. 8. BO projektu, który podpisze Umowę o udzieleniu wsparcia finansowego jednocześnie zobowiązany będzie do: a) korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie oraz w programie pomocowym; b) dokumentowania poniesionych wydatków; c) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; d) zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami umowy; e) utrzymania trwałości projektu (prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymała wsparcie finansowe) przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 9. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego może zostać zawarta dopiero po przedłożeniu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu kopii dokumentów potwierdzających wpis przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, kopii nadania numeru REGON, kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ZUS, które stanowić będą załączniki do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Beneficjent wsparcia zobowiązany jest także do złożenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów Poz z dnia 29 marca 2010 r. W sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 10. BO projektu nie mogą rozpoczynać działalności gospodarczej przed zakończeniem wsparcia szkoleniowo-doradczego. 11. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy Uczestnik/Uczestniczka projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt (ale wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania przedsiębiorstwa mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej). 13 Wypłata środków finansowych 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną wypłacone przez Beneficjenta w wysokości zatwierdzonej przez KOW dopiero po złożeniu przez BO projektu zabezpieczenia zwrotu

18 przekazanego wsparcia finansowego (w terminie do 15 dni od dnia zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, w przypadku braku środków na koncie projektu termin ten zostaje wydłużony do momentu wpływu środków na to konto). 2. Na tej podstawie Beneficjent wypłaci BO projektu kwotę dotacji w formie jednorazowej zaliczki. 3. BO projektu zobowiązuje się do poddania kontroli, przestrzegania warunków umowy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrole będą mogły być prowadzane przez Beneficjenta na miejscu u BO projektu lub będzie mógł on zostać poproszony o dostarczenie do Biura projektu niezbędnych dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności. 4. BO projektu, który otrzyma środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zostaną naruszone warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 5. Przyznane wsparcie finansowe stanowi pomoc de minimis. W dniu zawarcia umowy z BO projektu Beneficjent zobowiązuje się do wydania przedsiębiorcy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. 14 Udzielenie wsparcia pomostowego 1. BO projektu, którzy ubiegają się o uzyskanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się o przyznanie następujących rodzajów wsparcia pomostowego: w postaci finansowej - podstawowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w wysokości do 1500,00 PLN miesięcznie z przeznaczeniem na pokrycie opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS; 2. Środki finansowe i doradztwo w ramach wsparcia pomostowego służą wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. 3. Środki finansowe na podstawowe wsparcie pomostowe będą udzielone na podstawie Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego pomoc kapitałową w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zawartej pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu. UP projektu, którzy będą zainteresowani otrzymaniem podstawowego wsparcia pomostowego powinni równocześnie ze złożeniem Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznes planem złożyć Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami (wzór Wniosku zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu). Do wniosku BO projektu powinien załączyć m.in.: a) oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, b) kopie dokumentu tożsamości zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy (potencjalnego Przedsiębiorcy), c) biznes plan d) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających e) zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 18

19 Warunkiem uzyskania podstawowego wsparcia pomostowego przez uczestniczki Projektu jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w trakcie trwania projektu po pozytywnej ocenie biznes planu i otrzymaniu informacji od Beneficjenta o możliwości otrzymania takiej dotacji. 4. Po przeprowadzeniu oceny, Komisja Oceny Wniosków sporządzi listę wniosków wg malejącej liczby punktów i podejmie decyzję o przyznaniu środków finansowych na przedłużone wsparcie pomostowe lub jego odrzuceniu. Decyzja KOW nie podlega w tym wypadku procedurze odwoławczej. 5. Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na pokrycie opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS przed podpisaniem Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego pomoc kapitałową i doradczą w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej ponosi on na własne ryzyko i własny koszt (ale wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia złożenia wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego mogą zostać zrefundowane w przypadku jego otrzymania). 6. Uczestniczka projektu jest zobowiązana do dokumentowania poniesionych wydatków. 7. Przyznane wsparcie finansowe oraz doradcze stanowi pomoc de minimis. W dniu zawarcia umowy z uczestniczką projektu Beneficjent zobowiązuje sie do wydania przedsiębiorcy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis Procedura odwoławcza 1. BO w procesie rekrutacji będzie przysługiwała możliwość jednokrotnego pisemnego odwołania się od wyników rekrutacji na każdym z jej dwóch etapów: oceny Formularz rekrutacyjnego i Rozmowy kwalifikacyjnej oraz po ogłoszeniu listy rankingowej konkursu biznes planów. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać: dane Wnioskodawcy, NIK oraz nazwę działalności przedstawioną w biznes planie (w wypadku odwołania po etapie ogłoszenia listy rankingowej konkursu biznes planów), wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny ze wskazaniem, w jakim zakresie, zdaniem Wnioskodawcy, ocena została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy. 2. W pierwszym etapie rozpatrywania odwołania zostaje sprawdzone czy odwołanie jest zasadne (czy został popełniony błąd przez oceniających). Jeżeli nie, odwołanie zostaje rozpatrzone negatywnie, jeżeli tak wniosek zostaje skierowany do ponownej oceny w obszarze, którego dotyczy odwołanie. W ponownej ocenie będą brane pod uwagę jedynie informacje zawarte w Formularzu rekrutacyjnym (na etapie rekrutacji) lub w biznes planie (na etapie konkursu biznes planów). 3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie do 4 dni roboczych od dnia ukazania się listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej do kolejnego etapu rekrutacji, a następnie do projektu oraz wstępnej listy rankingowej biznes planów. Komisja rekrutacyjna oraz KOW rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia. Jeśli odwołanie nastąpi po etapie oceny Formularza rekrutacyjnego (pomysłu na działalność gospodarczą) na prośbę odwołującego się udostępniana jest kopia Karty oceny Formularza rekrutacyjnego z uzyskanym wynikiem punktowym (bez podpisów członków Komisji rekrutacyjnej) oraz kopia uzasadnienia oceny Formularza rekrutacyjnego obydwu

20 ekspertów. Jeżeli odwołanie jest zasadne (oceniający popełnili błąd) do ponownej oceny (w obszarze którego dotyczy odwołanie) zostaje skierowany Formularz rekrutacyjny z opisem pomysłu na działalność gospodarczą. Po pozytywnej ocenie Formularza rekrutacyjnego z opisem pomysłu na działalność gospodarczą liczba kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zwiększa się. 4. Jeśli odwołanie nastąpi po etapie rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną ponownie przeanalizowane kwestionariusze oceny prowadzone podczas rozmowy oraz w razie konieczności kandydatka może zostać poddana dodatkowym testom w zależności od obszaru jakiego dotyczy odwołanie np. test wiedzy, predyspozycji czy motywacji. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję, że kandydatka zostaje przyjęta do projektu, przez co liczba BO w projekcie zwiększa się. Na prośbę kandydatki odwołującej się udostępniana jest kopia Karty oceny Rozmowy rekrutacyjnej (bez podpisów członków Komisji rekrutacyjnej) oraz kopia uzasadnienia oceny Rozmowy rekrutacyjnej. 5. Osoby których biznes plan został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej mają możliwość złożenia wniosku (odwołania) z prośbą o ponowne rozpatrzenie biznes planu wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/ informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień formalnych. Na podstawie wniosku 3 ekspert dokona powtórnej oceny biznes planu w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Będzie to ocena wiążąca i ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie. Jeśli uczestnik projektu będzie odwoływać się od wysokości przyznanych środków na działalność gospodarczą to odwołujący będzie musiał wykazać, iż w ocenie został popełniony błąd. KOW rozpatrzy ponownie wniosek. Jeśli KOW uzna zasadność odwołania BO, wniosek zostanie poddany ponownej ocenie KOW. Będzie to ocena wiążąca i ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie. 6. Jeżeli w wyniku procedury odwoławczej nikt nie otrzyma środków na dofinansowanie otwarcia działalności gospodarczej środki te przeznaczane są na dofinansowanie otwarcia działalności gospodarczej kolejnych wniosków z listy rankingowej biznes planów, które nie otrzymały takiego wsparcia w związku z brakiem środków. 16 Przepisy końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie zapisy: prawodawstwa krajowego i unijnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca zarówno dla kandydatek jak i uczestniczek Projektu, należy do Beneficjenta w oparciu o zasady realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku zmian w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania POKL. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. Załączniki: 1. Formularz rekrutacyjny. 20

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Pomost do zatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13 realizowanego przez Stowarzyszenie B-4, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 REGULAMIN PROJEKTU Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowa praca? To możliwe. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE. Akcelerator Biznesu. nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE. Akcelerator Biznesu. nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE Akcelerator Biznesu nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12 1 Wstęp 1. Celem projektu Akcelerator Biznesu jest zapewnienie merytorycznego i finansowego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Dziś aktywni jutro pracujący! Instytucja pośrednicząca : Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Projektodawca/realizator: Custom Media Group Agnieszka Kędzierska 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle z dnia 3 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas na własną firmę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE Projekt Nasza przyszłość realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu NOWE MOZLIWOŚCI ZAWODOWE

Regulamin Projektu NOWE MOZLIWOŚCI ZAWODOWE Regulamin Projektu NOWE MOZLIWOŚCI ZAWODOWE 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Projekcie należy przez to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Zmiana na lepsze wsparcie dla pracowników sektora oświaty realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU)

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ POKL.06.02.00-30-146/12 (WYCIĄG Z REGULAMINU PROJEKTU) Projekt Załóż własną firmę realizowany jest w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 20/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia13 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Dotacje na biznes w Powiecie Lubelskim współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r.

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r. Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej 7 sierpnia 2012 r. Ścieżka uczestnika wsparcia dotacyjnego w projekcie ARES:

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM!

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! Strona1 REGULAMIN PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! POKL.07.04.00-18-117/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Niepełnosprawny pełnowartościowym

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Młody-wykwalifikowany

Młody-wykwalifikowany REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody-wykwalifikowany Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu Młody-wykwalifikowany, w tym w poradnictwie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Z komputerem za pan brat REGULAMIN PROJEKTU 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn. 2. Projektodawca oznacza 3. Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo