Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług psychologicznych, doradczych oraz usług zdrowotnych obejmuje następujące Części: Część 1. Organizacja i przeprowadzenie treningów motywacyjnych dla 40 osób w formie 5 dniowego wyjazdu Cześć 2. Organizacja i przeprowadzenie treningów motywacyjnych dla 65 osób Cześć 3. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego IPD dla 135 osób Cześć 4. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego dla 23 osób Cześć 5. Organizacja i przeprowadzenie spotkań grupy samopomocowej z udziałem psychologa dla 30 osób Część 6. Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć rehabilitacyjnych dla 23 osób niepełnosprawnych - 1 -

2 I. Część ogólna 1.Miejscem prowadzenia szkolenia zgodnie z opisem poszczególnych Części jest miasto Przemyśl z zastrzeżeniem, iż w zakresie Część 1 usługa będzie realizowana na terenie województwa podkarpackiego. 2. Wykonawca zapewni warunki do przeprowadzenia zajęć będących przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym też na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. z 2003 r. Nr 6 poz.69). Pomieszczenia do odbywania zajęć muszą : być przystosowane do liczby słuchaczy przewidzianych do odbycia zajęć, posiadać zaplecze socjalne i sanitarne, posiadać sale wykładowe z oświetleniem naturalnym i sztucznym, z odpowiednią akustyką, w salach musi znajdować się odpowiednia liczba stołów i krzeseł, każdy z uczestników zajęć w trakcie części teoretycznych ma mieć zapewnione miejsce siedzące, w przypadku zajęć praktycznych w sali musi znajdować się odpowiedni sprzęt i warunki do pracy w grupach (zgodnie ze specyfiką zajęć), 2. Do realizacji zajęć Wykonawca zapewni /zakupi/ osobom biorącym w nich udział odpowiednie materiały szkoleniowe /np. teczki tekturowe zapinane (aktówki), zeszyty, długopisy, zakreślacze, pendrive itp./, które po zakończeniu zajęć przejdą w posiadanie uczestników przeprowadzonych zajęć ( dotyczy części nr 1 i 2) Materiały te należy opatrzyć logo POKL, flagą Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nazwą projektu, z którego finansowana jest realizowana usługa na materiałach szkoleniowych, listach obecności uczestników, zaświadczeniach oraz wszelkich innych dokumentach dot. realizowanej usługi zgodnie z wytycznymi dotyczącymi - 2 -

3 oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu zajęć razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. 3. Do realizacji zajęć Wykonawca zapewni ich uczestnikom odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju usługi. W przypadku zajęć praktycznych musi być zapewniony odpowiedni sprzęt i warunki do pracy w grupach zgodnie ze specyfiką zajęć. 4. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania na zajęcia nowego Uczestnika, w przypadku, gdy jeden z dotychczasowych Uczestników przerwał zajęcia (dotyczy części nr 2 i 5 ). Skierowanie nowego Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy Wykonawca zrealizował nie więcej niż liczbę godzin wskazanych w SIWZ przy opisie poszczególnych części przedmiotu zamówienia ( jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań, aby nowy Uczestnik uzupełnił materiał objęty usługą o zakres, w którym Uczestnik nie brał udziału (jeżeli dotyczy). 6. W przypadku gdy po przerwaniu zajęć przez Uczestnika, grupa nie zostanie uzupełniona przez nowego Uczestnika, Zamawiający pokryje koszty usługi Uczestnika, który przerwał zajęcia za okres uczestnictwa w zajęciach, na podstawie wyliczeń przekazanych przez Wykonawcę ( dotyczy części nr 2, 5 ) Wyliczenie zostanie dokonane w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty przez Wykonawcę, tj. koszt materiałów szkoleniowych oraz koszty, które ponosi Wykonawca niezależnie od liczby uczestników zajęć (wynagrodzenie osób przeprowadzających usługę, wynajem sal wykładowych). 7. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych przez Zamawiającego do udziału w realizowanej usłudze jest większa niż liczba Uczestników, które faktycznie brały udział w zajęciach, Wykonawca może wystawić fakturę uwzględniającą wyższy koszt usługi jednego Uczestnika, niż wskazany w ofercie Wykonawcy, stosownie do rzeczywiście poniesionych kosztów koniecznych do zapewnienia prawidłowego przebiegu realizowanej usługi (wynajem - 3 -

4 pomieszczeń, wynagrodzenie osób przeprowadzających usługę) dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród osób biorących udział w zajęciach oceny merytorycznej i technicznej przebiegu zajęć m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej przekazanej przez Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ. dotyczy części nr 1, 2, 5 9. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia logo POKL, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, informację, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie na materiałach szkoleniowych, edukacyjnych, listach obecności uczestników, zaświadczeniach oraz wszelkich innych dokumentach dot. realizowanych zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL

5 II. Szczegółowy opis poszczególnych części : Część 1. Organizacja i przeprowadzenie treningów motywacyjnych dla 40 osób w formie 5 dniowego wyjazdu 1.Wyjazd skierowany jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla. 2.Wymagane zagadnienia w programie przeprowadzanych zajęć: 2.1 Treningi motywacyjne dla 40 osób ( 2 grupy po 20 osób) Definicja i rodzaje motywacji Znaczenie motywacji w życiu i działaniu Określanie swoich słabych i mocnych stron Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności Sposoby zwiększania motywacji Opracowywanie najważniejszych planów i celów życiowych Zamawiający wymaga aby program zajęć zawierał co najmniej w/w zagadnienia. Ww. program nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem przeprowadzanych zajęć. Zamawiający zaleca aby podczas zajęć wykorzystywać: - chustę KLANZA której dysponentem jest Zamawiający - inne pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby biorące udział w treningach motywacyjnych formie wyjazdowej mają mieć zapewnione materiały niezbędne do przeprowadzenia treningów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom uczestniczącym w wyjeździe: - transport do/z miejsca pobytu, - zakwaterowanie uczestników w ośrodku wypoczynkowo - szkoleniowym na 5 dób hotelowych; zakwaterowanie uczestników zajęć winno odbyć się w 1 dniu szkolenia, - zakwaterowanie w odpowiednich warunkach (pokoje maksymalnie 5 osobowe z łazienkami) - pełne wyżywienie w czasie pobytu (śniadanie, obiad, kolacja oraz tzw. serwis kawowy tj. kawa, herbata, ciastka, woda, soki w czasie zajęć, w tym w 1 dniu obiad, kolacja, serwis - 5 -

6 kawowy i w 5 dniu śniadanie, obiad, serwis kawowy): - śniadanie i kolacja min. 12 zł na osobę w każdym dniu - obiad dwudaniowy z deserem min. 15 zł na osobę w każdym dniu - serwis kawowy min. 10 zł na osobę dziennie 3. Liczba godzin zajęć - treningi motywacyjne 24 godz. lekcyjnych każda osoba /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/ prowadzone w 2 grupach po 20 osób. 4. Czas zajęć: Czas trwania zajęć 5 dni ( dni w których odbywać się będą zajęcia) Zajęcia mogą odbywać się w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) W ramach wyjazdu Wykonawca zapewni atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. 5. Planowany termin realizacji zamówienia od 12 listopada 2012 r. do 16 listopada 2012 r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: wskazany w ofercie ośrodek wypoczynkowo szkoleniowy, zlokalizowany na terenie województwa Podkarpackiego (należy podać w pkt. 5 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ). 7. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z przeprowadzanymi zajęciami, oraz w drodze do/z miejsca szkolenia, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego / art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.) / 8. Wyjazd połączony z treningami motywacyjnymi, będący przedmiotem zamówienia zakończy się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zorganizowanych w ramach wyjazdu zajęciach z załącznikiem nr 9 do SIWZ. (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie - 6 -

7 Dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie

8 Cześć 2. Organizacja i przeprowadzenie treningów motywacyjnych dla 65 osób 1. Treningi motywacyjne skierowane są do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla. 2.Wymagane zagadnienia w programie przeprowadzanych zajęć: 2.1 Treningi motywacyjne dla 65 osób ( 5 grup) Definicja i rodzaje motywacji Znaczenie motywacji w życiu i działaniu Określanie swoich słabych i mocnych stron Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności Sposoby zwiększania motywacji Opracowywanie najważniejszych planów i celów życiowych Zamawiający wymaga aby program zajęć zawierał co najmniej w/w zagadnienia. Ww. program nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem przeprowadzanych zajęć. Zamawiający zaleca aby podczas zajęć wykorzystywać: - chustę KLANZA której dysponentem jest Zamawiający - inne pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, magnetofony itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do przeprowadzenia treningów motywacyjnych 3. Liczba godzin zajęć: - treningi motywacyjne 24 godz. lekcyjnych każda osoba /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/ prowadzone w 5 grupach 4 sesje po 6 godz. dla każdej grupy 4. Czas zajęć: 6 godziny lekcyjnych zajęć dziennie dla każdej z 5 grup- dla treningów motywacyjnych Czas trwania szkolenia 4 dni ( dni w których odbywać się będą zajęcia) dla każdej grupy - 8 -

9 Zajęcia mogą się odbywać w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) 5. Planowany termin realizacji zamówienia od 1 października 2012 r. do 30 listopada 2012 r. 6.Miejsce prowadzenia szkolenia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego Przemyśl Zamawiający udostępni nieodpłatnie salę wykładową na organizację i przeprowadzenie treningów. 7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości sali wykładowej zarówno w trakcie trwania treningów jak również po ich zakończeniu. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis kawowy ( kawa, herbata, ciastka, woda mineralna, soki itp.) na czas trwania treningów motywacyjnych. Koszt serwisu kawowego min. 12 zł na osobę na każdą sesję. 9. W przypadku przerwania przez skierowanego Uczestnika udziału w zajęciach (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu zajęć znajdzie pracę i nie może uczestniczyć w zajęciach) do 4-ej godziny zajęć Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, Wykonawca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres zajęć, w którym nie uczestniczyła. 10. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z przeprowadzanymi zajęciami, oraz w drodze do/z miejsca przeprowadzanych zajęć, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 11. Przeprowadzone treningi zakończą się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zajęciach będących przedmiotem zamówienia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ

10 Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie

11 Cześć 3. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego IPD dla 135 osób 1. Indywidualne doradztwo zawodowe IPD skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla. 2.Wymagane zagadnienia w programie zajęć, indywidualnego doradztwa zawodowego IPD: 2.1 Indywidualne doradztwo zawodowe IPD dla 135 osób: Analiza dotychczasowej sytuacji zawodowej UP Poszerzenie samowiedzy w zakresie posiadanych możliwości, w kontekście oczekiwań pracodawców w stosunku do kandydatów na pracowników Rozpoznanie motywacji UP oraz chęci i gotowości do dokonania zmian Identyfikacja umiejętności nabytych w dotychczasowej drodze zawodowej Wskazanie możliwych szans UP na lokalnym rynku pracy Sposoby poszukiwania pracy, źródła informacji o rynku pracy Ustalenie właściwego rodzaju wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej Przygotowanie UP do samodzielnego planowania dalszych działań aktywizujących zawodowo Zamawiający wymaga aby program zajęć zawierał co najmniej w/w zagadnienia. Ww. program nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem przeprowadzanych zajęć. UWAGA! Indywidualne doradztwo zawodowe IPD będące przedmiotem zamówienia nie jest Indywidualnym Planem Działania w rozumieniu IPD opracowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy z osobą bezrobotną lub poszukującą pracy. Głównym celem indywidualnego doradztwa zawodowego jest ustalenie właściwego rodzaju wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej weryfikacji wyboru przez UP szkoleń zawodowych wskazanych w wstępnej ankiecie rekrutacyjnej. 3. Czas zajęć: 8 godzin zegarowych na każdego uczestnika 4. Planowany termin realizacji zamówienia: r. do r. 5.Miejsce prowadzenia zajęć: Miejsce wskazane przez wykonawcę na terenie miasta Przemyśla(należy podać w pkt 5 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ)

12 6. Przeprowadzone zajęcia zakończą się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zajęciach będących przedmiotem zamówienia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. Dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie

13 Cześć 4. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego dla 23 osób 1. Indywidualne doradztwo psychologiczne skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla. 2.Wymagane zagadnienia w programie zajęć, obejmujących indywidualne doradztwo psychologiczne : 2.1 Indywidualne doradztwo psychologiczne dla 23 osób Określenie celów życiowych Opracowanie strategii celów Weryfikacja systemu wartości Poszerzenie źródeł wsparcia indywidualnego Zamawiający wymaga aby program doradztwa zawierał co najmniej w/w zagadnienia. Ww. program nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem przeprowadzanych zajęć. 3. Czas doradztwa: - indywidualne doradztwo psychologiczne dla 22 osób 4 godz. zegarowe każda osoba - każda osoba w ramach 4 godz. skorzysta z co najmniej 2 spotkań umawianych indywidualnie Zajęcia mogą się odbywać w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) 4. Planowany termin realizacji zamówienia: od r. do r. 5.Miejsce prowadzenia doradztwa: Miejsce wskazane przez wykonawcę na terenie miasta Przemyśla (należy podać w pkt 5 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ). 6. Przeprowadzone zajęcia zakończą się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zajęciach będących przedmiotem zamówienia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ

14 Dokument poświadczający uczestnictwo w zajęciach musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie

15 Cześć 5. Organizacja i przeprowadzenie spotkań grupy samopomocowej z udziałem psychologa dla 30 osób Zajęcia z psychologiem w ramach grupy samopomocowej dla 30 osób (1 grupa) Do obowiązków psychologa będzie należało prowadzenie grupy samopomocowej, pełnienie roli moderatora: wymiana doświadczeń i informacji w grupie, diagnozowanie problemów i ich rozwiązywanie. Zamawiający wymaga aby program zajęć zawierał co najmniej w/w zagadnienia. Ww. program nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem przeprowadzanych zajęć. 3. Czas zajęć: 10 sesji po 2 godziny lekcyjne dziennie dla zajęć z psychologiem ( 2 razy w miesiącu po 2 godziny przez 5 miesięcy)- razem 20 godz. Zajęcia mogą się odbywać w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) 4. Planowany termin realizacji zamówienia: od 15 czerwca 2012r. do 31 października 2012r.. 5. Miejsce prowadzenia zajęć grupy samopomocowej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, ul. Leszczyńskiego Przemyśl Zamawiający udostępni nieodpłatnie salę wykładową 6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku i czystości sali wykładowej zarówno w trakcie trwania zajęć jak również po ich zakończeniu. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis kawowy ( kawa, herbata, ciastka, woda mineralna, soki itp.) na czas trwania zajęć zadbać o porządek na sali. Koszt serwisu kawowego min. 6 zł na osobę na każdą sesję. 9. W przypadku przerwania przez skierowanego Uczestnika udziału w zajęciach (np. w przypadku gdy ten Uczestnik po pierwszym lub drugim dniu zajęć znajdzie pracę i nie może uczestniczyć w zajęciach) do 4-ej godziny zajęć Zamawiający skieruje w jej miejsce następną osobę, Wykonawca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres zajęć, w którym nie uczestniczyła

16 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z przeprowadzanymi zajęciami, oraz w drodze do/z miejsca przeprowadzanych zajęć, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz.1001 z późn. zm.)/ 9. Zajęcia zakończą się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zajęciach będących przedmiotem zamówienia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie

17 Część 6. Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć rehabilitacyjnych dla 23 osób niepełnosprawnych 1. Zajęcia rehabilitacyjne są skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla. Osoby niepełnosprawne uczestniczące w zajęciach to osoby o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie wymagające opieki. 2.Wymagane zagadnienia w programie: - poprawa kondycji fizycznej 3. Liczba godzin zajęć: - indywidualne konsultacje diagnostyczne w celu ustalenia programu rehabilitacji dla każdej osoby (minimum 1 godz. zegarowa na osobę) - zajęcia rehabilitacyjne średnio 3 zabiegi na każdą osobę w 10 dniowych cyklach tj. średnio 30 zabiegów na osobę 4. Czas zajęć: Spotkania mogą się odbywać w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) 5. Planowany termin realizacji zamówienia: 15 czerwiec 2012r. do 30 listopada 2012r. 6. Miejsce prowadzenia zajęć: miejsce wskazane przez Wykonawcę na terenie miasta Przemyśl (należy podać w pkt 5 Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ). 6. Przeprowadzone zajęcia zakończą się wydaniem dokumentów świadczących o uczestnictwie w zajęciach będących przedmiotem zamówienia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.), zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. Dokument poświadczający uczestnictwo w szkoleniu musi zawierać logo POKL w zestawieniu z logo Unii Europejskiej oraz nazwę projektu, z którego finansowane jest szkolenie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo