na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: Usłu gi drukowania i powiązane ; Druki i produkty podobne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: Usłu gi drukowania i powiązane ; Druki i produkty podobne) Zamawiający Centrum Doradztwa Gospodarczego sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie usługi: wydruk materiałów szkoleniowych realizowanej w ramach projektu pn. ZIELONA PRODUKCJA - EKOLOGIA W PRZEMYŚLE na podstawie umowy nr: UDA-POKL /13 z dnia: r. zawartej z PARP w ramach Poddziałania nr 2.1.1, Działanie nr 2.1 Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145 b Świlcza NIP ; KRS ; KZ tel.: (17) fax: (17) Warunki zamówienia: 1. Miejsce realizacji zamówienia: Rzeczpospolita Polska (obszar całego kraju) 2. Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia: Wykonanie materiałów szkoleniowych tj.: skład, korekta i łamanie tekstu, druk i oprawa 600 zestawów materiałów szkoleniowych dla 600 uczestników szkoleń, a także dostarczenie ich w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. W skład 1 zestawu materiałów szkoleniowych wchodzi: Notes: A4, 25 kartek, 80gr., biały w kratkę, dwustronny, z monochromatycznymi nadrukami (nagłówek, stopka) Długopis: niebieski kolor atramentu, obudowa: kolor, metalowy z grawerem Aktówka/biwuar: zamykana na zamek, z możliwością zamontowania notesu A4, długopisu, okładka: sztywna, skóropodobny materiał, kolor jednolity z tłoczonymi nadrukami Skrypt szkoleniowy: str., format A4, min. 80gr., wydruk kolorowy, dwustronny, trwale spięty, oprawa: miękka, kolorowy nadruk, min. 300gr., kreda, laminat Pendrive: pojemność min. 4GB, obudowa: plastikowa karta o wymiarach: 85,6 x 54,3 x 3,3 mm (+/- 2 mm), nadruk UV full kolor, obustronny Zapewnienie infrastruktury i wymaganego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji niniejszej usługi Zapewnieniu niezbędnej obsługi administracyjnej i biurowej związanej z przeprowadzanymi usługami.

2 3. Wymagania dotyczące usługi: Termin realizacji w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy do końca VI 2015r. Materiały szkoleniowe: Notes, Długopis, Aktówka/biwuar, Pendrive termin dostarczenia do Zamawiającego w okresie nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Skrypt szkoleniowy dostarczenie do siedziby Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego materiałów merytorycznych dotyczących danej grupy szkoleniowej. Materiały do wydruku skryptu szkoleniowego mogą być różne dla każdej grupy szkoleniowej. Zakłada się, iż liczebność 1 grupy szkoleniowej będzie wynosiła 12 osób, do zrealizowania jest łącznie 50 grup szkoleniowych dla łącznej grupy 600 osób. Materiał wzorcowy (wsad merytoryczny materiałów szkoleniowych) zostanie dostarczany em bądź przekazywany będzie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego: - Notes, Długopis, Aktówka/biwuar, Pendrive na min. 10 dni roboczych przed oczekiwanym dostarczeniem przez Wykonawcę przygotowanych materiałów - Skrypt szkoleniowy - na min. 3 dni robocze przed oczekiwanym dostarczeniem przez Wykonawcę przygotowanych materiałów Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Kryteria dostępu Wykonawców - dysponowanie doświadczeniem oraz potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, - spełnianie innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym O realizację usługi mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria: a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi. b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) Spełnia/Spełni wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ograniczenie powyższe dotyczy również wszelkich wzajemnych sytuacji faktycznych jak i prawnych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy; powyższe wyliczenie należy traktować jako przykładowe wyliczenie takich sytuacji. W celu weryfikacji braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań pomiędzy Stronami. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. 5. Kryterium wyboru oferty: -cena 100 % (łączna cena brutto za całe zamówienie Diagnoza Przedsiębiorstw dla 100 przedsiębiorstw) Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w skali 1-100, obliczone wg wzoru: najniższa oferowana cena brutto za całe zamówienie C= x 100 pkt. Cena oferty badanej brutto za całe zamówienie Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U Nr 157, poz. 976). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania niniejszego zapytania ofertowego, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty uzyskały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego w budżecie na realizację zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji usługi, w tym harmonogram realizacji ostatecznie ustalone zostaną w porozumieniu z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia go bez podania przyczyny. Umowa z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawców o dokonanym wyborze.

4 6. Sposób przygotowania oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołanie oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do obniżenia ceny. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić na druku zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru/ceidg lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, załączonego do oferty. Oferta wraz z załącznikami składana osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis Oferta na przeprowadzenie usługi: wydruk materiałów szkoleniowych w ramach Projektu ZIELONA PRODUKCJA - EKOLOGIA W PRZEMYŚLE. Okres związania ofertą: 21 dni od upływu terminu składania ofert. Uprzejmie prosimy o złożenie oferty w terminie do dnia r., do godz Datą wpływu oferty jest data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: r. o godzinie : Oferty należy składać za pomocą faksu, drogą mailową, osobiście bądź za pomocą poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145 b Świlcza Fax: Wszelkie informacje na temat przedmiotowego zapytania ofertowego udzielane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapytania proszę przesyłać na adres: Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym drogą elektroniczną. Zamawiający gwarantuje udzielenie odpowiedzi, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż do dnia r. do godz. 12:00. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania. W takiej sytuacji oferentom nie przysługuje możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu. Załączniki: Załącznik nr 1 oferta Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą podpis Zamawiającego/osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Załącznik nr 1 - oferta PROJEKT ZIELONA PRODUKCJA - EKOLOGIA W PRZEMYŚLE WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH, DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI, PODDZIAŁANIE ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW O F E R T A d o t y c z ą c a z a p y t a n i a O F E R T O W E G O N R 03/ZPEWP/2014 z dn ia r. Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy: Siedziba Wykonawcy: Adres do korespondencji: tel.: REGON: fax:. NIP: skierowana do: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Działając imieniem Wykonawcy, nawiązując do zapytania ofertowego nr 03/ZPEWP/2014 z dnia r. w przedmiocie przeprowadzenia usługi: wydruk materiałów szkoleniowych oświadczam, że Wykonawca zapoznał się z zapytaniem ofertowym nr 03/ZPEWP/2014 oraz wszystkimi załącznikami i akceptuje je bez zastrzeżeń, oferując wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach cenowych:. zł /brutto / za komplet materiałów szkoleniowych dla 1 osoby.. zł /brutto/ - łączna cena za całe zamówienie (materiały szkoleniowe 600 kompletów) Ponadto Wykonawca: 1. Deklaruje termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego nie później niż do dnia r. 2. Oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskał konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 3. Oświadcza, że uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym. 4. Zobowiązuje się, w przypadku udzielenia zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Oświadcza, że dysponuje doświadczeniem oraz potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. 6. Oświadcza, że spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. miejscowość, dnia pieczęć i podpis Wykonawcy/ osoby reprezentującej wykonawcę

6 Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Miejscowość, data Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy:. Adres:.. Działając imieniem Wykonawcy niniejszym oświadczam, że: Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*-.. nazwa Zamawiającego * Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Ograniczenie powyższe dotyczy również wszelkich wzajemnych sytuacji faktycznych jak i prawnych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy; powyższe wyliczenie należy traktować jako przykładowe wyliczenie takich sytuacji... Podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo