Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania: Szkolenia obejmować będą: I. Wsparcie osób nieaktywnych zawodowo ( 48 osób) poprzez a) Kursy zawodowe : Kurs nr 1- Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B 6 osób (120 godz. szkolenia w tym 60 godzin na prawo jazdy) Kurs nr 2- Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci 3 osób (120 godz. szkolenia) Kurs nr 3 - Magazynier z obsługą kasy fiskalnej oraz wózka widłowego 19 osób (120 godz. szkolenia w tym 67 godzin na wózek widłowy ) Kurs nr 4 - Księgowość z obsługą programów komputerowych dla 11 osób (120 godz. szkolenia) Kurs nr 5 - Opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego 6 osób (160 godz. szkolenia) Kurs nr 6 - Kucharz małej gastronomii 3 osoby (120 godzin szkolenia) b) poradnictwo prawne grupowo 2 grupy szesnastoosobowe i 1 grupa siedemnastoosobowa po 6 godzin każda, łącznie 18 godzin, 49 osób II. Wsparcie osób niepełnosprawnych (16 osób): Trening kompetencji i umiejętności społecznych grupowo ( 2 grupy po 20 godzin) Terapia psychologiczna indywidualnie 16 osób po 8 godzin (łącznie 128 godzin). III. Wsparcie osób z problemami społecznymi (10 osób): Trening kompetencji i umiejętności społecznych grupowo( 1 grupa / 24 godziny) Poradnictwo indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych umożliwiających uczestnictwo w życiu społecznym 6 godz./osobę łącznie 60 godzin.

2 CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Miejsce prowadzenie usług zgodnie z opisem każdego szkolenia 2. Wykonawca zapewni warunki usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym też na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.). 3. Pomieszczenia do realizowania usługi muszą : być przystosowane do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, posiadać zaplecze socjalne i sanitarne, posiadać sale wykładowe z oświetleniem naturalnym i sztucznym, z odpowiednią akustyką, w salach musi znajdować się odpowiednia liczba stołów i krzeseł, każdy z uczestników usługi w trakcie zajęć teoretycznych ma mieć zapewnione miejsce siedzące, w przypadku zajęć praktycznych w sali musi znajdować się odpowiedni sprzęt i warunki do pracy w grupach (zgodnie ze specyfiką usługi), temperatura w pomieszczeniach nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. 4. Wykonawca zapewni uczestnikom usługi poczęstunek (napoje zimne i ciepłe, owoce, ciastka, obiad dwudaniowy - posiłek powinien być urozmaicony) - koszt cateringu dla 1 osoby na każdy dzień usługi ma wynosić min. 20,00 zł. 5. Do realizacji szkoleń Wykonawca zapewni /zakupi/ uczestnikom kursu odpowiednie materiały szkoleniowe - materiały edukacyjne - skrypt, teczka tekturowa zapinana (aktówka), zeszyt w twardej oprawie min. 60-kartkowy, długopis, pendrive, zakreślacze, a także podstawowe narzędzia do stylizacji paznokci (kuferek) dla uczestników kursu: Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci, które po zakończeniu usługi przejdą w posiadanie absolwentów kursów. Materiały szkoleniowe opracowane przez Wykonawcę stanowić będą rozwinięcie zagadnień objętych programem usługi, prezentowanych w trakcie usługi. Materiały te będą w sposób jasny, prosty i przystępny wyjaśniać zagadnienia objęte programem oraz zawierać praktyczne informacje, ułatwiające uczestnikom szkolenia przyswojenie wiedzy oraz wykorzystanie w praktyce zagadnień objętych usługą. Materiały szkoleniowe mogą stanowić gotowe publikacje dostępne na rynku. Materiały szkoleniowe, przygotowane przez Wykonawcę specjalnie na potrzeby projektu muszą być oryginalne, nie mogą zawierać niedozwolonych zapożyczeń z prac osób trzecich oraz nie mogą naruszać praw przysługującym osobom trzecim, w szczególności praw autorskich tych osób.

3 Materiały szkoleniowe i konferencyjne powielone przez Wykonawcę poprzez wydruk komputerowy, lub powielane na ksero mają mieć oprawy grzbietowe lub termiczne. Materiały szkoleniowe muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom usługi w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy potwierdzają odbiór materiałów szkoleniowych własnoręcznym podpisem. Oryginały list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu usługi razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. 6. Do realizacji usługi Wykonawca zapewni uczestnikom odpowiednie wyposażenie techniczne adekwatne do rodzaju usługi odpowiadające indywidualnym potrzebom szkoleniowym uczestnika. W przypadku zajęć praktycznych musi być zapewniony odpowiedni sprzęt i warunki do pracy w grupach (zgodnie ze specyfiką usługi). W przypadku kursu prawa jazdy kat. B oraz operatora wózka widłowego Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednią bazą szkoleniową, tj. odpowiednio wydzielonym i oznakowanym placem manewrowym i pojazdami do zajęć praktycznych. 7. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania na realizowaną usługę nowego Uczestnika w przypadku gdy jeden z dotychczasowych Uczestników przerwie udział w usłudze. 9. W przypadku kursu prawa jazdy kat. B Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą faktycznie poniesione koszty, przy czym koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika może ulec zmniejszeniu w sytuacji, gdy w rozliczeniu usługi zostanie zmniejszona kwota opłaty za egzamin państwowy i nie obejmuje ona dwukrotnego opłacenia tegoż egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Sytuacja ta ma miejsce, gdy Wykonawca dokona opłaty za: a) 1 część teoretyczną egzaminu państwowego i 1 część praktyczną egzaminu państwowego; b) 2 części teoretyczne egzaminu państwowego i 1 część praktyczną egzaminu państwowego; c) 1 część teoretyczną egzaminu państwowego i 2 części praktyczne egzaminu państwowego. 10. W przypadku kursu prawa jazdy kat. B, gdy kursant zaliczy część teoretyczną egzaminu państwowego za pierwszym lub drugim podejściem Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia części praktycznej egzaminu państwowego (nie dotyczy osób, które nie zaliczyły części teoretycznej egzaminu państwowego za pierwszym lub drugim podejściem). W przypadku, gdy kursant nie zaliczy części praktycznej egzaminu państwowego za pierwszym podejściem Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia drugiego podejścia do części praktycznej egzaminu państwowego. W przypadku niezaliczenia przez kursanta części teoretycznej egzaminu państwowego za pierwszym lub drugim

4 podejściem Wykonawca nie jest zobowiązany do opłacenia części praktycznej egzaminu państwowego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminów egzaminów, zarówno części teoretycznej jak i praktycznej oraz bieżącego informowania Zamawiającego o ww. terminach wraz z listą osób, które będą zdawały egzamin z części praktycznej. 11. W przypadku gdy jednostka realizująca usługę nie posiada własnego zaplecza technicznego (sal dydaktycznych, sprzętu itp. ) na terenie Tarnobrzega należy dołączyć do formularza ofertowego dokument (uwierzytelnioną przez Wykonawcę kopię) potwierdzający prawo do dysponowania lokalem umożliwiającym przeprowadzenie zajęć. 12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników usługi oceny merytorycznej i technicznej przebiegu usługi m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej przekazanej przez Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 13. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia logo POKL, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, informację, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nazwę projektu, z którego finansowana jest usługa: na materiałach szkoleniowych, edukacyjnych, listach obecności uczestników, listach potwierdzających odbiór poczęstunku, listach potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych, listach potwierdzających odbiór zaświadczeń oraz wszelkich innych dokumentach dot. realizowanej usługi. w pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania badań lekarskich przed rozpoczęciem szkolenia jeżeli są wymagane dla Uczestników usługi. Koszty badań pokrywa Wykonawca. 15. Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia kosztów wyrobienia książeczki zdrowia z badaniami dla kursów nr 2, 5 i W przypadku gdy Uczestnik usługi, nie spełnia wymogów zdrowotnych (badania lekarskie dyskwalifikują Uczestnika usługi do uczestnictwa w realizowanej usłudze) Zamawiający może uzupełnić grupę uczestników o nową osobę, a Wykonawca pokryje koszty badań lekarskich tej osoby. Uwaga: W poszczególnych szkoleniach mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym (nie wymagające opieki).

5 SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ Kurs Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B dla 6 osób 1. Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega przygotowujących się do wykonywania w/w zawodu. 2. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: a) Wymagane zagadnienia w programie szkolenia dot. Przedstawiciela handlowego: zakres podstawowych obowiązków przedstawiciela handlowego, monitoring rynku - popyt i podaż, reklama, promocja i dystrybucja, pozyskiwanie klientów, utrzymanie kontaktów handlowych, prowadzenie korespondencji, techniki sprzedaży, organizowanie dostaw towarów, techniki negocjacyjne, zagadnienia finansowo-prawne dotyczące sprzedaży. Liczba godzin szkolenia przedstawiciel handlowy: 60 na każdą osobę b) W przypadku kursu na prawo jazdy kat. B program i zakres szkolenia zgodny z: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1019), Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień prze egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.), Ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014r poz. 949) Liczba godzin szkolenia na prawo jazdy 60 w tym 30 godzin praktyki. Zamawiający wymaga, aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia.

6 Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Liczba godzin szkolenia: 120 godz. lekcyjnych/ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne. 4. Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 18.00, codziennie od poniedziałku do piątku i w soboty w godzinach od 8.00 do (zajęcia praktyczne kursu prawo jazdy kat. B) z wyłączeniem niedziel i świąt. 5. Liczba dni szkolenia i szczegółowy harmonogram zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram szkolenia, sporządzony w porozumieniu i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do r. 7. Miejsce prowadzenia szkolenia: W zakresie kursu Przedstawiciel handlowy: miasto Tarnobrzeg (należy podać w pkt 4 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 11 do SIWZ). w zakresie Prawo jazdy kat. B: - miasto Tarnobrzeg (dotyczy zajęć teoretycznych i zajęć na placu manewrowym), - zajęcia praktyczne mogą odbywać się: miasto Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski. 8. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika projektu z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w jego miejsce zostanie skierowana kolejna osoba. Jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba ta uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 9. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 10. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem 2 dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia będącego przedmiotem zamówienia. Pierwszy wydany zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz drugi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 186 z póżn. zm.) oddzielnie zaświadczenie kursu przedstawiciel handlowy i oddzielnie zaświadczenie kursu prawo jazdy kat. B 11. W przypadku kursu prawo jazdy kat. B należy ująć również koszt dwukrotnego przystąpienia do egzaminu państwowego (składającego się z części teoretycznej i praktycznej). Kurs Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci dla 3 osób 1. Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega przygotowujące się do wykonywania w/w zawodu. 2. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Anatomia i fizjologia człowieka, Dermatologia, BHP oraz higiena zawodowa, Kosmetologia, Chemia surowców kosmetycznych, Techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,

7 Manicure tradycyjny i biologiczny, Pedicure, Fizykoterapia, Dermatologiczne schorzenia paznokci, dłoni i stóp, Metody przedłużania paznokci, Zdobnictwo paznokci, Stylizacja paznokci metodą akrylową, Stylizacja paznokci metodą żelową. Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Liczba godzin szkolenia: 120 godz. lekcyjnych/ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne. 4. Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. Praktyczna część szkolenia winna być przeprowadzona w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym. 5. Liczba dni szkolenia i szczegółowy harmonogram zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram szkolenia, sporządzony w porozumieniu i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy r. 7. Miejsce prowadzenia szkolenia: Tarnobrzeg (należy podać w pkt 4 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 11 do SIWZ). 8. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w jego miejsce Zamawiający skieruje kolejną osobę. Jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 9. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U.z 2013r., poz.674 z późn. zm.). 10. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem 2 dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia. Pierwszy wydany zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz drugi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). Kurs: Magazynier z obsługą, kasy fiskalnej i wózka widłowego dla 19 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega przygotowujące się do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Obsługa kasy fiskalnej

8 Pojęcia i rodzaje magazynów, Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach, Sposoby składowania w magazynach, Spedycja towarów, Dokumenty w magazynie, Zabezpieczenia ilości i jakości towarów w magazynie, Gospodarka magazynowania, Komputerowe programy magazynowe, Typy stosowanych wózków jezdniowych, Budowa wózka, Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami, Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, Praktyczna nauka jazdy, Wiadomości o Urzędzie Dozoru Technicznego. 3. Podstawa Prawna szkolenia : Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje uczestników szkolenia przez organ właściwej jednostki nadzoru technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 849 z późn. zm.). Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 4. Liczba godzin szkolenia: 120 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne w tym 67 godzin z zakresu obsługi wózka widłowego. 5. Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. 6. Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy r. 7. Miejsce prowadzenia szkolenia: Tarnobrzeg (należy podać w pkt 4 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 11 do SIWZ). 8. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w jego miejsce Zamawiający skieruje kolejną osobę. Jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 9. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 10. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem 2 dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia. Pierwszy wydany zgodnie

9 z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz drugi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). 11. Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych kończy się egzaminem zewnętrznym pod nadzorem jednostki certyfikującej - Urzędem Dozoru Technicznego, po którym każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Kurs: Księgowość z obsługą programów komputerowych dla 11 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega przygotowujące się do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Zaznajomienie z pakietem Microsoft Office WORD, EXCEL ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i w księdze handlowej, stosowania zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych, identyfikacji poszczególnych podatków oraz ustalania podstaw prawnych opodatkowania danym podatkiem, identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości obliczania należnych kwot podatków z wykorzystaniem obowiązujących stawek jak też ulg i zwolnień podatkowych, sporządzania deklaracji podatkowych, pism i rozliczeń w tym zakresie, ewidencjonowania rozrachunków związanych z podatkami, kontrolowania dokonanych operacji w zakresie spraw podatkowych. prowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń spornych i rozliczeń, prowadzenia ewidencji rozliczanych kosztów rodzajowych i kosztów działalności, wyliczania wynagrodzenie za pracę, rozliczania składek ZUS, posługiwania się programem "Płatnik", sporządzania not księgowych i innej dokumentacji na potrzeby ewidencji, sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego - bilansu, rachunku zysków i strat i in. dotyczących podmiotu gospodarczego, wykorzystania techniki komputerowej w rachunkowości i rozliczeniach firmy Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia.

10 Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Liczba godzin szkolenia: 120 godz. lekcyjnych /ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne/. 4. Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku /z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. Liczba dni szkolenia i szczegółowy harmonogram zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram szkolenia, sporządzony w porozumieniu i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5. Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy r. 6. Miejsce prowadzenia szkolenia: Tarnobrzeg (należy podać w pkt 4 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 11 do SIWZ). 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w jego miejsce Zamawiający skieruje kolejną osobę. Jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 8. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.). 9. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem 2 dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia. Pierwszy wydany zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz drugi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). Kurs Opiekun osób starszych z podstawami języka niemieckiego dla 6 osób 1. Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega przygotowujących się do wykonywania w/w zawodu. 2. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Moduł: opiekun osoby starszej rola i zadania opiekuna osób starszych, formy opieki i pomocy ludziom starszym, anatomia z fizjologią osoby starszej, proces starzenia się organizmu człowieka, choroby wieku starszego, pielęgnacja osób starszych, wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, zajęcia praktyczne. Liczba godzin szkolenia 80 godz. lekcyjnych/ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne.

11 Moduł: język niemiecki: przywitania i pożegnania, o mnie (miejsce zamieszkania, stan cywilny, wiek, imię i nazwisko itd.), ubrania, opisywanie części garderoby, produkty spożywcze, posiłki, zakupy, prace domowe, pogoda, pory roku, rozkład dnia, godziny, dni tygodnia, miesiące, pytanie o drogę, udzielanie informacji, środki komunikacji, podróże, zamawianie noclegu w hotelu, samopoczucie i dolegliwości seniorów, opieka pielęgnacyjna seniorów, części ciała, zdrowie i choroba, wizyta u lekarza. Liczba godzin szkolenia 80 godz. lekcyjnych. 3. Liczba godzin 160 godz. lekcyjnych, w tym min 30 godzin praktyki w zakładzie opieki (nad osobami starszymi lub w szpitalu. Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 4. Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku/z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. 5. Liczba dni szkolenia i szczegółowy harmonogram zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram szkolenia, sporządzony w porozumieniu i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy r. 7. Miejsce prowadzenia szkolenia: Tarnobrzeg (należy podać w pkt 4Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 11 do SIWZ). 8. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w jego miejsce Zamawiający skieruje kolejną osobę. Jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 9. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.). 10. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem 2 dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia. Pierwszy wydany zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz drugi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.).

12 Kurs: Kucharz małej gastronomii dla 3 osób 1.Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzega przygotowujące się do wykonywania w/w zawodu. 2.Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: obliczanie wartości energetycznej i odżywczej produktów spożywczych i potraw; dokonywanie jakościowej i organoleptycznej oceny surowców, półproduktów i gotowych potraw; dokonywanie oceny produktów i napojów pod względem towaroznawczym i ich przydatności kulinarnej; właściwe dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów i oszczędne gospodarowanie nimi; przygotowywanie podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania oraz w zależności od sposobu ich podawania; sporządzanie kalkulacji potraw i napojów; dokonywanie obróbki wstępnej i cieplnej surowców odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami; wykończanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wykonanych potraw i napojów; konserwowanie maszyn i urządzeń; stosowanie zasad zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga aby program szkolenia zawierał co najmniej w/w zagadnienia, program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę nie związaną z zakresem szkolenia. Zaleca się aby w przeprowadzaniu zajęć wykorzystywać pomoce naukowe tj. tablice, rzutniki, itp. Osoby szkolone mają mieć zapewnione materiały niezbędne do praktycznej nauki zawodu. 3. Liczba godzin szkolenia: 120 godz. lekcyjnych/ogółem zajęcia teoretyczne i praktyczne. 4. Szkolenie może się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00, codziennie od poniedziałku do piątku/z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt/. 5. Liczba dni szkolenia i szczegółowy harmonogram zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy harmonogram szkolenia, sporządzony w porozumieniu i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Planowany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy r. 7. Miejsce prowadzenia szkolenia: Tarnobrzeg (należy podać w pkt 4 Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 11 do SIWZ). 8. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowanego Uczestnika szkolenia z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w jego miejsce Zamawiający skieruje kolejną osobę. Jednostka szkoląca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła. 9. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z

13 powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.). 10. Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte przez słuchaczy umiejętności oraz wydaniem 2 dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia. Pierwszy wydany zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz drugi wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). PORADNICTWO PRAWNE - poradnictwo prawne grupowo 2 grupy szesnastoosobowe i 1 grupa siedemnastoosobowa po 6 godzin każda, łącznie 18 godzin, 49 osób Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia jednorazowo po ukończeniu zajęć. Termin realizacji r. II Wsparcie osób niepełnosprawnych (16 osób) uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu Termin realizacji r Wsparcie w formie: Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, samoobsługi, korzystania z zasobów środowiska lokalnego, budowanie grupy, dochodzenie do postawy aktywnej, komunikacja interpersonalna, trening asertywności, poprawa wizerunku i autoprezentacja, radzenia sobie ze stresem, identyfikacja mocnych i słabych stron ( 2 grupy po 20 godz.). Tematyka zajęć winna być dostosowana do możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną Wykonawca przeprowadzi Ankietę porównawczą na początek i zakończenie treningu. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia jednorazowo po ukończeniu zajęć. Zajęcia mają być prowadzone na terenie budynku przy ul. M. Kopernika 3 Terapia psychologiczna indywidualnie 16 osób po 8 godz. każda (2 godz. sesja) zakres: Wprowadzenie w cele i formę zajęć, Budowanie pozytywnego myślenia, Umiejętność współdziałania w zespole, Nauka wzajemnej pomocy i wspierania się w grupie, itp. Tematyka zajęć winna być dostosowana do możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia jednorazowo po ukończeniu zajęć. Zajęcia mają być prowadzone na terenie budynku przy ul. M. Kopernika 3 III Wsparcie osób z problemami społecznymi (10 osób): Wsparcie w formie: Trening kompetencji i umiejętności społecznych zagadnienia: budowanie grupy, dochodzenie do postawy aktywnej, komunikacja interpersonalna, trening asertywności, poprawa wizerunku i autoprezentacja, radzenia sobie ze stresem, identyfikacja mocnych i

14 słabych stron ( 1 grupa/ 24 godz.). Wykonawca przeprowadzi Ankietę porównawczą na początek i zakończenie treningu. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia jednorazowo po ukończeniu zajęć. Termin realizacji r Poradnictwo indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym (6 godz./osobę łącznie 60 godz.), (2 godz. sesja) zakres: Budowanie tożsamości grupowej, Podstawowe umiejętności komunikacyjne, w tym sztuka perswazji, Postawa asertywna w codziennym życiu, Postawa asertywna w codziennym życiu, Radzenie sobie ze stresem zarządzanie stresem, itp. Wykonawca przeprowadzi Ankietę porównawczą na początek i zakończenie poradnictwa. Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia jednorazowo po ukończeniu zajęć. Termin realizacji r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 9 Opis usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 uczestników Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Program

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo