REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie"

Transkrypt

1 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE str. 1 2 ZAKRES WSPARCIA str AKADEMIA ANIMACJI CYKL WARSZTATÓW Z ANIMACJI SPOŁECZNEJ str AKADEMIA PARTYCYPACJI - CYKL WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH str. 3 3 UCZESTNICY PROJEKTU KRYTERIA KWALIFIKACYJNE str. 3 4 REKRUTACJA str PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ str OCENA FORMALNA str OCENA MERYTORYCZNA str USTALENIE LISTY UCZESTNIKÓW str. 5 5 ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW str. 6 6 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW str.6 7 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE str. 6 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 7 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE str. 7 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i udziału określa zasady uczestnictwa w Projekcie Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie zleconym przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do realizacji jako zadanie publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata , Priorytet III Aktywni Obywatele, Działanie I Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne. 2. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych emagra, z siedzibą w Tarnowie, Tarnów, ul. Westerplatte 7/77, NIP , REGON , wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Stowarzyszenia i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Biuro Projektu mieści się przy ul. Św. Anny 5, Tarnów, tel

2 Strona2 5. Biuro Projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 do 15: Okres realizacji Projektu: r r. 7. Obszar realizacji Projektu to miasto Tarnów. 8. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 90 osób i 20 instytucji, spełniających kryteria uczestnika. 9. Celem głównym Projektu Uczmy się razem Budżet Obywatelski w Tarnowie jest podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej w Tarnowie, poprzez animację lokalnych środowisk w celu ewaluacji zadań Budżetu Obywatelskiego dla miasta Tarnowa z lat oraz opracowania obywatelskiego programu założeń budżetu na następne lata. Założenie to Realizator Projektu (Beneficjent) pragnie osiągnąć poprzez działania warsztatowe zmierzające do poszerzenia wiedzy lokalnych przedstawicieli Organizacji Pozarządowych i przedstawicieli lokalnych jednostek Administracji Publicznej na temat narzędzi partycypacyjnych, a następnie do wykorzystania nabytej wiedzy poprzez przeprowadzenie działań animacyjnych w środowiskach lokalnych, będących naturalnymi odbiorcami ofert Organizacji Pozarządowych. Dodatkowo Projekt zakłada ewaluację zadań poprzednich Budżetów Obywatelskich dla miasta Tarnowa, oraz monitoring współczesnego Projektowi Budżetu Obywatelskiego w celu opracowania wskazań do przyszłych budżetów. 2 ZAKRES WSPARCIA W ramach Projektu proponowane są następujące formy wsparcia: 1. AKADEMIA ANIMACJI - cykl warsztatów z animacji społecznej: Model współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych, Metody i narzędzia Konsultacji Społecznych, Budżet obywatelski konstrukcja, realizacja, ewaluacja, Animacja współpracy w społecznościach lokalnych - narzędzia i metody skutecznej motywacji uczestników działań partycypacyjnych, Diagnoza społeczna, badanie zasobów i potrzeb lokalnych na potrzeby projektów budżetu obywatelskiego, 2. AKADEMIA PARTYCYPACJI cykl warsztatów konsultacyjnych: monitoring działań budżetu partycypacyjnego, animacja społeczności lokalnej, Ekipy Animacji Społecznej, których przedstawiciele przeprowadzą warsztaty konsultacyjne, raporty konsultacyjne sporządzone przez członków Ekip Animacji Społecznej oraz członków Grupy Eksperckiej (wolontariuszy). 2.1 AKADEMIA ANIMACJI CYKL WARSZTATÓW Z ANIMACJI SPOŁECZNEJ W ramach AKADEMII ANIMACJI cyklu warsztatów z animacji społecznej Realizator Projektu (Beneficjent) zrealizuje 5 warsztatów wyjazdowych (dwudniowych), każdy dla 18 Uczestników, w ramach których zapewni: zakwaterowanie w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym, w pokojach dwuosobowych (realizując zasadę rozdzielności płci podczas kwaterowania), salę szkoleniową wraz z wyposażeniem i zapleczem pozwalającym zorganizować bufet kawowy, pełne wyżywienie, trenera, dojazd do miejsca gdzie będą się odbywały warsztaty, materiały szkoleniowe, w tym: notes, teczka, długopis, pendrive.

3 Strona3 2.2 AKADEMIA PARTYCYPACJI - CYKL WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH W ramach AKADEMII PARTYCYPACJI monitoringu działań budżetu partycypacyjnego i animacji społeczności lokalnej Realizator Projektu (Beneficjent) zrealizuje min. 12 warsztatów konsultacyjnych, każdy dla min. 5 Uczestników, w ramach których zapewni: spotkania w co najmniej 6 dzielnicach miasta Tarnowa (zgodnie z podziałem na okręgi wyborcze), z poniższego zakresu tematycznego: W jaki sposób projekty z poprzednich budżetów obywatelskich przyczyniły się do aktywizacji społecznej, Oczekiwania dotyczące przyszłych budżetów obywatelskich, Ekipy Animacji Społecznej (2 Ekipy po min. 4 osoby każda), Tutora podczas warsztatów konsultacyjnych, zebranie oczekiwań społeczności lokalnych wobec budżetów obywatelskich, opracowanie przez członków Ekip Animacji Społecznej oraz członków Grupy Eksperckiej (wolontariuszy) raportu zawierającego: ewaluację poprzednich Budżetów Obywatelskich dla miasta Tarnowa pod kątem animacji społecznej, opis oczekiwań grup lokalnych wobec Budżetu Obywatelskiego dla miasta Tarnowa na kolejne lata. 3 UCZESTNICY PROJEKTU KRYTERIA KWALIFIKACYJNE Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn zamieszkujących na terenie miasta Tarnowa należących do jednej z wymienionych poniżej grup: GR.1 (uczestnicy AKADEMII ANIMACJI w ramach cyklu warsztatów z animacji społecznej): członkowie, pracownicy i wolontariusze Organizacji Pozarządowych zarejestrowanej na terenie miasta Tarnowa, min. 20 osób z 10 organizacji (max. 2 osoby z 1 Organizacji Pozarządowej), członkowie, pracownicy i wolontariusze Organizacji Pozarządowej nie muszą być zameldowani na terenie miasta Tarnowa, ale pracują i/lub działają w Organizacji Pozarządowej zarejestrowanej na terenie miasta Tarnowa, GR.2 (uczestnicy AKADEMII ANIMACJI w ramach cyklu warsztatów z animacji społecznej): pracownicy jednostki Administracji Publicznej działającej na terenie miasta Tarnowa, w tym pracownicy urzędów, jednostek urzędów oraz radni, min. 10 osób (max. 4 osoby z 1 jednostki Administracji Publicznej), pracownicy jednostek Administracji Publicznej nie muszą być zameldowani na terenie miasta Tarnowa, ale pracują w jednostce Administracji Publicznej działającej na terenie miasta Tarnowa, GR.3 (uczestnicy AKADEMII ANIMACJI w ramach cyklu warsztatów z animacji społecznej oraz uczestnicy AKADEMII PARTYCYPACJI w ramach cyklu warsztatów konsultacyjnych): osoby zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa (poza osobami z GR. 1 i 2), min. 60 osób. Osoby należące równocześnie do GR. 1 i 2, tj. będący członkiem, pracownikiem i wolontariuszem Organizacji Pozarządowej i jednocześnie pracownikiem Administracji Publicznej, bądź radnym w momencie zgłoszenia do Projektu będą decydowali w jakim charakterze chcą uczestniczyć w Projekcie (uzupełniając odpowiednio dokumenty rekrutacyjne).

4 Strona4 4 REKRUTACJA 1. Rekrutacja do Projektu będzie odbywała się w trybie ciągłym w okresie: czerwiec wrzesień 2015 r. 2. Rekrutacja do Projektu będzie się składała z następujących etapów: a) przyjmowanie zgłoszeń, b) ocena formalna otrzymanych zgłoszeń, c) ocena merytoryczna otrzymanych zgłoszeń - przyznanie dodatkowych punktów, d) ustalenie listy Uczestników projektu. 3. Do Projektu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełniają kryteria, o których mowa w 3 niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie. 4. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 5. Informacje dotyczące realizacji Projektu, w tym dokumentacja projektowa będą dostępne na stronie internetowej 6. Dokumentacja Projektu, w tym Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. 4.1 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ 1. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Św. Anny 5, Tarnów lub w innym punkcie rekrutacyjnym. 2. Przyjmowanie zgłoszeń będzie odbywało się w trybie ciągłym w okresie: czerwiec wrzesień 2015 r. 3. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do Projektu w przypadku niewystarczającej liczby chętnych spełniających kryteria rekrutacji. 4. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w okresie naboru w Biurze Projektu w dni pracujące od poniedziałku do piątku, w godz lub przesłać na adres 5. Osoby chętne wziąć udział w Projekcie dokonują zgłoszenia poprzez złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych: Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny przedstawiciela/lki Organizacji Pozarządowej (jeśli dotyczy), Załącznik nr 2. Formularz rekrutacyjny przedstawiciela/lki Administracji Publicznej (jeśli dotyczy), Załącznik nr 3. Formularz rekrutacyjny mieszkańca/nki miasta Tarnowa (jeśli dotyczy), Załącznik nr 4. Oświadczenie o dysponowaniu danymi osobowymi i wykorzystaniu wizerunku. 6. Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić elektronicznie lub ręcznie, czytelnie podpisać w wyznaczonym miejscu i zaparafować na pozostałych stronach. 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. W dokumentach rekrutacyjnych należy wypełnić wszystkie wymagane pola. W polach, które nie dotyczą osoby zgłaszającej się należy wpisać nie dotyczy. 8. Dokumenty rekrutacyjne wypełnione i podpisane zgodnie z wymogami formalnymi można przesłać w formie elektronicznej (skan), jednak istnieje konieczność dostarczenia identycznej wersji papierowej w/w dokumentów do Biura Projektu. 9. W przypadku nie dostarczenia identycznej wersji papierowej w/w dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu zgłoszenie uznaje się za nieważne. 10. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę ich wpływu tą drogą do Biura Projektu pod warunkiem późniejszego osobistego dostarczenia identycznej wersji papierowej dokumentów.

5 Strona5 11. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany indywidualny numer. 12. Kolejność zgłoszeń dokumentów rekrutacyjnych będzie miała znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej liczby punktów. 13. Dokumenty rekrutacyjne złożone w Biurze Projektu nie podlegają zwrotowi. 14. Złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Projektu. 4.2 OCENA FORMALNA 1. Ocenę formalną zgłoszeń przeprowadzi Koordynator Projektu z zachowaniem zasady bezstronności oraz przejrzystości dokonywanej oceny. 2. Na etapie oceny formalnej weryfikowana będzie: a) kompletność wszystkich dokumentów rekrutacyjnych, w tym: Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny przedstawiciela/lki Organizacji Pozarządowej (jeśli dotyczy), Załącznik nr 2. Formularz rekrutacyjny przedstawiciela/lki Administracji Publicznej (jeśli dotyczy), Załącznik nr 3. Formularz rekrutacyjny mieszkańca/nki miasta Tarnowa (jeśli dotyczy), Załącznik nr 4. Oświadczenie o dysponowaniu danymi osobowymi i wykorzystaniu wizerunku. b) kwalifikowalność zgłaszających się do Projektu, o której mowa w 3 niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie. c) poprawność wypełnienia wszystkich złożonych dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie z 4.1 oraz wytycznymi zawartymi w dokumentach rekrutacyjnych). 3. Istnieje możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów lub błędów wynikających z niepoprawnego wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w postaci uzupełnienia: podpisu, parafki, ręcznego wypełnienia nieuzupełnionego wymaganego pola lub ręcznej poprawy błędnie wypełnionego pola, na etapie przyjmowania zgłoszeń lub na etapie oceny formalnej w terminie wyznaczonym przez Realizatora Projektu przekazanym drogą W wyniku oceny formalnej będzie można uzyskać ocenę 1 lub 0 (1 spełnia wszystkie wymogi formalne, 0 nie spełnia któregokolwiek z wymogów formalnych wskazanych w 4.2 pkt. 2). Zgłoszenia, które uzyskają ocenę 0 zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej. Zgłoszenia, które spełniają wymogi formalne przejdą do oceny merytorycznej. Wyniki oceny formalnej zostaną zapisane w Karcie oceny dokumentów rekrutacyjnych. 4.3 OCENA MERYTORYCZNA PRZYZNANIE DODATKOWYCH PUNKTÓW 5. Punkty dodatkowe podczas oceny merytorycznej przyznaje Koordynator Projektu. 6. Wyniki oceny merytorycznej zostaną zapisywane w Karcie oceny dokumentów rekrutacyjnych. 7. Koordynator Projektu przyznaje punkty w następującym zakresie: Członek, pracownik, wolontariusz Organizacji Pozarządowej zarejestrowanej na terenie m. Tarnowa 6 pkt, Pracownik Administracji Publicznej i/ lub radny 5 pkt, Członek nieformalnych grup/ ruchów miejskich (weryfikacja opisu co najmniej 1 akcji społecznej, w której zgłaszający się do Projektu uczestniczył identyfikując się z grupą) 4 pkt. 8. Łącznie zgłaszający do Projektu może otrzymać max. 15 pkt. 9. Do Projektu zakwalifikowane zostaną osoby o najwyższej ilości punktów. 4.4 USTALENIE LISTY UCZESTNIKÓW 1. Utworzone zostaną listy Uczestników zakwalifikowanych do Projektu.

6 Strona6 2. Utworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników /jeśli dotyczy/ (możliwa do uruchomienia w przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestników zakwalifikowanych do Projektu w momencie umożliwiającym innemu Uczestnikowi skorzystanie ze wsparcia). 3. O kolejności na liście Uczestników zakwalifikowanych do Projektu decyduje: suma punktów przyznanych przez Koordynatora Projektu, kolejność zgłoszeń w przypadku identycznej liczby punktów. 4. Informacja o zakwalifikowaniu się do Projektu będzie przekazywana Uczestnikom telefonicznie lub mailowo. 5. ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW 1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w danej formie wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania testów sprawdzających wiedzę przed i po danej formie wsparcia oraz ankiet monitorujących po zakończeniu uczestnictwa w danej formie wsparcia. 3. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora Projektu z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Instytucji Zarządzającej. 6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: a) zapoznanie się, podpisanie i przestrzeganie niniejszego Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie, b) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, c) uczestniczenie w wybranej formie wsparcia i tam gdzie to konieczne potwierdzenie tego faktu własnym podpisem, d) usprawiedliwienie nieobecności u Realizatora Projektu, e) poddanie się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w 5. f) wypełnianie testów sprawdzających wiedzę, ankiet ewaluacyjnych oraz udzielanie niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, g) umożliwienie tworzenia dokumentacji fotograficznej niezbędnej do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 7. ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnej informacji w formie notatki służbowej dostarczonej przez Uczestnika osobiście lub drogą elektroniczną na adres 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminem rekrutacji i udziału oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika, trenera lub pracownika Biura Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym podczas wybranej formy wsparcia lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych.

7 Strona7 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, o której mowa w POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rekrutacji i udziału rozstrzygane są przez Realizatora Projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i udziału należy do Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych emagra - Realizatora Projektu. 3. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie może ulec zmianie w sytuacji zmian przepisów prawa i/lub dokumentów programowych dotyczących Projektu Uczmy się razem - Budżet Obywatelski w Tarnowie. 4. Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie oraz jego zmiany, obowiązują od dnia publikacji na stronie internetowej ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny przedstawiciela/lki Organizacji Pozarządowej Załącznik nr 2. Formularz rekrutacyjny przedstawiciela/lki Administracji Publicznej Załącznik nr 3. Formularz rekrutacyjny mieszkańca/nki miasta Tarnowa Załącznik nr 4. Oświadczenie o dysponowaniu danymi osobowymi i wykorzystaniu wizerunku Załącznik nr 5. Karta oceny dokumentów rekrutacyjnych

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich REGULAMIN projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo