Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem do rozwoju regionu. 2. (zwany dalej em ) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. 3. jest realizowany przez Iwonę Kostecką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka (adres: ul. Nowolipki 27, Warszawa), NIP , REGON ; zwaną dalej Organizatorem ) na podstawie umowy numer zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 4. jest realizowany w terminie od dnia 01 października 2013r. do dnia 30 września 2014r. w województwie mazowieckim. Okres realizacji u może zostać zmieniony w uzgodnieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 5. Organizator utworzył biuro u (adres: Nowolipki 27, Warszawa) z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego u oraz zapewniające uczestnikom/czkom u możliwość osobistego kontaktu z kadrą u (zwane dalej Biurem u ). 6. Koordynatorem u jest Mirosław Maliszewski (tel , Organizator może zmienić osobę Koordynatora u w toku realizacji u. UCZESTNIK/CZKA PROJEKTU jest skierowany do grupy docelowej: 192 osób (w tym 115 kobiet, 77 mężczyzn) w tym 27 osób bezrobotnych, 20 osób nieaktywnych zawodowo oraz 145 osób zatrudnionych, zamieszkałych w województwie mazowieckim (miejsce zamieszkania należy rozumieć zgodnie z Kodeksem cywilnym), które chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie języków obcych i są osobami niepełnosprawnymi lub są w wieku powyżej 50 lat lub są osobami wchodzącymi po raz pierwszy na rynek pracy lub powracającymi na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem lub wychowywaniem dziecka lub mają wykształcenie co najwyżej średnie lub pozostają bez zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do u. 2. Udział w Projekcie może wziąć osoba fizyczna, która zgłosi swój udział w przewidziany sposób i spełnia kryteria rekrutacyjne: 2.1 miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim, 2.2 status osoby bezrobotnej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) lub nieaktywnej zawodowo lub zatrudnionej; 2.3 chęć podniesienia swoich umiejętności w zakresie języków obcych; 2.4 odpowiedni poziom bazowy umiejętności językowych dla osób ubiegających się o udział w kursie języka angielskiego na poziomie wyższym niż podstawowy; 2.5 niepełnosprawność lub wiek powyżej 50 lat lub status osoby wchodzącej po raz pierwszy na rynek pracy albo powracającej na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem lub

2 wychowywaniem dziecka lub wykształcenie co najwyżej średnie lub status osoby pozostającej bez zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (zwane dalej Kryteriami Rekrutacyjnymi ). 3. Uczestnik/czka u nabywa taki status na podstawie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego, opisanego w Regulaminie. REKRUTACJA Strona Rekrutację Uczestników/czek u prowadzi Specjalista/ka ds. obsługi u oraz komisja rekrutacyjna w składzie Koordynator/ka u i Specjalista/ka ds. obsługi u. 2. Rekrutacja Uczestników/czek u jest prowadzona w terminie od dnia 01 października 2013r. do dnia 31 stycznia 2014r., w tym: 2.1 w terminie od dnia 01 października 2013r. do dnia 31 października 2013r. ma na celu pozyskanie 48 Uczestników/czek u na szkolenia językowe (3 edycje szkolenia języka angielskiego oraz jedna edycja szkolenia języka niemieckiego lub francuskiego); 2.2 w terminie od dnia 01 października 2013r. do dnia 30 listopada 2013r. ma na celu pozyskanie 48 Uczestników/czek u na szkolenia językowe (3 edycje szkolenia języka angielskiego oraz jedna edycja szkolenia języka niemieckiego lub francuskiego); 2.3 w terminie od dnia 01 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. ma na celu pozyskanie 48 Uczestników/czek u na szkolenia językowe (3 edycje szkolenia języka angielskiego oraz jedna edycja szkolenia języka niemieckiego lub francuskiego); 2.4 w terminie od dnia 01 października 2013r. do dnia 31 stycznia 2014r. ma na celu pozyskanie 48 Uczestników/czek u na szkolenia językowe (3 edycje szkolenia języka angielskiego oraz jedna edycja szkolenia języka niemieckiego lub francuskiego); 3. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie, w tym w danym szkoleniu, jest zobowiązana w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, według wzoru określonego przez Organizatora, stanowiących załączniki do Regulaminu: 3.1 formularz zgłoszeniowy; 3.2 deklaracja uczestnictwa w Projekcie; 3.3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych; (zwanych dalej Dokumentami Rekrutacyjnymi ). 4. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w Dokumentach Rekrutacyjnych przez osobę ubiegającą się o udział w Projekcie poprzez udostępnienie stosownych dokumentów, np. kopii orzeczenia o niepełnosprawności. 5. Dokumenty rekrutacyjne Organizator udostępnia w Biurze u oraz na stronie 6. Dokumenty Rekrutacyjne osoba zainteresowana może złożyć: 6.1 osobiście w Biurze u; 6.2 w postaci skanów mailem na adres przy czym najpóźniej do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego wymagane jest złożenie oryginałów osobiście w Biurze u lub pocztą na adres Biura u; 6.3 faksem na numer , przy czym najpóźniej do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego wymagane jest złożenie oryginałów osobiście w Biurze u lub pocztą na adres Biura u; 6.4 on line za pośrednictwem strony ; przy czym decyduje data wpływu tych dokumentów (oryginałów dokumentów) do Biura u lub dokonania zgłoszenia on line. 7. Proces rekrutacyjny jest prowadzony w następujący sposób: 7.1 odrębnie na kursy językowe w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz odrębnie w stosunku do poszczególnych regionów województwa mazowieckiego; 7.2 w terminie 3 dni od upływu wskazanego terminu komisja rekrutacyjna (Koordynator/ka u, Specjalista ds. obsługi u) analizuje i ocenia złożone Dokumenty Rekrutacyjne; 7.3 analizie i ocenie podlegają tylko Dokumenty Rekrutacyjne wypełnione prawidłowo i podpisane; Dokumenty Rekrutacyjne wypełnione nieprawidłowo, niepodpisane lub

3 zawierające niewypełnione pola są odrzucane bez wzywania do ich uzupełnienia lub poprawienia; 7.4 analizie i ocenie podlegają wszystkie Kryteria Rekrutacyjne; niespełnienie któregokolwiek z Kryteriów Rekrutacyjnych powoduje odrzucenie zgłoszenia udziału w Projekcie; 7.5 osoby spełniające Kryteria Rekrutacyjne z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, utworzą listę rankingową Uczestników/czek u; 7.6 do udziału w Projekcie w danym szkoleniu zostają zakwalifikowane osoby z miejsc listy rankingowej aż do wyczerpania limitu osób, której pozyskanie ma na celu rekrutacja; pozostałe osoby utworzą listę rezerwową; osoba z listy rezerwowej może zostać zakwalifikowana do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji Uczestnika/czki u w trakcie kursu, nie później jednak niż do zrealizowania 10% zajęć; nabór z listy rezerwowej następuje według kolejności na liście; 7.7 o wynikach procesu rekrutacyjnego osoby zainteresowane zostaną powiadomione (osobiście / telefonicznie) w terminie 2 dni od dnia utworzenia listy rankingowej Uczestników/czek u; 7.8 od wyników procesu rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie. ZAKRES WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU Wsparcie oferowane w ramach u ma charakter szkoleniowy i obejmuje: 1.1 szkolenia językowe: edycji kursu języka angielskiego, w wymiarze 120 godzin każda łącznie dla 144 osób, na różnych poziomach zaawansowania, zakończonych egzaminem City & Guilds, edycje kursu języka niemieckiego, w wymiarze 120 godzin każda łącznie dla 24 osób, na poziomie podstawowym, zakończonych egzaminem TELC; edycje kursu języka francuskiego, w wymiarze 120 godzin każda łącznie dla 24 osób, na poziomie podstawowym, zakończonych egzaminem DELF; godziny wsparcia indywidualnego lektora w czasie trwania kursu (192osoby x 2 godz) realizowane w terminie 01 listopada 2013r. 31 sierpnia 2014r.; (zwane dalej szkoleniami ); 1.2 wsparcie towarzyszące: materiały szkoleniowe o tematyce zgodnej z danym szkoleniem; materiały pomocnicze (notatnik, długopis, pendrive, smycz) catering w trakcie szkoleń, który obejmuje kawę, herbatę, wodę, przekąski, cytrynę i cukier; refundacja kosztów dojazdu w maksymalnej wysokości 50,00 zł/m-c dla 30% Uczestników/czek u (bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) egzaminy przewidziane programem szkolenia; certyfikat City & Guilds lub TELC lub DELF; zaświadczenie o ukończeniu kursu. 2. Szkolenia są realizowane w województwie mazowieckim; dokładne miejsce realizacji szkolenia Organizator poda Uczestnikowi/czce u najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator może w trakcie szkolenia zmienić miejsce jego realizacji w obrębie tej samej miejscowości. 3. Szkolenia są realizowane w systemie w systemie 2 dni w tygodniu po 3 godziny dziennie, w godzinach popołudniowych. 4. Szkolenia są realizowane w grupach po 12 osób. 5. Szkolenia są realizowane w salach szkoleniowych do tego przystosowanych i wyposażonych w meble i sprzęt audiowizualny umożliwiający prawidłowe i efektywne przeprowadzenie zajęć; każdy Uczestnik/czka u ma zapewnione własne stanowisko nauki. 6. Szkolenia są prowadzone przez osoby wykwalifikowane lektorów z kwalifikacjami, wykształceniem, wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu kursów językowych. Strona 3

4 7. Refundacja kosztów dojazdu obejmuje przejazd na trasie miejsce zamieszkania miejsce realizacji szkolenia miejsce zamieszkania środkiem komunikacji zbiorowej lub samochodem własnym. Refundacja odbywa się na następujących zasadach: 7.1 zwrot kosztów dojazdu odbywa się na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika/czki u stanowiącego załącznik numer 3 i 4 do Regulaminu oraz załączonych dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków finansowych w celu dojazdu: zestawienia kosztów dojazdu oraz biletów jednorazowych / okresowych dokumentujących przejazd w przypadku refundacji kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej; zestawienia kosztów dojazdu, kserokopii prawa jazdy, kserokopii dowodu rejestracyjnego i ewentualnie oświadczenia o użyczeniu samochodu, jeśli dojazd odbywa się pojazdem innym niż własny; 7.2 kwota zwrotu jest równa kosztom przejazdu najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej, jednak maksymalnie 50,00 zł za miesiąc szkolenia na podstawie list obecności na szkoleniu; obecność Uczestnika/czki u na szkoleniu jest ustalana na podstawie listy obecności; 7.3 w pierwszej kolejności Uczestnik/czka ma obowiązek skorzystać z dojazdu środkiem komunikacji zbiorowej; w braku takiej możliwości możliwy jest dojazd własnym samochodem; 7.4 refundacja kosztów dojazdu odbywa się w terminie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego trwania szkolenia, pod warunkiem przedstawienia przez Uczestnika/czkę u kompletu wymaganych dokumentów; 7.5 refundacja kosztów dojazdu odbywa się według wyboru Uczestnika/czki u - w formie gotówkowej albo bezgotówkowej na wskazany przez Uczestnika/czkę u numer rachunku bankowego. 8. Organizator wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu Uczestnikowi/czce u, który ukończył szkolenie, tj. uczestniczył w co najmniej 80% zajęć (96 godzin). 9. Organizator wydaje certyfikat językowy Uczestnikowi/czce u, który otrzymał pozytywny wynik z egzaminów przewidzianych programem szkolenia. 10. Egzaminy przeprowadza certyfikowany egzaminator City & Guilds lub TELC lub DELF (w zależności od rodzaju szkolenia językowego). ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU Udział w Projekcie może wziąć tylko osoba, która uzyskała status Uczestnika/czki u zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. 2. Uczestnik/czka u może wziąć udział tylko w 1 (jednym) szkoleniu. 3. Wraz z udziałem w szkoleniu Uczestnikowi/czce u przysługuje wsparcie towarzyszące opisane w Regulaminie. 4. Uczestnik/czka u podpisuje z Organizatorem przed rozpoczęciem szkolenia umowę o uczestnictwo w Projekcie, której wzór stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu. Odmowa jej zawarcia oznacza rezygnację z udziału w Projekcie. 5. Przed rozpoczęciem szkolenia, najpóźniej na pierwszych zajęciach, Uczestnik/czka otrzymuje harmonogram szkolenia, na które został(a) zakwalifikowany/a, ze wskazaniem dni i godzin odbywania zajęć. Organizator może zmienić harmonogram w trakcie szkolenia po zapoznaniu się z opinią Uczestników/czek u biorących udział w danym szkoleniu. 6. Uczestnik/czka u ma obowiązek: 6.1 zapoznać się z Regulaminem, co potwierdza podpisem, i przestrzegać jego postanowień; 6.2 przybyć punktualnie i uczestniczyć w szkoleniu w wymiarze godzinowym przewidzianym harmonogramem i programem szkolenia, co potwierdza przez każdorazowe podpisanie listy obecności; 6.3 w przypadku nieobecności na szkoleniu niezwłocznie poinformować Koordynatora u o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności; nieobecność nieusprawiedliwiona trwająca łącznie 20 godzin oznacza rezygnację z udziału w Projekcie i rodzi konsekwencje wskazane w ust poniżej; Strona 4

5 6.4 sumiennie uczestniczyć w szkoleniu, wykonywać polecenia lektorów zarówno podczas szkolenia jak i w ramach zadań zleconych do samodzielnego wykonania w czasie wolnym; 6.5 przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż obowiązujących w miejscu realizacji szkolenia; 6.6 pokwitować odbiór materiałów szkoleniowych i pomocniczych; 6.7 w przypadku refundacji kosztów dojazdu wypełnić stosowne dokumenty i pokwitować odbiór pieniędzy; 6.8 przystąpić do każdego egzaminu przewidzianego programem szkolenia; 6.9 naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub podmiotom wynajmującym Organizatorowi sale szkoleniowe; 6.10 dokonać ewaluacji szkolenia, w którym bierze udział poprzez wypełnienie: indywidualnej ankiety ewaluacyjnej na ostatnich zajęciach (ocena szkolenia); na podstawie indywidualnej ankiety ewaluacyjnej w stosunku do każdego trenera prowadzącego szkolenie na ostatnich zajęciach (ocena trenera) pre i post testu wg stanu z początku i na koniec szkolenia (ocena postępów Uczestnika/czki u); 7. Uczestnik/czka u ma prawo: 7.1 uczestniczyć w szkoleniu bez ponoszenia z tego tytułu nakładów finansowych; 7.2 otrzymać przewidziane Regulaminem wsparcie towarzyszące; 7.3 dokonać ewaluacji szkolenia za pomocą narzędzi przedstawionych przez Organizatora, opisanych w ust. 6 powyżej; 7.4 otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat City & Guilds lub TELC lub DELF w przypadku spełnienia niezbędnych do tego warunków; 7.5 zrezygnować z udziału w Projekcie: bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku rażącego naruszenia przez Organizatora postanowień Regulaminu; bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora i Uczestnika/czki u a uniemożliwiających dalszy udział w Projekcie (np. choroba); za zwrotem kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 2362,89 zł w każdym czasie bez podania przyczyny; za zwrotem kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości 2362,89 zł z przyczyn leżących po jego stronie lub przez niego zawinionych. 8. Organizator ma obowiązek: 8.1 przestrzegać postanowień Regulaminu; 8.2 zrealizować szkolenia i udzielać wsparcia towarzyszącego zgodnie z Regulaminem; 8.3 zapewnić Uczestnikom/czkom u bezpieczne i higieniczne warunki szkolenia; 8.4 monitorować jakość szkoleń. 9. Organizator ma prawo: 9.1 wykluczyć Uczestnika/czkę u z udziału w Projekcie, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika/czki u, trenera lub pracownika Biura u, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu; w takim przypadku Uczestnik/czka pokrywa koszty uczestnictwa w Projekcie w wysokości 2362,89 zł; 9.2 zaprzestać realizacji u w przypadku odstąpienia od umowy o dofinansowanie u przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 10. Wypłata Uczestnikowi/czce u poniesionych kosztów dojazdu jest uzależniona od posiadania wystarczających środków finansowych przez Organizatora na rachunku bankowym u. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2013r. i obowiązuje przez czas realizacji u. 2. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu ostatecznej interpretacji jego postanowień dokonuje Organizator. Strona 5

6 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. 4. W przypadku sporu, Organizator i Uczestnik/czka u będą dążyć do jego polubownego rozstrzygnięcia. Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy; 2. Umowa o uczestnictwo w Projekcie; 3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej; 4. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem; Strona 6 Miejscowość i data Organizator Uczestnik/czka u

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo