Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2 Spis treści: Wstęp 3 1. Podstawy opracowania Rocznego Planu Działań 3 2. Cele działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2012 r Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2012 r Harmonogram realizacji działań Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2012 r. 12 Załączniki 13 2

3 Wstęp CHARAKTER DOKUMENTU - Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok jest dokumentem, który ma za zadnie szczegółowo, realizować postanowienia Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych ma charakter operacyjny. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU - Dokument ten określa podstawy i sposoby realizacji zadań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, zawiera ich opis, harmonogram oraz budżet wszystkich działań planowanych na dany rok kalendarzowy. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ, INFORMACJĘ O TRYBIE WYBORU WYKONAWCÓW - Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działań przedstawionych w niniejszym Rocznym Planie Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok jest Departament Polityki Regionalnej Wydział ds. Informacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego IZ RPO WŁ) oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w zakresie III osi priorytetowej (Instytucja Pośrednicząca II stopnia - IPII). Działania te będą realizowane zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, bądź też przez podmioty zewnętrzne zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych lub ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1. Podstawy opracowania Rocznego Planu Działań Opracowanie niniejszego dokumentu wynika z: Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzenie Komisji (WE) 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata ; Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2011 r. w zakresie informacji i promocji; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Cele działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2012 r. Opracowanie i pełne wykonanie niniejszego Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok służy realizacji, w perspektywie jednorocznej, celu strategicznego i celów operacyjnych określonych w dokumencie nadrzędnym tj. Planie Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata CEL GŁÓWNY - Celem strategicznym przeprowadzenia działań Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2012 rok jest kontynuacja wsparcia 3

4 realizacji celów określonych w Planie Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata przez zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich, dzięki dostarczaniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów i kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie postępów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata oraz efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w kraju i regionie. CELE SZCZEGÓŁOWE - Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację pięciu następujących celów operacyjnych: a) dostarczanie opinii publicznej wiedzy ogólnej nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; b) upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania Funduszy Europejskich w ramach RPO WŁ, a pośrednio z integracji z Unią Europejską; c) wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich w ramach RPO WŁ przez profesjonalną informację i motywację; d) budowę zaufania do instytucji zajmującej się wdrażaniem Funduszy Europejskich w ramach RPO WŁ przez zapewnienie profesjonalnych kadr oraz przejrzystości działania instytucji i procedur; e) przekazywanie rzetelnej informacji na temat możliwości wsparcia w ramach RPO WŁ. f) wstępna pomoc przy sporządzaniu wniosku o płatność W 2012 roku celem IZ RPO WŁ jest zwiększenie poziomu certyfikacji wydatków oraz poprawa rozliczania projektów unijnych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (zwanym dalej RPO WŁ) w związku z powyższym jako priorytetowe będą traktowane działania szkoleniowe skierowane do beneficjentów oraz kontynuacja usługi w Punktach Informacyjnych dot. wstępnej pomocy przy sporządzaniu wniosków o płatność, które zmierzają do realizacji tego celu. Działaniami wspierającymi osiągnięcie powyższego celu będą: kampania informacyjna o szerokim zasięgu oraz konferencja podsumowująca poziom wdrażania Funduszy Europejskich w województwie łódzkim pt. IV Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego. 3. Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2012 r. OKREŚLENIE OBSZARÓW - Działania komunikacyjne poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu dla Województwa Łódzkiego na lata , prowadzone przez Departament Polityki Regionalnej, Wydział ds. Informacji i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Łodzi w 2012 r. oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Zespół Promocji oraz Zespół Konsultantów w zakresie III osi priorytetowej, są realizowane w różnorodnych formach, przy użyciu różnorodnych narzędzi, kanałów komunikacji i koncentrują się na sześciu podstawowych obszarach działań: 4

5 a) Informacja b) Promocja c) Edukacja d) Internet e) Koordynacja i wymiana doświadczeń PLANOWANE DZIAŁANIA W PODZIALE NA OBSZARY - Szczegółowy opis obszarów oraz poszczególnych działań podejmowanych w ich ramach w 2012 r. przez IZ RPO WŁ oraz IPII przedstawia poniższa tabela nr 1. 5

6 Działanie Opis/elementy działania Grupy docelowe Informacja Punkty informacyjne i infolinie Promocja Kampania informacyjna o szerokim zasięgu IZ, Głównym jego zadaniem będzie zapewnienie beneficjentom oraz potencjalnym beneficjentom pełnej informacji odnośnie możliwości pozyskania środków z EFRR i EFS w ramach RPO WŁ i programów krajowych. W 2012 r. zakres usług świadczonych przez punkty informacyjne zostanie rozszerzony o usługi związane z pomocą w rozliczaniu projektów, stosownie do Wytycznych w sprawie realizacji usługi wsparcia w procesie rozliczania dotacji współfinansowanych z FE na lata przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich FE z r., czyli wstępna pomoc przy sporządzaniu wniosku o płatność. Porady i informacje udostępniane i udzielane będą bezpłatnie przez przeszkolonych pracowników bezpośrednio, za pomocą telefonu i a. Punkt informacyjny będzie posiadał spójny system identyfikacji wizualnej, zgodny z zasadami określonymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, co umożliwi jego identyfikację przez grupy docelowe. Podobnie w przypadku czterech lokalnych punktów informacyjnych utworzonych w podregionach: Centralnym, Wschodnim, Zachodnim, Północnym, których zadaniem będzie skuteczne dotarcie z informacją w różnych częściach województwa łódzkiego. Infolinia, pod którą beneficjenci i opinia publiczna otrzymają informację na temat możliwości pozyskania środków z EFRR i EFS w ramach RPO WŁ i programów krajowych. Dla każdego z programów operacyjnych będzie przygotowane osobne stanowisko z oddzielną linią telefoniczną. W związku z utworzeniem punktów informacyjnych w podregionach województwa łódzkiego zostaną utworzone dodatkowe linie do tych punktów, przez które pracownicy w podregionach będą mogli udzielać informacji. W ramach polityki informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i Funduszy Europejskich planuje się realizację, w czerwcu kampanii informacyjno-promocyjnej pn. Piknik Funduszy Europejskich. Podstawowym celem kampanii będzie zapewnienie zwiększenia poziomu certyfikacji wydatków projektów unijnych realizowanych z RPO WŁ oraz prezentacja dobrych praktyk. W celu zmaksymalizowania siły oddziaływania planuje się, by kampania przebiegała jednocześnie w kilku mediach (kampania w telewizji, radiu, prasie, kampania na stronie internetowej Akcja, wzorem ubiegłego roku, zostanie zorganizowana na rynku łódzkiej Manufaktury w czerwcu 2012 r. W trakcie Pikniku będzie można odwiedzić stoiska informacyjne punktów informacyjnych: RPO WŁ, PO KL, PROW, PO Ryby w województwie łódzkim, podregionów itd. oraz skorzystać z licznych atrakcji na scenie oraz poza nią (zabawy dla dzieci, wystawy dot. realizowanych projektów). Specjalnie na Piknik w celu prezentacji w atrakcyjnej formie dobrych praktyk zostanie przygotowana kopuła Fullera beneficjenci i wnioskodawcy decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze

7 Współudział przy organizacji Pikniku Funduszy Europejskich. Akcja informacyjno-promocyjna pn. Stoisko informacyjne na Jarmarku Wojewódzkim Akcja informacyjno-promocyjna pn. Stoisko informacyjne na V Forum Funduszy Europejskich Udział w Jarmarku Wojewódzkim największej imprezie promocyjnej Województwa Łódzkiego organizowanej prze Urząd Marszałkowski w Łodzi we wrześniu na. ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Jarmark Wojewódzki jest organizowany przez Departament Promocji i Współpracy z Zagranicą. Działania Departamentu Polityki Regionalnej, podczas trwania imprezy będą skupione na informacji i promocji nt. RPO WŁ oraz programach krajowych w ramach NSS głównie przez: - informowanie zainteresowanych nt. funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji w Punkcie Informacyjnym, - przekazywanie zainteresowanym pozyskaniem środków materiałów informacyjnych i promocyjnych przez hostessy i Duże Maskotki oraz pracowników Punktu Informacyjnego, - konkursy dla publiczności. Współudział. Udział w V Forum FE organizowanym przez MRR w maju 2012 r. w Warszawie. Współudział. decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze 7

8 Akcja informacyjno-promocyjna pn. Promocja funduszy z Kolorami Polski. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej wykorzystującej efekt synergii z inną akcją, która jest znana i rozpoznawalna w regionie - Festiwal Kolory Polski, który w okresie letnim gości w wielu miejscowościach naszego regionu, będziemy podróżować z festiwalem i prezentować dobre praktyki zrealizowanych projektów w ramach RPO WŁ. Sam festiwal narzuca tematykę projektów, które zostaną zaprezentowane melomanom podczas spotkań, czyli będą to projekty związane z kulturą, rewitalizacją oraz miejscem, gdzie będziemy Starówka w Sieradzu, Zamek w Inowłodzu, rozwój infrastruktury kultury w Kutnie, renowacja kolegiaty w Łowiczu, modernizacja Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej w Przedborzu oraz zakup organów dla Filharmonii Łódzkiej stały element związany z organizatorem festiwalu, czyli Filharmonią Łódzką (beneficjent RPO WŁ). Pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej będą posiadali stoisko przed każdym miejscem koncertu - w stoisku będą prezentowane materiały przygotowane specjalnie na tą wędrówkę, czyli materiały informacyjne o projektach znajdujących się na szlaku Kolorów Polski oraz materiały promocyjne (związane z danym miejscem). Zorganizowanie tej akcji informacyjno-promocyjnej ma na celu zaprezentowanie potencjału kulturowego, który został wsparty w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i ma na celu promocję funduszy oraz budowanie ich pozytywnego wizerunku. Chcemy pokazać, iż fundusze to nie tylko drogi, innowacje i twarde projekty infrastrukturalne, ale też współfinansowanie rewitalizacji, budowy domów kultury itp. decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacje dokumentów programowych (w wersji elektronicznej), takich jak: a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , c) Inne dokumenty programowe dla beneficjentów RPO WŁ. Materiały będą publikowane w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD. W przypadku, gdy beneficjent nie będzie miał możliwości odczytu wersji elektronicznych to wskazane przez niego materiały będą drukowane w Punkcie Informacyjnym. Umieszczenie na stronie odnośników do strony IZ, na której publikowane są dokumenty programowe. Publikacje materiałów informacyjnych w postaci np. podręcznika beneficjenta RPO WŁ, widokówki 3D i album 3D pokazujące zrealizowane projekty. Publikacje materiałów informacyjnych w postaci m.in. ulotek, plakatów, wydruk wkładki do prasy o zasięgu regionalnym oraz albumu z zakresu dofinansowanych projektów unijnych. Ponadto IP II planuje kontynuować realizację sesji zdjęciowych dot. projektów dofinansowanych ze środków III osi RPO WŁ decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze 8

9 Publikacja Biuletynu Informacyjnego Publikacja Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kwartalnik publikowany na stronie internetowej i w formie papierowej, czasopismo będzie rozsyłane do instytucji użyteczności publicznej oraz dystrybuowane w punktach informacyjnych. decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Wykonanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami Współudział przy tworzeniu zawartości merytorycznej Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Działanie obejmuje wykonanie materiałów na potrzeby konkretnych imprez, targów, event ów, takich jak: zestawy ekologiczne (długopis, teczka, notes), teczki materiałowe, pendrive, zestaw pióro długopis, balony,, parasole, peleryny przeciwdeszczowe, kurtki sportowe, torby materiałowe, hub-y, kalendarz książkowy 2013 krówki, odblaski, maskotki Miś Unijek itp.: W ramach tego działania IP II planuje wykonanie materiałów promocyjnych takich jak: pendrive, długopisy kalendarze, notesy, cukierki, itp. Działanie obejmuje współpracę na podstawie ofert i negocjacji indywidualnych z regionalnymi i lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi przy produkcji i emisji jednorazowych lub cyklicznych programów telewizyjnych lub radiowych o charakterze promocyjnym i informacyjnym oraz spotów reklamowych dotyczących organizowanych kampanii informacyjnych, imprez, event ów itd. Działanie obejmuje także publikowanie artykułów prasowych oraz ogłoszeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym zamieszczanych w regionalnych i lokalnych gazetach. W 2012 r. planujemy rozpisanie konkursu zgodnie z Pzp na projekt kampanii informacyjnej. Konkurs będzie polegał na wyborze pomysłów zgłoszonych przez Uczestników konkursów. Na ich podstawie będą podpisywane umowy z laureatami, którzy poprzez współpracę z Telewizja, Radiem, Prasą i Portalami Internetowymi będą promować RPO WŁ w regionie. Podczas realizacji kampanii promocyjnej w radiu, prasie i telewizji propagowane będą następujące komunikaty: dobre praktyki przykłady zrealizowanych projektów, rozliczanie i sprawozdawczość, czyli czynniki wpływające na poprawne i planowe wykonanie przyznanej alokacji środków dla RPO WŁ. Tematyka zostanie doprecyzowana po wyborze prac konkursowych. Kontakty z mediami na poziomie krajowym będą prowadzone we współpracy i w uzgodnieniu z IK NSRO. decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze decydenci i liderzy, instytucje zaangażowane we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Współpraca z regionalnymi i lokalnymi mediami w zakresie promocji funduszy europejskich w regionie łódzkim. - Telewizja - emisja programów poświęconych projektom unijnym realizowanym w regionie w 9

10 ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; emisja spotów reklamowych i filmu promocyjnego dla beneficjentów; planowane jest również przeprowadzenie dyskusji telewizyjnej w temcie funduszy europejskich w regionie łódzkim. - Prasa - współpraca w zakresie publikacji informacji na temat promocji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, ogłaszanych aktualnie konkursów i ogłoszeń dotyczących organizowanych spotkań i konferencji na temat działań realizowanych w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , - Radio - cykl audycji. - Internet - współpraca w zakresie m.in. publikacji informacji na temat promocji projektów dofinansowanych ze środków unijnych Ponadto zaplanowano produkcję spotu reklamowego prezentującego projekty dofinansowane w ramach III osi RPO WŁ. W planowanych programach telewizyjnych i radiowych w głównej mierze prezentowane będą efekty wdrażania funduszy unijnych w ramach III osi RPO WŁ. IP II zamierza też informować o możliwości otrzymania pożyczek w ramach inicjatywy Jeremie. Działania te będą realizowane poprzez współpracę z Radiem Łódź, TVP Łódź, Gazetą Wyborczą, Dziennikiem Łódzkim oraz portalami internetowymi. Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Konferencja dla beneficjentów Szkolenia dla beneficjentów IV Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego konferencja podsumowująca poziom wdrażania RPO WŁ organizowana w trakcie realizacji programu, będzie miała na celu omówienie ogólnej tematyki związanej z realizacją RPO WŁ, problemów oraz uwag związanych z aplikowaniem o środki EFRR oraz rozliczaniem środków w ramach RPO WŁ a także współpracy z innymi programami w ramach NSS. Organizacja konferencji podsumowującej dotychczasowy proces wdrażania środków unijnych w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Współudział w konferencjach przygotowanych przez IZ. Szkolenia dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów mające na celu zaangażowanie w proces pozyskiwania dotacji oraz podnoszenie świadomości beneficjentów na temat korzyści związanych z aplikowaniem o środki EFRR w ramach RPO WŁ. Organizowane szkolenia będą pogłębiały wiedzę z zakresu: a) zasad realizacji i rozliczania projektów, b) sprawozdawczości c) działań informacyjno-promocyjnych beneficjenci, studenci, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze potencjalni beneficjenci, beneficjenci i wnioskodawcy 10

11 d) z zakresu informacji dot. konkursów zgodnie z Harmonogramem Konkursów e) uregulowań prawnych z zakresu zamówień publicznych i inne. Niezwykle istotne jest by szkolenia kładły również nacisk na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, dlatego ważnym elementem szkoleń będą przeprowadzane warsztaty pod nadzorem ekspertów. Szkolenia dla beneficjentów IP II prowadzi w ramach innych działań o charakterze informacyjno-szkoleniowym, tj. spotkań informacyjno-szkoleniowych Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla beneficjentów Przewiduje się realizację także innych działań o charakterze informacyjno-szkoleniowym (m.in.: spotkań roboczych, konferencji prasowych, spotkań informacyjnych) mających na celu dostarczenie rzetelnych i zrozumiałych informacji na temat RPO WŁ oraz popularyzację idei Funduszy Europejskich. Organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów z regionu łódzkiego na temat możliwości wsparcia w zakresie ogłaszanych konkursów oraz w zakresie realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata IP II planuje również organizację spotkania Unijne projekty w praktyce, prezentacja z realizacji projektów beneficjentów III Osi Priorytetowej RPO WŁ., potencjalni beneficjenci, beneficjenci i wnioskodawcy, media, partnerzy społeczni, decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Szkolenia dla pracowników Szkolenia dla pracowników Szkolenia i inne formy kształcenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPO WŁ mające na celu stałe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w/w osób. Umożliwi to wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi instytucjami a w rezultacie stworzenie profesjonalnych kadr zajmujących się wdrażaniem programu. Tematyka szkoleń będzie zgodna z Rocznym Planem Szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 2012 r. Pracownicy zaangażowani we wdrażanie RPO WŁ Szkolenia i inne formy kształcenia pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia, zaangażowanej w realizację RPO WŁ, mające na celu stałe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w/w osób. Umożliwi to stworzenie profesjonalnych kadr zajmujących się wdrażaniem programu. Internet Strona internetowa i newsletter IZ, Strony internetowe poświęcone tematyce RPO WŁ. Na beneficjenci, media 11

12 stronach dostępne będą m.in.: dokumenty programowe; akty prawne oraz opis zmian tych dokumentów; informacje szczegółowe (opis osi priorytetowych i działań RPO WŁ, przykładowe rodzaje projektów); harmonogram konkursów; aktualne informacje o terminach naborów wniosków wraz z danymi teleadresowymi instytucji prowadzących nabory lub przekierowanie do informacji znajdujących się na stronach instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WŁ; bieżące dane dotyczące wysokości dostępnych środków i stanu realizacji RPO WŁ; uproszczone opisy aplikowania o środki w ramach schematów konkursowych; wykaz beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie, aktualizowany po każdym rozstrzygniętym konkursie, wraz z podaniem wartości i tytułu projektu; aktualizowane na bieżąco listy teleadresowe punktów informacyjnych; wytyczne dotyczące promocji projektów przez beneficjentów realizujących projekty; odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), audycje radiowe i telewizyjne, informacje o organizowanych konkursach wiedzy o RPO WŁ. Strony będą miały system identyfikacji wizualnej, zgodny z zasadami określonymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Na stronach umieszczone zostaną także linki odsyłające do strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stron poświęconych tematyce FE. Elementem składowym stron będzie też newsletter. Pozwoli on na szybkie rozpowszechnianie wszelkich informacji dotyczących środków pomocowych, przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Zaletą newslettera jest jego dostępność dla każdej osoby zainteresowanej RPO WŁ. Dodatkowo na bieżąco będzie aktualizowany portal i Baza Wiedzy Koordynacja i wymiana doświadczeń Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji RPO WŁ Zespół Zadaniowy ds. Koordynacji FE Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji W skład Grupy Roboczej będą wchodzić przedstawiciele departamentów zajmujących się wdrażaniem RPO WŁ w regionie oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (IP II). Członkowie Grupy Roboczej będą się spotykać w celu omówienia bieżących problemów związanych z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych. Raz w roku Grupa spotka się w celu podsumowania działań w danym roku oraz prezentacji (aktualizacji) planów na kolejny rok. Przy realizacji swoich zadań Grupa będzie współpracować z innymi podmiotami istotnymi ze względu na proces informowania o funduszach, w tym z mediami, regionalnymi lub lokalnymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi, decydentami i liderami, środowiskami opiniotwórczymi. W skład Zespołu będą wchodzić przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie NSS w regionie łódzkim. Spotkania Zespołu Zadaniowego będą miały na celu omówienie zasad współpracy i wymianie informacji pomiędzy programami współfinansowanymi z FE Przedstawiciele IZ oraz IP II będą uczestniczyć w spotkaniach Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji organizowanej przez MRR w celu wymiany doświadczeń i omawiania bieżących problemów. Tabela 1. Opis obszarów oraz działań podejmowanych przez IZ oraz IP II w ramach RPO WŁ w 2012 r. Członkowie Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji RPO WŁ Członkowie Zespołu Zadaniowego ds. Koordynacji FE 12

13 4. Harmonogram wszystkich podejmowanych działań Harmonogram wszystkich działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych IZ RPO WŁ w 2012 r. przedstawia poniższa tabela. Działanie Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Informacja Punkty informacyjne i infolinie Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcje informacyjno-promocyjne Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacja Biuletynu Informacyjnego Wykonanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami Promocja Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Konferencja Szkolenia Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym Szkolenia dla pracowników Szkolenia Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym Strona internetowa i newsletter Internet 13

14 Koordynacja i wymiana doświadczeń Spotkania Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji Spotkania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji FE Spotkanie Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji * * Spotkania Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji będą realizowane zgodnie z zaproszeniami przysyłanymi przez MRR. Tabela 2: Harmonogram działań podejmowanych przez IZ RPO WŁ w 2012 r. 14

15 5. Budżet działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2012 r. Źródłem finansowania działań jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (EFRR 85%, budżet województwa łódzkiego na rok %). Wartość szacunkową poszczególnych działań prezentuje tabela nr 3. NAZWA DZIAŁANIA SZACUNKOWY BUDŻET (PLN) 1 IZ IP 2 Informacja 0 0 Punkty informacyjne i infolinie 0 0 Promocja Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcje informacyjno-promocyjne Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Publikacje Biuletynu Informacyjnego RPO WŁ Wykonanie materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami * Edukacja Szkolenia dla beneficjentów Konferencje Szkolenia (dla beneficjentów) Inne działania o charakterze informacyjnoszkoleniowym Szkolenia dla pracowników Szkolenia (dla pracowników) Inne działania o charakterze informacyjnoszkoleniowym 0 0 Internet 0 0 Strona internetowa i newsletter 0 0 Ewaluacja 0 0 Koordynacja i wymiana doświadczeń 0 0 Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji 0 0 Zespół Zadaniowy ds. Koordynacji FE 0 0 Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji 0 0 razem SUMA W PLN SUMA W EUR* * Kwota zawiera także koszty związane z promocją kampanii informacyjnej o szerokim zasięgu oraz akcji informacyjnopromocyjnych, konferencji i szkoleń. Tabela 3. Szacunkowy budżet działań podejmowanych przez IZ RPO WŁ oraz IP 2 w 2012 r. 1 Jako przelicznik zastosowano kurs wymiany EUR/PLN z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonywania przeliczenia, czyli z dnia 28 października 2011 r., o wartości 1 EUR = 4,3250 PLN

16 Załączniki: 1. Wskaźniki dla działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych 2. Szczegółowy opis działania kampania informacyjna o szerokim zasięgu 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania 16

17 Załącznik 1. Minimalne Wskaźniki dla wybranych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2012 r. Obszar działania Nazwa Wskaźnika Wartość docelowa Punkty informacyjne i infolinie Liczba punktów działających w regionie Liczba osób korzystających z punktów Liczba konsultacji elektronicznych Liczba konsultacji telefonicznych IZ 5 punktów osób 400konsultacji elektronicznych konsultacji telefonicznych IP II 1 punkt wspólnie z IZ 600 osób 300konsultacji elektronicznych 3000konsultacji telefonicznych Kampania informacyjna o szerokim zasięgu Akcje informacyjno-promocyjne, konkursy itp. Publikacje dokumentów programowych Publikacje materiałów informacyjnych Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych Liczba zorganizowanych akcji informacyjno-promocyjnych Liczba kompletów przygotowanych na CD lub DVD materiałów programowych Liczba wydrukowanych materiałów informacyjnych Liczba wykonanych nośników informacji Liczba tytułów publikowanych materiałów informacyjnych 1 1 wspólnie z IZ kompletów szt szt. 6 szt. 3 szt. 3 tytuły Publikacje Biuletynu Informacyjnego Liczba wydrukowanych egzemplarzy Biuletynu Informacyjnego Wykonanie materiałów promocyjnych Liczba wykonanych materiałów promocyjnych Liczba rodzajów wykonanych materiałów promocyjnych Współdziałanie z mediami Liczba wyemitowanych programów, audycji oraz wydrukowanych artykułów Konferencje dla beneficjentów Liczba zorganizowanych szkoleń Szkolenia dla beneficjentów Liczba osób uczestniczących Liczba zorganizowanych szkoleń szt szt szt. 1 konferencja 200 osób 20 szkoleń szt szt. 2 (w tym 1 wspólnie z IZ) 200 osób 0 Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla beneficjentów Szkolenia dla pracowników Liczba osób uczestniczących Liczba zorganizowanych seminariów, warsztatów, spotkań informacyjnych, spotkań roboczych, konferencji prasowych Liczba osób uczestniczących Liczba zorganizowanych szkoleń 700 osób 1 konf. pras. 10 osób 98 szkoleń 0 2 konf pras. 25 spotkań informacyjnoszkoleniowych 1000 osób 30szkoleń Inne działania o charakterze informacyjno-szkoleniowym dla pracowników. Strona internetowa i newsletter Liczba osób uczestniczących osób Liczba zorganizowanych seminariów, 0 warsztatów, spotkań informacyjnych, spotkań roboczych. 0 Liczba osób uczestniczących. Liczba wejść na stronę wejść Liczba zarejestrowanych podmiotów, które 450 osób otrzymują newsletter Liczba wysłanych newsletterow 50 szt. 350 osób wejść 420 osób 18 szt. Ewaluacja Liczba wykonanych badań 0 0 Grupa Robocza ds. Informacji i Promocji Liczba zorganizowanych spotkań Liczba osób uczestniczących Zespół Zadaniowy ds. koordynacji FE Liczba zorganizowanych spotkań Liczba osób uczestniczących Grupa Sterująca ds. Informacji i Promocji* Liczba zorganizowanych spotkań Liczba osób uczestniczących * ilość spotkań i uczestników jest uzależniona od harmonogramu i tematyki przesyłanej przez MRR 17

18 Załącznik 2. Szczegółowy opis działania kampania informacyjna o szerokim zasięgu Urząd Marszałkowski w Łodzi (IZ RPO WŁ) 1. Organizator Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (IP II) 2. Przedmiot Działania EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 3. Typ działania Kampania informacyjna o szerokim zasięgu 4. Cel działania 1. Upowszechnienie wśród potencjalnych i faktycznych odbiorców wiadomości na temat zwiększenia absorpcji środków z EFRR oraz dobrych praktyk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Aktywizowanie, motywowanie oraz wsparcie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w procesie pozyskiwania i rozliczenia środków. Co W ramach polityki informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i Funduszy Europejskich planuje się realizację, w czerwcu kampanii informacyjno-promocyjnej pn. Piknik Funduszy Europejskich. Podstawowym celem kampanii będzie zapewnienie zwiększenia poziomu certyfikacji wydatków projektów unijnych realizowanych z RPO WŁ. W celu zmaksymalizowania siły oddziaływania planuje się, by kampania przebiegała jednocześnie w kilku mediach (kampania w telewizji, radiu, prasie, kampania na stronie internetowej Akcja, wzorem ubiegłego roku, zostanie zorganizowana na rynku łódzkiej Manufaktury w czerwcu 2012 r. W trakcie Pikniku będzie można odwiedzić stoiska informacyjne punktów informacyjnych: RPO WŁ, PO KL, PROW, PO Ryby w województwie łódzkim, podregionów itd. oraz skorzystać z licznych atrakcji na scenie oraz poza nią (zabawy dla dzieci, wystawy dot. realizowanych projektów). W ramach Pikniku będzie możliwość uzyskania informacji na temat rozliczania projektów oraz będziemy zachęcali beneficjentów do składania wniosków o płatność. 5. Opis działania Do kogo Gdzie Jak W organizację imprez, prócz IP II, będą zaangażowane inne instytucje wdrażające programy w ramach NSS. decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze Województwo Łódzkie Reklama telewizyjna w telewizji regionalnej TVP Oddział w Łodzi (spoty i wejścia na żywo w dniu pikniku) Reklama radiowa w regionalnych i lokalnych rozgłośniach radiowych (Radio Łódź, RSC Skierniewice, Strefa FM Piotrków Trybunalski, Radio Victoria, Radio Media Ziemi Wieluńskiej i Nasze Radio w Sieradzu, Radio Eska) (pakiet ok 100 spotów) Reklama w prasie regionalnej i lokalnej (Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki) - wkładki Reklama internetowa - banery Reklama w Biuletynie Informacyjnym RPO WŁ Reklamy będą zaproszeniem na Piknik Funduszy Europejskich. Tłem tych reklam będą 18

19 Jak intensywnie Kluczowe elementy projekty realizowane w ramach RPO WŁ, czyli podczas promocji imprezy masowej będą propagowane fundusze europejskie w ramach RPO WŁ. Materiały informacyjne i promocyjne Nagrody rzeczowe za udział w konkursach Mapping 3 D Patronaty medialne Reklamy mają na celu informowanie o kampanii, a przede wszystkim promowanie funduszy europejskich w regionie łódzkim Planowana jest 1 kampania, w miesiącu czerwcu Łódzkie nabiera prędkości 6. Czas trwania działania Działanie będzie realizowane w miesiącu VI 2012 roku. 7. Koszt działania 8. Zasoby pozafinansowe zł zł W prace zaangażowani są pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi - w zakresie III Osi priorytetowej RPO WŁ. 9. Status projektu Projekt jest w fazie planowania 10. Osoba kontaktowa 11. Załączniki Brak załączników Wydział ds. Informacji i Promocji Naczelnik Wydziału: Barbara Chmielarz tel Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Monika Mazurkiewicz tel Łukasz Słociński tel Dorota Milska tel Piotr Zdziechowski tel Aleksandra Nykiel tel Renata Tkaczyk tel Michał Pociecha tel Adrianna Kabacińska tel Joanna Zaraś tel Karolina Mularczyk tel Zespół Promocji Pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu: Małgorzata Szczepaniak tel: Alicja Miśkiewicz tel Magdalena Smulczyk tel: Magdalena Mieńko tel:

20 Załącznik 3. Szczegółowy opis innego przykładowego działania Urząd Marszałkowski w Łodzi (IZ RPO WŁ) 1. Organizator Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (IP II) 2. Przedmiot Działania EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 3. Typ działania Działanie 2. Konferencje. 4. Cel działania Celem działania jest zapewnienie informacji na temat stanu wdrażania Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim a przez to zwiększenie zainteresowania beneficjentów korzyściami płynącymi z wykorzystania ze środków EFRR w ramach RPO WŁ oraz podnoszenie świadomości na temat Funduszy Europejskich. 5. Opis działania Co Do kogo Gdzie Jak Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego jest cykliczną imprezą plenerową organizowaną przez instytucje zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich w województwie łódzkim (DPR, RPO, COP POKL, WUP, RO EFS, PROW, PO RYBY, PK KSU PARP, GPI i LPI), mającą na celu promocję funduszy oraz podsumowanie wdrażania FE w regionie. Wzorem ubiegłego roku impreza odbędzie się pod patronatem Open Days - 10 Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. W 2012 roku konferencja planowana jest na październik. Podczas konferencji Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności podsumują stan wdrażania poszczególnych programów a zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie realizowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Ponadto na stoiskach informacyjnych m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego Ryby będzie można uzyskać informacje oraz otrzymać materiały informacyjne nt. Funduszy Europejskich. 1. Organizacja konferencji podsumowującej dotychczasowy proces wdrażania środków unijnych w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Współudział w konferencji III Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego. decydenci i liderzy, instytucji zaangażowanych we wdrażanie FE i środowiska opiniotwórcze. Wybrane centrum konferencyjne na terenie Łodzi. Reklama telewizyjna w telewizji regionalnej TVP Oddział w Łodzi Reklama radiowa w regionalnych i lokalnych rozgłośniach radiowych Reklama w prasie regionalnej i lokalnej Reklama internetowa Reklama w Biuletynie Informacyjnym RPO Wł Stoiska informacyjne punktów informacyjnych 20

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1689/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.09.2011 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2015 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 stycznia 215 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 215 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2010 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2010 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ IZ RPO WŁ zaleca beneficjentom w ramach kampanii informacyjno promocyjnej informowanie, drogą

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 211/12.2. 27/PL/16/1/PO/2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2011 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego 1. Cele Działań Cel główny Zapewnienie społecznościom wiejskim dostępu do jasnych, szczegółowych i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr 3. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - CCI7PL6PO8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Samorządu Województwa Opolskiego Up. Ministra Rolni«>»w«i Ko%sv«)fu Wsi PODSEKRETARZ STANU 1. Cele Działań L zalczyk Cel główny ^.[A'U>if^

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej)

(Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na 2014 rok PROJEKT

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na 2014 rok PROJEKT Załącznik do uchwały Nr /14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia.. 2014 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku.

Dane w tabeli uzupełniamy, dodając wiersze w miarę potrzeb lub usuwając, jeśli dane działanie nie dotyczyło instytucji lub danego roku. Formularz sprawozdania rocznego z informacji i promocji Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: Osoba do kontaktu: od: (DD/MM/RRRR) do: (DD/MM/RRRR) Imię i nazwisko: Instytucja: Numer telefonu: Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Załącznik nr do Uchwały Nr 267/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lutego 2011 r. Roczny Plan Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2011 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik 1. Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: 2007/PL/16/1/PO/002 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)* ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* *dopisać właściwy

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - Okres sprawozdawczy: CCI2007PL161PO018 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych.

Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Doświadczenia DWUP dot. promocji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wskazanie kwestii problematycznych. Seminarium Promocja i upowszechnienie projektów

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 760/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 14 października 2015r.

UCHWAŁA NR 760/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 14 października 2015r. UCHWAŁA NR 760/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 14 października 2015r. W SPRAWIE: Przyjęcia zaktualizowanego Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH ŹRÓDŁA INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Strona internetowa MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO: www.mrr.gov.pl 2 www.mrr.gov.pl 3 Strona internetowa FUNDUSZY EUROPEJSKICH: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

PO RPW informacja, promocja, szkolenia

PO RPW informacja, promocja, szkolenia PO RPW informacja, promocja, szkolenia 2 Wymogi formalne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH dla osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na rok 2011 sporządzony

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8

Załącznik nr 2. Uzupełnienie informacji do pkt. 8 Załącznik nr 2 Uzupełnienie informacji do pkt. 8 1 Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Wstęp: W okresie sprawozdawczym instytucje zaangażowane we wdrażanie PO IG prowadziły

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 2007PL161PO019

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 2007PL161PO019 Załącznik nr II c do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2014 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: 2007PL161PO019 Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego? Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 29 września 2010 r. Promocja w projekcie jest ważna Komisja Europejska zobowiązała

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy CZĘŚĆ I: INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy (korekta) dotyczący promocji i informacji

Formularz sprawozdawczy (korekta) dotyczący promocji i informacji Załącznik nr 2 Formularz sprawozdawczy (korekta) dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): CCI 2007 PL 161 PO 003 Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Program Operacyjny Rozwój Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 35/2012 Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji Celem działań informacyjnych i promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji. Lp. Nazwa działania Opis działania. Informacja Załącznik nr II c Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: - CCI7PL6PO8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2012 rok sporządzony dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1. Cele działań Głównym celem "Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 2013" jest

Bardziej szczegółowo

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, j, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska Informacja i promocja podstawy prawne Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 - rejestr wprowadzonych zmian Rozdział 1. Podstawy i zakres

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2014 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjne i informacyjne Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Monika Kaczyńska Wydział ł Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska Warszawa, 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów

Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Działania promocyjne i informacyjne obowiązki beneficjentów Marcin Górecki Wydział Promocji, Informacji i Szkolenia Departament POIiŚ Ministerstwo Środowiska 1 M inisterstwo Środowiska Informacja i promocja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji

FORMULARZ UWAG do planu komunikacji FORMULARZ UWAG do planu komunikacji 1. Obecny zapis 2. Proponowany zapis 3. Uzasadnienie zmiany 4. Dane osoby składającej wniosek 4.1. Imię i nazwisko 4.2. Funkcja pełniona w LGD (o ile dotyczy) 4.3. Nazwa

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Łódź, 30 kwiecień 2009 r.

Spis treści. Łódź, 30 kwiecień 2009 r. Spis treści I. Wstęp... 3 II. Cele działań informacyjnych i promocyjnych... 4 III. Grupy docelowe... 5 IV. Opis planowanych działań... 7 V. Opis systemu komunikacji... 17 VI. Monitoring... 23 VII. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 rok sporządzony dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1. Cele działań Głównym celem "Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 2013" jest

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW

Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Zasady stosowania oznaczeń w ramach PO RPW Agnieszka Wysocka - Zespół Komunikacji Zewnętrznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

www.sieradz.eu/pracuj

www.sieradz.eu/pracuj Projekt nr POKL.06.02.00-10-026/08 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia www.sieradz.eu/pracuj PROCES

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Szkolenia projektów POKL

Szkolenia projektów POKL Szkolenia projektów POKL Autor: Administrator piątek, 08 listopad 2013 Zmieniony piątek, 08 listopad 2013 Szkolenia z prawidłowej realizacji projektów POKL Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zaprasza

Bardziej szczegółowo